MEMORIU DE PREZENTARE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MEMORIU DE PREZENTARE"

Transcriere

1 Conform ANEXA nr. 5E la Legea 292/2018 MEMORIU DE PREZENTARE I.Denumirea proiectului: Cladire birouri si functiuni conexe; organizare de santier a) II.Titular: : SC BANEASA REAL ESTATE SRL Cu sediul Bucuresti, sector 1, Str. Ceasornicului Nr.17, et. 1, cam 2 Prin WESTFOURTH ARHITECTURE cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos. Nicolae Titulescu Nr. 4-8, sc. A, in calitate de proiectant general, reprezentat de Balta Cristina in calitate de imputernicit, adresa de tel: Pentru amplasament: Bucuresti, Sector 1, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr. 89 A. III.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: a)rezumat al proiectului; Lucrarile se refera la realizarea unui imobil S+Ds+ 4E cu functiunea birouri si servicii conexe, organizare de santier amplasate in Bucuresti, Sos. Bucuresti -Ploiesti Nr. 89A. Terenul este identificat cu Nr conform Cartii Funciare emise de BCPI sector 1. Conform reglementarii din PUG Bucuresti, aprobat in 2000, terenul este amplasat partial in zonam3 (subzona mixta P + 4) si partial V5 (culoar de protectie fata de infrastructura tehnica). Suprafata totala a imobilului este de mp ( masurati mp)repartizati astfel: mp situati in V mp situati in M3.

2 Obiectivul de investitie analizat este amplasat in perimetrul cu functiunea M3. Prin PUZ Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.89a, aprobat cu Hotararea CGMB nr. 704 din , pentru terenul analizat sunt aprobati urmatorii indicatori urbanistici: - CUT max = 3,0; - POT max = 60%; - Hmax: 21,50 m. Investitia propusa se va realia pe un teren in suprafata de mp si face referire la edificarea unei cladiri administrative cu 4 etaje si a functiunilor conexe. La parterul cladirii se vor realiza spatii de inchiriat, birouri si alte functiuni conexe cum ar fi comert, servicii pentru personalul din cladire. Amenajarea acestor functiuni conexe nu face obiectul prezentei documentatii. Dupa aceste functiuni conexe vor fi definite, ele vor face obiectul unor avizari si autorizari separate.

3 Ca functiuni secundare, proiectul mai cuprinde: Spatii tehnice: - centrala termica pe gaze naturale- care va fi amplasata la demisol; - chillerele vor fi amplasate in exterior, pe teren; - centralele de tratare a aerului sunt prevazute a fi amplasate la etajul 4, - celulele de medie tensiune, postul de transformare, tabloul electric general vor fi amplasate la demisol; - generatoarele sunt amplasate in exterior, pe teren; - statia de pompare si rezervoarele de apa sunt amplasate la subsol si demisol; - cele doua adaposturi de protectie civila sunt amplasate la subsol. Parcari este de 425 de masini, repartizate astfel: - Un parcaj subteran pentru 113 autoturisme (cat. P2 conform NP ); - Un parcaj deschis la nivelul demisolului pentru 162 autovehicule - Parcaj la sol pentru 150 vehicule. Capacitatea de parcare asigurata corespunde cerintelor HCGMB nr. 66 din 2006, respectiv asigurarea unui loc de parcare pentru fiecare 50 m 2 arie utila de birouri, plus 20% pentru vizitatori. In afara dotarilor de mai sus, la parter se mai afla spatii de inchiriat, care pot fi, in functie de oferta, birouri sau functiuni conexe: alimentatie, comert, servicii. In situatia in care se va amenaja un spatiu pentru alta functiune decat cea de birouri, aceasta se va aviza si autoriza separat. Usile turnante vor avea capacitatea de tranzitare de 2 x 38 persoane / minut. In acest fel numarul mediu de persoane estimat (2400) poate intra in cladire in 30 de minute. Cele doua grupuri de cate trei turnicheti vor avea capacitatea de tranzitare de 25 persoane / minut pentru fiecare turnichet. In acest fel, numarul mediu de persoane estimat poate ajunge la lifturi in 30 de minute. Suplimentar, fiecare grup va include un turnichet pentru persoane cu disabilitati locomotoare. Cele doua accese de serviciu catre cele doua lifturi de serviciu se afla la demisol. Tot la demisol se afla camerele pentru colectarea selectiva a gunoiului.

4 De asemenea, la demisol sunt prevazuti 150 suporti pentru biciclete (5% din populatia cladirii) si vestiarele pentru biciclisti. Circulatia verticala in cladire este asigurata de doua grupuri de cate 4 ascensoare principale de persoane, doua ascensoare de serviciu, cinci scari de evacuare, cu latimea libera corespunzatoare pentru 2 fluxuri de persoane fiecare (160 de persoane). Conform proiectului, scarile pot evacua 800 de persoane pe etaj. Pentru asigurarea tuturor functiunilor necesare desfasurarii activitatilor de comert/ servicii, s-au prevazut spatii special destinate depozitarii temporare a deseurilor. Evacuarea deseurilor se va face din camera deseuri prin usa amplasata la nivelul fatadei de nord-vest. ACCESE Cladirea beneficiaza de o amplasare favorabila, pe una dintre cele mai importante artere din oras, Sos. Bucuresti-Ploiesti (DN1), intr-o zona cu numeroase investitii recente de birouri si comert. Accesul se face din DN1, printr-o alee orizontala pentru pietoni si o rampa descendenta pentru autovehicule care fac obiectul altei lucrari pentru care s-a emis Certificatul de Urbanism Nr. 1733/ 163/B/44841 din in vederea imprejmuirii terenului, organizarii de santier, realizare drumuri de incinta si acces din Sos. Bucuresti Ploiesti. Pentru realizarea acestor lucrari a fost emisa de catre APM Bucuresti, CLASAREA NOTIFICARII Nr / Bilant Teritorial Nr. crt. Tip folosinta Suprafata mp 1. Suprafata totala teren aflat in proprietate mp in V mp in M3

5 2. Suprafata Totala Proiect mp 100% 3. Suprafata construita 4952 mp 32.2% 4. Suprafete alei carosabile si accese pietonale 5816 mp 37,8 % 5. Suprafete verzi totale 4615 mp 30% 6. Suprafata spatii verzi sol natural 3622,7 mp 23,55% 7. Suprafete verzi subsol construit 922,3 mp 6,45% Pentru locurile de parcare de la sol, a fost prevazuta plantarea unui arbore la 4 locuri de parcare, plantarea urmand a fi facuta in perimetrul de realizare a investitiei. Numarul locurilor de parcari la sol va fi de 150 pentru care, s-a prevazut plantarea a 38 de arbori tineri, viabili, cu balot de pamant. Realizarea constructiei nu este afectata de vegetatie, in consecinta, nu este necesara defrisarea de vegetatie. Vecinatatile terenului sunt urmatoarele: la Nord-Est- DN 1; pe restul laturilor sunt terenuri libere de constructii. Parcela pe care va fi amplasata cladirea cu spatiile conexe este situată în intravilanul Municipiului Bucuresti. Folosința actuală a terenului: teren liber de constructii. b)justificarea necesităţii proiectului; Proiectul aflat in analiza are ca obiectiv revitalizarea zonei din punct de vedere a functiunilor premise. Avand in vedere functiunea urbanistica a zonei si dezvoltarile premise, realizarea unei cladiri cu functiunea de birouri si functiuni conexe este perfect oportuna. Cladirea va amplifica dezvoltarea economica a zonei prin atragerea de agenti economici platitori de taxe si impozite si, nu in ultimul rind, prin generarea de facilitate pentru atragerea fortei de munca. c)valoarea investiţiei;

6 d)perioada de implementare propusă: autorizatiilor maxim 24 luni de la obtinerea avizelor si IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare: terenul este liber de constructii, nu sunt necesare lucrari de demolare. V.Descrierea amplasării proiectului: Conform PUG MB aprobat 2000, terenul este amplasat partial in zona M3 (subzona mixta P + 4) si partial V5 (culoar de protectie fata de infrastructura tehnica). Prin PUZ Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.89a, aprobat cu Hotararea CGMB nr. 704 din sunt aprobati urmatorii indicatori urbanistici: - CUT max = 3,0; - POT max = 60%; - Hmax: 21,50 m. Proiectul nu intra sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare. Proiectul se nu se regaseste pe lista Monumentelor Istorice actualizata in 2010, potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr /2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul se afla in zona cu servitui aeronautice. Folosinţa actuala şi planificata a terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia este, conform Certificatului de Urbanism Nr. 128/ 12/ B/ 1160/ , emis de Primaria Sector 1. VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

7 (A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu: a)protecţia CALITĂŢII APELOR: Pentru proiectul propriu- zis: Protectia cailtatii apelor se va realiza in cadrul perimetrului, prin racordarea la retelele de alimentare cu apa si canal existente in zona. Necesarul de apa pentru functionarea obiectivului, conform STAS privind alimentarea cu apa la constructiile civile si industriale a fost calculat pentru un numar mediu de persone care se presupune ca vor ocupa permanent viitoarea cladire. IGIENICO- SANITAR TIP FOLOSINTA Q zi med Q zi max Q zi min Q orar max consum menajer angajati 320 pers igienizare spatii (aproximativ 1450 mp) 19,2 m 3 /zi 0,22 l/s 2,9 m 3 /zi 0,03 l/s 22,21 m 3 /zi (0,25 l/s) 21,12 m 3 /zi 0,24 l/s 3,19 m 3 /zi 0,03 l/s 15,36 m 3 /zi 0,17 l/s 2,32 m 3 /zi 0,02 l/s 2,4 mc/h 0,11 mc/h Cladirea va fi dotata cu sisteme de retinere a potentialilor poluanti pentru ape ( de ex. separator de uleiuri si grasimi), conform destinatiilor spatiilor iar necesarul de apa va fi recalculat in functie de viitoarele functiuni ale spatiilor. Apele pluviale, in perioada de exploatare a obiectivului, acestea vor fi colectate de pe platformele betonate si zonele de acces auto. Pentru evacuarea apelor pluviale in conditii de calitate impuse de normativele in vigoare, in zonele de parcare, a fost prevazuta montarea de separatoare de produse petroliere. La finalizarea lucrarilor de construire, se va solicita la furnizorul de utilitati, eliberarea acordului de preluare a apelor uzate. Dotarile prevazute de proiectanti pentru tratarea apelor uzate, vor asigura acestora astfel incat, la deversare, sa fie modificarile si completarile ulterioare. calitatea respectate prevederile HGR 188/2002 cu

8 Pentru organizarea de santier se va avea in vedere ca depozitarea materialelor si materiilor prime sa se faca controlat, astfel incat sa nu fie afectate - prin deversari accidentale, retelele de alimentare cu apa si canal. Pentru respectarea normelor in vigoare, pentru spalarea rotilor vehiculelor care vor tranzita santierul, se va amenaja o zona de spalare, cu decantor si sistem de recirculare a apei. Toaletele care vor deservi santierul vor fi ecologice iar igienizarea lor se va face de catre firme autorizate, in baza unui contract de mentenanta. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute Pentru Organizarea de santier, apele uzate, de categorie igienico-sanitara, vor fi vdanjate de firme autorizate. Evacuarea apelor vidanjate se va face doar in punctele de descarcare inscrise in permisul de vidanjare emis de Apa Nova pentru prestatorul de servicii de vidanjare a toaletelor ecologice. La deversare, apele uzate se vor incadra in limitele impuse de NTPA002. Apele uzate provenite de la spalarea rotilor de vehicule, vor fi decantate iar materiile in suspensie vor fi retinute in bazinul colector al statiei locale de tratare. Apa va fi recirculata in cadrul instalatiei de spalare a rotilor astfel incat, deversarile vor fi limitate. b)protecţia aerului: Factorul de mediu aer va fi cel mai afectat in perioada executarii operatiunilor de construire. Pentru limitarea dispersiei pulberilor, pe teren se vor amplasa instalatii de pulverizare a apei, astfel incat, pulberile sa nu fie dispersate la distanta de locul interventiei. Tot pentru protectia aerului, zona de interventie va fi imprejmuita cu plase de delimitare a zonei de interventie. La iesirea din santier, rotile utilajelor vor fi spalate in vederea limitarii producerii de particule.

9 In perioada de executie a lucrarilor necesare realizarii proiectului, principalele surse de poluare a aerului vor fi reprezentate de: - Activitati de manevrare a materialelor (incarcare- descarcare, transport) a materialelor de constructie si a deseurilor din constructii surse stationare nedirijate. Poluanti specifici: particule. - Activitati de sudura / taiere a elementelor metalice. Poluanti specifici: particule metalice, gaze de ardere corespunzatoare utilizarii aparatelor de sudura /taiere. - Eroziunea eoliana de pe suprafetele de teren eliberate de vegetatie in vederea realizarii constructiilor sau a cailor de acces. Poluanti specifici: particule - Surse de emisii mobile (vehicule si utilaje utilizate la activitatile de demolare). Poluanti specifici: NOx, SOx, CO, compusi organici volatili si particule cu continut de metale grele. Pentru organizarile de santier nu sunt prevazute desfasurari de activitati care sa se constituie in surse majore de poluare pentru aer. In perioada de executie a operatiunilor de executie a sapaturilor, sursele stationare nedirijate vor fi reprezentate de: - manevrarea materialelor rezultate din sapaturi - incarcarea materialelor rezultate. Cea mai mare parte a acestor operatii se vor constitui in surse de dispersie a prafului in atmosfera. Sursele de emisii identificate au legatura cu functionarea utilajelor si echipamentelor specifice in zona frontului de lucru si cu realizarea de escavatii in front deschis. In etapa de executie a lucrarilor se vor utiliza doar echipamente si utilaje conforme, care sa se incadreze din punct de vedere tehnic in normele in de emisii inscrise in cartea tehnica si sa aiba reviziile tehnice la zi. În aprecierea impactului pe care, funcţionarea utilajelor în perioada de execuţie a lucrărilor, o poate avea asupra factorului de mediu aer, se au în vedere şi condiţiile climatice generale ale zonei precum şi factorii meteorologici specifici pentru perioada în

10 care se va executa lucrarea (direcţia şi viteza vântului, numărul zilelor de calm atmosferic, valoarea precipitaţiilor, intensitatea radiaţiei solare). La dispersia poluanţilor contribuie şi circulaţia locală a maselor de aer. Având în vedere faptul că, lucrările se vor executa intr-un spatiu deschis, dispersia emisiilor poluante este favorizată ceea ce permite încadrarea în normele privind protecţia calităţii aerului aflate în vigoare. Limitarea emisiilor se poate realiza prin respectarea unor reguli stricte de functionare si de protejare a zonei de interventie cu plase de protectie si sisteme de pulverizare a unei perdele de apa acolo unde se executa lucrari in front deschis. Pe toată durata de execuţie a lucrărilor, se vor lua măsuri de utilizare a utilajelor care să corespundă normelor în vigoare, din punct de vedere al emisiilor generate. Activităţile de realizare a operatiilor de executie foraje se vor desfăşura astfel încât să se respecte prevederile Ord. 462 / Concentraţiiie la emisie şi debitele masice de poluanţi emişi, admise de ordinul nr. 462/93 al MAAPM Nr. Concentraţia din activităţi Concentraţii la procesele de Denumirea poluantului crt. industriale combustie, mg/m 3 Conc. mg/m 3 Debit masic, Gaze naturale combustibil 1 Pulberi în suspensie Funingine CO SO NOx Referitor la nivelul de imisii, nivelul maxim admisibil va fi cel impus de STAS In aprecierea nivelului de imisii, se vor respecta prevederile Ordinului nr.592 din 2002 al Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de

11 sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător. Executarea lucrarilor trebuie sa respecte prevederile Ord. 462 /1993 privind protectia calitatii aerului. În vederea determinării debitelor masice de poluanți pentru sursele asociate activităților din etapa de constructie vor fi luate în considerare următoarele elemente principale: tipuri de activități care vor fi efectuate pentru fiecare componentă a proiectului; tipuri, cantități si caracteristici ale materialelor manevrate/utilizate pentru diverse tipuri de activități; durata fiecărui tip de activitate (număr de zile pe an, număr de ore pe zi); utilaje mobile asociate fiecărei activități: tip de utilaj, capacitatea motorului, caracteristicile carburanților si consumurile specifice, număr de utilaje folosite pe oră; vehiculele asociate activităților de construire: tip de vehicul, capacitatea motorului, greutatea si viteza vehiculului, caracteristicile carburanților si consumurile specifice, numărul de vehicule folosite pe oră, lungimea drumului, numărul de curse si numărul de kilometric parcursi, caracteristicile suprafețelor de rulare; suprafețele zonelor perturbate, lungimea drumurilor; măsuri de reducere a emisiilor atmosferice pentru fiecare activitate. Sursele de poluanți atmosferici caracteristice etapei de constructie vor fi, în mod exclusiv, surse nedirijate, la nivelul solului, acestea fiind asociate, în principal, transportului deseurilor din constructii rezultate. Data fiind frecvența si durata redusa de realizare a operatiunilor de executare a sapaturilor in front deschis precum si luând în considerare caracteristicile surselor descrise mai sus se apreciază că impactul activităților asupra calității aerului din zonele cu receptori sensibili, va fi nesemnificativ. In etapa de exploatare, avand in vedere caracteristicile obiectivului de investitie, o potentiala sursa de poluare ar putea fi instalatiile de ardere pentru incalzirea spatiilor si prepararea apei calde v- respectiv a centralelor termice.

12 Pentru functionarea acestira se vor realiza racordurile la reteaua de gaze naturale. Volumulo de gaze provenite din arderea gazelor naturale este redus. Eventuale depasiri ale valorilor admise se pot inregistra in cazul inregistrarilor unor defectiuni la sistemele de ardere. Prin revizii periodice si reglarea permaneta a amestecurilor de ardere, aceste potentiale surse de poluare ar putea fi inlaturate. Se poate aprecia ca, inclusiv in perioada de exploatare, impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ. c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: Referitor la protectia impotriva zgomotului, proiectul propus va include masuri de eliminare a disconfortului fonic generat de functionarea echipamentelor si utilajelor utilizate la activitatile de incarcare/transport material de constructii, manevrarea deseurilor din constructii. Avand in vedere faptul ca proiectul se va realiza intr-o zona libera, aflata in curs de amenajare, fara receptori sensibili in imediata apropiere, nu se apreciaza ca activitatea de construire a obiectivului de investitie nu are un impact major. Pentru perioada de realizare a lucrarilor, nivelul de zgomot la limita amplasamentului nu va depasi valoarea de 60 db(a) pe curba de zgomot Cz 60 (conform prevederillor STAS actualizat in 2017 Acustica urbana). Principalele surse de zgomot identificate pentru realizarea lucrarilor contractate sunt: - traficul generat de masinile utilizate la transportul utilajelor - functionarea utilajelor si echipamentelor necesare realizarii lucrarilor. Sursele de zgomot vor fi discontinue si relativ de scurta durata, reprezentand surse de zgomot nesemnificative. Limite admisibile ale nivelului de zgomot sunt reglementate de STAS care prevede urmatoarele valori ale nivelului de zgomot exterior: - 70 db(a) - nivel de zgomot echivalent; - 65 db - valoarea curbei Cz; - 80 db(a) - nivel de zgomot de varf. Nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata

13 orizontala si/sau verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Activitatile specifice desfasurate se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis, si se raporteaza la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala a atentiei 90 db (A) nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru. La aceasta valoare se poate adauga corectiade 10 db(a) in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale). Impact potential: - disconfort produs de zgomot si vibratii pe perioade limitate de timp, - neplaceri si disconfort produse de mijloacele de transport. Masurile de protectie impotriva zgomotului in etapa de executie sunt: - adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili chiar daca acestia nu sunt situati in imediata apropiere; - oprirea motoarelor utilajelor cand lucrarile executate nu necesita functionarea acestora; - atenuarea zgomotului sau izolarea componentelor care vibreaza; Nivelul de zgomot datorat activitatilor din perioada de pregatire si executie a lucrarilor, se va incadra in limitele admise prevazute prin: - STAS Acustica urbana; - Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/ Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei; - HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. Pentru limitarea disconfortului, utilajele nu vor funcționa simultan în acelasi amplasament, zgomotul asociat activităților de demolare va genera doar temporar un impact inevitabil, moderat. Evaluarea si cuantificarea impactului sunt dificile deoarece activitățile de demolare se vor muta, în mod constant, de la o cladire la alta de pe amplasament, conducând la niveluri de impact într-un punct dat cu o mare variabilitate temporară.

14 Pentru perioada de constructie a cladirii, se apreciaza ca impactul activităților de executare a constructiei asupra nivelurilor de zgomot va fi nesemnificativ. Sursele generatoare de emisii sonore vor dispărea o dată cu finalizarea activităților de construire. Pentru perioada de functionare, prin amplasarea centralelor de tratare a aerului pe acoperisul cladirii, se poate considera ca sunt protejate zonele limitrofe, de eventuale expuneri la frecvente de zgomot deranjante. d)protecţia împotriva radiaţiilor: Avand in vedere caracterul proiectului, din perspectiva masurilor impotriva radiatiilor, se poate afirma ca nu se impun masuri de protectie impotriva radiatiilor. e)protecţia solului şi a subsolului: Lucrarile de executie a proiectului nu necesita lucrari speciale de protectie a solului si a subsolului. Terenurile vor fi aduse la starea initila, imediat dupa finalizarea lucrarilor de construire a cladirii si amenajarilor anexe. Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice În etapa de realizare a sapaturilor, sursele potențiale de afectare a solului si subsolului pot fi reprezentate de: activități de escavatii potentiale scurgeri accidentale de carburanți si/sau de ulei de la vehiculele si utilajele de construcții; depozitarea necorespunzătoare a unor deseuri de construcții sau a deseurilor rezultate de la operatorii lucrărilor de construcție. Măsuri pentru protecția solului și subsolului Măsurile specifice de protecție a solului si subsolului pentru etapa de realizare a lucrarilor vor include: demarcarea zonelor de lucru înainte de începerea lucrărilor astfel încât să fie indicate limitele între care se vor desfăsura toate activitățile specifice;

15 verificarea zilnică a stării tehnice a vehiculelor si utilajelor utilizate astfel incat acestea sa se incadreze in standardele tehnice de functionare si sa nu genereze scurgeri accidentale de produse petroliere; respectarea de către contractori a instrucțiunilor si procedurilor privind managementul substanțelor periculoase, deseurilor si intervenției în caz de scurgeri sau deversări accidentale si instruirea personalului cu privire la aceste aspecte; colectarea apelor fecaloid menajere utilizând toalete ecologice; depozitarea temporară a deseurilor de construcție în containere metalice în vecinătatea zonei de investiție; depozitarea deseurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate în zona organizării de santier; eliminarea deseurilor de construcție si de montaj prin operatori autorizați; reabilitarea terenului aferent organizării de santier după finalizarea lucrărilor de dezafectare si aducerea acestuia la condițiile inițiale. Măsurile specifice de protecție a solului si subsolului pentru etapa de exploatare vor include: amenajarea de zone speciale pentru depozitarea selectiva a deseurilor ce vor fi generate mentinerea in conditii bune a cailor de acces pietonale si auto intocmirea de planuri pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale stabilirea responsabililor si a responsabilitatilor in caz de deversari accidentale de substante cu potential poluant. f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: Nu este cazul g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: Avand in vedere pozitionarea amplasamentului si functiunile urbanistice ale zonei, nu este necesara prevederea unor masuri speciale pentru protectia asezarilor umane nici in timpul executiei operatiunilor de realizare a obiectivului de investitie, nici in etapa de functionare.

16 Realizarea lucrarilor de construire nu necesita o organizare de santier pe termen lung. Minima organizarea de şantier se va face astfel incat sa se respecte un set de reguli precise privind protecţia mediului (poluarea aerului, nivel de zgomot şi vibraţii, poluarea solului, gestiunea deşeurilor). Toate masurile se vor lua in scopul reducerii impactului asupra mediului si in special, a zonei aflate in vecinatate. h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: În etapa de construire vor fi generate următoarele tipuri de deseuri: sol vegetal de la suprafața terenului; deseuri menajere si asimilabil menajere, rezultate din activitățile igienico sanitare ale personalului angajat În cazul unei organizări de santier cu personal de cca. 50 oameni, pentru deseurile menajere si asimilabile, rata medie zilnică de producere a deseurilor este de 0,5 kg pe persoană si zi, cu o densitate medie de 330 kg/m3. Rezultă un volum necesar al recipienților de colectare mai mic de 0,3 m3. Recipientul de colectare a deseurilor menajere va fi o pubelă tip, cu capac, iar durata de depozitare temporară a deseurilor în organizarea de santier nu va depăsi 48 ore. Deșeurile specifice sunt: Sol vegetal și pământuri rezultate din excavare( cod deseu ) pentru: Alte deseuri specifice activităților de construcție inclusiv deseuri de ambalaje ( cod deseu ) Deseuri menajere si asimilabil menajere (cod deseu ) Deseurile menajere sunt generate de personalul angajat pe santier. Cantitatile estimate ale acestor deseuri sunt de 0,5 mc/lucrator/an. Precolectarea primara a deseurilor se va realiza in recipienti de dimensiuni mici, amplasati in zonele de producere. Preluarea lor se va face de catre operatorul de salubritate autorizat, in baza unui contract de preluare a deseurilor. Prin modul de producere, precolectare si gestionare a deseurilor, se vor respecta: - prevederile din HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;

17 - prevederile din Legea 132/ 2010 privind gestionarea deseurilor colectate selectiv; - prevederile Legii 211 / 2011 privind regimul deseurilor - ordinul 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei Planul de gestionare a deşeurilor pentru perioada de executie Nr. Crt. Tip deşeu produs de Loc depozitare Mod gestionare de Observaţii Cod deseu 1 Deseuri municipale Zonele aferente santierului operator de salubrizare Pe 2 Deseuri constructii amplasamen t, in zone Operator autorizat 17 deseuri din constructii si special demolari amenajate Alte deseuri specifice activităților 3. de construcție inclusiv deseuri de Pe amplasam. Operator autorizat cod deseu ambalaje 4. Deseuri colectate selectiv (plastic, metal hirtie) Pe amplasam. in zone special amenajate Operator autorizat

18 Pentru gestionarea problemei deseurilor, in vederea respectarii conditiilor prevazute de HG nr. 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificari, completari si aprobari ulterioare, se vor incheia contracte de preluare a deseurilor de catre operatori autorizati iar depozitarea deseurilor din constructii se va face la depozite autorizate din punct de vedere al mediului. Conform prevederilor legale, titularul va intocmi un plan de gestionare a deseurilor provenite din demolari/dezafectari, cu respectarea selectarii deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii acestora si va incadra tipurile de deseu conform HG 856/2002. Titularul va asigura fondurile necesare pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor si pentru eliminarea acestora in conditiile legilor in vigoare, cu operator autorizat. i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase În organizarea de santier produsele de igienă si curățenie pentru spațiile commune vor fi aprovizionate si depozitate în încăperi special amenajate. Nu se vor stoca carburanți si uleiuri. Alimentarea cu carburanți a utilajelor se va face în puncte de alimentare autorizate. V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: Monitorizarea Mediului se va face, conform indicatiilor autoritatii de reglementare pentru perioada de executie si pentru perioada de exploatare. Monitorizarea aerului Se va urmari modul de incadrare in limitele de emisie impuse de Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările şi completările ulterioare; Monitorizarea apei uzate Nu este cazul in perioada de executie. Pentru perioada de exploatare, monitorizarea se va face conform specificatiilor din Acordul de Preluare a apelor uzate emis de detinatorul de retea.

19 Monitorizarea nivelului de zgomot Fiind lucrari care se realizeaza pe termen scurt, nu este necesara o monitorizare a nivelului de zgomot decat in conditii speciale impuse de autoritatea de reglementare. Monitorizarea gestiunii deseurilor Se va face conform următoarelor acte normative şi se va actualiza conform modificărilor legislative în vigoare: -HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; -Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. VI. Lucrări necesare organizării de şantier: Avand in vedere perioada scurta de realizare precum si specificul activitatilor, organizarea de santer va fi minima. Containerele mobile vor avea toate dotarile necesare functionarii. Perimetrul de interventie va fi clar delimitat si securizat, se vor asigura caile de acces pentru echipamente si se vor amplasa toalete ecologice pentru deservirea personalului s a echipei de paza. Delimitarea perimetrului de interventie se va face inclusiv cu plase de protectie care sa retina pulberile rezultate din lucrarile de excavare/ construire. In cadrul organizarii de santier, se vor amplasa si pulverizatoarele de vapori de apa si instalatiile de spalare a rotilor pentru vehicule. VII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei: Dupa executia obiectivului, lucrarile de refacere a amplasamentului sunt minimale. Aducerea terenului la forma initiala presupune refacerea spatiului verde aferent zonei de interventie. VIII. Conformarea la prevederile Directivei 2014/52/UE Urmare a adoptarii prevederilor DIRECTIVEI 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI Europaen din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra

20 mediului, pentru proiectul supus analizei, cu referire la evaluarea impactului pe care, proiectul prezentat il are asupra mediului si a sanatatii umane, initiatorul proiectului a avut in vedere o evaluare a impactului asupra mediului, furnizand autoritatii, informatii relevante necesare analizei, conform Anexei II din directiva mentionata. Prezentarea proiectului a fost facuta astfel incat, aprecierea potentialului impact asupra mediului sa fie identificat in maniera corespunzatoare atat pentru faza de constructie a cladirii si amenajarilor conexe cat si in perioada de exploatare. Impactul pe care poriectul il poate avea se poate identifica asupra următorilor factori: 1. Populatia si sanatatea umana Proiectul propus vine in sprijinul cresterii atractivitatii zonei, a potentialului economic si implicit, a calitatii vietii, fara a aduce atingere sanatatii umane. 2. Biodiversitatea ( acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în temeiul Directivei 92/43/CEE și al Directivei 2009/147/CE) Proiectul aflat in analiza nu aduce atingere biodiversitatii, nu este propus a se realiza intro zona protejata. 3. Terenurile, solul, apa, aerul și clima Realizare a proiectului nu ridica probleme de impact asupra solului, aerului, apei sau climei. Apa, aerul si clima nu sunt afectate de realizarea acestor lucrari si nici de exploatarea lor ulterioara. 4. Bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul Nici la realizarea proiectului si nici la punerea lui in exploatare, nu se vor aduce atingeri bunurilor materiale, de patrimoniu cultural sau peisajului. Intocmit, Cristina Elena Balta

Microsoft Word - MT SDEE INT Fundeni 2017

Microsoft Word - MT SDEE INT Fundeni 2017 MEMORIU DE PREZENTARE 1. DENUMIREA PROIECTULUI Pr. nr. 12.734/2017 Îmbunătăţire nivel de tensiune sat Fundeni, comuna Fundeni, judeţul Galaţi. 2. TITULAR 2.1. Numele companiei: S.D.E.E. Muntenia Nord S.A.

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaṭi PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC GDF Suez

Mai mult

SC NOVACSUR IMPEX SRL

SC NOVACSUR IMPEX SRL S.C. PIATRA SI NISIP S.R.L. Seini, str. Baii, nr. 127A, jud. Maramures MEMORIU DE PREZENTARE În vederea obţinerii acordului de mediu pentru SCOATERE TEREN DIN FOND FORESTIER IN VEDEREA EXTINDERII CARIERA

Mai mult

Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CON

Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CON Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE CLADIRI SI AMENAJARI (PLATFORMA DEPOZITARE)

Mai mult

Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din str. Constructorilor- str. Alb

Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din str. Constructorilor- str. Alb Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din 25.06.2015 str. Constructorilor- str. Albinelor, Mun. Timișoara, jud. Timiș Beneficiar S.C.

Mai mult

PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODAR

PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODAR PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODARI JUD. CONSTANTA Faza :D.T.A.C. BENEFICIAR BURUNTEA

Mai mult

PR

PR PLAN URBANISTIC ZONAL Proiect nr. 06/2015 CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI conform H.G. nr.1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii evaluării de mediu

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea La

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea La MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș D E C I Z I A E T A P E I D E Î N C A D R A R E PROIECT Ca urmare a solicitării de emitere a

Mai mult

Microsoft Word - MEMORIU PUZ PILICI GHEORGHE 2019

Microsoft Word - MEMORIU PUZ PILICI GHEORGHE 2019 Capitolul I MEMORIU TEHNIC PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA FAZA P.U.Z. DATE GENERALE I.01. Denumirea lucrarii PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) in vederea regrementarii urbanistice zonă locuire și funcțiuni

Mai mult

Beneficiar: S.C. ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI S.A.

Beneficiar: S.C. ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI  S.A. Beneficiar: STRATULAT Ș. ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ Proiectant: B.I.A. BACALU D. MIHAI PUIU Proiect nr. : 13/2018 PLAN URBANISTIC ZONAL pentru INFIINTARE LIVADA DE NUC SI CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE,

Mai mult

FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI

FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE Cluj-Napoca, str. Borhanci, nr. cad.262538,

Mai mult

Microsoft Word - memoriu aviz de initiere 1 iunie

Microsoft Word - memoriu aviz de initiere 1 iunie FOAIE DE CAPĂT DENUMIRE PROIECT: PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII ȘI BIROURI NR. PROIECT: 17 / 2017; AMPLASAMENT: Timișoara, Splaiul Peneș Curcanul, nr. 6, jud. Timiș,C.F.

Mai mult

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova PROIECT DECIZIA ETAPEI

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova PROIECT DECIZIA ETAPEI PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OMV PETROM S.A., reprezentata prin Mincu Adrian Director administrare al Rafinariei Petrobrazi,

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL MEMORIU GENERAL 1. Introducere: 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumirea lucrarii: PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE BISTRITA, extravilan Sarata,

Mai mult

Nr. 2881/ 194/ MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA M

Nr. 2881/ 194/ MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA M Nr. 2881/ 194/ 28.03.2008 MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E pe terenul intravilan,

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj Decizia etapei de încadrare Nr.452/... Ca urmare a solicitării depuse de PFA Matei Camelia, cu dsediul în com. Melinesti,

Mai mult

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiec

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiec MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiectant general: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONA (P.U.Z.)

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE DOUA HALE DE DEPOZITARE P, P+1partial, IMPREJMUIRE, CASETARE CANAL II. Titular: Numele: SC

MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE DOUA HALE DE DEPOZITARE P, P+1partial, IMPREJMUIRE, CASETARE CANAL II. Titular: Numele: SC MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE DOUA HALE DE DEPOZITARE P, P+1partial, IMPREJMUIRE, CASETARE CANAL II. Titular: Numele: SC EMMEQUATTRO REAL ESTATE SRL reprezentat de dl. Ciarpaglini

Mai mult

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE P+4E+PENTHOUSE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA

Mai mult

Microsoft Word memoriu PUZ - non-tehnic.doc

Microsoft Word memoriu PUZ - non-tehnic.doc CLADIRE DE BIROURI S+P+3E - PLAN URBANISTIC ZONAL- Amplasament Timisoara, Bulevardil Take Ionescu nr.55 C.F. nr. 424915 Timisoara; nr. cad. 25988/1/2/1/2 Beneficiar S.C. PEN-TUR-COM-PERLA S.R.L. Timisoara,

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL MEMORIU GENERAL Întocmit în conformitate cu Ordinul MLPAT nr.37/n/08.06.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE

Mai mult

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 51

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 51 Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 516/19.08.2013, revizuită Afişat ín data de 19.04.2019

Mai mult

Glosar de termeni

Glosar de termeni Glosar de termeni 2013-01-22, 14:05:00 Glosarul de termeni prezentat în cele ce urmează este extras din Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile membre ale Asociației

Mai mult

utcb

utcb TRANSPORTURILE EFECTE NEGATIVE emisii de gaze care determina: formarea ploilor acide, efectul de sera si formarea ozonului la nivelul solului; emisii de pulberi si praf; zgomot si vibratii; accidente;

Mai mult

IMOBIL LOCUINTE SI SERVICII

IMOBIL LOCUINTE SI SERVICII E-mail: biacopor@gmail.com SUPLEX PROIECT Str. Carpati nr. 4, Municipiul Caracal, in vederea initierii PLAN URBANISTIC ZONAL si REGULAMENT LOCAL URBANISM aferent in vederea realizarii investitiilor SALA

Mai mult

ANEXA 5E I. Denumirea proiectului: Hotel apartament S+P+8E+E tehnic II. Titular: SC SEVENHILL SRL ; - adresa poștală Bucuresti, Splaiul Independentei

ANEXA 5E I. Denumirea proiectului: Hotel apartament S+P+8E+E tehnic II. Titular: SC SEVENHILL SRL ; - adresa poștală Bucuresti, Splaiul Independentei ANEXA 5E I. Denumirea proiectului: Hotel apartament S+P+8E+E tehnic II. Titular: SC SEVENHILL SRL ; - adresa poștală Bucuresti, Splaiul Independentei nr.273 corp 3 et.3, sector.6, telefon 0744383727, fax

Mai mult

CARTIER REZIDENŢIAL – ZONA NYIRES

CARTIER  REZIDENŢIAL – ZONA NYIRES CARTIER REZIDENŢIAL ZONA NYIRES Viitorul cartier de locuinţe individuale este situat de-a lungul drumului comunal ce duce din Tăuţii de Sus spre Unguraş, la o distanţă de 500m de DN18 - vis a vis de pădurea

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Nr. proiect: AED-PUZ 25/2014 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE HALĂ PENTRU FABRICAREA ELEMENTELOR DE DULGHERIE ȘI TÂMPLĂRIE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚII

Mai mult

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc ISSN L: 1842 578X CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 Protecţia mediului înglobează mai multe activităţi direcţionate către o mai bună

Mai mult

Nr

Nr DRAFT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE Nr. XX din XX.2019 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ŞTEFĂNESCU RODICA din oraşul Darabani, str. Dimitrie Brânză nr. 42, jud. Botoşani,

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMUREȘ DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect) Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu

Mai mult

S.C. Grup Arh.Stephano SRL FISA PROIECT DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. Beneficiar: IACOB FLORIAN - MIHAI Adresa beneficiar: str. Buc

S.C. Grup Arh.Stephano SRL FISA PROIECT DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. Beneficiar: IACOB FLORIAN - MIHAI Adresa beneficiar: str. Buc S.C. Grup Arh.Stephano SRL FISA PROIECT DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. Numar de proiect : nr.8 din 25.06.2019 Faza de proiectare: P.U.D. Proiectant general: S.C. GRUP ARH. STEPHANO S.R.L.

Mai mult

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE ASCOM_docx

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE ASCOM_docx FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE, necesara obtinerii AUTORIZATIEI DE MEDIU pentru: Activitatea de comert cu deseuri nepericuloase Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor S.C Ascom International

Mai mult

Microsoft Word - PUZ site - AGROINDUSTRIALA - Parcelare teren si schimbare zona funct. din C8 in R2 , str. Traian Goga

Microsoft Word - PUZ site - AGROINDUSTRIALA - Parcelare teren si schimbare zona funct. din C8 in R2 , str. Traian Goga Primăria Municipiului Oradea Instituţia Arhitectului Şef Compartimentul Avizări Piaţa Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro Aprob, Ilie BOLOJAN

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU DENUMIRE PROIECT : HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE OBIECTE MATERIALE PLASTICE CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE BE

MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU DENUMIRE PROIECT : HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE OBIECTE MATERIALE PLASTICE CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE BE MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU DENUMIRE PROIECT : HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE OBIECTE MATERIALE PLASTICE CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE BENEFICIARUL INVESTIŢIEI : S.C. TRACOREX PROD S.R.L.

Mai mult

Birou Individual de Arhitectura

Birou Individual de Arhitectura S.C. Schmidt Architecture Studio S.R.L. B-dul Muncii nr.13, ap.1, mun. Brașov C.U.I. 36454911, J8/1750/2016 Tel: 0766 413 990; 0749 855 945 E-mail: contact@arhbv.ro P.U.Z. construire locuințe în com. Bod,

Mai mult

Către,

Către, Pag. 1 Către, Preşedintele Consiliului judeţean Primarul *) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE Subsemnatul (1) CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliul (2) municipiul cu în

Mai mult

RLU aferent PUZ torontal

RLU aferent PUZ torontal PLAN URBANISTIC ZONAL Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg. CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3

Mai mult

Microsoft Word - Aviz de mediu Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti

Microsoft Word - Aviz de mediu Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Nr. 6390/666/23.09.2009 AVIZ DE MEDIU Nr. 5 din 23.09.2009 Ca urmare a notificarii

Mai mult

Microsoft Word - ~ doc

Microsoft Word - ~ doc Nr. UR2015-003828/08.06.2015 SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ aprobat cu HCL 382/2011 - Complex rezidential TAGOR, Str. Constructorilor

Mai mult

Microsoft Word - mem pud

Microsoft Word - mem pud PLAN URBANISTIC DETALIU DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE IMPREMUIRE STR PLOPILOR 18 BACĂU BENEFICIAR: - SC ANCA-ROM SRL 1 SC REAL PROIECT CONSTRUCT SRL L I S T Ă D E S E M

Mai mult

I. MEMORIU TEHNIC

I. MEMORIU TEHNIC MEMORIU TEHNIC CONFORM LEGII 292/2018: I. ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL FUNDULEA, JUDETUL CALARASI II. Titular Primaria Orasului Fundulea Adresa: Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 18, oras Fundulea,

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010 I. DENUMIREA PROIECTULUI:,,Extindere conducta distributie gaze naturale str. HCC, trons

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010 I. DENUMIREA PROIECTULUI:,,Extindere conducta distributie gaze naturale str. HCC, trons MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010 I. DENUMIREA PROIECTULUI:,,Extindere conducta distributie gaze naturale str. HCC, tronson CT- nr.173, Alexandria. Faza de proiectare:proiect

Mai mult

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cu domiciliul(*2)/sediul... în judeţul... municipiul/oraşul/comuna...

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului DE STAT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 848 din...2019 Ca urmare a solicitărilor de emitere a acordului de mediu adresate de Castel Ionela

Mai mult

Legislaţie

Legislaţie Legislaţie 2013-03-23, 09:22:00 Puteți vizualiza sau descărca aici Regulamentul serviciilor publice de apă şi canalizare în localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă-Canal Timiş

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE I.DENUMIREA PROIECTULUI : CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD II. TITULAR Numele companiei/ bene

MEMORIU DE PREZENTARE I.DENUMIREA PROIECTULUI : CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD II. TITULAR Numele companiei/ bene MEMORIU DE PREZENTARE I.DENUMIREA PROIECTULUI : CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD II. TITULAR Numele companiei/ beneficiarului Adresa poştală Numărul de telefon, de fax

Mai mult

Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2

Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2 Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2011 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului

Mai mult

NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE FUNCIARĂ

NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE FUNCIARĂ Către... [conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)] CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul*1)..., CNP, cu domiciliul*2)/sediul... în judeţul..., municipiul/oraşul/comuna...,

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Nr. 475 /22.11.2018 (PROIECT) Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate

Mai mult

Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRA

Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRA Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2012 Viorica BÎSCĂ Ca urmare a solicitării

Mai mult

Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din C

Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din C Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca urmare a notificării adresate de S.C MATEMAR ZOOTEC CLAS S.R.L., cu sediul în municipiul

Mai mult

SC UNYCOVER IMPEX SRL - Memoriu tehnic explicativ Pr. Nr. 03/2018 Faza: Titlu: Plan Urbanistic Zonal P.U.Z construire service auto, platformă betonată

SC UNYCOVER IMPEX SRL - Memoriu tehnic explicativ Pr. Nr. 03/2018 Faza: Titlu: Plan Urbanistic Zonal P.U.Z construire service auto, platformă betonată Pr. Nr. 03/2018 Faza: Titlu: Plan Urbanistic Zonal P.U.Z construire service auto, platformă betonată, puț forat și bazin etanș vidanjabil VOLUMUL 1 MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV Beneficiar: Proiectant: S.C.

Mai mult

Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Protecția Mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. număr din zz.ll.aaaa..

Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Protecția Mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. număr din zz.ll.aaaa.. Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Protecția Mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. număr din zz.ll.aaaa Titularul activității: XVILLE CONSTRUCT SRL Adresa:

Mai mult

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ Compartiment Protecţia Mediului RAPORT LUNAR PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD - MARTIE 2018

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ Compartiment Protecţia Mediului RAPORT LUNAR PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD - MARTIE 2018 DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ Compartiment Protecţia Mediului RAPORT LUNAR PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD - MARTIE 8 - A.. CALITATEA AERULUI A. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE

MEMORIU DE PREZENTARE MEMORIU TEHNIC ACORD DE MEDIU Intocmit conform Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr 5E I Denumirea proiectului: AMPLASARE STATIE

Mai mult

1/9 MEMORIU DE PREZENTARE (conform ANEXEI 5 din Legea 292/2018) I.DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE PAVILION ADMINISTRATIV, SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE

1/9 MEMORIU DE PREZENTARE (conform ANEXEI 5 din Legea 292/2018) I.DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE PAVILION ADMINISTRATIV, SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE 1/9 MEMORIU DE PREZENTARE (conform ANEXEI 5 din Legea 292/2018) I.DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE PAVILION ADMINISTRATIV, SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN Adresa : Mun. Curtea de Arges, Str. Victoriei,

Mai mult

Comuna Macea MEMORIU DE PREZENTARE Conform Legii 292/2018, Anexa 5E I. Denumirea proiectului: Sistem centralizat de producere si distribuție a energie

Comuna Macea MEMORIU DE PREZENTARE Conform Legii 292/2018, Anexa 5E I. Denumirea proiectului: Sistem centralizat de producere si distribuție a energie MEMORIU DE PREZENTARE Conform Legii 292/2018, Anexa 5E I. Denumirea proiectului: Sistem centralizat de producere si distribuție a energiei termice utilizând energie geotermala, capacitate de producție

Mai mult

Microsoft Word - memoriu _ anexa 5_

Microsoft Word - memoriu      _ anexa 5_ Memoriu de prezentare Anexa 5 A.P.M. I. Denumirea proiectului: IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE CONSTRUCTII HALA METALICA, CONTAINERE PENTRU BIROURI, GRUPURI SANITARE, VESTIARE SI CANTAR PENTRU TIRURIII. Titular

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMANIA JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş R A P O R T privind starea mediului în judeţul Maramureş luna MARTIE 2017 Director Executiv Alexandru

Mai mult

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj Decizia etapei de încadrar

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj Decizia etapei de încadrar Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj Decizia etapei de încadrare Nr. numar din zz.ll.aaaa Ca urmare a solicitării

Mai mult

CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 2 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriului Serviciul Autorizare si Documentatii Urba

CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 2 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriului Serviciul Autorizare si Documentatii Urba CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 2 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriului Serviciul Autorizare si Documentatii Urbanism Arhitect Șef al Sectorului 2 a Municipiului București

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr....din... Ca urmare a cererii adresate de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTAŢIRI FUNC

AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr....din... Ca urmare a cererii adresate de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTAŢIRI FUNC AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr....din... Ca urmare a cererii adresate de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTAŢIRI FUNCIARE MOLDOVA NORD- UNITATEA DE ADMINISTRARE BOTOŞANI,

Mai mult

Microsoft Word S+P+4 DTAC MEMORIU -MEDIU-.doc

Microsoft Word S+P+4 DTAC MEMORIU -MEDIU-.doc M E M O R I U D E P R E Z E N T A R E - c a t r e A u t o r i t a t e a C o m p e t e n t a p e n t r u P r o t e c t i a M e d i u l u i - - f a z a d e p r o i e c t a r e : D. T. A. C. - - c f. c o

Mai mult

Anexa 5 Craiova parcuri 2009

Anexa 5 Craiova parcuri 2009 ROMANIA Pagina 1 Anexa: Nivelurile de zgomot pentru Zonele linistite - Municipiul Craiova In continuare sunt prezentare hartile de zgomot pentru zonele linistite - cele 4 parcuri administrate de Primaria

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Nr. 286/19.07.2018 (PROIECT) Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate

Mai mult

Microsoft Word - F _cerere AC-AD_.doc

Microsoft Word - F _cerere AC-AD_.doc Către, PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IAŞI (pag.1) C E R E R E pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1).........., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul/sediul

Mai mult

376 RLU BRAURON august 2018.doc

376 RLU BRAURON august 2018.doc REGULAMENT LOCAL DE URBANISM Anexa la MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL SPATII DE DEPOZITARE, SERVICII SI COMERT, obtinut cu HCL nr. 322/2007 CALEA ARADULUI DN 69 KM 6+500, dreapta, TIMISOARA 1. DISPOZITII

Mai mult

FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBA

FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBA FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATII PENTRU CAZARE

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOM

R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOM R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE

Mai mult

M E M O R I U - STUDIU OPORTUNITATE

M E M O R I U   -  STUDIU OPORTUNITATE VOLUMUL II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. CUPRINS A. DISPOZITII GENERALE 1. Rolul R.L.U.; 2. Baza legala a elaborarii regulamentului local de urbanism; 3. Domeniul de aplicare. B. REGULI DE

Mai mult

Memoriu de prezentare conform Ordinului nr.135 din 2010 al ministrului mediului si padurilor, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii i

Memoriu de prezentare conform Ordinului nr.135 din 2010 al ministrului mediului si padurilor, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii i MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului EXTINDERE RETEA APA SI BRANSAMENT APA IMOBIL P+4E Judetul Constanta, orasul Navodari, zona Mamaia Nord, Trup 7, lot 17 II. Titular Numele beneficiarului :

Mai mult

Microsoft Word - CERERE_AC.doc

Microsoft Word - CERERE_AC.doc Către, Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul (1) CNP domiciliul (2) municipiul cu sediul în judeţul oraşul comuna satul

Mai mult

Către,

Către, Către, Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1 )..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul 2 )/sediul în judeţul...,

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș D E C I Z I A E T A P E I D E Î N C A D R A R E PROIECT Ca urmare a solicitării de emitere a

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Decizia etapei de încadrare Nr..din Proiect din data 28.02.2019 Ca urmare a solicitări de emitere a acordului de mediu adresate de de S.C.

Mai mult

Microsoft Word - Memoriu_PUD_ANCA BUCUR.doc

Microsoft Word - Memoriu_PUD_ANCA BUCUR.doc MEMORIU GENERAL 1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei DENUMIREA LUCRARII: Obtinere A.C. pentru construire hala si imprejmuire teren BENEFICIAR: BUCUR ANCA PROIECTANT: Birou Individual

Mai mult

FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE SC VANDAMAH SRL Completată în conformitate cu solicitările APM Galați precizate în adresa nr 23705/

FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE SC VANDAMAH SRL Completată în conformitate cu solicitările APM Galați precizate în adresa nr 23705/ FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE SC VANDAMAH SRL Completată în conformitate cu solicitările APM Galați precizate în adresa nr 23705/01.11.2018 1 I. DATE GENERALE Denumirea unităţii, firmei etc., adresă,

Mai mult

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA ALBESTI - PALEOLOGU CAIET DE SARCINI PIESE DENUMIRE LUCRARE: REPARATII TROTUARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA ALBESTI - PALEOLOGU CAIET DE SARCINI PIESE DENUMIRE LUCRARE: REPARATII TROTUARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA ALBESTI - PALEOLOGU CAIET DE SARCINI PIESE DENUMIRE LUCRARE: REPARATII TROTUARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, BLOC NR. 1 SCRISE 2019 1. DATE GENERALE

Mai mult

Prezentare Parc Industrial Freidorf

Prezentare Parc Industrial Freidorf Prezentare Parc Industrial Freidorf www.primariatm.ro/index.php?meniuid=2&viewcat=4518&viewitem=5604 INFORMATII PRIVIND CONCESIONAREA PARCELELOR SITUATE ÎN PARCUL INDUSTRIAL FREIDORF Prin Hotarârea Consiliului

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 59 /11.04.2019 (PROIECT) Ca urmare a solicitării de emitere a acordului

Mai mult

CAPITOLUL 1 DATE GENERALE 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI DENUMIRE PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNE MIXTA - CAZARE, APARTHOTEL, COMERT,

CAPITOLUL 1 DATE GENERALE 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI DENUMIRE PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNE MIXTA - CAZARE, APARTHOTEL, COMERT, CAPITOLUL 1 DATE GENERALE 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI DENUMIRE PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNE MIXTA - CAZARE, APARTHOTEL, COMERT, SERVICII SI ALIMENTATIE PUBLICA CU REGIM DE INALTIME

Mai mult

Către,

Către, Către, Primarul Comunei Moşniţa Nouă CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul 2) /sediul în judeţul..., municipiul/oraşul/comuna....,

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 172/18.05.2018 TEMĂ DE PROIECTARE conţinut-cadru pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferent obiectivului de investiţii

Mai mult

Microsoft Word - draft afisat site COVIRED - bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter.docx

Microsoft Word - draft afisat site COVIRED - bloc de locuinte cu spatii comerciale la parter.docx Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului DE STAT Proiect afisat in data de 28.06.2019 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE... Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate

Mai mult

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV-GHIMBAV” ORAŞUL GHIMBAV

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV-GHIMBAV” ORAŞUL GHIMBAV VOLUMUL 2 REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL Denumirea lucrarii: CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO ŞI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ,

Mai mult

MEMORIU TEHNIC

MEMORIU TEHNIC MEMORIU DE PREZENTARE pentru obţinerea ACORDULUI DE MEDIU OBIECTIV: REALIZARE POST DE TRANSFORMARE AERIAN PE STALP EXISTENT - DERIVATIE 20kV CABANA OBARSIA LOTRULUI, PCT. VIDRA, COM. VOINEASA, JUD. VALCEA

Mai mult

Nr

Nr STAT PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. CFM b/... din...2019 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA COMUNEI BRĂDULEȚ, cu sediul în comuna Brăduleț, str. Principală,

Mai mult

Aerul constituie unul dintre factorii esenţiali ai vieţii pe pământ, iar modificarea compoziţiei sale variază în funcţie de natura activităţilor antro

Aerul constituie unul dintre factorii esenţiali ai vieţii pe pământ, iar modificarea compoziţiei sale variază în funcţie de natura activităţilor antro CAPITOLUL I. CALITATEA ȘI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR I.1. Calitatea aerului înconjurător: stare și consecințe Potenţial, poluarea atmosferică este una dintre cele mai grave probleme ale societăţii actuale,

Mai mult

Către, Primarul Comunei Crișcior C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE Subsemnatul(1), CNPǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ c

Către, Primarul Comunei Crișcior C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE Subsemnatul(1), CNPǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ c Către, Primarul Comunei Crișcior C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE Subsemnatul(1), CNPǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ cu domiciliul/sediul(2) în județul., mun./oraș/comuna.,

Mai mult

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca urmare a notificării adresate de SC RDS-RCS S.A., cu sediul sediul in municipiul Bucuresti,

Mai mult

F.9 (pag.1) Către, (conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnat

F.9 (pag.1) Către, (conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnat F.9 (pag.1) Către, (conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul (1),CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul

Mai mult

ANEXA 5.E la procedură Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare I. Denumirea proiectului: SUPRAETAJARE ETAJ 7 - strada ZIMBRULUI nr.1, mun. TULCEA

ANEXA 5.E la procedură Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare I. Denumirea proiectului: SUPRAETAJARE ETAJ 7 - strada ZIMBRULUI nr.1, mun. TULCEA ANEXA 5.E la procedură Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare I. Denumirea proiectului: SUPRAETAJARE ETAJ 7 - strada ZIMBRULUI nr.1, mun. TULCEA, jud. TULCEA II. Titular: - numele; s.c. STAR BETON

Mai mult

Memoriu de prezentare

Memoriu de prezentare PROIECT NR: 55 / 2018 MEMORIU DE PREZENTARE: MODERNIZARE DRUMURI SATESTI, SAT GHERORGHE DOJA, IN COMUNA RACACIUNI, JUDETUL BACAU " BENEFICIAR: COMUNA RACACIUNI, JUDETUL BACAU PROIECTANT GENERAL: S.C. TLS

Mai mult

S

S PUD PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE COLECTIVE, CU PARCAJ LA DEMISOL, ÎMPREJMUIRE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER Str. Fraţii Goleşti, nr. 55, Municipiul Piteşti, Judeţul Argeş FOAIE DE CAPĂT

Mai mult