Stoxe Cold. Torcl J nnifer L. Armentrout 2014Jennifer L. Armentrout Toate drepturile rezervate, indusiv acela de reproducere in itrtregime

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Stoxe Cold. Torcl J nnifer L. Armentrout 2014Jennifer L. Armentrout Toate drepturile rezervate, indusiv acela de reproducere in itrtregime"

Transcriere

1 Stoxe Cold. Torcl J nnifer L. Armentrout 2014Jennifer L. Armentrout Toate drepturile rezervate, indusiv acela de reproducere in itrtregime sau pa4ial in orice formi. Edilie publicrt:prin inleleg r cu Harl quin Boohs S.A. Aceasta este o operide ficaiune Numele, personajele, locurile 9i intxmplirile sunt f,e produsul imlginaliei autoarei. fie sunt folosite ficriv, irr orire:sem:nare cu persoane reale. in vieli sa'r decedate. comprnii. evenimenre sau locuri este ln lntregime intamplitoare *c Editura Litera O.P. 5r, C.P. 212, secror 4, Bucuregti, Rom2nia tel.:021 )19 6) 90: Ne puteli vizita pe JENNIFER L. ARMENTROUT.K npocni psa ELEMENTELOR H- MAI RECA CA OHEATA I Mai teee ca ghcala Jennifer L. Armentrout 2020 Grup Media Litera pentru verliune. in limba rom;n; Toae drepturile rezervate Traducere din limba engleze gi note de Ana Dragomirescu Traducere din limba engl zi: AnJ Dr.Somirescu Editor: Vidratcu ti fiii Redactor: Gabriela Tr:-rculescu Corector: Cristina Anghel Coperti: Ardrcea APosrol prepress: Mihai Stoiarov Tehnotedactare Ei D scrier a CIP a Bibliotecii Na$onale a Romaniei ARMENTROUT, JENNIFER L. Mai rece ca gheaga / Jennifer Am ntrou! trad. din lb. englezi de Ana Dragomiracu. - Bucurelti: Utera, 2020 rsbn L Dragomirescu, Ana (trad.) I LITE FIA Bucuregti 2020

2 Pentru aceia care niciodatd nu inceteazi sd readd, care niciodatd nu tnceteazd sd incnce Si care niciodatd nu inceteazd sd spere. Ceprrorur. r La zece secunde dupi ce doamna Cleo a intrat agale la ora de biologie, a pornit proiectorul gi a stins luminile, Bambi a hotirat ci nu se mai simte confortabil stind incoliciti pe talia mea, locul pe care il ocupa in acel moment. Foarte activul tatuaj in formi de qarpe demonic mi-a alunecat de-a lungul abdomenului. Nu-i plicea si stea locului citugi de putin, mai ales in timpul unei plicticoase prelegeri despre lanlul trofic. Am iniepenit, impotrivindu-mi imboldului de a izbucni in hohote de hieni, in vreme ce ea mi se plimba printre sini qi iqi ageza capul in formi de diamant pe umirul meu, S-au mai scurs cinci secunde, timp in care Stacey s-a holbat la mine, cu sprdncenele ridicate. M-am silit si afiqez un z6mbet crispat, qtiind ci Bambi nu terminase inci. Nu. Limba i s-a repezit afari, gadilandu-mi pe o parte a gatului. Mi-am incleqtat o mani peste guri, inibugindu-mi rasul, gi m-am foit pe scaun. - Egti pe droguri? m-a intrebat Stacey cu glas scizut, dandu-gi la o parte bretonul des de pe ochii inchigi la culoare.

3 JENN I FER L. ARMENTROUT Sau imi atarni sdnul sting pe afari qi saluti lumea? Fiindci, in calitate de cea mai buni prietend a mea' eiti obligati si-mi spui. Degi Etiam ci avea sinul acoperit, sau micar aqa speram, de vreme ce decolteul in formi de V al puloverului ei era destul de adinc, mi-am cobordt privirea, in timp ce-mi lisam mdna in jos. - Sinul tiu n-are nimic. Sunt doar... agitati. Stacey a strdmbat din nas spre mine, dupd care gi-a indreptat din nou atentia citre partea din fali a clasei' Am tras adanc aer in piept qi m-am rugat ca Bambi si rimanl acolo unde era cdt mai linea ora. Cu ea pe piele, mi simfeam de parci ag fi avut niqte ticuri turbate. Tresiritul la fiecare cinci secunde nu avea si-mi sporeasci popularitatea (sau lipsa ei). Din fericire, datoritd vremii mult mai reci Ei a faptului ci Ziua Recunogtinlei se apropia cu repeziciune, imi permiteam si port bluze cu maneci lungi qi gulere inalte, care o ascundeau pe Bambi. Mi rog, atata vreme cat ea nu decidea sd mi se tarasci pe fa1i. Un lucru pe care-i pl5cea si-l faci ori de cite oti Zayne se afla prin preajmi. El era un Gardian absolut superb, un membru al acelei specii de fiin1e care puteau lua infiligare umani cnnd voiau, dar care, in realitate, ardtau aqa cum oamenii iqi inchipuie ce atate. o garguie. Gardienii aveau sarcina de a proreja omenirea, vanind tot ceea ce face,,bau" in toiul nopiii... $i in timpul zilei. Crescusem alituri de Zayne qi ani de zile nutrisem pentru el o a naibii de infllcirati dragoste adolescentini. MAI RBCE CA GHEATA Bambi qi-a schimbat pozilia, gddilandu-mi pe o parte talia cu coada. Habar n-aveam cum ficuse Roth fali faptului ci Bambi i se tara pe tot trupul. O adanci $i necrufitoare durere m-a izbit in piept, tiindu-mi risuflarea. Firi si mi gindesc, mi-am dus mana spre inelul cu piatri cripati ce-mi atarna de ldnliqor, inelul care pestrase cindva sangele mamei mele, acea Lilith. Atingerea metalului rece dintre degetele mele era liniqtitoare. Nu datoriti rapoartelor de familie, de vreme ce realmente nu pretindeam si fi avut o relalie cu mama, ci pentru ci, laolalti cu Bambi, reprezenta ultima gi singura mea legituri cu Astaroth, Prinlul Mogtenitor al Iadului, cel care ficuse cel mai pulin dcmonic gest.,,m-am pierdut pe mine cand te-am gisit pe tine." Roth se sacrificase, fiind cel care-l linuse pe Paimon, ticilosul rispunzitor pentru intenqia de a dezlinlui o specie de demoni deosebit de nesuferiti, punand la cale o capcani diabolici, meniti si-i trimiti pe prizonierii ei in iad. Zayne fusese cel care flcuse onorurile de a-l impiedica pe Paimon si scape, dar Roth... ii luase locul lui Zayne. Iar acum se afla in fliclrile din adancuri. M-am lisat in fafe gi mlam sprijinit coatele de blatul rece al mesei, firi si am habar despre ce trinclnea doamna Cleo. Lacrimile imi ardeau gatlejul in vreme ce mi uitam la scaunul gol din faea mea, care obignuia si fie ocupat de Roth. Am inchis ochii. Doui siptimani. Aproximativ trei sute treizeci gi qase de ore trecuserl de la acea noapte petrecuti in vechea sald de sport gi nicio secundi nu fusese mai ugoari. Sufeream ca gi

4 JENNI FER L, ARMENTROUT cum totul s-ar fi petrecut cu un ceas in urmi gi nu eram sigurd cl peste o luni, sau chiar un an, avea si se schimbe ceva. Minciunile reprezentau una dintre cele mai grele pir1i. Stacey qi Sam imi puseseri o suti de intrebiri cand vizuserl cd Roth nu se mai intoarce, dupi noaptea in care glsiserlm Cheia lui Solomon (strivechiul volum ce confinea rispunsurile la tot ce trebuia si gtim despre mama mea) 9i fuseserim pringi de Abbot (conducitorul clanului de Gardieni din D.C., cel care mi adoptase in copilirie). Pdni la urmi incetaseri, dar tot aveam inca un secret de pistrat fall de ei, doi dintre cei mai apropiaqi prieteni ai mei. in ciuda relaliei dintre noi, niciunul din ei nu gtia ce eram:.jumitate Gardian, jumatate demon. $i niciunul din ei nu-9i didea seama ci Roth nu lipsea pentru ci se imbolnivise de mononucleozi ori pentru ci plecase la alti gcoald. Dar uneori imi venea mai uqor si mi gdndesc la el in felul dsta, si-mi spun ci se afli la alt liceu, nu acolo unde se afla de fapt. Senzalia de arsuri mi s-a mutat in piept, seminind mult cu clocotul domol din venele mele, care nu dispirea niciodati. Nevoia de a lua un suflet, blestemul pe care il mogtenisem de la mama, nu se potolise cdtugi de puln in ultimele doui siptdmini. Dimpotrivd, pirea sf, se fi intelit' Capacitatea de a sorbi sufletul oricirei fiin1e posesoare de aqa ceva era motivul pentru care nu mi apropiasem niciodati de vreun biiat. Nu inainte si apari Roth. Dat fiind ci era un demon, sicaitoarea probleml a sufletului nu se mai punea. El n-avea suflet. $i, spre deosebire de Abbot 9i aproape toli ceilalli din claunul Gardienilor, pane qi de Zayne,lui Roth nu-i pisase ci eram o corcituri. Mi.'. acceptase a9a cum eram. MAI RBCB ca GHEATA Mi-am frecat ochii cu palmele qi mi-am mugcat interiorul obrazului. Cdnd imi gdsisem in apartamentul lui Roth linfiqorul (cel pe care Petr, un Gardian care se dovedise a fi fratele meu vitreg, mij rupsese in timp ce mi agresa) reparat $i curefat, mi ag5lasem de speranla cl, pi.'nd la urmi., el nu se afla in flicirile din adancuri. Ci reuqise cumva sd scape, dar cu fiecare zi ce trecea', speranla aceea se stingea precum o lumdnare intr-un uragan. Credeam mai mult decdt orice pe lume ci, dacl Roth ar fi putut sd se intoarci la mine, ar fi ficut-o deja, iar asra insemna... Cind mi-am simlit pieptul strangindu-se dureros, am deschis ochii qi am expirat indelung aerul pe care-l linusem in mine. inciperea se vedea pu{in neclar prin ceala lacrimilor pe care nu le virsasem. Am clipit de doui ori, prdbugindu-mi pe spitarul scaunului. Ceea ce se derula pe diapozitiv n-avea nicio noimd pentru mine. Ceva despre cercul vielii? Nu, asta cra din Regele Leu. Tare mi-era ci urma si pic la materia aia! GAndindu-mi ci ar trebui md.car s5. incerc si-mi iau notile, am apucat stiloul qi... in partea din fali a clasei, picioarele metalice ale unui scaun au zgiriat podeaua, scrdgnind zgomotos. Un bliat a gnqnit de la locul lui, de parci cineva i-ar fi aprins o flaciri sub fund. Era inconjurat de o lumini gilbuie palidl: aura lui. Numai eu puteam s-o vid, insd ea pilpdia alandala, apirind 9i dispirand. Faptul ci percepeam aurele oamenilor (o reflectare a sufletelor din ei) nu reprezenta o noutate pentru mine. Ele lveau tot felul de culori, uneori?mpletind mai mult de doui nuanle, insl niciodati nu mai vizusem una licirind astfel.

5 JENNIF ER L. ARMENTROUT Mi-am aruncat privirea prin camerl qi am observat ci amestecul de aure clipea ugor. Ce naiba? Doamna Cleo s-a incruntat, iar mana i-a rimas incremenitl deasupra Proiectorului. - Dean McDaniel, ce Dumnezeu faci... Dean s-a risucit pe un cilcai gi s-a intors cu fala citre cei doi tipi din spatele lui. Stiteau sprijinili de spitarele scaunelor, cu bralele incrucigate la piept 9i cu buzele curbate in r6njete identice. Gura lui Dean se transformase intr-o linie sublire, iar fala i se inrogise. Mi-a cizut falca in clipa in care el gi-a proptit o mani de blatul alb al mesei 9i, cu cealalti, i-a ffas un pumn in falci puetiului din spatele lui' Pocnetul loviturii a rlsunat pdni in fundul sdlii de clasi, urmat de cateva sunete de uimire.,,sfinte Sisoe!" Mi-am indreptat spatele, in vreme ce Stacey plesnea masa cu palmele. - Pe boagele SfAntului Sisoe la cina de duminici! a goptit ea, uitandu-se cu ochii holbali cum biiatul pe care Dean il atacase se lasi moale spre stanga qi cade pe podea precum un sac de cartofi, NuJ cunoqteam foarte bine pe Dean. Drace, nu Stiu sigur daci-i adresasem mai mult de citeva cuvinte in cei patru ani de liceu, insi era un tanir ticut, banal, inalt qi slab, la fel ca Sam. Categoric nu pirea genul de pusti care si fie votat la categoria,,cel mai probabil siptimina viitoare o sd ia la pumni un alt biiat (unul mult mai mare decit el)". MAI RECE ca GHEATA - Deanl a strigat doamna Cleo, qi pieptul generos i s-a umflat in vreme ce se nlpustea spre intrerupitor si aprindd luminile din tavan. Ce fa...? Celilalt tip a sirit in sus ca o sigeati, inclegtindu-qi pumnii cirnoqi de-o parte gi de alta a corpului. - Ce Dracu'e cu tine? A ocolit masa, siltandu-gi umerii ca si-qi dea jos hanoracul cu glugi. O cauli? intotdeauna lucrurile se intampli pe bune atunci cind oamenii incep si se dezbrace. Dean a rds pe infundate, apropiindu-se agale de culoarul dintre binci. Scaunele scirlaiau pe misuri ce elevii se dideau la o parte. - Oho, sunt pe cale s-o capitl - Bitaie intre biieli! a exclamat Stacey, scotocind prin geanti qi scolindu-gi telefonul. Alii cagiva colegi ficeau acelagi lucru. - Musai si filmez chestia asta! - Biiefil incetali chiar acuml Doamna Cleo a izbit cu m6na in zid, nimerind interfonul conectat direct la secretariat. S-a auzit un 1iuit, iar ea s-a intors ca turbati in direcgia sunetului. Am nevoie de pazi in sala doi zero patru, urgent! Dean s-a repezit asupra adversarului siu, trantindul la podea. Bralele au inceput si zboare cand cei doi s-au rostogolit langi picioarele unei mese aflate in apropiere. in spatele clasei eram la adipost, dar cu toate astea eu qi Stacey ne-am ridicat in picioare. M-a stribitut un fior in clipa in care Bambi s-a migcat pe neagteptate, scuturindu-gi coada de-a curmeziqul mijlocului meu. Stacey s-a inillat pe varfurile gherelor, cd.ci aparent avea nevoie de un unghi mai bun pentru telefonul ei.

6 JENNI FER L. ARMENTROUT - Asta-i... - Bizar? am completat eu gi am tresirit cdnd biiatul a executat o lovituri buni, dindu-i pe spate capul lui Dean' Prietena mea m-a privit cu o sprdnceanl ridicati' - Aveam de gind si zic,,gtozav", - Dar se... Am sirit in sus cand uqa clasei s-a deschis brusc qi s-a trantit de Perete. Paznicii au dat nevali in clasi 9i s-au dus drept spre locul inciierlrii. Un tip vinjos l-a cuprins cu bralele pe Dean Ei l-a tdrit departe de ceiilalt elev, in timp ce doamna Cleo se invartea prin inclpere ca o pasire colibri speriati, stringandu-qi intre degete mirgelele de prost gust. Un paznic de virstl mijlocie a ingenuncheat lingi biiatul lovit de Dean. Abia atunci mi-am dat seama ci acesta nu se clintise nici micar o datl de cdnd aterizase la podea' O senzafie de nelinigte, care n-avea nicio legituri cu faptul ci Bambi se miqca din nou, a inceput si mi se prelingl in stomac atunci cand paznicul s-a aplecat deasupra bliatului intins pe jos, apropiindu-qi capul de pieptul lui' Birbatul s-a tras brusc inapoi 9i a dus mdna spre statia de emisie-receplie pe care o avea prinsi de umir' Fala ii era albi ca hirtia din caietul meu de notile. - Am nevoie urgenti de paramedic. Am un adolescent de aproximativ taptesprezece sau optsprezece ani' Vanetii vizibile la nivelul capului. Nu respiri. - Dumnezeule! am goptit, apucand'o de bral pe Stacey' in sali s-a aqternut ticerea, amulind disculiile insuflelite' Doamna Cleo s-a oprit ldngl catedri, frimantandu-9i in ticere filcile. Prietena mea a tras aer in piept 9i a lisat in jos mina in care linea telefonul. MAI RECB ca GHEATA Thcerea ce s-a asternut in urma apelului de urgenli a fost intrerupti cdnd Dean gi-a dat capul pe spate qi a izbucnit in ris, in vreme ce al doilea paznic il tdra afari din clasi. Stacey gi-a dat dupi urechi pdrul negru, lung pani la umeri. Nici nu se atinsese de felia de pizza din farfurie ori de cutia cu suc. Eu, la fel. Probabil gdndurile ei se indreptau in aceeaqi direclie ca ale mele. Directorul Blunt 9i consilierul gcolar ciruia nu-i didusem niciodati atentie le oferiseri tuturor elevilor din clasd opliunea de a se duce acasi. Pe mine n-avea cine si mi ia cu maeina. Morris, qoferul clanului, meqter la toate Si un dp absolut extraordinar, inci. n-avea voie si meargl cu mine dupi ce, ultima oari cand ne aflaserim impreune intr-o magini., un taximetrist posedat incercase si se joace de-a prinselea cu noi. $i nu voiam sd-i trezesc pe Zayne oi pe Nicolai (de cele mai multe ori, Gardienii pursinge dormeau pe timp de zi, ingropali in carapacele lor de piatri). Iar Stacey nu voia se stea acasi cu fratele ei mai mic. Aqadar iati-ne la cantini. insi niciuna din noi n-avea pofti de mdncare. - Sunt, in mod oficial, fia:umatizar.d, a spus ea, inspirand ldanc. Pe bune. - Nu-i ca gi cum tipul ar fi murit, a replicat Sam cu gura plind de pizza. Ochelarii cu rame de sdrmi ii alunecaseri pe v6rful nasului. Pirul castaniu qi cirlionlat ii cdzuse pe frunte. Sufletul lui, un melanj Sters de galben qi albastru, clipea la fel cum lilccau toate in acea dimineagil, aplrdnd gi dispirind de parci s-ar fi jucat,,cucu-bau" cu mine. - Am auzit c-a fost resuscitat in ambulanli. 13

7 JE NNIF E R L. ARMENTROUT - Asta tot nu schimbi faptul c-am vizut cum cineva a fost lovit cu pumnul in fald atat de tare, incdt a murit sub ochii nogtri! a insistat Stacey, ficind ochii mari. Sau n-ai prins ideea? Sam Ei-a inghilit imbucitura de pizzt. - De unde qtii ce a murit cu adevirat? Doar pentru ci un aspirant la ritlul de polilist zice cd cineva nu respird, asta nu inseamni cl e gi adevirat. S-a uitat spre farfuria mea' Ai de gdnd si mininci aia? Am scuturat din cap spre el, oarecum uluiti. - igi apargine in intregime. O clipi mai tarziu, Sam imi inqfbcase din farfurie felia de pizza cu bucilele de salam. Privirea i s-a ridicat spre a mea' - Eqti OK? l-am intrebat. El a dat din cap in semn de incuviinlare, in vreme ce continua si mestece. - Scuze! $tiu ci nu par tocmai empatic. - Crezi? a mormiit sec StaceY. O durere surdi mi-a izbucnit in spatele ochilor cind am intins mdna spre cutia mea cu suc' Aveam nevoie de cafeini' $i mai aveam nevoie si pricep ce naiba se petrecea cu aurele tuturor, de se clitinau in halul ila. inveliqul colorat dimprejurul unui om reprezenta felul de suflet cu care se li'uda respectivul: alb, pentru un suflet pur, culorile pastelate erau cele mai rispandite gi, de obicei, aretau un suflet bun, iar cu cat nuanlele deveneau mai intunecate, cu atat mai indoielnic ajungea statutul sufletului' Iar daci un om n-avea in jurul sdu nimbul care sij dea de gol, atunci insemna ci fhcea parte din Echipa Firi Suflet. Adici era un demon. MAI RECE ca GHEATA Eu nu prea mai lisam semne, un alt talent grozav pe carej ci.pitasem grafie mottenirii mele mixte. Daci atingeam un demon, era ca Ei cum i-ag fi lipit un semn de neon pe trup, ceea ce-l ficea mai ugor de gisit pentru Gardieni. Mi rog, treaba nu funcliona in cazul demonilor de Nivel Superior. Puline chesrii fu ncgionau. Nu incetasem si mai las semne din pricina celor intim, plate cu Paimon gi a interdicliei pe care o primisem. Dupi noaptea petrecuti in sala de sport, Abbot imi ridicase pentru totdeauna pedeapsa pe care mi-o diduse, insi tot mi se pirea o gregeali sd ochesc demoni la intamplare, mai ales acum, cind qtiam ci mulli puteau fi inofensivi. CAnd totuqi insemnam, ii linteam pe Imitatori, de vreme ce ei erau periculogi rii aveau obiceiul sd mugte oameni, dar ii lisam in pace pe Al'urisi1i. $i, la drept vorbind, schimbarea obiceiurilor mele de a insemna i se datora in totalitate lui Roth. - Numai ci idiolii iia doi probabil se legaserd de Dean, a continuat Sam in timp ce infuleca bucata d.e pizza intr-o nanosccundi. Oamenilor le mai sare landira. - De obicei oamenii n-au pumni care si poatd fi considerafi arme letale, i-a rdspuns Stacey. Telefonul meu a scos un ferait, atrigandu-mi atenlia. M-am aplecat 9i l-am scos din geanti. Cu toate ci durerea din spatele ochilor cregtea in mod constant, collurile buzelor mi s-au ridicat cdnd am vizut ci era un mesaj de la Zayne. O se te ia Nic. Ne vedem in sala de antrenament cend ajungi acas5. r5

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de 12.01.2017 data înregistrării: 27.05.2017 participanţi:

Mai mult

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu 1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelui, printre rotocoale de ceaţă şi pini. În prima dimineaţă

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a...

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

Strângerea de mână

Strângerea de mână semnificaţii de Andy Szekely Felul în care interlocutorul dă noroc cu tine îţi poate furniza o mulţime de informaţii preţioase. În plus, gestul în sine este şi un puternic furnizor de încredere. Dr. Allan

Mai mult

CDC

CDC Această carte a fost scrisă special pentru: IOANA GOREA EȘTI O FETIȚĂ DEOSEBITĂ!... De la MOȘ CRĂCIUN DECEMBRIE 2014 ~~~- Zânele Iernii! strigă IOANA. Un nor alb uriaş coborî din tăria cerului. Dintr-o

Mai mult

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu 18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lucru: nu el era autorul. Doar un singur om ar fi putut

Mai mult

Eroina Clementina

Eroina Clementina Eroina Clementina Sara Pennypacker (născută în 1951, în Massachusetts) este o autoare americană de cărți pentru copii. Titlurile sale au primit mai multe premii, printre care Medalia Christopher şi Golden

Mai mult

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà TEST DE LECTURE EN MOLDAVE 1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le

Mai mult

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la:

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la: PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Sezonul cald a sosit, iar noi am pregătit o listă de jocuri perfecte pentru a petrece timpul alături de cei dragi! Echipa

Mai mult

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic 1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aici sunt 3 pasi: 1. Motivatia, de ce vrei sa slabesti

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

Layout 1

Layout 1 Ghid esențial pentru viitoarele mirese RENTROP & STRATON Cuprins Capitolul 1 Să începem: De la vis la realitate 3 Capitolul 2 Primii pași către o nuntă de vis 18 Cum răspândim vestea evenimentului Pe cine

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait Ne aflăm în România, singura ţară din lume în care copiii nu se tem de lupi. Anda, lupoaica sfântă, poartă în ea trei pui, dintre care unul este simbolul unei noi ere de pace pentru omenire. Cei răi nu

Mai mult

KGN BSG-T.qxd

KGN BSG-T.qxd A ctivităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat. Folosiţi următoarele gesturi pentru

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Umeno

Umeno 1 Acesta este un translator manual. Kon'ichwa. Hello Oops, versiunea în limba engleză. Kon'ichwa. Bună Dimineata. Gogo, Gogo ( după-amiaza ). Bună ziua. În câțiva ani sau cam asa ceva, avem un telefon

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni 9 luni Courtney Adamo, Esther van de Paal 9 months First published in Great Britain and in the USA in 2017 by Frances Lincoln Children s Books, 74 77 White Lion Street, London N1 9PF, UK QuartoKnows.com

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba ucraineană Judeţul/sectorul...

Mai mult

Stephen Hawking - Gaurile negre

Stephen Hawking - Gaurile negre Redactor: Grigore Vida Coperta: Ioana Nedelcu Tehnoredactor: Manuela Măxineanu DTP: Florina Vasiliu, Dan Dulgheru Tipărit la Radin Print, prin reprezentantul său exclusiv pentru România, 4 Colours, www.4colours.ro

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sărbătoarea Mărţişorului 1 Martie MĂRŢIŞORUL Mărțișorul este un mic obiect-talisman legat cu un șnur format din două fire împletite, unul roșu și altul alb. Purtătorul lui este protejat împotriva răului.

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VIOLENŢA o formă de manifestare a agresivitaţii ce presupune utilizarea forţei pentru a manifesta superioritatea. Este o conduită agresivă acuta cu finalitate distructivă, sau transformativă. DISCUTAM

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

Microsoft Word - Comper-Comunicare_EtapaN_2015_2016_clasa6.doc

Microsoft Word - Comper-Comunicare_EtapaN_2015_2016_clasa6.doc CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA NAŢIONALĂ 23-27 MAI 2016 COMPER LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a VI-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Timp de o săptămână, au transformat pasiunea și talentul

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc

2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc 2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc By Valentin Bosioc antrenor personal cu recunoaștere internațională (www.valentinbosioc.com) Despre abdomen perfect: cu această broșură cred ca voi dezamăgi multă

Mai mult

Microsoft Word - RG _trs_ro.doc

Microsoft Word - RG _trs_ro.doc MOLCEANOV, Lida Moldova Documentation Project Romanian 50.572*0013 Cutia 1, CD 1 În acest interviu A discută detaliat despre unul din lagărele de concentrare care au fost în satul în care dânsa a locuit,

Mai mult

rules_ro

rules_ro de Dirk Liekens (reguli in lb. română) În acest joc de strategie, jucătorii luptă pentru a obţine controlul asupra celor mai importante zone din Sumeria antică. Comercianţii sunt utilizaţi pentru a controla

Mai mult

GRUPA NIDO RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA APRILIE 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre som

GRUPA NIDO RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA APRILIE 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre som RAPORT EDUCAȚIONAL 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre somn; pentru că în somn există vise şi nu realităţi; în somn există viaţă fără

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

The Chalkboard

The Chalkboard Generatorul de motivatie Gandeste Pozitiv, mergi inainte si transforma-ti visele in realitate Introducere Cum am descoperit dezvoltarea personala Rolul motivatiei in atingerea obiectivelor Pregateste-te

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ÎNVĂŢĂM SĂ DESENĂM ÎN VERSURI Poezii de Ilie. I. Mirea Ursul Ursul, cât este de mare, Doar forme rotunde are Şi e uşor, ai să vezi, Să înveţi să-l desenezi! Să începem de la cap: Din rotund am să îl fac;

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu Alina, X A Stirbu Delia, IX B PROFESORI: Corina Vint

Mai mult

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 Dezbinare II Samuel 2 şi I Corinteni 12 Pastorul Paul Hamilton Introducere Eu sper că atunci cînd studiaţi Vechiul Testament, studiați mai mult decît doar istoria. Eu sper

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

PROIECT DIDACTIC PROFESOR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10

PROIECT DIDACTIC PROFESOR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10 PRIECT DIDACTIC PRFESR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: 27.02.2017 ŞCALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10 băieţi LC DE DESFĂŞURARE: sală de sport. MATERIALE : mingi

Mai mult

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Colegiul Tehnic AL.I.CUZA Suceava Titlul subproiectului: St

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Colegiul Tehnic AL.I.CUZA Suceava Titlul subproiectului: St PROF. SILVIA CHIFAN LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ FIȘĂ DE LUCRU MOROMEȚII, M. PREDA INCIPITUL ROMANULUI MOTIVUL TIMPULUI Citiți incipitul romanului Moromeții de M. Preda. Observă asemănările cu un alt mare

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 07 decembrie 2016, orele 14,00, cu ocazia şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data de mai sus,

Mai mult

5 salate rapide și simple

5 salate rapide și simple 5 salate rapide și simple Rețete de salate pe care trebuie să le încerci! Sunt atât de simple și ușor de făcut. Nu lăsa aspecte precum tăiatul legumelor cubulețe să te sperie: cu Nicer Dicer Quick, recomandat

Mai mult

Mic dejun la Tiffany - Truman Capote

Mic dejun la Tiffany - Truman Capote 98 Truman Capote Câteva drumuri suplimentare la toaletă ca să mă pudrez, zise ea ridicând din umeri. Promite mi totuşi ceva. Promite mi că n o să închizi niciodată o pasăre vie în ea. Am vrut s o sărut,

Mai mult

reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama c

reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama c reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama ce deliciu este!!!! Prepararea lui nu este deloc complicata,

Mai mult

Pliant Knitting Mill Maxi.xlsx

Pliant Knitting Mill Maxi.xlsx Continut pachet produs: Montarea masinii de tricotat MAXI Montaj elemente masina 1. Montati picioarele H A: Masina de tricotat semi-automata MAXI 2. Montati manerul F B: Maneta 3 a+b. Montati elementul

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi-

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi- Satoshi UMENO s manuscript for the Romanian Speech Contest (Acesta este un translator manual.) Kon'ichiwa. Bună ziua. (Oops, versiunea în limba engleză). Kon'ichiwa. (Bună Dimineața.) Gogo, Gogo ( după-amiaza

Mai mult

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T COLCAIE CORUPTIA IN DNA Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, Teodosia Iordachita. Bendei aranjeaza livrarea telefoanelor

Mai mult

Microsoft Word - ziar11.doc

Microsoft Word - ziar11.doc PERISCOP ZIARUL SCOLII NR. 146 I. G. DUCA Sector 5 Bucuresti www.igduca.home.ro NR. 11 13 Decembrie 2004 Colectivul de redactie Profesori Corcalciuc Virginia, Sarbu Luminita, Melnic Lorena. Elevi: Straton

Mai mult

jai-un-rendez-vous-de-gynecologie_medecin-femme-patient-femme.pdf

jai-un-rendez-vous-de-gynecologie_medecin-femme-patient-femme.pdf Am o programare la Ginecologie 0-13 ani SANTE BD org CoActis Santé 1 Am o programare la ginecologie Mă pot duce la ginecolog sau la moaşă Pot alege un bărbat sau o femeie Nu este uşor... Pentru că sunt

Mai mult

Studiul 7 - Drumul credintei

Studiul 7 - Drumul credintei Studiul 7 pentru 12 august 2017 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

Mai mult

Supercoltunas - Judy Blume

Supercoltunas - Judy Blume JUDY BLUME SUPERCOLȚUNAȘ JUDY BLUME (n. 1938) şi-a petrecut copilăria în oraşul Elizabeth, din statul New Jersey, inventând poveşti. Cele douăzeci şi patru de cărţi scrise de ea au câştigat peste nouăzeci

Mai mult

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar RAPORT EDUCAȚIONAL 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizarea? Normalizarea este un proces de vindecare care te duce înapoi la starea normală,

Mai mult

Florin Antohe Bogdan Antohe Marius Antonescu Agnes Voica Mihaela Pogonici Ju nalul meu şcola Matematică și Științe Clasa a V-a Ediţia a II-a, revizuit

Florin Antohe Bogdan Antohe Marius Antonescu Agnes Voica Mihaela Pogonici Ju nalul meu şcola Matematică și Științe Clasa a V-a Ediţia a II-a, revizuit Florin Antohe Bogdan Antohe Marius Antonescu Agnes Voica Mihaela Pogonici Ju nalul meu şcola Matematică și Științe Clasa a V-a Ediţia a II-a, revizuită Editura Paralela 45 Acest auxiliar didactic este

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere colectiva si modificari la Codurile penale. Iohannis nu

Mai mult

Factotum - Charles Bukowski

Factotum - Charles Bukowski Îşi goli paharul şi îşi mai turnă unul. N ar fi trebuit să mi las slujba din Sears Roebuck. O duceam bine. Am băut cu toţii pentru asta. 34 Pe cînd intram în doc, Grace ni se alăturase şi ea. Tot mai avea

Mai mult

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv United States Holocaust Memorial Museum Interview with Anastasia Brăguţă RG-50.572*0041 Numele și prenumele intervievatului: Anastasia Brăguţă Data nașterii: 1925 Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova

Mai mult

Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: "Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii!" După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat

Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii! După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: "Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii!" După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat se dezbate un proiect de lege care prevede imprescriptibilitatea

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

Madame Bovary - Flaubert

Madame Bovary - Flaubert GUSTAVE FLAUBERT GUSTAVE FLAUBERT Madame Bovary Moravuri de provincie Traducere din limba franceză de Florica Ciodaru-Courriol Redactor: Mădălina Vasile Tehnoredactor: Ionuț Bănuță Coperta: Alexandru

Mai mult

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania comunista. Ce s-a ales de vinarsul de Severin Alexandra Georgescu, Odata cu infiintarea judetelor, pe fondul industrializarii nationale rapide,

Mai mult

Femeia de la fereastra -

Femeia de la fereastra - A.J. F ln N femeia -dela fere astte Traducere din limba englezd ALINA SIMUT *=* Bucuregti 2018 DUMINICA, 24 octombrie I Soful ei e aproape de casi: O va prinde de data asta. Nu e nici urmi de draperie

Mai mult

B1, Fișă - N-am nimic, dar..._c1.indd

B1, Fișă -  N-am nimic, dar..._c1.indd N-am nimic, dar.... Ghid de înțelegere pentru bărbați. Ce spun, de fapt, femeile? Lucrați în perechi! Potriviți cuvintele din coloana A cu semnificația lor din coloana B. A. Ce aud bărbații... c. Bine!.

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Microsoft Word - D.P. PUZ C.URSENI, doc

Microsoft Word - D.P. PUZ C.URSENI, doc PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA MINUTA PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA DIN 24.02.2015 A PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, CALEA URSENI NR.36, TIMISOARA La dezbaterea publica desfasurata

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiec

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiec Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Mai mult

Sfaturi pentru clienti

Sfaturi pentru clienti Câteodată lucrurile nu merg aşa cum ne dorim, iar centrala noastră termică nu vrea să mai funcţioneze. Şi dacă Murphy se ambiţionează să ne demonstreze corectitudinea legilor sale, ne vom trezi fără apă

Mai mult

Imaginar Unu În seara aceea, Amanda Shuffleup a deschis ușa dulapului din camera ei și și a agățat haina de un băiat. A închis ușa la loc și s a așeza

Imaginar Unu În seara aceea, Amanda Shuffleup a deschis ușa dulapului din camera ei și și a agățat haina de un băiat. A închis ușa la loc și s a așeza Imaginar Unu În seara aceea, Amanda Shuffleup a deschis ușa dulapului din camera ei și și a agățat haina de un băiat. A închis ușa la loc și s a așezat pe pat. Nu și scosese pantofii înainte să urce scările

Mai mult

EDC_HRE_VOL_2_ROM.pdf

EDC_HRE_VOL_2_ROM.pdf UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4 CONFLICT Învățământ primar Regulile ajută la rezolvarea conflictelor 4.1. Totul este în regulă! Chiar așa? Ce probleme sau conflicte putem observa în clasa noastră? 4.2. Așa procedăm

Mai mult

Prezentare PowerPoint

Prezentare PowerPoint CREA Români din Diaspora Studiu Sociologic, Partea a 3-a București, 20 august 2019 47% dintre românii emigrați își doresc să se reîntoarcă în România, cu 10 procente mai puțin decât în 2017 47% dintre

Mai mult

Microsoft Word - Laborator 6 - Expresii Regulate IV.doc

Microsoft Word - Laborator 6 - Expresii Regulate IV.doc PERL Laborator 6 Adrian Iftene Martie 26, 2007 1 1 Greşeli Comune când lucrăm cu RegExp... 3 2 Câteva Subiecte mai Avansate... 3 2.1 Comentarii Inline... 4 2.2 Modificatori Inline... 4 2.3 Gruparea fără

Mai mult

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzile adunate. Uită-te la aceste exemple simple despre

Mai mult

ghid_Gradinita_2_2019.pmd

ghid_Gradinita_2_2019.pmd L E C Ţ I A Testul Anul B Trimestrul 2 Lecţia 5 ÎNCHINARE Suntem bucuroși să ne închinăm lui Dumnezeu. Referinţe Daniel, capitolul 1; Profeţi și regi, pag. 479-490, în original. Text de memorat Să lepede

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

Chestionar_1

Chestionar_1 Chestionar 1 Partea I: Informatii cu caracter general: Va rugam bifati raspunsul corespunzator: 1.1 Sunteti: Barbat Femeie Cu domiciliul in mediul urban Cu domiciliul in mediul rural Completati: 1.2. Denumirea

Mai mult

CĂTĂLIN VASILOIU TRANSFORM YOUR LIFE! GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI INTERPRETAREA HĂRȚII BAZI COLOANELE DESTINULUI

CĂTĂLIN VASILOIU TRANSFORM YOUR LIFE! GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI INTERPRETAREA HĂRȚII BAZI COLOANELE DESTINULUI CĂTĂLIN VASILOIU TRANSFORM YOUR LIFE! GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI INTERPRETAREA HĂRȚII BAZI COLOANELE DESTINULUI www.catalinvasiloiu.ro Ce este Maestrul Zilei? Maestrul Zilei reprezintă punctul de referință cel

Mai mult

jai-rendez-vous-pour-prise-de-sang_medecin-femme-patient-femme.pdf

jai-rendez-vous-pour-prise-de-sang_medecin-femme-patient-femme.pdf Am o programare pentru analiza de sânge SANTE CoActis Santé BD org Ce este analiza de sânge? Este o injecţie în venă pentru a-mi lua un pic de sânge Venele sunt liniile albastre care se văd puţin sub piele

Mai mult

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î Raionul MINISTERU EDUCAŢIEI, CUTURII ŞI CERCETĂRII A REPUBICII MODOVA AGENŢIA NAŢIONAĂ PENTRU CURRICUUM ŞI EVAUARE ocalitatea Instituţia de învăţământ Numele, prenumele elevului TESTU Nr. IMBA ŞI ITERATURA

Mai mult

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor

Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai perfor Vă rugăm ca mai întâi să citiţi instrucţiunile! Stimaţii noştri clienţi, Vă mulţumim că aţi ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate şi fabricat

Mai mult

Microsoft Word - EN_IV_2014_LR1.doc

Microsoft Word - EN_IV_2014_LR1.doc CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE!I EXAMINARE EVALUARE NA IONALĂ LA FINALUL CLASEI a IVa 2014 Model de test 1 Limba română Jude&ul/sectorul... Localitatea... *coala... Numele +i prenumele elevului...... Clasa

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate sub

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate sub Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din

Mai mult

In liceu

In liceu Andreea Coscai in liceu :S*& qffis U INTEGRAL partea intdi in liceu Aura Dinu Clasa a X-a $coala Superioari Comerciali rrn. Kretzulescu" l. Ce ai schimba la tine si de ce? Mi-ag dori sl devin mai deschisi,

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI GIRO, VERTICAL, 1650W, ABS ALB Brand: KRONER Model: DH9922H Cod Romstal: 80US0015 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de

Mai mult