DBCLARATIE DE AVERE. ..9 L-un"...f...r[

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DBCLARATIE DE AVERE. ..9 L-un"...f...r["

Transcriere

1 Mlt\ii,i?'e i.iui_ MEDIULUt _ A.N.F.M...9 L-un"...f...r[ DBCLARATIE DE AVERE Subsemnata POPESCU I. STANA, avind funcfia de Consilier la Agenfia pentru Protecfia Mediului Dimbovifa, CNP , cu domiciliul in Mun. Tirgoviqte, Jud. Dfimbovifa, Str. Cpt. I. Stdnici, Bl.42D, Et. l, Ap. 1, cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie rispundere ci impreuni cu familiar) defin urmitoarele : * 1) Prin familie se injelege so{ul/sotia gi copiii aflafi in intretinere acestora.!, I. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 1dri. I -Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacd se afl6 in circuitul civil. *2)La "Titular" se menlioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sojia, copilul), iar in cazul bunurilor in cota-parte qi numele coproprietarilor. g

2 2. Clidiri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tdri. Tffrgovi,ste, Jud. Dimbovifa, Strada Cpt. I. Stinici Contract Ydnzarc- * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casd de locuit; (3) casa de vacanld; (4) spatii comerciale/de produclie. *2)La "Titular" se menlioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sofia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte qi numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magini agricole, qalupe, iahturi qi alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii 2. Bunuri sub formi de metale prefioase, bijuterii, obiecte de artl qi de cult, colecfii de artl qi numismatic5, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na{ional I sau universal, a clror valoare insumat[ depiqeqte de euro. Se vor men{ion4toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afld sau nu pe teritoriul Romdniei la'-omentul declardrii.

3 III. Bunuri mobile, a clror valoare depiqeete de euro fiecare, Ei bunuri imobile instrlinate in ultimele 12luni IV. Active financiare 1. Conturi gi depozite bancaren fonduri de investifii, forme echivalente de economisire qi investire, inclusiv cardurile de credito daci valoarea insumatl a tuturor acestora deplqeqte de euro Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institu{ii financiare din strdindtate. a *Categoriile indicate sunt: (l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau ec'",alente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu ac-anulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior): 2. Plasamente, investifii directe qi imprumuturi acordate,daci valoarea de pia{n insumati a tuturor acestora depigegte de euro Se vor declara inclusiv investiliile qiparticipdrile in strdindtate. 3

4 *Categoriile indicate sunt: (I) hdrtii de valoare definute (titluri de stat, certfficate, obtigaliuni); (2) acliuni sau pdrli sociale fn societdli comerciale; (3) tmprumuturi acordote tn nume personal. 3. Alte active producltoare de venituri nete, care insumate deplqesc echivalentul a de euro pe Se vor declara inclusiv cele aflate in striin6tate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terfo bunuri achizifionate in sistem asemenea bunuri, daci valoarea insumatl a tuturor acestora deplqeqte de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdindtate. leasing qi alte VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fafi de valoarea de pia(i, din partea unor persoane' organiza{ii, societifi comerciale, regii autonomej companiilsocietifi nafionale sau institu(ii publice rominegti sau striine, inclusiv burseo credite, garanfii, ciecontiri de cheltuieli, altele decit cele ale angajatorului, a ciror valoare individualr depigeqte 500 de euro* 1.1. Titular 1.3. Copii *Se excepteazd de la declarare codourile Si trata(iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I Si al II'leq 4

5 VII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 4l din Legea nr privind Codul fiscal, cu modificirile qi completirile ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate. I :. V ent a_r ijdih: s AlAr "ii = I l. Titular Popescu L Stana Agenfia pentru Proreclia Consilier/ Salariu lei Mediului Ddmbovila, Str. Calea Ialomitei nr.1. Jud. D6mbovita 1.2. So{/sotie 2.1. Titular,::l'].ilr',itl., I i' :l l,lllit,ti rlulii'ririrlliiliiililillil 2.2. So!/sotie 3.1. Titular 3.2. Sot/solie 4 i').nituri din investilii 4. r. Titular 4.2. Sof/sotie 5. Venituri din pensii 5.1. Titular 5.2. Sot/sotie Popescu I. Ioan 6. Venituri din activitdtri igricole 6.1. Titular Casa Judelean de Pensii Ddmbovita : Pensie LEI

6 6.2. Soj/so{ie 7.1. Titular : 7.2. So!/sofie 7.3. Copii 8.1. Titular 8.2. So{/sotie 8.3. Copii i Prezenta declarafie constituie act public qi rispund potrivit legii I penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menfionate. Data completirii ' Semniltura / 44r

7 DECLARATIE DE INTERESE Subsemnata POPESCU I. STANA, avf,nd funcfia de Consilier la Agenfia pentru Protecfia Mediului Dimbovifa, CNP , cu domiciliul in Mun. Tirgov$te, Jud. Dimbovifa, Str. Cpt. I Stinici, Bl. 42D, F,t.l, Ap.l, cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul tn declarafii, declar pe propria rispundere: Unitatea - denumirea gi adresa - Calitatea de{inutd Valoarea totald a pd4ilor sociale i/sau a actiunilor Valoarea beneficiilor i Membru Sindicat APM Ddmbovita

8 5. I Bexrficiad de orfrad: ntrnelg premnnelddounirca $ adesa Bocduaprin capafost irxs dirlat oorfiactrl Rtde de gmful I" ale tihrlaului Socieffi{i mrnociale/ Pssoad fizica aruffil M4lfonilialdcabirse irdivifuale cabindeasocide, sociqi civile pofesionale sar civile pofesicnale cu dwurdee limiffi cae de#padpofaiadearocd/ rvenrrnerfrale/ t) Prin rude de gradul l se infelege pdrinli pe linie ascendentd qi copii pe linie descendents. ') Se uor declara numele, denumirea gi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea delinutd, titularul, solul/solia gi rudele de gradul I obfin contracte, a$a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declard contractele societdlilor comerciale pe acliuni la care declarantul impreund cu solul/solia gi rudele de gradul I delin mai pulin de 5% din capitalul social al societdfii, indiferent de modul de dobandire a ac(iunilor. Prezenta declarafie constituie act public qi caracterul incomplet al datelor men{ionate. Data completirii rlspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau I I Semnltura /,t Hr tu

DECLARATIE DE AVERE 22. oq. 2o/f de CNP Subsemnata, GUGU A. ION CONSILIER SUPERIOR la AJOFM GORJ, avf,nd func{ia, domiciliul COM. BALESTI. SAT. CORNES

DECLARATIE DE AVERE 22. oq. 2o/f de CNP Subsemnata, GUGU A. ION CONSILIER SUPERIOR la AJOFM GORJ, avf,nd func{ia, domiciliul COM. BALESTI. SAT. CORNES DECLARATIE DE AVERE 22. oq. 2o/f de CNP Subsemnata, GUGU A. ION CONSILIER SUPERIOR la AJOFM GORJ, avf,nd func{ia, domiciliul COM. BALESTI. SAT. CORNESTI, JUD. GORJ cunoscand prevederile art.292 din Codul

Mai mult

uf n' ob 'k lh DECLARATIE DE AVERE SubsemnatuVSubsemnata, de 4zz CNP /6{epe24oe2S,domiciliul cunoscind prevederile art.292 din Codul penal privind fal

uf n' ob 'k lh DECLARATIE DE AVERE SubsemnatuVSubsemnata, de 4zz CNP /6{epe24oe2S,domiciliul cunoscind prevederile art.292 din Codul penal privind fal uf n' ob 'k lh DECLARATIE DE AVERE SubsemnatuVSubsemnata, de 4zz CNP 6{epe24oe2S,domiciliul cunoscind prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declara{ii, declar pe proprie rlspundere ci impreunl

Mai mult

Subsemnatul, de Consilier juridic cnp t'7', DECLARATIE DE AVERE CURELEAMARIUS la AJOFM GORJ, domiciliul com. Padeg, sat Orzeqti, jud. Gorj,

Subsemnatul, de Consilier juridic cnp t'7', DECLARATIE DE AVERE CURELEAMARIUS la AJOFM GORJ, domiciliul com. Padeg, sat Orzeqti, jud. Gorj, Subsemnatul, de Consilier juridic cnp t'7',7122018276 DECLARATIE DE AVERE CURELEAMARIUS la AJOFM GORJ, domiciliul com. Padeg, sat Orzeqti, jud. Gorj, avand funclia cunoscand prevederile art. 326 din Codul

Mai mult

.. - th J- i,.r*ilh$m':"1, \,,.;/'-';/e-il-&!( DECLARATIE DE AVERE Subsemn4tuUS gbsemnata, de fui-iftf Laert1- t,pa6o tvl {t( r(trr /v?q 60 rvl tll 4r

.. - th J- i,.r*ilh$m':1, \,,.;/'-';/e-il-&!( DECLARATIE DE AVERE Subsemn4tuUS gbsemnata, de fui-iftf Laert1- t,pa6o tvl {t( r(trr /v?q 60 rvl tll 4r .. - th J- i,.r*ilh$m':"1, \,,.;/'-';/e-il-&!( DECLARATIE DE AVERE Subsemn4tuUS gbsemnata, de fui-iftf Laert1- t,pa6o tvl {t( r(trr /v?q 60 rvl tll 4rn, t',n,, avind funcfia la?at Crctcr /S?e I [4u? /r1-

Mai mult

!,i n Ii, idll ill #' DECLARATIE DE AVERE, domiciliul cunoscflnd prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie r

!,i n Ii, idll ill #' DECLARATIE DE AVERE, domiciliul cunoscflnd prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie r !,i n i, idll ill #' DECLARATE DE AVERE, domiciliul cunoscflnd prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie rispundere ci impreund cu familia') delin urmitoarele:

Mai mult

'1 DECLA]RATIE DE AVERE va1 / q,o."/t ^' ^&'#6'' /E' Subsemnatul AFIDRICA I' LfVrU, avind funcfia de Director general la S.C. Administrafia Domeniulu.

'1 DECLA]RATIE DE AVERE va1 / q,o./t ^' ^&'#6'' /E' Subsemnatul AFIDRICA I' LfVrU, avind funcfia de Director general la S.C. Administrafia Domeniulu. '1 DECLA]RATIE DE AVERE va1 / q,o."/t ^' ^&'#6'' /E' Subsemnatul AFIDRICA I' LfVrU, avind funcfia de Director general la S.C. Administrafia Domeniulu. Public S.A. oradea, cnp:, domiciliul in oradea,,t".,

Mai mult

1 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Georgescu I. Migdonia, avand funcfia de sef sectie la Muzeul National de Istorie a Romanic!, CNP, domici

1 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Georgescu I. Migdonia, avand funcfia de sef sectie la Muzeul National de Istorie a Romanic!, CNP, domici 1 DECLARATIE DE AVERE SubsemnatulSubsemnata, Georgescu I. Migdonia, avand funcfia de sef sectie la Muzeul National de Istorie a Romanic!, CNP, domiciliul Bucuresti sector 5 cunoscand prevederile art. 292

Mai mult

furfide "C, fba'wuuh* 'it'l. /Es8/ /{,1.0[, irt ll DECLARATIE DE INTERESE I Subsemnatut/Subsemnata, FCI_Zet de lfrt= _^,avdndfuncfia AEFEnetf ffip,p C

furfide C, fba'wuuh* 'it'l. /Es8/ /{,1.0[, irt ll DECLARATIE DE INTERESE I Subsemnatut/Subsemnata, FCI_Zet de lfrt= _^,avdndfuncfia AEFEnetf ffip,p C furfide "C, fba'wuuh* 'it'l. /Es8/ /{,1.0[, irt ll DECLARATIE DE INTERESE I Subsemnatut/Subsemnata, FCI_Zet de lfrt= _^,avdndfuncfia AEFEnetf ffip,p Co,o.turt{ caprlzrr-,, cnp 2g+0s:5tg l,z qe o domicifiu

Mai mult

Str Th. Vftciutsanu nr. 10, la9i, cod M.l'rus. hfirare lestr t / Ct,/5 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de economista cnp

Str Th. Vftciutsanu nr. 10, la9i, cod M.l'rus. hfirare lestr t / Ct,/5 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de economista cnp Str Th. Vftciutsanu nr. 10, la9i, cod 700462 M.l'rus. hfirare lestr t / Ct,/5 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de economista cnp 26609112211s5 Condurat Mihaela, av6nd func{ia la Administratia

Mai mult

I I I DECLARATIE DE AVERE /l,o,f 3*r, I I Subsemnatul/Subsern t/l cnp I. domiciliul ' /,/l,3y.. t nctra 'l- ' cunoscdnd prevederile art.292 din Codul

I I I DECLARATIE DE AVERE /l,o,f 3*r, I I Subsemnatul/Subsern t/l cnp I. domiciliul ' /,/l,3y.. t nctra 'l- ' cunoscdnd prevederile art.292 din Codul DECLARATE DE AVERE /l,o,f 3*r, Subsemnatul/Subsern t/l cnp. domiciliul ' /,/l,3y.. t nctra 'l- ' cunoscdnd prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declara{ii, declar pe proprie rispundere

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul... SGARDEA C FLORINEL MARIAN ' '... Director general avind funcfia de... Institutul National de Statistica, Bucuresti,

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul... SGARDEA C FLORINEL MARIAN ' '... Director general avind funcfia de... Institutul National de Statistica, Bucuresti, DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul... SGARDEA C FLORINEL MARIAN ' '... Director general avind funcfia de... Institutul National de Statistica, SECTOR S la...,, domiciliul SECTOR 6, judetul Bucuresti... I

Mai mult

N I I DECLARATIE DE AVERE Su bsemnatul/subsemnata, de MANAGER GENERAL CNP SULUTIU M. MARIUS, av6nd funcfia Ia SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA I,

N I I DECLARATIE DE AVERE Su bsemnatul/subsemnata, de MANAGER GENERAL CNP SULUTIU M. MARIUS, av6nd funcfia Ia SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA I, N DECLARATE DE AVERE Su bsemnatul/subsemnata, de MANAGER GENERAL CNP SULUTU M. MARUS, av6nd funcfia a SERVCUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA, domiciliril ALBA ULA, STR. S. BARTU, NR.11, JUD, ALBA cunoscfrnd

Mai mult

Consiliul Legislativ

Consiliul Legislativ CONSILIUL LEGISLATIV DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,..., având funcţia de... la..., CNP..., domiciliul......, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul WISOŞENSCHI IULIA, având funcţia de CERCETĂTOR III la Institutul de Etnografie şi Folclor C. Brăiloiu Bucureşti, CNP, domiciliul BUCURESTI, cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CIOARA IOAN MARIUS având funcţia de VICEPRIMAR la CONSILIUL LOCAL CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA CNP domiciliu

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CIOARA IOAN MARIUS având funcţia de VICEPRIMAR la CONSILIUL LOCAL CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA CNP domiciliu DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CIOARA IOAN MARIUS având funcţia de VICEPRIMAR la CONSILIUL LOCAL CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA CNP 1800308010257 domiciliul COMUNA CIURULEASA, NR. 42 A, JUDEȚUL ALBA cunoscând

Mai mult

BENCHEAI

BENCHEAI Nr. 32/12.06.2017 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, BENCHEA I. Ionela Ivona având funcţia de Inspector la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspectie Socială Iaşi, CNP... domiciliul în jud. Iaşi, Mun. Iaşi,...,

Mai mult

Microsoft Word - MOLDOVEANU CRISTINA-av pdf.doc

Microsoft Word - MOLDOVEANU CRISTINA-av pdf.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Moldoveanu C. Cristina, având funcţia de INSPECTOR la CNP domiciliul Craiova PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA-DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ-

Mai mult

MORARIUI

MORARIUI Nr.12/06.06.2017 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, MORARIU I. Iulia, având funcţia de Inspector social la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspectie Socială Iaşi, CNP..., domiciliul în..., judeţul Iaşi,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP 2780602160018, domiciliul București, strada Biserica Enei nr

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1

DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1 DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1 deţin următoarele: *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia

Mai mult

DECLARAJIE DE AVERE SubsemnatuI/Subsemnata, de MUZEOGRAF CNP TENTEA OVIDIU, avand funcjia la MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI,, domiciliul BUCURE

DECLARAJIE DE AVERE SubsemnatuI/Subsemnata, de MUZEOGRAF CNP TENTEA OVIDIU, avand funcjia la MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI,, domiciliul BUCURE DECLARAJIE DE AVERE SubsemnatuI/Subsemnata, de MUZEOGRAF CNP, avand funcjia la MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI,, domiciliul BUCURESTI, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul

Mai mult

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art.

Mai mult

aDECLARAŢIE DE AVERE

aDECLARAŢIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Nr14611/03062015 Subsemnata ALDULEA-PIVARU A ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Municipiul Braşov, CNP, domiciliul în Mun

Mai mult

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NISTOR C. SIMONA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DI

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NISTOR C. SIMONA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NISTOR C. SIMONA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE CONTROL PERSOANE FIZICE,

Mai mult

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul...,' Mihaescu c Romi... avand funcfia de Director general Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul...,' Mihaescu c Romi... avand funcfia de Director general Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la.. DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul...,' Mihaescu c Romi... avand funcfia de Director general Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,... I, domiciliul SECTOR 5, judetul Bucuresti cunoscand

Mai mult

$[* "a, ull DECLARATIE DE AVERE Uouuic sr.uiu de 9ecue ct*2 h cnply{, ooniciliul t-l\jc+l ul I NJL. h2{-/a avand func{ia cunoscind prevederile art.292

$[* a, ull DECLARATIE DE AVERE Uouuic sr.uiu de 9ecue ct*2 h cnply{, ooniciliul t-l\jc+l ul I NJL. h2{-/a avand func{ia cunoscind prevederile art.292 $[* "a, ull DECLARATIE DE AVERE Uouuic sr.uiu de 9ecue ct*2 h cnply{, ooniciliul t-l\jc+l ul I NJL. h2{-/a avand func{ia cunoscind prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar

Mai mult

Onet Corina_Declaratie de avere

Onet Corina_Declaratie de avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata ONET CORINA-ANGELA, având funcţia de INSPECTOR, la CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ, CNP, domiciliul CLUJ-NAPOCA, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.14845/ Subsemnata ALDULEA-PIVARU A. ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evide

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.14845/ Subsemnata ALDULEA-PIVARU A. ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evide DECLARAŢIE DE AVERE Nr.14845/16.05.2018 Subsemnata ALDULEA-PIVARU A. ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Municipiul Braşov, CNP..., cu domiciliul

Mai mult

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANA-MARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOV

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANA-MARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOV DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANAMARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVADirectia Impozite si Taxe, Serviciul Constatate, Impunere, Control, Persoane

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE CclffiE"kttESOHffi S fif-,:,;rl : ks-stidt{.j/!9,n ve //.J - J',/ -,yc / >" Subsemnatul STEFAN S. TEOROC, avand functia de membru

DECLARATIE DE AVERE CclffiEkttESOHffi S fif-,:,;rl : ks-stidt{.j/!9,n ve //.J - J',/ -,yc / > Subsemnatul STEFAN S. TEOROC, avand functia de membru DECLARATIE DE AVERE CclffiE"kttESOHffi S fif-,:,;rl : ks-stidt{.j/!9,n ve //.J - J',/ -,yc / >" Subsemnatul STEFAN S. TEOROC, avand functia de membru al Consilliului Economic si Social, CNP ', cu domiciliul

Mai mult

I DECLARAJIE DE AVERE 0 e. IUN. 2G18 5" Subsemnatul/Subsemnata, de INSPECTOR CNP SIBIU SIMONA la BAS, domiciliul, avand funcfia cunoscand prevederile

I DECLARAJIE DE AVERE 0 e. IUN. 2G18 5 Subsemnatul/Subsemnata, de INSPECTOR CNP SIBIU SIMONA la BAS, domiciliul, avand funcfia cunoscand prevederile I DECLARAJIE DE AVERE 0 e. IUN. 2G18 5" Subsemnatul/Subsemnata, de INSPECTOR CNP SIBIU SIMONA la BAS, domiciliul, avand funcfia cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii,

Mai mult

Nr.392/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SIMA N. ZOIA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la DEPARTAMENTUL VIII - DIRECŢIA 1,

Nr.392/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SIMA N. ZOIA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la DEPARTAMENTUL VIII - DIRECŢIA 1, Nr.392/11.05.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SIMA N. ZOIA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la DEPARTAMENTUL VIII - DIRECŢIA 1, CNP, domiciliul BUCUREŞTI, SECTOR 2, cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnata... ' avand functia de Simioana Gh Daniela Catalina Expert I INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, Bucuresti, SECTOR 5 la..

DECLARATIE DE AVERE Subsemnata... ' avand functia de Simioana Gh Daniela Catalina Expert I INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, Bucuresti, SECTOR 5 la.. DECLARATIE DE AVERE Subsemnata... ' avand functia de Simioana Gh Daniela Catalina Expert I INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, Bucuresti, SECTOR 5 la..., domiciliul... ~.~~:.'?~. ~!..?.~.~~~.17~.~~7~7.7~!=:~.......

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/ Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/ Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/05.05.2016 Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget, Financiar şi Contabilitate Compartimentul pentru

Mai mult

Feroiu Maria Irina_avere

Feroiu Maria Irina_avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, FEROIU N. MARIA IRINA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA, CNP, domiciliul RAMNICU VALCEA, JUD. VALCEA, cunoscând prevederile

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, BĂLAN IONEL-SORIN, având funcţia de prim adjunct al directorului ui de Telecomunicaţii Speciale, CNP, domiciliul Sibiu, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

Microsoft Word - Popescu Cristinel AVERE 2016

Microsoft Word - Popescu Cristinel AVERE 2016 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 1576147 din 29.11.2016 UNITATEA MILITARĂ BOTOŞANI DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnatul POPESCU CRISTINEL având funcția de comandant grupă la Inspectoratul de Jandarmi Județean

Mai mult

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TEACA I VICTORITA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA D

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TEACA I VICTORITA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA D DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TEACA I VICTORITA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE CONTROL PERSOANE FIZICE,

Mai mult

Microsoft Word - BOLOGA GHEORGHE_ DA.doc

Microsoft Word - BOLOGA GHEORGHE_ DA.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, BOLOGA GHE. GHEORGHE, având funcţia de consilier judeţean la Consiliul Judeţean Timiş, CNP, domiciliul Lugoj, jud. Timiş cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/ Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domici

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/ Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domici DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/03.05.2016 Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domiciliul PETROȘANI, cunoscând prevederile art. 326 din

Mai mult

Nr. 65/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Grozuță S. Bianca-Georgiana, având funcţia de inspector la DGASPC C-S, CNP

Nr. 65/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Grozuță S. Bianca-Georgiana, având funcţia de inspector la DGASPC C-S, CNP Nr. 65/16.05.2017 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Grozuță S. Bianca-Georgiana, având funcţia de inspector la DGASPC C-S, CNP 2850609115185, domiciliul municipiul Reșița, ale. Trandafirilor,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, dom

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, dom DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Ca

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Ca Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/04.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Casa Teritoriala de Pensii Iasi, CNP, cu domiciliul IASI,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Adriana GOGOLAN, având funcţia de Consilier superior la OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, CNP, domiciliul,, cuno

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Adriana GOGOLAN, având funcţia de Consilier superior la OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, CNP, domiciliul,, cuno DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Adriana GOGOLAN, având funcţia de Consilier superior la OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, CNP, domiciliul,, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

Vasilescu Dragos Daniel_avere

Vasilescu Dragos Daniel_avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, VASILESCU B. DRAGOS DANIEL, având funcţia de POLITIST LOCAL la PRIMARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA, CNP, domiciliul MUNICIPIUL RM.VALCEA, JUDETUL VALCEA cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 11/18.05.2018 Subsemnatul/Subsemnata, ALBU I. VIANELA-NICOLETA, având funcţia de INSPECTOR la D.G.A.S.P.C CS, CNP, domiciliul REȘIȚA, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, JURCA I. IOAN GABRIEL, având funcţia de SEF SERVICIU M.C. la S. CONVERSMIN S.A. Bucuresti, CNP , domicil

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, JURCA I. IOAN GABRIEL, având funcţia de SEF SERVICIU M.C. la S. CONVERSMIN S.A. Bucuresti, CNP , domicil DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, JURCA I. IOAN GABRIEL, având funcţia de SEF SERVICIU M.C. la S. CONVERSMIN S.A. Bucuresti, CNP 1781211204101, domiciliul Jilava, str. Garii nr. 161, bl. B5, ap. 9, jud.

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.1182/ Subsemnata, AGOP V. VIOLETA FLORICA, având funcţia de Auditor public extern, la Curtea de Conturi a Romaniei -

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.1182/ Subsemnata, AGOP V. VIOLETA FLORICA, având funcţia de Auditor public extern, la Curtea de Conturi a Romaniei - DECLARAŢIE DE AVERE Nr.1182/01.06.2012 Subsemnata, AGOP V. VIOLETA FLORICA, având funcţia de Auditor public extern, la Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Constanta, CNP domiciliul Municipiul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. / Subsemnata, CHERECHEŞ G. DOINA MARGARETA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la A.J.P.I.S SĂLAJ, CNP, domiciliul, cunoscând

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. / Subsemnata, CHERECHEŞ G. DOINA MARGARETA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la A.J.P.I.S SĂLAJ, CNP, domiciliul, cunoscând DECLARAŢIE DE AVERE Nr. / Subsemnata, CHERECHEŞ G. DOINA MARGARETA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la A.J.P.I.S SĂLAJ, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domi

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domiciliul Calarasi,, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP MIHAELA ANISOARA,având funcţia de INSPECTOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art.

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP MIHAELA ANISOARA,având funcţia de INSPECTOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP MIHAELA ANISOARA,având funcţia de INSPECTOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul MORA I. DAN MARIUS, având funcţia de CONSILIER JURIDIC SUPERIOR la INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CLUJ, CNP, domiciliul Cluj-Napoca,, cunoscând prevederile art. 326 din

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NEMES ÁRON, având funcţia de director la Clubul Sportiv Scolar Sf. Gheorghe, CNP , domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NEMES ÁRON, având funcţia de director la Clubul Sportiv Scolar Sf. Gheorghe, CNP , domiciliul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NEMES ÁRON, având funcţia de director la Clubul Sportiv Scolar Sf. Gheorghe, CNP 1760107141055, domiciliul Sf. Gheorghe, str. Presei nr.6, bl.15, ap.2 cunoscând

Mai mult

b A I't K C / _~ J v (; os": 20 II; DECLARAŢIE DE AVERE - ANUALA Subsemnatul PÎNZARIU M. BOGDAN ADRIAN, având funcţia de sef Serviciu Guvernanta Corpo

b A I't K C / _~ J v (; os: 20 II; DECLARAŢIE DE AVERE - ANUALA Subsemnatul PÎNZARIU M. BOGDAN ADRIAN, având funcţia de sef Serviciu Guvernanta Corpo b A I't K C / _~ J v (; os": 20 II; DECLARAŢIE DE AVERE - ANUALA Subsemnatul PÎNZARIU M. BOGDAN ADRIAN, având funcţia de sef Serviciu Guvernanta Corporativa, la CONPET S.A. Ploiesti, CNP.., domiciliul

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul...,' avand funcfia de Pirvulescu E Adrian Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la,, domici

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul...,' avand funcfia de Pirvulescu E Adrian Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la,, domici DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul...,' avand funcfia de Pirvulescu E Adrian Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la,, domiciliul SECTOR 6, judetul Bucuresti cunoscand prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 4/ Subsemnatul STANEA DOREL LONGHIN, având funcţia de DIRECTOR EXECUTIV la Agentia de Plati si Interventie pentru A

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 4/ Subsemnatul STANEA DOREL LONGHIN, având funcţia de DIRECTOR EXECUTIV la Agentia de Plati si Interventie pentru A DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 4/ 19.04.2013 Subsemnatul STANEA DOREL LONGHIN, având funcţia de DIRECTOR EXECUTIV la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean Brasov, CNP, domiciliul

Mai mult

Tira Elisabeta_avere

Tira Elisabeta_avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Ţîra M. Elisabeta, având funcţia de inspector la Primăria Municipiului Rm. Vâlcea, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

-- - trl lf L' oq, so rf Subsemnatul/Subsemnata' cle CONSILIER JURIDIC CNP cunoscand prevederile art'292 din Coc ";;;;;:.;"i cu familiat) d"1in urmlto

-- - trl lf L' oq, so rf Subsemnatul/Subsemnata' cle CONSILIER JURIDIC CNP cunoscand prevederile art'292 din Coc ;;;;;:.;i cu familiat) d1in urmlto -- - trl lf L' oq, so rf Subsemnatul/Subsemnata' cle CONSILIER JURIDIC CNP cunoscand prevederile art'292 din Coc ";;;;;:.;"i cu familiat) d"1in urmltoarele: DECLARATIE DE AVERE IJAC M. GHEORGHB PnrvtAnra

Mai mult

ARSENESCU LAURENTIU-COSTIN

ARSENESCU LAURENTIU-COSTIN DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, ARSENESCU LAURENȚIU-COSTIN, având funcţia de CONSILIER PRINCIPAL la PRIMARIA COMUNEI MODELU, CNP, domiciliul MODELU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, THORWACHTER ALEXANDRINA, având funcţia DIRECTOR la COLEGIUL NATIONAL CAROL I, CRAIOVA,, domiciliul CRAIOVA

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, THORWACHTER ALEXANDRINA, având funcţia DIRECTOR la COLEGIUL NATIONAL CAROL I, CRAIOVA,, domiciliul CRAIOVA DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, THORWACHTER ALEXANDRINA, având funcţia DIRECTOR la COLEGIUL NATIONAL CAROL I, CRAIOVA,, domiciliul CRAIOVA, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

44 I por /'-' tl n 4'l 0 G, i/!l/ ( /- DECLARATIE DE AVERE, avfrnd fu nc{ia ) CNP. domiciliul cunoscffnd preveclerile art.292 din Codul penal privind

44 I por /'-' tl n 4'l 0 G, i/!l/ ( /- DECLARATIE DE AVERE, avfrnd fu nc{ia ) CNP. domiciliul cunoscffnd preveclerile art.292 din Codul penal privind 44 por /'-' tl n 4'l 0 G, i/!l/ ( /- DECLARATE DE AVERE, avfrnd fu nc{ia ) CNP. domiciliul cunoscffnd preveclerile art.292 din Codul penal privind ci impreuni cu farniliat)delin urm[toarele: falsul in

Mai mult

Nr. înrg. 47/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, _MARIES MIHAELA, având funcţia de _CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ SATU MARE, CNP, d

Nr. înrg. 47/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, _MARIES MIHAELA, având funcţia de _CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ SATU MARE, CNP, d Nr. înrg. 47/14.06.2018 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, _MARIES MIHAELA, având funcţia de _CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ SATU MARE, CNP, domiciliul ODOREU,,jud SATU MARE cunoscând prevederile

Mai mult

MARUNTELU NELA

MARUNTELU NELA DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,, având funcţia de CONSILIER la PRIMARIA COMUNEI MODELU, CNP, domiciliul GLINA, jud. ILFOV, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Savu Violeta, având funcţia de Consilier superior la OIRPOSDRU Bucureşti Ilfov, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Savu Violeta, având funcţia de Consilier superior la OIRPOSDRU Bucureşti Ilfov, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Savu Violeta, având funcţia de Consilier superior la OIRPOSDRU Bucureşti Ilfov, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARAJIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de sef sectie CNP Georgescu Migdonia, avand functia la Muzeul National de Istorie a Romaniei,, domiciliul

DECLARAJIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de sef sectie CNP Georgescu Migdonia, avand functia la Muzeul National de Istorie a Romaniei,, domiciliul DECLARAJIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, de sef sectie CNP Georgescu Migdonia, avand functia la Muzeul National de Istorie a Romaniei,, domiciliul Bucuresti, sector 5 cunoscand prevederile art. 292

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 21 din / R.U. A 318 din Subsemnatul/Subsemnata, LEON CĂLIN - COSTEL, având funcţia de COMANDANT SUBUNITA

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 21 din / R.U. A 318 din Subsemnatul/Subsemnata, LEON CĂLIN - COSTEL, având funcţia de COMANDANT SUBUNITA DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 21 din 26.05.2015 / R.U. A 318 din 08.02.2013 Subsemnatul/Subsemnata, LEON CĂLIN - COSTEL, având funcţia de COMANDANT SUBUNITATE la MINISTERUL APĂRĂRII NAțIONALE, CNP 1820713374510,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul STROIE OANA EVELINA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la CNP, domiciliul Bucuresti DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul STROIE OANA EVELINA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la CNP, domiciliul Bucuresti DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul STROIE OANA EVELINA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la CNP, domiciliul Bucuresti DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BUCURESTI, cunoscând prevederile

Mai mult

mihaela DeclaratieAvere_Legea176_2010_Anexa1 _6_

mihaela DeclaratieAvere_Legea176_2010_Anexa1 _6_ DECLARAŢIE DE AVERE Nr.971/11.06.2018 Subsemnatul/Subsemnata, STANESCU M. MARIANA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la DIRECTIA REGIONALA DE STATISTICA OLT, CNP 2660706284382, domiciliul STR. PIATA

Mai mult

MI NIŞTE FIUL M UNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE ea c n pp Casa Naţională de P e nsii Publice A /). y>/29 W - DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata...\

MI NIŞTE FIUL M UNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE ea c n pp Casa Naţională de P e nsii Publice A /). y>/29 W - DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata...\ MI NIŞTE FIUL M UNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE ea c n pp Casa Naţională de P e nsii Publice A ). y>29 W - DECLARAŢIE DE AVERE SubsemnatulSubsemnata...\[!.^ 7... având funcţia de..., la......, CNP... domiciliul...

Mai mult

DECLARAJIE DE AVERE DiRECTIA JUDETEA.MA PENTRU N, CULTURA T![V1!5 Subsemnatul/Subsemnata, 5 < fl^/w;ci' ht\m 'l^ci^aniofl^a, avsnd functia CNP, domici

DECLARAJIE DE AVERE DiRECTIA JUDETEA.MA PENTRU N, CULTURA T![V1!5 Subsemnatul/Subsemnata, 5 < fl^/w;ci' ht\m 'l^ci^aniofl^a, avsnd functia CNP, domici DECLARAJIE DE AVERE DiRECTIA JUDETEA.MA PENTRU N, CULTURA T![V1!5 Subsemnatul/Subsemnata, 5 < fl^/w;ci' ht\m 'l^ci^aniofl^a, avsnd functia CNP, domiciliul «... rufisom^ ' -r cunoscind prevederile art.

Mai mult

Beldie C Declaratie de avere 2015

Beldie C Declaratie de avere 2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata BELDIE V. CRISTINA ZINA, având funcţia de ȘEF SERVICIU la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu domiciliul în Brașov, jud.

Mai mult

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/ Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consi

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/ Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consi COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/06.06.2019 Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consilier superior la Casa Judeteana de Pensii Iasi, CNP,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 1131/ Subsemnata, CIOCĂU V. MIRABELLA, având funcţia de auditor public extern la CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, CAMER

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 1131/ Subsemnata, CIOCĂU V. MIRABELLA, având funcţia de auditor public extern la CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, CAMER DECLARAŢIE DE AVERE NR. 1131.05.2015 Subsemnata, CIOCĂU V. MIRABELLA, având funcţia de auditor public extern la CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI, CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI DAMBOVITA, CNP, domiciliul Târgovişte,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Surugiu Marcela, având funcţia de Consilier juridic I principal la SPCJEPVrancea, CNP, domiciliul Ţifeşti,

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Surugiu Marcela, având funcţia de Consilier juridic I principal la SPCJEPVrancea, CNP, domiciliul Ţifeşti, DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Surugiu Marcela, având funcţia de Consilier juridic I principal la SPCJEPVrancea, CNP, domiciliul Ţifeşti, comuna Boloteşti, jud. Vrancea, cunoscând prevederile

Mai mult

Nr.1402/15.XI.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIUŢ ION, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA, CNP, d

Nr.1402/15.XI.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIUŢ ION, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA, CNP, d Nr.1402/15.XI.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIUŢ ION, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA, CNP, domiciliul DEVA, JUDEŢUL HUNEDOARA cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.76/ Subsemnatul VIDESCU D. GHEORGHE, având funcţia de INSPECTOR la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţi

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.76/ Subsemnatul VIDESCU D. GHEORGHE, având funcţia de INSPECTOR la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţi DECLARAŢIE DE AVERE Nr.76/25.05.2011 Subsemnatul VIDESCU D. GHEORGHE, având funcţia de INSPECTOR la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, CNP, domiciliul _RESITA,,

Mai mult

R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: , Fax: Pagina web:

R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: , Fax: Pagina web: R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96 Pagina web:www.cnpas.org DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE DECLARAŢIE DE AVERE

Mai mult

Nr.49/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Mu

Nr.49/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Mu Nr.49/03.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj, CNP, domiciliul Loc. Turda, Jud. Cluj. cunoscând

Mai mult

TEATRUL EVREIESC DE STAT REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE NR. 9 /_ _ DECLARAŢIE DE AVERE PE ANUL 2012 Subsemnatul DRĂGHICI Ş. GEORGE MARCEL,

TEATRUL EVREIESC DE STAT REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE NR. 9 /_ _ DECLARAŢIE DE AVERE PE ANUL 2012 Subsemnatul DRĂGHICI Ş. GEORGE MARCEL, TEATRUL EVREIESC DE STAT REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE NR. 9 /_21.05.2013_ DECLARAŢIE DE AVERE PE ANUL 2012 Subsemnatul DRĂGHICI Ş. GEORGE MARCEL, având funcţia de ŞEF SECŢIE la TEATRUL EVREIESC DE

Mai mult

NEICU NICU

NEICU NICU DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NEICU ST. NICU, având funcţia de SECRETAR U.A.T la COMUNA MODELU, CNP, domiciliul MODELU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PASCU ANDREEA M., având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE, CNP, domici

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PASCU ANDREEA M., având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE, CNP, domici DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PASCU ANDREEA M., având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

Mai mult

Benzar Nicolae Dec_de_av

Benzar Nicolae Dec_de_av DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, NICOLAE, având funcţia de CONSILIER LOCAL la CONSILIUL LOCAL STIUCA,, cu domiciliul în cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

Mai mult

/t < / ' 6 /? o - o r. J 2 0 / s DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TÎRNĂVOIU IUSTINA, având funcţia de GREFIER la TRIBUNALUL BRAŞOV, CNP. do

/t < / ' 6 /? o - o r. J 2 0 / s DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TÎRNĂVOIU IUSTINA, având funcţia de GREFIER la TRIBUNALUL BRAŞOV, CNP. do t < ' 6? o - o r. J 2 0 s DECLARAŢIE DE AVERE SubsemnatulSubsemnata, TÎRNĂVOIU IUSTINA, având funcţia de GREFIER la TRIBUNALUL BRAŞOV, CNP. domiciliul MUN. SĂCELE,..., jud. BRAŞOV cunoscând prevederile

Mai mult

Microsoft Word - Lixandru Iulian Mihail Declaratie Avere 2018.doc

Microsoft Word - Lixandru Iulian Mihail Declaratie Avere 2018.doc Nr.31/13.06.2018 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, LIXANDRU M. IULIAN MIHAIL, având funcţia R.A.T.E.N. SUCURSALA INSTITUTUL DE de SEF SERVICIU la CERCETARI NUCLEARE PITESTI, CNP, domiciliul Pitesti, jud.

Mai mult