CURS - 10 CONVERTOARE NUMERIC-ANALOGICE DAC

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CURS - 10 CONVERTOARE NUMERIC-ANALOGICE DAC"

Transcriere

1 CUS 1 CONETOAE NUMEICANALOGICE DAC I.4. DAC CU EŢEA / ŞI EFEINŢĂ DE TENSIUNE I.4.1. DAC CU EŢEA / ŞI IEŞIE ÎN TENSIUNE Schema de pincipiu a unui DAC de acest tip este epezentată în Fig.I.5. Auto: Conf.d.ing. Constantin Haja S n S n1 S S S 1 (n) () () (1) (n1) U 1 Fig.I.5. DAC cu eţea / şi ieşie în tensiune. Pentu calculul tensiunii de ieşie, este avantajos să se aplice teoema supepoziţiei, lucu pefect posibil fiindcă eţeaua ezistivă / este liniaă. Pesupunând că la un moment dat este conectat la un singu comutato S, celelalte comutatoae fiind conectate la masa de semnal, se poate obţine schema echivalentă pentu această situaţie, confom Fig.I.6. () (1) () (1) (a) / () (1) () (1) (b) / (c) Fig.I.6. Schema echivalentă a DAC pentu aplicaea teoemei supepoziţiei. În condiţiile pecizate mai sus, schema echivalentă din Fig.I.6.a a ezultat pe baza faptului că ezistenţa echivalentă a eţelei din stânga nodului () este egală cu. Apoi, poţiunea de eţea din nodul () a fost edusă în schema din Fig.I.6.b la o susă echivalentă de tensiune cu valoaea 1/ din susa iniţială şi cu ezistenţa intenă = (). Se obsevă că schema echivalentă coespunzătoae nodului (1), Fig.I.6.b, este identică ca fomă cu cea coespunzătoae nodului (), Fig.I.6.b. Continuând acelaşi pocedeu de educee a schemei echivalente, se ajunge în final la schema echivalentă coespunzătoae nodului (1), confom Fig.I.6.c. Astfel, dacă numai un singu comutato, S este conectat la susa, celelalte fiind conectate la masa de semnal, eţeaua / este echivalentă cu o susă de tensiune având ezistenţa intenă egală cu şi nivelul confom elaţiei: v. (I.) Pin umae, dacă comutatoul S este conectat contibuie la ieşie cu tensiunea v = /, ia dacă este conectat la masă contibuţia în tensiune este nulă. Plecând de la această pemiză şi consideând tensiunea de ieşie ca o supapunee de efecte geneate de cele n comutatoae, ezultă 1

2 expesia geneală a tensiunii de ieşie: n b 1 v. (I.3) Totodată, tebuie eţinut şi faptul că ezistenţa de ieşie din eţea este constantă şi egală cu, aspect cae simplifică poblemele elative la adaptaea de impedanţă şi la compensaea cuenţilo de intae ai amplificatoului opeaţional de ieşie, U1. În concluzie, schema echivalentă a DAC din Fig.I.5 ae foma din Fig.I.6.c, cu aceeaşi ezistenţă intenă, însă cu valoaea tensiunii totale confom (I.3). I.4.. DAC CU EŢEA / ŞI IEŞIE ÎN CUENT Schema de pincipiu a unui DAC de acest tip este epezentată în Fig.I S n S n1 S S S 1 I U 1 Fig.I.7. DAC cu eţea / şi ieşie în cuent. Pentu calculul cuentului de ieşie din eţea, se aplică aceeaşi metodologie ca şi la pct.i.4.1. Luând în consideae schema echivalentă din Fig.I.6.c şi concluziile finale de la pct.i.4.1, schema echivalentă globală a DAC ezultă confom Fig.I.8. elaţiile cae desciu situaţia din Fig.I.8 sunt umătoaele: n I v b, espectiv n v I b, (I.4) 1 1 unde cu v sa notat tensiunea totală de ieşie din eţeaua /. v I n b 1 U 1 Fig.I.8. Schema echivalentă a unui DAC cu eţea / şi ieşie în cuent. Pe baza schemei echivalente din Fig.I.8, se obsevă că schema DAC din Fig.I.7 pemite aplicaea unei deplasăi de nivel cu ajutoul unei suse de tensiune sau cuent de efeinţă, cae să tansfome DAC din conveto unipola în bipola, aşa cum se sugeează în Fig.I.7 pin şi ezistenţa adiţională. Astfel, cuentul suplimenta injectat la intaea IN a etajului ezultă de valoaea I. Pentu ca DAC să devină bipola, cuentul Id, destinat deplasăii de nivel, d

3 tebuie să aibă valoaea egală cu pondeea bitului MSB, condiţie îndeplinită dacă Datoită etajului inveso U1, tensiunea de ieşie a convetoului coespunde codului de intae invesat analogic. Dacă acest aspect constituie un impediment, poblema se poate ezolva pin invesaea polaităţii ambelo suse de efeinţă din Fig.I.7, ceea ce ae ca ezultat invesaea sensului de vaiaţie al tensiunii de ieşie, astfel ca acesta să coincidă cu sensul de vaiaţie al codului numeic de intae neinvesat analogic. În cazul funcţionăii cu semnale bipolae tebuie utilizat un cod bina adecvat acestui scop, cum a fi de exemplu codul bina deplasat. I.4.3. DAC CU EŢEA / ŞI COMUTAEA CUENŢILO Schema de pincipiu a unui DAC de acest tip este epezentată în Fig.I.9.. S 1 I 1 S I S I S n I n I U 1 Fig.I.9. DAC cu eţea / şi comutaea cuenţilo. Având în vedee popietăţile eţelei în scaă, analizate la pct.i.3. şi luând în consideae faptul că intaea IN a amplificatoului opeaţional U1 constituie punct de masă vitual, cuenţii pin eţea nu depind de poziţia comutatoaelo S1, S,, Sn. Ca umae, expesia cuentului total de ieşie din eţeaua /, ezultă de foma: I, (I.5) n n I b 1 1 în funcţie de cae se calculează valoaea tensiunii de ieşie a DAC, astfel: n I b 1 v, (I.6) unde valoile coeficienţilo b depind de poziţia comutatoaelo S. Şi în cazul schemei de mai sus poate fi aplicată o deplasae de nivel pentu tansfomaea DAC din conveto unipola în bipola. De asemenea, dacă este nevoie, poate fi invesată polaitatea suselo de efeinţă ( şi ), pentu a se contacaa efectul invesăii sensului de vaiaţie al tensiunii de ieşie, de căte etajul U1. Dacă în Fig.I.9 se înlocuieşte eţeaua / cu o eţea ezistivă pondeată bina, concluziile despinse de mai sus ămân în totalitate pefect valabile. I.5. DAC CU EŢEA / ŞI EFEINŢĂ DE CUENT Convetoaele DAC cu susă de efeinţă în cuent sau impus în pactică, datoită faptului că 3

4 pot asigua o viteză de convesie mai mae. Ca măime de efeinţă, poate fi utilizat un singu cuent de efeinţă sau n cuenţi de efeinţă. I.5.1. DAC CU EŢEA / ŞI UN SINGU CUENT DE EFEINŢĂ Schema de pincipiu a unui DAC de acest tip este epezentată în Fig.I.1. I I S 1 I 1 I S S I I n S n I U 1 Fig.I.1. DAC cu eţea / şi un singu cuent de efeinţă. Se obsevă că schema din Fig.I.1 este similaă cu cea din Fig.I.9. Ca umae, din aceleaşi consideente ca şi la pct.i.4.3, sunt valabile elaţiile: n I b 1 în funcţie de cae se calcula valoaea tensiunii de ieşie a DAC, astfel: I, (I.7) n I I b 1 unde valoile coeficienţilo b depind de poziţia comutatoaelo S. v, (I.8) I.5.. DAC CU EŢEA / ŞI N CUENŢI DE EFEINŢĂ Schema de pincipiu a unui DAC de acest tip este epezentată în Fig.I.11. Consideând că numai comutatoul S aplică cuent de efeinţă eţelei /, celelalte comutatoae conectând cuenţii de efeinţă la masă, se obsevă că educând cicuitul din patea stângă a nodului (), ezultă schema echivalentă din Fig.I.1. I I I I I S n S S S (n) () () (1) I n I I I 1 Fig.I.11. DAC cu eţea / şi n cuenţi de efeinţă. 4

5 () I (1) () (1) (1) () (1) () I I E E (a) Fig.I.1. Schema echivalentă a DAC pentu aplicaea teoemei supepoziţiei. Schema echivalentă din Fig.I.1.a a ezultat pe baza faptului că ezistenţa echivalentă a eţelei din stânga nodului () este egală cu. Apoi, poţiunea de eţea din nodul () a fost edusă în Fig.I.1.b la o susă echivalentă de tensiune cu valoaea I = I/. Mai depate, schema a fost edusă simila cu Fig.I.6.b. Astfel, confom teoemei supepoziţiei, tensiunea de ieşie va fi sumă tensiunilo poduse de fiecae cuent de efeinţă aplicat eţelei /, confom expesiei: n n b Ib 1 1 (b) (c) I v. (I.9) Ca măime de ieşie din conveto poate fi utilizată tensiunea, confom (I.9) sau cuentul de ieşie în scutcicuit, confom elaţiei umătoae: v I. (I.3) n I b 1 Pentu tansfomaea DAC din conveto unipola în conveto bipola, se poate aplica la ieşie o deplasae de nivel în cuent, cu ajutoul unui geneato de cuent de sens conta, având valoaea egală cu I, după cum se sugeează în Fig.I.11. I.6. DAC ÎN COD BCD Codul BCD fiind utilizat la apaatele de măsuat cu afişaj numeic, deci înainte de afişaj infomaţia de măsuae se află convetită numeic în cod BCD, poate pezenta utilitate pactică şi ealizaea uno DAC cae să funcţioneze diect în cod BCD. Schema de pincipiu a unui DAC în cod BCD 841 este epezentată în Fig.I.13. eţeaua este constituită din mai multe celule de 4 biţi, în Fig.I.13 fiind epezentate doa două, ealizate din ezistenţe pondeate bina cae epezintă cifele zecimale sau digiţii, atenuaea înte digiţi fiind ealizată cu ezistenţele c, confom eţelelo în scaă. Dacă se notează cu p ezistenţa echivalentă a unei celule de un digit: p = 48, schema echivalentă a eţelei se educe confom Fig.I.14, unde indicele epezintă angul digitului, ia indicele q angul bitului din digit. Având în vedee elaţiile deduse la pct.i.3., ezultă K = 1, c = 9, p = (1/9). 5

6 LSD MSD S 11 S 1 S 13 S 14 S 1 S S 3 S c D1 D c Fig.I.13. DAC în cod BCD. Se poate constata că schema din Fig.I.14 este similaă cu cea din Fig.I.5 şi ca umae, aceasta poate fi edusă în manieă similaă cu schema din Fig.I.6, singua deosebie fiind cea elativă la apotul K, cae în acest caz ae valoaea 1 în loc de. S nq p S (n1)q S q S q S 1q p p p p (n) (n1) () () (1) c c c c c (a) v q 9 1 (b) Fig.I.14. Schema echivalentă a DAC în cod BCD: (a) schema geneală; (b) schema pentu Sq conectat la. Consideând comutatoaele din stuctua unui digit pe aceeaşi poziţie, tensiunea de ieşie din eţea, coespunzătoae unui comutato echivalent Sq conectat la, având valoaea din Fig.I.14.b, se poate deduce expesia geneală a tensiunii de ieşie, indifeent de staea comutatoaelo: v n n q4 q vq 9 1 bq 1 1 q1 6, cu condiţia q 4 q1 q 9 b q. (I.31) 16 eţeaua ezistivă din stuctua DAC în cod BCD poate fi conectată şi astfel încât măimea de ieşie să fie cuent, în mod simila cu schema din Fig.I.7. Sau, eţeaua poate fi aanjată şi pe pincipiul comutăii cuenţilo, simila cu schema din Fig.I.9. I.7. DAC CU GENEATOAE DE CUENŢI PONDEAŢI O soluţie cu lagă ăspândie, de ealizae a DAC, este cea bazată pe utilizaea uno geneatoae de cuenţi pondeaţi bina. Această soluţie asiguă cele mai bune pefomanţe în ceea ce piveşte viteza de ăspuns. Geneatoaele de cuenţi pondeaţi sunt ealizate atât cu eţele ezistive pondeate bina, cât şi cu eţele ezistive în scaă. Celula de bază din stuctua unui DAC o constituie geneatoul de cuenţi de 4 biţi cae poate fi ealizat ca cicuit de sine stătăto sau poate inta în componenţa suselo de cuent cu un numă

7 mai mae de biţi. Schemele de pincipiu ale celo două tipui de geneatoae de cuenţi de 4 biţi sunt epezentate în Fig.I.15. În Fig.I.15.a se utilizează o eţea pondeată bina, ia în Fig.I.15.b una /. Etajul U1, şi Q constituie un geneato de cuent de efeinţă pentu celula de 4 biţi. Difeenţa de tensiune dinte baza lui Q şi, podusă de cuentul pin Q, este utilizată ca tensiune de efeinţă pentu geneatoaele de cuent pondeate bina. U 1 S 1 S S 3 S 4 I I I/ I/4 I/8 Q Q 1 Q Q 3 Q 4 8A 8A 4A A A I I U 1 S 1 S S 3 S 4 I I I/ I/4 I/8 I I I/8 Q Q 1 Q Q 3 Q 4 8A 8A 4A A A A Q 5 I I 1 I I 3 I (a) I I 1 I I 3 I 4 I 5 (b) Fig.I.15. Geneatoae de cuenţi pondeaţi de 4 biţi: (a) cu eţea ezistivă pondeată bina; (b) cu eţea ezistivă în scaă. În cazul schemei din Fig.I.15.a, neglijând, pentu tanzistoaele QQ4, cuenţii de bază faţă de cuenţii de colecto sau emito, se pot scie umătoaele elaţii: I I ; vbe I vbe1 1 I1 vbe I... vbe4 4I 4. (I.3) Dacă se ealizează condiţia: adică: vbe... v I vbe1 vbe BE4, ezultă 1 I1 I... 4I 4, (I.33) 1 3 I 1 I I ; I I I ; I3 I I ; I 4 I3 I. (I.34) 1 În cazul schemei din Fig.I.15.b, având în vedee popietăţile eţelei /, se obţin aceleaşi ezultate, tanzistoul Q5 fiind necesa pentu a încheia eţeaua /. Pentu asiguaea egalităţii înte tensiunile bazăemito, tanzistoaele sunt ealizate cu aii de emito pondeate bina, astfel încât să luceze la aceeaşi densitate de cuent. Această soluţie asiguă totodată şi egalitatea factoilo de amplificae în cuent,, pecum şi o mai bună adaptae şi umăie temică pentu şi vbe. Un exemplu de DAC ealizat pe acest pincipiu îl constituie cicuitul integat DAC 8, fabicat în tecut şi în omânia, a căui schemă electică simplificată este epezentată în Fig.I.16. Se obsevă că pimii 4 biţi, cei mai semnificativi, sunt ealizaţi confom Fig.I.15.b, ia umătoii 4 biţi, cei mai puţin semnificativi sunt ealizaţi cu o susă de cuent slave comandată de căte geneatoul de cuent Q5, cae a tebui să încheie eţeaua / de la cei patu biţi anteioi. Schema este completată cu o eţea de polaizae, EŢEA.POL şi cu una de comandă a comutatoaelo. 7

8 EŢEA.POL LC B 1 B B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 MSB LSB EŢEA COMANDĂ COMUTATOAE I I S 1 S S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 1 I I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 8 I Q 6 Q 7 Q 8 Q 9 4A A A A EF U I 4 I 1 Q Q 1 Q Q 3 Q 4 16A Q 5 8A 4A A A A COMP Fig.I.16. Schema electică simplificată a cicuitului integat DAC 8. Polaizaea teminalului LC este la latitudinea utilizatoului ca să pemită intefaţaea cu oice familie de cicuite logice. Comutatoaele de cuent sunt ealizate cu tanzistoae confom Fig.I.17. Notaţiile teminalelo coincid cu cele din Fig.I.16, exceptând Bn cae epezintă un bit geneic. LC B n Q 1 Q I I Q 3 Q 4 n I Fig.I.17. Schema electică unui comutato de cuent din cicuitului DAC 8. 8

Microsoft Word - CURS06.doc

Microsoft Word - CURS06.doc 3. DINAMICA PUNCTULUI MATERIAL. 3.1. PRINCIPIILE MECANICII. Am văzut pe pacusul capitolului pecedent, cinematica, că ştiind o lege de mişcae: x(t) sau v(t) sau a(t), şi condiţiile iniţiale: poziţia iniţială,

Mai mult

ACCIDENTUL MAJOR-DE LA ÎNCEPUTURI ŞI PÂNĂ AZI

ACCIDENTUL MAJOR-DE LA ÎNCEPUTURI ŞI PÂNĂ AZI COMPONENTELE PROCESELOR DE STRUCTURARE LA NIVEL TERITORIAL pof.univ.d. Daniela-Luminiţa Constantin, Pof.univ.d. Conelia Pâlog, Pof.univ.d. Tudoel Andei, Lect.univ.d. Eika Tuşa, Lect.univ.d. Cistina Tandaş,

Mai mult

Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică Aprilie 2019 Proba Teoretică Juniori Barem SUBIECTUL I (2p) 1. De câte ori credeți că ați înconjurat

Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică Aprilie 2019 Proba Teoretică Juniori Barem SUBIECTUL I (2p) 1. De câte ori credeți că ați înconjurat SUBIECTUL I (p) 1. De câte oi cedeți că ați înconjuat Soaele odată cu ământul, de când v-ați născut: a) de un numă de oi egal cu număul de zile pe cae le aveți de la naștee b) de un numă de oi egal cu

Mai mult

Microsoft Word - 9-Modelarea sistemului mecanic.doc

Microsoft Word - 9-Modelarea sistemului mecanic.doc 9. MODELAREA SISTEMULUI MECANIC Modelaea fidelă a păţii mecanice a unui sistem electomecanic este la fel de impotantă ca şi modelaea maşinilo electice cae acţioneaă aceste sisteme. Sistemele mecanice sunt

Mai mult

PROBLEME PALNE {N COORDONATE POLARE

PROBLEME PALNE {N COORDONATE POLARE TLE Lec\ia7 LEC I 7 : PROBLEME PLNE {N COORDONTE POLRE PP(CONTINURE;PROBLEME POLR SIMETRICE ( 7. Paticulaiz`i ale poblemei Mitchell ( fig. 7.a ; 7.b ; 7.c a b c Fig. 7. Cazui paticulae ale poblemei Mitchell

Mai mult

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC Se considera v BE 0.6V in conductie si β00. Pentru v I.6+0.05sinωt [V], tensiunea este : +0V R C 5K v I v BE 0.5mA 0V C a 7.50.3sinωt [V] c.5.5sinωt [V] b 7.5.5sinωt [V] d.60.05sinωt [V] Se cunoaste β00

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ocilatoae inuoidale Geneatoae de emnale: inuoidal, detunghiula, tiunghiula, ama, etc. Obtineea unui emnal inuiodal: tiunghi tanf. functional inu geneae emnal inuoidal, etea electiva in fecventa in bucla

Mai mult

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc Convertoare analog-numerice (ADC) Convertoarele analog-numerice sunt circuite electronice (în variantă integrată sau hibridă) care, printr-un algoritm intrinsec de funcţionare, asociază valorilor tensiunii

Mai mult

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 1 Educaţia şi

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 1 Educaţia şi Poiect cofiaţat di Fodl Social Eoea i Pogaml Oeaţioal Sectoial Dezvoltaea eelo Umae 007-03 Aa ioitaă Edcaţia şi fomaea ofeioală î ijil ceşteii ecoomice şi dezvoltăii ocietăţii bazate e coaş tee Domeil

Mai mult

Microsoft Word - Lab1a.doc

Microsoft Word - Lab1a.doc Sisteme de numeraţie şi coduri numerice 1.1. Sisteme de numeraţie 1.2. Conversii generale între sisteme de numeraţie 1.3. Reprezentarea numerelor binare negative 1.4. Coduri numerice 1.5. Aplicaţii In

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Toate erorile unui circuit de eşantionare-memorare se pot deduce cantitativ din specificaţiile tehnice ale circuitului, cu excepţia erorii generate de timpul de apertură, fiindcă această eroare este

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTOTEHNICII I BE An I - ETTI CS 2 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCA e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro CAPITOLL I CICITE ELECTICE DE CENT CONTIN GENEALITĂȚI Circuitul electric de curent continuu

Mai mult

1

1 4.3. Amplificatoare de semnal mic Amplificatoarele de semnal mic (ASM) au semnalul amplificat mic în raport cu tensiunile de c.c. de polarizare a tranzistoarelor. Tranzistoarele funcţionează într-o zonă

Mai mult

C10 – Funcţii test 2D

C10 – Funcţii test 2D Anxa : Funcţii tst D Considam lctonul aflat înt-o goapă cuantică d potnţial în pnţa unui dono poitiv. Considăm că mişcaa lctonului st ciculaă în planul (x, y). Acasta ipotă pmit alga factoului hidognoid

Mai mult

Secţiunea 7-8 începători Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 ID 100 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeau

Secţiunea 7-8 începători Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 ID 100 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeau PROBLEMA ID 00 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeaua de Internet printr-un ID. În prezent, există metode de identificare a ID-ului folosite la scară globală: IPv4 și IPv6. Adresele

Mai mult

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare parametrice. Principiul de funcţionare: Modificarea inductivităţii mutuale a unor bobine cu întrefier variabil sau constant. Ecuaţia care exprimă

Mai mult

----, ". ō' 3 (!) C" t: Q)... t: m ;;:» z c m ~ o m :n oi m 1" ;;:» :n z m r.(f) m g! +

----, . ō' 3 (!) C t: Q)... t: m ;;:» z c m ~ o m :n oi m 1 ;;:» :n z m r.(f) m g! + ----, ". ō' 3 (!) C" t: Q)... t: m ;;:» z c m o m :n o m 1" ;;:» :n z m.(f) m g! + EMANUELA CERCHEZ (n. 1968, lai) cstc absolventa a Facult2tii de Matematica, scotia nfomatica (J990), i a Seminaului pedagogic

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTOTEHNICII BE I An I - ETTI CUS 3 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCUA e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro CICUITE ELECTICE DE CUENT CONTINUU Teorema conservării puterilor Enunț: Puterea primită

Mai mult

Microsoft Word - transformari.doc

Microsoft Word - transformari.doc Elemente de geometie computţionlă. Sisteme de coodonte. Tnsfomăi 3D. Sistem de e de coodonte ientt dept: su ientt stâng: su Punct Un punct P din R 3 se pote peci pin: Coodonte cteiene: P) Coodonte omogene:

Mai mult

Slide 1

Slide 1 8.3 ARBORI ŞI AXE Aboii sunt ogane e maşini cu mişcae e otaţie estinate să susţină alte ogane e maşini în mişcae e otaţie şi să tansmită momente e tosiune în lungul axei lo. tansmit momente e tosiune sunt

Mai mult

Universitatea Politehnica Bucureşti Departamentul de Fizică Concursul Ion I. Agârbiceanu 2013 Proba teoretică. Rezolvări 1. a). Ecuaţiile de mişcare s

Universitatea Politehnica Bucureşti Departamentul de Fizică Concursul Ion I. Agârbiceanu 2013 Proba teoretică. Rezolvări 1. a). Ecuaţiile de mişcare s Univesitte Politehnic Bucueşti Deptentul e Fizică Concusul Ion I. Agâbicenu Pob teoetică. Rezolvăi. ). Ecuţiile e işce sunt: x && = bx& y && = by& g,5 p Coniţiile iniţile: x ) = y() =, x& () = v cosθ,

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE 8.4. Calculul stabilizatorului 1 Schema stabilizatorului 1 este prezentată în figura 8.7. Fig. 8.7. Schema stabilizatorului 1, cu diodă zener şi tranzistor Date de pornire pentru stabilizatorul 1: U 1

Mai mult

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc LUCRAREA 5 TRANZISTORUL CU EFECT DE CÂMP CU POARTĂ JONCŢIUNE 5.1. Prezentare teoretică Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă joncţiune este un dispozitiv electronic cu patru electrozi (D-dreană, S-sursă,

Mai mult

untitled

untitled cmyk pagina 3 Fima secuistului Făget pestează ilegal la CE Rovinai Singu împotiva tutuo pagina 7 pagina 5 Anul V Numaul 275 (374) 10-17 iunie 8 pagini 90 bani (9000 lei) Apae joi de Pin intemediul fimei

Mai mult

Interfețe și Protocoale de Comunicații Arduino-Port Paralel Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de

Interfețe și Protocoale de Comunicații Arduino-Port Paralel Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de dezvoltare bazată pe un microcontroller ATmega 328P pe 8 biți cu 32kB memorie flash. Placa de dezvoltare conține:

Mai mult

SSC-Impartire

SSC-Impartire Adunarea Înmulțirea Numere și operații în virgulă mobilă 1 Împărțirea cu refacerea restului parțial Împărțirea fără refacerea restului parțial 2 Primul operand: deîmpărțit (X) Al doilea operand: împărțitor

Mai mult

Controlerul LCD

Controlerul LCD Controlerul LCD Controlerul LCD poate comanda direct un afisor de tip tip LCD, generand in mod automat tensiunile de comanda necesare pentru segmente (notate SEG, SP sau S) si electrozii comuni (notati

Mai mult

CHESTIONAR

CHESTIONAR ELECTRONICĂ - CHESTIONAR MINIMAL În analiza unei scheme, sursa ideală de tensiune se pasiizează prin: a. întreruperea ei b. scurtcircuitarea bornelor ei c. înlocuirea cu o sursă echialentă de curent În

Mai mult

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf Lect ia3 Diagrame Veitch-Karnaugh 5.1 Noţiuni teoretice Diagramele Veich-Karnaugh (V-K) sunt o modalitate de reprezentare grafică a funcţiilor logice. Pentru o funct ie de N variabile, diagrama corespunz

Mai mult

Microsoft Word - Curs1.docx

Microsoft Word - Curs1.docx 1. REPREZENTAREA INFORMAȚIILOR ÎN CALCULATOR 1.1. CONCEPTUL DE DATĂ ȘI INFORMAȚIE Datele desemnează elementele primare, provenind din diverse surse, fără o formă organizată care să permită luarea unor

Mai mult

Laboratorul numărul 12 Transformatorul pentru sudură Pentru a realiza aprinderea și întreținerea în cele mai bune condiții este necesar ca transformat

Laboratorul numărul 12 Transformatorul pentru sudură Pentru a realiza aprinderea și întreținerea în cele mai bune condiții este necesar ca transformat Laboratorul numărul 12 Transformatorul pentru sudură Pentru a realiza aprinderea și întreținerea în cele mai bune condiții este necesar ca transformatoarele de sudură să aibă tensiunea de funcţionare în

Mai mult

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE FILTRE ACTIVE BIQUAD REALIZATE CU CIRCUITE DE INTEGRARE. SCOPUL LUCRĂRII Măsurători asupra unor filtre active biquad de tip RC realizate cu circuite de integrare.. ASPECTE TEORETICE Considerăm funcţia

Mai mult

Slide 1

Slide 1 ELECTROTEHNCĂ ET An - SA CRS 8 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCRAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro . ntroducere în teoria circuitelor electrice. Puteri în regim armonic 3. Caracterizarea în complex a

Mai mult

Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este ace

Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este ace 174 12 Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este aceasta văzută de programatorul în limbaj de nivel înalt.

Mai mult

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc Filtrarea semnalelor de date Necesitate - unul din efectele limitării benzii unui impuls rectangular de perioadă T s, datorită filtrării, este extinderea sa în timp, care conduce la apariţia interferenţei

Mai mult

Modul Modbus ASCII SISTEME DE COMUNICATIE CURS 5 - Constantinescu Catalin Atunci cand se foloseste modul MODBUS ASCII fiecare octet din mesaj

Modul Modbus ASCII SISTEME DE COMUNICATIE CURS 5 - Constantinescu Catalin Atunci cand se foloseste modul MODBUS ASCII fiecare octet din mesaj 2.3.5.2 Modul Modbus ASCII Atunci cand se foloseste modul MODBUS ASCII fiecare octet din mesaj este trimis ca doua caractere ASCII (de exemplu, octetul 0x7A este transmis ca doua caractere 0x37 = 7, respectiv

Mai mult

Laboratorul numărul 8 Motorul de curent continuu cu excitație mixtă Motorul de curent continuu cu excitație mixtă prezintă două înfășurări distincte p

Laboratorul numărul 8 Motorul de curent continuu cu excitație mixtă Motorul de curent continuu cu excitație mixtă prezintă două înfășurări distincte p Laboratorul numărul 8 Motorul de curent continuu cu excitație mixtă Motorul de curent continuu cu excitație mixtă prezintă două înfășurări distincte plasate pe polii principali: cea derivație care se conectează

Mai mult

Redresoare comandate.doc

Redresoare comandate.doc 7..1. Redresor monofazat, in punte, complet comandat, cu sarcina rezistiva. Masurarea tensiunii de iesire functie de unghiul de comanda 1. Se realizeaza circuitul din figura 7..1. 2. Mutati comutatorul

Mai mult

Buletin AFT

Buletin AFT FLTU ACT TECE-SUS EALAT CU CONEO DE CUENT DE GENEATA A DOUA Conf. univ. dr. ing. OCTAAN-OAN BOGDAN Abtract Thi paper preent the realiation of an active filter uing the current conveyor. The filter i preented

Mai mult

Microsoft Word - Notiuni de arhitectura calculatoarelor.doc

Microsoft Word - Notiuni de arhitectura calculatoarelor.doc NOTIUNI DE ARHITECTURA CALCULATOARELOR Introducere In acest capitol se vor studia cateva notiuni legate de modul in care este realizat un calculator si cum este utilizat acesta in indeplinirea unor functii.

Mai mult

AMPLASAREA STAŢIILOR ELECTRICE Acest capitol reprezintă o descriere succintă a procesului de proiectare a unei staţii electrice de transformare sau de

AMPLASAREA STAŢIILOR ELECTRICE Acest capitol reprezintă o descriere succintă a procesului de proiectare a unei staţii electrice de transformare sau de AMPLASAREA STAŢIILOR ELECTRICE Acest capitol reprezintă o descriere succintă a procesului de proiectare a unei staţii electrice de transformare sau de interconexiune. Acest proces ţine cont de o serie

Mai mult

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 219 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1) Problemele de tip grilă din Partea A pot

Mai mult

untitled

untitled cmyk Sindicalistul Şchiopu sponsoizează spălaea imaginii diectoului Bălă în pesă pagina 5 Singu îotiva tutuo pagina 3 Anul V Numaul 280 (379) 15-21 iulie 8 pagini 90 bani (9000 lei) Apae joi Fostul poliţist

Mai mult

Microsoft Word - TIC5

Microsoft Word - TIC5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE CAPITOLUL 5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE În Capitolul 3, am văzut că putem utiliza codarea sursă pentru a reduce redundanţa inerentă a unei surse de informaţie

Mai mult

Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5

Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5 Managementul calităţii energiei LUCRARE DE LABORATOR 5 ÎMBUNĂTĂŢIREA FACTORULUI DE PUTERE ÎN REŢELELE DE DISTRIBUŢIE CU SARCINI NELINIARE. Obiectivele lucrării Lucrarea are ca scop stabilirea cauzelor

Mai mult

Cuprins

Cuprins Cuprins 1. Introducere 2. Modele și limbaje pentru specificația sistemelor 3. Interfețe de comunicație 4. Periferice pentru sisteme dedicate 5. Microcontrolere 6. Procesoare dedicate 7. Dezvoltarea programelor

Mai mult

6

6 OMPONENTE PASIVE SPEIALE 161 6.4. Linii de întârziere Domeniul radioelectronic a impus realizarea unor dispozitive care să asigure întârzierea unor semnale pe timpul prelucrării acestora. Televiziunea,

Mai mult

Microsoft Word - Curs_10.doc

Microsoft Word - Curs_10.doc Capitolul 8. Proiectarea logică Scop - construirea unei scheme logice ce reprezintă corect şi eficient toate informaţiile descrise într-o schemă entitate-relaţie Etape: Restructurarea schemei E-R fază

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Universitatea Transilvania din Braşov Laboratorul de Vedere Artificială Robustă şi Control Sisteme cu MicroProcesoare Curs 2 Porturi de intrare/ieșire Gigel Măceșanu 1 Cuprins Programarea unui MC Porturi

Mai mult

untitled

untitled cmyk pagina 3 Ciuel, şome lux cu pac auto milia Singu împotiva tutuo De dagul imaginii nealteate căte ontologii patenei afacei ai pesedistului penal Pocuoul Beta a clasificat situaţia dosaului puşcăiabilului

Mai mult

untitled

untitled cmyk Rochie de 1.500 de euo, de la San Patick, pentu fiica lui Câciumau pagina 12 Singu îotiva tutuo pagina 3 Anul V Numaul 279 (378) 9-14 iulie 8 pagini 90 bani (9000 lei) Apae joi Din ciclul Floine la

Mai mult

Minicurs CCS C / Aplicatia1 1.Programul CCS C Compiler. Instalare.Creare proiect. Descarcati ultima versiune a programului de

Minicurs CCS C / Aplicatia1   1.Programul CCS C Compiler. Instalare.Creare proiect. Descarcati ultima versiune a programului de Minicurs CCS C / Aplicatia1 www.roboprog.weebly.com 1.Programul CCS C Compiler. Instalare.Creare proiect. Descarcati ultima versiune a programului de la adresa : http://www.ccsinfo.com/compdemo.php Instalati

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Meoe Numece e Rezolvae a Ssemelo e Ecuaț Deențale Ș.l. D. ng. Levene CZUMBIL E-mal: Levene.Czumbl@em.uclu.o WebPage: p://uses.uclu.o/~czumbl Se conseă un ssem e ecuaţ eenţale onae cu conţle nţale e ma

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Electronică Analogică Redresoare Redresoare polifazate, comandate redresoarele comandate permit reglarea tensiunii şi a curentului prin sarcină. Reglajul poate fi făcut în mod continuu de la zero până

Mai mult

Microsoft Word - 4-Interfete paralele.doc

Microsoft Word - 4-Interfete paralele.doc 4. Cuprins modul 4.1. neprogramabile 4.2.Interfaţa paralelă programabilă 4.3.Protocoale de transfer 4.4.Programarea circuitului de interfaţă paralelă 4.5.Exemplu de implementare Cuprins Introducere După

Mai mult

Microsoft Word - Prezcap1.doc

Microsoft Word - Prezcap1.doc CAPITOLUL 1: NOŢIUNI DE METROLOGIE 1.1 TERMINOLOGIE Măsurarea; Măsură şi măsurare; Metrologia; Metoda de măsură; Principiul de măsură; Procesul de măsură; Rezultatul măsurării; Exactitatea măsurării; Incertitudinea

Mai mult

Laborator 2

Laborator 2 Laborator nr. 2 Baterii de acumulatoare utilizate pe autovehicule 1. Scopul lucrării Lucrarea de laborator are drept scop aprofundarea cunoștințelor teoretice prezentate la curs cu privire la diferitele

Mai mult

Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temper

Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temper Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temperature punctului de topire al aurului T=1337,9 k. Transformam

Mai mult

ep0091

ep0091 EPSICOM Ready Prototyping Coleccțți iaa Home Automaat tion EP 0091... Cuprins Prezentare Proiect Fișa de Asamblare 1. Funcționare 2 2. Schema 3 3. PCB 4 4. Lista de componente 5-6 DIMMER - V 1.2 GRADUATOR

Mai mult

Microsoft Word - L63 FPGA.doc

Microsoft Word - L63 FPGA.doc Programarea hardware-ului reconfigurabil cu modulul LabVIEW 7 FPGA conf. Tom SAVU U.P.B. C.T.A.N.M. Odat cu lansarea noii versiuni LabVIEW 7 Express a mediului su de programare grafic, National Instruments

Mai mult

Microsoft Word - filtre biquad final_23_11.doc

Microsoft Word - filtre biquad final_23_11.doc FILTE ATIVE BIAD EALIZATE IITE DE INTEAE. OBIETL LĂII Măuratori aupra unor filtre active biquad de tip realizate cu circuite de integrare.. APETE TEOETIE oniderăm funcţia de tranfer de forma: P H elaţia

Mai mult

Staţie multiprotocol BL compact pentru Industrial Ethernet

Staţie multiprotocol BL compact pentru Industrial Ethernet On-Machine compact fieldbus blocuri I/O EtherNet/IP, Modbus TCP, ori PROFINET slave Comutator Ethernet integrat 10 Mbps / 100 Mbps permise Doi conectori tată M12, 4-pini, codaţi-d, pentru conectare fieldbus

Mai mult

BAZELE ELECTRONICII LUCRĂRI PRACTICE

BAZELE ELECTRONICII LUCRĂRI PRACTICE prof. RUSU CONSTANTIN BAZELE ELECTRONICII LUCRĂRI PRACTICE - AUXILIAR CURRICULAR - BISTRIȚA 2017 ISBN 978-973-0-23481-7 C U P R I N S F I Ş Ă D E L U C R U 1... 1 TEMA: REŢELE DE REZISTOARE... 1 F I Ş

Mai mult

Microsoft Word - 11_2016_OJF_barem.doc

Microsoft Word - 11_2016_OJF_barem.doc Pagina din 9 Subiect. ortizare cu frecare la alunecare Parţial Punctaj ubiect 0 a.,5 d x i) Ecuația ișcării ete: +x = 0. () ceată ecuație are oluții de fora x ( t) = co( ω t +ϕ0 ). Legea vitezei ete v

Mai mult

Microsoft PowerPoint - ST_5

Microsoft PowerPoint - ST_5 Senzori si traductoare Prof. dr. ing. Valer DOLGA, Cuprins 5 Traductoare / senzori de proximitate a) Traductoare de proximitate inductive b) Traductoare de proximitate capacitive c) Traductoare de proximitate

Mai mult

ep0126

ep0126 EPSICOM Ready Prototyping CCoolleeccţţiiaa HHII--FFII SSoonnoo && LLiigghhtt EP 0126... Cuprins Prezentare Proiect Fişa de Asamblare 1. Funcţionare 2. Schema 3. PCB 4. Lista de componente 2-3 3 4 4 PHASER

Mai mult

Informatică aplicată TEST GRILA TEST GRILĂ - REZOLVAT 1.Structura de principiu a unui sistem de calcul contine urmatoarele componente principale: A. u

Informatică aplicată TEST GRILA TEST GRILĂ - REZOLVAT 1.Structura de principiu a unui sistem de calcul contine urmatoarele componente principale: A. u Informatică aplicată TEST GRILA TEST GRILĂ - REZOLVAT 1.Structura de principiu a unui sistem de calcul contine urmatoarele componente principale: A. unitatea de intrarea B. unitatea de memorie interna

Mai mult

ExamView Pro - Untitled.tst

ExamView Pro - Untitled.tst Class: Date: Subiecte logica computationala licenta matematica-informatica 4 ani Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question. 1. Fie formula

Mai mult

Calcul Numeric

Calcul Numeric Calcul Numeric Cursul 4 2019 Anca Ignat Metode numerice de rezolvarea sistemelor liniare Fie matricea nesingulară A nn şi b n. Rezolvarea sistemului de ecuații liniare Ax=b se poate face folosind regula

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Indicaţii

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

Subiecte

Subiecte Cap. Semnale şi instrumente pentru generarea lor. Ce tipuri de aparate pot genera semnal sinusoidal? 2. Care sunt principalele caracteristici ale unui generator de audio frecvenţă? 3. Care sunt principalele

Mai mult

2

2 C5: Metoda matricilor de transfer BIBLIOGRAFIE E. Tulcan Paulescu, M. Paulescu Algorithms for electronic states in artificial semiconductors of use in intermediate band solar cells engineering. In Physics

Mai mult

Electricitate II

Electricitate II Electricitate II Circuitul electric. Legile circuitului electric. Sumar Circuitul electric simplu Legile lui Ohm Legile lui Kirchhoff Gruparea rezistorilor Transformarea stea-triunghi Gruparea generatoarelor

Mai mult

Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Catera de Electronică şi Calculatoare Construcţia şi de

Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Catera de Electronică şi Calculatoare Construcţia şi de Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Catera de Electronică şi Calculatoare Construcţia şi depanarea PC-urilor 2009.11.23 ş.l. dr. ing. Kertész

Mai mult

ep0117

ep0117 EPSICOM Ready Prototyping Coleccț ția Home Automation EP 0117... Cuprins Prezentare Proiect Fișa de Asamblare 1. Funcționare 2 2. Schema 2 3. PCB 3 4. Lista de componente 3 CMOS KEY LOCK COD DE ACCES CU

Mai mult

Microsoft Word - L25Ro_Studiul efectului Hall_f_RF

Microsoft Word - L25Ro_Studiul efectului Hall_f_RF STUDIUL EFECTULUI ALL 1. Scopul lucrării Obiectivul acestei lucrări este: punerea în evidenţă a efectului all pentru un semiconductor intrinsec, măsurarea tensiunii all, determinarea constantei all, a

Mai mult

Adrian Ursulescu, Scandia: Credem în dezvoltarea producătorilor români prin exporturi

Adrian Ursulescu, Scandia: Credem în dezvoltarea producătorilor români prin exporturi Adrian Ursulescu, Scandia: Credem în dezvoltarea producătorilor români prin exporturi 24 Sep 2014 de Mihail Tănase [1] Pe fondul asaltului mărcilor private ale retailerilor asupra pieței bunurilor de larg

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI Etapa locală, 24 februarie 2017 PROFIL TEHNIC ŞI SERVICII, RESURSE NATURALE, PROTECŢIA MEDIU

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI Etapa locală, 24 februarie 2017 PROFIL TEHNIC ŞI SERVICII, RESURSE NATURALE, PROTECŢIA MEDIU SUBIECTE - clasa a IX-a 1. Determinați mulțimile: a) ; b) ; c). 2. Arătați că: a), ; b) dacă, atunci. 3. Considerăm dreptunghiul ABCD și punctele E, F și M, astfel încât, și. Dacă N este mijlocul lui (EF),

Mai mult

D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Dem

D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Dem D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 6 MĂSURA LEBESGUE Cursul 5 Teorema 6.26 Există submulţimi ale lui R care nu sunt măsurabile Lebesgue. Demonstraţie. Fie mulţimea A = [0, ], pe care definim

Mai mult

Microsoft Word - Curs_08.doc

Microsoft Word - Curs_08.doc Partea a II-a. Proiectarea bazelor de date Capitolul 6. Tehnici de proiectare şi modele În capitolele precedente s-au analizat modele de baze de date şi limbaje, presupunând în cele mai multe cazuri că

Mai mult

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl

Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru apl Fișă tehnică Servomotoare axiale RV 01 Servomotoarele axiale RV 01 sunt potrivite pentru a controla acțiunea robineților cu 2 sau 3 porturi pentru aplicații de încălzire și răcire. Servomotoarele RV 01

Mai mult

ASDN

ASDN PROIECTAREA LOGICĂ Laboratorul PL Suport de Laborator II 1. Să se găsească sumele minimale şi produsele minimale pentru următoarele funcţii: (a) f = m(0 + 2 + 4 + 8 + 10 + 12), (b) f = m(2 + 3 + 6 + 7

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTROTEHNICII I BE An I - ETTI CURS 1 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro BAZELE ELECTROTEHNICII I (BE) ETTI Curs Seria A - Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA Vasile.Topa@ethm.utcluj.ro

Mai mult

Vostro 3500 Fişă tehnică informativă privind configurarea şi funcţiile

Vostro 3500 Fişă tehnică informativă privind configurarea şi funcţiile Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informaţii despre configurare şi caracteristici Despre avertismente AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potenţial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cercul vicios al politicii fiscale în România Prezentare la conferința Fiscalitatea din România: de la evoluție la revoluție Lucian Croitoru București 20 noiembrie 2014 Sunt trei cercuri vicioase active

Mai mult

VI. Achiziția datelor în LabVIEW

VI. Achiziția datelor în LabVIEW VI. Achiziția datelor în LabVIEW SUBIECTE A. Achiziția Datelor B. Measurement & Automatation Explorer (MAX) C. Driverul software, NI-DAQmx D. Placa de achiziție, NI USB 6008 A. Achiziția Datelor Subiecte:

Mai mult

CURBE BÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t),

CURBE BÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t), CURE ÉZIER În CAGD se utilizează adesea curbele polinomiale, adică acele curbe definite de o parametrizare polinomială: C : [a, b] R 3 C(t) = (x(t), y(t), z(t)) cu x, y, z polinoame de grad n. Maximul

Mai mult

Laboratorul numărul 7 Motorul de curent continuu cu excitație serie Motorul de curent continuu cu excitație serie este motorul la care înfășurarea de

Laboratorul numărul 7 Motorul de curent continuu cu excitație serie Motorul de curent continuu cu excitație serie este motorul la care înfășurarea de Laboratorul numărul 7 Motorul de curent continuu cu excitație serie Motorul de curent continuu cu excitație serie este motorul la care înfășurarea de excitație, plasată pe polii principali, se conectează

Mai mult

Microsoft Word - Prezentare - A4 - cernavoda.doc

Microsoft Word - Prezentare - A4 - cernavoda.doc A518 MINIGUARD 1 din 6 1. Prezentare A518 MINIGUARD este destinat monitorizării a 48 intrări digitale şi realizează următoarele funcţii : declanşarea unei alarme acustice (buzzer) şi a unei alarme vizuale

Mai mult

COMPARAREA INFORMAȚIILOR FURNIZATE DE APLICAȚIA ifvolume_pacv7 CU REZULTATELE DETERMINATE CU AJUTORUL GEOMETRIEI PLANE VALIDAREA. VALIDAREA APLICAȚIEI

COMPARAREA INFORMAȚIILOR FURNIZATE DE APLICAȚIA ifvolume_pacv7 CU REZULTATELE DETERMINATE CU AJUTORUL GEOMETRIEI PLANE VALIDAREA. VALIDAREA APLICAȚIEI VALIDAREA APLICAȚIEI ifvolume_pacv7 Urmare a studiului început în anul 2017 - privind echipamentul TRIMBLE Scanner Laser 3D CX cu seria MK20072/2011 și a pașilor efectuați până în prezent - vezi https://ifvolume.wordpress.com

Mai mult

Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fi

Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fi Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fiind eliminarea zgomotului suprapus unei imagini. Filtrarea

Mai mult

Microsoft Word - tcad_l6.doc

Microsoft Word - tcad_l6.doc TEHNICI CAD PENTRU MODULE ELECTRONICE LUCRAREA DE LABORATOR nr. 4 Construirea plăcii de circuit imprimat în blocul OrCAD Layout I. Scopul lucrării: Scopul lucrării de laborator nr. 6 este de a prezenta

Mai mult

REPUBLIC OF MOLDOVA

REPUBLIC OF MOLDOVA PROGRAMUL DE MEDIU AL NAŢIUNILOR UNITE MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA Proiectul UNEP/GEF Republica Moldova: Lansarea activităților privind pregătirea celei

Mai mult

Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici O

Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici O Operatorii in C Expresii Operatori aritmetici Operatori de asignare Operatori de incrementare si decrementare Operatori relationali Operatori logici Operatii pe biti Operatorul conditional Operatori Logici

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 și Am

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 și Am GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 și Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanţare dintre

Mai mult

Microsoft Word - L5.1 - Regulatoare bi si tripozitionale.doc

Microsoft Word - L5.1 - Regulatoare bi si tripozitionale.doc Lucrarea 5 STUDIUL REGULATOARELOR BIPOZIŢIONALE ŞI TRIPOZIŢIONALE 1. Obiectul lucrării constă în studiul construcţiei, funcţionării şi influenţei parametrilor de acord asupra formei caracteristicilor statice

Mai mult

Slide 1

Slide 1 ELECTROTEHNICĂ ET An I - ISA CURS 13 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR e-mail: Claudia.Pacurar@ehm.ucluj.ro REGIMUL TRANZITORIU AL CIRCUITELOR ELECTRICE LINIARE Generaliăţi Definiţie Regimul elecrocineic

Mai mult

1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x.

1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x. 1. Găsiți k numerele cele mai apropiate într-un şir nesortat Dându-se un şir nesortat și două numere x și k, găsiți k cele mai apropiate valori de x. Date de intrare: arr [] = {10, 2, 14, 4, 7, 6}, x =

Mai mult