DECLARATIE DE AVERE. * l) Prin farnilie se 'in~dege 8o(ul/sotia ~i cop iii atlati 1n 1ntretinerea acestora.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLARATIE DE AVERE. * l) Prin farnilie se 'in~dege 8o(ul/sotia ~i cop iii atlati 1n 1ntretinerea acestora."

Transcriere

1 DECLARATIE DE AVERE Subsenmala DOROFTEI I. Joana Ofelia, avand functia de ~ef birou la Biroul Imagine ~i Comunicare Universitatea,,Valahia" din Targovi~te, CNP domiciliul _ Targovi~te, Damboviffl cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, cleclar pe proprie raspundere di impreunii cu familia 1 > detin urmatoarele: * l) Prin farnilie se 'in~dege 8o(ul/sotia ~i cop iii atlati 1n 1ntretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Tercnuri NOL\: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. I;: Adresa sau Ilona Annl Categoria* dobandirii.,. Suprafata Cota,i>arte _ Modul 1 de dobanclire TitularuI 1 ) " 'ii ~ Catcgoriilc indicate sunt: (1) agl'icol; (2) foreslier; (3) intravilan; (4) luciu de apll.; (5) alte rnlegorii de terenuri extravilane, daca se afla i'n circuitul civil. *2) La 'Titular" se me11liont:t1zu, 'in 1.;azul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cotaparte ~i numele coproprietarilor. 2. Cladiri Se vor dcclara inclusiv cele aflate 'in alte \ari. Diimbovita, Targovi:,;te, aparlarm:nl ,61m 2 100%.. Dorofl:ci Torina Credit 1potccar Ofelia * Catcgoriilc indicate sunt: ( l) apartament; (2) casil. de locuit; (1),:;i ~ii de vacant/\; (4) spa{ii comcrciale/de productie. *2) La "Titular" sc mentioneaza, 111 cazul h111111rilor proprii, numde proprietarului (titularul, sotul/soiia, copilul), iar 1n cazul bunurilor in coproprietate, cotapmte :;;i numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, trnctoarc, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi,:;i altc mijloace de trnnsport care sunt su1mse inmatriculaiii, potrivit legii 1

2 Natura Marca Nr. de bucati An'ul de fabricatie.modul de dobandire., Autoturism Peugeot Autoturism Hyundai Kona I 2020 Contract de vanzan: cumparare Contract de vanzare cumparare 2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti'i ~i de cult, colectii de artii i numismaticu, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a caror valoare 'insumata depii~e~te de euro Se vor mentiona toate bunurile aflate 1n proprietate, indiferent dacii ele se atla sau nu pe teritoriul Romiiniei la momentul declararii. Descriere sumara,0 AJrnJ dobandirii.., '""' Valoare'fl estii.nata III. Bunuri mobile, a ciirur valoare depa~e~te de euro fiecare, ~i bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni Natura lnmului Data Persoana catre ~are sa I~ ''f' Form~ instri'iinat instrainarii im~trainat Valoarea instrainarii IV. Active financiare 1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire ~i investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarca insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv cele aflate 111 banci sau institutii financiare din strainatate. lnstitutia care administreazii 'J'ipul* Valuta Desehis i'n anul,~i adresa ace.steia Sold/valoare la zi.... *Categoriile indicate sunt: (7) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozil bancar sau echivalente; (3) jonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 2. Plasamente, investitii directe,5i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata 'insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro NOTA. : Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile in strainatate. 2

3 Emitent tiilu/societatei'l in care pcrsoana estc actionar sau asociat/beneficiar de imornmut Tipul* " Numar de titluri/ cota de 1>articipare Valoarea totala la zi *Categoriile indicate sunt: (]) hdrtii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) acfiuni sau par/i sociale fn societa/i comerciale; ( 3) fmprumuturi acordate in nume personal. 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depii~esc echivalentul a de euro pe an: Sc vor declara inclusiv cele atlate 111 strainatate. V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise III beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing ~i alte asemenea bunuri, dadi valoarea insumatii a tuturor acestora depii~e~l'e de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acurnulate in strainiitate.,!.. Creditor Con1ractat'in anul 1, Scadent la,. Valoare Unicredit Bank RON Unicredit Bank RON Banca Transilvania cumparaturi card RON VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fatii de valoarca de piata, din partea unor persoane, organizafii, societiiti comerciale, regii autonome, companii/societati nafionale sau institutii publice romane~ti sau striiine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individualii depa~e~te 500 de euro* Cine a realizat venitul ~ 1. I. Titular f, " Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul annal numele, adresa ~!!enerator cle venit incasat 1.2. Sot/sotie 1.3. Copii 3

4 *Se excepteaza de la dec!arare cadourile,ri trata(iile uzuale primite din partca rude/or de gradul I i al J ] lea. VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de f'amilie, realizate 111 ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare) NOIA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. ;, "' Sursa venitului: Cine a r.ealizat venitul Sevviciul prcstat/obiectul Venitul anti'al nume1e, adresa 11:enerator de venit incasat I Venimri din salarii 1. I. Titular Universitatea Valahia din Doroftei Toana Ofelia Targovi$te Drepturi salariale 44.R93 Str. Aleea Sinaia nr Sot/so(ie 1.3. Copii 2. Venituri din activitiiji independente 2. l. Titular '"""' ': 2.2. Sotisotie,3. Venituri din cedareafolosinjei bunurilor T itular 3.2. Sotf sotie 4, Venituri din investif ii 4.1. Titular ' Sotfsotie 5. Venituri din pensii 5. I. Titu lar 5.2. So1/sotie 6. Venituri din activjtliji agricole.,,. ' 4

5 6.1. Titular 6.2. Sotf sotie c. Cine a realizat venitul Sursa venitului: " Serviciul prestat/obiectul Venitul anllal Nume, adresa.!!enerator de venit incasat 7. Venituri din premii.~i dinjocuri de 110roc 7.1. Titular i 7.2. Sot/sotie 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse 8. I. Titular 8.2. Sot/sotie 8.3. Copii Prezenta declarafie constituie act public ~i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caractcrnl incomplet al datelor mentionate. Data completarii Se 5

6 AJ?J/ /r. rj6. it?/4? DECLARA TIE DE INTERESE Subsemnata, DOROFTEI I. Joana Ofelia, aviind functia de ~ef birou la Universitatea,,Valahia" din Targovi~te Biroul Imagine ~i Comunicare, CNP, domiciliul, Tiirgovi~tc, Diimbovita cunosciind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere: 1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nafionale, institufii de credit, grupuri dc 1 intereseconomic, p_recum si membr,u u1 asociatii, fundatii sau alte ore:anizafii nee:uvernamentale:... I Unitatea Nr. de par1i Valoarea totala a Calitatea d~tinuta denumirea ~i a<lr~sa sociale sau pilrtilor sociale de actiuni ~i/sau a actiunilor 1. I Calitatea de membru in organcle de conducere, 'administrare ~i control ale societati1o r comerciale, ale] regiilor aufonojrte, ale companiilor/societatnor nafionale, ale institutiilor de credit, ale grupttrilor de interes J economic ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor ore:anizatii neguvernamenfale: n 1 Unitatea denumirea ~i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor Calitatea de membru in eadrnl asociatiilor;nmfesional¼l si/sau sindicale ', Calitatca de membrtt in organele de conducere, administrare ~i control, retribuite s,an neretribuite,~ definute in cadrul partidelor politice, functia cletinutitsi denumirea partidului politic ~ Contr,a cte; inclusiv ccle de a. sistenja ju. r.iclidi, consultanta juridici'i, consultanta ~i civ. ile, obfinute ori aflate j,1 in dernlare in timpul exercitarii functiilor, mandatelor sau demnitatilor publice finanfa.te de la bugetul de stat, local ~i din fonduri e:xterne ori incheiate en societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar mujoritar/minoritar: Instilulia Procedwa prin 5.1 Beneficiarul de oontmct: nwnele, Data oontmctant:1: care a fust Valoorea Tipul ljurata prenumeleldenumirea~i adresa fud1eierii denumirea ~i 1n:redintat totalaa contmctului contmctului adrcsa conlmdul contra::tului oontractului Trtular...,... Sq/oope... ;,,,,++ +l+ + R u de de gradul JI) ale titularului... Sccietii~ comerciale'pffirnra fi7icaautaizllw An:ia(ii rarniliae!oibirne irrlividuale, rabiirteasociate, socitmli civile pofesiooale sai1 socitmli civile poresiittlle cu raspun:lere limitltlc'dlecl:!sfaµrriipo1esiacleavccati Otg;miz:itii ~Furrlajii! f\9::ciaprl _ JJ P1111 rude de gradul 1 se tntelege parint1 pc 11111c ascendenta ~1 copii pe hme descendenta. 2 > Se vor dcclara numele, denurnirea ~i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de[inutil, titularul, so\ul/sotia!;ii rudele de gradul I obtin contracte, a~a cum sunt definite la punctul 5. Nu se declara contractele societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul 11npreuna cu so[ul/so[ia ~i rudele de gradul I detin mai pu\in de 5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. Prezenta declaratic constituie act public ~i raspund potrivit legii penalc pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completarii Semnatura.. 1

7 DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata DOROFTEI I. Ioana Ofelia, avand functia de secretarii la Universitatea,,Valahia" din Tiirgovi~tc Proicct ACTlV, cod oroiect POCU/379/6/21/124635, CNP, domiciliul Tiirgovi~tc, Dambovita cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 111 declarafii, <leclar pe proprie rlispundere ell. impreunii en familia 1 l detin urmi'itoarele: *I) Prin familic sc intelege sotul/sotia ~i copiii aflati 11 intretinerea acestora. J. Ilunuri imobilc 1. Tcrcnuri Se vor rleclarn inclusiv cele aflate 111 alte ta.ri. * Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dad\ se aflii 111 circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaza, 111 cazl1l bunurilor proprii, numele proprietarnlui (litularul, sotul/so\ia, copilul), iar 1n cazul bunurilor 11 coproprictate, cotaparte ~i numele coproprietarilor. 2. Cli'idiri Sc vor declara inclusiv cele aflate 'in alte tari. Diimbovita,. Tiirgovi~te, apartarnent 20]9 48,6lm 2.. Doroftei Ioana I 00% Cre d 1t 1potecar Ofi. e 1 1a * Catcgoriile indicate sunl: (I) upartament; (2) casa de locuit; (3) casii de vacanta; ( 4) spati i cornerciale/de productie. *2) La "Titular" se mentioneaza, 111 cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar 111 cazul bunuri!or in coproprietate, cotaparte ~i numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii 1

8 Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricafic ModuJ de dobandire Autoturism Peugeot Autoturism Hyundai Kona I 2020 Contract de vanzare cumparare Contract de vanzare cumparare 2. Hunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta i de cult, colectii de arta ~i numismaticii, obicctc care fac partc din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare fosumata depa~e~te de euro Se vor mentiona toate bunurile aflate 'in proprietate, indiferent daca ele se aflii sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declariirii. Desctiere sumara Valoarea estimata III. Bnnuri mobile, a caror valoare depi'i e~te de euro fiecare, ~i bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni Natura blinului Data Persoana catre caresa Forma 'Valoarea instrainat 'instrainarii instrainat instriiiniirii % IV. Active financiare 1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv cardurile de credit, dacii valoarea fosumata a tuturor acestoru depii~e~te de euro Se vordeclara inclusiv cele aflate 111 hanci sau institutii financiare din strainatate.,,. Institutia care administreaza si> adresa aeesteia Tipul* Valuta Deschis in anul Sold/valoar.e la zi ' *Categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalenle (inclusiv card); (2) depozil bancar sau echivalente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele ajerente anuluifi.scal anterior). 2. Plasamente, investitii directe ~i 'imprumuturi acordate, dacii valoarea de piata 111sumatii a tuturor acestora depa e~te de euro Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile in strainatate. 2

9 Emitent titlulsocietatea in caie pc1 soana este ac iouar sau asocfat/beneficiar de 'im rumut Tipul* Valonrea totala la zi *Categoriile indicate sunt: (}) hdttii de valoare dejinute (titluri de slat, certificate, obligafiuni); (2) acfiuni sau par(i sociale in societafi comerciale: (3) fmprumuturi acordate in nume personal. an: 3. Alte active producatoarc de venituri nete, care 'insumate depii~esc echivalcntul a de euro pe Se vor declara inclusiv cele atlate 111 strainatate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui te1i, bunuri achizifionate in sistem leasing ~i alte asemenea bunuri, dacii valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 111 strainiitate. "'.. '., _,,. Creditor Contractat in anul S.cadent la Valoare,c.,. "" Unicredit Bank RON Unicredit Bank RON Banca Transilvania cumparaluri card RON VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societafi nationale sau institntii publice romane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individualii depii~e~te 500 de euro* Cine a realizat venitlll 1.1. Titular Sur:sa v:enitului: Servkiul prestat/obiecful V:enitul anual I" numele, adresa aenerator de venit incasat 1.2. Sot/sotie 1.3. Copii 3

10 *Se excepteaza de la declarare cadourilc (fi tratafiile uzuale primite din purleu rude/or de grudul I Ji al! Ilea VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 4 t din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificlirile ~i completlirile ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.., Cine a realizat venitul 1. Venituri din sa!arii.. Sursa venitului: Serviciul presta t/obiectul Venitu.1 annal numele, adresa 1?:enerator de veuit "" il:tcasat I. 1. Titular Universitatea Valahia din Doroftei loana Ofelia Targovi~te Drepturi sa!ariale Str. A leea Sinai a nr Sot/sotie " l.3. Copii 2. Venituri din activita/undependente "' ' 2.1. Titular "' 2.2. Sotfsotie 3. Venituri din cedarea folosinfei bunurilor 3. I. Titular 3.2. Sotfsoiie 4. Venituri din investifii 4. I. Titular " ;:, 4.2. Soy'sotie 5. Venituri din pensii 5.1. Titular 5.2. Soi/sotie 6. Venituri din activitaji agricole, 4 '

11 6.1. Titular 6.2. Sotf sotie Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Venitul annal Cine a realizat venitul Nume, adresa 1?:enerator de venit incasat 7. Venituri din premu $i dinjocuri de noroc 7.1. Titular 7.2. Soy'sotie 7.3. Copii 8. Venih1ri din alte surse 8. I. Titular 8.2. Sot/sotie 8.3. Copii Prezenta declaratie constituie act public ~i rlispund potrivit Iegii penalc pcntru incxactitatea sau caracterul incomplet a l datelor mentionate. Data completarii Semnatura

12 DECLARATIE DE INTERESE Subsemnata, DOROFTEI I. Ioana Ofelia, avand funcfia de secretara la Universitatea,, Valahia" din Targovi~te Prniect ACTIV, cull proiect POCV/379/6/21/124635, CNP, domiciliul _, Targovi~te, Dambovita cunoscand prevederile a r t. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspunderc: l. Asociat sau actionar Ii societafi comerciale, companimsociefafi. nafionale, insthutii de credit, grupu.ri de,! ''interes economic, precum ~i membru in asoeiatii, fundatii sau a lte or_g_anizatii ne2uvernamentale: Unitatea Nr. de parti Valoarea totala a Calitatea de1inuta denumirea ~i adresa sociale sau partilor sociale de actiuni ~i/sau a actiunilor I. I.., CaHtate, de memb,u In o,ganele do coudnre,e, adminlstn,,o,1 control ale,ocootituor cometciale, al, j regiilor antonome, ale companiilor/soeietatil'or nationale, a le institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asocratiilor sau fundatiilor o,r i a le ajtor organizatii neguvei,namentale: Unitatea denumirea ~i adresa Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor ;3. Calitatea de me:mbru in cadrul asociatwor p rofesionnle ~i/sau sindicale oi!ui>!,, Calitatea de mcmbru fo organele de contjucer.e, administrare ~i control, rettibuite sau neretripuit1i, ] d et.inute i11;;cadrul partidelor po.iitice, funcfia detinuta:li denumirea. partidului politic Conlracte, inclusiv celc de asistcnta juridica, consultanfa juridica, consultanta ~i civile, obtinute orni aflate j in derulare in timpul e:ter~w'irii funcfiilor, ma,ndatelor sau demnitatilor publice finantate de Ja bugetul de,, stat, local ~i din fonduri externc ori incheiate cu societati comerciale ct1 capital de. stat sau unde stat ul este, aetionar maioritar/minoritar : 'C Tnstitupa Ptucooura ptin 5.1 Beneficimul de contract: numele, contractanta: a:reafoo: Tipul prenumeleldenumirea ~i adresa denumirea~i mcredin(at contractului adresa cmtroctul Titular Data mcheierii contrnctului "' Dumt:a contmctului ' Valoarea ~ / / t.otalaa oontmctului So\f~µe... Rude de gradul 1 ) ale titulmului... Sociefa(i cometciale/ Pers:m1 fi2ica autoi:za ' Ama\ii fumiliak/ Cabirl:te iooividtnk; cabin,.ie aso:iate, sociefa(i civile puresionale swsociefa(i ci\1lepmlesionalecuraspurrlere limitatacarere,~aµu1esiadea\qc3t/ (xg,nizatii ref;'ll\ffilalta11ale/fllfrlatiil Asociajii2) 11 Pnn rude de gradul I se 1ntelege pannt1 pe luue asi:endenta ~1.. cop11 pe lime descendenta. 21 Se vor declara nw11ele, denurnirea ~i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, sotul/sotia ~i rudele de gradul I obtin contracte, a~a cum sunt definite la punctul 5. Nu se dee Iara contractele societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul 1mpreuna cu so(ul/sotia ;,i rudele de gradul I detin mai pu(in de 5% din capitalul social al societatii, indiferem de modul de dobandire a actiunilor. Prezenta declaratie constitu ie act public ~i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mcntionate. Data completarii Sen 1

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul...,' avand funcfia de Pirvulescu E Adrian Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la,, domici

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul...,' avand funcfia de Pirvulescu E Adrian Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la,, domici DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul...,' avand funcfia de Pirvulescu E Adrian Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la,, domiciliul SECTOR 6, judetul Bucuresti cunoscand prevederile

Mai mult

Consiliul Legislativ

Consiliul Legislativ CONSILIUL LEGISLATIV DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,..., având funcţia de... la..., CNP..., domiciliul......, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

Mai mult

Microsoft Word - OPRISAN EUGEN ALIN

Microsoft Word - OPRISAN EUGEN ALIN DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul OPRISAN EUGEN ALIN, avand functia de CONSILIER SUPERIOR, la PRIMARIA MUN. HUNEDOARA, CNP, cu domiciliul in HUNEDOARA, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

Microsoft Word - BARABAS STEFAN ILIE

Microsoft Word - BARABAS STEFAN ILIE DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata Barabaş Ştefan Ilie, avand functia de consilier juridic, la Primăria municipiului Hunedoara, CNP, domiciliat în Hunedoara, cunoscand prevederile art. 326 din

Mai mult

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul...,' Mihaescu c Romi... avand funcfia de Director general Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul...,' Mihaescu c Romi... avand funcfia de Director general Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la.. DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul...,' Mihaescu c Romi... avand funcfia de Director general Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,... I, domiciliul SECTOR 5, judetul Bucuresti cunoscand

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.95/ Subsemnatul/Subsemnata, IANCU I. GABRIELA, având funcţia de CONSILIER ASISTENT la AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.95/ Subsemnatul/Subsemnata, IANCU I. GABRIELA, având funcţia de CONSILIER ASISTENT la AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE DECLARAŢIE DE AVERE Nr.95/11.05.2011 Subsemnatul/Subsemnata, IANCU I. GABRIELA, având funcţia de CONSILIER ASISTENT la AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ-CENTRUL JUDEȚEAN PRAHOVA, CNP,

Mai mult

I DECLARAJIE DE AVERE 0 e. IUN. 2G18 5" Subsemnatul/Subsemnata, de INSPECTOR CNP SIBIU SIMONA la BAS, domiciliul, avand funcfia cunoscand prevederile

I DECLARAJIE DE AVERE 0 e. IUN. 2G18 5 Subsemnatul/Subsemnata, de INSPECTOR CNP SIBIU SIMONA la BAS, domiciliul, avand funcfia cunoscand prevederile I DECLARAJIE DE AVERE 0 e. IUN. 2G18 5" Subsemnatul/Subsemnata, de INSPECTOR CNP SIBIU SIMONA la BAS, domiciliul, avand funcfia cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE 253/ NUMIRE TEMPORARA IN FUNCTIE DE CONDUCERE Subsemnatul ŞERBĂNESCU N. LIVIU NICUŞOR, având funcţia de SEF BIROU la

DECLARAŢIE DE INTERESE 253/ NUMIRE TEMPORARA IN FUNCTIE DE CONDUCERE Subsemnatul ŞERBĂNESCU N. LIVIU NICUŞOR, având funcţia de SEF BIROU la DECLARAŢIE DE INTERESE 253/26.09.2014 NUMIRE TEMPORARA IN FUNCTIE DE CONDUCERE Subsemnatul ŞERBĂNESCU N. LIVIU NICUŞOR, având funcţia de SEF BIROU la CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, BORTEA GH. SORIN ADRIAN, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIM

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, BORTEA GH. SORIN ADRIAN, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIM DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, BORTEA GH. SORIN ADRIAN, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BUCURESTI, CNP, domiciliul BUCURESTI, SECTOR

Mai mult

Microsoft Word - RISCUTA SORINA

Microsoft Word - RISCUTA SORINA DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata RIŞCUŢIA SORINA avand functia de CONSILIER la DIRECŢIA RESURSE-UMANE, CNP domiciliul HUNEDOARA, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul

Mai mult

DE CLARA TIE DE A VERE P~. s?ojar,of.,j..o1j' Subsernnata... ' avand functia de Mirica GI Andreea Consilier Institutul National de Statistica, Bucures

DE CLARA TIE DE A VERE P~. s?ojar,of.,j..o1j' Subsernnata... ' avand functia de Mirica GI Andreea Consilier Institutul National de Statistica, Bucures DE CLARA TIE DE A VERE P~. s?ojar,of.,j..o1j' Subsernnata... ' avand functia de Mirica GI Andreea Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 6 la................., I, domiciliul SECTOR

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CIOARA IOAN MARIUS având funcţia de VICEPRIMAR la CONSILIUL LOCAL CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA CNP domiciliu

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CIOARA IOAN MARIUS având funcţia de VICEPRIMAR la CONSILIUL LOCAL CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA CNP domiciliu DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CIOARA IOAN MARIUS având funcţia de VICEPRIMAR la CONSILIUL LOCAL CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA CNP 1800308010257 domiciliul COMUNA CIURULEASA, NR. 42 A, JUDEȚUL ALBA cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MACARIE I. DORINA, având funcţia de CONSILIER PRINCIPAL la DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MURES, CNP, domici

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MACARIE I. DORINA, având funcţia de CONSILIER PRINCIPAL la DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MURES, CNP, domici DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MACARIE I. DORINA, având funcţia de CONSILIER PRINCIPAL la DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MURES, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

Mai mult

Microsoft Word - Oprean Alexandru

Microsoft Word - Oprean Alexandru Nr. 6 /_11.02.2013 Din registrul declaratiilor de avere DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Oprean Alexandru Vasile, avand functia de _consilier superior la Primaria Municipiului Bistrita, CNP,

Mai mult

Nr.36/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, MOGA MARCEL având funcţia Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de _Coordonator Compart

Nr.36/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, MOGA MARCEL având funcţia Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de _Coordonator Compart Nr.36/24.03.2016 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, MOGA MARCEL având funcţia Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de _Coordonator Compartiment la Sibiu- C.L MIERCUREA SIBIULUI, CNP, domiciliul

Mai mult

Nr.49/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Mu

Nr.49/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Mu Nr.49/03.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj, CNP, domiciliul Loc. Turda, Jud. Cluj. cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata RODICA-ROXANA ANGHEL având funcţia de Consilier la Serviciul Juridic şi Reglementari, Compartimentul Reglementări, CNP

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata RODICA-ROXANA ANGHEL având funcţia de Consilier la Serviciul Juridic şi Reglementari, Compartimentul Reglementări, CNP DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata RODICA-ROXANA ANGHEL având funcţia de Consilier la Serviciul Juridic şi Reglementari, Compartimentul Reglementări, CNP domiciliul Bucureşti., cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

Microsoft Word - RUSU CORNEL

Microsoft Word - RUSU CORNEL DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata RUSU CORNEL, avand functia de POLITIST LOCAL, la PRIMARIA MUN.HUNEDOARA, CNP..., domiciliul HUNEDOARA, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata... Patru E Corina ' '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domic

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata... Patru E Corina ' '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domic DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata... Patru E Corina ' '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul... ~~~:~~.~~..?.1:1.~~~~~--~~.7~~-~:".~.~-.......

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul ILUC N DAN de Consilier superior- la CNP -, domiciliul Bucuresti, -, având funcţia Directia Sanitara Veterinara si pen

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul ILUC N DAN de Consilier superior- la CNP -, domiciliul Bucuresti, -, având funcţia Directia Sanitara Veterinara si pen DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul ILUC N DAN de Consilier superior- la CNP -, domiciliul Bucuresti, -, având funcţia Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata VLAICU V. MANUELA CARMEN ' avand funcfia de Expert la Institutul National de Statistica, Bucuresti, BUCURESTI ', domi

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata VLAICU V. MANUELA CARMEN ' avand funcfia de Expert la Institutul National de Statistica, Bucuresti, BUCURESTI ', domi DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata VLAICU V. MANUELA CARMEN ' avand funcfia de Expert la Institutul National de Statistica, Bucuresti, BUCURESTI ', domiciliul SECTOR 6, judetul Bucuresti...... cunoscand

Mai mult

Microsoft Word - IVAN MARIOARA

Microsoft Word - IVAN MARIOARA DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata IVAN MARIOARA, avand functia de REFERENT SUPERIOR, la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA, CNP, domiciliul HUNEDOARA, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, dom

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, dom DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE 497/ Subsemnatul/Subsemnata, COSMA D.I CĂTĂLIN DORIN, având funcţia de INSPECTOR DE SPECIALITATE la CENTRUL NAȚIONAL

DECLARAŢIE DE INTERESE 497/ Subsemnatul/Subsemnata, COSMA D.I CĂTĂLIN DORIN, având funcţia de INSPECTOR DE SPECIALITATE la CENTRUL NAȚIONAL DECLARAŢIE DE INTERESE 497/10.05.2017 Subsemnatul/Subsemnata, COSMA D.I CĂTĂLIN DORIN, având funcţia de INSPECTOR DE SPECIALITATE la CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC,

Mai mult

Beldie C Declaratie de avere 2015

Beldie C Declaratie de avere 2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata BELDIE V. CRISTINA ZINA, având funcţia de ȘEF SERVICIU la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu domiciliul în Brașov, jud.

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE 67/ Subsemnata, AVRAM CRISTINA DIANA, având funcţia de Inspector de spacialitate II la Centrul Nat. De Dezvoltare a I

DECLARAŢIE DE INTERESE 67/ Subsemnata, AVRAM CRISTINA DIANA, având funcţia de Inspector de spacialitate II la Centrul Nat. De Dezvoltare a I DECLARAŢIE DE INTERESE 67/24.05.2013 Subsemnata, AVRAM CRISTINA DIANA, având funcţia de Inspector de spacialitate II la Centrul Nat. De Dezvoltare a Inv. Profesional si Tehnic, CNP, domiciliul Timisoara,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SABADEANU COSMIN, având funcţia de Consilier principal la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SABADEANU COSMIN, având funcţia de Consilier principal la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SABADEANU COSMIN, având funcţia de Consilier principal la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, CNP, domiciliul, cunoscând

Mai mult

Onet Corina_Declaratie de avere

Onet Corina_Declaratie de avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata ONET CORINA-ANGELA, având funcţia de INSPECTOR, la CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ, CNP, domiciliul CLUJ-NAPOCA, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, STANCU I. MĂDĂLINA, având funcţia de REFERENT SUPERIOR la D.S.V.S.A. Bucuresti, CNP, domiciliul București,

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, STANCU I. MĂDĂLINA, având funcţia de REFERENT SUPERIOR la D.S.V.S.A. Bucuresti, CNP, domiciliul București, DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, STANCU I. MĂDĂLINA, având funcţia de REFERENT SUPERIOR la D.S.V.S.A. Bucuresti, CNP, domiciliul București, sect.2, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

Mai mult

untitled

untitled 40/02.04.2014 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, GHEORGHE I. ELENA, având funcţia de consilier juridic la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, CNP, domiciliul Bucureşti,

Mai mult

Inregistrat in Registrul declaratiilor de avere al Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Constantin Opris Baia Mare la numarul 1053/ DECLARAŢIE

Inregistrat in Registrul declaratiilor de avere al Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Constantin Opris Baia Mare la numarul 1053/ DECLARAŢIE Inregistrat in Registrul declaratiilor de avere al Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Constantin Opris Baia Mare la numarul 1053/13.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Botorce Dan, având

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, DAROLŢI LIVIA ADRIANA, având funcţia de ŞEF BIROU EVALUARE la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU, CNP,

DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, DAROLŢI LIVIA ADRIANA, având funcţia de ŞEF BIROU EVALUARE la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU, CNP, DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, DAROLŢI LIVIA ADRIANA, având funcţia de ŞEF BIROU EVALUARE la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU, CNP, domiciliul ZALĂU, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

DEC LARA TIE DE A VERE Subsernnata CONSTANTINESCU N MARIANA ' Director avand functia de Institutul National d

DEC LARA TIE DE A VERE Subsernnata CONSTANTINESCU N MARIANA ' Director avand functia de Institutul National d DEC LARA TIE DE A VERE Subsernnata CONSTANTINESCU N MARIANA.............. ' Director avand functia de........................... Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la......., domiciliul......

Mai mult

Asandei Adrian

Asandei Adrian DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 6/ 18.04.2017 Subsemnatul/Subsemnata, Asandei I. Adrian, având funcţia de Consilier la DSVSA Harghita CNP domiciliul M-Ciuc cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

Microsoft Word - MOLDOVEANU CRISTINA-av pdf.doc

Microsoft Word - MOLDOVEANU CRISTINA-av pdf.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Moldoveanu C. Cristina, având funcţia de INSPECTOR la CNP domiciliul Craiova PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA-DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ-

Mai mult

71/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, FLOREA MIRELA, având funcţia D.G.A.S.P.C. de CONSILIER PRINCIPAL la BUZAU, CNP, domiciliul BUZ

71/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, FLOREA MIRELA, având funcţia D.G.A.S.P.C. de CONSILIER PRINCIPAL la BUZAU, CNP, domiciliul BUZ 71/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, FLOREA MIRELA, având funcţia D.G.A.S.P.C. de CONSILIER PRINCIPAL la BUZAU, CNP, domiciliul BUZAU,, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

Nr.1402/15.XI.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIUŢ ION, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA, CNP, d

Nr.1402/15.XI.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIUŢ ION, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA, CNP, d Nr.1402/15.XI.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIUŢ ION, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA, CNP, domiciliul DEVA, JUDEŢUL HUNEDOARA cunoscând prevederile

Mai mult

29/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CRISTEA IULIANA, având funcţia de CONSILIER la D.G.A.S.P.C BUZAU, CNP, domiciliul BUZAU, JUD.

29/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CRISTEA IULIANA, având funcţia de CONSILIER la D.G.A.S.P.C BUZAU, CNP, domiciliul BUZAU, JUD. 29/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CRISTEA IULIANA, având funcţia de CONSILIER la D.G.A.S.P.C BUZAU, CNP, domiciliul BUZAU, JUD. BUZAU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 28/ Subsemnatul/Subsemnata, GLIGOR T. RODICA, având funcţia, de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI A JUDETUL

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 28/ Subsemnatul/Subsemnata, GLIGOR T. RODICA, având funcţia, de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI A JUDETUL DECLARAŢIE DE AVERE NR. 28/04.05.2015 Subsemnatul/Subsemnata, GLIGOR T. RODICA, având funcţia, de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI ALBA CNP, domiciliul ALBA IULIA, cunoscând prevederile

Mai mult

ARSENESCU LAURENTIU-COSTIN

ARSENESCU LAURENTIU-COSTIN DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, ARSENESCU LAURENȚIU-COSTIN, având funcţia de CONSILIER PRINCIPAL la PRIMARIA COMUNEI MODELU, CNP, domiciliul MODELU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

Înregistrat în Registrul declarațiilor de avere al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opris Baia Mare la numarul 961./ DECLARAŢIE

Înregistrat în Registrul declarațiilor de avere al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opris Baia Mare la numarul 961./ DECLARAŢIE Înregistrat în Registrul declarațiilor de avere al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opris Baia Mare la numarul 961./13.05.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, VARGA DELIA OTILIA,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Nistor Loredana Alina având funcţia de consilier monitorizare la Consiliul National al Audiovizualului cu domiciliul i

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Nistor Loredana Alina având funcţia de consilier monitorizare la Consiliul National al Audiovizualului cu domiciliul i DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Nistor Loredana Alina având funcţia de consilier monitorizare la Consiliul National al Audiovizualului cu domiciliul in Bucuresti, sect 1, cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

Înregistrat în Registrul declarațiilor de avere al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opris Baia Mare la numarul 1020./ DECLARAŢ

Înregistrat în Registrul declarațiilor de avere al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opris Baia Mare la numarul 1020./ DECLARAŢ Înregistrat în Registrul declarațiilor de avere al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opris Baia Mare la numarul 1020./.11.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, SABAU GYONGYI, având funcţia

Mai mult

Microsoft Word - Coman Laura

Microsoft Word - Coman Laura Nr.595/12.06.2014 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata COMAN D. LAURA, avand functia de Consilier Principal la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura / Aparat Central, domiciliul in Bucuresti, cunoscând

Mai mult

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANA-MARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOV

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANA-MARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOV DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANAMARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVADirectia Impozite si Taxe, Serviciul Constatate, Impunere, Control, Persoane

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POPUTE VIORICA LIVIA,având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevede

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POPUTE VIORICA LIVIA,având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevede DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POPUTE VIORICA LIVIA,având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/ Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domici

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/ Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domici DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/03.05.2016 Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domiciliul PETROȘANI, cunoscând prevederile art. 326 din

Mai mult

Microsoft Word - DECLARATIE DE AVERE DOINA ANUL 2015.doc

Microsoft Word - DECLARATIE DE AVERE DOINA ANUL 2015.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SANDU A DOINA, având funcţia de GREFIER la TRIBUNALUL HARGHITA, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

Microsoft Word - Pop Mihai Nistor

Microsoft Word - Pop Mihai Nistor Nr._57/14.02.2019 Din registrul declaratiilor de avere DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul POP N. MIHAI NISTOR, avand functia de Consilier la Primaria Municipiului Bistrita, cunoscand prevederile art.326 din

Mai mult

Microsoft Word - manache_silvia.doc

Microsoft Word - manache_silvia.doc DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 61 / 31.05.2013 Subsemnatul/Subsemnata, MANACHE SILVIA, având funcţia de INSPECTOR DE MUNCA la ITM CLUJ, CNP, domiciliul CLUJ-NAPOCA cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 96/ Subsemnatul/Subsemnata, MORMECI LILIANA CRISTINA, având funcţia de CONSILIER la CJ APIA IASI SRCL IASI, CNP, dom

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 96/ Subsemnatul/Subsemnata, MORMECI LILIANA CRISTINA, având funcţia de CONSILIER la CJ APIA IASI SRCL IASI, CNP, dom DECLARAŢIE DE AVERE NR. 96/08.06.2012 Subsemnatul/Subsemnata, MORMECI LILIANA CRISTINA, având funcţia de CONSILIER la CJ APIA IASI SRCL IASI, CNP, domiciliul IASI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 4/ Subsemnatul STANEA DOREL LONGHIN, având funcţia de DIRECTOR EXECUTIV la Agentia de Plati si Interventie pentru A

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 4/ Subsemnatul STANEA DOREL LONGHIN, având funcţia de DIRECTOR EXECUTIV la Agentia de Plati si Interventie pentru A DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 4/ 19.04.2013 Subsemnatul STANEA DOREL LONGHIN, având funcţia de DIRECTOR EXECUTIV la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean Brasov, CNP, domiciliul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/ Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/ Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/05.05.2016 Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget, Financiar şi Contabilitate Compartimentul pentru

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 01/ Subsemnatul/Subsemnata, MARCUT MAGDALENA NICOLETA, având funcţia de Director executiv la Directia de Sanatat

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 01/ Subsemnatul/Subsemnata, MARCUT MAGDALENA NICOLETA, având funcţia de Director executiv la Directia de Sanatat DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 01/07.06.20172017 Subsemnatul/Subsemnata, MARCUT MAGDALENA NICOLETA, având funcţia de Director executiv la Directia de Sanatate Publica Giurgiu, CNP, domiciliul Giurgiu, cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE 102/ Subsemnata, Săndulescu I. Ioana Felicia, având funcţia de Inspector de specialitate la Centrul Naţional de Dezvo

DECLARAŢIE DE INTERESE 102/ Subsemnata, Săndulescu I. Ioana Felicia, având funcţia de Inspector de specialitate la Centrul Naţional de Dezvo DECLARAŢIE DE INTERESE 102/03.06.2013 Subsemnata, Săndulescu I. Ioana Felicia, având funcţia de Inspector de specialitate la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, CNP,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Cordoş Rodica Simona având funcţia de şef Birou R.U.N.O.S. la Direcţia de Sănătate Publică Mureş, cu domiciliul în Târg

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Cordoş Rodica Simona având funcţia de şef Birou R.U.N.O.S. la Direcţia de Sănătate Publică Mureş, cu domiciliul în Târg DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Cordoş Rodica Simona având funcţia de şef Birou R.U.N.O.S. la Direcţia de Sănătate Publică Mureş, cu domiciliul în Târgu Mureş, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

Mai mult

1 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Georgescu I. Migdonia, avand funcfia de sef sectie la Muzeul National de Istorie a Romanic!, CNP, domici

1 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Georgescu I. Migdonia, avand funcfia de sef sectie la Muzeul National de Istorie a Romanic!, CNP, domici 1 DECLARATIE DE AVERE SubsemnatulSubsemnata, Georgescu I. Migdonia, avand funcfia de sef sectie la Muzeul National de Istorie a Romanic!, CNP, domiciliul Bucuresti sector 5 cunoscand prevederile art. 292

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POPA GHE. ALEXANDRU, având funcţia de Consilier Asistent la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POPA GHE. ALEXANDRU, având funcţia de Consilier Asistent la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POPA GHE. ALEXANDRU, având funcţia de Consilier Asistent la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Local SERCAIA, CNP, domiciliul FAGARAS

Mai mult

NR. RDA 73/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, PLESA (NITU) ANDREEA CRISTINA, având funcţia de CONSILIER ASITENT S.A.P. la A.P.I.A

NR. RDA 73/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, PLESA (NITU) ANDREEA CRISTINA, având funcţia de CONSILIER ASITENT S.A.P. la A.P.I.A NR. RDA 73/15.06.2018 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, PLESA (NITU) ANDREEA CRISTINA, având funcţia de CONSILIER ASITENT S.A.P. la A.P.I.A CENTRUL JUDEȚEAN DOLJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata DIMA T IOANA, avand funcfia de Director INSTITUTUL NATIONAL DE STATISITCA, Bucuresti, SECTOR 5 la ' domiciliul SECTOR

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata DIMA T IOANA, avand funcfia de Director INSTITUTUL NATIONAL DE STATISITCA, Bucuresti, SECTOR 5 la ' domiciliul SECTOR DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata DIMA T IOANA, avand funcfia de Director INSTITUTUL NATIONAL DE STATISITCA, Bucuresti, SECTOR 5 la ' domiciliul SECTOR 6, judetul Bucuresti cunoscand prevederile art. 292

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, RADELESNE LIVIU CATALIN, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DSVSA BUCURESTI, CNP, domiciliul BUCURESTI

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, RADELESNE LIVIU CATALIN, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DSVSA BUCURESTI, CNP, domiciliul BUCURESTI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CATALIN, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DSVSA BUCURESTI, CNP, domiciliul BUCURESTI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

Mai mult

91/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, ENACHE MITUTA- DANIELA, având funcţia de sef serviciu la DGASPC Buzau CNP, domiciliul MUN. BUZ

91/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, ENACHE MITUTA- DANIELA, având funcţia de sef serviciu la DGASPC Buzau CNP, domiciliul MUN. BUZ 91/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, ENACHE MITUTA- DANIELA, având funcţia de sef serviciu la DGASPC Buzau CNP, domiciliul MUN. BUZAU cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

AN FISCAL 2013 DECLARAŢIE DE INTERESE 203/ Subsemnata Săndulescu I. Ioana Felicia, având funcţia de inspector de specialitate, coordonator r

AN FISCAL 2013 DECLARAŢIE DE INTERESE 203/ Subsemnata Săndulescu I. Ioana Felicia, având funcţia de inspector de specialitate, coordonator r AN FISCAL 2013 DECLARAŢIE DE INTERESE 203/19.05.2014 Subsemnata Săndulescu I. Ioana Felicia, având funcţia de inspector de specialitate, coordonator regional Bucureşti Ilfov la Centrul Naţional de Dezvoltare

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul STROIE OANA EVELINA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la CNP, domiciliul Bucuresti DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul STROIE OANA EVELINA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la CNP, domiciliul Bucuresti DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul STROIE OANA EVELINA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la CNP, domiciliul Bucuresti DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BUCURESTI, cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 51/ Subsemnatul MIHAI ADRIAN, avand functia de CONSILIER SUPERIOR la A.P.I.A.-C.Local Buzau, CNP, domiciliul BUZAU-,

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 51/ Subsemnatul MIHAI ADRIAN, avand functia de CONSILIER SUPERIOR la A.P.I.A.-C.Local Buzau, CNP, domiciliul BUZAU-, DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 51/03.06.2011 Subsemnatul MIHAI ADRIAN, avand functia de CONSILIER SUPERIOR la A.P.I.A.-C.Local Buzau, CNP, domiciliul BUZAU-, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

Microsoft Word - Pacurar Gheorghe

Microsoft Word - Pacurar Gheorghe Nr._8_/13.02.2017 Din registrul declaratiilor de avere DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,_PACURAR GHEORGHE, avand functia de Auditor superior la Primaria Municipiului Bistrita, cunoscand prevederile

Mai mult

93/RDA/2017 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Ion Diana Theodora, având funcţia de Consilier principal la D.G.A.S.P.C. Buzau, CNP, domiciliu

93/RDA/2017 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Ion Diana Theodora, având funcţia de Consilier principal la D.G.A.S.P.C. Buzau, CNP, domiciliu 93/RDA/2017 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Ion Diana Theodora, având funcţia de Consilier principal la D.G.A.S.P.C. Buzau, CNP, domiciliul, Buzau, cunoscând prevederile art. 326 din Codul

Mai mult

DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnatul +ucma. c ION... '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domicil

DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnatul +ucma. c ION... '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domicil DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnatul +ucma. c ION... '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul... ~~~':~~.. ~!..?.1:1.~~~.~~.~~'?~7.~~~.~.......

Mai mult

APIA GORJ NR.112/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul NEGREA P. CONSTANTIN având funcţia de Director executiv la APIA C.J. GORJ CNP, cu domicili

APIA GORJ NR.112/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul NEGREA P. CONSTANTIN având funcţia de Director executiv la APIA C.J. GORJ CNP, cu domicili APIA GORJ NR.112/16.11.2012 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul NEGREA P. CONSTANTIN având funcţia de Director executiv la APIA C.J. GORJ CNP, cu domiciliul: Tg-Jiu, Judeţul Gorj cunoscând prevederile art.

Mai mult

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art.

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 68/ Subsemnatul/Subsemnata, Felecan Anca având funcţia de EXPERT la ITM Cluj-SERUAI, CNP domiciliul Loc. Cluj-Napoca

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 68/ Subsemnatul/Subsemnata, Felecan Anca având funcţia de EXPERT la ITM Cluj-SERUAI, CNP domiciliul Loc. Cluj-Napoca DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 68/06.06.2019 Subsemnatul/Subsemnata, Felecan Anca având funcţia de EXPERT la ITM ClujSERUAI, CNP domiciliul Loc. ClujNapoca, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.887/ Subsemnatul/Subsemnata, IAGĂR J. MARIANA LUCICA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CURTEA DE CONTURI A R

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.887/ Subsemnatul/Subsemnata, IAGĂR J. MARIANA LUCICA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CURTEA DE CONTURI A R DECLARAŢIE DE AVERE Nr.887/13.05.2016 Subsemnatul/Subsemnata, IAGĂR J. MARIANA LUCICA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, CNP, domiciliul, BUCUREŞTI,, cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, DIACONU DANIELA, având funcţia de Sef serviciu Fin.contabilitate la Spitalul Mun.de Urgenta Elena Beldiman

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, DIACONU DANIELA, având funcţia de Sef serviciu Fin.contabilitate la Spitalul Mun.de Urgenta Elena Beldiman DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, DIACONU DANIELA, având funcţia de Sef serviciu Fin.contabilitate la Spitalul Mun.de Urgenta Elena Beldiman Barlad, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art.

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domi

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domiciliul Calarasi,, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE NR.48/ Subsemnatul/Subsemnata, NIȚ Ă P. MIHAELA GABRIELA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR GRADAŢIA 3 la DIRECTIA GEN

DECLARAŢIE DE AVERE NR.48/ Subsemnatul/Subsemnata, NIȚ Ă P. MIHAELA GABRIELA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR GRADAŢIA 3 la DIRECTIA GEN DECLARAŢIE DE AVERE NR.48/24.05.2011 Subsemnatul/Subsemnata, NIȚ Ă P. MIHAELA GABRIELA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR GRADAŢIA 3 la DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ŞI PROTECŢIA COPILULUI IAŞI,

Mai mult

Microsoft Word - MEDESAN ILIE

Microsoft Word - MEDESAN ILIE Nr._32/21.02.2018 Din registrul declaratiilor de avere DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul MEDESAN I. ILIE, avand functia de politist local la Politia Locala a municipiului Bistrita, cunoscand prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, COROIAN I. CARMEN, având funcţia de Sef birou economic la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ma

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, COROIAN I. CARMEN, având funcţia de Sef birou economic la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ma DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, COROIAN I. CARMEN, având funcţia de Sef birou economic la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures, CNP, domiciliul Baia Mare cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1

DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1 DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1 deţin următoarele: *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, ROSA ADRIAN RADU, având funcţia de EXAMINATOR AUTO la SPCRPCIV CLUJ, CNP, domiciliul CLUJ NAPOCA, cunos

DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, ROSA ADRIAN RADU, având funcţia de EXAMINATOR AUTO la SPCRPCIV CLUJ, CNP, domiciliul CLUJ NAPOCA, cunos DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, ROSA ADRIAN RADU, având funcţia de EXAMINATOR AUTO la SPCRPCIV CLUJ, CNP, domiciliul CLUJ NAPOCA, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Moraru Irina Gabriela, având funcţia de asistent coordonator S.P.L.I.A.A.M. la Spitalul Municipal de Urgen

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Moraru Irina Gabriela, având funcţia de asistent coordonator S.P.L.I.A.A.M. la Spitalul Municipal de Urgen DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Moraru Irina Gabriela, având funcţia de asistent coordonator S.P.L.I.A.A.M. la Spitalul Municipal de Urgenta Elena Beldiman, CNP, domiciliul Barlad,, cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Popa D. Dumitru Catalin, având funcţia de Consilier Superior la CNP, domiciliul Judeţul Vâlcea Direcţia Sa

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Popa D. Dumitru Catalin, având funcţia de Consilier Superior la CNP, domiciliul Judeţul Vâlcea Direcţia Sa DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Popa D. Dumitru Catalin, având funcţia de Consilier Superior la CNP, domiciliul Judeţul Vâlcea Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE

DECLARATIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE NR. 11 / 28.05.2015 Subsemnatul MANEA S. RĂZVAN - COSTIN având funcţia de ȘEF BIROU ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE ȘI INVESTIȚII, la ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE PLOIEŞTI,

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, BRÂNZAN VERONICA, având funcţia de MEDIC ŞEF SECŢIE la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU, CNP, domicil

DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, BRÂNZAN VERONICA, având funcţia de MEDIC ŞEF SECŢIE la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU, CNP, domicil DECLARAŢIE DE INTERESE Subsemnatul/Subsemnata, BRÂNZAN VERONICA, având funcţia de MEDIC ŞEF SECŢIE la SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU, CNP, domiciliul ZALĂU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, DINU DANIELA, având funcţia de director executiv la ORASUL MIZIL, CNP, domiciliul MIZIL, cunoscând prevede

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, DINU DANIELA, având funcţia de director executiv la ORASUL MIZIL, CNP, domiciliul MIZIL, cunoscând prevede DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, DINU DANIELA, având funcţia de director executiv la ORASUL MIZIL, CNP, domiciliul MIZIL, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

NEICU NICU

NEICU NICU DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NEICU ST. NICU, având funcţia de SECRETAR U.A.T la COMUNA MODELU, CNP, domiciliul MODELU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult