STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI BRĂILEAN ÎN ANUL ŞCOLAR CUPRINS

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI BRĂILEAN ÎN ANUL ŞCOLAR CUPRINS"

Transcriere

1 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA Nr. / 2012 STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI BRĂILEAN ÎN ANUL ŞCOLAR CUPRINS I Contextul legislativ, politic-instituţional şi social, cultural II Profilul demografic al judeţului II.1 Populaţia şi structura demografică II.2 Proiecţia populaţiei în perspectiva anului III Reţeaua şcolară IV Resurse umane IV.1 Personal didactic/personal didactic auxiliar/personal nedidactic IV.1.1 Raportul cadre didactice/ personal didactic auxiliar (nedidactic) IV.1.2 Situaţia numerică a cadrelor didactice pe niveluri de şcolarizare /pe medii: urban, rural IV.1.3 Număr de posturi didactice ocupate cu cadre didactice calificate/necalificate/ IV.1.4 Total cadre didactice titulare şi suplinitoare IV.1.5 Cumul şi plata cu ora IV.1.6 Discipline deficitare şi discipline cu supranumerar IV.1.7 Mişcarea personalului didactic, sesiunea IV.1.8 Situaţia rezultatelor la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice declarate vacante, sesiunea iunie iulie IV.2 Formarea şi dezvoltarea personalului didactic IV.2.1 Perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi gradelor didactice IV.2.2 Formarea continuă prin acţiuni metodice desfăşurate în unităţile şcolare cercuri pedagogice IV.2.3 Formarea continuă prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu CCD IV.2.4 Programe de perfecţionare organizate o dată la cinci ani destinate personalului didactic şi personalului de conducere IV.2.5 Activitatea de mentorat IV.3 Rezultate şcolare la examenele naţionale IV.3.1 Organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale. Rezultate obţinute IV.3.2. Admiterea în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar IV.3.3 Examenul de Bacalaureat

2 IV.4. Examenul de certificare a competenţelor profesionale V Analiza instituţională a Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila V.1 Inspectoratul şcolar - principalele aspecte legate de organizare, competenţe profesionale, respectarea legalităţii, comunicare, marketing educaţional, imagine, relaţii comunitare V.2 Analiza punctelor slabe/punctelor tari în funcţionarea şcolilor din judeţ V.3 Propuneri, soluţii de optimizare a situaţiei, progrese în managementul instituţiilor V.4 Inspecţia şcolară- indicatori de calitate V.4.1 Inspecţii tip RODIS V.4.2 Inspecţii tematice V.4.3 Inspecţii speciale şi inspecţii de specialitate pentru acordarea gradelor didactice V.4.4 Concluzii privind situatia şcolară pe discipline VI Resurse umane manageriale VII Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila VIII Finanţare VIII.1 Investiţii, consolidări, reabilitări, reparaţii capitale, asigurare de utilităţi VIII.2 Dotări VIII.3 Burse VII.4 Facilităţi IX Învăţământ particular şi formele alternative de învăţământ IX.1 Învăţământ particular IX.2 Alternative educaţionale X Integrare europeană şi programe de cooperare şcolară europeană X.1 Situaţia solicitărilor de finanţare X.2 Parteneriate Comenius X.3 Competiţii şi concursuri cu tematică europeană X.4 Proiecte ETWINNING X.5 Proiecte Leonardo da Vinci X.6. Alte tipuri de parteneriate XI Politici de integrare socio-profesională a tinerilor XI.1 Prezentare generală a învăţământului special brăilean XI.2 Exemple de bune practici în învăţîmântul special XI.3 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională XII Politici şcolare în domeniul învăţământului pentru minorităţile naţionale XIII Parteneriatul social inter/instituţional şi cu sindicatele reprezentative XIV Relaţii publice Imagine Presă

3 I. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL ŞI SOCIAL, CULTURAL Strategia de dezvoltare a învăţământului brăilean, promovată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, se înscrie în reperele stabilite de Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Strategia de Descentralizare a Învăţământului Preuniversitar, obiectivele în domeniul educaţiei din cadrul Strategiei Europa 2020, PLAI şi PRAI. În acest context, opţiunile strategice şi conduitele decizionale ale I.S.J. Brăila au fost orientate spre stimularea performanţei educaţionale, spre monitorizare, control şi evaluare a calităţii, spre asigurarea consilierii specializate în domeniul descentralizării administrative şi financiare a unităţilor şcolare, spre adaptarea ofertei educaţionale la realităţile economice şi sociale. Analiza stării învăţământului din judeţul Brăila se realizează pe baza indicatorilor prin care se măsoară competenţele individuale, calitatea managementului instituţional şi performanţele sistemului. Diagnoza are, de asemenea, în vedere gradul de realizare a obiectivelor prioritare stabilite de către M.E.C.T.S. prin strategia postaderare, obiective asumate de către I.S.J. Brăila prin Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru anul şcolar II. PROFILUL DEMOGRAFIC AL JUDEŢULUI II.1. POPULAŢIA ŞI STRUCTURA DEMOGRAFICĂ Populaţia reprezintă elementul central în definirea şi structurarea oricărei strategii pentru o dezvoltare durabilă. Populaţia judeţului Brăila era la data de 1 iulie 2009 de persoane, ceea ce reprezintă 12,81 % din populaţia regiunii Sud Est, cu persoane mai redusă faţă de anul 1990, ceea ce reprezintă o scădere de 10,61 %. Astfel, judeţul Brăila se situează pe primul loc în regiunea de SE în ceea ce priveşte scăderea populaţiei în perioada Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii de rezidenţă, se constată că la nivelul judeţului populaţia rezidentă în mediul urban (65%) este preponderentă faţă de populaţia din mediul rural(35%). Judeţul Brăila este, după judeţul Constanţa, judeţul cu cea mai mare pondere a populaţiei din mediul urban dintre judeţele regiunii, cu aproape 10 puncte procentuale peste media regională a ponderii populaţiei din mediul urban. Structura populaţiei pe sexe arată că la nivelul judeţului este preponderentă populaţia feminină (51,4%). În mediul urban ponderea populaţiei feminine este mai ridicată decât media judeţeană (52,2%) în timp ce în mediul rural distribuţia pe sexe este mai echilibrată, diferenţa între ponderea populaţiei masculine şi ponderea populaţiei feminine fiind de numai 0,4%. Structura populaţiei pe grupe mari de vârstăla 1 iulie 2009 în judeţul Brăila arată că populaţia tânără, cu vârsta până la 30 ani deţine cea mai mică pondere din totalul populaţiei dintre toate judeţele regiunii (34,1% faţă de 36,3% media regională). Populaţia cu vârste între ani deţine 49,3% din totalul populaţiei, cu 0,6 puncte procentuale peste media regională iar populaţia cu vârsta peste 65 ani deţine o pondere cu 1,8 puncte procentuale mai mare decît media regională (16,7% faţă de media regională de 14,9%) Ponderea populaţiei cu vârsta până la 14 ani este de 13,6%, cea mai mică pondere comparativ cu celelalte judeţe ale regiunii. Populaţia cu vârsta între 15 şi 19 ani are ponderea de 5,9%, apropiată de ponderea la nivel regional (6%). Populaţia din grupele de vârstă ani şi ani deţine ponderi inferioare mediilor regionale, cu 0,2% respectiv 0,6%. Evoluţia populaţiei în perioada arată o scădere continuă a ponderii populaţiei din grupa de vârstă 0-14 ani şi o creştere continuă a ponderilor populaţiei din grupele de vârstă ani şi 65 de ani şi peste. În cazul României, în ultimii ani numeroşi cetăţeni au imigrat deja pentru a lucra în UE, aceasta sugerând faptul că mulţi dintre cei care intenţionau să emigreze deja au emigrat şi că potenţialul 3

4 pentru noi valuri de emigrare este limitat. Având în vedere condiţiile economice actuale, este posibil ca o eventuală scădere a cererii de forţă de muncă în UE să reducă migraţia de forţă de muncă şi chiar să producă o revenire în ţară a unui număr de emigranţi. Deşi nu există date privind emigraţia din ultimii ani la nivel judeţean o serie de companii, mai cu seamă cele din industria navală, s-au confruntat cu problema unui deficit de forţă de muncă datorită emigraţiei unui important număr de angajaţi cu studii medii şi superioare. II.2. PROIECŢIA POPULAŢIEI ÎN PERSPECTIVA ANULUI 2025 Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru orizontul anului 2025 arată o scădere continuă pentru întreaga regiune şi pentru toate judeţele. Scăderile cele mai mari se prognozează în 2025 pentru judeţul Brăila (scăderea cu 19,3% faţă de 2005). Pe grupe mari de vârstă, la nivel judeţean se prognozează o scădere a populaţiei din grupele de vârstă 0-14 ani şi ani şi o creştere a populaţiei din grupa de vârstă peste 65 de ani. Scăderile previzionate sunt pentru grupa de vârstă 0-14 ani cu 37,4% faţă de 2005 iar pentru grupa de vârstă ani cu 20% faţă de Judeţul Brăila are cu cea mai mare scădere prognozată a populaţiei din grupa de vârstă 0-14 ani şi din grupa de vîrstă ani Prognoza la orizontul anului 2025 pentru grupa de vârstă 65 ani şi peste la nivel judeţean arată o uşoară scădere faţă de anul 2005 (0,2%). Stuctura prognozată a populaţiei la orizontul anului 2025 la nivelul judeţului arată o scădere a ponderii populaţiei din grupa de vârstă 0-14 ani de la 15,6% în 2005 la 11,3% în Pentru populaţia din grupa de vârstă 65 de ani şi peste se prognozează o creştere a ponderii de la 15,8% în 2005 la 19,9% în 2025 Proiecţia detaliată anual până în anul 2025 arată, pe grupe de vârstă următoarele evoluţii: pentru grupa de vârstă 3-6 ani, populaţia scade în 2025 faţă de 2005 cu 5,1 mii persoane, adică cu 38,6% (cea mai mai mare scădere dintre toate judeţele regiunii). pentru grupa de vârstă 7-14 ani, populaţia scade cu 10,7 mii persoane, ceea ce reprezintă o scădre cu 34,6%(cea mai mai mare scădere dintre toate judeţele regiunii). Pentru grupa de vârstă ani populaţia va scădea cu 24,1 mii persoane, scădere ce reprezintă 44,5 % faţă de 2005 (cea mai mai mare scădere dintre toate judeţele regiunii). III. REŢEAUA ŞCOLARĂ 1. Unităţi de învăţământ ( cu personalitate juridică) Urban Rural Total Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Licee şi grupuri şcolare Şcoli de arte şi meserii 1 1 Şcoli postliceale Şcoli speciale Total Formaţiuni de studiu şi clase organizate Preprimar Primar şi Postliceal şi Liceal SAM gimnazial de maiştri Total Învăţământ de masă Învăţământ special Total Învăţământ simultan Învăţământ simultan 4 Clase cu efective reduse

5 nr.clase nr.elevi nr.clase nr.elevi Primar Gimnazial Liceal Total Clase cu specific ( clase cu predare bilingvă, clase cu predare intensivă, învăţământ de artă, învăţământ sportiv) Clase cu predare bilingvă Clase cu predare intensivă Învăţământ de artă Învăţământ sportiv nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Total Clase de club sportiv Nivel Număr grupe Număr elevi Începători Avansaţi 3 30 Performanţă 1 8 Total IV. RESURSE UMANE IV.1. PERSONAL DIDACTIC/PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR/PERSONAL NEDIDACTIC În anul şcolar au fost normate 5027 posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice, astfel : 3671,50 posturi didactice; 479,50 posturi didactice auxiliare; 956,50 posturi nedidactice. Situaţia încadrării cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în judeţul Brăila, este prezentată în tabelul nr. 1, defalcat pe tipurile de finanţare. În tabelul nr. 2 este prezentată distribuţia normelor/posturilor didactice pe niveluri de învăţământ şi pe medii de rezidenţă. 5

6 Din analiza tabelului nr. 3 se observă că ponderea normelor didactice ocupate de către personal didactic calificat este în proporţie de 67,57 %, manifestând o scădere faţă de anul şcolar precedent (97,97 %). Tabelul nr. 1. Structura normelor din învăţământul preuniversitar în judeţul Brăila Tip de finanţare Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic Total personal Procent personal didactic (%) Consiliile locale 3466, , ,84% Consiliul Judeţean ,72% M.Ed.C.T. 48 6, ,5 59,62% TOTAL 3671,50 479,50 956, ,03% Tabelul nr. 2. Număr de norme/posturi didactice pe niveluri de învăţământ Nivelul de învăţământ Norme/posturi didactice din care: Total Urban Rural Învăţământ preşcolar Învăţământ primar 653,48 326,83 326,65 Învăţământ gimnazial, liceal, SAM 2243, ,67,42 573,76 Învăţământ special 105,79 103,6 2,19 Palatele şi cluburile copiilor Consiliere psihopedagogică (cabinete de asistenţă psihopedagogică, C.J.A.P.) 41,55 41,55 0 TOTAL 3672, , ,6 Tabelul nr. 3. Ponderea normelor/catedrelor didactice ocupate de personal calificat Nivelul de învăţământ Norme/posturi didactice din care: Total Calificaţi Necalificaţi Învăţământ preşcolar ,00 Învăţământ primar 653,48 647,48 6,00 Învăţământ gimnazial, liceal, SAM 2243, ,88 92,51 Învăţământ special 105,79 105,79 0,00 Palatele şi cluburile copiilor ,00 Consiliere psihopedagogică (cabinete de asistenţă psihopedagogică, 41,55 41,55 0,00 6

7 C.J.A.P.) TOTAL 3672, , ,65 IV.1.1. Raportul cadre didactice/ personal didactic auxiliar (nedidactic) Analizând situaţia încadrării la , raportul personal didactic/personal didactic auxiliar, personal didactic/personal nedidactic se prezintă astfel: sunt normate 3671,50 de posturi pentru personalul didactic şi 479,50 de posturi pentru personalul didactic auxiliar, rezultă un raport de 7,65, în scădere faţă de cel înregistrat în anul şcolar , 7,84 sunt normate 3671,50 de posturi pentru personalul didactic şi 956,50 de posturi pentru personalul nedidactic, rezultă un raport de 3,83, în scădere faţă de cel înregistrat în anul şcolar , Această situaţie se explică prin scăderea numărului de norme didactice faţă de anul şcolar precedent, însă numărul de norme de personal didactic auxiliar sau nedidactic a crescut în unele unităţi de învăţământ sau s-a menţinut acelaşi în alte unităţi de învăţământ, deşi nu se mai justifică ca normare pe număr de elevi. Tabelul nr. 4 Nr. posturi didactice Nr. posturi didactic auxiliar Raport pers.did./pers.did.aux. Raport pers.did./pers.did.aux. 3671,50 479,5 7,84 7,65 Tabelul nr. 5 Nr. posturi didactice Nr. posturi nedidactic Raport pers.did./pers.did.aux. Raport pers.did./pers.did.aux. 3671,50 956,5 3,93 3,83 IV.1.2. Situaţia numerică a cadrelor didactice pe niveluri de şcolarizare/pe medii: urban, rural Tabelul nr. 5. Număr de norme/posturi didactice pe niveluri de învăţământ Nivelul de învăţământ Norme/posturi didactice din care: Total Urban Rural Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ gimnazial, liceal, SAM Învăţământ special Palatele şi cluburile copiilor

8 Consiliere psihopedagogică (cabinete de asistenţă psihopedagogică, C.J.A.P.) TOTAL IV.1.3. Număr de posturi didactice ocupate cu cadre didactice calificate/necalificate/în curs de calificare Tabelul nr. 6. Ponderea normelor/catedrelor didactice ocupate de personal calificat/necalificat Nivelul de învăţământ Norme/posturi didactice din care: Total Calificaţi Necalificaţi Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ gimnazial, liceal, SAM Învăţământ special Palatele şi cluburile copiilor Consiliere psihopedagogică (cabinete de asistenţă psihopedagogică, C.J.A.P.) TOTAL IV.1.4. Total cadre didactice titulare şi suplinitoare Tabelul nr. 7. Situaţia cadrelor didactice titulare/ suplinitoare Total titulari Total suplinitori Total suplinitori fără studii calificaţi corespunzătoare ,76 % 532,74 14,5 % 91,52 2,49 % În anul şcolar a crescut numărul suplinitorilor calificaţi (de la 12,73 % la 14,5 %). IV.1.5. Cumul şi plata cu ora Din totalul de 3671,50 posturi didactice un număr de 516,4 posturi au fost ocupate prin cumul sau plata cu ora de către titulari, suplinitori calificaţi, pensionari şi în foarte puţine cazuri de către suplinitori necalificaţi. Disciplinele cu număr mai mare de posturi ocupate la cumul, respectiv plata cu ora sunt: matematică 62,69 limba şi literatura română 45,71 limba engleză 20,16 IV.1.6. Discipline deficitare şi discipline cu supranumerar 8

9 Tabelul nr. 7. Discipline deficitare/ discipline cu supranumerar Discipline deficitare Discipline cu supranumerar Matematica Istorie Fizica Geografie Educaţie muzicală specializată Discipline tehnice Biologie Limba şi literatura română Educaţie plastică/vizuală Chimie Învăţătoare În anul şcolar au fost vacantate un număr de 86 de catedre/ posturi didactice din următoarele motive: 43 de concedii pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani 43 concedii fără plată, conform art.102, alin.2 din legea 128 din 1997 Aceste catedre au fost acoperite cu personal didactic titular la plata cu ora (9 %), suplinitori calificaţi (56,3%), suplinitori necalificaţi (15,2%) şi cadre didactice pensionare (19,5%). IV.1.7. Mişcarea personalului didactic, sesiunea 2012 Pensionarea la limită de vârstă a cadrelor didactice Ca urmare a împlinirii vârstei limită de pensionare până la 1 septembrie 2012, la nivelul judeţului Brăila, s-au pensionat 78 cadre didactice titulare. S-au înregistrat 6 cereri de pensionare anticipată, 4 cereri de pensionare anticipat parţial şi 68 cereri de pensionare la limită de vârstă. Completarea de normă Un număr de 27 de cadre didactice şi-au completat norma didactică, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, în alte unităţi de învăţământ faţă de cele la care sunt titulari. Nu s-au înregistrat contestaţii. Pretransferări prin consimţământ Pentru această etapă de mobiliate a personalului didactic au fost soluţionate un număr de 29 cereri. La această etapă de mişcare a personalului didactic nu s-au înregistrat contestaţii. Restrângeri de activitate Din cele 48 de restrângeri de activitate au fost soluţionate 27 şi 21 au rămas nesoluţionate. Cele 21 cereri nesoluţionate au fost rezolvate prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionare de activitate în şedinţa publică din 29 august 2012, pe catedrele disponibile la acel moment, în unele cazuri cu salarizare ca necalificat. Nu s-au depus contestaţii după soluţionarea restrângerilor de activitate. Detaşări în interesul învăţământului Pentru detaşare în interesul învăţământului au fost depuse 75 de cereri. La solicitarea unităţilor şcolare au fost detaşate în interesul învăţământului un număr de 75 cadre didactice, iar 102 au fost soluţionate în afara calendarului mişcării personalului didactic, cu acordul Comisiei Paritare şi al MECTS. Nu au fost depuse contestaţii. IV.1.8. Situaţia rezultatelor la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice declarate vacante, sesiunea iulie 2012 Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Brăila, sesiunea august 2012 s-a desfăşurat conform prevederilor Metodologiei cadru de mobilitate a personalului didactic în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 9

10 Au fost organizate 6 centre de concurs, toate în municipiul Brăila, dintre care 4 au organizat concurs numai pentru posturtile din unitatea lor şcolară, iar 2 centre au fost organizate pentru restul posturilor din judeţ. Tabelul nr. 8.- Număr de posturi/catedre vacante/rezervate publicate la data de 30 martie 2012 din care: Total din care: din care: posturi Posturi netitularizabile vacante/ Titulari Netitula vacante/rezervate complete Judeţ rezervate zabile TTitular TTitula rizabile publicate pentru concurs pt. concurs izabile (urban) rizabile (rural) pt. concurs CCom plete Complete (urban) Complet e (rural) Posturi netitularizabile vacante/rezervate incomplete IInco mplet e Incompl ete (urban) BR Incompl ete (rural) Tabelul nr. 9.- Situaţia înscrierii şi participării candidaţilor la concursurile din judeţul Brăila SITUAŢIA STATISTICĂ A CANDIDAŢILOR INSCRIŞI LA CONCURS din care: Nr. Prezenţi la Absolvenţi Prezenţi Prezenţi din Judeţ candidaţi Absolvenţi concurs din serii la serii înscrişi 2012 (absolvenţi anterioare concurs anterioare 2012) BR La nivelul judeţului, procentul de promovabilitate la concurs a fost de 86%. Repartizarea posturilor s-a realizat în şedinţe publice organizate la fiecare centru de concurs. Tabelul nr. 10. Situaţia mobilităţii personalului didactic în anul şcolar Tip de repartizare/ mişcare Titularizare Detaşare la cerere Numire ca titular Prin concurs Prin concurs specific Suplinire Continuitate la suplinire Prin concurs TOTAL TOTAL suplinitori IV.2. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALULUI DIDACTIC Activitatea compartimentului Perfecţionare şi Formare continuă s-a desfăşurat având în vedere: Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei organizării şi desfăşurării activităţii de perfecţionare a personalului didactic; Formarea continuă prin obţinerea gradelor didactice; Formarea continuă şi dezvoltarea resurselor umane în domeniul educaţiei; Eficientizarea şi îmbunătăţirea resursei de personal didactic: formatori, metodişti mentori. IV.2.1. Perfecţionarea prin definitivare în învăţământ şi grade didactice Programul acestei activităţi s-a desfăşurat în conformitate cu O.M din privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, O.M.E.C.T.S. 5561/ , Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ În acest an şcolar au fost cuprinse pentru această formă de perfecţionare 668 cadre didactice care au susţinut gradele didactice după cum urmează: 10

11 Tipul perfecţionării (def, gr. did. II, gr. did. I, echivalare) Nr. cadre didactice înscrise Definitivat Gradul didactic II Gradul didactic II Gradul didactic II Gradul didactic I Gradul didactic I Gradul didactic I Gradul didactic I Echivalare doctorat 2 TOTAL 855 Definitivat 2012 Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012 s-a organizat şi desfăşurat conform O.M.E.C.T.S. nr. 5560/ La nivelul judeţului Brăila s-a constituit Comisia Judeţeană prin decizia I.S.J. Brăila nr. 416/ , modificată ulterior prin decizia I.S.J. Brăila nr. 579/ şi Comisia din Centrul de Examen organizat la Grup Şcolar Anghel Saligny prin decizia I.S.J. Brăila nr. 417/ , conform art. 79 din O.M.E.C.T.S. nr. 5560/ , cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele comisiei de examen numit conform O.M. nr. 4522/ a fost prezent şi şi-a desfăşurat activitatea conform art.81 din O.M.E.C.T.S. nr. 5560/ Comisia Judeţeană a elaborat propria procedură nr. 8459/ privind transmiterea subiectelor pentru proba scrisă în situaţii speciale, în completarea procedurilor O.M.E.C.T.S. Pentru buna desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ din s-a primit sprijin din partea Inspectoratului judeţean de jandarmerie, Serviciul public de asistenţă medicală, S.C. Electrica S.A., Poliţia comunitară a municipiului Brăila, trei furnizori locali de internet, Compania de utilităţi publice locală. În perioada 1-31 octombrie 2011 s-au înscris pentru obţinerea definitivării în învăţământ 99 candidaţi. Dintre aceştia 2 au fost respinşi în Consiliul de administraţie al I.S.J. Brăila ca urmare a neîndeplinirii condiţiei de vechime şi respectiv a studiilor neautorizate. Ulterior candidatul cu studii neautorizate a câştigat în instanţă dreptul de a participa la examenul naţional de definitivare în învăţământ la disciplina educaţie muzicală, didactica acesteia şi elemente de pedagogie şi psihologie a educaţiei, documentele doveditoare fiind transmise către Direcţia Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar prin adresa I.S.J. Brăila nr. 7040/ În perioada un număr de 6 candidaţi au solicitat retragerea din examen pe baza cererilor înregistrate la secretariatul I.S.J. Brăila. Prin C.C.D. Brăila în perioada s-au organizat cursuri de pregătire pentru candidaţii înscrişi la examenul de definitivat, la toate disciplinele de examen. Comisia judeţeană a monitorizat permanent organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, având în ziua probei 2 delegaţi în centrul de examen. Pentru proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ au rămas înscrişi 92 candidaţi la 24 discipline. Proba scrisă din s-a desfăşurat conform prevederilor O.M.E.C.T.S. nr. 5560/ , fără incidente. În timpul probei, pe baza declaraţiilor scrise au solicitat anularea lucrărilor 8 candidaţi la disciplinele: 1 la matematică, didactica acesteia şi elemente de pedagogie şi psihologie a educaţiei, 1 la educaţie muzicală, didactica acesteia şi elemente de pedagogie şi psihologie a educaţiei, 1 la fizică, didactica acesteia şi elemente de pedagogie şi psihologie a 11

12 educaţiei, 3 la limba şi literatura română şi matematică, metodica predării acestora, pedagogie şcolara şi elemente de psihologie a educaţiei (învăţători / institutori / profesori pentru înv. primar), 1 la educaţie fizică, didactica acesteia şi elemente de pedagogie şi psihologie a educaţiei, 1 la informatică, didactica acesteia şi elemente de pedagogie şi psihologie a educaţiei. În baza hotărârii Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila din , Comisia Judeţeană de Examen din judeţul Brăila a delegat 3 comisii care au asigurat transportul şi predarea lucrărilor către centrele zonale de evaluare. Rezultatele candidaţilor: a) înainte de contestaţii: promovabilitate 71,08% Promovati 59 Respinsi 24 Prezenti la examen 83 Absenti 1 Retrasi din examen 8 Total 92 b)după contestaţii: promovabilitate 77,10% Promovati 64 Respinsi 19 Prezenti la examen 83 Absenti 1 Retrasi din examen 8 Total 92 Gradul II sesiunea 2012 Disciplina Inspecţii speciale efectuate de inspectori 12 Inspecţii speciale efectuate de metodişti Total inspecţii speciale Biologie Canto clasic Comerţ Coregrafie-dans românesc Economia întreprinderii Educatoare Educaţie fizică şi sport Educaţie tehnologică Electroenergetică Fizică Informatică Istorie Învăţător Limba engleză Limba franceză Limba română Matematică Muzică populară Pedagogie muzicală 4 0 4

13 Psihologie Psihopedagogie specială Teologie ortodoxă Gradul II seria 2012 BIOLOGIE CANTO CLASIC COMERŢ COREGRAFIE-DANS ROMÂNESC ECONOMIA ÎNTREPRINDERIIEDUCATOARE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ELECTROENERGETICĂ FIZICĂ INFORMATICĂ ISTORIE ÎNVĂŢĂTOR LIMBA ENGLEZĂ LIMBA FRANCEZĂ LIMBA ROMÂNĂ MATEMATICĂ MUZICĂ POPULARĂ PEDAGOGIE MUZICALĂ PSIHOLOGIE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂTEOLOGIE ORTODOXĂ Gradul I sesiunea 2012 Disciplina Inspecţii speciale efectuate de inspectori 13 Inspecţii speciale efectuate de metodişti Total inspecţii speciale Asistenţă medicală generală Biologie Chimie Educatoare Educaţie fizică şi sport Geografie Informatică 0 3 3

14 Istorie Învăţător Limba engleză Limba franceză Limba română Matematică Mecanică Pedagogie muzicală Psihologie Psihopedagogie specială Teologie ortodoxă Gradul I 2012 Asistenţă medicală generală Chimie Educaţie fizică şi sport Informatică Învăţător Limba franceză Matematică Pedagogie muzicală Psihopedagogie specială Biologie Educatoare Geografie Istorie Limba engleză Limba română Mecanică Psihologie Teologie ortodoxă Puncte slabe: - nu în toate şcolile este afişată metodologia de perfecţionare prin grade didactice, calendarul activităţii de perfecţionare sau notele telefonice primite din partea I.S.J. Brăila. - nu se respectă de către candidaţi termenul prevăzut de metodologie pentru depunerea la I.S.J. biroul perfecţionare a proceselor verbale ale inspecţiilor specifice gradelor didactice. Puncte tari: - serverului ftp al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila şi site-ul I.S.J. Brăila, secţiunea perfecţionare, sunt actualizate, conţin atât programele specifice susţinerii gradelor didactice cât şi copii ale notelor telefonice transmise în şcoli. - s-au stabilit relaţii de colaborare foarte bune cu centrele universitare în care se realizează perfecţionarea, astfel încât eventualele disfuncţii în ceea ce priveşte înscrierea sunt remediate în timp util. 14

15 - la inspecţiile speciale cadrele didactice obţin în proporţie de 90% calificativul sau nota maximă. - în proporţie de 95 % inspecţiile speciale sunt realizate de către inspectorii de specialitate. - numărul constant al cadrelor didactice înscrise pentru obţinerea gradelor didactice indică faptul că sistemul de învăţământ brăilean este alimentat cu personal de predare dispus să rămână în sistem. IV.2.2 Formarea continuă prin acţiuni metodice desfăşurate în şcoli şi cercuri pedagogice O componentă importantă a formării continue a reprezentat-o activitatea de la nivelul unităţii de învăţământ, concretizată prin acţiuni organizate de Consiliile profesorale, colectivele de catedre pe specialităţi şi comisiile metodice. O altă formă de perfecţionare au reprezentat-o activităţile din cadrul cercurilor pedagogice, coordonate de către inspectorii şcolari, a căror planificare şi evidenţă se face prin elaborarea de către CCD a Programului de activitate. De remarcat interesul manifestat de cadre didactice de toate specialităţile de a participa cu lucrări cu caracter ştiinţifico-metodic şi practic-aplicativ de reală valoare formativ-instructivă prin nivelul de tratare şi modul de prezentare a temei. Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă S-a realizat conform OMECTS nr / 2011, OMECTS nr. 4121/2012 şi OMECTS 6563 / 2011 Etapa Înscrişi Îndeplinesc condiţiile 15 Număr discipline la care s-a solicitat echivalarea Număr discipline care îndeplinesc condiţiile de echivalare I II Recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar profesor de instruire practică S-a realizat conform O.M.E.C.T.S. nr. 5484/ şi OMECTS 6563/2011 Categoria de personal didactic Înscrişi Admişi Respinşi Educatoare Învăţătoare Maiştri instructori IV.2.3. Formarea continuă prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu CCD În anul școlar , Casa Corpului Didactic Brăila, ca organizator de formare la nivelul județului, a avut în vedere ca obiective centrale : creșterea ratei de participare la proiecte / programe de formare de calitate, adecvate nevoilor cadrelor didactice atât din mediul urban cât și din mediul rural, precum şi monitorizarea şi evaluarea impactului programelor de formare continuă derulate, asupra calității actului educațional. dezvoltare instituțională Pentru desfășurarea tuturor activităților în condiții optime și în termeni de modernitate, o atenție deosebită a fost acordată optimizării managementului instituţiei, amenajării și dotării tuturor spațiilor destinate formării. De asemenea s-a avut în vedere : - creşterea gradului de funcţionalitate şi utilitate a spaţiilor de formare deja existente; - modernizarea şi eficientizarea serviciilor oferite de biblioteca C.C.D. ; - dezvoltarea filialelor C.C.D. şi asigurarea funcţionalităţii C.D.I.-urilor la nivelul judeţului; - alocarea şi administrarea corectă a resurselor financiare.

16 formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar În anul şcolar s-a acordat o importanţă deosebită realizării activităților de formare/ perfecționare la nivel județean, şi anume: - proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la nivel judeţean, în concordanță cu exigențele la nivel național și european; - proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii de perfecţionare a managerilor din învăţământul preuniversitar la nivel judeţean, in concordanta cu exigentele la nivel national si european. marketing educaţional, informare, documentare şi consultanţă Pentru acest domeniu, obiectivele avute in vedere pe tot parcursul anului scolar au fost :îndrumarea şi coordonarea activitatilor metodice, de consultanta, consiliere, expertiza, documentare, inovare, precum şi diversificarea modalităţilor de promovare a ofertei de formare şi a tuturor activităţilor desfăşurate la C.C.D. Brăila. organizarea activităţilor ştiinţifice, metodice, culturale S-a avut în vedere diversificarea activităţilor desfăşurate la nivelul C.C.D. pentru formarea curentă a personalului didactic, precum şi promovarea rezultatelor şi experienţelor de valoare obţinute în cercetarea şi proiectarea ştiinţifică, în activitatea culturală şi artistică. editarea şi difuzarea de carte şi publicaţii S-a avut în vedere editarea de buletine metodice, suporturi de curs, alte tipărituri de interes pentru cadrele didactice brăilene, pentru promovarea imaginii CCD Brăila, a unităţilor de învăţământ din Brăila şi a activităţilor desfăşurate de cadrele didactice din municipiu şi judeţ. parteneriate Un obiectiv important a fost punerea în valoare a capacităţilor socio - psihopedagogice în procesul relaţionării cu membrii comunităţii educaţionale şi locale, precum şi conştientizarea importanţei implicarii in proiecte, importanta educaţiei interculturale, educatiei civice, educatiei pentru mediu, pentru promovarea omului modern. publicitate, diseminare S-a avut în vedere selecţia căilor şi mijloacelor de comunicare cu factorii implicaţi în procesul educaţional, precum şi promovarea şi diseminarea activităţilor si proiectelor în care este implicată C.C.D. Brăila. dezvoltarea personală proprie şi a personalului instituţiei Asigurarea dezvoltării personale si profesionale a personalului instituţiei a fost posibila prin crearea cadrului necesar participării acestora la stagii de formare organizate de M.E.C.T.S., I.S.J., C.C.D. sau de alte instituţii furnizoare de formare. Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.S.J. în domeniul dezvoltării resurselor umane. Pe tot parcursul anului şcolar , Casa Corpului Didactic Brăila si Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, au corelat pachetul de obiective care l-au avut in vedere aşa încât cadrele didactice să beneficieze de o cât mai bună perfecţionare / formare. S-a avut în vedere : redimensionarea funcţiilor C.C.D., creşterea calităţii şi eficienţei activităţii C.C.D., îmbunătăţirea fluxului informaţional, redimensionarea reţelei formatori - formaţi, reabilitarea formării pentru mediul rural, întocmirea hărţii unităţilor partenere pentru formare, diversificarea ofertelor de formare, îmbunătăţirea calităţii activităţilor de formare, implicarea in proiecte, dezvoltarea resurselor umane şi materiale, dezvoltarea relaţiilor comunitare, dezvoltarea parteneriatelor. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente / comentarii. dezvoltare institutionala - s-au facut demersuri pentru continuarea consolidarii şi reabilitarii la corpul de clădire de pe str. Ana Aslan; s-au achiziţionat cărţi / licenţe; s-au mentinut functionale C.D.I.-urile din judeţ; s-au 16

17 alocat corect resursele bugetare; s-au realizat activităţi pentru obţinerea de venituri extrabugetare; s-a lucrat la softul pentru informatizarea bibliotecii. programe de formare continuă - s-au determinat şi ierarhizat ţintele de formare; s-au stabilit obiectivele specifice formării la nivelul judeţului; s-a proiectat oferta proprie de formare anuală; s-a urmărit creşterea calităţii programelor de formare; s-au identificat, selectat şi monitorizat formatorii; s-a gestionat corect formarea cadrelor didactice; s-au organizat stagii de formare pentru cursurile acreditate şi s-a făcut evaluarea internă şi externă a lor; s-a urmărit valorificarea cursurilor la clasă in unitãtile scolare cuprinse în inspectia scolara generala : Scoala cu clasele I-VIII Vlaicu Voda Brăila, Scoala cu cls. I-VIII Mihai Viteazu Brăila, Scoala cu cls.i-viii Ion Creanga Brăila, Scoala cu cls.i-viii Anton Pann Brăila, Scoala cu cls.i-viii Gemenele jud. Brăila, Colegiul Tehnic Panait Istrati Brăila, Grup Scolar Industrial Constantin Brancoveanu Brăila, Gradinita nr. 36 Brăila. Profesorii metodişti au fost cooptaţi în echipele de metodişti ai I.S.J., pe specialităţi şi au urmărit modul în care profesorii participanţi la stagiile de formare continuă au valorificat la clasă competenţele dobândite prin cursurile de formare. La Şcoala cu clasele I-VIII Vlaicu Vodă Brăilaau fost aplicate 13 chestionare, iar în urma prelucrării rezultatelor au reieşit următoarele: - cadrele didactice au participat la cursuri de formare : Achiziţii publice-1, Academica I -2, Formarea competenţrlor IT-1, Abilitare pe curriculum.-1, Mentalităţi europene-1, Formarea profesorilor de lb. română, engleză, franceză-3, Profesionalizarea carierei didactice-2, Educaţie pentru sănătate-1. - cadrele didactice doresc să participe şi la alte modalităţi de formare continuă şi anume: cursuri de formare 9, activităţi metodico - ştiinţifice şi psihopedagogice 6, sesiuni metodico - ştiinţifice de comunicări, simpozioane -4, strategii periodice de informare ştiinţifică de specialitate 4, activităţi de mentorat pentru dezvoltarea profesională-1, stagii de studiu şi documentare -2, cursuri postuniversitare de specialitate 3, studii universitare de masterat-1,studii universitare de doctorat toate cadrele didactice considera că oferta C.C.D. cuprinde o gamă variată de cursuri, dar au propus cursuri de specialitate, practică metodică, abilităţi de comunicare, psihopedagogie, pentru pregătirea profesorilor care predau la clasele pregătitoare. - cadrele didactice au aplicat la clasă următoarele metode: Explozia stelară - 1, Metoda ciorchinelui - 2, Metoda pălăriilor gânditoare-1, Metoda mozaicului- 3, Metoda cubului- 2, Turul galeriilor-1, Sistemul Sinelg-1. - referitor la eficienţa lecţiilor AEL, cadrele didactice consideră că: lecţiile sunt eficiente şi atractive menţinând atenţia elevului pe tot parcursul lecţiei prin imaginile oferite, ajută elevul să lucreze in ritmul său, ajută profesorul în transmiterea informaţiilor, calculatoare şcolii sunt foarte vechi. Din discuţiile purtate de către directorul C.C.D. şi profesorii metodişti ai C.C.D. Brăila cu cadrele diadctice de la Şcoala cu clasele I-VIII Vlaicu Vodă Brăila, rezultă că activitatea responsabilului cu formarea este eficientă (notat de către colegi cu 8,30), cadrele didactice vor să mai participe la cursuri organizatede C.C.D. Brăila cu privire la: specialitate- 8, metode active 7, utilizarea calculatorului 0, altele 0. La Şcoala cu clasele I-VIII M. Viteazu Brăilaau fost aplicate 21 chestionare, iar în urma prelucrării rezultatelor au reieşit următoarele: - cadrele didactice au participat la cursuri de formare : Academica I -2, TIC-3, Competenţe TIC la biologie, geografie-2, Curs Waldorf -2, Formarea profesorilor de lb. română, engleză, franceză-9, AeL-1, IntelTeach-1. - cadrele didactice doresc să participe şi la alte modalităţi de formare continuă şi anume: cursuri de formare 16, activităţi metodico - ştiinţifice şi psihopedagogice 10, sesiuni metodico - ştiinţifice de comunicări, simpozioane -5, strategii periodice de informare ştiinţifică de specialitate 5, activităţi de mentorat pentru dezvoltarea profesională-3, stagii de studiu şi 17

18 documentare -2, cursuri postuniversitare de specialitate -4, studii universitare de masterat- 2, studii universitare de doctorat -1 - toate cadrele didactice considera că oferta C.C.D. cuprinde o gamă variată de cursuri, dar au propus cursuri de specialitate, practică metodică, abilităţi de comunicare, psihopedagogie, sisteme geografice informaţionale. - C=cadrele didactice au aplicat la clasă următoarele metode: Explozia stelară - 1, Metoda ciorchinelui - 5, Metoda pălăriilor gânditoare-3, Metoda mozaicului- 2, Metoda cubului- 2, Turul galeriilor-3, metoda diamantului-1, brainstorming-2. - referitor la eficienţa lecţiilor AEL, cadrele didactice consideră că:lecţiile sunt eficiente şi atractive menţinând atenţia elevului pe tot parcursul lecţiei prin imaginile oferite, ajută elevul să lucreze in ritmul său, ajută profesorul în transmiterea informaţiilor. Din discuţiile purtate de către directorul C.C.D. şi profesorii metodişti ai C.C.D. Brăila cu cadrele diadctice de la Şcoala cu clasele I-VIII M. Viteazu Brăila, rezultă că activitatea responsabilului cu formarea este eficientă (notat de către colegi cu 9,16), cadrele didactice vor să mai participe la cursuri organizatede C.C.D. Brăila cu privire la: de specialitate- 8, metode active 6, utilizarea calculatorului 10, altele 1. La Şcoala cu clasele I-VIII Anton Pann Brăilaau fost aplicate 9 chestionare, iar în urma prelucrării rezultatelor au reieşit următoarele: - cadrele didactice au participat la cursuri de formare : Abilitare curriculară-1, A doua şansă-4, Consiliere şi orientare -1, Formarea profesorilor de lb. română, engleză, franceză-3. - cadrele didactice doresc să participe şi la alte modalităţi de formare continuă şi anume: cursuri de formare 6, activităţi metodico - ştiinţifice şi psihopedagogice 7, sesiuni metodico - ştiinţifice de comunicări, simpozioane -2, strategii periodice de informare ştiinţifică de specialitate 2, activităţi de mentorat pentru dezvoltarea profesională-0, stagii de studiu şi documentare -2, cursuri postuniversitare de specialitate -0, studii unuversitare de masterat-0, studii universitare de doctorat-1. - toate cadrele didactice considera că oferta C.C.D. cuprinde o gamă variată de cursuri, dar au propus cursuri de specialitate, practică metodică, dezvoltarea gândirii critice, pregătirea pentru educaţie incluzivă. - cadrele didactice au aplicat la clasă următoarele metode: Metoda ciorchinelui - 3, Metoda cubului- 2, brainstorming-2, metoda piramidei-1, metoda cvintelului-1, joc de rol-1, R.A.I referitor la eficienţa lecţiilor AEL, cadrele didactice consideră că: este foarte bună, lecţiile sunt eficiente şi atractive menţinând atenţia elevului pe tot parcursul lecţiei prin imaginile oferite. Din discuţiile purtate de către directorul C.C.D. şi profesorii metodişti ai C.C.D. Brăila cu cadrele diadctice de la Şcoala cu clasele I-VIII Anton Pann Brăila, rezultă că activitatea responsabilului cu formarea este eficientă (notat de către colegi cu 9,25), cadrele didactice vor să mai participe la cursuri organizatede C.C.D. Brăila cu privire la: de specialitate- 6, metode active 7, utilizarea calculatorului 4, altele 1. La Şcoala cu clasele I-VIII Ion Creangă Brăilaau fost aplicate 21 chestionare, iar în urma prelucrării rezultatelor au reieşit următoarele: - cadrele didactice au participat la cursuri de formare: Abilitare curriculară-2, Competenţe TIC la disciplina religie-1, Formarea profesorilor de lb. română, engleză, franceză-7, Didactica formării deprinderilor ortografice-1,profesionalizarea carierei didactice-2,mentalitati europene-1, Competenţe TIC in curriculum şcolar-2, Academica-2,Educaţie pentru mediu şi dezvoltare durabilă-4. - cadrele didactice doresc să participe şi la alte modalităţi de formare continuă şi anume: cursuri de formare 13, activităţi metodico - ştiinţifice şi psihopedagogice 12, sesiuni metodico - ştiinţifice de comunicări, simpozioane -8, strategii periodice de informare ştiinţifică de specialitate 8, activităţi de mentorat pentru dezvoltarea profesională-0, stagii de studiu şi documentare -4, cursuri postuniversitare de specialitate -4, studii unuversitare de masterat-1, studii universitare de doctorat-0. 18

19 - 90% dintre cadrele didactice considera că oferta C.C.D. cuprinde o gamă variată de cursuri,10% au propus cursuri de specialitate, practică metodică, cursuri AEL. - cadrele didactice au aplicat la clasă următoarele metode: Metoda ciorchinelui - 4, Metoda cubului- 3, metoda piramidei-1, metoda cvintelului-1, R.A.I.-5, metoda pălăriilor gânditoare- 8, metoda cadranelor- 3, explozia stelară-5, metoda mozaicului- 1, ştiu;vreau sa stiu; am învăţat-5, metoda Sinelg-1. - referitor la eficienţa lecţiilor AEL, cadrele didactice consideră că: este foarte bună, lecţiile sunt eficiente şi atractive menţinând atenţia elevului pe tot parcursul lecţiei prin imaginile oferite, putine lectii pentru clasele I-IV, lectii bine structurate, ofera elevilor posibilitatea de autoevaluare, îmbunătăţesc performanţele elevilor pentru că oferă suport informal şi formal, asigură formarea abilităţilor prectice şi un transfer eficient de competenţe integrate, amplifică gradul de înţelegere a fenomenelor, colaborarea cu colegii şi profesorii, dezvoltă capacitatea de argumentare. Din discuţiile purtate de către directorul C.C.D. şi profesorii metodişti ai C.C.D. Brăila cu cadrele diadctice de la Şcoala cu clasele I-VIII Ion Creangă Brăila, rezultă că activitatea responsabilului cu formarea este eficientă (notat de către colegi cu 9,05), cadrele didactice vor să mai participe la cursuri organizatede C.C.D. Brăila cu privire la: specialitate- 13, metode active 14, utilizarea calculatorului 8, altele 1. La Şcoala cu clasele I-VIII Gemenele, jud. Brăilaau fost aplicat 12 chestionare, iar în urma prelucrării rezultatelor au reieşit următoarele: - cadrele didactice au participat la cursuri de formare: Competențe cheie în curriculumul şcolar- 1, Noţiuni de terapie logopedică-1, Profesionalizarea carierei didactice-7. - cadrele didactice doresc să participe şi la alte modalităţi de formare continuă şi anume: cursuri de formare 8, activităţi metodico - ştiinţifice şi psihopedagogice 3, sesiuni metodico - ştiinţifice de comunicări, simpozioane -1, strategii periodice de informare ştiinţifică de specialitate 5, activităţi de mentorat pentru dezvoltarea profesională-4, stagii de studiu şi documentare -0, cursuri postuniversitare de specialitate -0, studii universitare de masterat-1, studii universitare de doctorat-1. - toate cadrele didactice considera că oferta C.C.D. cuprinde o gamă variată de cursuri,dar au propus cursuri de specialitate, metode de integrare a copiilor cu CES, managementul clasei, învăţământ incluziv. - cadrele didactice au aplicat la clasă următoarele metode: Metoda ciorchinelui - 3, Metoda cubului- 4, metoda piramidei-2, metoda cvintelului-1, metoda pălăriilor gânditoare- 3, metoda cadranelor- 2, explozia stelară-2metoda diamantului- 1, metoda floarea de lotus-2, metoda brainstorming referitor la eficienţa lecţiilor AEL, cadrele didactice consideră că: este foarte bună, lecţiile sunt eficiente şi atractive menţinând atenţia elevului pe tot parcursul lecţiei prin imaginile oferite, putine lectii pentru clasele I-IV, lectii bine structurate, dezvoltă capacitatea de argumentare. Din discuţiile purtate de către directorul C.C.D. şi profesorii metodişti ai C.C.D. Brăila cu cadrele diadctice de la Şcoala cu clasele I-VIII Gemenele, jud. Brăila rezultă că activitatea responsabilului cu formarea este eficientă (notat de către colegi cu 8,54), cadrele didactice vor să mai participe la cursuri organizatede C.C.D. Brăila cu privire la: specialitate- 6, metode active 4, utilizarea calculatorului 3, altele 0. La Grupul Şcolar C. Brâncoveanu Brăilaau fost aplicate 10 chestionare, iar în urma prelucrării rezultatelor au reieşit următoarele: - cadrele didactice au participat la cursuri de formare: Profesionalizarea carierei didactice- 2, Administrator de reţea- 1, E.C.D.L.-1, Mentalitati europene-1, Formator- 2, Competenţe TIC matematică-1, Abilitare curriculară-1, Instruire diferenţiată-1, E scoala-1. - cadrele didactice doresc să participe şi la alte modalităţi de formare continuă şi anume: cursuri de formare 4, activităţi metodico - ştiinţifice şi psihopedagogice 4, sesiuni metodico - ştiinţifice de comunicări, simpozioane -2, strategii periodice de informare ştiinţifică de specialitate 5, activităţi de mentorat pentru dezvoltarea profesională-0, stagii de studiu şi 19

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html 1 of 89 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 07/10/2011 Versiune actualizata la data de 25/06/2012 cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţii generale Art. 53 (1) Coordonarea metodologică a

Mai mult

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : COMI

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web :   COMI str.nicolae IORGA, nr. 19, 710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : www.laurian.ro e-mail: at_laurian@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT

Mai mult

INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECT

INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECT INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECTA metodologia formării continue a personalului didactic

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

Microsoft Word - Ordin_3886_2019.doc

Microsoft Word - Ordin_3886_2019.doc ANEXĂ la Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 I. Ordinea

Mai mult

Nr.689/ CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR (modi

Nr.689/ CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR (modi Nr.689/ 22.01. CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR - 2019 (modificat cf. OMEN nr. 3017/) Aprob, Inspector scolar general,

Mai mult

ANEXĂ la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3886/ (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de pre

ANEXĂ la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3886/ (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de pre ANEXĂ la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3886/11.04.2019 (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

Mai mult

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Nr. 1381/ 22.05.2019 PRECIZĂRI privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate sesiunea 2019 Concursul

Mai mult

Diapozitivul 1

Diapozitivul 1 Calendarul mişcării personalului didactic de predare/instruire practică din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat Anexa nr. 19 la Metodologie C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat ANEXA nr. 19 la Metodologie, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018 C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 I.

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016 106 ANEXA NR. 19 la Metodologie I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii ORDIN Nr. 3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Text în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

Etapa de mobilitate

Etapa de mobilitate MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 2015 G H I D P R A C T I C C U P R I N S 1. ÎNCADRAREA TITULARILOR...3 2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL INSPECTORATULUI

Mai mult

ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 201

ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 201 ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul  al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

Juridic ISJ Iasi MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ORDIN nr din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metod

Juridic ISJ Iasi MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ORDIN nr din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metod MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ORDIN nr. 3157 din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

Inspectoratul Școlar Județean CLUJ

Inspectoratul Școlar Județean CLUJ Casa Corpului Didactic Cluj Activitatea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională Noiembrie 2018 Tematica întâlnirii - Statistica participării la programele de formare pentru anul școlar 2017-2018

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicad

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicad Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicadru privind mobilitatea personalului didactic de predare

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20

CABINET MINISTRU ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20 CABINET MINISTRU ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr.11516/14.09.2017 Aprobat în

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4895/10.11.2014 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 Capitolul I Dispoziţii

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul

Mai mult

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014 În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Educaţiei Naţionale Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 13/11/2012 Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar Text actualizat la data

Mai mult

Microsoft Word - oferta_14_15_sintezaA4.docx

Microsoft Word - oferta_14_15_sintezaA4.docx CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD AN ŞCOLAR 2014 2015 Cap. I. I.1. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE I.1.1. EDUcațieNONFORMALĂ Tipul de program: Modul

Mai mult

Microsoft Word - Raport de evaluare externa in vederea acreditarii pentru Scoala Primara Lauder Reut, Bucuresti.doc

Microsoft Word - Raport de evaluare externa in vederea acreditarii pentru   Scoala Primara Lauder Reut, Bucuresti.doc Bucureşti, Strada Spiru Haret, nr 12, sector 1, cod 010176, tel: +4021 310 42 13; fax: +4021 319 20 96 http://aracip.edu.ro, e-mail aracip@mec.edu.ro Raport de evaluare externă în vederea acreditării,

Mai mult

CMBRAE-CMBAP

CMBRAE-CMBAP ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5106/2010 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 644/2010 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului

Mai mult

ORDIN nr 6211_cu modif din 3155_si_din_3281

ORDIN nr 6211_cu modif din 3155_si_din_3281 ORDIN nr. 6.211 din 13 noiembrie 2012 şi modificările cuprinse în OMEN 3155, respectiv în OMEN 3281 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

Mai mult

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII PLAN OPERAŢIONAL -2018 DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII ȚINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu Adresa+MEN+nr.+3 1328+motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţul Prahova, scoate la concurs un post vacant de consilier,

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) BASCH NAIDIN DELIA ILEANA Municipiul Caracal, str. Noua, nr. 19, Jud. Olt Telefon(oane) - Mobil:0766625095 0722479150 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT Nr. 648A/21.02.2017 Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 21.02.2017 GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 5 JUDEŢEAN 5 CONSTANTA

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI COMUNA POSEŞTI, JUD. PRAHOVA APROBAT DIRECTOR PLAN MANAGERIAL AL DIRECTORULUI ADJUNCT AN ŞCOLAR 2016-2017 ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT (1) În activitatea

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6143/2011 şi OMEN nr. 3597/2014 Numărul fişei postului...

Mai mult

METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2018

METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2018 METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2018 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Publicată în

Mai mult

COPERTA - PREDOMINANT VERDE

COPERTA - PREDOMINANT VERDE 1 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ OBIECTICV SPECIFIC 1.1.Creșterea

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat ANEXA NR. 19 la Metodologie C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul

Mai mult

ORDIN nr din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversit

ORDIN nr din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversit ORDIN nr. 6.211 din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar În baza prevederilor art. 264 din Legea educaţiei

Mai mult

CASA CORPULUI DIDACTIC MURES CUPRINS PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE... 3 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR... 3 COMUNIC

CASA CORPULUI DIDACTIC MURES CUPRINS PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE... 3 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR... 3 COMUNIC CUPRINS PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE... 3 MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR... 3 COMUNICARE PROFESIONALĂ ȘI PARTENERIAT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR... 4 DEZVOLTAREA

Mai mult

I

I I. ETAPE ÎN DERULARE - PRETRANSFER CONSIMȚIT Conform calendarului mobilităților pentru etapa de pretrasfer se vor derula următoarele activități: 5-8 aprilie 2016 Înregistrarea dosarelor de pretransfer

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

unităţi de învăţământ, cu avizul unităţii de învăţământ sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. Art. 5 Eliberar

unităţi de învăţământ, cu avizul unităţii de învăţământ sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. Art. 5 Eliberar unităţi de învăţământ, cu avizul unităţii de învăţământ sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. Art. 5 Eliberarea din funcţie a personalului didactic angajat în unităţi

Mai mult

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx Nr. Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 28.09.2018 Aprobat, Inspector Şcolar General, prof. Valeria GHERGHE GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL INSPECTORATUL ŞCOLAR

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

* NOTE

* NOTE M ODEL DE CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume MATEI CLAUDIA Adresă Str. Mărăşeşti, nr. 44, Craiova, Dolj Telefon 0749166081 Fax E-mail claudia_matei74@yahoo.ro Naţionalitate Română Data

Mai mult

Microsoft Word - plan managerial final.doc

Microsoft Word - plan managerial final.doc COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PLAN MANAGERIAL An şcolar 2006-2007 I. CURRICULUM Obiective strategice: - Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 2136/23.02. Aprobat, Inspector

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar ȘCOALA GENERALĂ GRIGORE SILAȘI BECLEAN PLAN MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Director: Rus Vasile Gabriel 1. BAZA CONCEPTUALĂ. Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Mai mult

RAPORT ACTIVITATE

RAPORT ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2015-2016 COLEGIUL NAŢIONAL LIVIU REBREANU Bistriţa STRUCTURA CLASELOR PRIMAR: 19 clase GIMNAZIU: 13 CLASE LICEU:32 CLASE (20 profil real și 12 profil uman) TOTAL: 64 clase

Mai mult

METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017

METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017 METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 EMITENT Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 bis

Mai mult

Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice ti

Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice ti Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar 2019-2020. Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice titulare detașate la cerere prin concurs național 2018/2017.

Mai mult

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460/12.11.2018 Capitolul

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 CUPRINS CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL

Mai mult

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA STR. CALEA DOMNEASCĂ, NR. 127, TÂRGOVIŞTE Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com ; WEB: www.isj-db.ro Elaborat și aprobat în consiliul

Mai mult

rcp

rcp Anexă/Anexa nr.la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. /.2011 METODOLOGIA PRIVIND RECUNOAŞTEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE DOBÂNDITE FORMAL, NONFORMAL SAU INFORMAL DE

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN  Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

Aprobat

Aprobat ANUNT SELECTIE EXPERTI Colegiul National TRAIAN, Drobeta Turnu Severin, anunţă lansarea procedurii de selecţie a expertilor în cadrul proiectului strategic Servicii de Prevenire si Remediere in Educatie:

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar 2015 2016 În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor

Mai mult

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ,

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ, RAPORT ARGUMENTATIV ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE Numele şi prenumele cadrului didactic... Specialitatea... Perioada evaluării: 2018-2019 Domenii ale evaluării 1.

Mai mult

1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3635/ Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile

1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3635/ Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile 1 Aneă la educaţiei naţionale nr. 363505.03.2019 Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNIT

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNIT FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT elaborată pe baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei

Mai mult

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandatul 2016-2020 Prezentul Program managerial este configurat

Mai mult

UNIVERSITATEA:

UNIVERSITATEA: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC APROBAT RECTOR, Prof. univ. dr.

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/ Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com Aprobat în ședința CA din 09.10.2018 Nr. 798 din

Mai mult

1

1 PRIVIND DETAŞAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI COD: ISJ-CT MRU 04 ELABORAT VERIFICAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane Inspector Şcolar General Adjunct Consiliul

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar Nr /01.10

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA Grafic unic de monitorizare şi control al Inspectoratului Școlar Judeţean Tulcea, anul şcolar Nr /01.10 Nr /01.10.2019 Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Tulcea, din data de 01.10.2019 Domeniul funcţional: Curriculum şi inspecţie şcolară Aprobat, Inspector Şcolar General, Lucica POPIȘCĂ GRAFIC

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

I

I COLEGIUL NATIONAL,,ECATERINA TEODOROIU STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR 25, TARGU JIU,JUD GORJ, TEL/FAX 0253/210345 PROGRAM MANAGERIAL COLEGIUL NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TÂRGU-JIU ANUL ŞCOLAR 2017-1 - A. MODERNIZAREA

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR 2016-2017 Ţ1: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv educativ Domeniul funcţional CURRICULUM Obiective

Mai mult

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 1 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Piteşti REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 (organizarea înscrierii, condiţiile de

Mai mult

Program activitati SEM I

Program activitati SEM I COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PROGRAM DE ACTIVITATE SEMESTRUL I /2016 CURRICULUM Întocmirea raportului de analiză pentru anul scolar trecut Diseminarea Raportului Comisiei interne de evaluare si asigurare

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2019 POZIŢIA AP

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2019 POZIŢIA AP FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2019 POZIŢIA APLICANTULUI Numele şi prenumele solicitantului Specialitatea Unitatea de învăţământ Vechimea în învăţământ Gradul didactic

Mai mult

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web: Nr. de înregistrar

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web:  Nr. de înregistrar Nr. de înregistrare: 11974 / 27.10.2016 Aprobat în Consiliul de Administrațe din 01.11.2016 Președinte C.A.,, Prof. Dumitru Aurel PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Mai mult

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii e de licenta 2011 Facultatea Domeniul Specilizarea 1 BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI Biologie, Zi Biochimie, Zi Biologie, ID Ecologie

Mai mult

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020 Data limită/ Perioada ACTIVITATEA Pregătirea admiterii 1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului

Mai mult

Curriculum Vitae Turcu Mihaela Daniela CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada

Curriculum Vitae Turcu Mihaela Daniela CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ TURCU MIHAELA DANIELA Str. Unirii, nr. 131, cod poştal 810004, România 0733986736 dana_turcu2004@yahoo.com

Mai mult

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5069/2016 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 841/2016 Ordin privind aprobarea Ca

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5069/2016 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 841/2016 Ordin privind aprobarea Ca ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5069/2016 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Invatamint Vigoare M.O. 841/2016 Ordin privind aprobarea Calendarului admiterii in invatamantul profesional de

Mai mult

PREVEDERI LEGALE Ref. la încadrarea personalului didactic titular și a cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ rep

PREVEDERI LEGALE Ref. la încadrarea personalului didactic titular și a cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ rep PREVEDERI LEGALE Ref. la încadrarea personalului didactic titular și a cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate

Mai mult