LOTO 6/49 INDEXURI DE PARTICIPARE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "LOTO 6/49 INDEXURI DE PARTICIPARE"

Transcriere

1 LOTO 6/49 INDEXURI DE PARTICIPARE

2 LOTO 6/49 - INDEXURILE DE PARTICIPARE Indexurile de participare, adic\ costurile corespunz\toare, num\rului de numere jucate folosind tipurile de variante care se pot juca la LOTO 6/49, se calculeaz\ dup\ cum urmeaz\ mai jos. Pentru VARIANTE COMBINATE, costul se calculeaz\ prin înmul]irea num\rului de variante simple componente, cu pre]ul stabilit pentru varianta simpl\ (de 6 numere). Num\rul de variante simple componente pentru toate variantele combinate se cite[te din tabelul 9. Pentru SCHEME REDUSE PREDEFINITE, costul se afl\ prin înmul]irea num\rului de variante simple componente, cu pre]ul stabilit pentru varianta simpl\. Num\rul de variante simple componente pentru schemele reduse LOTO 6/49 se cite[te din tabelul 1. Pentru VARIANTE COMBINATE COMPUSE - f\r\ scheme reduse predefinite - costul se afl\ prin înmul]irea a 2 (3) valori citite din tabelul 10, cu pre]ul unei variante simple (de 6 numere). Cele 2 (3) valori reprezint\ num\rul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) componente ale fiec\rei variante combinate ce compun varianta combinat\ compus\. Mai clar, pentru a afla costul de pl\tit pentru o variant\ combinat\ compus\ - f\r\ scheme reduse - participantul trebuie s\ înmul]easc\: - pentru combinate compuse de tip A x B sau B x C: dou\ valori, ce reprezint\ fiecare, num\rul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) ale variantelor combinate ce se compun, citite din coloanele 1, 2, 3, 4 sau 5, cu pre]ul unei variante simple (de 6 numere); - pentru combinate compuse de tip A x B x C: trei valori, ce reprezint\ fiecare, num\rul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) ale variantelor combinate ce se compun, citite din coloanele 1, 2, 3, 4 sau 5, cu pre]ul unei variante simple (de 6 numere). Pentru VARIANTE COMBINATE COMPUSE cu scheme reduse predefinite - costul se afl\ prin înmul]irea a 2 (3) valori citite din tabelul 7, cu pre]ul unei variante simple (de 6 numere). Cele 2 (3) valori vor fi cele care reprezint\ num\rul de variante simple (de 2, 3 sau 4 numere) componente ale fiec\rei scheme ce compun varianta combinat\ compus\. Pentru COMBINA}IILE CAP DE POD, costul se calculeaz\ prin înmul]irea num\rului de variante simple (de 6 numere) componente, cu pre]ul stabilit pentru varianta simpl\. Num\rul de variante simple componente pentru toate combina]iile CAP DE POD se cite[te din tabelul 11.

3 Num\r de numere jucate Num\r de variante simple componente Tabelul 9. LOTO 6/49 - Num\rul de variante simple componente ale variantelor combinate

4 Num\r de numere jucate Variante combinate de 1 num\r Variante combinate de 2 numere Variante combinate de 3 numere Variante combinate de 4 numere Variante combinate de 5 numere Tabelul 10. LOTO 6/49 - Num\rul de variante simple componente ale variantelor combinate de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere

5 Num\r de numere jucate Num\r variante simple componente Tabelul 11. LOTO 6/49 - Num\rul de variante simple componente ale combina]iilor CAP DE POD

6 LOTO 6/49 INDEXURI DE CÂ{TIGURI

7 Numere jucate Variante simple componente Numere câ[tig\toare din cele jucate Num\rul de variante câ[tig\toare, pe categorii I II III IV II III IV III IV IV

8 Tabelul 12. LOTO - Index de câ[tiguri pentru variante combinate

9 LOTO 6/49 - INDEXURI DE CÂ{TIGURI PENTRU VARIANTE COMBINATE COMPUSE Dup\ cum s-a v\zut, variantele componente ale combinatelor compuse pot avea 1, 2, 3, 4 sau 5 numere. Pentru fiecare dintre acestea, pe paginile care urmeaz\ este prezentat un tabel în care participan]ii g\sesc num\rul de variante (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere, în func]ie de combina]ia jucat\) care au numere câ[tig\toare (tabelele 17-21). Metod\ de determinare manual\ a câ[tigurilor unei variante combinate compuse Determinarea num\rului exact de câ[tiguri pe categorii la LOTO 6/49 se face de c\tre participant, folosind 2 sau 3 din cele 5 tabele de indexuri, conform unei metodologii explicate mai jos prin dou\ exemple. Exemplul 1 Presupunem c\ în zona A a biletului LOTO 49 s-a jucat o combinat\ de 7 numere cu variante de 4 numere, iar în zona B s-a jucat o combinat\ de 5 numere cu variante de 2 numere. Aceast\ variant\ combinat\ compus\ este prezentat\ pe biletul din figura 15. Presupunem, de asemenea, c\ numerele câ[tig\toare ie[ite la tragere sunt: ceea ce înseamn\ c\ din zona A au ie[it câ[tig\toare 3 numere (7, 28, 46), iar din zona B au ie[it câ[tig\toare 3 numere (1, 13, 31). Mai întâi privim în tabelul 20 (indexul variantelor combinate de 4 numere), în care - la intersec]ia liniei 7 numere jucate cu coloana 3 numere câ[tig\toare - vom g\si: ceea ce înseamn\ c\ în combinata de 7 numere cu variante de 4 numere sunt: 0 variante cu 4 numere câ[tig\toare; 4 variante cu 3 numere câ[tig\toare; 18 variante cu 2 numere câ[tig\toare; 12 variante cu 1 num\r câ[tig\tor

10 Privim apoi tabelul 18 (indexul variantelor combinate de 2 numere), în care - la intersec]ia liniei 5 numere jucate cu coloana 3 numere câ[tig\toare - vom g\si ceea ce înseamn\ c\ în combinata de 5 numere cu variante de 2 numere sunt: 3 variante cu 2 numere câ[tig\toare; 6 variante cu 1 num\r câ[tig\tor; 1 variant\ cu 0 numere câ[tig\toare.

11 ZONA A Z O N A B Tabelul 13 În continuare vom lucra pe acela[i tabel. Din motive de claritate a expunerii, vomprezentaurm\toareaform\atabeluluisubdenumireadetabelul14. Mai întâi complet\m c\su]ele mici cu sumele numerelor câ[tig\toare din variantele zonelor A [i B, adic\: = = = = = = = = = 3 Se observ\ c\ tabelul este astfel construit încât variantele rezultate cu mai pu]in de 3 numere nu sunt luate în considerare.

12 În continuare, complet\m c\su]ele mari ale tabelului 14 cu produsele numerelor de variante, astfel: 3 x 0 = 0 3 x 4 = 12 3 x 18 = 54 3 x 12 = 36 6 x 0 = 0 6 x 4 = 24 6 x 18 = x 0 = 0 0 x 4 = 0 Aceste rezultate constituie numerele de variante cu 6, 5 [i 4 numere câ[tig\toare, deci tabelul va ar\ta astfel: ZONA A Z O N A B Tabelul 14 Pentru a afla rezultatul final, este suficient s\ facem sumele valorilor din c\su]ele mari pentru 5 [i 4 numere câ[tig\toare. Vom ob]ine: 0 variante cu 6 numere câ[tig\toare (categoria I) 0+12 = 12 variante cu 5 numere câ[tig\toare (categoria a II-a) = 78 variante cu 4 numere câ[tig\toare (categoria a III-a) = 148 variante cu 3 numere câ[tig\toare (categoria a IV-a)

13 Presupunem c\ numerele ie[ite la tragere sunt: ceea ce înseamn\ c\ din zona A au ie[it câ[tig\toare dou\ numere (34, 46), din zona B a ie[it un singur num\r (22), iar din zona C au ie[it câ[tig\toare trei numere (7, 19, 28). Metodologia de determinare a num\rului de variante cu 6, 5, 4 [i 3 numere câ[tig\toare este similar\ celei prezentate la exemplul 1, cu deosebirea c\ se face în dou\ etape: mai întâi se determin\ num\rul de variante pentru combina]ia A x B [i apoi num\rul de variante câ[tig\toare pentru combina]ia jucat\, AxBxC. Pentru combina]ia A x B vom completa un tabel similar tabelelor 13 [i 14. În indexul variantelor componente de 3 numere, la intersec]ia liniei 5 numere jucate cu coloana 2 numere câ[tig\toare g\sim: iar în indexul variantelor componente de 1 num\r, la intersec]ia liniei 7 numere jucate cu coloana 1 num\r câ[tig\tor g\sim: 1 6 Se ob]ine tabelul 15, completat dup\ acelea[i reguli ca la exemplul 1. Z O N A B ZONA A Tabelul 15 Din acest tabel rezult\ c\ în combina]ia par]ial\ AxBavem: 4 numere 3 numere 2 numere 1 num\r câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\toare câ[tig\tor Construim acum tabelul 16, pentru întreaga combina]ie A x B x C, în care pentru combina]ia A x B a[ez\m rezultatele de mai sus. Tot în tabelul 16 vom a[eza [i elementele corespunz\toare combinatei din zona C, citite în tabelul cu

14 variante componente de 2 numere, la intersec]ia liniei 5 numere jucate cu coloana 3 numere câ[tig\toare: Ignorând, ca [i în exemplul anterior, variantele care furnizeaz\ mai pu]in de 3 numere câ[tig\toare, ob]inem urm\torul tabel: Z O N A C COMBINA}IA A X B Tabelul 16 Conform celor ar\tate la exemplul 1, f\când însum\rile pe variante de 6, 5, 4 [i 3 numere câ[tig\toare, ob]inem: 6 numere câ[tig\toare 5 numere câ[tig\toare 4 numere câ[tig\toare 3 numere câ[tig\toare

15 Exemplul 3 Metod\ de determinare manual\ a câ[tigurilor pentru variantele combinate compuse ^n care se folosesc, pe de o parte, combinatele ^ntregi, cuplate cu, pe de alt\ parte, schemele reduse predefinite care con]in mai pu]in de 6 numere ^n variant\ (cu câte 2, 3 sau 4 numere). Pentru aceast\ situa]ie vom presupune c\ ^n zona A a biletului Loto 6/49 s-a jucat o combinat\ de 6 numere cu variante de câte 3 numere, iar ^n zona B s-a jucat o schem\ redus\ cu câte 3 numere ^n variant\, respectiv schema predefinit\, cu codul 28, care desf\[oar\ 13 numere pe parcursul a 26 de variante cu câte 3 numere, conform tabelului aferent acesteia de la pag. 92, modul de marcare pe buletin fiind conform notific\rilor din figura 17. La tragerea pentru care se vor fi jucat aceste numere ^n respectiva combina]ie, care totalizeaz\ 520 de variante (20, ^n zona A x 26, ^n zona B), vom presupune c\ au fost extrase numerele Pentru a afla care este num\rul de variante câ[tig\toare, precum [i categoriile ^n care ele se ^ncadreaz\, este necesar ca, pe de o parte, ^n cazul combinatei de [ase numere, s\ afl\m, asem\n\tor cu modul cum s-a procedat ^n exemplele precedente, c\rui tip ^i corespunde situa]ia ^n care ^n zona A au ie[it câ[tig\toare 2 numere (2 [i 43); astfel, dac\ vom consulta indexul pentru variantele combinate de 3 numere (tabel 19), vom g\si la intersec]ia linie 6 numere jucate cu coloana 2 numere câ[tig\toare

16 ceea ce ^nseamn\ c\ ^n combinata de 6 numere cu variante de 3 numere sunt 0 variante cu 3 numere câ[tig\toare 4 variante cu 2 numere câ[tig\toare 12 variante cu 1 num\r câ[tig\tor 4 variante cu 0 numere câ[tig\toare

17 numere teoretice numere jucate numere ap\rute X X X X Coroborând indexul schemei cu codul 28 cu modalitatea de parcurgere descris\ mai sus (pentru aceast\ opera]iune nefiind necesar\ decât compararea "martorului" cu primele 7 variante ale desf\[ur\rii, ^n acest caz), se va putea constata c\ situa]ia ^n care se ^ncadreaz\ cazul descris, ^n care apar 4 numere câ[tig\toare, este prima dintre cele dou\ posibile ([i care are o probabilitate de 36,36%, rezultat\ din raportarea num\rului de variante de 4 numere ale acestei situa]ii la num\rul total de variante din combina]ia complet\ de 13 numere combinate câte 4-715), schema având ^n componen]\ 1 variant\ cu 3 numere câ[tig\toare 3 variante cu 2 numere câ[tig\toare 15 variante cu 1 num\r câ[tig\tor Având toate aceste date cunoscute, vom putea ^ntocmi asem\n\tor celor anterioare, dup\ cum urmeaz\: un tabel Z O N A B ZONA A

18 ~n conformitate cu modul de aflare a variantelor câ[tig\toare de la exemplul 1, prin ^nsumarea variantelor cu câte 6, 5, 4 [i 3 numere câ[tig\toare vom ob]ine 6 numere câ[tig\toare 5 numere câ[tig\toare 4 numere câ[tig\toare 3 numere câ[tig\toare Dup\ cum se observ\, metodologia de determinare a variantelor câ[tig\toare este destul de laborioas\. Oricum, calculatorul stabile[te exact num\rul [i categoriile câ[tigurilor. Prezentarea de mai sus este f\cut\ pentru acei participan]i care doresc s\-[i stabileasc\ singuri câ[tigurile.

19 LOTO 6/49 INDEXURI DE CÂ{TIGURI VARIANTE COMBINATE {I COMBINA}II "CAP DE POD"

20 Numere jucate Variante de 1 num\r Numere câ[tig\toare din cele jucate Num\r variante cu 1, 0 numere câ[tig\toare Tabel 17. Indexul de câ[tiguri pentru variante combinate de câte 1 num\r

21 Numere jucate Variante de 2 numere Numere câ[tig\toare din cele jucate Num\r variante cu 2, 1, 0 numere câ[tig\toare Tabel 18. Indexul de câ[tiguri pentru variante combinate de câte 2 numere

22 Numere câ[tig\toare din cele jucate Numere jucate Variante de 3 numere Num\r de variante cu 3, 2, 1, 0 numere câ[tig\toare

23 Tabel 19. Indexul de câ[tiguri pentru variante combinate de câte 3 numere

24 Numere câ[tig\toare din cele jucate Numere jucate Variante de 4 numere Num\r variante cu 4, 3, 2 1, numere câ[tig\toare

25 Tabel 20. Indexul de câ[tiguri pentru variante combinate de câte 4 numere

26 Numere câ[tig\toare din cele jucate Numere jucate Variante de 5 numere Num\r variante cu 5, 4, 3, 2 numere câ[tig\toare

27 Tabel 21. Indexul de câ[tiguri pentru variante combinate de câte 5 numere

28 Numere ie[ite câ[tig\toare Numere jucate Variante simple componente Num\r de variante pe categorii de câ[tiguri I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Tabelul 22. Index de câ[tiguri pentru combina]ii CAP DE POD

29 LOTO 49 SCHEME REDUSE PREDEFINITE (CU VARIANTE DE 6 NUMERE)

30 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 48 Numere jucate 9 REDUCERE Num\r variante schem\ 12 85,71 % Num\r variante combina]ie complet\ 84 INDEX DE CÂ{TIGURI Num\r variante câ[tig\toare la Numere din schem\ categoria Num\r ie[ite la tragere cazuri % I II III IV ,29 sau , ,14 sau , ,86 sau , ,71 sau ,29 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X X X X 2 X X X X X X 3 X X X X X X 4 X X X X X X 5 X X X X X X 6 X X X X X X 7 X X X X X X 8 X X X X X X 9 X X X X X X 10 X X X X X X 11 X X X X X X 12 X X X X X X

31 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 49 Numere jucate 10 REDUCERE Num\r variante schem\ 15 92,86 % Num\r variante combina]ie complet\ 210 INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere Num\r variante câ[tig\toare la categoria I II III IV Num\r cazuri ,14 sau ,72 sau , ,71 sau ,58 sau , ,14 sau ,72 sau , ,00 sau ,00 % DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X X X X 2 X X X X X X 3 X X X X X X 4 X X X X X X 5 X X X X X X

32 6 X X X X X X 7 X X X X X X 8 X X X X X X 9 X X X X X X 10 X X X X X X 11 X X X X X X 12 X X X X X X 13 X X X X X X 14 X X X X X X 15 X X X X X X

33 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 50 Numere jucate 10 REDUCERE Num\r variante schem\ 30 85,71 % Num\r variante combina]ie complet\ 210 INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere Num\r variante câ[tig\toare la categoria I II III IV Num\r cazuri ,29 sau , ,43 sau , ,29 sau , ,00 % DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X X X X 2 X X X X X X 3 X X X X X X 4 X X X X X X 5 X X X X X X 6 X X X X X X 7 X X X X X X 8 X X X X X X 9 X X X X X X 10 X X X X X X

34 X X X X X X 12 X X X X X X 13 X X X X X X 14 X X X X X X 15 X X X X X X 16 X X X X X X 17 X X X X X X 18 X X X X X X 19 X X X X X X 20 X X X X X X 21 X X X X X X 22 X X X X X X 23 X X X X X X 24 X X X X X X 25 X X X X X X 26 X X X X X X 27 X X X X X X 28 X X X X X X 29 X X X X X X 30 X X X X X X

35 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 56 Numere jucate 11 REDUCERE Num\r variante schem\ 66 85,71 % Num\r variante combina]ie complet\ 462 INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere Num\r variante câ[tig\toare la categoria I II III IV Num\r cazuri ,29 sau , ,71 sau , , ,00 % DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X X X X 2 X X X X X X 3 X X X X X X 4 X X X X X X 5 X X X X X X 6 X X X X X X 7 X X X X X X 8 X X X X X X 9 X X X X X X 10 X X X X X X 11 X X X X X X 12 X X X X X X 13 X X X X X X 14 X X X X X X 15 X X X X X X 16 X X X X X X

36 X X X X X X 18 X X X X X X 19 X X X X X X 20 X X X X X X 21 X X X X X X 22 X X X X X X 23 X X X X X X 24 X X X X X X 25 X X X X X X 26 X X X X X X 27 X X X X X X 28 X X X X X X 29 X X X X X X 30 X X X X X X 31 X X X X X X 32 X X X X X X 33 X X X X X X 34 X X X X X X 35 X X X X X X 36 X X X X X X 37 X X X X X X 38 X X X X X X 39 X X X X X X 40 X X X X X X 41 X X X X X X 42 X X X X X X 43 X X X X X X 44 X X X X X X 45 X X X X X X 46 X X X X X X 47 X X X X X X 48 X X X X X X 49 X X X X X X 50 X X X X X X 51 X X X X X X 52 X X X X X X 53 X X X X X X 54 X X X X X X 55 X X X X X X 56 X X X X X X 57 X X X X X X 58 X X X X X X 59 X X X X X X 60 X X X X X X 61 X X X X X X 62 X X X X X X 63 X X X X X X 64 X X X X X X 65 X X X X X X 66 X X X X X X

37 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 57 Numere jucate 12 REDUCERE Num\r variante schem\ 22 97,62 % Num\r variante combina]ie complet\ 924 INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere Num\r variante câ[tig\toare la categoria I II III IV Num\r cazuri ,38 sau ,72 sau , ,67 sau , ,67 sau , ,00 % DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X X X X 2 X X X X X X 3 X X X X X X 4 X X X X X X 5 X X X X X X 6 X X X X X X 7 X X X X X X 8 X X X X X X 9 X X X X X X

38 X X X X X X 11 X X X X X X 12 X X X X X X 13 X X X X X X 14 X X X X X X 15 X X X X X X 16 X X X X X X 17 X X X X X X 18 X X X X X X 19 X X X X X X 20 X X X X X X 21 X X X X X X 22 X X X X X X

39 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 58 Numere jucate 12 REDUCERE Num\r variante schem\ ,71 % Num\r variante combina]ie complet\ 924 INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere Num\r variante câ[tig\toare la categoria I II III IV Num\r cazuri ,29 sau , , , ,00 % DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X X X X 2 X X X X X X 3 X X X X X X 4 X X X X X X 5 X X X X X X 6 X X X X X X 7 X X X X X X 8 X X X X X X 9 X X X X X X 10 X X X X X X 11 X X X X X X 12 X X X X X X

40 X X X X X X 14 X X X X X X 15 X X X X X X 16 X X X X X X 17 X X X X X X 18 X X X X X X 19 X X X X X X 20 X X X X X X 21 X X X X X X 22 X X X X X X 23 X X X X X X 24 X X X X X X 25 X X X X X X 26 X X X X X X 27 X X X X X X 28 X X X X X X 29 X X X X X X 30 X X X X X X 31 X X X X X X 32 X X X X X X 33 X X X X X X 34 X X X X X X 35 X X X X X X 36 X X X X X X 37 X X X X X X 38 X X X X X X 39 X X X X X X 40 X X X X X X 41 X X X X X X 42 X X X X X X 43 X X X X X X 44 X X X X X X 45 X X X X X X 46 X X X X X X

41 X X X X X X 48 X X X X X X 49 X X X X X X 50 X X X X X X 51 X X X X X X 52 X X X X X X 53 X X X X X X 54 X X X X X X 55 X X X X X X 56 X X X X X X 57 X X X X X X 58 X X X X X X 59 X X X X X X 60 X X X X X X 61 X X X X X X 62 X X X X X X 63 X X X X X X 64 X X X X X X 65 X X X X X X 66 X X X X X X 67 X X X X X X 68 X X X X X X 69 X X X X X X 70 X X X X X X 71 X X X X X X 72 X X X X X X 73 X X X X X X 74 X X X X X X 75 X X X X X X 76 X X X X X X 77 X X X X X X 78 X X X X X X 79 X X X X X X 80 X X X X X X

42 X X X X X X 82 X X X X X X 83 X X X X X X 84 X X X X X X 85 X X X X X X 86 X X X X X X 87 X X X X X X 88 X X X X X X 89 X X X X X X 90 X X X X X X 91 X X X X X X 92 X X X X X X 93 X X X X X X 94 X X X X X X 95 X X X X X X 96 X X X X X X 97 X X X X X X 98 X X X X X X 99 X X X X X X 100 X X X X X X 101 X X X X X X 102 X X X X X X 103 X X X X X X 104 X X X X X X 105 X X X X X X 106 X X X X X X 107 X X X X X X 108 X X X X X X 109 X X X X X X 110 X X X X X X 111 X X X X X X 112 X X X X X X 113 X X X X X X 114 X X X X X X

43 115 X X X X X X 116 X X X X X X 117 X X X X X X 118 X X X X X X 119 X X X X X X 120 X X X X X X 121 X X X X X X 122 X X X X X X 123 X X X X X X 124 X X X X X X 125 X X X X X X 126 X X X X X X 127 X X X X X X 128 X X X X X X 129 X X X X X X 130 X X X X X X 131 X X X X X X 132 X X X X X X

44 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 59 Numere jucate 16 REDUCERE Num\r variante schem\ ,60 % Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere Num\r variante câ[tig\toare la categoria I II III IV Num\r cazuri ,40 sau ,92 sau ,20 sau , ,38 sau ,16 sau , ,31 sau , ,00 % DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X X X X 2 X X X X X X 3 X X X X X X 4 X X X X X X 5 X X X X X X 6 X X X X X X

45 X X X X X X 8 X X X X X X 9 X X X X X X 10 X X X X X X 11 X X X X X X 12 X X X X X X 13 X X X X X X 14 X X X X X X 15 X X X X X X 16 X X X X X X 17 X X X X X X 18 X X X X X X 19 X X X X X X 20 X X X X X X 21 X X X X X X 22 X X X X X X 23 X X X X X X 24 X X X X X X 25 X X X X X X 26 X X X X X X 27 X X X X X X 28 X X X X X X 29 X X X X X X 30 X X X X X X 31 X X X X X X 32 X X X X X X 33 X X X X X X 34 X X X X X X 35 X X X X X X 36 X X X X X X 37 X X X X X X 38 X X X X X X 39 X X X X X X

46 X X X X X X 41 X X X X X X 42 X X X X X X 43 X X X X X X 44 X X X X X X 45 X X X X X X 46 X X X X X X 47 X X X X X X 48 X X X X X X 49 X X X X X X 50 X X X X X X 51 X X X X X X 52 X X X X X X 53 X X X X X X 54 X X X X X X 55 X X X X X X 56 X X X X X X 57 X X X X X X 58 X X X X X X 59 X X X X X X 60 X X X X X X 61 X X X X X X 62 X X X X X X 63 X X X X X X 64 X X X X X X 65 X X X X X X 66 X X X X X X 67 X X X X X X 68 X X X X X X 69 X X X X X X 70 X X X X X X 71 X X X X X X 72 X X X X X X

47 X X X X X X 74 X X X X X X 75 X X X X X X 76 X X X X X X 77 X X X X X X 78 X X X X X X 79 X X X X X X 80 X X X X X X 81 X X X X X X 82 X X X X X X 83 X X X X X X 84 X X X X X X 85 X X X X X X 86 X X X X X X 87 X X X X X X 88 X X X X X X 89 X X X X X X 90 X X X X X X 91 X X X X X X 92 X X X X X X 93 X X X X X X 94 X X X X X X 95 X X X X X X 96 X X X X X X 97 X X X X X X 98 X X X X X X 99 X X X X X X 100 X X X X X X 101 X X X X X X 102 X X X X X X 103 X X X X X X 104 X X X X X X 105 X X X X X X

48 X X X X X X 107 X X X X X X 108 X X X X X X 109 X X X X X X 110 X X X X X X 111 X X X X X X 112 X X X X X X

49 LOTO 6/49 SCHEME REDUSE PREDEFINITE CU VARIANTE DE 2 NUMERE

50 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 10 Numere jucate 10 REDUCERE Numere ^n variant\ 2 88,89 % Num\r variante ^n schem\ 5 Numere din schem\ ie[ite la tragere INDEX DE CÂ{TIGURI Num\r variante de 2 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1 num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri ,81 sau ,49 sau , ,76 sau ,14 sau , ,33 sau , ,11 sau , , ,00 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X 2 X X 3 X X 4 X X 5 X X %

51 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 16 Numere jucate 12 REDUCERE Numere ^n variant\ 2 90,91 % Num\r variante ^n schem\ 6 Numere din schem\ ie[ite la tragere INDEX DE CÂ{TIGURI Num\r variante de 2 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1 num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri ,15 sau ,61 sau , ,03 sau ,485 sau , ,27 sau , ,09 sau , , ,00 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X 2 X X 3 X X 4 X X 5 X X 6 X X %

52 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 17 Numere jucate 14 REDUCERE Numere ^n variant\ 2 92,31 % Num\r variante ^n schem\ 7 INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere Num\r variante de 2 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1 num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri ,49 sau ,94 sau , ,10 sau ,96 sau , ,08 sau , ,69 sau , , ,00 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X 2 X X 3 X X 4 X X 5 X X 6 X X 7 X X %

53 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 18 Numere jucate 16 REDUCERE Numere ^n variant\ 2 93,33 % Num\r variante ^n schem\ 8 Numere din schem\ ie[ite la tragere INDEX DE CÂ{TIGURI Num\r variante de 2 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1 num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri ,69 sau ,28 sau , ,54 sau ,92 sau , ,00 sau , ,67 sau , , ,00 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X 2 X X 3 X X 4 X X 5 X X 6 X X 7 X X 8 X X %

54 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 19 Numere jucate 18 REDUCERE Numere ^n variant\ 2 94,12 % Num\r variante ^n schem\ 9 Numere din schem\ ie[ite la tragere INDEX DE CÂ{TIGURI Num\r variante de 2 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1 num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri ,88 sau ,06 sau , ,18 sau ,94 sau , ,65 sau , ,88 sau , , ,00 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X 2 X X 3 X X 4 X X 5 X X 6 X X 7 X X 8 X X 9 X X %

55 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 20 Numere jucate 20 REDUCERE Numere ^n variant\ 2 94,74 % Num\r variante ^n schem\ 10 INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere Num\r variante de 2 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1 num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri ,64 sau ,34 sau , ,93 sau ,72 sau , ,79 sau , ,26 sau , , ,00 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X 2 X X 3 X X 4 X X 5 X X 6 X X 7 X X 8 X X 9 X X 10 X X %

56 LOTO 6/49 SCHEME REDUSE PREDEFINITE CU VARIANTE DE 3 NUMERE

57 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 26 Numere jucate 7 REDUCERE Numere ^n variant\ 3 80,00 % Num\r variante ^n schem\ 7 Numere din schem\ ie[ite la tragere INDEX DE CÂ{TIGURI 3 numere câ[tig\toare Num\r variante de 3 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1 num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri , , ,00 sau , ,00 sau , , , ,00 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X 2 X X X 3 X X X 4 X X X 5 X X X 6 X X X 7 X X X %

58 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 27 Numere jucate 9 REDUCERE Numere ^n variant\ 3 85,71 % Num\r variante ^n schem\ 12 Numere din schem\ ie[ite la tragere INDEX DE CÂ{TIGURI 3numere câ[tig\toare Num\r variante de 3 numere cu 2numere câ[tig\toare 1num\r câ[tig\tor 0numere câ[tig\toare Num\r cazuri ,71 sau , ,86 sau , ,14 sau , ,29 sau , , , ,00 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X 2 X X X 3 X X X 4 X X X 5 X X X %

59 6 X X X 7 X X X 8 X X X 9 X X X 10 X X X 11 X X X 12 X X X

60 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 28 Numere jucate 13 REDUCERE Numere ^n variant\ 3 90,91 % Num\r variante ^n schem\ 26 INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 3 numere câ[tig\toare Num\r variante de 3 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1 num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri ,47 sau ,29 sau ,83 sau ,44 sau , ,15 sau ,61 sau , ,36 sau , ,09 sau , , , ,00 %

61 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X 2 X X X 3 X X X 4 X X X 5 X X X 6 X X X 7 X X X 8 X X X 9 X X X 10 X X X 11 X X X 12 X X X 13 X X X 14 X X X 15 X X X 16 X X X 17 X X X 18 X X X 19 X X X 20 X X X 21 X X X 22 X X X 23 X X X 24 X X X 25 X X X 26 X X X

62 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 29 Numere jucate 15 REDUCERE Numere ^n variant\ 3 92,31 % Num\r variante ^n schem\ 35 Numere din schem\ ie[ite la tragere INDEX DE CÂ{TIGURI 3 numere câ[tig\toare Num\r variante de 3 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1 num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri ,20 sau ,59 sau ,56 sau ,16 sau , ,49 sau ,94 sau , ,77 sau , ,69 sau , , , ,00 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X 2 X X X 3 X X X 4 X X X 5 X X X %

63 X X X 7 X X X 8 X X X 9 X X X 10 X X X 11 X X X 12 X X X 13 X X X 14 X X X 15 X X X 16 X X X 17 X X X 18 X X X 19 X X X 20 X X X 21 X X X 22 X X X 23 X X X 24 X X X 25 X X X 26 X X X 27 X X X 28 X X X 29 X X X 30 X X X 31 X X X 32 X X X 33 X X X 34 X X X 35 X X X

64 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 30 Numere jucate 19 REDUCERE Numere ^n variant\ 3 94,12 % Num\r variante ^n schem\ 57 Numere din schem\ ie[ite la tragere INDEX DE CÂ{TIGURI 3 numere câ[tig\toare Num\r variante de 3 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri ,06 sau ,14 sau ,90 sau ,20 sau , ,88 sau ,06 sau , ,53 sau , ,88 sau , , , ,00 DESF {URAREA SCHEMEI REDUSE COD X X X 2 X X X 3 X X X 4 X X X 5 X X X 6 X X X %

65 X X X 8 X X X 9 X X X 10 X X X 11 X X X 12 X X X 13 X X X 14 X X X 15 X X X 16 X X X 17 X X X 18 X X X 19 X X X 20 X X X 21 X X X 22 X X X 23 X X X 24 X X X 25 X X X 26 X X X 27 X X X 28 X X X 29 X X X 30 X X X 31 X X X 32 X X X 33 X X X 34 X X X 35 X X X 36 X X X 37 X X X 38 X X X 39 X X X 40 X X X 41 X X X 42 X X X 43 X X X 44 X X X 45 X X X 46 X X X 47 X X X 48 X X X 49 X X X 50 X X X 51 X X X 52 X X X

66 53 X X X 54 X X X 55 X X X 56 X X X 57 X X X

67 LOTO 6/49 SCHEMA REDUS COD 36 Numere jucate 21 REDUCERE Numere ^n variant\ 3 94,74 % Num\r variante ^n schem\ 70 INDEX DE CÂ{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 3 numere câ[tig\toare Num\r variante de 3 numere cu 2 numere câ[tig\toare 1 num\r câ[tig\tor 0 numere câ[tig\toare Num\r cazuri % ,04 sau ,16 sau ,85 sau ,92 sau , ,64 sau ,35 sau , ,05 sau , ,26 sau , , , ,00

Lucrul în mediul Excel 1.1. Componentele ferestrei Excel CAPITOLUL 1 LUCRUL ÎN MEDIUL EXCEL Fereastra Excel figura are numeroase elemente comune

Lucrul în mediul Excel 1.1. Componentele ferestrei Excel CAPITOLUL 1 LUCRUL ÎN MEDIUL EXCEL Fereastra Excel figura are numeroase elemente comune Lucrul în mediul Excel 1.1. Componentele ferestrei Excel CAPITOLUL 1 LUCRUL ÎN MEDIUL EXCEL Fereastra Excel figura 1.1.- are numeroase elemente comune cu ferestrele Windows: o bar[ de meniuri - de unde

Mai mult

Microsoft Word - HG CO

Microsoft Word - HG CO HOTRÂRE Nr. 250 din 8 mai 1992 *** Republicat privind concediul de odihna i alte concedii ale salariailor din administraia publica, din regiile autonome cu specific deosebit i din unitile bugetare EMITENT:

Mai mult

TABEL CONTRIBUTII A3-2

TABEL CONTRIBUTII A3-2 CONTRIBUABILI BAZA DE CALCUL CASS CALCUL I PLATA CASS CAPITOLUL III Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza

Mai mult

TOTUL DESPRE LOTO SPECIAL 6/49 NOROC

TOTUL DESPRE LOTO SPECIAL 6/49 NOROC TOTUL DESPRE LOTO SPECIAL 6/49 NOROC CUPRINS Generalitãþi...6 Descrierea biletului LOTO 49...6 Figura 1. Biletul LOTO 49...7 Cum se face marcarea biletului...8 Figura 2. Modalitãþi de marcare a biletului

Mai mult

Regulament GRANTURI 2016_nou

Regulament GRANTURI 2016_nou REGULAMENT privind desf`[urarea Programului de Granturi Raiffeisen Comunit`]i, edi]ia 2016 Programul de Granturi Raiffeisen Comunit`]i, aflat la cea de-a șasea edi]ie, este primul de acest gen de pe pia]a

Mai mult

Nr: 52 Data: RAfORT RE ivmrjlre Privind: BUNURI MOBILE Beneficiar!: S.C. SHOW ACT S.R.L. din Drobeta Tr Severin Executant: Evaluator autori

Nr: 52 Data: RAfORT RE ivmrjlre Privind: BUNURI MOBILE Beneficiar!: S.C. SHOW ACT S.R.L. din Drobeta Tr Severin Executant: Evaluator autori Nr: 52 Data: 26.09.2014 RAfORT RE ivmrjlre Privind: BUNURI MOBILE Beneficiar!: S.C. SHOW ACT S.R.L. din Drobeta Tr Severin Executant: Evaluator autorizat ing. VICTOR MIHAIL CUGUT din Drobeta Tr Severin

Mai mult

Microsoft Word - Prelegere 1 - Bratu C. - Microcontrolerul.doc

Microsoft Word - Prelegere 1 - Bratu C. - Microcontrolerul.doc ARHITECTURA UNOR MICROCONTROLERE DIN CATEGORIA PIC. TEHNICI DE ADRESARE A MEMORIEI. STRATEGII DE INTRARE-IEIRE 1. Microcontroler contra Microprocesor Microprocesorul, este unitatea central de prelucrare

Mai mult

Hyun Bin – descoperirea de sine

Hyun Bin – descoperirea de sine Hyun Bin descoperirea de sine de Carina T. Hyun Bin: Nu m? tem s? m? înrolez la Pu?ca?ii marini Ca actor, voi pre?ui cei doi ani pe care îi voi petrece în armat? f?r? s? profesez. Cred c? va fi o perioad?

Mai mult

C8 Un asamblor `ntr-o coaj\ de nuc\ Despre: Felul cum putem folosi `mpreun\ dou\ instrumente puternice; no]iunea de functor din teoria categoriilor [i

C8 Un asamblor `ntr-o coaj\ de nuc\ Despre: Felul cum putem folosi `mpreun\ dou\ instrumente puternice; no]iunea de functor din teoria categoriilor [i C8 Un asamblor `ntr-o coaj\ de nuc\ Despre: Felul cum putem folosi `mpreun\ dou\ instrumente puternice; no]iunea de functor din teoria categoriilor [i limbajul Haskell 98 pentru a proiecta [i implementa

Mai mult

Microsoft Word - ~ doc

Microsoft Word - ~ doc DISPOZI!II COMUNE CUPRINS PARTEA I - Dispozi!ii legale "i administrative...4 Articolul 1 - Referin!e...4 Articolul 2 - Serviciul responsabil din cadrul Comisiei "i coresponden!a cu acesta...4 Articolul

Mai mult

D 1

D 1 ROMÂNIA - Ministerul Economiei si Finanelor AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Direcia General a Finanelor Publice Cara-Severin Serviciul Soluionare Contestaii DECIZIE privind soluionarea contestaiei

Mai mult

ORDIN nr. 13 din 21 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerin ele minime pentru înregistrarea de informa ii cu ocazia i

ORDIN nr. 13 din 21 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerin ele minime pentru înregistrarea de informa ii cu ocazia i ORDIN nr. 13 din 21 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinele minime pentru înregistrarea de informaii cu ocazia inspeciilor în exploataiile în care animalele sunt inute

Mai mult

82 Materiale oficiale Acte normative noi Новые нормативные документы ORDIN cu privire la aprobarea =i punerea ]n aplicare a Standardului Na\ional de C

82 Materiale oficiale Acte normative noi Новые нормативные документы ORDIN cu privire la aprobarea =i punerea ]n aplicare a Standardului Na\ional de C 82 Materiale oficiale Acte normative noi Новые нормативные документы ORDIN cu privire la aprobarea =i punerea ]n aplicare a Standardului Na\ional de Contabilitate 62 Contabilitatea ]n partid[ simpl[ }ntru

Mai mult

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA {I DESF {URAREA ADUN RILOR GENERALE ALE AC}IONARILOR SOCIET }II AEROSTAR SA Aprobat\ `n [edin]a Consiliului de Administr

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA {I DESF {URAREA ADUN RILOR GENERALE ALE AC}IONARILOR SOCIET }II AEROSTAR SA Aprobat\ `n [edin]a Consiliului de Administr PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA {I DESF {URAREA ADUN RILOR GENERALE ALE AC}IONARILOR SOCIET }II AEROSTAR SA Aprobat\ `n [edin]a Consiliului de Administra]ie din 08.11.2018 1 Cuprins: Capitolul I. Introducere...

Mai mult

Microsoft Word - ETS_78A_romanian.doc

Microsoft Word - ETS_78A_romanian.doc Orig. English / vers. Romanian Unofficial, unrevised translation Seria Tratatelor Europene - No. 78A ACORD ADIIONAL CU PRIVIRE LA APLICAREA CONVENIEI EUROPENE PRIVIND ASIGURAREA SOCIAL Paris, 14.XII.1972

Mai mult

Prosp_AZT_MODERATO A5.fh11

Prosp_AZT_MODERATO A5.fh11 AZT MODERATO Prospectul schemei de pensii facultative Bucur`-te de viitor! PROSPECTUL SCHEMEI DE PENSII FACULTATIVE Publicat la data de 18 mai 2007 AZT MODERATO FOND DE PENSII FACULTATIVE Gradul de risc

Mai mult

Microsoft Word - SNTEZA_raport_SOMAJ.doc

Microsoft Word - SNTEZA_raport_SOMAJ.doc CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - Secia de Control Financiar Ulterior - Divizia V Auditul performanei i al sistemelor informatice; combaterea fenomenelor de corupie, fraud, economie subteran, splarea banilor

Mai mult

Vânz`tor:... Telefon:... Fax:... Cod ofert`: Nr. verificare 422:... Orange România Date semnificative Client existent: Nu Da Nr. Orange existent

Vânz`tor:... Telefon:... Fax:... Cod ofert`: Nr. verificare 422:... Orange România Date semnificative Client existent: Nu Da Nr. Orange existent Vânz`tor:... Telefon:... Fax:... Cod ofert`:...... Nr. verificare 422:... Orange România Date semnificative Client existent: Nu Da Nr. Orange existent... Cesiune Nr. Serie SIM PrePay... Se completeaz`

Mai mult

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL ORA{UL PUCIOASA Str. Fântânelor, Nr. 7, ora[ul Pucioasa, jude]ul Dâmbovi]a Telefon: 0245/ , Fax: 0245/

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL ORA{UL PUCIOASA Str. Fântânelor, Nr. 7, ora[ul Pucioasa, jude]ul Dâmbovi]a Telefon: 0245/ , Fax: 0245/ UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL ORA{UL PUCIOASA Str. Fântânelor, Nr. 7, ora[ul Pucioasa, jude]ul Dâmbovi]a Telefon: 0245/232.277, Fax: 0245/760.484 E-mail: info@primpuc.ro SECRETAR PROCES - VERBAL `ncheiat

Mai mult

Microsoft Word - 4Adrian Vizitiu.doc

Microsoft Word - 4Adrian Vizitiu.doc 57 Summary. In the article we present, we drow the reader s attention on the possibility that mediated inferences could become means of making categorical sentences representing new data in the chain of

Mai mult

Cuantizare Vectoriala.doc

Cuantizare Vectoriala.doc 4. Metoda de quadro în compresie fractala optimizata rata-distorsiune În cele ce urmeaza descriem o metoda de quadro bazata pe optimizarea criteriului ratadistorsiune în compresia fractala a imaginilor.

Mai mult

Microsoft Word Curs PE - Gaze naturale.doc

Microsoft Word Curs PE - Gaze naturale.doc GAZE NATURALE În contextul reformelor radicale din domeniul structural i instituional care au caracterizat economia romaneasc dup 1989 i care au avut drept scop descentralizarea serviciilor în vederea

Mai mult

Microsoft Word - FACULTATEA DE LITERE Metodologie de concurs + Anexe.doc

Microsoft Word - FACULTATEA DE LITERE Metodologie de concurs + Anexe.doc UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE LITERE METODOLOGIA PROPRIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE de asistent universitar i lector universitar I. Aspecte generale Art. 1. Prezenta

Mai mult

Microsoft Word - Curs_10.doc

Microsoft Word - Curs_10.doc Capitolul 8. Proiectarea logică Scop - construirea unei scheme logice ce reprezintă corect şi eficient toate informaţiile descrise într-o schemă entitate-relaţie Etape: Restructurarea schemei E-R fază

Mai mult

decizie nr. 037 din

decizie nr. 037 din Ministerul Finanelor Publice Agenia Naional de Administrare Fiscal Direcia General a Finanelor Publice a judeului Suceava Biroul Soluionare Contestaii Str. Vasile Bumbac nr.7 Suceava Tel : 0230 521 358

Mai mult

Microsoft Word - L63 FPGA.doc

Microsoft Word - L63 FPGA.doc Programarea hardware-ului reconfigurabil cu modulul LabVIEW 7 FPGA conf. Tom SAVU U.P.B. C.T.A.N.M. Odat cu lansarea noii versiuni LabVIEW 7 Express a mediului su de programare grafic, National Instruments

Mai mult

Procedura Internă de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul gal dobrogea de nord tulcea

Procedura Internă de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul gal dobrogea de nord tulcea Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020 Program finanat de Uniunea European i Guvernul României Prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural Europa investete în zonele rurale Msura 19 Dezvoltare

Mai mult

/b

/b MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE...... (unitatea de \nv`]`m~nt) REGISTRU UNIC DE EVIDEN å A FORMULARELOR ACTELOR DE STUDII Pentru \nv`]`m~nt gimnazial [i postliceal ROMDIDAC S.A. / 2013 17-6-26/b pagina

Mai mult

Condi]ii Generale pentru produsele [i serviciile Orange Money

Condi]ii Generale pentru produsele [i serviciile Orange Money Condi]ii Generale pentru produsele [i serviciile Orange Money Cuprins I. Prevederi generale 4 1.1. Prevederi generale 4 1.2. Defini]ii 4 1.3. Durata Contractului. Intrarea în vigoare 5 1.4. Cerin]e de

Mai mult

Word Pro - D 42.9

Word Pro - D 42.9 DECIZIA nr.42/2009 Direcia General a Finanelor Publice Tulcea, investit cu soluionarea contestaiilor conform titlului IX, cap.2, art.209 din O.G. nr.92/ 2003 R privind Codul de procedur fiscal, a fost

Mai mult

Microsoft Word - Curs_07.doc

Microsoft Word - Curs_07.doc 5.3 Modificarea datelor în SQL Pentru modificarea conţinutului unei baze de date SQL pune la dispoziţie instrucţiunile insert, delete şi update. 5.3.1 Inserări în baza de date Sintaxa instrucţiunii insert

Mai mult

Capitole Speciale de Informatică Curs 4: Calculul scorurilor în un sistem complet de extragere a informaţiilor 18 octombrie 2018 Reamintim că în cursu

Capitole Speciale de Informatică Curs 4: Calculul scorurilor în un sistem complet de extragere a informaţiilor 18 octombrie 2018 Reamintim că în cursu Capitole Speciale de Informatică Curs 4: Calculul scorurilor în un sistem complet de extragere a informaţiilor 18 octombrie 2018 Reamintim că în cursul precedent am prezentat modelul de spaţiu vectorial

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Indicaţii

Mai mult

Întrebări pentru identificarea profesiei

Întrebări pentru identificarea profesiei Data public?rii: 12.12.2016 Identificarea profesiei 1. Profesia de... este reglementat? pe teritoriul dumneavoastr?? - Da / Nu 2. Care sunt activit??ile profesionale pe care le implic? profesia de... pe

Mai mult

Microsoft Word - ProdElec.doc

Microsoft Word - ProdElec.doc www.e-lee.net Producerea energiei electrice pe baza surselor regenerabile Tematica: Energii regenerabile Capitol: Importana tematicii Seciunea: Tip resurs: Expunere Laborator virtual / Exerciiu CVR În

Mai mult

FD Informatica

FD Informatica 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior FIŞA DISCIPLINEI Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice 1.4. Domeniul

Mai mult

coperta

coperta tarife [i servicii PrePay informa]ii generale cartela SIM PrePay voce Cu Orange PrePay tu de]ii controlul. Nu ai abonament sau factur` de pl`tit. Ai conectare imediat` la re]eaua Orange [i acces direct

Mai mult

Microsoft Word - 7_lupsa elena iun 2002.doc

Microsoft Word - 7_lupsa elena iun 2002.doc PIA}A FINANCUAR~. CUM S~ CÅ{TIG~M LA BURS~? Elena Lup[a, Colegiul Na]ional Decebal, Deva INTRODUCERE Aceast` lec]ie îi introduce pe elevi în problematica pie]ei financiare secundare, bursa de valori fiind

Mai mult

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. d) Informatică Varianta 10 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. În rezolvările cerute,

Mai mult

003707HD

003707HD MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DECIZIA NR. / 2007 privind solutionarea contestaiei formulat de SC X SRL, înregistrat la Direcia General Finanelor Publice a judeului Hunedoara sub nr.... / 2006. Directia

Mai mult

SC AUTO TRANS MAN SRL depersonalizata

SC AUTO TRANS MAN SRL depersonalizata }!!"#$! %"$&#'$!" "$&#'$!" Str.Gheorghe Lazr, nr. 9B Tel : +0256499334 Fax : +0256499332 e-mail : info.adm @dgfptm.ro D E C I Z I A NR. 1804/685/31.07.2014 privind soluionarea contestaiei formulat de SC

Mai mult

Microsoft Word - ETS no.185, Romanian translation, official version.doc

Microsoft Word - ETS no.185, Romanian translation, official version.doc Consiliul Europei Convenia din 23/11/2001 privind criminalitatea informatic Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 20/04/2004 Seria Tratatelor Europene nr. 185 PREAMBUL Statele membre ale

Mai mult

Song Il-gook, un Colombo coreean

Song Il-gook, un Colombo coreean Song Il-gook, un Colombo coreean de Carina T. În viitoarea dram? Detectives in Trouble / Crime Squad, care începe pe 7 martie la KBS, Song Il-gook îl va personifica pe Detectivul Park Se-hyuk care, de?i

Mai mult

manual_ARACIS_evaluare_experti_v5

manual_ARACIS_evaluare_experti_v5 PLATFORMĂ DE EVALUARE ONLINE PENTRU EXPERȚII ARACIS Page 1 CUPRINS Cap 1. Procesul de evaluare 3 Cap 2. Procedura de înregistrare și evaluare 3 cap 3. Instrucțiuni de completare a formularului de înregistrare

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos Galați 1.2 Facultatea Economie și Administr

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos Galați 1.2 Facultatea Economie și Administr FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos Galați 1.2 Facultatea Economie și Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor

Mai mult

Microsoft Word - Curs_09.doc

Microsoft Word - Curs_09.doc Capitolul 7. Proiectarea conceptuală Scop: reprezentarea cerinţelor informale ale aplicaţiei în termenii descrierii complete şi formale dar independent de criteriul folosit pentru reprezentare în sistemul

Mai mult

Grupul pentru Reformă ş i Alternativă Universitară 19643 2407/A/2004 R al O a Min Justiţiei Romania, 400424 Cluj-Napoca // str.dostoievski nr.26 E-mail: office@graur.org Pagina web : www.graur.org Fondata

Mai mult

decizia 34 din 21 martie 2006

decizia 34 din 21 martie 2006 ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA Serviciul Soluionare Contestaii DECIZIA nr.34/21.03.2006 privind soluionarea contestaiei formulate de CONSTANTA

Mai mult

manual_ARACIS_evaluare_experti_v4

manual_ARACIS_evaluare_experti_v4 PLATFORMĂ DE EVALUARE ONLINE PENTRU EXPERȚII ARACIS Page 1 CUPRINS Cap 1. Procesul de evaluare 3 Cap 2. Procedura de înregistrare și evaluare 3 cap 3. Instrucțiuni de completare a formularului de înregistrare

Mai mult

O CAS PENTRU FIECARE nr ALTE IMAGINI 1 2 Casa Mugur Teras\ Buc\t\rie 11,2 mp C\mar\ Ideal\ pentru dou\ familii prietene ce dispun de un teren

O CAS PENTRU FIECARE nr ALTE IMAGINI 1 2 Casa Mugur Teras\ Buc\t\rie 11,2 mp C\mar\ Ideal\ pentru dou\ familii prietene ce dispun de un teren O CAS PENTRU FIECARE nr. 1-2007 ALTE IMAGINI 1 2 Casa Mugur 11,2 C\mar\ Ideal\ pentru dou\ familii prietene ce dispun de un teren rela tiv restrâns, locuin]a cuprinde dou\ apartamente duplex cuplate, cu

Mai mult

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf Lect ia3 Diagrame Veitch-Karnaugh 5.1 Noţiuni teoretice Diagramele Veich-Karnaugh (V-K) sunt o modalitate de reprezentare grafică a funcţiilor logice. Pentru o funct ie de N variabile, diagrama corespunz

Mai mult

Microsoft Word - Carte_APDSV_v8

Microsoft Word - Carte_APDSV_v8 6. SEGMENTAREA SPAIAL A CADRELOR VIDEO Scopul acestui capitol este familiarizarea cu informaiile de baz referitoare la segmentarea spaial a cadrelor video în zone omogene, obiecte i regiuni semantice.

Mai mult

Microsoft Word - DA Servicii AUDIT doc

Microsoft Word - DA Servicii AUDIT doc PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL MEDIU Proiect Managementul Durabil al sitului Natura 2000 IGNI$ - cod SMIS- CSNR 16842 UNIUNEA EUROPEAN/ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale 2007-2013 Nr. 1078 / 173

Mai mult

Microsoft Word - Secretul motivarii celorlalti -raport special GRATUIT.doc

Microsoft Word - Secretul motivarii celorlalti -raport special GRATUIT.doc Raport special Formula strategic în doi pai prin care poi s îi motivezi chiar i pe cei ce nu vor s fie motivai - cu detalii complete i vocabilarul specific- de Andy Szekely Bine te-am gsit! Sunt Andy Szekely

Mai mult

Noțiuni matematice de bază

Noțiuni matematice de bază Sistem cartezian definitie. Coordonate carteziene Sistem cartezian definiţie Un sistem cartezian de coordonate (coordonatele carteziene) reprezintă un sistem de coordonate plane ce permit determinarea

Mai mult

Jertfa_pentru_pacat_1

Jertfa_pentru_pacat_1 Capitolul 11 Jertfa pentru pcat (1) (Levitic 4.1-35) i DOMNUL a vorbit lui Moise, spunând: Vorbete fiilor lui Israel i spune-le: Când cineva va pctui din netiin împotriva vreuneia din poruncile DOMNULUI,

Mai mult

028908NT

028908NT 028908NT Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, prin adresa nr... din data de 20.06.2008 inregistrata la directie sub

Mai mult

Microsoft PowerPoint - 20x_.ppt

Microsoft PowerPoint - 20x_.ppt Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Ingineria proceselor chimice şi biologice/20 Titular disciplină: Prof.dr.ing. Maria Gavrilescu Catedra

Mai mult

DECIZIE 069

DECIZIE 069 Ministerul Finanelor Publice Agenia Naional de Administrare Fiscal Direcia General a Finanelor Publice a judeului... Biroul Soluionare Contestaii DECIZIA NR. 69 din 29.06.2009 privind soluionarea contestaiei

Mai mult

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE FILTRE ACTIVE BIQUAD REALIZATE CU CIRCUITE DE INTEGRARE. SCOPUL LUCRĂRII Măsurători asupra unor filtre active biquad de tip RC realizate cu circuite de integrare.. ASPECTE TEORETICE Considerăm funcţia

Mai mult

TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ FACULTATEA DE FIZICĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: / Fax:

TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ FACULTATEA DE FIZICĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: / Fax: REGULAMENTUL FACULTĂŢII DE FIZICĂ DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL LICENŢĂ ŞI MASTERAT Examenul de finalizare a studiilor la nivel licenţă şi masterat la Facultatea

Mai mult

10_Iubirea de aproapele – ajutor ....fm

10_Iubirea de aproapele – ajutor ....fm Arhimandrit Teofil P\r\ian Iubirea de aproapele ajutor pentru bucuria vie]ii Tip\rit\ cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului TEOFAN Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei Editura DOXOLOGIA Ia[i, 2014 3 Dac\

Mai mult

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc ,1 SUBIECTUL II (0p) Variana 1001 a b 1 Se consider maricea A = b a, cu a, b i b 0 a) S se arae c dac maricea X ( ) verific relaia AX = XA, aunci exis uv,, asfel încâ u v X = v u n n n n * n x ( ) ( )

Mai mult

METODOLOGIE din 22 decembrie 2015 de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţ

METODOLOGIE din 22 decembrie 2015 de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţ METODOLOGIE din 22 decembrie 2015 de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public EMITENT AUTORITATEA

Mai mult

Microsoft Word - Curs_08.doc

Microsoft Word - Curs_08.doc Partea a II-a. Proiectarea bazelor de date Capitolul 6. Tehnici de proiectare şi modele În capitolele precedente s-au analizat modele de baze de date şi limbaje, presupunând în cele mai multe cazuri că

Mai mult

Microsoft Word - Declaratii avere si interese_2015

Microsoft Word - Declaratii avere si interese_2015 Nr. 12/27.05.2016 DECLARAIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata PUIU P.P DIANA CARMEN, având functia de consilier superior la Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, CNP 2690401011117, domiciliul in Alba Iulia,

Mai mult

Microsoft Word - bilant elj.doc

Microsoft Word - bilant elj.doc S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. RAPORTARE CONTABILA ANUALA 2016 S1040- COD 10- SITUATIA ACTIVELOR,DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2016 Denumirea elementului `Nr.rand Sold an curent la:`

Mai mult

Microsoft Word - DOCU Midibuze 2011 Oradea.doc

Microsoft Word - DOCU Midibuze 2011 Oradea.doc D O C U M E N T AIE D E A T R I B U I R E PRIVIND ACHIZIIA DE 10 MIDIBUZE NOI PENTRU TRANSPORTUL URBAN DE CLTORI ÎN MUNICIPIUL ORADEA COD CPV: 34120000-4 - Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai

Mai mult

Anul 19 Calea Chi[in`ului nr. 22 Num`rul iulie ,5 Lei 16 Pagini S-a \ntâmplat [i la Ia[i ceea ce s-a \ntâmplat l

Anul 19 Calea Chi[in`ului nr. 22 Num`rul iulie ,5 Lei 16 Pagini S-a \ntâmplat [i la Ia[i ceea ce s-a \ntâmplat l www.bzi.ro stiri@bzi.ro Anul 19 Calea Chi[in`ului nr. 22 Num`rul 6392 30 iulie 2019 1,5 Lei 16 Pagini S-a \ntâmplat [i la Ia[i ceea ce s-a \ntâmplat la Caracal? Ei sunt copiii IA{ULUI de care nimeni nu

Mai mult

LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesio

LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesio LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia ia civil din România EMITENT: PARLAMENTUL

Mai mult

Autorizatie construire-desfiintare - cerere.pdf

Autorizatie construire-desfiintare - cerere.pdf Pag. 1 Ctre, Preedintele Consiliului judeean Primarul *) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINARE Subsemnatul (1) CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliul (2) municipiul cu în judeul

Mai mult

Microsoft Word - COSTURI doc

Microsoft Word - COSTURI doc FEDERAIA ASOCIAIILOR DE PROPRIETARI DIN ROMÂNIA < F.A.P.R. > Str. Sfintii Apostoli nr. 44, Sector 5. Tel.: 021-33.55.232 (orele 9-13; 14-16) Fax: 021-33.22.235 (orele 9-16). www.fapr.ro e-mail: bap@itcnet.ro

Mai mult

00 RBRO RO Raport semestrial Sept 2018.pdf

00 RBRO RO Raport semestrial Sept 2018.pdf RAPORT SEMESTRIAL (conform Regulamentului Reg.5/ privind emitentii si emisiunile de valori mobiliare) RAIFFEISEN BANK S.A. Sediul social: Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246 C, cod 014476, Bucuresti

Mai mult

Microsoft Word - Camera video adaugata intr-o retea CATV2.doc

Microsoft Word - Camera video adaugata intr-o retea CATV2.doc CUM SE POATE ADAUGA UN SEMNAL DE LA O CAMERA VIDEO DE SUPRAVEGHERE INTR-O RETEA DE CABLU SI A FI VIZIONATA PE TELEVIZOARELE DIN CASA Sunt foarte multi utilizatori care-si doresc posibilitatea monitorizarii

Mai mult

HOTLINE Tipul de joc: Joc de tip slot video Câștigul jucătorului: 96.13%/96.70%/97.04% Hotline, cea mai recentă oferă de la NetEnt, nu numai că conine

HOTLINE Tipul de joc: Joc de tip slot video Câștigul jucătorului: 96.13%/96.70%/97.04% Hotline, cea mai recentă oferă de la NetEnt, nu numai că conine HOTLINE Tipul de joc: Joc de tip slot video Câștigul jucătorului: 96.13%/96.70%/97.04% Hotline, cea mai recentă oferă de la NetEnt, nu numai că conine bine cunoscutele elemente clasice cum ar fi substituii

Mai mult

Microsoft Word - 4-Interfete paralele.doc

Microsoft Word - 4-Interfete paralele.doc 4. Cuprins modul 4.1. neprogramabile 4.2.Interfaţa paralelă programabilă 4.3.Protocoale de transfer 4.4.Programarea circuitului de interfaţă paralelă 4.5.Exemplu de implementare Cuprins Introducere După

Mai mult

Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este ace

Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este ace 174 12 Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este aceasta văzută de programatorul în limbaj de nivel înalt.

Mai mult

(Microsoft Word - NAGIT, GH., RUSU, B., SLATINEANU, L., COTEATA, M. Aspecte \205)

(Microsoft Word - NAGIT, GH., RUSU, B., SLATINEANU, L., COTEATA, M. Aspecte \205) UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA1OV Catedra Design de Produs.i Robotic0 Simpozionul na#ional cu participare interna#ional PRoiectarea ASIstat de Calculator P R A S I C ' 02 Vol. III Design de Produs

Mai mult

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare parametrice. Principiul de funcţionare: Modificarea inductivităţii mutuale a unor bobine cu întrefier variabil sau constant. Ecuaţia care exprimă

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnologii Radio Digitale de Acces și Difuziune Accesc and Broadcast Digital Radio Technologies Evaluare practica la laborator v3 Bibliografie Platformele de laborator Despre modele de propagare: http://www.wirelesscommunication.nl/reference/slides/prop/propmac.pdf

Mai mult

Microsoft Word - CONTRACT DE ASOCIERE SDM doc

Microsoft Word - CONTRACT DE ASOCIERE SDM doc ANEXA 2 LA HCLMT NR..../... CONTRACT DE ASOCIERE Nr. / Cap.I PĂRŢILE CONTRACTANTE Art.1. Între: Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIOARA S.A., cu sediul în Timioara, str. Eternităii, nr. 45, CIF RO 3286536,

Mai mult

Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici O

Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici O Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici Operatii pe biti Operatorul conditional Operatori Logici

Mai mult

mf PF IONESCU ALINA-NICOLETA D 833 _14_

mf  PF IONESCU ALINA-NICOLETA D 833 _14_ Direcia General a Finanelor Publice Bacau Biroul de solutionare contestestatii Str.Dumbava Rosie nr.1-3 Cod postal 600045, Bacau Tel : +0234 51 00 15 Fax : +0234 51 00 03 e-mail : mail@mfinante.ro DECIZIA

Mai mult

Microsoft Word - TIC5

Microsoft Word - TIC5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE CAPITOLUL 5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE În Capitolul 3, am văzut că putem utiliza codarea sursă pentru a reduce redundanţa inerentă a unei surse de informaţie

Mai mult

pag_01:Layout 1.qxd

pag_01:Layout 1.qxd www.bzi.ro stiri@bzi.ro Anul 17 Calea Chi[in`ului nr. 22 Num`rul 5165 13 mai 2015 1,5 Lei 16 Pagini Un miliardar al Ia[ului a dat de naiba. Trebuie s` fac` rost urgent de câteva milioane de euro ACTUALITATE

Mai mult

Anexa G-Stare ecologica-element biologic Macronevertebrate- Lacuri naturale ASPECTE METODOLOGICE ŞI VALORI LIMITĂ PRIVIND EVALUAREA STĂRII ECOLO

Anexa G-Stare ecologica-element biologic Macronevertebrate- Lacuri naturale ASPECTE METODOLOGICE ŞI VALORI LIMITĂ PRIVIND EVALUAREA STĂRII ECOLO Anexa 6.1.1.G- a-element biologic Macronevertebrate- Lacuri naturale ASPECE MEODOLOGICE ŞI VALORI LIMIĂ PRIVIND EVALUAREA SĂRII ECOLOGICE A LACURILOR NAURALE PE BAZA COMUNIĂŢILOR DE MACRONEVEREBRAE Domeniu

Mai mult

26

26 MODELE STATISTICE UTILIZATE ÎN ANALIZA CORELAT A CIFREI DE AFACERI ASIST. UNIV. DRD. MIHAELA GRUIESCU Universitatea Constantin Brâncui Târgu-Jiu Facultatea de tiine Economice The business, important indicator

Mai mult

Tarife [i servicii PrePay Informa]ii generale Cartela SIM PrePay Cu Orange PrePay tu de]ii controlul. Nu ai abonament sau factur` de pl`tit. Po]i s` a

Tarife [i servicii PrePay Informa]ii generale Cartela SIM PrePay Cu Orange PrePay tu de]ii controlul. Nu ai abonament sau factur` de pl`tit. Po]i s` a Tarife [i servicii PrePay Informa]ii generale Cartela SIM PrePay Cu Orange PrePay tu de]ii controlul. Nu ai abonament sau factur` de pl`tit. Po]i s` alegi o cartel` SIM PrePay cu credit ini]ial inclus

Mai mult

Colegiul Național Cuza Vodă Huși este Centru de Testare Acreditat ECDL Permisul european de conducere a computerului (ECDL European Computer Driving L

Colegiul Național Cuza Vodă Huși este Centru de Testare Acreditat ECDL Permisul european de conducere a computerului (ECDL European Computer Driving L Colegiul Național Cuza Vodă Huși este Centru de Testare Acreditat ECDL Permisul european de conducere a computerului (ECDL European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare

Mai mult

Educatie plastica, clasa a 4a

Educatie plastica, clasa a 4a Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A IV-A E D U C A Ţ

Mai mult

Microsoft Word - 1Teodor Dima.doc

Microsoft Word - 1Teodor Dima.doc 7 Summary. For over 2000 years each generation of philosophers has felt Aristotle to be their contemporary, which is why the references to his work, either critical or evaluative, have been continuous

Mai mult

Proba cu martori – “Probele in procesul civil” (5)

Proba cu martori – “Probele in procesul civil” (5) Proba cu martori Probele in procesul civil (5) Proba cu martori Pentru a reprezenta mijloc de proba, marturia trebuie sa indeplineasca 2 conditii: Sa vina de la o persoana care a cunoscut personal de acesta

Mai mult

Diapositive 1

Diapositive 1 Tablouri Operatii pe tablouri bidimensionale Lectii de pregatire pentru Admitere 09 / 03 / 2019 1 Cuprins Operatii pe tablouri bidimensionale 0. Tablouri unidimensionale scurta recapitulare 1.Tablouri

Mai mult

ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine număru

ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine număru ALGORITMICĂ. Seminar 3: Analiza eficienţei algoritmilor - estimarea timpului de execuţie şi notaţii asimptotice. Problema 1 (L) Să se determine numărul de operaţii efectuate de către un algoritm care determină

Mai mult

FISA CONFORMITATE pentru masura M6/ 6B Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

FISA CONFORMITATE pentru masura M6/ 6B Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale FISA CONFORMITATE pentru masura M6/ 6B Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI Sub-măsura 19.2 - SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN

Mai mult

. METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE EVALUARE PENTRU TRECEREA SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL MAIŞTRILOR MILITARI -BOBOC din 8

. METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE EVALUARE PENTRU TRECEREA SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL MAIŞTRILOR MILITARI -BOBOC din 8 . METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE EVALUARE PENTRU TRECEREA SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL MAIŞTRILOR MILITARI -BOBOC- 2015 1 din 8 CUPRINS CAPITOLUL I Dispoziţii generale...3 CAPITOLUL

Mai mult