AN.UARUU FUNCŢIONARILOR JlJDEŢENI ŞI COMUNÂLI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "AN.UARUU FUNCŢIONARILOR JlJDEŢENI ŞI COMUNÂLI"

Transcriere

1 AN.UARUU FUNCŢIONARILOR JlJDEŢENI ŞI COMUNÂLI DIN JUD. CONSTANŢA 1924 INSTITUT Dl: 'JIT& OIIAf" Cit ISOJlaT NTA Soc. AnonlmA-Constanţa

2 PREFEGTl RA JUD GONSTANT SERV. JUDEŢEAN PREFECT AL JUDEŢULUI NEGULESCU T. NICULAI OOO I

3 A dmlnlstroţln Gentrală Judeţeană C'.onsiliulul Judi,\e1n. Şef Serv. Comptabilităţei Şer Biurou p incipfll ) )) )) Sef Bmrou... " )) )).... Sub ŞA[ de Bîuro11 )) )) )) Arhivar Registrator. Irupiegat )) ))» Dactilogr,tf.» \) )), ))> ef Con-Jlructor telefouic >> Cantonier >> Telefonist» )).. D-l Mirone cu G. Mihai >> Atanaaiu C. Ioan» Dimitrlu C-tln» Dra1bescu Alexandru..» Costacea Stefan» Ştefanescu Teodor V '!I TrufafU Dima O-na Roşculescu Maria ' D-l Panaitescu C-tin» Tihan Grigore D-na Atanasiu Stela Dra Tanta Margareta Dna Ghlmblşanu Constanţa» Steflnescu Sofia D-ra Ciuhureanu Maria» Stlplosek Maria - >> Blralnescu Elena» Villnescu Elena D-l Paraschivescu Dumitru» Ionescu Rlducan D-na Toma Constanţa».Mateescu Ecaterina

4 MIN esea 6. Mihai Conslllulul Judeţean Jlta.... Şef Serv. Comptabllltltel Nueut lo anul t870, Februarie 28 Două ci. nonnale de Inat. fi lnriţ ă tori Copitt Pret. C-\a 1900 Aprilie 13 Arhivar, 1002 pt. j Adj. Contabil,, 1906 Sept. 15 r de Biurou,, 1007 Aug. 15 Adj. Co11L1tbil Prim. C-1ff i!lt :1 &pt. 1 Şer Hiurou Prcf. C-\n 191 i lan 10 Şef rv. cont. Pref. C-\a 1018 U-brle 4 t Consil. JuJ. Hl2t ftfnrt1e 7 Medalia Jub. Carol I A vanlul Tllrei Coroana Homlniei ln gradul de Cavnlcr Crucea Comemorativă războiul Nbeut ln anul 1889 Mai 1 Două cl11e gimnuiale Plut. Rer. s, C-la, r ang Apr. 16 Attent urm. Primăria C-ţa 1912 f br. 7 Copi I Prefrot. Jud Apr. 11 Ajutor Cont. Pr rect 19t2 Sept. 5 Şef Biurou cont Pre' C-\a 1920 Apr. 1 Şef. sery. contnb. Pref. C ţa 1921 Avr. 1 Coroana Rom&niel to gr:idul de Caval r Serv. Credincios Medalia Jubiliară A vântul TAre, Crucea Comemorativă. războiul '!

5 -8- Olaltrl 6. e-u Şef Blurou -principal Nileot tn anul 1880 Oct. 13 A beolvent 11 fmeului N11t!onol dill hfi Il1r11laureat Uirigiotele Şeonlei din corn. Oamenraca 1 OcL Aj. Arhivn.r Prinuirir C-ţa 1910 bn. 1 Serr. Conte11ci03 Priln S e pt 1 Hegietr. G-r1tl, 1011 Apr. 1 Subfer Diurou,, 1013 Apr. 1 Aj. cuier cont_.,, 1014 SepL 1 Ajutor Subprefect 1014 Iaouar 11 8ecn-tftr Piuă 1014 Apr. 1 'ubşel Diurou contau. Prof. Constanţa 1918 O-brio 15 Şef Bturou Pre(. C-\a 1ft1fl Apr. 14 Şef Jiiurou princ. P r el. C-ţa 11>21 Apr. 1 eoataeea 9tefan Sef Blurou Nllcut ln anul 1883 O-brie 26 r.inci cln&p l,.lcru Sccr. llcv. ol11r Jud. C-\a 11)(). Nli. 1 t:-opi L l'rcr. Jud. C- l!ll1 F..t1r.!t Reg11trr.lor» I t 1\tlo Ju11it :-, S11bŞl'f lliuro,1 P,er. C-ţn Htlll lu111u i'> Hef. 'tatiati,, '19.0 M"I I r Biurou t 1!121 Ori. 22 Mrdnlia JuWinri'I Avăulul 'fil.r, i Stflnescu Teodor Sef Blurou Drlgbesea lllexaadra Sef Blurou principal Nălcut ln anul 187,i Junie 17 Doul clase Liceu Regiatr, Arb. Pl. Ostroy 1899 lan. 22.t 1 Medgidia 1004 N brie 4 Copist Prefectura C-ţa 1906 Mai 1fa Reviatrator,, 1910 Apr. 13 Arhivar, 1911 Iulio 15 So.lJtef Biurou,, 191! Ocl. 18 ş.or Biurou,, 1918 Sep. 15 Şef Uiurou prino. Pref C ţa 1921? Apr. 1 A Tântul Ţiirel. Crucea Gomemora vă. Născut anul 1876 Iunie 7 No1ar 1897 Al1gust 12 Registrator Prim. Cuzgun 1898 Mnrt. lo Nota.r I w.yj lanuario 20 Agent Domenial 1003 lulie 15 Notar 100i Aprilie 1 Copiat Judecătorie 1905 Sept. 15 Comunal 1006 Oct. 20 Copilit Trib. Tulcea 1!l10 ug. 30 Comunal 1012 luoi11 6 Grefier Gootal,il 1{11/i Noemb. 7 lmpipgll Pref. Tulcea 1913 Uet. l 1, Constanţa 101 S 0-IJro 15 8ul,şef Biurou Prel C-ţa 1021 Apr. I Şef Biurou,, 192i lhi 1 Medalia JubU111ră.

6 .... _, - Tnta,- Dlaa Sub,efBiurou serv: Comptabilltllei ' Nbcut ln anul i.874 Oct. 28 P11lru elne primare Plutonfor neg. M Cţa 1sni Nbri 1 Agent Peacil.riei Statului 1910 Aug. 1 Copiat Prefectura Cla 1011 Iulie 28 fmpleaot 1014 Aprilie 28,Subşet Diurou Pref, C-ţa rn-rn Aug. 1:1 Serv. Credincios ci. I Med11lia Jubill11r!i. Avănt1il Ţărei Crucea Comemorativii, rlhhoiul 19 lfl-ot8 Pa alten.. atutl Subşef de Biurou Nbcut to anul 1870 Augu1l JO P1dru clase Liceu Jnvăţ tor auplinltor 18 1 huua.r 26 Copist PrP(. C,ţ, 1ll!l3 Febr. I Trib. 180\ Jnnoar 15 Pref. 18!li MarUe 11 Trib. Tul a 1893 Mnrlle 4 lut.-odcnt Ca,ino c-tul Cta 1001 Iulie 1 Jmp. aux. Ad-\ia Fu., Aug. 2 Copi,t Prer. Constanţa 1002 lu de 1 Arhivar Prer. C-ţa 1001 luni<' 12 Adjutor Subprt>fcr,' 1 l lf O Sept. 20 Aţie pi. 11Aqov I Apr. I Copiat Curtea do Apel C-ţn 1011 \hi 8 Ht islrato, Pror. C \a '19 0 Martir 1 Subşt>f Uiur<Ju Prcr. C-\ Medalia JubiLinră. Crurl'a ComeiuoraLivli. Rotc lesea Maria Subtef de Blurou Nwsculă tn imul 1001 Ia.nn:ir e SO 'frel cla.e aocundnre CopiBl.ă. Prim1'ma Cta JOl6 Mai 1 Dactllogrefă. Pref. C-ţa 018 Dbrle 1 Jrn ief(lll ci. li M. Jnterno 1920 Ort. I Daclilowam. Prer. G-ta 1U2l Julfo 21 Jropitgnt Pr, f. I l 1021 Sept. 1 Subşef Diurou P,ef. Cta 1!.122 Mai 12,:1han Grigore Subşef de Biurou ascut ILDlll 1876 D-brif' O Trei clase secundare C:lntăreţ lli9"ricil. 18!'l;i Aug 15 Copist Primări, IIM-şon 1890 N-briP Notar com Calfa 11k.Xl Apr. 1 coru. GllrUcl Hl05 Apr. 1 Copist Prer. Con11lanţa 1016 Apr. 1 Arbivo.t Prer C \a 1910 Sept 2!1 Rubşef Bi11rou rref. C-ţa 1020 Apr. Avintul Ţă.rri. l\fcdalla Jubiliarii

7 Jlta ul Stela Arhivar Nucu" ta anul 1886 D-hrie 6 AblolYeoti\,eoa_la prore1ionalit ljaetilografâ Prer. Cta 1010 ApriHe 1 Jmpiegntă 192t Aprilie 1 Arhivar 1922 A prille 1 Telefonlstl. Nbeutli. to anul 1891 Januari!l Trei elate prormonol4' Telefonislă, t 010 AprllJP 1 Tanţa Margar t Registrator Nuculă in anul 1895 Dbrie 20 Trei clase profeaioonle DacWogrnfâ Pref. C-ţ:i 19H1 Sept. 16 n..gislrntor i 1122 Mni!I GhlmbAşana eoastanţa Impiegat Născută lu noul 1883 Junie lff Patru clase Sf'.eundare lmpirgntă Prer. C-\a 1H2 I A prilio\ 15 Stef Aaesca Sofia Impiegat Năecutli. ln anul 1885 rituije 27 Trei clase externat Onetllogrnlă. Prer.,.ţa Hl20 Ocl. 1 l111pl<'ţltl'l n 1021 Mn1 1 etahareanu MarJa Impiegat Năaeutli. to anul '!002 Octombrie 8 Potru clase externat Dactilognll Prel. C-ta '19'.?l lolie 1 lmplt'gllă 1\J2i fal 1 Toma eoestanţa Telefonistl Năeeută ln noul 1800 Augu t 10 TPlefonf ll\ Prim. Cuzgun HH 2 Mai I!) Lipni\a 1912 O-brie 15 Carvan 1{H4 Sept. I Prer. C-ţa 19tfl!anuar, 11i BSrsiaeacu Blea Dactilografi Năacutli. in anul 1001 Iunie 8 Două el ase secund are Onclilograf'ii. ):Jrlg Si.: Nbrl11 1 DarLilografă Prer. Cta -tll22 Mai I VIIAaescu Blefla Daetilografl Năacutli. în anul Augt.!!I 14 Patru cluo proreaaonale. DaeUlograffl. Pref. C-ţa 1922 }).brie I

8 I... ; ADMINI 'fraţia E 1'ERIOAR,.,

9 - primăriile UrbaQe uereşedluţe i Slmlonescu Constantin. Pato, Constantin... Burnescu Ion.... Dumitrescu Cristache Tudor Gheorghe. Popescu Dumitru.. rba r.ernuoda» Medgidia» Jlârşova» Maogalia» O trov >1 Cuzgun Casieri Dobrescu Niculai... Mărculescu Constantin. Nicolau Tanase Vine, S. Nlculai Marin S. Constantin Dineu Mitrea..... Uroa C.:eroavod, llârşova» Mangalia,1 Medgidia )> Cuzgun» Ostrov

10 . PEfllONALUL INFEFIIOfl Dlnlcbe&eu Neagu - ajator B&Cretnr... Cernavoda l>oenaru Dumitru - şef Biurou.. ) Gto:-geacu Panait - ajator C11ier.... > Barbu Stolan - agent urmlrlre. ) Mlroneanu Victoria - dactlioimlfl Nicolai V. Nicolai - 1gent urmărire,, Dumitrescu Damilru - agent urmllrire ' J) Ionescu Vasile - agent urmlrire... r Bratu Elena _! copistă biuroul populatiei )) Crfstu Cristu - registrator. Cuzgun AurfcA Valeriu - comptabll Hârşova Geambaşu D. Ion - ojator casier» Florescu Gh. - regislrato Jlt Tulceanu D. Eug nia - daclilografa» Pelivan Iordan - agent urmărire..» Boroos Nic. - registrator.. taogalia Rlduleacu Iordan - copiat. J) Butlrăscu Gh. - agent urmărire )) Rlduleeeu Andrei - agent urmlrire. 1) :F'ătu Ion - şef Biurou. Medgidia Cindrea Ion - 11jutor cfleier. )) Chtravola Dumitru - registrator arhivar» Străuleanu Vasile - ş13f pompli:ri l) Corcea Mihai - agent urmărire J) Neagu I. Dumitru - copist... D Tralcu Elvira - copiat. ) Bolovan Gheorghe - agent urmărire.» Paaoleacu Ion - agent urmărire. J) Pan ache D. Dobre - registrator arhivar Ostrov litia Gheorghe - agent urmllrire., "'

11 ,. prlmărtn Gomunel UrbftQC Gernal'oda taa&la Nlecut 1800 Mai 21 Patru elw!e aecundare Casier c-nal 1 O August Aprilie 1 Poeaara D att Şe( BlurOtl, Nllaeut I Şcoala de Notari I co'llunal 100:1 Notar 1916 Şef Biurou H12! n Dobreaca Nicolae Casier NlscuL 'I 67 luoio 20 Pa\ru clape primnre Copiat prim. Cernavo<la 1802 Ag. const.»» 18P3 Georgec Vaaalt Aj. Ca Ier llscut 1874 Ajutor C3sier 1909 Barba Stolan A1ent urmlrire Aj. secretar» 1894 Nlecul 1883 SecNtar» " 1002 Patru, lase prima're ( :neier c-nal, J) 1004 Agent ife urmărire 101:l DlnAcheseu Neaga Aj. Nâi,cut 1876 PJltu clase secundaro Mutor 100:J Mlroaeana Victoria Dactilografi Năsi:ută 1892 Tele!. ad-tla plaşei C.-Voda IHJ6 Dactllograf'l prim.» 1!r20

12 , 16 - lealal V. llleilal Aaent urmlrlte Nlac11& 1882 Patru c!aae pr I mare Intendent şc. meaerii Buc. HHO Agent urmărire pr. c.. V oda Hl2B Damltre eu Damltra Agent i:mlrire Nlacut 1 Pensionar i agent de urmlrire dela 1 Septembrie 1922 I n Yaalle ('opiat Ntecut 1870 Agent următ:ire 1913 Copiat 191:, Brata Bleaa CopistA Biuroul Populaţiei Născută J H Doul cjabe secondare Copiată hiuroul pop. Hr2-,

13 Primăria Gomunct urbaitc Guz uo l'opeaea D altra NAacut 1870 Augu&t 22 Cinci clase prim11re Caaif>r c-n,d 1914 Octomb AprlliA 1 Ag. urm. B-ea Pop Junie 1 I Ga,ier cnal 1919 Iulie 15 I Secrelllr 1919 Septembrie 1 I Marin 9. onata ttn Casier Născut 1882 Aprilie 28 P,ttru clase prim1re Claier c nai 1910 Seplemhrie 3 erlstu erlsta glstrator Nlscut 1887 Decembrie 20 Registrator primtlrie 1919 Ian. 1 Av&ntul Tirei Cruceo C.Omemorativă cu barele

14 t>rimărta Gomllncl Urba11e ffârşovu Bar eaca loaa 1 lscut 1862 Februarie 25 Patru cb.se gimnaziale Pensionr, numit ca al priml1riei Ja 15 O brie 1922 Răsplata muncii pentru biserică Medalia Jubiliari Medalia Serv. Credincios, aur MArl!uleacu eo stantln Casier Piere.ea 811eoqhe Reglatrator-Arhlvar ăscot 1898 Septembrie 14 Cinci ej19e Primare Agent urmllrire 1922 August t Registrator-arhivar 1923 Aug. 24 Tulceanu O. Bage la Dactilografi 1l1scut J891 Iulie 29 Şcoala inferioară de Meserii Casier 1920 Ianuarie 12 Crurea Comemorativă Dărb,tie şi cre<iinţl cu spade Crucea Comemorativă cu barete I Aurică Valeria Comptabil Ascut 1899 Ianuarie 29 Două c111ee secundari' Comptabil 1924 Ianmsrie 1 Geambaş O. Ion Ajutor Casier Născut 1893 Iulie 4 Ajutor Casier Februarie 1 Născută 1964 Mai 4 Cinci clase primare Ajutor-Casier 1921 l< "' ebr. 20 Copist 1921 Aprilie 1 R.egistr.-arhivar 1921 O-brie 17 Dactilografi 1922 Ianuarie 20 Registr.arhivar 1928 Aprilie 00 Dactilografă 1923 August 24 5'ellvaa lordaa Agent rncasator Nlscut 1898 N-brie 17 Agent locasator 1922 Feb. 1

15 f>rhnarlo Gon1oncl (Jrhunc M11111lnllo Dllaltn... erta&atlle ld leae lorda C'oplst Nlacut itln Ausust 5 Trei clase de eemioar Notar 1895 Maiu 30 Nllecut 1 r:: Ianuarie 3 l Pi1tru cjaee prim re Ag. urm. per C -vo,ja 1007 Nb. 16 Secr. pr. Mangalia 1920 Mart. 22 Nohr corn. Taşpunar 1911 Sp. 1 Crucea meritujui sanltar Coplst-arh. M,,ngalia 1923 Db. 1 Medalia J ubiltarl Medalia Jubiliar Nicolau Tana e Casier Născ>t 1887 August 15 Cioci da e primare Agent urmărira 1011 Febr. 2 R ietrator 1913 Ft'b. J Sub-comisar ci. I 1919 Mai 1 Casier 1924 Mai 15 Avântul Ţlrei Crucea Comemorativă Bora os Nf colai Regi1trator Născut 1902 Sept. 3 Pa\ru clase primare Reei1tr11tor 1...9!4 Mai 1 But6re ca Gheorghe A1ent urmllrire No ut 1866 Febru rie j Trei clase eecundara Agent varnal, Sulin.1 Copiat Jud. Mangalia l!ho Ag. urm.» rn22 Rldulesca Andrei Agent urmarire Nă1:1Cut 18'74 Decembrie 12 Agent urmărire M mgalia Registr. pr. Mangalia 1020 Apr. 1 Agent urm» 19'24 Mai 1

16 PrhQflrJo Gomnncl (Irhonc lcdltldlu Pale, N. 8e aa tln Ndlcul in :irlt > 31 Tr,I rlniw eecun,lnro 11..,i,ur J11 VJl!ţ rno-z Dcceml,ri. 18 Copiat Prd rton ',, ţ '100.1 O-Im 2:1 lll'"islrrh pri 111. H:tlmh)I' 1910 Junie 1 r 11111g. r11111 Huucu 101-J pt. J Al(1mt urt11. pruu. Medgidia HH!l OLr. 1 Copist IU14 Apr. I S(crrt r I!M!J hu. I hd li:i f11l,1ffară Vi net s. Nfcolal Casier Nil!1r11l 111 RDl I 1890 MttrlÎl' 2'l 'l'r('i cfas11 r,mdnro Cop. tcl<'r. l'r. P.ngl',f11hal 11)12 M111 Age11l nru,. Cel{,llli-111lorniţa IOB Mai 15 Cupi t daclll. Pr. Mrdgidin 1919 lan. 16 Ajutor Casier 1920 Oct, 15 Casier 1003 Iunie 15 Adntul Tiirei Crucea Comemorativă. Plt Ion, Şef Blurou NAlcut to anul 1878 Iulie 00 Două claso secundaro Copiat Judec. Sulina 1!113 (Jcl. 1 1,refier Tr.J,. Soroca 1918 Oct. 16 Copilt arh. Jud. M dgidi: Aug. 16 grcr.» 1920 Iulie 8 ş.,r Biuroul pop. 11l2 I Iunio 1 Comisar CDli 1922 April 1 Şef Diurou 1L civ., e,... Ajutor Casier NM< ul în auul I Martie 2o l'atru cl11!w prlr1111ro Agrnt um1a.rirf' tedg!dia 1Ul5 Apri Ajutor f!1111i,r 1023 Iuniu Damfta Registrator Arhivar Nll8cul tn anul 1880 Augu t I Trei c:la9c sccundarr Ag. de urmăriri' Medridia l!nh Oct i Cop;el HJO, Nl1r. li Ajnlor Cuier 100U Iulio 11 Hl'gislrator Rrltinr 1910 Febr. U M,d:ili JuJ1ihnră A villltul Ţi rci. Strlaleaaa Vaslle Şef Pompieri NAecut 1881 Ianuarie 4 Patru claae primare Ser pompieri 1913 Oct. 1 Âvântul Ţârei CruCf'a Comemorativă eor ea Mihai Agent urmlrlre NA ut 1886 Iulie 14- Două clas1t primrmt Ag. urm. pr. M!!dt Aug. 1 Avântul Tarfll Cru a memorativi

17 -21- N 1. Oaaltr Copist Născut t890 Noembrie 11 Cinel clae, primare Sec. reg, agr. Merlg 1H 19 I ul. 1 Copist prim. Medg Iulie 1 A vântul 'făr11i CrucPa comemorauvl Tralca Blvlra Copisti Nlscută 1005 Febr. 4 Cop. prim. Medg Sepl. 1 lllv h Agent urmlrlre Năacnt 1897 August 00 Pa\ru clase primare Ag.. urm. pr. Medg Aug. 1 Crucea comemorativă cu barete J.Jaaolescu Ion Agent urmarire Năs ut 1895 Oet. 8 Cinci claee primare Au. urm pr. MedR, 1924 Oct. 13 I Crucea comemorativă

18 Primăria (;omuncf {Jrbnn Tudor Gheorghe I O. tro,' Pa ache D. Debre Regl t rator-arhivar l1cut 1875 Martie 15 Controlor ob. Mar( Oet. 12 Rer. arh jud. OsLrov 1919 Mrt. 1,, prim., 1020 Db. 15 Născut 1800 Octombrie 16 Reg. ar. prim. 0.Jlrov 1024 O;t. I,» 1922 Feb. 15 Miti1 Qeorgbe Olaca Jllltrea Caalr Nucul 1868 Manie 11 Casier comunal 1914 Febr. 10 A&ent urmlrlre Nlscut 1882 Aprilie 7 Uoa clasă primari Agent urmărire W!4

19 COMUNELE RURALE

20 PBRSeNALIJL eemunjil., Pruni Marin - seerelar..... Comuna Rasova! Datcu Dumitru - secretar. l) Ionescu Alexe - secreta..... ) Ostaşu Gh. Ion - secretar. Clmpeanu Dumitru - secretar Ichim Grigore - secretar.. Dobrescu Andrei - secretar... Simionescu C. Traian - secretar. Lojnitl Costea - secretar.. Dudu Niculat - secretar.. Lepll.datu Niculai - secretar.. Borcaru Cosma - secretar.. llăc mu D. Aneta - secretar Tulceanu D. Eugt>nia - secretară Oprea T. Aneta - secret.:iră Stan Z'imflr - secrelar... Andrei A. Petre - secretar Georgescu Maria - ibcriltara Mitrică P. FforicA - seţ:retar Madan Marin - secretar Mîtache Maria - secretară Bercea G. Ion - secretar.... )) 1) J) ) )) J) l) )) )) J) 1) )) )) 1) )) 1) )) Tuzla Facria Minu Niculai - agent iocasator.,.. Gavrilescu T. Eugenia - secretară. Mi!'!ai M1halache - secretar.. Peniu Ion - secretar.... Matea Alexacdro - secretar. Ciobescu Naum - secretar. Popescu Gheorghe - secretar Andreescu N. Nfculai - secretar Cristescu Gh. Teodora - secretară. Popescu M. Ion - se.!retar Duda Gb. Dima - secretar. Pani Anghel - secretar... Drlghici Constantin - secretar ))»»» )) )) J)» )? )) ]) J) )) 1) J) Anadolehioi Canara C<\raMaral H-tsan,:ea 1'ecbir6hiul ' Cochfrleni Seimeni Dulgheru Ghizdlreşti Cicrâcci Boasclc Ciobrnu Sarai Satişchioi Topalu Docuiaci Mastafaci Tatlageac Alacap Marfatlar O.imancea Peştera Almalău Caolia Ca!'van Dobromtr Es"echioi Lipnila Oltlna P.1racbioi Regepcuius Satul Noa

21 -i6- PlfCI I. Ion - A11cret.v.. ngbel Con1LaJitio - ae.:retar Radu G. N,grea - secretar lipea M. Dumitru - ecretar Opr.,ta Enaoh J - aecretar. Filip Gheorghe - secretar Popa I. Ion - ecretar. Savin Mtuln - secretar.. Bică Vktor - secretar. Matei I. Constantin - secretar Stotceeou Vasile - copi t. Cosor Hbat - copist.....h tef an Vasile - copist.... Conshntinescu Moria - coplela Con ntf n seu Augustin - copist Petre Gh. Dumitru - copi t..... Comuna l) J J J ). ) )) I I ) J ).) )» dame.i 14 Eolge Mlllelova Chloeeler Carabaca Canclar MArleanu Beilic Cazil MQrat Enif81l]ia Tuzla An:idolcbloi Canara Anodolcbfoi.. Techtrghlol E hloi

22 - P_LASA CONSTANŢA

23 COMU A AN DOLCHIOI Datcu Dumitru i.. COMO AC NARA Ionescu Ale1:andru ecretar " '-... Nllcut 189'2 Ianuarie 2 CJocf clue primare Numit tetretar comunal, firi examen to anul 1915' Nb. 15 ATântul Ţlrei Venirea Ţarului Serviciul credincio cj. li Crucea com,morativa,cu barete Cosor Mihai Copist Născut 1874 Oct. 26 omit copist, rtrl examen tn anul 191! Febroarle 22. Crucea comemorativi Rleplata Muncii Medalia JoblliarA A vântul ŢArei Constantinescu 'Maria Telefonist I NAscutl 1888 Decembrie 12 Cinci cljtae" primare Are examenul depus: şi numiu ln aoul 1910 Februarie 5.. hcot 1884 lanu11rie IO Trei clase ii cundare Secr. c nai, firii bx Jan. J Medalia Jubiliari A vântul Ţlrei Rlsplata serviciului credincios Bă"bătle ft cre<lintă cu spade cj. II şi Crucea comemorativi, Stefancu Vasile Copist-telefonist 1 Aecut 1891 Junie 13 Cinci clase primare Copist-telefonist, fărâ examen, 1ij24 August 1 M a.lia Avântul ŢA ei Crucea com,morntivli COM NA CARAM H. T Osta,u Gh. Ion Nbcut 1899 Iulie 21 com1mal, flrl examen, 1928 Decembrie 3t..

24 - IO- COM NA ClCH.\CCl Bacanu D. Aneta i COM A TECHIRGHIOL Ichim Grl1ore ecretar NJacutl 1903 la uarie 27 l)ooft cla11 praf e ion ale hv. com. Tortomao 19!1 " 'l» 1 C0< bir Ir ni ' p. 1 Secr, CnaJ Cicrâool i924 Nb. 1 Nu are examenol. Ntecut 1890.O.brie 2-1 Cinel cla e pr1m11re Sub-of. ad-ţie 19U, Mai 15 rop. prim. T.-ghiol 1913 Oct. 15 Seorerar 1924 lai 1 Avăntul Ţârei Crucea comemorativi C ):\IU A HA A 'EA C mpeanu Dumitru 'ucul ln 1uul F ebruarie 1 Cincf cl1 primare Telef. com. Băleşli-Vâlceic 1909 Nbr. i Secr.-arll ad\îi pi. Bilceeli 1911 MrL I Teleronist prim. Bălreşti 1911 [unje 1 Agent fuc1i pere. 13.\lceati 1912 fan. 1 Telefonist J "imăria Bălceeti l< eh. 10 ub--ot. :i -ţie Cluj 1910 OPcembr 1 Ser.retar com. n,uncea '1023 Sept 15 Are e-xamennl I I Constantinescu Au1ustin Copist ăscut t J7 Iunie 20 Patru rlaiie primare Copi t prim. T.-ghiol 1924 Oct. 1 Fă:-ă es:amen C< lljn T ZLi\. Dobrescu Alexandru,,.. 0)1 A O.'M.\XFA1";,\ Sofronie Constantin Născut 1892 Septembrie 10 Cinci claae primare c-n l 1922 August 1 Cu examen liscul 1885 Iulie 7 Cioci dase primare Impiegat Pref. Poliţiei Cetatea Albă 1918 Noembrie 1 Copist Cd-tul 5 C-\ 1021 Iun. 16 I Secr. prim. Tuzla (924 Aug. 1.Are examenul Mednlfn Jubiliară Avântul Tarei Crucea Comemorativi

25 \ - rn Stolce1cu Va1II Copiat NAacot 1008 Nnembrie! Cinci clds, primai o 1Copist-tet pr. Tozl Dbr. I N'nre examen,..,

26 - PL SA CER A-VODA - '... I, -

27 -35- COM A BOA, '(:IC COMU A RA,.' V A Tulceanu D. Eu1enia. ecretarl A,c 'ă 1882 Auguat 16 Patru claee primare ă pri mlrie Fdrâ exam n CoMUNA-C ClJIHLE l Lojniţă Cost.ea ecretar Nlscut 1872 Decembrie 16 Cinci clase primnre Secrttar comunal F ră examen CO\lUN FACHIA Simionescu C. Traian, ecretar tuk}ut 1898 Februarie 12 :J clase ormale de- lnvăţatori Rtg1strator-arhivar poli\ia f.erna-. Voda 1922 )1ai 1. Contr. corp. Baiarg. 1\1'24 Aug. 1 Sec retur' comuna J?acria I - ' ;ţ cut 1 Cinci cja Pruna Marin. ecretar Aprilie 1:J primare rg. m9jor Jandarmerie 1909 Notar com. Pîndlcli Durostor Ianuarie 15 Secr. Arhivar ad-iia pl. Ostrov cretar comuna Rasova Născut 1 C<> A EIME I - Dudu Nicolae Oi!tombrie 1 G Secreta:- com. Seimeni Medalia Jubiliari Serv. Credincios el. li

28 PLASA COGEALAC

29 llml NA. A PCTITOI COM NA l:jotuh Lungu T. Nicolae r 'ecretar Giurca Matei Maria.'ecretara ăscut '1 9 \tai 7 r.inci ejase primare Cinci cjase primare ecr. com. G'lSapchioi 1923 ( c. 7 r tar C-ual 1921 Innua.rie 1 Fliră e amcn C0.1ll P TELI 1 >N Stanciu Stefan Perj seu R. Maria Copista-telefonist â Nlscută 1 Mai 2'1 Trei cla e primare Copistl-telefonlstă t{r22 Iunie 1 Fără e,;amen Nlscut 1 7 Ianuarie 2 Ginei cla e primar Ag. fie. fom. Pantei. 1 2 o. t Secetar».I) 1 24 Apr. I

30 -. PLASA HAR OV A

31 l COMUNA CIOBANU Oprea T. Aneta ecretarl Nftscotl 1010 Aprilie JG ă a comunei Firă examen COM A '.\RAl Stan Zamfir ecretar Nă8cllt l 4 Mai 12 r. nci close prim.ir c-nal HH 1 Iulie 1 Avântul Târ i C >MtJ DULGHER.\.'.\TIŞCII(( I Lepadatu Niculai ecretar Andrei A. Petre ă cnt 1 '7 fanuarie Cinci clafe pri1dar c-nal 1 2 Aprilie,Jr,; fără examen f scut 1 Oct. 12 Cin I. cla e primf\ra ecrelar c nai 1H21. ApriliA 1 Crucea Comemorativă COM A GHIZD.1- REŞTI Bercaru Cosma COMl' TOPALl 1 Georgescu Maria A llscut 185i Sept. 12 Patru clasa primare olar corn. arogoa 102l rnnie 1 c-nal 1922 Mai 30 Ntscută 1896 August 15 Abi. Ş'. pr. ejo dj1 h ZfJsimni> Secr ta:- c-nj I J fhtj -bric 1:; Fără ex11men

32 .,, PLASA MANGALIA

33 CO H JA CARACICrLA _,, _ CO:\fl'.\, 11 RA EN!.IC $cariat Enache 'ecre tar NAacut 100 Cinci clase primare cretar c-ml 1923 Dtcemb 1 C( Ml' "A ARA >MRI-{ Georgeacu Maria, ecretarl Cinci clas prim,r" erretar c-nal '.! prillo 1 Stancu Cocoană fiacnl Patru claee primar& S 0.retur c-nal 1, 23 Iulie 1 CO 1U A D JC Z CI Mitrică P. Florică, ecretar scut l 00 Cinci dase primare c-nal 1023 funie C M 1 A E U J1 EZ U Popescu M. Alexandru ecretar ăscut 19 na clasă ocundară cretar c nul 1 23 Aprilie c1 t I n G Mădan Marin Cinci c 1 :ise primar cref.ar c-nal 1021 Iulio 1 Mitache Marh ecretara liscută 1 O Cinci clase prim1re Secrelur c-no.l 1922 Aprilie 1 --

34 PLASA MEDGIDIA (

35 Berc O. Ion I. " '. Nl ut 1878 Aug. 14' Patru clase prfmno., Seer. com. Cqgealao 1921 Apr. 1,, Alacap 1921 Sept. I Medalia Jubilfartl COMUNA BIULHIUL Giurcă Marin Nlhcut 1895 Ianuarie 80 Cinci ctnse primare Secr,tar comunal Are ex1menul BAr bltle şi credin tll co spado Crucea Comemorativti cu b1re COM NA CARUL I Teodorescu Sevastia S,:cretarA NâscutA 1896 Oct, 20 Cop.-lel. ad. Medgidia 1916 Apr. 1 Secrebr pr. Tort Oman 1920 lan. I D.1ct. ad. pl. Medg Iunie 1 pr, Carol 1924 lan. 1 I Suitei Radu Nucut t8-i5 Neembrle 1 1 ciul Jlmn11lu Cophl Ş. P I. tud. &larad HJ65 tua. 1, dpieria t llat 1 Notar comuna Zolocari 1867 laa. <f Aj. 111b. pl Dowen. Bolgr1d 1868 lan. t Subpre(ut latului 1869 Nb. i. C<,pist co trolor pret laa. t Aj. eoereta.t prim. 1871, Ian. 1 Sub-comisar politie 1878 Oct. 1 Ajutor pere p&or ) 1878 lan 1 Nota.r comuna J1bdeni 1873 Mart. t Gillle9ll 1873 Man. 16 Săeana 1873 Aprilie 1 ZoTocari 1876 Mai t 11 Qaccealia 1876 Ian. 1 Borlsofca 1886 lan. 1 Copiţ 110-ţio llarşova i878 Iau. 1 pr Iunie 4 Notar com. Ghl1ditre li 1879 Oct 1 Topalu 1o70 Noomb, 1 Ciobftnu J)eci,mb, Hi f:oplt!t ad-lia H!rf(>vo. 18\JO Decem. 00 Copist Trib. 114,şova 1880 lan. i Now co111. Tortoman 1880 Iunie 1 Ta1punar 1882 Iunie i Aieot Perctpţie Topalu 1883 Oetrov 188b Pararhioi Tecbi hiol 1897 Notar corn. H:uaocea HUJ7 Apr. 21. GaraaJAo 1HH7 Noemb Caraharmao 18V8 1-'ebr. 7 Aj. notar con,. Palu 1899 Iau,. 20 Aicnt SÎ!f, com Anadolchioi 1000 A(I, 1 Notar coiu. CartJ1armno 1900 )ujle 15 O01UJ'cea 1 OOO Sept. 15 <'.Dmisar obor cereale Murfatlar 100-i Telcrooiat pr. Ta. punar l\loo Areot percep. I 007 Teleroollt prim. Chioelcl t9 Apr. 1

36 -M- COMU A COBADJN Eremla M.irea Nl&cut 1897 l:fnal claie primare c-nal 1920 Mai 17 COM NA DOC ZOL Opri,an Ion ă.ecut 1 7 D 0 oembrie 12 r.tocl clafo primare, omunril Are examenul COMUNA MURFATLAR Minu Niculai Agent lncasator Nlacut 18&4 Junie 17 Agen\ urmlrire Medalia Trecerea DunArel Independenţa COMU A O M NC:::EA Gavrileacu T. Eueenia i Ascută 1005 lai 25 Pat:u cj,1so primare comunal COMUNA PEŞTERA Mohai Mihalache ecretar Nilecută 1894 Ianuarie 7 noi claae primare c-nal 1923 Ianuarie 1 Crucea comemorativi ou barete Nu nre examen depus..

37 . PLASA OSTROV..

38 -55- COMT' A ALMAL Peniu Ion L ăecut 1900 Fehru rie 18 Cinci cla o primare cer tar comunal depus examenul '( 11l1 ANLJ Matea Alexandru ăecu t 1 70 Iartio 17 comunal :3 Ian. ARV Ciobescu Naum ăscut 1 G Decembrie 24 Soretar c-nal 1 20 Iunie 13 Popescu Gheorghe ăscut 1 7 Junie 15 Patru clase p imare C-ual 1913 C0 11 NA E.'EClllOJ Alexandrescu N. Niculai Secretor Năecat 1 97 August 10 Absolvent al co"'loi de agricult. Secr tar r-nal 1024 luni 1 Petre Gh. Dumitru C'opist ăscui l > O Oi!'tombrie 26 Patru cla e primare Copi t 1 11 Ianuarie 1 Cristescu Gh. Teodora a ă cută I {)j cembrie 30 Trei cla e primare c-nal 1021 Aprilie 1 C LTINA Popescu M. Ion ascut 1 7 F bruarie 10 ecretar comunal 1 1 Serviciul credincioj Coroana României

39 t.r1ml'n PARACHIOJ -56- CO UNA RE,EPL! 'I l. Duda Gh. Dima ecre tar Pan2 An&hel C,ecreta r NAecut l Iunie 12 Născut t, 1 oemb ie 29 comunal 1923 Medalia Jubili ră Avântul Ţărei Cinel clase primn e Secr. comun l 19-k A vnntul Tă ei R splai.a luncii 1 NA Drăghici Constantin ecreter 1ăscut l 90 Oct. 15 Cinci clase primare ecretar comunal, 1 1t brie 1

40 . PLA8A îraian.,.

41 -59- COMUN AfL\ \lcli 'l Patel 1. Ion 'ecretar Nllcut 1897 No mbrie 2 l>atru clase pr mar NIUE. Anghel Const ntin ecretar I ut 1003 Januarie 22 Cinci cla primare COMt: 4 A 'AHABAC Oprea Enache ecretar Nlseut 1 6 p!. Patru r.laae J> '" im1re 1 fartie 1 ut 1 tl l A C A 'L R Filip Gheorghe 1 Oct. Patru c1ase primare A M LClOVA Negrea G. Radu A ut 1906 August 11 Cinci el primare. CO 1 U i L HLEA U Popa A. Ion ecretar ftscut 1910 Aprilie 27 Patru cja e primare Secr. cnal farue 1 COMU A CIJIO 'ELER Ispas M. Dumitru Ascut 1 92 Decembrie 20 Cinci cla e primnre c-nal 1924 r -brie 10 Crucea comeworativll cu barete C 1UNA BEILIC Savin Dumitru ecretar ul 1902 OctoQlbrie 22 Trei clase comerciale InvAtAtor eupl ept. 1 ecretar comunal 10 4 Aprilie 1

42 Biblioteca Judet eană Ioan N. Roman Constant a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24330/ 08.01.2014 SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY ANEXA A TABLOUL

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII SE APROBĂ. SUBSECRETAR SE APROBĂ. DE STAT, Liliana SUBSECRETAR PREOTEASA DE STAT, Liliana PREOTEASA

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget -sesiunea

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FIZICĂ Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget -sesiunea Lista candidaţilor olimpici admişi la Facultatea de Fizică pe locuri finanţate de la buget Nr. Crt Nume şi Prenume Programul de Rezultat 1. BELCIU I. MIRUNA-IOANA Fizică Fizică (în limba engleză) Admis

Mai mult

UT CB Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole LISTA CANDIDATILOR ELIGIBILI LA FACULTA

UT CB Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole LISTA CANDIDATILOR ELIGIBILI LA FACULTA CB Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti LISTA CANDIDATILOR ELIGIBILI LA FACULTATEA CCIA PE LOCURI FINANTATE DE LA BUGET LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la NR. CRT NR.

Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la NR. CRT NR. Lista solicitărilor privind atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuințe, conform Legii 15/2003 (dosare complete) la 01.07.2017 NR. CRT NR.CERERE NUMELE SI PRENUMELE 1 8109/19.04.2007 Butoi

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 94/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 94/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 94/2018 emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinţa ordinară din data de 6 decembrie

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI AXINTELE JUDETUL IALOMITA Nr 1498 din 28 mai 2019 ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE In temeiul art.47 din Legea 207/

PRIMARIA COMUNEI AXINTELE JUDETUL IALOMITA Nr 1498 din 28 mai 2019 ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE In temeiul art.47 din Legea 207/ PRIMARIA COMUNEI AXINTELE JUDETUL IALOMITA Nr 1498 din 28 mai 2019 ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE In temeiul art.47 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile

Mai mult

Microsoft Word - registru saj

Microsoft Word - registru saj UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA BAROUL CALARASI APROBAT de CONSILIUL Baroului in SEDINTA 27.05.2016 anexa -I- a hotararii nr 13/ 27.05.2016 REGISTRUL DE ASISTENTA JUDICIARA AL BAROULUI CALARASI

Mai mult

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON,

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE 01.09.2019 30.09.2019 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian

Mai mult

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr , Bucureşti, sector 3, cod Tel.:

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr , Bucureşti, sector 3, cod Tel.: Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr. 55-57, Bucureşti, sector 3, cod 030671 Tel.: 0374.189.125; Fax: 0374.189.152 COMUNICAT DE PRESĂ În acord cu

Mai mult

CONCURSUL NAȚIONAL " VICTOR GIULEANU" MARTIE 2019-TEORIA MUZICII COMENTARII PREMII Nume si prenume elev Clasa Scoala ALBITA MIHAELA 5 C.N.M. "GE

CONCURSUL NAȚIONAL  VICTOR GIULEANU MARTIE 2019-TEORIA MUZICII COMENTARII PREMII Nume si prenume elev Clasa Scoala ALBITA MIHAELA 5 C.N.M. GE CONCURSUL NAȚIONAL " VICTOR GIULEANU" 18-20 MARTIE 2019-TEORIA MUZICII COMENTARII PREMII Nume si prenume elev Clasa Scoala ALBITA MIHAELA 5 C.N.M. "GEORGE ENESCU" BUCURESTI 9.23 Mențiune CRISTACHE FLORENTINA

Mai mult

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada 1.01-31.12.2017 REALIZ la 12 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E 18.832 II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E 7.526 1 Servicii de mediere

Mai mult

RezervePVTragereSorti

RezervePVTragereSorti 1 MUNICIPIUL CONSTANŢA BORALI SEZEN E Operator UAT 2 MUNICIPIUL CONSTANŢA PRAHOVEANU CĂTĂLIN-FLORIAN N Operator UAT 3 MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞERBU DANIEL-ANDREI B Operator UAT 4 MUNICIPIUL CONSTANŢA MANOLE

Mai mult

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON,

TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, TABEL CU AVOCATII ÎNSCRIȘI ÎN S.A.J.- SLATINA URGENȚE 01.08.2019 31.08.2019 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactaț

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactaț TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU 01.06.2017 30.06.2017 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să-l contactați pe d-nul av. Ristea Cristian Răzvan, la nr. de telefon

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA 01.09.2018 30.09.2018 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian Răzvan,

Mai mult

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio Data d

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio Data d Data de raportare: 09 August 2019 Valoare activ total: 124.427.354,95 lei Valoare activ net: 124.358.549,44 lei Valoare unitate de fond: 16,496642 Numar de unitati de fond: 7.538.416,048325 Data de raportare:

Mai mult

Microsoft Word - Raport 2008_PI MDLPL.doc

Microsoft Word - Raport 2008_PI MDLPL.doc Raport privind activitate Punctului de Informare al MDLPL in perioada ianuarie decembrie In perioada ianuarie decembrie 1, 2324 de persoane au solicitat informatii prin Punctul de Informare al MDLPL. Dintre

Mai mult

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l

TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să l TABEL CU AVOCATII DE SERVICIU - SLATINA 01.11.2018 30.11.2018 În situația în care, avocații care sunt de serviciu NU RĂSPUND LA TELEFON, vă rugăm să luați legătura cu d-nul av. Ristea Cristian Răzvan,

Mai mult

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ "DAN HULUBEI"- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ DAN HULUBEI- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S CLASA a X-a Stiinte ale naturii Numele şi prenumele elevului SCOALA P 1 P 2 P 3 Total PREMIUL 1 SAVIN ANDREI Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 5,00 7,00 5,00 17,00 I 2 BORDEANU GABRIELA CNVA 5,00 5,00

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Domeniul: ARTE VIZUALE Specializarea: Arte Plastice (Fotografie - videoprocesare

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI FACULTATEA DE ARTE PLASTICE Domeniul: ARTE VIZUALE Specializarea: Arte Plastice (Fotografie - videoprocesare Specializarea: Arte Plastice (Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) Locuri speciale pentru ER fara bursa fotografica cu portofoliu si test de cunostinte de istoria artei si fotografie

Mai mult

AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 L U N I 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:0

AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 L U N I 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:0 AN III MG, seria A, semestrul * DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1-10 M ETO D E DE A N A LIZĂ BIO M ED ICALE - Ş.L. D r I C îtu - Cl. A.S.C.A.R A s U n iv Dr Costela Şerban. A m

Mai mult

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIORU INVENTAR u.a. 12 pag. Arhivele Nationale ale Romaniei

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIORU INVENTAR u.a. 12 pag. Arhivele Nationale ale Romaniei ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv. 2234 PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIORU INVENTAR 1931-1950 143 u.a. 12 pag. 1 PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIORU Prefaţă inventar Prin aplicarea prevederilor Regulamentului

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 0238.719.718 Fax: 0238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

/30 /10 441E C1 C2 C3 S1 S2 Alte Ex. Tot. ANGHEL M. Lucian-Bogdan BĂLAN M. Cezara - Ioana BARBU M. Diana-Costina 7 7

/30 /10 441E C1 C2 C3 S1 S2 Alte Ex. Tot. ANGHEL M. Lucian-Bogdan BĂLAN M. Cezara - Ioana BARBU M. Diana-Costina 7 7 441E C1 C2 C3 S1 S2 Alte Ex. Tot. ANGHEL M. Lucian-Bogdan 0 0.5 9 3 8 8 BĂLAN M. Cezara - Ioana 1 4.5 8 5 14.5 14.5 BARBU M. Diana-Costina 7 7.0 30 39 39 BĂRBUŢ V. Alexandru 1 12 1 8 8 CIOARCĂ V. Vasile-Iulian

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COMISIA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI TELEORMAN CENTRUL DE EXAMEN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COMISIA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI TELEORMAN CENTRUL DE EXAMEN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL 1 1 ABABEI-NECULA C ALEXANDRA ALINA 2 BARBU G MARIUS ALEXANDRU 3 BARBU M DRAGOȘ SORIN 4 BĂŢĂUȘ A LORENA CAROLINA 5 BICAN R IOANA SILVIA 6 BOJAN C BIANCA IULIA 7 BOLDEIU I ANDREI GEORGE 8 BREAZU F IOANA

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare 1. 28049/2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27437/2015

Mai mult

SITUATIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE CURTEA DE APEL BUCURESTI-APARAT PROPRIU Nr. Data Nr. act Capitol Tit

SITUATIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE CURTEA DE APEL BUCURESTI-APARAT PROPRIU Nr. Data Nr. act Capitol Tit SITUATIE PRIVIND CHELTUIELILE EFECTUATE DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 30.09.2013 CURTEA DE APEL BUCURESTI-APARAT PROPRIU act TOTAL CURTEA DE APEL BUCURESTI-APARAT PROPRIU 0 TRIBUNALUL BUCURESTI act 1

Mai mult

Microsoft Word - Imisii NO2 Mintia total.doc

Microsoft Word - Imisii NO2 Mintia total.doc STUDIU DE DISPERSIE PENTRU MODERNIZAREA GRUPULUI IV AL S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. PENTRU Volumul 6, revizia 0 ELECTROCENTRALE DEVA S.A. pentru perioada iulie 2010 iunie 2011 S.C. Landscape Consulting

Mai mult

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" MUNICIPIUL PLOIEȘTI LISTA CU ELEVII INSCRISI LA TESTAREA PENTRU CONSTITUIREA CLASELOR A V-A CU REGIM INTENSIV Disci

COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL MUNICIPIUL PLOIEȘTI LISTA CU ELEVII INSCRISI LA TESTAREA PENTRU CONSTITUIREA CLASELOR A V-A CU REGIM INTENSIV Disci CLASELOR A V-A CU REGIM INTENSIV Sala 1 Parter-Sud IUNIE 2018 Nr. crt Nume si prenume Scoala de provenienta 1 Albert Teodor Ștefan Șc. "Sf. Vineri" Ploiești 2 Albu M. Teodor Șc. "George Emil Palade" Ploiești

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare /2014 REÎNCADR

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare /2014 REÎNCADR ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare 1. 23823/2014 REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR: 1) Nota Direcţiei resurse

Mai mult

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI AN ȘCOLAR Clasa I Numele concursului Numele elevului Premiul Învățător Comper Limba română Etapa I, 19 ianuarie 2018

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI AN ȘCOLAR Clasa I Numele concursului Numele elevului Premiul Învățător Comper Limba română Etapa I, 19 ianuarie 2018 OLMPADE Ș CONCURSUR AN ȘCOLAR 2017- Clasa Comper Limba română Etapa, 19 ianuarie Albu Alexandra Elena Anghel Sebastian Arsenescu Sabrina Maria Barbu Darius Cristian Nicoiu Alexandra Barbu Flavius onuț

Mai mult

CENTRUL DE EXAMEN PENTRU EVALUARE NAȚIONALĂ COLEGIUL NATIONAL AL. I. CUZA, FOCSANI Disciplina LIMBA SI LITERATURA ROMANA Data de ; OR

CENTRUL DE EXAMEN PENTRU EVALUARE NAȚIONALĂ COLEGIUL NATIONAL AL. I. CUZA, FOCSANI Disciplina LIMBA SI LITERATURA ROMANA Data de ; OR Disciplina LIMBA SI LITERATURA ROMANA Data de 19.06.2017 ; ORA: 8:30 LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA A 8 1 ANDONE M MARIA 2 ANGHEL F ROBERTA ALESSANDRA 3 ANTONESCU V DARIA 4 APOSTU A BOGDAN ALEXANDRU

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL H O TÂRÂREA NR. 105 din data de privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veter

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL H O TÂRÂREA NR. 105 din data de privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veter ROMÂNIA MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL H O TÂRÂREA NR. 105 din data de 26.04.2018 privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor

Mai mult

Microsoft Word - burse_sociale_2012_2013site.doc

Microsoft Word - burse_sociale_2012_2013site.doc Universitatea din Bucuresti Facultatea de Geografie Tel. +40-1-314 35 08 int 189 +40-1-315 30 74 Fax +40-1-315 30 74 http://geo.unibuc.ro B-dul Nicolae Balcescu Nr. 1 70 111 Bucuresti, Sector 1 Romania

Mai mult

Nr. de înreg. 4407/ ANEXA 2 Nr. crt 1. ZIUA / DATA PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOALA ALTFEL APRILIE2019 ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. de înreg. 4407/ ANEXA 2 Nr. crt 1. ZIUA / DATA PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOALA ALTFEL APRILIE2019 ÎNVĂŢĂMÂNT 15.04.2019 de înreg. 4407/18.12.2018 ANEXA 2 1. PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOALA ALTFEL - 15-19 APRILIE2019 ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL INTERVAL ORAR: 12.00-16.00 Planeta Cinema Vizionare film Casa de

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALĂ SF. VASILE, PLOIEȘTI CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA DISCIPOLII LUI LAZAR REZULTATE CLASA A 5 A Nr. crt. Numele și prenumele elevul

SCOALA GIMNAZIALĂ SF. VASILE, PLOIEȘTI CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA DISCIPOLII LUI LAZAR REZULTATE CLASA A 5 A Nr. crt. Numele și prenumele elevul 1 DUMITRIU RADU 5 Școala Gimnazială H.M.Berthelot 65,00 20,00 10,00 95,00 PREMIUL I 2 Militaru Mihai Adrian 5 C.N.,,MIHAI VITEAZUL", Ploiești 60,00 17,00 10,00 87,00 PREMIUL II 3 SAVU STEFAN CATALIN 5

Mai mult

str. C am p u lu i s t r. C a LEGENDA: mpulu Zona analizata i Limita proprietate analizata PLAN INCADRARE IN ZONA VERIFICAT: ING M. MUNTEANU ep ano ru

str. C am p u lu i s t r. C a LEGENDA: mpulu Zona analizata i Limita proprietate analizata PLAN INCADRARE IN ZONA VERIFICAT: ING M. MUNTEANU ep ano ru u lu t ulu Zo lzt Lmt popette lzt LA IADRARE I ZOA REFERAT R:d A:A ef poect: poectt /deet: Beefc: IAOB FLORIA IHAI Buceg A p luj-poc jud luj : LA IADRARE I ZOA oect Ade obectv: jud LUJ locltte LUJ-AOA

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 238.719.718 Fax: 238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDE UL ARAD H O T Ă R Â R E A NR. Din data de cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr Liva

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDE UL ARAD H O T Ă R Â R E A NR. Din data de cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr Liva CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDE UL ARAD H O T Ă R Â R E A NR. Din data de cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 301938 Livada cu nr. cad 301938 Consiliul local al comunei Livada,jude

Mai mult

Microsoft Word - anunt colectiv 6

Microsoft Word - anunt colectiv 6 NR. 6817 DIN 05.05.2014 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate În temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările

Mai mult

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007 Capital social: 5.795.323

Mai mult

Calendar evenimente proiect 4141 v Nr. Activ itate Eveniment (activitate) Luna/an TOTAL PARTC. TOTAL PARTICIP ROMANI TOTAL PARTICIP Locatie

Calendar evenimente proiect 4141 v Nr. Activ itate Eveniment (activitate) Luna/an TOTAL PARTC. TOTAL PARTICIP ROMANI TOTAL PARTICIP Locatie Activ itate Eveniment (activitate) Luna/an PARTC ROMANI Locatie (oras) evenim/luna L dec-08 L ian-09 L3 feb-09 L4 mar-09 L5 apr-09 An I L6 L7 mai-09 iun-09 L8 iul-09 L9 aug-09 L0 sep-09 L oct-09 L nov-09

Mai mult

07 DIN CU AMENDAMENT HCL aprobare buget local a…

07 DIN CU AMENDAMENT HCL aprobare buget local a… ROMÂNIA JUDEŢUL DÂMBOVIȚA COMUNA CREVEDIA CONSILIUL LOCAL Tel/Fax: 0245-241840 Web: www.primariacrevedia.ro HOTĂRÂREA Nr. 7 din 6 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Crevedia, județul

Mai mult

Seria 7 Asistent: Lucia Bubulac Gr.60 RADU G.B. RĂZVAN-ANDREI RADU L. DAVID-LUCIAN RADU M. ALEXANDRU-TUDOR RADU M. IOANA-ALEXANDRA RADU N.A. RALUCA-AN

Seria 7 Asistent: Lucia Bubulac Gr.60 RADU G.B. RĂZVAN-ANDREI RADU L. DAVID-LUCIAN RADU M. ALEXANDRU-TUDOR RADU M. IOANA-ALEXANDRA RADU N.A. RALUCA-AN Asistent: Lucia Bubulac Gr.0 RADU G.B. RĂZVAN-ANDREI RADU L. DAVID-LUCIAN RADU M. ALEXANDRU-TUDOR RADU M. IOANA-ALEXANDRA RADU N.A. RALUCA-ANDREEA RAIANU M. RALUCA-OANA RAPORTARU D.M. ANDRADA CATRINEL

Mai mult

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod Tel/ Fax: web : http:

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod Tel/ Fax: web : http: ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Slobozia, Ialomiţa, str. Lacului, nr.10, Cod 920024 Tel/ Fax: 0243234612 e-mail:sc_sanitara_slobozia@yahoo.com web : http://sanitara-slobozia.ro/ NR 343/13.07.2015 Rezultate

Mai mult

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( )

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( ) A n e x a nr. 3 la h o tărîrea C E C nr. 4 din 8 a u g u st 2 0 6 Raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti la d a ta de pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedintele

Mai mult

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea

FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea FACULTATEA DE BIOLOGIE LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI 12 IULIE 2018 Nr. Crt. Nume Prenume Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5 Optiunea 6 1 MIELU GABRIELA 2 COSTEA DIANA-ANTONIA 3 RADU ERIKA-ALEXANDRA

Mai mult

U N IU N E A E U R O ĂP E A NG U V E R N U L R O MI Ă NFIoEn d u l S o c ia l E u ro n p e a MINISTERUL MUNCII, POS DRU FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI

U N IU N E A E U R O ĂP E A NG U V E R N U L R O MI Ă NFIoEn d u l S o c ia l E u ro n p e a MINISTERUL MUNCII, POS DRU FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.5

Mai mult

CONFERINȚELE REGIONALE Deșeul municipal(urban) - proiecte pentru un oraș curat Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și Revista

CONFERINȚELE REGIONALE Deșeul municipal(urban) - proiecte pentru un oraș curat Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și Revista CONFERINȚELE REGIONALE Deșeul municipal(urban) - proiecte pentru un oraș curat Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și Revista INFOMEDIU EUROPA in colaborare cu MINISTERUL MEDIULUI

Mai mult

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apli ă ofertelor o er iale de servi ii de a es la I ter

Mai mult

SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul Metodolo

SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul Metodolo SUPRAVEGHEREA IRC/SRC, ROMANIA, 2012 Sistemul national de supraveghere a Sindromului Rubeolic Congenital (SRC) a fost instituit in anul 2000. Metodologia de supraveghere a fost revizuita si adaptata conform

Mai mult

Doctoratul şi organizarea şcolilor doctorale - O diagnoză de stare şi prospectări asupra unui viitor posibil

Doctoratul şi organizarea şcolilor doctorale  -  O diagnoză de stare şi  prospectări asupra unui viitor posibil Doctoratul în Şcoli de Excelenţă Evaluarea Calităţii Cercetării Ştiinţifice Universitare 15 Septembrie 2009, Universtatea Tehnica Gh. Asachi din Iasi, NR. CRT. 1. 2. NUME AGHEORGHESEI DANIELA ALEXANDRU

Mai mult

Microsoft Word - 27 martie 2014.docx

Microsoft Word - 27 martie 2014.docx CONSILIUL LOCAL BALŞ PROCES VERBAL Încheiat azi, 27.03.2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local oraş Balş, convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Balş nr. 265 din data 21.03.2014. La şedinţă

Mai mult

PUNCTAJE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC Numar fisa Nume Prenume Scoli titular Nivel titular Post titular Post solicitat Punctaj 2611 POPESCU

PUNCTAJE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC Numar fisa Nume Prenume Scoli titular Nivel titular Post titular Post solicitat Punctaj 2611 POPESCU PUNCTAJE DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2611 POPESCU SIMONA 1037 IURCO LILIANA 2609 BENCU ZOIA 2017 POP PRISCILLA 1286 PRICOIU ADRIAN 1 PECINEAGA GIMNAZIAL CHIMIE - FIZICA CHIMIE - FIZICA 33.10

Mai mult

judecatori judecatoria galati

judecatori judecatoria galati JUDECĂTORIA GALAŢI JUDECĂTORI 1. ANGHEL RALUCA NICOLETA STUDII: -UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV, FACULTATEA DE SOCIOLOGIE, Profilul Știinţe Juridice, Specializarea Drept, 2002-2006, Promoţia 2006. DREPT

Mai mult

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" Bucureşti Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 3 ani CONCURS ADMITERE IULIE 2016 CANDIDAŢI

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucureşti Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală - 3 ani CONCURS ADMITERE IULIE 2016 CANDIDAŢI CANDIDAŢI ADMIŞI 1 Matrache M. Irina-Mihaela 02152 60 10.00 40 9.61 admis 2 Popescu N.C. Crina-Ştefania 01950 60 10.00 40 9.40 admis 3 Sfetcu T.V. Iulia-Maria 02406 60 10.00 40 9.38 admis 4 Talapan S.

Mai mult

ANUL I impartire TUTORI - ordonat studenti.xls

ANUL I impartire TUTORI - ordonat studenti.xls Facultatea de Inginerie Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Specializarea: Calculatoare Anul universitar: 2018 2019 ANUL I C Nr crt Nr Crt Nume prenume student 1 1 AFTENIE O. ANA MARIA 2 2

Mai mult

Microsoft Word - Imisii PM10 Mintia total.doc

Microsoft Word - Imisii PM10 Mintia total.doc STUDIU DE DISPERSIE PENTRU MODERNIZAREA GRUPULUI IV AL S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. PENTRU Volumul 7, revizia ELECTROCENTRALE DEVA S.A. pentru perioada iulie iunie 11 S.C. Landscape Consulting S.R.L.

Mai mult

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio Data d

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio Data d Data de raportare: 21 Iunie 2019 Valoare activ total: 120.990.893 lei Valoare activ net: 120.841.928,33 lei Valoare unitate de fond: 16,255160 Numar de unitati de fond: 7.434.065,646247 Data de raportare:

Mai mult

FINAL_Master_TAXA_iulie2018.xls

FINAL_Master_TAXA_iulie2018.xls învăţământul universitar de MASTERAT PE LOCURI CU TAXĂ DOMENIUL INFORMATICĂ Optiunea 2 1 MANEA E. ADRIAN-COSTIN SLA SAL 9.82 2 ALEXANDRESCU D.A. TUDOR-ALEXANDRU IA AI 9.61 3 OANCEA C. CĂTĂLIN-CONSTANTIN

Mai mult

Microsoft Word - grafic ore consiliere elevi si parinti PRIMAR PRESCOLAR GIMNAZIU

Microsoft Word - grafic ore consiliere elevi si parinti PRIMAR PRESCOLAR GIMNAZIU GRAFICUL ACTIVITATII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE A PREȘCOLARILOR Grădinița cu program normal SURDILA GRECI MIXTĂ Zilnic 8,00-13,00 1 MIXTĂ Zilnic 8,00-9,00 și 12,30-13,00 PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINȚII

Mai mult

3ebdad8abe8a379c24bf8516caabf9c8cce1a4a c86b900bd3be8512b.xlsx

3ebdad8abe8a379c24bf8516caabf9c8cce1a4a c86b900bd3be8512b.xlsx Nr Nume si prenume Adresa imobil Tip imobil 1 Ti##### Li##### Adevarului, 69A casa 2 Fi##### Ad##### Ady Endre, 92 casa 3 Bl##### Fl##### Albacului, 27 casa 4 Pa##### Va##### Alexandru Andritoiu, nr. 21,

Mai mult

ISMB-Informatica

ISMB-Informatica Repartizare Olimpiada de Informatică - Sector 3 Gimnaziu Nr Nume Prenume Clasa Sector ID elev Scoala de provenienta Centrul de examen Profesor Coordonator 1 ALECU-IZSAK DAVID-MIHAI 5 3 S3_5_001 2 ARTENII

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/ P R O C E S - V

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/ P R O C E S - V R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 2, tel/fax 0269/5714, 0269/571455 P R O C E S - V E R B A L încheiat azi 28 septembrie 17 în şedinţa ordinara

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN, , Str. M. Eminescu, Nr. 4, Telefon: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN, , Str. M. Eminescu, Nr. 4, Telefon: , MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN, 611028, Str. M. Eminescu, Nr. 4, Telefon: 0233-740300, 0233-740100, Tel/fax 0233-740290 Nr. Numele şi prenumele

Mai mult

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018 DECLARA IE DE AVERE Nr. 67/12.07.2018 Subsemnatul/Subsemnata, FARA N. NICOLAE, având func ia de Director executiv la A.J.O.F.M. Hunedoara, CNP, domiciliul Simeria, jud. Hunedoara cunoscând prevederile

Mai mult

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT ROMANIA MUNICIPIUL PIATRA NEAMT DIRECTIA TAXE SI IMPOZITE Codul de identificare fiscala: 2612790 STR. ALEXANDRU CEL BUN NR.12, 610004 TELEFON 0233 213884, FAX 0233 213 894 EMAIL:taxesiimpozite@primariapn.ro

Mai mult

Nr.968/ Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turişti

Nr.968/ Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turişti Nr.968/ 03.04.2018 Domeniu: Turism Turismul din Regiunea Centru şi Judeţul Braşov în luna ianuarie 2018 REGIUNEA CENTRU Ianuarie 2018 Sosirile turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni

Mai mult

Bacalaureat Sesiunea iunie - iulie Centrul de evaluare a competențelor lingvistice și digitale Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Municipiul Pl

Bacalaureat Sesiunea iunie - iulie Centrul de evaluare a competențelor lingvistice și digitale Colegiul Naţional Mihai Viteazul Municipiul Pl Bacalaureat 2018 - Sesiunea iunie - iulie Centrul de evaluare a competențelor lingvistice și digitale Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Municipiul Ploieşti Proba C de evaluarea a competenţelor lingvistice

Mai mult

judecatori judecatoria galati

judecatori judecatoria galati JUDECĂTORIA GALAŢI JUDECĂTORI 1. ANGHEL RALUCA NICOLETA STUDII: -UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV, FACULTATEA DE SOCIOLOGIE, Profilul Știinţe Juridice, Specializarea Drept, 2002-2006, Promoţia 2006. DREPT

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.429 privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Nr. / TABEL CU CADRELE DIDACTICE ÎNSCRISE LA EXAMENUL PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I, SERIA 2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Nr. / TABEL CU CADRELE DIDACTICE ÎNSCRISE LA EXAMENUL PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I, SERIA 2019 Nr. / 28.11.2018 TABEL CU CADRELE DIDACTICE ÎNSCRISE LA EXAMENUL PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I, SERIA 2019-2021 Nr. crt. 1 2 Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele Arhipenco D. Mirela

Mai mult

c o l e c i a EDITURA PARALELA 45

c o l e c i a EDITURA PARALELA 45 c o l e c i a Autorii aduc mulumiri speciale Societii de tiine Matematice din România pentru sprijinul acordat. Redactare: Ramona Rossall Tehnoredactare: Iuliana Ene Pregtire de tipar: Marius Badea Design

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE /2014 Hotarare nr Hotara

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE /2014 Hotarare nr Hotara ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2014 1. 27339/2014 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407< Descriere lucrare NUMIRE ÎN FUNCŢIE

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

LISTA DOSARELOR LUCRATE DE ECHIPE MIXTE – Socant: Inspectia Judiciara a scos la iveala dosarele in care procurorii au facut echipe comune si planuri d

LISTA DOSARELOR LUCRATE DE ECHIPE MIXTE – Socant: Inspectia Judiciara a scos la iveala dosarele in care procurorii au facut echipe comune si planuri d LISTA DOSARELOR LUCRATE DE ECHIPE MIXTE Socant: Inspectia Judiciara a scos la iveala dosarele in care procurorii au facut echipe comune si planuri de actiune cu ofiterii SRI, in spete care exced sigurantei

Mai mult

Nr

Nr Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN FEBRUARIE 2017 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna februarie 2017 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Cine organizează pregătirea/ cine răspunde Total personal de pregătit NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Cine organizează pregătirea/ cine răspunde Total personal de pregătit NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Cine organizează pregătirea/ cine răspunde personal de pregătit MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt,care au obținut rezultate deosebite la Olimpiad

H O T Ă R Â R E cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt,care au obținut rezultate deosebite la Olimpiad H O T Ă R Â R E cu privire la: acordare premii pentru elevii şi profesorii îndrumători din județul Olt,care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele naţionale şi internaţionale de specialitate în

Mai mult

COMUNA POIANA STAMPEI JUDEŢUL SUCEAVA Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/ poiana w w w. poian asta mpei. ro P R IM A R

COMUNA POIANA STAMPEI JUDEŢUL SUCEAVA Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/ poiana w w w. poian asta mpei. ro P R IM A R e-mail: poiana stampei@yalioo.coin w w w. poian asta mpei. ro P R IM A R D IS P O Z IŢ IE Privind reluarea activităţii de către doam na Ivan Alina, secretara! comunei Poiana Stampei, începând ca data de

Mai mult

ROMÂNIA JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI Informaţii relevante privind formarea şi traseul profesional al judecătorului Numele şi prenumele judecător

ROMÂNIA JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI Informaţii relevante privind formarea şi traseul profesional al judecătorului Numele şi prenumele judecător Numele şi prenumele judecătorului POSTELNICU LUCREŢIA ALBERTINA 2. Instituţia de învăţământ superior din Universitatea Bucureşti 3. Anul absolvirii 1998 Universitatea Bucureşti- Facultatea de Drept Iunie

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul Localitatea Sibiu, Sibiu cunoscând prevederile art.

Mai mult

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI DIN TG-JIU FACULTATEA DE INGINERIE CONCURSUL DE ADMITERE MASTER UNIVERSITAR Iulie 2019 ANUNȚ CONTESTAȚII Contestațiile pentru admiterea la studii universitare de licență

Mai mult

Microsoft PowerPoint - info sindical 44

Microsoft PowerPoint - info sindical 44 www.elieradu.ro Info sindical 44 Aprilie Sumar info sindical nr.44 aprilie : Membri pe subunitati Cheltuieli in luna Activitati in luna Intrebari & Raspunsuri Contact Biroul Permanent Info sindical 41

Mai mult

Primăria Prezentare Your Administrativ Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bu

Primăria Prezentare Your Administrativ Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bu Pagina 1 din: 18 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind concesiune pentru bunurile care apartin proprietarii COD: P O-ADM-03 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/018

Mai mult