ill. évf. ÖáorheiLi-Széhelyudugrhely, április zdm. 5zerkesztAség éa htadóhluatal t negyedévre 40 L. 6YERKE3 ft)lh ALY

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ill. évf. ÖáorheiLi-Széhelyudugrhely, április zdm. 5zerkesztAség éa htadóhluatal t negyedévre 40 L. 6YERKE3 ft)lh ALY"

Transcriere

1 ill. évf. ÖáorheiLi-Széhelyudugrhely, április zdm. remirok LRPIFÍ ELŐFIZETÉSI ARFIK: 5zerkesztAség éa htadóhluatal t Egész éure 160 L, Féléure 80 L, Felelás szerkesztő és kiadó : Str. mihalu Ulteaz (Klrály-u.) 3. negyedévre 40 L. 6YERKE3 ft)lh ALY megjelenik hét hetenként. iiimn Egyes szám ára TRHÜSYI 7 Leu. imun É5 6RZÜR5RBI LHSfiS Hirdetések ól a aoronhént 6 Leu. înaintea unei stări desperate» * Kétségbeejtő helyzet előtt. In atenţia Domnului Ministru. A Miniszter Ur figyelmébe Nu pot afirma cu nici un cuvânt că ar fi liniştitor acel viitor, care 'şi îndreaptă o fată sinistră către învăţătorii de stat la şcolile cu limba de propunere maghiară. După terminarea războiului mondial învifătorimea a ajuns într'o stare foarte gravă. Noul stat român 9*â Jlilit să retină în serviciul săli pe învăţătorii cari au îndeplinit functic de stat şi la st^jul predecesor. Un grup al învăţători mei a *<Jhţinut din partea statului o promisiune de un prezent sigur şi de un viitor de continuătate de drept neştirbit, aşa dară corpul învăţătoresc de stat av«md o nestrămutată încredere în promisiunea obţinută şi-a preluat aproape fără esceptie serviciul îndeplinind luneca de învăţător la şcolile de stat. Fată de aceste şcoli adecă de aceşti învăţători s'a născut o conlratabără, care în favoarea organizărei propriei sale şcoli cu puterea cuvântului şi-a dat concursul pentru a face imposibila existarca şcoalelor de stat şi a învăţătorilor de stat. In mai multe locuri au şi reuşit a împiedcca înpoporarea necesară a şcolilor de stat Şi a face pe învăţătorii de stat nesimpalici înaintea societătei. Insă majoritatea învăţătorilor a trebuit să se plaseze la şcolile confesionale vechi şi la cele înfiinţate din nou, desfăşurând acolo o activitate peste măsură. Aceşti învăţători confesionali sunt foarte rău salariaţi, primind şi salarul cel neînsemnat în timpuri neregulate. In modul acesta ambele tabăre a învăţătorilor maghiari au ajuns într'o stare apăsătoare. Administratorii statului succesor în loc să ia Egyetlen szóval sem mondhatom megnyugtatónak azt a jövőt; mely sötét arcát a magyar nyelvű állami iskolák tanítói felé fordította. A háború befejezése után, a tanitóy tálynak jutott ki a legnehezebb sors. A tanitók egyik csoportját, az el^ nál is állami tanítói szolgálatbari álk kai, az uj állam, biztos jelent és jopt'oh-tonosságu,'övőt ígérve, igyol nyerni a szolgálat további folytatásáról lam részéről nyert lojalitásban cs ezzj sult Ígéretekben feltétlenül bizva, tanitóikar, csaknem kivétel nélkül, t az állami szolgálatot. Ezen állami iskolákkal, illetőleg nitóival szemben azonban ellentábor zett, mely a saját iskolaszervezete javára," szó elképzelhető minden erejével sietett megbuktatni az állami iskolát és lehetetlenné tenni annak tanítóit. Sok helyen sikerült is az állami iskolák kellő benépesítését megakadályozni, s azok tanítóit a helyi társadalom előtt rokonszenvetlenné tenni. A tanitók jókora többsége azonban az előző és újonnan szervezett felekezeti iskoláknál talált elhelyezkedést, ahol a bőséges, sőt túlterhelt munka mellett is, anyagi ellátását igen szük mértékben és bizonytalan időkben kaphatja kézhez. A magyar tanitók mindkét legnyomasztój lam sors lam

2 50. oldal. Tunilök í.tpjá. 7. SZADI. în protecţia lor pe învăţătorii cari aparţin direct în legătura statului şi sc află sub sustentaţia acestuia, îi obligă la îndeplinirea de ordine atât de grele încât îi nimiceşte cu totul şi îi vor abtrage definitiv dc pe terenul didactic. Aceste ordine nu servesc nici decum un scop folositor şi favorabil pedagogiei şi educaţiei publice. Să le înşirăm pe rând; în primul rând ni s'a pus în vedere ca învăţătorii întregei minorităţi să depună examen de nostrificarea diplomelor. Acest fapt fiind apreciabil în interesul statului, fiecare învăţător s'a silit să îndeplinească acest ordin, ca astfel s'a câştige o întărire definitivă în postul ce'l ocupă. De abia s'au terminat aceste examene, ne soseşte ordinul, ca până la 1 Septemvrie 1923 vom fi obligaţi a depune un nou examen cu materie mai desvoltată din următoarele ob- ^de învăţământ: limba şi literatura ro- [geografia României, istoria românilor şi itia română. Cine nu va reuşi la aceste va fi destituit din postul său. iând în mâinile noastre Certificatele, ică depunerea examenului din aceste am petiţionat pentru dispensare dc teste examene sau cel puţin sfl ni se amânare ca să avem ocazie să ne la cursuri. Până în prezent n'am Jmci un răspuns referitor la această tier; însă am primit un nou ordin dela Tnisterul instrucţiunei publice sub No [923 obligând pe profesorii şi învăţătorii de stat, ca până la 1 Septemvrie 1923 să ştie toţi româneşte şi pentru convingerea acesteia vor fi supuşi unui examen care va sta din materialul următoarelor obictc: limba română şi literatura modernă, geografia României şi constituţia română propuse în limba română. Corpul învăţătoresc de abia s'a deşteptat de sub impresia desperetă a ordinelor referitoare la examenele cele stricte sosite unul după altul cu repeziciumea fulgerului şi cari chiar şi posturile ne primejduesc, ne soseşte jarăşi un ordin sub No că în în care un învăţător de stat nu fi transferat va fi rendeletek teljesítése elé állítja, amelyek őket megsemmisíteni és a tanügy mezejéről végképen lekapcsolni alkalmasak, de a népoktatás hasznos szolgálására egyáltalában nem előnyösek. Sorozatba állítva ezeket: megkívánta az államhatalom elsősorban az összes kisebbségi tanerőktől az oklevél nostriflkáló vizsgák letételét. Az állam érdekében helyén való dolog lévén, mindenik tanító sietett annak eleget tenni, hogy ezáltal állásában végleges megerősítést nyerjen. Alig végződtek be azonban ezen oklevél kiegészítő vizsgák, máris rendelet érkezett, hogy szeptember hó l-ig bővebb anyaggal ujabbi vizsgát kell tenni a román nyelv és irodalom, Románia földrajza, történelme és alkotmánytana tantárgyakból, s aki ezt a vizsgát le nem teszi, tanítói állásából elbocsáttatik. Tudva, hogy ugyanezen tananyagról szóló vizsgázásaink certificatjai kezeink között vannak, ezen ujabbi vizsgák elejtését, vagy legalább is tanfolyamok rendezése utáni időkre való elhalasztását Jtértük. Kérésünkre ezideig nem kaptunk választ; ellenben vettük a közoktatásügyi minisztérium számú ujabbi-rendeletét, mely kötelezi az állami fizetést élvező tanárokat és tanítókat, hogy évi szeptember hó l-ig románul tudjanak, s erről meggyőződést szerzendő egy vizsgálatnak vettetnek alá, mely áll: a román nyelv és modern irodalomtörténet, a románok története, Románia földrajza és alkotmánytana tárgyak anyagának román nyelven leteendő vizsgájából. Még fel sem eszmélhetett a tanitóikar ezen vizsgák gyors egymásutánjának, az állása veszélyeztetését is beígérő rendeletei kétségbeejtő hatása alól, s ismét ujabb rendelet jött sz. a., hogy amely több tanitós iskolában nincsen az egyes állami tanítóknak legalább növendékük, azok ápr. 1-ével áthelyezendők más iskolához. Hogy azonban hová, megmondani lehetetlen, mert a magyar tannyelvű állami iskolákkal szemben felállított uj felekezeti iskolák, csaknem mindenhol elnéptelenítették az állami iskolákat. S ugy látszik, ezen most megváltozhatatlan körülményt az állam tényezői tovább nem veszik figyelembe, hanem tanítványokat követelnek az iskolák számára, vagy áthelyeztetik a tanitót. Az ok-

3 limba de propunere maghiară au despoporat aproape peste tot şcolile de sat. Şi se vede că factorrii statului numai iau în atenţie aceasta Împrejurare neschimbătoare, ci pretind şcolari pentru şcoli căci în caz contruriu învăţătorul va fi transferat. înainte de a se regula definitiv instrucţiunile publice, fără să intre în vigoare pe rând creaţiunile, administraţia statului deodată voeşte să se distingă toate străduinţele culturale, anexând în interesul acestore câte un ultimat la flecare ordin pentru învăţătorii maghiari. Ce să facă acum, unde să se refugieze corpul învăţătoresc al minorităţilor maghiari constrânşi între două focuri? Un singur adăpost i-ar sta inainte, pensionarea, dar unde întârzie încă şi aceasta? 11 tine ascuns viitorul necunoscut In loc de a ne pune în vedere pensionarea, ne a adus o surprisă, adecă învăţătorilor cari şi-au înaintat petiţiunile pentru pensii li-se încetează salarul cu începere dala 1 Aprilie, aşa că până la asemnarea pensiilor nu vor primi nici salar nici pensii. In fine corpului învăţătoresc maghiar ca să nu aibă ocazie de a-şi manifesta dorinţele şi ofenzele i-sa respins cererea înaifftată pentru tinerea unui congres. Un viitor mai sinistru, o stare mai desperată ca aceasta nu-şi poate închipui învăţătorimea maghiara! Dacă ordinele menţionate vor fi executate, 2000 de învăţători maghiari vor rămânea fără serviciu, nerămănândule altceva în mână ca băţul de cerşetor, sau vor fi nevoiţi pentru susţinerea traiului să înveţe o meserie nouă în etatea de ani. In starea noastră cea gravă rugăm pe reprezentanţii statului român să binevoiască a ne asculta în primul rând, să ne înfiinţeze cursuri organizate corăspunzător pentru însuşirea limbei române, să ne fixere examenul după terminarea cursurilor, să ne dispenzeze în prezent de sub strictul ordin pe baza căruia ne angajează conform înpoporârei şcolilor; să se efectueze dispoziţiile conform îndrumărei stărilor create după executarea nouei legi de educaţie publică, care lege se pregăteşte în prezent; în fine până se pregăteşte noua lege de pensii şi pe baza dispoziţiunilor acestora până la lichidarea pensiilor Vă rugăm tatásügy végleges elrendezése előtt; az alkotások sorozatos életbeléptetése nélkül, egyszerre akarja kiemelni az állami administrátió áz"oszszes kultürtörekvéseket, s ezek érdekében ultimátumot köt rendeleteihez a magyar tanitók számára. Hová meneküljön, mit csináljon a két tüz közé szorított kisebbségi magyar tanitóikar? A nyugdíj állana előtte egyetlen menedékhely gyanánt, de hol van még ez is? Az ismeretlen jövő rejti magában. Némi kilátás helyett, ezen előbbi rendeleteket követve, hozott azonban meglepetést ez is számunkra, azt t. i., hogy a nyugdíj ellátásukat kérelmezett tanitók fizetését április 1-ével beszüntették, s igy nyugdijuk kiutalása előtt sem fizetést, sem nyugdijat nem fognak kapni. S végül, hogy szavát se hallatha nyilatkozásra se legyen alkalma a m nitóknak, a kérelmezett congressus m tását is megtagadták, nem engedélye: Ennél sötétebb jövő, kétségbeejt< zet előtt még nem állott az itteni mi nitóikar. A mellének szegezett rendelet végre kell hajtani, s kétezer állami is! gyar tanító azonnal kiesik a szolgála heti kezébe a koldus botot, tanulhat esztendős korában uj mesterséget életfi tása végett. Nagyon súlyos helyzetünkben az államhatalom képviselőitől elsősorban meghallgatásunkat, azután a román nyelv elsajátítása végett célszerűen tervezett tanfolyamok létesítését s ezek végére a vizsgák kitűzését; iskoláirfk benépesítése alapján való alkalmazásunk szigorú rendeletének ezidő szerint való elejtését; s a készülő uj népoktatási törvény végrehajtása után keletkező állapotok irányítása szerinti intézkedést; továbbá uj nyugdíj törvény készítéséig és ennek intézkedései alapján megteendő nyugdíj ellátások folyósításáig, a tanitói fizetések meghagyását és csorbítatlan kiszolgáltatását kérjük. Ezeket megadni és a kisebbségi tanitói-

4 să binevoiţi a lăsa salarul învăţătorilor şi a le plăti neştirbit. Vă rugam cu respect a ne acorda, cererile menţionate- rugăndu-vă totodată pentru o tratare umana şi conform dreptului * fatft de corpul învâţătoresc maghiar al minorităţilor, căci îh timpurile grele aceştia au îndeplinit un serviciu folositor în favoarea statului, servind această faptă înteleaptă la ridicarea prestijului statului, la întărirea de încredere fat» de el. Invătătorimea maghiară de stat, care a ajuns într'o stare îngrijorată aşteaptă cu o complectă încredere o procedura umana şi loialft. Mlh«Ji SywkM. ^ V Gyakorlati gondolatok a tavaszi munkálatok idején. Előzőleg rámutattam arra, hogy a természetben, í, rőten, erdőn mikre lehet a figyelmünket fordíimikor elménket az egyéni fenntartás gondja itattam, hogy ott is vannak növények, mebad természet minden müvelés nélkül kist i'mk táplálására fordíthassuk, igyelmünhet fordítsuk oda, ahol az ember ől fogva a maga számára tervszerűen terkedves és hasznos növényeket; nézzünk >1 az ember ma is oly szívesen ápolja, neönböző tápláló-növényeket; nem gyönyöbem egyrészt azon haszna miatt, melyet k nyújt, másrészt azon haszna miatt, mely biztosit. Nézzünk be a kertbe, a konyhaszándékos irányítással serkentjük a földet, 'teljes erejét vigye a növényzetbe és segítjük a lyt, hogy teljes erejét fejtse ki a termésben és minden oly irányú működésében, mellyel minket szolgál, nekünk tápanyagot produkál. A kertészet fontosságára akarok rámutatni egy pár szóval. (Ezzel semmiesetre sem akarok eléb_c vágni azon nagyfontosságú előadásnak, melyet e tárgyból a Gyerkes Mihály eszméje szempontjából Kiss János képezdei tanár fog tartani a vármegyei tanító egyesület közgyűlésén; amint ezt a választmány március 27-iki gyűlésén elhatározta. E cikkel csak a lap mult számában közölt gyakorlati gondolatokat akaionvez irányban kiegészíteni.) Olyan vidéken nőttem fel (Torda-Aranyosmegyei Alsószentmihály), ahol a konyhakertészet már gyermekkorom előtt is elég magas fokon állott, amire vonatkozik a»murok-orszég, retek-ország* tréfás, de jellemző elnevezés. Noha elég korán, 10 éves koromban a városi iskolába kerültem és falumban csak a vakációkat töltöttem, mégis annyira átment vérembe a kertészkedést kedv és hajlandóság, hogy komoly gondjaim közepette egyetlen menedéknek a kertészkedést karral szemben, mely nehéz időkben az állam javára el nem vitatható hasznos tanitói szolgálatot teljesített, emberségesen és jogszerint elbánni: az állam tekintélyének emelésére, az iránta való bizalom szilárdítására szolgáló, felemelő bölcs cselekedet Ezt kéri és lojális eljárást vár teljes bizalommal, a szorongatott helyzetbe juttatott állami magyar tanitóikar. Gyerke* Mihály. tekinteitem. Az volt a tervem, hogy mielőbb nyugalomba vonulva, a kertészkedéssel fogok megpróbálkozni (esetleg a fényképezéssel kapcsolatosan) és ez a tervem ma is él, sőt vigasztaló, mentő gondolatnak érzem. Ilyenkor tavaszidön kisarjadznak nemcsak a füvek és virágok, hanem a tervek is. Ismét érzem, hogy csábit a terv, valahol hiv a munka és én nem mehetek, sőt ha mehetnék, még akkor sincs hova, mert falumtól elszakadva, még alig volt alkalmam a magam tervei szerint a magam részére tenni termelési kísérletet. Mintha csak a sors gúnyolna azzal, hogy kedvemhez sehol sem ad megfelelő teret s csak keserűséggel nézem itt is ott Iţf mint kínlódnak vagy kontárkodnak a kertészkedés nemes foglalkozása körül. Bosszankodva látom, mint prédálják a földet, a föld erejét ; mint kínozzák a növényt kellő ismeretek és meggondolások híján. Látom, hogy a legtöbb esetben csak egy gyorsan elérhető kis haszonra törekedve, lélek nélküli munka folyik a leghálásabb földön is; látom, hogy kedv és ámbició nélkül tartanak kezeik közt földeket, melyeken aztán a nemes konyhakerti növények helyett krumpli és kukorica, legfönnebb hagyma és káposzta tömeget termelnek ugy ahogy kevés munkával, mert zöldséget s ilyesmit úgyis kap a piacon. Hogy milyen érzéssel nézi egy oly falubeli, mint én, hogy a kertekben s a kertekként használható, művelhető területen kukoricát vagy krumplit lát, azt nem részletezem, csak elmondom, hogy az én falumban és falum kürül minden kis föld, kertileg, a többtermelés elvei szerint van megművelve. Ez képesítette arra, hogy sőt 120 km. távolságban és körzetben csaknem minden város és nagyközség piacára hetenként szekér zöldséget hord fel egyfogatú lószekér az év minden szakában, de legfőképen nyáron. A faluban és közvetlen közelében termelik a zöldségfélék közül a legtöbb munkát kívánókat és abban laknak, dolgoznak hnjnaltól késő estig; a kissé távolabbi helyeken a kevesebb csak időnként munkálandó káposztát, hagymát és krumplit. Kukoricát csak a mezőre vetnek. Ennek az intenzív munkának eredménye az, hogy

5 bolgár azon a vidéken megtelepedni, versenyezni nem tudott. Ennek a következménye az, hogy kivándorlás, mely egy időben oly nagy gondot adott az ország vezetőinek, azon a vidéken alig fordult elő, mert akinek egy kia kertje, vagy egy félhold földje volt, az már abból megélt. Szorgalmas munkáját abba fektette be s a megdolgozott föld hálásan fizetett. Egyetlen befektetés a kezemunkája volt, ebből jött a jövedelem. Akinek lova nem volt, az gyalog vitte be a 4 5 km.- nyire eső Tordára, mely naponta gyalogos és szekér veteményét hordta cl, a szombati heti vásáron pedig gyalogos és szekér áruját vette meg. Látva, hogy ez a szorgalom jobb életmódot, jobb ruházkodást biztosit, a szomszéd falvak is nagy igyekezettel követték a jó példát. A nagy termelés folytán fölkelt a termelési verseny ; a szebb, jobb, ujabb fajok művelői mindig megfelelő előnyt élveztek. Régen a saját termésű magvakra voltak utalva, de az én Apám volt az első, aki Mauthner Ödön budapesti főintézetével állt egyenes összeköttetésben és egyre ujabb és nemesebb fajokat vezetett be a termelésbe, ami ujabb lendületet adott az egész falu és környék kertészkedésénele. Már a karácsonyi ünnepek alatt összeültek házunknál az ambiciózusabb termelők és tanulmányozták a különböző magkereskedések árjegyzékeit és készítették, állitották egybe a megrendeléseket. Magvakat maguk is termeltek, de folyton felfrissítették a rendelt fajerős magvakkal. Termelésük reklámba illő volt, gyakran tullettek a reklám termésen is. A termés azonban elérte a tetőfokát már ezelőtt 10 évvel, mert a termelést csak a fogyasztás serkenthetné; a városok, hova terményeit falum és környéke hordja, nem nőttek, a fogyasztás nem nagyobbodott. Ezen csak egy módon segíthettek volna: egy konzerv gyár felállításával. Tervbe is volt véve, dc jött a háború s mint annyi más irányú gazdasógi lendületnek, ennek is útját állta, pedig Torda földgáz erejével igen kedvezően segítheti elő mindenfajta gyár alakulását s hiszem, hogy a jövő meghozza azt, amit ezelőtt 10 évvel oly közelben láttak: egy konzerv gyárat. Falum nagy termelési kedve és képessége akkor azzal ujabb lendületet fog venni. Nagy hiánya volt a múltban, hogy nem akadt egy szervező, egy vezetőegyénre, aki egy konzerv gyárat szövetkezeti utón teremtett volna meg s ezzel a termelési lehetőségnek korlátlan határt teremtett volna. Ezeket láttam és éreztem mindig, hogy a kertészkedés könnyen megtanulható legkedvesebb foglalkozás, melyet minden intelligens ember szórakozásként is Űzhet, ha hozzá hajlandósággal bir, kedvet érez és ideje (meg helye) van hozzá. A többi ermelés sehol ugy meg nem valósithaló, mint a kertészetben. Mindazonáltal lényeges kellék a rendszeresség. A rendszertelenség megöli. A rendszerhez tartozik egy bizonyos szerveskedés, mely a termelést irányítsa, a termést hasznosítsa, annak piacáról gondoskodjék. A rendszerhez tartozik az is, hogy mindenhol a talajnemnek és klímának megfelelő fajok termeltessenek lehetőleg nagyban, mert igy könnyebben lehet kitapasztalni egy egy faj kívánalmait és termelési eredményeit. A konyhakertészet fejlődése mellett az emberek sokkal több élelemhez jutnak, étkezésük változatosabbá és helyesebbé lesz s nem kell minden nap vagy csirkét bárányt, malacot, borjut oly tömegével levágni, hanem megfelelő mennyiségű növénnyel pótolni. Intenzív konyhakertészet mellett még száraz, rossz termésű esztendőben is megtölthető télire a kamra, pince és ha konzerv gyárral van egybekötve, akkor a termés mielőtt a rothadás és mi egyéb kár érné évekre ehetőképes tápanyagként kerül dobozokba. A gyógy és ipari növények termelése nagyobb haszonnal jár, de ezek termelése és kezelése már több gondot és befektetést igényel; mégis kívánatos volna azok termelése is olt, ahol hasznosításukra alkalom kínálkozik. A konyhakertészettel kapcsolatosan annak külön részeként említem fel a magvak termelését. Azért veszem ezt külön, mert a magvak termelése több szakismeretet igényel és csak azok kezében értékes és becses, kik a természet törvényeiben mélyebben látnál^ be és igy a szükséges tényezőket irányítani mert különben a legnemesebb faj is elfajzik magvakkal csupán haszonért dolgozók kezéb élés ne történjék, hogy fajerős, sőt lehetőleg mesebb fajok magvai termeltessenek, oda a nyért is lelkesedd, lelkiismeretes, megvesztet szakemberek kellenek. Hogy mit jelent a megbízható jó mag, mondhatják azok, akik magvat a piacról dióhéjjal, gyüszüvel mérő asszonyoktól vett itt is jó, de láttam és ez a gyakoribb -T agyondicsért murokmagból szőröslcvelü, felw s már nyár közepén virító vadmurok tábla1< ellenőrzés, semmi megbízhatóság ezekre né Megfelelően garantált és aklimatizált magvak kiternşp 1 lése a helyes és sikeres konyhakertészetnek első kelléke! 4 EGYESÜLETI ÉLET. Fontos elhatárolások. Halmáfyi Samu. A tanitóegylet választmányi ülése. Az Erdélyi Általános Tanítóegyesület Udvarhelymegyei Tagozata" (Udvarhelymegyei Tanitóegylet) választmánya március hó 27-én Székelyudvarhelyen ülést tartott, melyen több fontos és életbevágó javaslatot készített elő, a folyó évi május hó 17-én tartandó tanitóegyleti közgyűlésre. A gyűlést Szabó János ügyvezető' alelnök vezette, mig a tárgyakat Gyerkes Mihály elnök referálta és ismertette s tette meg kapcsolatos javaslatait. A kongrauui elmaradás volt az első bejelentés. Egyesületünk intézősége, az általános tanitóegyesület utján, egy magyar tanítók kongresbusánnk megtarthatását kérelmezte a közoktatásügyi míniszle-

6 54. oldal. Tanítók LajjJ» 7. szám. riumtól: összekapcsolódásunknak keresztülvitele ; öszszes kérelmezendő dolgaink egyetemes összefoglálása és letárgyalása végett; a minisztérium azonban ezen kongressus megtartását nem engedélyezte. Ezzel egész sorozata a tervezéseknek, a jövő építésének dűlt halomra kulturánk végtelen kárára. ^ A román nyelvű vizsgák elrendelése, csaknem egyidejűleg jött a kongressus elejtésének rendeletével. Még nincsen elintézve abbeli kérelmünk, hogy a már nostriflkáló vizsgát tett tanitók menteaittessenek az őszön elrendelt ujabbi oklevél kiegészitő vizsgatétel alól s már is rendelet érkezett, hogy julius hó 15-től augusztus 31-ig tartandó vizsgálatokon mindenik állami fizetést élvező tanár és tanitó köteles bizonyságát adni a román nyelvben való jártasságának, az oklevél kiegészítő tárgyakból való vizsgatétele által, különben szeptember 1 -ével állásból elbocsáttatik. Választmányunk tudatában annak, hogy a kisebbségi, különösen a magyar tanitók ezen rendeletnek ily gyors beállítással megfelelni semmiképen sem tudhatnak: memorandummal fordul a kulturminiszterhez, amelyet egy kiküldött bizottság visz illetékes helyére s kéri abban, hogy ezen rizsgát két éven át 8 8 heti tanfolyamok ível részletenként tehessék le a magyar ta- 51eg Udvarhelymegye tanítói, mivel csak az i kérelmezhet a választmány. Ugyanis az Hgekben elszórtan és minden segítő, utmu- Mevő tanítóknak magukban teljes lehetetlen a nyelvet. Ezért okvetlenül szükséges rétománia és Erdély tanítóképzőiben és a livizsgázásuk megtartása előtt tanfolyamok Ezek nélkül a rendeletnek végrehajtása felmer magyar tanítónak állásából való elbotfcza magával, akiket külömbekkel pótolni n amúgy sem volna lehetséges. Monyok további alakulása folytán az elnökítézkedett, hogy a kérelemben annak ad kiiszerint a jelen évben rendezendő kurzuson anyaga dolgoztassék fel s annak végén eb- DOI vizsgázzanak a tanitók; a jövő évben a történelem anyaga és a harmadik évben az alkotmány, a román nyelv és modern irodalom anyaga elsajátítása végett rendeztessék kurzus. Helyesen vezetett tanfolyamok segítségével, ahol a tantárgyakkal állandóan kapcsolatos a román nyelvű beszélgetés és a legszükségesebb nyelvtani ismeretek elsajátítása is, ezen három évi tanulás után, mindenik tanitó meg tudja állani helyét a vizsgán. Bízunk benne, hogy az udvarhelymegyei tanitók memorandumának meg lesz a kérelmezett eredménye. V Nevelés-oktatásügyi körök megállapítása a tárgyalás további anyaga. A választmány az eddigi járási fiókköröket: tanitókörökre osztja s ez alapon kidolgozva terjeszti az alapszabályokat a közgyűlés elé. Egy-egy ilyen körbe mindössze 5 15 azon tanitó tartozna, akik egymáshoz közel laknak és költség s megterhelés nélkül össze tudnak jönni a meghatározott délutánra nevelés-oktatásügyi tanácskozásra. A körök üléseiket havonta tartják s amennyiben ugy állapodnak meg, összekapcsolják ezt a hivatalos tantestületi-illéseikkel is s ez esetben a tanfelügyelőnek ezen ülé^kről szintén jegyzőkönyvet terjesztenek be, aki igy tájékozva lesz az egész vármegye össze? tanítóinak intenzív kultur munkájáról. Ezen beosztás és munkábainditás révén nemcsak az általános kulturában lesz előhaladás, de a tanitókat közvetlenül érdeklő szervezkedések, szervezetek életrehivása és életbentartása is sokat fog nyerni, mert mindenik tanitó bekapcsolódása, actioba állása kikerülhetetlenül be kell következzék. Az egyesületi közlöny az igy meginduló tanitóegyesüleli életnek és a tanitók magánérdekeinek szolgálására életrehivar.dó szervezetek vérkeringését adja, mert csakis a sajtó utján való összekapcsolódás, mindenről való tájékozódás szerzés és dolgaink megvitatása biztosithatja munkáink sikerét, alkotásaink fennállását, virágzását. Ennek érdekében oly értelmű javaslatot terjeszt a választmány előadója utján a közgyűlés elé, hogy a tanítóegyesület kötelezett és önként belépő tagjai a kézhezveit fizetésük l B /o-át adják az egyesületi tagsági dij és sajtóorganunulij fedezésére. Ezen dijak felszedése a tamtókörök teendői közé fognak tartozni, mig azok mikénti felhasználása a közgyűlés irányítása alapján, a választmány feladata. A népmivelési irodalmi részvénytársaság actiőját, melynek főbb célja a Tanitók Lapja fenntartása és kifejlesztése, valamint népirodalmi iratoknak közrebocsátása, a választmány pártfogásába vette és bővebb ismertetés s részvényjegyzés végett, előadó utján a közgyűlés elé terjeszti. V A tanítók termelő és értékesitö szövetkezete eszméjének életrehivása képezte a választmány legfőbb tárgyalási anyagát. A napilapok híradásai, hivatalos és félhivatalos kinyilatkoztatások állandóan újságolják, hogy a tanitók, különösen a kisebbségi tanitók sorsa és nyugdíjazása sok nem várt meglepetéssel intéződhetik és az ellátás nem ohajtott változatait is hozhatja a jövő ; azért, minden eshetőségre elkészülendő, a választmány a tanítótestület tagjai számára gazdasági összekapcsolódást kiván szervezni. Éz idő szerint ez a tanitó iskolán kívüli magánszorgalmával és családtagjainak a jövedelem szerző munkálkodásba való beállításával a jelen idő anyagi nehézségeit könnyíti; nem várt esetek bekövetkezésekor pedig ezen foglalkozási körök kibővítésével a tanitó és családja megélhetését biztosítja. Mi sem természetesebb, hogy erre egyes embernek a mai világban gondolni sem lehet, de egy vármegye tanítójának tömörülésével, az intenzív munkát és kevés földet igénylő tömegtermeléssel és a háziipari foglalkozások célszerű felkarolásával, az értékesítés ideális megkönnyítésével: a ma lehetetlennek képzelt esetek is az eredmények gyönyörű sorozatát hozzák megélhetésül és a további terjeszkedés buzditójául. Ezen nagy fontosságú kérdés előadójául, kész tervezet kidolgozójául: Kiss János sz.-kereszturi tanítóképzői tanár kéretett fel, akinek kis területen nagy produktumokat hozó termelései széles körben ismeretesek. Sokat várunk a tanitóikar sikeres elhatározásától, egyetemleges és összekapcsolódott munkába állásától, mely munkába állásunknak is legfontosabb szervei: a tanitókörök lesznek.

7 A pénztáros panasza a végrehajtás sürgetését hozta határozatul. Az egyesületnek közel 10,000 leu kellene legyen a kirovás szerinti bevétele s a tagok nem fizetése miatt alig tesz ki a bevétel pár ezer leut. A tagsági dijak beszedése szintén a tauitókörök munkája Ieend s az egyesület ezen szervei eredménynyel is fognak működni e téren is. Élet kell származzék mindezt felszínre hozott, egymáss^^h^es kapcsolatban álló javaslatokból, miért is «^^^^^Bésére hozza magával mindenki, gondolatainak,^hj^ek teljes gyűjteményét, hogy mindazt, ami ezefiben a kérdésekben szolgálatot tehet, alapkő gyanánt lerakhassuk. A választmány kezdeményezése, a közgyűlés elhatározása és a tagok akaraterős véghezvitele : a jövő sötét kilátásait is biztató, csűggedésnélküli reménysugarakkal hintik be, a megélhetés nagy problémájának megfejtésével, kihasználás végett, közkinccsé tételével. Sorakozzunk, szervezkedjünk, készüljünk a május hó 17-ére kitűzött és összehívandó tanitóegvesületi közgyűlésünkre. H Í R E K. A negyedév. Ezen időpont kevés embernek kellemes, mert a különböző fizetések ideje. Aki kiadja a pénzt a negyedévi kötelezettségei rendezésére, annak mindig sok, aki meg beveszi ezen tartozások törlesztését, annak meg örökké kevés. Számtalan elkeseredett panasz abban nyer kitörést, hogy ma annak van legjobban dolga, akinek semmije sincsen, mert azt nem húzzák ezerféle adóval, közterhekkel, társadalmi pumpolásokkal, azt mindenki, ezen tekintetekből nem létezőnek tekinti s igy nyugodtan pihentetheti idegeit, mert az ilyen természetű zaklatások, gondok őt nem zavarják, nem izgatják. S dacára ezen jóllétének, még az igy beszélők is nem az ő sorsa-dolga megnyerése, de a gazdagodás, a vagyonosodás bármilyen kismérstü nápsugaras fényessége felé törtetnek ; s ha zsörtölődve is, de fizetik a negyedév eljöttekor a kirótt vagy önként vállalt kötelezettségeket. A mi követeléseink kartársainkkal szemben önkéntes vállalások rekompenzatioi: kérjük azért a bekövetkezett II ik negyedévi előfizetéseik szíves beküldését. Odaadó buzdítással hangoztatjuk, hogy az I-sö negyedévi háirálékokat nem tudjuk nélkülözni, mert minden legkisebb dolgunkat kész pénzzel és előre fizetve tudjuk csak megmozdítani. Tavalyi és tavalyelőtti hátrálékosaink e lappal egyidejűleg az ügyvédi felszólítást is veszik, részükre több lapot nem küldhetünk a követeléseink peres behajtása és rendes előfizetéseik beküldése előtt. Jól tudjuk, hogy egy tömeg előfizetőt veszítünk el a hátráléki perek miatt, de az olyan előfizető, aki nekünk a maga előnyeinek megnyeréseért csak költséget és kiadást okoz, vagy, aki a lapot megrendelte, járatta s most a fizetésre való fel- - hiváskor, mindenféle kibúvót igyekszik előszedni, jobb, ha nincsen az előfizetőink között. Szerezzenek ezek helyett kartársaink uj és helytálló előfizetőket, mert egy lapra, egy tanügyi szószólóra a tanítóságnak, a magyar tanitói karnak is okvetlenül szüksége van. Előfizetési és hirdetési dijaink a lap homlokán olvashatók. Tanítók vom&n nyelvű vliifájt. Az állami alkalmazásban (evő kisebbségi tanárok és tanítók román nyelten leteendő vizsgájának tárgyában, a közoktatásügyi miniszter a következő rendeletet adta ki:»a közoktatásügyi minisztériumnak a közép- és felsőbb oktatás főigazgatósági osztálya Bucureşti számú rendeletével kötelezi az állami fizetést élvező kisebbségi tanárokat és tanítókat, hogy szept. l-ig romár.ul tudjanak. Erről meggyőződést szerzendő: a kisebbségi tanárok és tanítók" egy vizsgálatnak vettetnek alá, mell áll: a román nyelv és modern irodalomtörténet, a románok története, Románia földrajza és alkotmánytan tárgyaiból való vizsgából. A vizsga ideje julius 15. és aug 31. között lesz az iskolakörzetek székhelyein. Ezen vizsgára kötelezett minden kisebbségi tanár és tanító, ki állami iskolánál van alkalmazva, tekintet nélkül arra, hogy van-e vagy nincs nostrifikáló bizonyítványa. Felmentetnek ezen vizsga alól a nem román tannyelvű iskolák azon taai testületi tagjai, kik 30 évi szolgálatot betöl szept. 1-én, vagy 60-ik életévüket meghal sonlóképen felmentetnek ezen vizsga alól ideiglenesen alkalmaztattak. Azok az állai alkalmazott kisebbségi tanítók, kik ezen vízi vetik magukat alá, szept. 1-ével a ta záratnak. A tankerületi főigazgató helyett: Cc Tanítóegyesületünk ezen tárgyban való lását, a gyűlési tudósításban ismertetjük. Költségvetések, i&madáaok ikével lezárult az évi költség! április 1-ével kezdetét vette a 9 hónapbó évi költségvetési év, amely dec. 31-ével január 1-ével uj költségvetési év fog dődni. Az ország költségvetése ezen kilenc hónapi 15 milliárd ,918 leu kiadással van előirányozva, szemben az utolsó évi 7 milliárd 873 millióval; a bevétel pedig 15 milliárd ,918 leu. Ebből a közoktatásügyre szánt összeg 1, ,000. Az áll. iskolai költségvetéseket április 1-ével kezdődő hatállyal 4 példányban kellett elkészíteni az iskolai épület javítási költségei s egyéb az iskolát érdeklő szolgáltatások dijai is bevétettek s ezeknek egy példánya a községi elöljáróságnak megszavazás végett átadandó volt. Az elmúlt költségvetési évről a számadásokat március hó 31-ével le kellett zárni és a pénztári naplónak 3 eredeti példányban való kiállítása képezi a számadásokat. Aa összes nyugták és ellennyugták megfelelő sorszámmal ellátva szintén 3 példányban kiállítva csatolandók és pedig 1 eredeti bélyeges és 2 másolati bélyegtelen példányban. Ugy a számadás, mint a nyugták román nyelven szerkesztendők. Népsüvelésl Béasvénytársasig megalakulását a március hó 27-ére összehívott alapítók ós részvényt jegyzők elhalasztották és a részvények jegyzésének idejét folyó évi december hó 20-ig kihelyezték. Az erről szóié értesítést az eddigi részvényt jegyzők nem-

8 sokára megkapják; a tanítóságot a tervezett alakulat pártolására ujabban felhívja a kiküldölt ügyvezetőség. A tavaszon és az ősz folyamán lesznek a tanitók öszszejövetelei, gyűlései és azon alkalommal módjában fog állani a pártolás részletesebb megbeszélése. A kiadványok megrendelése. Akad ellenfél, aki a népmivelési irodalmi részvénytársaság alapításában is, a mi részünkről jövő veszedelmet lát s a vezetői által jól kioktatott kartárs, élénk nekilendüléssel igyekszik elpusztítani az alakulás tervezetét is. Igaz, hogy az anyagi pártolással, semmiféle ügyünket felvirágoztatni nem nagyon törekednek az emberek, de annál inkább tolongnak akárcsak cukor osztáskor a kész dolog eredményeinek kézhez vételénél. László Ferenc karlársunk Gyermekország" c. kis színdarabját közöltük-a Tanitók Lapjában mutatóul s megjelenése után mindjárt tömegesen rendelték meg a füzet alakban való kiadását. Ez uton értesítjük a Gyermekország előadására készülőket, hogy az csak a Tanitók Lapjában jelent meg és külön füzetes kiadást a hangiegyes mellékletével nem készíttettünk. A dallamokat érdeklődőknek László Ferenc gyak. isk. tanitó Cmtí -Seákelykeresztur készséggel meg fogja küldeni, n lennének intézményeink, lenne a jó gyü- : pártolója, fogyasztója, csak addig nehéz, sokszor kálváriás az ut, amig nz erdmébefejeződhetett. íri&oal Béla felsegltésa. A kartársi szere ggyüvétartozandóság megnyilatkozásának igen jele az a gyűjtés, amelyet udvarhelymegyei bi kartársaink is, a jentékeny tűzkárt szenrinczi Béla székelyudvarhelyi állami tanitó- Isegélyezése végett, mindenfelől eszközölnek, "(gyermek eltartása, felnevelése és elrendezése a Hai világban igen nagy gond, s ha a sors, csapásként még le is égeti, segítség nélkül csak a kétségbeesés lesz végképen letörője, tovább pusztítója. Az adományokról az udvarhelyi tantestület fog elszámolni, amelyekért már előre is hálás köszönetét küldi nemesen gondolkodó kollegáknak. Aki teheti ne vonja meg adományát, küldje azt: Szabó János áll.isk. igazgatóhoz Odorheiu-Székelyudvarhely. Miképpen kell flsetni a háború előtti élstblstoaltásokat. Érdekes döntést hozott a kolozsvári járásbíróság abban a kérdésben, hogy milyen árfolyam szerint kell a háború előtti életbiztosításokat fizetni. A trianoni békeszerződés szerint ezeket a tartozásokat a zürichi tőzsde évi november 1-ét megelőzd két hónapban jegyzett átlagos árfolyamán kell kifizetni. Ezzel szemben a kolozsvári járásbíróság ugy döntött, hogy az ilyen biztosításoknál a lejáratkor a biztosított összeget 1:2 arányban lejben kell megfizetni. Ezt a döntést az Első Magyar Általános Biztosító jogutódja, ae Első Erdélyi Altalános Biztosító Târsasâgr-ţlleni perben hozták meg. Ez a biztosító társaság UgJrţţMB nai Árfolyam mellett akarta lejárt biztosítást Jpegx A Minerva könyvkiadó vállalat kiadásában a következő miníszterileg jóváhagyott ellemi iskolai könyvek jelentek meg: Fejes-Ferméry : Uj ABC, I'éter-Tóth- Mezey: Olvasókönyv II. rész, Olvasókönyv III. rész, Olvasókönyv IV. rész,. Szilágyi: Kolozsmegye földrajza, Szilágyi: Földrajz a III. és IV. osztály részére, Torday Lajos: Számtan II. o. és Számtan III. oszt. részére. Kapható a Minerva Nyomdai Részvénytársaságnál Kolozsvárt és minden könyvkereskedésben. Szerkesztői ^^tet" Falskolafelflgyelffnek. A Tanitók Termelő ís Értékesítő Szövetkezete", illetőleg a tanitócsaládok jövedelem szerző munkakörébe, a vármegyei gyümölcstermés értékesítésének ügyét, a készülő tervezetébe Kiss János tanár ur, ezen ügynek előadója, mint igen hasznos dolgot minden bizonnyal be fogja venni. Ha a községek gyümölcstermelését az ott lakó tanitók felkarolják, rövidesen szép mellékjövedelemhez jutnak a. gazdák s a termés feldolgozásával. vagy nyersen való értékesítésével, illetőleg a szövetkezet révén való elszállíttatásával, meg nem becsülhető keresethez jutnak a tanitócsaládok is. A gyümölcsfa termelés és a vármegyei gyümölcstermelés célszerűfellendítése s a gyümölcsösök kezelése éjdekében egy-egy utmutató cikket szívesen vennénk és az érdeklődőknek okulása végett készséggel közölnénk. Csaknem egészen újból kell a községi faiskolákat beállítani, sokan várnának szakszerű utmutatást. Üdv. S. P. Sepslszentklrály. Beküldött hátrálékát köszönettel vettük, mult éve rendbe van, kérjük a jelen évi előfizetésének is szíves beküldését, mert mi szintén minden dolgot előre kell flizessüuk. Putnoky-féle román-magyar és magyar román szótár Lúgoson Auspitz kiadásában most van sajtó alatt A hiányzó lapszámot utánküldöttük. Üdv. Tr. L. V. Oklevél nostriflkáló vizsgákra, illetőleg az itt nyert certificat tanuságtételére való tekintet nélkül, jul. lő. aug. 31-ig terjedő időben mindenik állami fizetést élvezd tanárnak és tanítónak román-nyelven vizsgáznia kell a nostriflkáló vizsgák bővített tananyagából. Ezen üggyel különben lapunk jelen számában más helyen bővebben foglalkozunk. Üdv. St. M. G. Az ottani tanítói állomásból elment tanítónak az ő fizetéséhez senkinek semmi köze. Ha egyik állami állásból más állami állásba ment át az illető tanitó, az igazgatónak kötelessége egész havi fizetését csorbítatlanul utána küldeni. Ezen osztozkodni, a törvények nem tudását mutatja és teljes kapzsiságra vall. Hát az a szegény máshová ment tanitó miből él- Jen ţneg? vagy talán azt hiszi igazgatójuk, hogy az ő kedvéért az eltávozott tanitó fizetését a minisztérium még egyszer utalványozza! Még, ha nem állami állásba ment, akkor is a hó 1-én tul az egész havi odautalt fizetés az eltávozott tanítót csonkitatlanul megilleti. Ónnek sem jár a helyettesítésért semmi külön dijazás, ha az eltávozott tanitó tanítványait rendes órái keretein belül tanítja. Mindenik tanitó hetenkint 33 órát köteles tanítani, hogy mely osztályban, vagy csoportban, az nem jön egyáltalában distnictio alá. Tehát ne reflektáljon eltávozott kollegája fizetési részletére, de viszont az igazgatónak sem lehet azt elhasználni, sem elosztani. Szívélyes üdvözlet. Xtayfayea4* R t. Odorkain.

Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA május 8. TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 8. 8:00 Időtartam: 225 perc Pótla

Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA május 8. TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 8. 8:00 Időtartam: 225 perc Pótla ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 8. TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2019. május 8. 8:00 Időtartam: 225 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA írásbeli

Mai mult

Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1812 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉS

Román nyelv emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1812 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉS Román nyelv emelt szint 1812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 23. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános útmutató A vizsgaszabályzatnak

Mai mult

Microsoft Word - Ecouri in presa - Iasi.doc

Microsoft Word - Ecouri in presa - Iasi.doc Transilvania Expres 6 decembrie 2007 Marturii nestiute despre ecourile revoltelor anticomuniste din 1956 Centrul Cultural Reduta gazduieste in perioada 4-10 decembrie o inedita expozitie itineranta privitoare

Mai mult

Microsoft Word - Roman_nyelv_kozep_irasbeli_javitasi_0911.doc

Microsoft Word - Roman_nyelv_kozep_irasbeli_javitasi_0911.doc Román nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 26. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Olvasott szöveg értése

Mai mult

SATU MARE STUDII ȘI COMUNICĂRI XXXIII/II

SATU MARE STUDII ȘI COMUNICĂRI XXXIII/II SATU MARE STUDII ȘI COMUNICĂRI XXXIII/II Redactor șef: Dr. Claudiu Porumbăcean Colegiul de redacție: Dr. Maria Lobonț-Pușcaș Mihaela Sălceanu Cristina Busuioc Drd. Lőrincz Nórbert Adela Dobrescu Secretar

Mai mult

Microsoft Word - roman_flap1f_oktv0708.doc

Microsoft Word - roman_flap1f_oktv0708.doc Oktatási Hivatal kódszám: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának szövegértési feladatlapja ROMÁN NYELV ÉS IRODALOMBÓL Munkaidő: 60 perc Elérhető pontszám:

Mai mult

ROMÂNIA, JUDEŢUL HARGHITA. MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC Iktató szám / Nr. Înreg:..../ Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1 (se completează la în

ROMÂNIA, JUDEŢUL HARGHITA. MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC Iktató szám / Nr. Înreg:..../ Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1 (se completează la în ROMÂNIA, JUDEŢUL HARGHITA. MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC Iktató szám / Nr. Înreg:..../2018 530110 Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1 (se completează la înregistrare) Telefon: 00-40-266-315120/134 Fax: 00-40-266-371165

Mai mult

Transsylvania Nostra évf. 2. (42.) sz. (2017.)

Transsylvania Nostra évf. 2. (42.) sz. (2017.) Alexander BALEGA has left us Alexander BALEGA ne-a părăsit Elment BALEGA Sándor (1935-2017) In Hungary, as well as in Transylvania, not only has Alexander seen a lot of beautiful historic buildings, but

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii nr. /.. (în baza OM nr. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ s

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii nr. /.. (în baza OM nr. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ s FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii nr. /.. (în baza OM nr. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia 1.2. Facultatea/ DSPP

Mai mult

Section Literature GIDNI CHARACTERS IN BÁLINT TIBOR'S NOVEL PILGRIMAGE TO THE WALL OF COMPLAINT Marosfői Enikő, PhD Candidate, Petru Maior University

Section Literature GIDNI CHARACTERS IN BÁLINT TIBOR'S NOVEL PILGRIMAGE TO THE WALL OF COMPLAINT Marosfői Enikő, PhD Candidate, Petru Maior University CHARACTERS IN BÁLINT TIBOR'S NOVEL PILGRIMAGE TO THE WALL OF COMPLAINT Marosfői Enikő, PhD Candidate, Petru Maior University of Tîrgu-Mureş Abstract: Functionary, station master, doctor, carpenter, policeman,

Mai mult

Societatea de Ştiinţe Matematice din România Ministerul Educaţiei Naţionale Olimpiada Naţională de Matematică Etapa Naţională, Braşov, 2 aprilie 2013

Societatea de Ştiinţe Matematice din România Ministerul Educaţiei Naţionale Olimpiada Naţională de Matematică Etapa Naţională, Braşov, 2 aprilie 2013 Societte de Ştiinţe Mtemtice din Români Ministerul Educţiei Nţionle Olimpid Nţionlă de Mtemtică Etp Nţionlă, Brşov, 2 prilie 213 Cls XII- Problem 1. Să se determine funcţiile continue f : R R cu propriette

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 8. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN MATEMATICĂ KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA EXAMEN DE BACALAUREAT NIVEL MEDIU Az írásbeli vizsga időtartama:

Mai mult

ASOCIAŢIA EGYESÜLET ASSOCIATION Diversitatea I Sokszínűség I Diversity I O butrangăripen Calendar I Naptár I Kalendari 2012 Lucrările din acest calend

ASOCIAŢIA EGYESÜLET ASSOCIATION Diversitatea I Sokszínűség I Diversity I O butrangăripen Calendar I Naptár I Kalendari 2012 Lucrările din acest calend Calendar I Naptár I Kalendari 2012 Tabăra de Creație Interculturală de la Mădăraș / Mezömadars, sub îndrumarea pictorului Czirjék Lajos Bandi Dalma Anita - Liceul de Artă Tîrgu Mureș A vàros ablaka / Fereastra

Mai mult

Anexa

Anexa Lista de lucrări NUMELE ŞI PRENUMELE: SZTRANYICZKI Szilárd LISTA COMPLETĂ DE PUBLICAȚII: A. Teza de doctorat. Publicitatea imobiliară în România, Universitatea de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Ernest

Mai mult

Anexa

Anexa Lista de lucrări NUMELE ŞI PRENUMELE: SZTRANYICZKI Szilárd LISTA COMPLETĂ DE PUBLICAȚII: A. Teza de doctorat. Publicitatea imobiliară în România, Universitatea de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Ernest

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 1.2. Facultatea/ DSPP Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 1.3.

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail LAJOS Katalin lajoskati@yahoo.com, lajoskatalin@uni.sapientia.ro Data şi locul naşterii Funcţia şi locul de muncă (universitatea,

Mai mult

Microsoft Word - Proba_E_d_Informatica_sp_MI_si_MI_INT_Model_subiect_LMA

Microsoft Word - Proba_E_d_Informatica_sp_MI_si_MI_INT_Model_subiect_LMA C E N T R U L NAłIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E Evaluarea la disciplina Informatică în cadrul examenului nańional de bacalaureat 2011 Specializările: matematică-informatică matematică-informatică

Mai mult

Dragi prieteni, Tibi Schatteles ne-a trimis la toti o conversatie din Mako care in mod sigur ne pune pe ganduri... Cu durere am receptionat frica rasp

Dragi prieteni, Tibi Schatteles ne-a trimis la toti o conversatie din Mako care in mod sigur ne pune pe ganduri... Cu durere am receptionat frica rasp Dragi prieteni, Tibi Schatteles ne-a trimis la toti o conversatie din Mako care in mod sigur ne pune pe ganduri... Cu durere am receptionat frica raspandita de neonazisti. Am trimis acest articol unui

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 1.2. Facultatea/ DSPP Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 1.3.

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Ştiinţe Tehnice ş

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Ştiinţe Tehnice ş FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Tîrgu Mureş 1.3 Departamentul Departamentul

Mai mult

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ;

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ; ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Mai mult

TRANSILVANIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 6-8 SEPTEMBRIE SZEPTEMBER 6-8. oradea.tiff.ro Descarcă aplicația / Download TIFF app CO-ORGANIZATO

TRANSILVANIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 6-8 SEPTEMBRIE SZEPTEMBER 6-8. oradea.tiff.ro Descarcă aplicația / Download TIFF app CO-ORGANIZATO TRANSILVANIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 6-8 SEPTEMBRIE 2019 2019. SZEPTEMBER 6-8. oradea.tiff.ro Descarcă aplicația / Download TIFF app CO-ORGANIZATORI / TÁRSSZERVEZOK SPONSOR PRINCIPAL / FO TÁMOGATÓ

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii nr. 8/ (în baza OM nr. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1. Instituţia de înv

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii nr. 8/ (în baza OM nr. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1. Instituţia de înv FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii nr. 8/21.09.2017 (în baza OM nr. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca

Mai mult

OVERVIEW RAPORT JELENTÉS Transsylvania Nostra KÁZMÉR Miklós 1 Degradări cauzate de cutremur la Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca Földrengés okoz

OVERVIEW RAPORT JELENTÉS Transsylvania Nostra KÁZMÉR Miklós 1 Degradări cauzate de cutremur la Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca Földrengés okoz KÁZMÉR Miklós 1 Degradări cauzate de cutremur la Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca Földrengés okozta károsodások a kolozsvári Szent Mihály-templomon Rezumat: Investigaţiile arheoseismologice preliminare

Mai mult

Lista de lucrări Numele şi prenumele: BAKOS Levente-Attila A. Teza de doctorat Contribuţii la modelarea sistemelor de fabricaţie holonice 2006 Univers

Lista de lucrări Numele şi prenumele: BAKOS Levente-Attila A. Teza de doctorat Contribuţii la modelarea sistemelor de fabricaţie holonice 2006 Univers Lista de lucrări Numele şi prenumele: BAKOS Levente-Attila A. Teza de doctorat Contribuţii la modelarea sistemelor de fabricaţie holonice 2006 Universitatea Tehnica Cluj Napoca B. Cărti publicate B1. Cărţi

Mai mult

Lista lucrari_HK

Lista lucrari_HK Lista de lucrări Numele şi prenumele: HARANGUS KATALIN (născ. Jakab) A. Teza de doctorat Contribuţii la determinarea, prin metode nedistructive, a caracteristicelor mecanice la materialele ortotrope B.

Mai mult

FIŞADISCIPLINEI1

FIŞADISCIPLINEI1 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 1.2. Facultatea Științe Socio-Umane 1.3. Departamentul Limba și Literatura Maghiară 1.4. Domeniul

Mai mult

DECLARATIE DE CONFORMITATE Nr. 455 Noi, SC ONLINESHOP SRL, cu sediul in Piatra Neamt, Str. Olteniei nr.26a, CIF: , in calitate de producator,

DECLARATIE DE CONFORMITATE Nr. 455 Noi, SC ONLINESHOP SRL, cu sediul in Piatra Neamt, Str. Olteniei nr.26a, CIF: , in calitate de producator, DECLARATIE DE CONFORMITATE Nr. 455 Noi, SC ONLINESHOP SRL, cu sediul in Piatra Neamt, Str. Olteniei nr.26a, CIF: 16306031, in calitate de producator, avand marca inregistrata la OSIM cu nr. 137145, declaram

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât d

EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât d EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale Oricât de ambiţios ar fi un elev şi oricât de mult şi-ar dori

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam:

Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 23. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2019. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Mai mult

Microsoft PowerPoint - N2000_Havad_Tamas

Microsoft PowerPoint - N2000_Havad_Tamas Natura 2000 în România Asociaţia pentru protecţia păsărilor şi a naturii Grupul Milvus Natura 2000 Scopul: Stabilirea unei reţele europene coerente de zone protejate care să cuprindă un eşantion reprezentativ

Mai mult

CV PL ro Horvath Zs 2015 szept

CV PL ro Horvath Zs 2015 szept - Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Data şi locul naşterii Curriculum vitae Horváth Zsófia Irén zsofiahorvath@yahoo.com 16.11.1973, Tirgu Mureş Mobil: Funcţia şi locul de muncă (universitatea,

Mai mult

Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam:

Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 25. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Mai mult

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 23. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2019. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Mai mult

Microsoft Word - Rajz_es_vizualis_kultura_kozep_irasbeli0511_roman.doc

Microsoft Word - Rajz_es_vizualis_kultura_kozep_irasbeli0511_roman.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ROMÁN NYELVEN DESEN ŞI CULTURĂ VIZUALĂ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PROBĂ SCRISĂ NIVEL MEDIU Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Durata probei

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MON

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MON ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012 Data intrarii

Mai mult

Nr.V/2019 AN II 20 martie 2019

Nr.V/2019 AN II 20 martie 2019 Odată cu venirea primăverii ne pregătim pentru noi planuri și noi începuturi. Fie ca lumina soarelui de primăvară să lumineze calea elevilor și a adulților din prejma lor, dascăli și părinți, pentru a

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Indicaţii

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Microsoft Word - Roman_nyelv_es_irodalom_kozep_irasbeli_0803.doc

Microsoft Word - Roman_nyelv_es_irodalom_kozep_irasbeli_0803.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 10. ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 10. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Mai mult

Anexa

Anexa Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Dezső Szenkovics Adresa 400074 Cluj-Napoca, str. Vasile Pârvan nr. 9A Telefon - Mobil: +40728-996-946 E-mail szenkovics@kv.sapientia.ro, szenkovics@gmail.com

Mai mult

Nr din ROMÂNIA, JUDEŢUL MUREŞ PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, Tel/Fax: , ; e-m

Nr din ROMÂNIA, JUDEŢUL MUREŞ PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, Tel/Fax: , ; e-m Nr. 1288 din 25.02.2018 ROMÂNIA, JUDEŢUL MUREŞ PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005 Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro ; robert@acatari.ro www.acatari.ro

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii nr. (în baza OM nr. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 1.2. Facultatea/

Mai mult

Microsoft Word - Roman_nyelv_emelt_irasbeli_0621H.doc

Microsoft Word - Roman_nyelv_emelt_irasbeli_0621H.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 3. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. november 3. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Mai mult

421 Viaţa culturală maghiară din Pecica Viaţa culturală maghiară din Pecica 1 Elementele unei culturi sunt atât spirituale cât şi materiale. Baza vieţ

421 Viaţa culturală maghiară din Pecica Viaţa culturală maghiară din Pecica 1 Elementele unei culturi sunt atât spirituale cât şi materiale. Baza vieţ 421 Viaţa culturală maghiară din Pecica Viaţa culturală maghiară din Pecica 1 Elementele unei culturi sunt atât spirituale cât şi materiale. Baza vieţii culturale şi a celei maghiare pecicane se înrădăcinează

Mai mult

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: Sociologie

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: Sociologie Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: Sociologie Numele şi prenumele: Telegdy Balázs A. Teza de doctorat Școala Sociologică de la București și Destinul unui Gustist Maghiar, József

Mai mult

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 25. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Mai mult

Microsoft Word - Lonhart_Izvoarele_istoriei_contemp.rtf

Microsoft Word - Lonhart_Izvoarele_istoriei_contemp.rtf FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie în

Mai mult

Microsoft Word - pref. si inventar -societatea de istorie

Microsoft Word - pref. si inventar -societatea de istorie Societatea de istorie şi arheologie În 87 ia fiinţă la Societatea de istorie şi arheologie din Ungaria de Sud (Délmagyarországi tőrténelmi és régészeti társulat) iar în 88 se înfiinţează Reuniunea pentru

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi s

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi s ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: Guvernul

Mai mult

Microsoft Word - AvocatulPoporului.2006.BB.doc

Microsoft Word - AvocatulPoporului.2006.BB.doc Către Avocatul Poporului Prof. univ. dr. Ioan Muraru Stimate Domnule Avocat al Poporului! Subsemnaţii, lect. dr. Hantz Péter şi lect. dr. Kovács Lehel de la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj- Napoca, ne

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psih

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psih FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Mai mult

Microsoft Word - Roman_nyelv_emelt_irasbeli_1311.doc

Microsoft Word - Roman_nyelv_emelt_irasbeli_1311.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. ROMÁN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Mai mult

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Pilla (.1590-1664) Superius I B 6 6 6 6 Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B Re - gi - na ma - - - - - ter, Re - gi - Tenor I B b Re - gi - na ma - - - ter, Re -

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Fazakas Emese str. I. L. Caragiale nr. 6-8, ap. 82, Cluj Telefon(oane) Mobil: 0726967216 Fax(uri) 0264432417 E-mail(uri) fazakasemese@gmail.com

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_sarba

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_sarba CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba sârbă Judeţul/sectorul... Localitatea...

Mai mult

FIŞADISCIPLINEI1

FIŞADISCIPLINEI1 FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu-Mureş 1.3 Departamentul Ştiinţe Sociale

Mai mult

Személyes Jókívánságok Jókívánságok - Házasság svéd Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Friss házaspárnak gratulációkor Vi vill gra

Személyes Jókívánságok Jókívánságok - Házasság svéd Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Friss házaspárnak gratulációkor Vi vill gra - Házasság Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Friss házaspárnak gratulációkor Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag. Frissen összeházasodott

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume DÉGI Zsuzsanna E-mail zsiged@yahoo.com Data şi locul naşterii 16.05.1984 Târgu Mureş Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) Asistent

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

EG-SDB

EG-SDB Data revizuirii: 24.11.2017 Codul produsului: 69 Pagina 1 aparţinând 5 SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 1.1. Element de identificare a produsului 1.2. Utilizări

Mai mult

JUDEŢUL COVASNA

JUDEŢUL COVASNA ROMÂNIA JUDEŢUL COVASNA COMUNA VALEA CRIŞULUI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL NR 2/2018 Încheiat astăzi, 25 ianuarie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Valea Crişului,

Mai mult

Matematika román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1813 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI

Matematika román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1813 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI Matematika román nyelven középszint 83 ÉRETTSÉGI VIZSGA 09. május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Informaţii utile

Mai mult

Dr. Ráduly-Zörgő Eva-Ileana 1. Domenii de interes ştiinţific educaţie pentru sănătate a copiilor şi adolescenţilor terapia limbajului prevenţia şi ter

Dr. Ráduly-Zörgő Eva-Ileana 1. Domenii de interes ştiinţific educaţie pentru sănătate a copiilor şi adolescenţilor terapia limbajului prevenţia şi ter Dr. Ráduly-Zörgő Eva-Ileana 1. Domenii de interes ştiinţific educaţie pentru sănătate a copiilor şi adolescenţilor terapia limbajului prevenţia şi terapia tulburărilor de învăţare terapia familiei psihologia

Mai mult

U, CQ. J o / f DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Vâncza Gabriella, avand funcţia de contabil sef la Şcoala Gimnaziala Gaal Mozes Baraolt, CNP

U, CQ. J o / f DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Vâncza Gabriella, avand funcţia de contabil sef la Şcoala Gimnaziala Gaal Mozes Baraolt, CNP U, CQ. J o / f DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Vâncza Gabriella, avand funcţia de contabil sef la Şcoala Gimnaziala Gaal Mozes Baraolt, CNP 2690214140011, domiciliul jud. Covasna, oraş Baraolt, str. Keseru

Mai mult

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final ASF SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019 Cuprins PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019... 2 1.1. Participanți la

Mai mult

POLICY BRIEF Fenomenul Brăila o nouă formă de excluziune din educație AUTORI: Laura Greta MARIN și Ionuț BUȘEGA București, mai

POLICY BRIEF Fenomenul Brăila o nouă formă de excluziune din educație AUTORI: Laura Greta MARIN și Ionuț BUȘEGA București, mai POLICY BRIEF Fenomenul Brăila o nouă formă de excluziune din educație AUTORI: Laura Greta MARIN și Ionuț BUȘEGA București, mai 2019 1 Rata de neparticipare la Evaluare Națională (2017-2018) 1. INTRODUCERE

Mai mult

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru SOCIOLOGIE CLASA a XI-a ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru SOCIOLOGIE CLASA a XI-a ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru SOCIOLOGIE CLASA a XI-a ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Aprobat prin Ordin al Ministrului nr..../... Bucureşti

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 07 decembrie 2016, orele 14,00, cu ocazia şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data de mai sus,

Mai mult

Legea educatiei.indd

Legea educatiei.indd CUPRINS LEGEA NR. 1/2011 IV Cuprins general 1. Legea educaţiei naţionale 1 Index 197 2. Decizii ale Curţii Constituţionale în domeniul educaţiei 209 1 LEGEA NR. 1/2011 CUPRINS Legea educaţiei naţionale

Mai mult

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă:

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: Lista de lucrări Numele şi prenumele: KOVÁCS Réka Rozália A. Teza de doctorat Cercetarea narativă şi psihometrică al relaţiilor conjugale, al nivelului de satisfacţie în relaţia de cuplu, cu privire la

Mai mult

Anexa

Anexa Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume GAÁL Péter Adresa 1125, Budapesta, Kútvölgyi út 2., Ungaria Telefon (36-1) 4887603 Mobil: (36-1) 4887610 E-mail gaal@emk.sote.hu Cetăţenia Data şi locul

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

Anexa

Anexa Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume GAÁL Péter Adresa 1125, Budapesta, Kútvölgyi út 2., Ungaria Telefon (36-1) 4887603 Mobil: (36-1) 4887610 E-mail gaal@emk.sote.hu Cetăţenia Data şi locul

Mai mult

Történelem román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1713 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 8. TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI

Történelem román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1713 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 8. TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI Történelem román nyelven középszint 1713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 8. TÖRTÉNELEM ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Îndrumător (barem)

Mai mult

TEZAURUL APARŢINÂND SFÂRŞITULUI EPOCII BRONZULUI DESCOPERIT LA ORADEA ÎN ANUL PRECIZĂRI DOCUMENTARE Călin Ghemiş* THE LATE BRONZE AGE GOLD HOAR

TEZAURUL APARŢINÂND SFÂRŞITULUI EPOCII BRONZULUI DESCOPERIT LA ORADEA ÎN ANUL PRECIZĂRI DOCUMENTARE Călin Ghemiş* THE LATE BRONZE AGE GOLD HOAR TEZAURUL APARŢINÂND SFÂRŞITULUI EPOCII BRONZULUI DESCOPERIT LA ORADEA ÎN ANUL 1911 - PRECIZĂRI DOCUMENTARE Călin Ghemiş* THE LATE BRONZE AGE GOLD HOARD DISCOVERED AT ORADEA IN 1911 DOCUMENTARY ASPECTS

Mai mult

EG-SDB

EG-SDB Codul produsului: 064-CLP Pagina 1 aparţinând 6 SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 1.1. Element de identificare a produsului Nr. CAS: 57-55-6 Nr. CE: 200-338-0

Mai mult

Microsoft Word - Proces verbal sedinta 12 ianuarie 2007.doc

Microsoft Word - Proces verbal sedinta 12 ianuarie 2007.doc R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 12 ianuarie 2007, în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora 16,00 ORA 16,00, preşedinte

Mai mult

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă *

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă * Lista de lucrări în domeniul de studii universitare filologie Numele şi prenumele: Kelemen Attila A. Teza de doctorat. medii, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-647-614-3, 2008, 380 pagini

Mai mult

DIOSI_Provocarile_Sfintei_Liturghii

DIOSI_Provocarile_Sfintei_Liturghii FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Teologie Romano-Catolică 1.3 Departamentul Școala Doctorală

Mai mult

PARTNERI SPONSOR PRINCIPAL SPONSOR PARTENERI MEDIA

PARTNERI SPONSOR PRINCIPAL SPONSOR PARTENERI MEDIA PARTNERI SPONSOR PRINCIPAL SPONSOR PARTENERI MEDIA RAPORT PROFESIONAL Ceea ce o să fac altfel după tabără... păi, cred că o să văd lumea cu totul altfel Anto, tineră participantă Obiectivul principal al

Mai mult

Aprobat

Aprobat Aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului învăţământului al Republicii Moldova nr. 3.4/3 din 27 septembrie 2001 REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a învăţământului fără frecvenţă în instituţiile

Mai mult

Manual Sole.cdr

Manual Sole.cdr R RO GB IT HU Cărucior Stroller Passeggino Babakocsi Manual de instructiuni / User s manual / Manuale di instruzioni / Hasznalati utmutato 3 5 4 RO: imaginile din acest manual au scop ilustrativ. Produsul

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE Nume: Prenume: DR. MURÁDIN JÁNOS KRISTÓF Data naşterii: 1 noiembrie 1980. Locul naşterii: Tîrgu Mureş / Judeţul Mureş Religie: Romano-catholic Adresă: Al. Meseş, nr. 6., et. I., ap. 27.,

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

1K _22lang

1K _22lang UPS în linie interactivă Ghid rapid de utilizare V. 2.0 1. Conţinutul pachetului - Unitate UPS - Ghid rapid de utilizare - Cablu de comunicare (numai pentru modelul cu port USB/RS-232) - Cablu de alimentare

Mai mult

S

S S.C. SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII CARPATICA GLOBAL FDI CARPATICA GLOBAL este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare avand

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii nr. (în baza OM nr. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj 1.2. Facultatea/

Mai mult