CURS 8 - Tratamente termice de imbunatatire

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CURS 8 - Tratamente termice de imbunatatire"

Transcriere

1 CURS 8 - Tratamente termice de imbunatatire 8.1 Obiective In urma parcurgerii cursului studentul va putea: Sa cunoasca importanta si efectul tratamentului de imbunatatire; Sa cunoasca etapele unui tratament de imbunatatire; Sa cunoasca tratamentul de calire aplicabil in cazul materialelor metalice din categoria otelurilor; Sa cunoasca tratamentul de revenire aplicabil in cazul materialelor metalice din categoria otelurilor. 8.2 Generalităţi privind tratamentele de îmbunătăţire Tratamentele de îmbunătăţire au ca scop: modificarea esenţială a structurii prin schimbarea naturii constituenţilor normali şi obţinerea astfel a unor valori ridicate pentru proprietăţile mecanice. Îmbunătăţirea cuprinde două faze distincte: călirea revenirea. Condiţia de bază pentru efectuarea tratamentului termic de călire constă în existenţa în diagrama de echilibru a sistemului de aliaje considerat, a unor linii sau curbe de transformare în stare solidă: fier - carbon, aluminiu - cupru, aluminiu - cupru - magneziu, aluminiu - siliciu - magneziu. Structura de călire, datorită tensiunilor interne remanente de ordin structural, este prea dură şi fragilă. Pentru a atenua această duritate şi pentru a obţine o tenacitate mai bună, piesele călite se supun în continuare tratamentului termic de revenire. Aceasta constă în reîncălzirea pieselor călite la temperatură relativ joasă (sub punctele critice de transformare în stare solidă, menţinere şi răcire relativ rapidă a pieselor). Rezulta o micşorare relativ accentuată a fragilităţii precum şi a durităţii, concomitent cu mărirea corespunzătoare a plasticităţii şi rezistenţei materialului. Aplicarea corecta a tratamentului termic de călire şi revenire se poate face numai în condiţiile cunoaşterii mecanismului şi cineticii transformării austenitei sub influenţa diferiţilor factori. Cel mai important factor care influenţează transformarea menţionată anterior este temperatura. În general, temperatura se descompune la temperaturi mai mici de C, în ferită şi cementită secundară. Ferita este o soluţie solidă a fierului α, iar cementita secundară un compus Pag. 1

2 chimic definit al fierului α cu carbonul (conţine 6,67% C, indiferent de temperatură). Descompunerea austenitei are loc în condiţiile producerii a două fenomene: schimbarea stării alotropice a fierului, din fier γ în fier α şi scăderea bruscă a solubilităţii carbonului. Fenomenele se bazează pe procesele de difuzie a atomilor de fier şi carbon. Se deosebesc trei intervale de temperaturi, corespunzătoare transformărilor perlitice, bainitice sau martensitice. Dacă se urmăreşte analizarea transformărilor austenitei la diferite temperaturi menţinute constante pe toată durata transformărilor, se consideră austenita răcită rapid până în intervalul plastic, la o temperatură T1 constantă pe toată durata transformării. În consecinţă procesul de formare al perlitei poate fi reprezentat corespunzător pe o curbă, indicându-se cantitatea de austenită transformată în perlită [%] în funcţie de timpul [s] în care s-a derulat procesul. Perlita se formează din austenită după un timp tind, numit perioadă de inducţie sau incubaţie. Panta curbei indică viteza de transformare a austenitei. Viteza maximă se obţine când s-a transformat aproximativ 5% din cantitatea de austenită, după care viteza scade până la în momentul încheierii procesului de transformare (punctul b). Procesul de formare a perlitei Formarea întregii cantităţi de perlită corespunde unui timp total tt. Dacă se trasează aceste curbe şi pentru alte temperaturi menţinute constante în domeniul perlitic ( C), cu T1 > T2 > T3 > T4, atunci se obţine o familie de curbe cinetice care descriu transformarea austenitei la diferite grade de subrăcire. Gradul de subrăcire este dat de relaţia: T = C T 0 C. Pag. 2

3 Familiile de curbe cinetice care descriu transformarea austenitei la diferite grade de subrăcire Dacă se reprezintă procesul de transformare al austenitei în funcţie de gradul de subrăcire într-o diagramă în care pe abscisă se consideră timpul la scara logaritmică, iar pe ordonată temperatura [ 0 C], atunci se obţine aşa numita diagramă TTT (transformare - timp - temperatură). Din diagrama TTT a unui oţel eutectoid (C = 0,77%) se observă că cea mai mică durată a perioadei de incubaţie şi tot odată cea mai redusă durată a transformării, se obţin pentru T = C. La nivelul acestui minim, numit cot perlitic, austenita se transformă în troostită. Cunoaşterea diagramei TTT prezintă o importanţă deosebită în practica tuturor tratamentelor termice, atât pentru recoaceri cât şi pentru călire, deoarece introduce factorul timp în studiul procesului de transformare al austenitei. Utilizarea practică a acestei diagrame constă în stabilirea cu precizie, pentru fiecare marcă de oţel, a gradului de subrăcire şi a timpului maxim de realizare a acestui grad de subrăcire pentru a obţine o anumită structură şi ca urmare, alegerea corectă a mediului şi a condiţiilorde răcire. Pag. 3

4 Diagrama T.T.T. (transformare-timp-temperatură) De exemplu, dacă vrem să obţinem o structură pur troostitică, alegem izoterma T1=520 0 C şi timpul t =1,2 s. Gradul de subrăcire este de: T1 = = C, iar viteza de răcire: Vr1 = T1/t = 280/1, C/s. O asemenea valoare a vitezei poate fi realizată folosind apa sau uleiul de in. 8.3 Tratamentul de călire Călirea oţelurilor constă în încălzirea lor în domeniul austenitic urmată de o răcire energică. Prin viteză critică se înţelege cea mai mică viteză de răcire care asigură parcurgerea intervalului de minimă stabilitate a austenitei fără intersectarea curbelor în C. Cu cât curba în C este mai deplasată spre dreapta, cu atât viteza de călire este mai mică. Deplasarea spre dreapta a curbei are loc datorită conţinutului de carbon şi elementelor de aliere care măresc stabilitatea austenitei la transformare. Pag. 4

5 Viteza de răcire a oţelurilor La oţelurile carbon, viteza critică este de C/s. În tratamentul de călire, pe lângă factorul viteză de răcire, un rol forate important îl au şi elementele de aliere: nichelul, cromul, molibdenul, siliciul, wolframul, vanadiul. Toate acestea se dizolvă în austenită şi frânează difuziunea atomilor de carbon, deci acţionează în acelaşi sens cu viteza la întârzierea formării austenitei, deci la mărirea stabilităţii ei. În aceste condiţii se poate ajunge la menţinerea structurii austenitice până la temperatura mediului ambiant - oţeluri austenitice-inoxidabile. Factorii care trebuie analizaţi în scopul stabilirii corecte a regimului termic de călire a unui oţel sunt: compoziţia chimică, temperatura de austenitizare şi durata de menţinere, mediul de răcire (viteza de răcire să fie mai mare decât viteza critică). La călirea unei piese, viteza de răcire este mai mare la suprafaţă decât în miez, în acest fel ea poate să depăşească la suprafaţă viteza critică de răcire, în timp ce în miez este mai mică decât aceasta. În consecinţă, la suprafaţă austenita se transformă în martensită, iar în miez suferă transformarea perlitică, deci piesa nu este călită pe întreaga secţiune. În figura urmatoare se prezintă curba de variaţie a vitezei de răcireîntr-o piesă cilindrică în raport cu viteza critică de răcire. Pag. 5

6 Curba de variaţie a vitezei de răcire Se numeşte călibilitate proprietatea oţelului de a se căli, caracterizată printr-o duritate minimă şi prin adâncimea de călire. Adâncimea de călire se consideră convenţional, ca fiind distanţa de la suprafaţă până la stratul cu structură semimartensitică (50% martensită, 50% troostită). Călibilitatea este mărită de factorii care cresc stabilitatea austenitei subrăcite faţă de descompunerea cu difuzie, respectiv acei factori care deplasează spre dreapta curbele TTT. Dintre aceştia, compoziţia austenitei este factorul cel mai important. Creşterea conţinutului de carbon micşorează viteza critică şi, în consecinţă, călibilitatea. De astfel, oţelurile având sub 0,2% C sunt necălibile. Elementele de aliere, cu excepţia cobaltului, au acelaşi efect. Creşterea dimensiunii grăuntelui de aliere, cu excepţia cobaltului, au acelaşi efect. Creşterea dimensiunii grăuntelui austenitic reduce suprafaţa de separaţia dintre cristale pe care are loc de preferinţă, transformarea cu difuzie şi deci măreşte călibilitatea. Carburile nedizolvate şi incluziunile reduc această proprietate a oţelului, deoarece servesc ca germeni pentru transformarea perlitică. La examinarea suprafeţei de rupere a oţelului, zona călită are un aspect neted cenuşiu cu aspect de porţelan, în timp ce miezul necălit este grăunţos sau fibros. Metoda obişnuită de călire, numită călire cu răcire continuă, constă în cufundarea piesei încălzite până la temperatura de călire într-un mediu de răcire care să asigure viteza necesară obţinerii structurii martensitice. Viteza de răcire se stabileşte din curba TTT. De obicei, oţelurile cu călibilitate redusă se răcesc în apă, iar cele cu călibilitate ridicată, în ulei sau în aer. Pentru reducerea deformărilor produse de tensiuni se recomandă ca piesele cilindrice să fie introduse în mediul de răcire în poziţie verticală, iar discurile se introduc cu diametrul perpendicular pe suprafaţa băii. Pag. 6

7 Metode de călire Pentru reducerea tensiunilor interne se poate aplica aşa numita călire întreruptă la care se folosesc două medii de răcire, apa şi apoi uleiul sau călirea în trepte, cu răcire într-o baie cu săruri şi menţinere până la egalizarea temperaturii pe întreaga secţiune, urmată de o răcire în ulei sau în aer. Datorită omogenizării temperaturii pe întreaga secţiune, la ransformarea martensitică ulterioară, tensiunile, deformaţiile şi pericolul deformării pieselor sunt diminuate prin faptul că transformarea are loc în toată masa. O altă metodă, călirea izotermă, se caracterizează printr-o încălzire deasupra punctului critic şi o răcire şi o menţinere într-o baie de săruri topite, până la transformarea austenitei în bainită. Se asigură astfel obţinerea unor caracteristici mecanice bune, respectiv duritate şi rezistenţă înalte, asociate cu o tenacitate satisfăcătoare. Aceste calităţi sunt date de structura bainitei, formată din particulele globulare foarte fine de carburi în matricea de ferită. Tratamentul poate fi condus în aşa fel încât în structură să rămână o cantitate de % austenită reziduală, în care caz la o scădere redusă a durităţii şi a rezistenţei se obţine o creştere importantă a calităţilor plastice. Călirea sub zero grade are drept ca scop principal stabilizarea dimensiunilor pieselor. Austenita reziduală se transformă treptat în martensită la temperatura ambiantă, această transformare fiind însoţită de creştere de volum, deci de modificarea dimensiunilor. Însă dimensiunile unor piese ca bile şi role de rulmenţi, calibre sau scule de măsurare trebuie să rămână stabile cu o precizie foarte mare. De aceea, ele se supun tratamentului sub zero grade. Un alt scop Pag. 7

8 este creşterea durităţii şi rezistenţei la uzură datorită reducerii cantităţii de austenită reziduală. Totodată, se evită fisurarea pieselor la rectificare, deoarece austenita este descompusă. Tratamentul sub zero grade se efectuează imediat după o călire obişnuită, la temperaturi până la C. Călirea superficială este o metodă de durificare la suprafaţă a oţelului şi constă din încălzirea pe o adâncime mică urmată de o răcire rapidă. În acest fel se obţine o înaltă rezistenţă şi duritate a stratului superficial cu un miez moale şi tenace. Încălzirea pieselor se poate face prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă, în electrolit sau cu flacără acetilenică şi prezintă ca avantaj o viteză mare de încălzire, înlăturându-se astfel pericolul oxidării şi decarburării. 8.4 Tratamentul de revenire Revenirea este mijlocul principal şi necesar pentru reducerea tensiunilor interne remanente (cu valori în jur de 60 kgf/mm 2 ) şi a stării de fragilitate ridicată. Se aplică oţelurilor călite cu scopul de a atenua duritatea ridicată a martensitei în avantajul unei bune tenacităţi şi a înlătura tensiunile interne remanente. Tratamentul constă în reîncălzirea pieselor călite dar de data aceasta, la temperaturi de A1 urmată de o răcire relativ lentă, de obicei în aer. În funcţie de temperatura de încălzire avem: revenirea joasă, revenirea medie, revenirea înaltă. Revenirea joasă. La acest tip de revenire piesele se reîncălzesc la o temperatura de C şi se menţin timp de mai multe ore ( h). Răcirea se face în aer. Martensita tetragonală se transformă în martensită cubică prin separarea unei carburi ce diferă de cementită prin tipul reţelei şi conţinutul mai ridicat de carbon. În principiu, piesele călite şi supuse tratamentului termic de revenire joasă îşi menţin structura martensitică dură, rezistentă la uzură prin frecare, dar tenacitatea este redusă, menţinându-se pericolul ruperii fragile mai ales la solicitări prin şoc. Se aplică la scule, matriţe, rulmenţi, calibre, proiectile perforante. Revenirea medie se caracterizează prin temperatura de reîncălzire de C şi o structură de martensită de revenire şi troostită, de C şi o structură de troostită de revenire sau de C şi o structură de sorbită de revenire şi troostită. Modificările care tind să anuleze echilibrul fizico-chimic al oţelului sunt posibile datorită favorizării proceselor de difuzie a atomilor de către temperaturile mai înalte ale acestui regim. Se aplică oţelurile Pag. 8

9 pentru arcuri, când se cere combinarea unei rezistenţe şi elasticităţi ridicate cu o bună tenacitate. Revenirea înaltă este cea mai frecvent întâlnită. Piesele se reîncălzesc în intervalul de temperaturi de C, se menţin h şi apoi se răcesc în aer. Prin difuzie are loc transformarea completă a martensitei într-un amestec mecanic fin, dispers de cementită secundară globulară şi ferită numită sorbită de revenire. Temperatura de revenire influenţează proprietăţile mecanice prin aceea că determină gradul de dispersie a carburilor în amestecul ferităcarburi. Astfel, prin revenire la temperaturi de C se obţine un grad înalt de dispersie a carburilor şi în consecinţă, rezistenţă şi duritate ridicată, în timp ce prin revenire la temperaturi de C, datorită coagulări carburilor şi deci a micşorării gradului lor de dispersie, rezistenţa şi duritatea vor scădea, iar calităţile de tenacitate (alungire la rupere, rezilienţă) vor creşte, valorile cele mai ridicate fiind obţinute prin revenirea la temperaturi în apropierea punctului critic A1. Aceleaşi structuri şi proprietăţi mecanice se pot obţine prin menţinerea de scurtă durată la o temperatură înaltă, sau prin menţinerea îndelungată la o temperatură joasă. Oţelurile aliate şi în mod deosebit cele aliate cu crom şi nichel prezintă particularitatea de a avea în urma revenirii o rezilienţă mai mică decât cea corespunzătoare călirii. Fenomenul de scădere accentuată a tenacităţii se numeşte fragilitate de revenire. Apare la temperatura de C şi se combate printr-o răcire energică în ulei sau apă. O influenţă deosebit de favorabilă o are adaosul de elemente ca molibdenul, wolframul, niobiul, în cantităţi mici de 0,2...0,5%. De exemplu, la oţelurile crom - nichel s-a constatat că, prin adăugarea molibdenului sau wolframului în compoziţie, au devenit insensibile la fragilitatea de revenire, ceea ce le permite să fie folosite la construcţia organelor de maşini care sunt supuse mai ales la solicitări variabile. Călirea şi revenirea joasă pot fi grupate într-o singură operaţie numită călire cu autorevenire. Un capăt al piesei încălzite este scufundat, pentru o scurtă perioadă de timp, în apă. Stratul superficial este astfel călit la martensită şi apoi revenit datorită alimentării cu căldură din capătul nerăcit. În acest mod se obţine la suprafaţă martensită de revenire, ce asigură o bună duritate şi rezistenţă la uzură, concomitent cu o bună tenacitate în partea necălită a piesei (sculei). Activitati: Incercati sa identificati diagramele TTT in cazul otelurilor eutectoide si sa descrieti etapele tratamentului de imbunatatire aplicabil Pag. 9

10 acestora. Bibliografie: 1. Mutiu T.A. - Studiul metalelor, Editura I.C.P.A.I.U.C., Bucuresti, 1985; 2. Schwartz H. - Elementa practice de metalurgie fizica, Editura Tehnica, Bucuresti, 1956; 3. Schumann H. - Metalurgie fizica, Editura Tehnica, Bucuresti, 1955; 4. Horia Colan Studiul metalelor si tratamente termice Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti; Teste: 1. Care este tratamentul termic care presupune calire urmata de revenire? a) Recoacere; b) Imbatranire; c) Imbunatatire. 2. Tratamentului termic de imbunatatire se poate face numai în condiţiile cunoaşterii mecanismului şi cineticii transformării a) Austenitei; b) Ledeburite; c) Feritei. 3. Reprezentare procesului de transformare al austenitei în funcţie de gradul de subrăcire într-o diagramă în care pe abscisă se consideră timpul iar pe ordonată temperatura se numeste? a) Diagrama MMM; b) Diagrama TNT; c) Diagrama TTT. 4. Care este tratamentul termic care constă în încălzirea în domeniul austenitic urmată de o răcire energică? a) Imbunatatire; b) Calire; c) Recoacere. 5. Ce tratament termic este mijlocul principal şi necesar pentru reducerea tensiunilor interne remanente şi a stării de fragilitate ridicată? a) Recoacere; b) Calire; c) Revenire. 6. Ce metoda de călire constă în cufundarea piesei încălzite până la temperatura de călire într-un mediu de răcire care să asigure viteza necesară obţinerii structurii martensitice? a) Călire cu răcire intrerupta; b) Călire izoterma; c) Călire cu răcire continua. Pag. 10

11 Grila de evaluare 1. c 2. a 3. c 4. b 5. c 6. c Pag. 11

Rezumatul fazei 2 PN Evaluarea fenomenelor de uzare abraziva a straturilor dure depuse prin sudare cu aliaje pe baza de Ni-Fe-Cr Lucrarea el

Rezumatul fazei 2 PN Evaluarea fenomenelor de uzare abraziva a straturilor dure depuse prin sudare cu aliaje pe baza de Ni-Fe-Cr Lucrarea el Rezumatul fazei 2 Lucrarea elaborată Realizarea depunerilor si evaluarea fenomenelor de uzare abraziva a straturilor dure depuse prin sudare reprezintă faza a doua a proiectului PN 09-160205/2014 cu titlul

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI - extras Anul universitar Denumirea disciplinei 1 METALURGIE FIZICĂ (2) Codul disciplinei 3IPM01DID Tipul disciplinei 2 DID

FIŞA DISCIPLINEI - extras Anul universitar Denumirea disciplinei 1 METALURGIE FIZICĂ (2) Codul disciplinei 3IPM01DID Tipul disciplinei 2 DID Anul universitar 2014-2015 Denumirea disciplinei 1 METALURGIE FIZICĂ (2) Codul disciplinei 3IPM01DID Tipul disciplinei 2 DID Categoria 3 DI Anul de studii III Semestrul 5 Nr. credite 4 Domeniul de studii

Mai mult

Microsoft Word - lucrarea 6

Microsoft Word - lucrarea 6 Materiale avansate / Materiale performante 27 LUCRAREA 6. EXAMINAREA MICROSTRUCTURII MATERIALELOR PRIN MICROSCOPIE OPTICĂ 1. Scopul lucrării. Înțelegerea procedeului de examinare a microstructurii materialelor

Mai mult

Microsoft Word - Tsakiris Cristian - MECANICA FLUIDELOR

Microsoft Word - Tsakiris Cristian - MECANICA FLUIDELOR Cuvânt înainte Acest curs este destinat studenţilor care se specializează în profilul de Inginerie economică industrială al Facultăţii de Inginerie Managerială și a Mediului, care funcţionează în cadrul

Mai mult

PN Dezvoltarea de tehnici şi tehnologii moderne de pulverizare termică Faza 4: Cercetări preliminare în vederea extinderii posibilităților d

PN Dezvoltarea de tehnici şi tehnologii moderne de pulverizare termică Faza 4: Cercetări preliminare în vederea extinderii posibilităților d Faza 4: Cercetări preliminare în vederea extinderii posibilităților de apicare a procedeului de pulverizare HVOF. Plan de dezvoltare în continuare a tematicii Rezumatul fazei: Lucrarea elaborată Caracterizarea

Mai mult

Microsoft Word _14.00-Materiale de instalatii

Microsoft Word _14.00-Materiale de instalatii FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Instalaţii 1.3 Departamentul Ingineria Instalaţiilor 1.4

Mai mult

Microsoft PowerPoint - ST_5

Microsoft PowerPoint - ST_5 Senzori si traductoare Prof. dr. ing. Valer DOLGA, Cuprins 5 Traductoare / senzori de proximitate a) Traductoare de proximitate inductive b) Traductoare de proximitate capacitive c) Traductoare de proximitate

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metode de reprezentare a) Metoda E b) Metoda Clasificarea desenelor tehnice dupa modul de reprezentare: a) Desenul în proiectie ortogonala b) Desenul în perspectiva Dispunerea proiecţiilor Tipuri de reprezentări

Mai mult

2 / 10

2 / 10 2 / 10 Cuprins I. Preliminarii... 4 II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională... 4 III. Competenţele profesionale specifice modulului... 4 IV. Administrarea modulului... 5 V.

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Extruziunea magie si tehnica Scurt istoric: Aluminiul este un element chimic, notat cu simbolul Al iar in stare naturala este intalnit sub forma mineralelor; Aluminiul metalic a fost produs prima data

Mai mult

MECANICA FLUIDELOR

MECANICA FLUIDELOR MECANICA FLUIDELOR Generalităţi Orice substanţă care curge se numeşte fluid. În această categorie se încadrează atât lichidele cât şi gazele. Deoarece cu gazele se produc de obicei transformări termice,

Mai mult

Microsoft Word - PN204 - Raport faza 1 _site.doc

Microsoft Word - PN204 - Raport faza 1 _site.doc Faza 1: Cercetări experimentale în domeniul membranelor polimerice pentru evaluarea influenţei parametrilor şi condiţiilor de încercare asupra caracteristicilor mecanice Rezumatul fazei: Prezenta lucrare

Mai mult

Microsoft Word - Lucrarea 14.doc

Microsoft Word - Lucrarea 14.doc L u c r a r e a n r. 4 STUDIUL GOLURILOR DE TENSIUNE ÎN INSTALAŢIILE ELECTEICE. Probleme generale Golul de tensiune este definit ca fiind scăderea amplitudinii sau a valorii eficace a reţelei până la valoarea,2

Mai mult

PROBLEME PRIVIND INSTABILITATEA UNOR CALCULE ALE MECANISMELOR

PROBLEME  PRIVIND  INSTABILITATEA  UNOR      CALCULE  ALE  MECANISMELOR INSTABILITĂŢI DE CALCUL LA ANALIZA DIADEI RRR s.l. univ. dr. ing. Valentina MANEA s.l.univ.dr.ing. Raluca GRASU Rezumat. Se studiază instabilităţile de calcul care apar la analiza diadei RRR, cauzate de

Mai mult

A.E.F. - suport laborator nr.1 sem.ii Noțiuni generale pentru analiza cu elemente finite utilizând Siemens NX Nastran (1) În acest laborator sunt atin

A.E.F. - suport laborator nr.1 sem.ii Noțiuni generale pentru analiza cu elemente finite utilizând Siemens NX Nastran (1) În acest laborator sunt atin Noțiuni generale pentru analiza cu elemente finite utilizând Siemens NX Nastran (1) În acest laborator sunt atinse următoarele aspecte: termeni și concepte uzuale din analiza cu elemente finite, noțiuni

Mai mult

MD-2045, CHIŞINĂU, STR

MD-2045, CHIŞINĂU, STR MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENŢILOR, 9/8, TEL: 022 50-99-27 FAX: 022 50-99-40, www.utm.md OPERAŢII UNITARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 1. Date despre unitatea de curs/modul Facultatea Imginerie Mecanică, Industrială

Mai mult

Partenerul dumneavoastră de oţel COROPLATE Table compozite rezistente la uzură Protejează echipamentele, reduce costurile. Rezistenţa la uzură în dome

Partenerul dumneavoastră de oţel COROPLATE Table compozite rezistente la uzură Protejează echipamentele, reduce costurile. Rezistenţa la uzură în dome Partenerul dumneavoastră de oţel COROPLATE Table compozite rezistente la uzură Protejează echipamentele, reduce costurile. Rezistenţa la uzură în domeniul metalurgiei benzi transportoare, separatoare,

Mai mult

AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni p

AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni p AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni pentru o mare varietate de aplicaţii. De la o unitate

Mai mult

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MOD ULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENŢILOR, 9/9, TEL/FAX: , 1. Date despre unitatea de curs/modul CHI

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MOD ULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENŢILOR, 9/9, TEL/FAX: ,   1. Date despre unitatea de curs/modul CHI MD-205, CHIŞINĂU, STR. STUDENŢILOR, 9/9, TEL/FAX: 022 50-99-60, www.utm.md 1. Date despre unitatea de curs/modul CHIMIA FIZICĂ Facultatea Tehnologia Alimentelor Catedra/departamentul Chimie Ciclul de studii

Mai mult

Microsoft Word - S_c63.doc

Microsoft Word - S_c63.doc 216 6.3.2 Senzori de proximitate optici Senzorii de proximitate optici în construcţia roboţilor industriali pot fi utilizaţi ca senzori de securitate sau pentru sesizarea unor obiecte (sau a apropierii

Mai mult

MasterFlow 4800

MasterFlow 4800 DESCRIERE C () și P () sunt materiale de acoperire monocomponent, poliuretanice, cu întărire în mediu umed și rezistență excelentă la UV și la factorii meteo. Acestea se întăresc și formează straturi dure,

Mai mult

MD-2045, CHIŞINĂU, STR

MD-2045, CHIŞINĂU, STR MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENŢILOR, 9/8, TEL: 022 50-99-27 FAX: 022 50-99-40, www.utm.md 1. Date despre unitatea de curs/modul Operaţii Unitare în Industria Alimentară Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială

Mai mult

Soft Easy Hard IMPLANTURI

Soft Easy Hard IMPLANTURI Soft Easy Hard IMPLANTURI Soft... Implant Spirală Suprafață anodică antibacteriană Implantul SOFT auto-forant este un produs unic, bazat pe un design tradițional și îmbunătățit prin forma spirelor de la

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Subiecte pentru Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii 30 APRIL

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Subiecte pentru Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii 30 APRIL Subiecte pentru Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii 30 APRILIE 2008 Profil: tehnic Calificarea: tehnician electrotehnist Clasa: XII Ruta progresivă OLIMPIADA DISCIPLINE

Mai mult

Laborator 2

Laborator 2 Laborator nr. 2 Baterii de acumulatoare utilizate pe autovehicule 1. Scopul lucrării Lucrarea de laborator are drept scop aprofundarea cunoștințelor teoretice prezentate la curs cu privire la diferitele

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 06 IANUARIE 19 IANUARIE 2014 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie

Mai mult

Microsoft Word - prognoza_regiuni_25 noiembrie - 8 decembrie.doc

Microsoft Word - prognoza_regiuni_25 noiembrie - 8 decembrie.doc ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 25 NOIEMBRIE 08 DECEMBRIE 2013 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie

Mai mult

DISCURI DE FRÂNĂ TEXTAR Gamă de produse

DISCURI DE FRÂNĂ TEXTAR Gamă de produse DISCURI DE FRÂNĂ TEXTAR Gamă de produse www.textar.com DESIGN INTELIGENT. Până la ultimul detaliu Suprafaţa de montare Strunjire de precizie în intervalul valorilor de toleranţă ale echipamentelor originale;

Mai mult

Microsoft Word - PDS NAC CT P488-Line Turbo Plus V0120.ROM doc

Microsoft Word - PDS NAC CT P488-Line Turbo Plus V0120.ROM doc 2009-10-20 PRODUSE DESTINATE EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL V0120 Turbo Plus - Linia P488 PRODUS DESCRIERE P488- Turbo Plus - Bază de mixare şi Finisaj mixat P273-1083 Turbo Plus - Ajustator P210-820 Turbo

Mai mult

Microsoft Word - Predimensionare_arbori.DOC

Microsoft Word - Predimensionare_arbori.DOC 5. PROIECTAREA ARBORILOR - 1 / arbori- Arborii pe care se fixează roţile sunt solicitaţi la: - torsiune de momentele T I, II, III - considerate constante pe fiecare arbore între tronsoanele pe care se

Mai mult

Microsoft PowerPoint - RAUBASIC [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RAUBASIC [Compatibility Mode] INSTALAȚII DE APĂ POTABILĂ ȘI ÎNCĂLZIRE FĂRĂ GARNITURĂ INELARĂ DE ÎNCREDERE. COMPLET. FLEXIBIL. www.rehau.com Construcții Auto Industria SISTEM COMPLET PENTRU APĂ POTABILĂ ȘI ÎNCĂLZIRE Instalații pentru

Mai mult

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_30 APRILIE_13 MAI 2018 pentru SITE.doc

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_30 APRILIE_13 MAI 2018 pentru SITE.doc ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 30 APRILIE 13 MAI 2018 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 6 19 MARTIE 2017 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF)

Mai mult

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare parametrice. Principiul de funcţionare: Modificarea inductivităţii mutuale a unor bobine cu întrefier variabil sau constant. Ecuaţia care exprimă

Mai mult

Microsoft Word - Cerc stiitific strategii prelucrare CNC -rev01

Microsoft Word - Cerc stiitific strategii prelucrare CNC -rev01 UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. ASACHI IAŞI FACULTATEA CONSTRUCŢIII DE MAŞINI ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Prelucrarea unei elipse pe cub. Strategiii de prelucrare CNC. Sesiunea cercuri științifice 2016 Coordonatori:

Mai mult

Instalații de climatizare Lucrarea nr. 8 Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATIC

Instalații de climatizare Lucrarea nr. 8 Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATIC Lucrarea nr. 8. STUDIUL UNEI CENTRALE DE CLIMATIZARE CONSTRUCȚIE. FUNCȚIONARE. REGLAREA PARAMETRILOR CLIMATICI 1. Scopul lucrării Lucrarea are ca scop: - identificarea elementelor componente ale unei centrale

Mai mult

Clasificarea ACEA (2007)

Clasificarea ACEA (2007) Clasificarea ACEA (2007) Clasificarea ACEA - Association des Constructeurs Europeens de L'Automobiles, a fost adoptată în Europa în 1995. CLASIFICARE CATEGORIE DOMENIU DE UTILIZARE ŞI PROPRIETĂŢILE ULEIULUI

Mai mult

Microsoft Word - Sika Cosmetic Light Dark RO.docx

Microsoft Word - Sika Cosmetic Light Dark RO.docx Fișă tehnica de produs Editia 03.05.2012 Nr. de identificare: 2011/PM Număr versiune 0 Sika Cosmetic L/D Sika Cosmetic L/D R3 mortar cosmetic pentru reparaţii de beton, locale şi zonale Descriere produs

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiec

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiec UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice (la alegere) dintre cele

Mai mult

Sika Igolflex® N

Sika Igolflex® N FIŞA TEHNICĂ A PRODUSULUI Masă de şpaclu flexibilă din bitum-cauciuc DESCRIEREA PRODUSULUI Sika Igolflex N este o acoperire consistentă, flexibilă, monocomponentă, fără solvenţi, pe bază de emulsie de

Mai mult

PRINCIPALELE REZULTATE OBTINUTE

PRINCIPALELE REZULTATE OBTINUTE PRINCIPALELE REZULTATE OBTINUTE Nanocompozitele pe baza de polimeri conductori prezinta atit interes fundamental cit si aplicativ datorita proprietatilor speciale electrice, optice, magnetice controlabile

Mai mult

Document2

Document2 O NOUA TEORIE A STABILITATII ASCHIERII, CARE SE BAZEAZA PE DINAMICA HAOTICA A PROCESULUI, PRECUM SI APLICAREA ACESTEIA LA CONTROLUL INTELIGENT AL STABILITATII Obiectivele proiectului Ideile cheie care

Mai mult

1

1 4.3. Amplificatoare de semnal mic Amplificatoarele de semnal mic (ASM) au semnalul amplificat mic în raport cu tensiunile de c.c. de polarizare a tranzistoarelor. Tranzistoarele funcţionează într-o zonă

Mai mult

Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are

Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are Variator lumină wireless Siebo W3006 Manual utiliz are Caracteristici Suportă protocol de comunicare IEEE 802.15.4 ZigBee Are rol de ajustare a intensității luminoase pentru crearea unui mediu confortabil

Mai mult

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Contents Vectori... 4 Modul de rezolvare a problemelor... 5 despre vectori... 6 Vector deplasare... 12 Vector viteza... 12 Statica...

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI anul univ Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi 1.2

FIŞA DISCIPLINEI anul univ Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi 1.2 FIŞA DISCIPLINEI anul univ. 2017-2018 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi 1.2. Facultatea Ştiinţa şi ingineria materialelor 1.3.

Mai mult

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de clasă C 1. Vom considera sistemul diferenţial x = f(x),

Mai mult

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_regiuni_ 30 mai - 12 iunie 2016 fara ploi.doc

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_regiuni_ 30 mai - 12 iunie 2016 fara ploi.doc ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 30 MAI 12 IUNIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de accele

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de accele Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de acceleraţie Profesor coordonator: Șef lucrări Dr. Ing. Daniela

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 1.2 Facultatea / Departamentul CHIMIE, BIOLOGIE GEOGRAFIE 1.3 Catedra BIOLOGIE-CHIMIE 1.4

Mai mult

Kolory o połysku bezpośrednim

Kolory o połysku bezpośrednim Deltron Lac Premium UHS Prezenta Fişă tehnică înlocuieşte toate versiunile anterioare Data revizuirii: 2015-07-27 PRODUS D8713 D8714 D8717 D8718 D8719 D8430 D8731 D814 D819 D843 D844 DESCRIERE Lac Premium

Mai mult

Microsoft Word - prognoza_regiuni_ 11 IANUARIE IANUARIE 2016.doc

Microsoft Word - prognoza_regiuni_ 11 IANUARIE IANUARIE 2016.doc ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 11 IANUARIE 2016 24 IANUARIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 28 MARTIE 10 APRILIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numeric

ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 28 MARTIE 10 APRILIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numeric ESTIMAREA EVOLUȚIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAȚIILOR ÎN INTERVALUL 28 MARTIE 10 APRILIE 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

Modularea proprietatilor filmelor epitaxiale de La MnO 3 (LSMO) La 0.66 Sr 0.33 MnO Filme de LSMO nanostructurate Traian Petrisor Jr. Monitorizare pro

Modularea proprietatilor filmelor epitaxiale de La MnO 3 (LSMO) La 0.66 Sr 0.33 MnO Filme de LSMO nanostructurate Traian Petrisor Jr. Monitorizare pro Modularea proprietatilor filmelor epitaxiale de La MnO 3 (LSMO) La 0.66 Sr 0.33 MnO Filme de LSMO nanostructurate Traian Petrisor Jr. Monitorizare proiect PCCE-ID106 Cluj-Napoca 4.04.2012 Filme epitaxiale

Mai mult

Microsoft PowerPoint - 20x_.ppt

Microsoft PowerPoint - 20x_.ppt Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Ingineria proceselor chimice şi biologice/20 Titular disciplină: Prof.dr.ing. Maria Gavrilescu Catedra

Mai mult

FLOSPERSE TM Agenti de dispersie

FLOSPERSE TM Agenti de dispersie FLOSPERSE TM Agenti de dispersie Incepand cu anul 1978, SNF este unul dintre cei mai importanti furnizori de produse pe baza de poliacrilamida solubila in apa si capabila de expandare in apa, precum si

Mai mult

REPUBLIC OF MOLDOVA

REPUBLIC OF MOLDOVA PROGRAMUL DE MEDIU AL NAŢIUNILOR UNITE MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA Proiectul UNEP/GEF Republica Moldova: Lansarea activităților privind pregătirea celei

Mai mult

Produkt-Datenblatt

Produkt-Datenblatt 3 035 Regulatoare de temperatură cameră, cu comutare pentru 7 zile şi afişaj LCD pentru sisteme de încălzire RDE10 Comandă cu 2 poziţii, cu ieşire ON/OFF pentru încălzire Moduri de lucru: mod normal şi

Mai mult

Principiile deshidratarii legumelor şi fructelor

Principiile deshidratarii legumelor şi fructelor Principiile deshidratarii legumelor şi fructelor December 5 2018 Acest document contine texte si imagini reeditate din diverse manuale de specialiate. Continutul este actualizat cu informatii obtinute

Mai mult

Microsoft Word - ST78m Cabluri IT.doc

Microsoft Word - ST78m Cabluri IT.doc S.C. ELECTRICA S.A. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ S.T. nr : 78 / 2010 CABLURI DE ÎNALTĂ TENSIUNE ŞI ACCESORII pagini :13 CUPRINS Pagina 1. SCOPUL 2 2. REFERINŢE NORMATIVE STANDARDE 2 3. TERMENI ŞI DEFINIŢII 2 4.

Mai mult

Direct Current (DC) Electric Circuits

Direct Current (DC) Electric Circuits ELECTROTEHNICA BIBLIOGRAFIE 1. VINȚAN MARIA - Note de curs 2. POPA MIRCEA, VINŢAN MARIA, Electrotehnică. Îndrumar de laborator, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ISBN 9736512053, 2001, cota

Mai mult

6

6 OMPONENTE PASIVE SPEIALE 161 6.4. Linii de întârziere Domeniul radioelectronic a impus realizarea unor dispozitive care să asigure întârzierea unor semnale pe timpul prelucrării acestora. Televiziunea,

Mai mult

FISA TEHNICA AplaEFoam EPS 70 Polistiren Expandat ignifugat Nr:198 Editia:1 Revizia:1 Data: PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: Plăci termoizolante d

FISA TEHNICA AplaEFoam EPS 70 Polistiren Expandat ignifugat Nr:198 Editia:1 Revizia:1 Data: PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: Plăci termoizolante d FISA TEHNICA AplaEFoam EPS 70 Polistiren Expandat ignifugat Nr:198 Editia:1 Revizia:1 Data:30.08.2018 PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat, clasificat ca polistiren

Mai mult

Calitate aer comprimat Masurarea calitatii aerului comprimat conform ISO 8573 Continut de ulei rezidual - particule - umezeala Masurare continut ulei

Calitate aer comprimat Masurarea calitatii aerului comprimat conform ISO 8573 Continut de ulei rezidual - particule - umezeala Masurare continut ulei Masurarea calitatii aerului comprimat conform ISO 8573 Continut de ulei rezidual - particule - umezeala Masurare continut ulei rezidual OIL-Check 400 Pentru masurarea permanenta si foarte precisa a continutului

Mai mult

Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă

Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) 19-61 kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă de control microrăcitor de lichid CGA: Sistem numai

Mai mult

IOSUD - Universitatea Politehnica Timişoara Şcoala Doctorală de Studii Inginereşti Contribuţii privind procesul de sudare prin topire a oţelurilor ino

IOSUD - Universitatea Politehnica Timişoara Şcoala Doctorală de Studii Inginereşti Contribuţii privind procesul de sudare prin topire a oţelurilor ino Contribuţii privind procesul de sudare prin topire a oţelurilor inoxidabile Duplex pentru obținerea titlului științific de doctor la Universitatea Politehnica Timișoara în domeniul de doctorat Ingineria

Mai mult

Senzor inductiv de deplasare liniară

Senzor inductiv de deplasare liniară Formă cubică, aluminiu / plastic Posibilităţi de montare diverse Indicarea domeniului de măsură cu LED Imun la interferenţe electromagnetice. Zone inactive extrem de scurte Rezoluţie 0,001 mm 15 30 Vcc

Mai mult

ecotec pure ecotec pure Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă

ecotec pure ecotec pure Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă O centrală termică performantă cu tot ce reprezintă Vaillant Pur şi simplu ideal! oferă tot ce aţi putea dori de la o soluţie modernă de încălzire

Mai mult

Microsoft Word - TIC5

Microsoft Word - TIC5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE CAPITOLUL 5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE În Capitolul 3, am văzut că putem utiliza codarea sursă pentru a reduce redundanţa inerentă a unei surse de informaţie

Mai mult

FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS a aditivului pentru uleiul de motor și lubrifiant marca Anamegator tip Super Gold Ozerol MP-8 Prezenta Fișă tehnică de produs a

FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS a aditivului pentru uleiul de motor și lubrifiant marca Anamegator tip Super Gold Ozerol MP-8 Prezenta Fișă tehnică de produs a FIȘĂ TEHNICĂ DE PRODUS a aditivului pentru uleiul de motor și lubrifiant marca Anamegator tip Super Gold Ozerol MP-8 Prezenta Fișă tehnică de produs a fost întocmită în data de 01.11.2016 de către SC FUEL

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 25 MARTIE 07 APRILIE 2019 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

E_d_chimie_anorganica_2019_bar_model_LRO

E_d_chimie_anorganica_2019_bar_model_LRO Examenul de bacalaureat naţional 219 Proba E. d) Chimie anorganică Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. SUBIECTUL I Subiectul A. Citiţi următoarele

Mai mult

Științe ale naturii- clasa a IV-a Semestrul al II-lea PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Corpuri. Proprietăți NUMĂR DE ORE ALOCAT

Științe ale naturii- clasa a IV-a Semestrul al II-lea PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Corpuri. Proprietăți NUMĂR DE ORE ALOCAT Științe ale naturii- clasa a IV-a Semestrul al II-lea PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Corpuri. Proprietăți NUMĂR DE ORE ALOCAT: 5 PERIOADA:S I, II, III, IV, V COMPETENȚE GENERALE

Mai mult

Microsoft Word - Modul-2-Mat_avansate_2009

Microsoft Word - Modul-2-Mat_avansate_2009 MODULUL 2 MATERIALE CERAMICE CUPRINS INTRODUCERE 2 Obiective 2 Organizarea sarcinilor de lucru 2 Recomandări bibliografice 2 Lecţia 1 CUNOAŞTEREA MATERIALELOR CERAMICE 3 Exemplu ilustrativ 1 7 Activitatea

Mai mult

Fișă tehnică testo 521 Instrument pentru măsurarea presiunii diferențiale testo 521 ideal pentru măsurări cu tub Pitot Senzor integrat pentru presiune

Fișă tehnică testo 521 Instrument pentru măsurarea presiunii diferențiale testo 521 ideal pentru măsurări cu tub Pitot Senzor integrat pentru presiune Fișă tehnică Instrument pentru măsurarea presiunii diferențiale ideal pentru măsurări cu tub Pitot Senzor integrat pentru presiune diferenţială, cu compensare de temperatură Două mufe externe pentru conectarea

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 17 30 IUNIE 2019 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF)

Mai mult

MasterTop BC 375N Strat de acoperire poliuretanic, bicomponent, pigmentat, fără solvenți, cu emisii reduse, autonivelant DESCRIEREA PRODUSULUI MasterT

MasterTop BC 375N Strat de acoperire poliuretanic, bicomponent, pigmentat, fără solvenți, cu emisii reduse, autonivelant DESCRIEREA PRODUSULUI MasterT DESCRIEREA PRODUSULUI este un produs de acoperire a pardoselilor poliuretanic, bicomponent, autonivelant, fără solvenți, cu emisii reduse, predozat. DOMENII DE APLICARE este utilizat în spații interioare

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 30 IULIE 12 AUGUST 2018 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

Material de Acoperire Anticorozivă DATE TEHNICE Structură: Material de acoperire bicomponent, cu conţinut de răşină epoxi - poliamidică. Domeniu de ut

Material de Acoperire Anticorozivă DATE TEHNICE Structură: Material de acoperire bicomponent, cu conţinut de răşină epoxi - poliamidică. Domeniu de ut Material de Acoperire Anticorozivă DATE TEHNICE Structură: Material de acoperire bicomponent, cu conţinut de răşină epoxi - poliamidică. Domeniu de utilizare: Produsul se foloseşte pentru acoperirea anticorozivă

Mai mult

Microsoft Word - Sinteza_EtapaIII_Contract 69_IDEI_final_.doc

Microsoft Word - Sinteza_EtapaIII_Contract 69_IDEI_final_.doc Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea de Automatica si Calculatoare Sistem autonom, auto instruibil de comanda adaptiva robot - CNC integrat in arhitectura orientata pe servicii pentru reproducerea

Mai mult

MergedFile

MergedFile Olimpiada de Fizică X Etapa pe judeţ 5 februarie Barem de ealuare şi de notare Se punctează oricare altă modalitate de rezolare corectă a problemei Problema I Geamandura Sarcina de lucru nr. Nr. item Punctaj.a.

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr 1 Nr. crt. LISTA PROIECTELOR COMPONENTE ale programului nucleu: Dezvoltarea de noi concepte, metode, procese şi tehnologii privind securitatea exploatării resurselor minerale, protecţia la explozie, protejarea

Mai mult

MANUAL DE INSTALARE USI SECTIONALE INDUSTRIALE RABATERE SUPRAINALTATA CU ARCURILE JOS

MANUAL DE INSTALARE USI SECTIONALE INDUSTRIALE RABATERE SUPRAINALTATA CU ARCURILE JOS MANUAL DE INSTALARE USI SECTIONALE INDUSTRIALE RABATERE SUPRAINALTATA CU ARCURILE JOS 1. INFORMAȚII GENERALE Instalarea corectă a ușilor secționale este o condiție esențială pentru funcționarea sigură

Mai mult

CONCURSUL INTERLICEAL “TOPFIZ”

CONCURSUL INTERLICEAL “TOPFIZ” INISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN, BN CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ, BN CONCURS REGIONAL DE FIZICĂ 988 8 C. N. LIIU REBREANU, Bistrița 3 5 noiembrie 8 Clasa a X-a Probleme propuse

Mai mult

Microsoft Word - 1_ILUMINATUL ELECTRIC_Marimi & unitati fotometrice_corectat_ulterior.doc

Microsoft Word - 1_ILUMINATUL ELECTRIC_Marimi & unitati fotometrice_corectat_ulterior.doc Silvia-Maria DIGĂ UTILIZĂRILE ENERGIEI ELECTRICE Instalaţii de iluminat electric Silvia-Maria DIGĂ UTILIZĂRILE ENERGIEI ELECTRICE Instalaţii de iluminat electric Editura Universitaria Craiova, 2016 UTILIZĂRILE

Mai mult

Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Master Radio Comunicaţii PROIECT MICROS

Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Master Radio Comunicaţii PROIECT MICROS Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Master Radio Comunicaţii PROIECT MICROSISTEME ELECTROMECANICE Profesor îndrumător: s.l. dr.

Mai mult

CURS II Modelarea scurgerii în bazine hidrografice Modelarea scurgerii lichide pe versanţii bazinului hidrografic Modalităţi de cercetare a scurgerii

CURS II Modelarea scurgerii în bazine hidrografice Modelarea scurgerii lichide pe versanţii bazinului hidrografic Modalităţi de cercetare a scurgerii CURS II Modelarea scurgerii în bazine hidrografice Modelarea scurgerii lichide pe versanţii bazinului hidrografic Modalităţi de cercetare a scurgerii pe versanţi Versanţii asigură scurgerea apei sub influenţa

Mai mult

Gamele grundfos se & sl POMPE PENTRU APE UZATE SUBMERSIBILE ŞI INSTALATE USCAT 0,9-30 kw 2, 4, 6 poli Fără compromisuri vehicularea în condiții de sig

Gamele grundfos se & sl POMPE PENTRU APE UZATE SUBMERSIBILE ŞI INSTALATE USCAT 0,9-30 kw 2, 4, 6 poli Fără compromisuri vehicularea în condiții de sig Gamele grundfos se & sl POMPE PENTRU APE UZATE SUBMERSIBILE ŞI INSTALATE USCAT 0,9-30 kw 2, 4, 6 poli Fără compromisuri vehicularea în condiții de siguranță a apelor uzate Într-o nouă construcție și o

Mai mult

Microsoft Word - documentatie-tehnica-mustar-extra.docx

Microsoft Word - documentatie-tehnica-mustar-extra.docx Documentație tehnică pentru produsul consacrat Muștar extra 1. Numele produsului: Muștar extra Muștarul extra se fabrică în două sortimente: dulce și iute 2. Descrierea materiilor prime și a ingredientelor

Mai mult

Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fi

Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fi Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fiind eliminarea zgomotului suprapus unei imagini. Filtrarea

Mai mult

Proiect de tehnologie didactică

Proiect de tehnologie didactică Proiect didactic Data: Profesor: Staier Ioana Elena Şcoala: Şcoala Gimnazială Octavian Goga Sighişoara Clasa: a VII-a Lecţia: Temperatura Tipul lecţiei: lecţie de recapitulare, care vizează fixarea şi

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunarea de Jos din Galati 1.2 F

FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunarea de Jos din Galati 1.2 F FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunarea de Jos din Galati 1.2 Facultatea / Departamentul Medicina si Farmacie / Stiinte

Mai mult

6. Incovoierea [Compatibility Mode]

6. Incovoierea [Compatibility Mode] 6. ÎNCOVOIERE CU FORȚĂ AXIALĂ 6.1. IPOTEZE DE CALCUL Calculul la starea limită ultimă la încovoiere cu/fără forță axială se face pe baza ipotezelor simplificatoare: - secțiunile plane rămân plane și după

Mai mult

Microsoft Word - 2 Filtre neliniare.doc

Microsoft Word - 2 Filtre neliniare.doc 20 Capitolul 2 - Filtre neliniare 21 CAPITOLUL 2 FILTRE NELINIARE 2-1. PRELIMINARII Răspunsul la impuls determină capacitatea filtrului de a elimina zgomotul de impulsuri. Un filtru cu răspunsul la impuls

Mai mult

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ LABORATORUL DE FIZICA ATOMICA SI FIZICA NUCLEARA BN-03 B DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG. Scopul lucrării Determinarea

Mai mult

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc MANUAL INSTALARE SI UTILIZARE CRH 6 - DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ ŞI CONTROL Dispozitivul de siguranţă şi control CRH 6 este un dispozitiv multifuncţional compus din: o supapă de pornire/oprire, flacără de

Mai mult

Microsoft Word _Evrika_Clasa10_PI_Solutie.doc

Microsoft Word _Evrika_Clasa10_PI_Solutie.doc Concursul Naţional de Fizică Evrika 1 martie 01 X Problema I (10 puncte) Scafandrul Un scafandru realizează înregistrări video despre lumea acvatică. Pentru scufundări el utilizează un aparat, care-i permite

Mai mult

Noțiuni matematice de bază

Noțiuni matematice de bază Sistem cartezian definitie. Coordonate carteziene Sistem cartezian definiţie Un sistem cartezian de coordonate (coordonatele carteziene) reprezintă un sistem de coordonate plane ce permit determinarea

Mai mult

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p RAPORT FINAL Perioada de implementare: 2016-2018 CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite pentru creșterea siguranței în funcționare Contract

Mai mult