LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN PASCANI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN PASCANI"

Transcriere

1 LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN PASCANI Str. Izvoarelor nr.11, Pascani, jud. Iasi 0232/760100, web: Nr inreg. 288/ Prezentat în CP din data de Avizat în CA din data de AN ŞCOLAR / 2020 SEMESTRUL I Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective: I. CONTEXT 1. CURRICULUM Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice; Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.) Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase; Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Tezelor cu subiect unic şi a olimpiadelor şcolare; Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor; Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. 2. MANAGEMENT ŞCOLAR Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric, funcţional şi legal); Elaborarea proiectului planului de scolarizare; Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse; Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 3. RESURSE UMANE Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;

2 Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale; Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; Realizarea evaluării personalului. 4. PARTENERIATE SI PROGRAME Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ; Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală. Organizarea de activităţi extraşcolare. 5. RESURSE MATERIALE Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. 6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale; Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. II. ANALIZA SITUAȚIEI ȘCOLARE LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I La sfârșitul anului școlar situația școlară se prezintă astfel formatiu ne studiu Profilul/ Domeniul TOTAL PROMOVATI PE MEDII SAU CALIFICATIVE prom 5-6,99 / S prom 7-8,99 / B prom 9-10 / FB TOTAL CORIGE NTI Total CORIGENTI SAU NESATISFACATOR LA : 1 OB. 2 OB. 3 OB. CU SITUATIA SCOLARA NEINCHEIA TA Total NUMARUL DE NOTE SCAZUTE LA PURTARE NOTE INTRE 9.99 si 7 NOTE sub 7 pentru absente NUMAR ABSENTE TOTAL absente absente NEmotivate cls cls cls cls cls cls cls cls cls cls 9 Real / Matemati cainformati ca - INT INF cls 9 Real / Stiinte ale naturii cls 9 Uman / Filologie cls 9 Uman / Stiinte sociale

3 cls 10 cls 10 cls 10 cls 10 cls 11 cls 11 cls 11 cls 11 cls 12 cls 12 cls 12 cls 12 cls 12 Real / Matemati cainformati ca - INT INF Real / Stiinte ale naturii Uman / Filologie Uman / Stiinte sociale Real / Matemati cainformati ca Real / Stiinte ale naturii Uman / Filologie Uman / Stiinte sociale Real / Matemati cainformati ca - INT INF Real / Stiinte ale naturii Real / Stiinte ale naturii Uman / Filologie Uman / Stiinte sociale III. PLANUL DE ȘCOLARIZARE Pentru anul școlar au fost aprobate 15 clase primar, 12 clase învățâmânt gimnazial și 21 clase învățâmânt liceal, după cum urmează: 3 clase pentru Clasa Pregătitoare, 3 clase pentru Clasa I, 3 clase pentru Clasa a II-a, 3 clase pentru Clasa a III-a, 3 clase pentru Clasa a IV-a, 3 clase pentru Clasa a V-a, 3 clase pentru Clasa a VI-a, 3 clase pentru Clasa a VII-a, 3 clase pentru Clasa a VIII-a, 5 clase pentru Clasa a IX-a: 1 clasă filologie, intensiv engleză, 1 clasă științe sociale, intensiv franceză, 1 clasă matematică informatică, intensiv informatică

4 2 clase științe ale naturii, 5 clase pentru Clasa a X-a: 1 clasă filologie, intensiv engleză, 1 clasă științe sociale, 1 clasă matematică informatică, intensiv informatică 2 clase științe ale naturii, 5 clase pentru Clasa a XI-a: 1 clasă filologie, intensiv engleză, 1 clasă științe sociale, 1 clasă matematică informatică, intensiv informatică 2 clase științe ale naturii, 6 clase pentru Clasa a XII-a: 1 clasă filologie, intensiv engleză, 1 clasă științe sociale, intensiv franceză, 1 clasă matematică informatică, 3 clase științe ale naturii, IV. OFERTA EDUCAȚIONALĂ Elaborarea ofertei școlare și stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar au respectat procedura elaborate la nivelul ISJ Iași Nr Activitate Dovada Responsabil Termen Mod de transmitere crt 1. Consultarea elevilor, PV ședințe cu părinții, ore de Diriginte, profesori ( 13 decembrie Pe grup de /fb, discuții cu colegii părinților, comunității locale consiliere și dezvoltare personală, solicitări scrise, etc dacă e cazul) 2. Propuneri CDȘ asumate la nivelul catedrei PV comisie, semnat de membrii comisiei Responsabil comisie metodică 19 decembrie Letric, electronic în formatul atașat, 3. Particularizarea fișelor de opțiuni pe clase 4. Stabilirea disciplinelor opționale pe clase Fișe de opțiuni Director 13 ianuarie Fiecare diriginte va primi setul de fișe corespunzător clasei și tipizatul pentru centralizator Fișe de opțiuni completate de către elevi Centralizator la nivelul clasei Diriginte 17 ianuarie Fișele de opțiuni și centralizatorul În urma colectării datelor transmise de comisiile metodice au fost centralizate propunerile acestora: Nr. Crt. Denumire opțional Integrat DA/NU Avizat MEN DA/NU (Nr O.M.) Clasa Propunător/propunători 1 Lectura si abilitatile de viata da da VI B Ungureanu Maria 2 Elemente de stilistica nu nu XIIB Haratu Ionut 3 Receptarea critica a textului literar nu nu XIB Haratu Ionut

5 4 Receptarea critica a textului literar nu nu XIIC Baciu Simona 5 Receptarea critica a textului literar nu nu XIIF Baciu Simona 6 Receptarea critica a textului literar nu nu XIIF Albu Emilia 7 Lectura si abilitatile de viata da da VIIIB Albu Emilia NR.CRT TEMĂ OPȚIONAL PROFESOR CLASA 1 ISTORIA NUMERELOR PINTILIE PAUL XII B 2 COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ (PARTEA a II a) PINTILIE PAUL XII C 3 APLICAȚII ALE ANALIZEI MATEMATICE ÎN FIZICĂ PINTILIE PAUL XII C 4 NUMERE,PROBLEME-CELEBRE PINTILIE PAUL X E 5 ASTRONOMIA ȘI ASTROFIZICA UNGUREANU LOREDANA X C 6 MATEMATICA + ȘI NU NUMAI UNGUREANU LOREDANA VII B 7 MATEMATICA + ȘI NU NUMAI UNGUREANU LOREDANA VII C 8 MATEMATICA - ȘTIINȚĂ ȘI LIMBĂ UNIVERSALĂ UNGUREANU LOREDANA VI B 9 ISTORIA MATEMATICII CRĂCIUN ALINA XI D 10 APLICAȚII ALE ANALIZEI MATEMATICE ÎN FIZICĂ BRĂDĂȚEANU CORNELIU XII F 11. Matematica+ Anusca Mihaela XI E Nr. Crt. Denumire opțional Integrat DA/NU Avizat MEN DA/NU (Nr O.M.) Clasa 1. English through games DA NU VI B Pavăl Vlad 2. Funny English DA NU VIII B Pavăl Vlad 3. English through translations NU NU X B Pavăl Vlad 4. English through translations NU NU XII B Pavăl Vlad 5. The English Club DA NU VII A Vieru Irina 6. Developing Fluency NU NU X A Vieru Irina Propunător/propunăto ri 7. Developing Speaking and Writing NU NU XII B Vieru Irina Skills 8. Learning English Through Songs DA NU III C Marcu Popa Adina 9. The English Club DA NU VI C Marcu Popa Adina 10. The English Club DA NU VII C Marcu Popa Adina 11. Speaking and Writing. English NU NU XI E Marcu Popa Adina Club 12. Developing Fluency NU NU XI E Marcu Popa Adina 13. Prepare yourself for the BAC exam NU NU XII E Marcu Popa Adina 14. Teaching Elements of American NU NU XI A/D Marinescu Ramona Culture and Civilisation English Through Movies 15. The Art of Translation NU NU XI A/D Marinescu Ramona 16. Improving Listening and Speaking NU NU XI A/D Marinescu Ramona Skills 17. Prepare yourself for the BAC exam NU NU XII A/D Marinescu Ramona 18. Larning English Through Songs DA NU VII B Prodan Geanina 19. Improving Skills DA NU XI C/B Prodan Geanina 20. Successful Writing DA NU XII A,F,C Prodan Geanina 21. La chanson dans la classe de FLE NU NU XB Lazăr Mihaela. L explotation des edocuments NU NU XIB Hrițcu Meșenschi authentiques en class de FLE Gabriela 23. Educație prin teatru IX-XII Dăscălița Elena

6 Nr. Crt. Denumire opțional Integrat DA/NU Avizat MEN DA/NU (Nr O.M.) Clasa 1 Drepturile omului Nu 5208/ XII A,B Ilade Felix Propunător/propunători profesor 2 Îndraznește să fii mare Da Nu XI A-E Huțanu Tereza- Daniela 3 Îndraznește să fii mare Da Nu XII A-F Huțanu Tereza- Daniela 4 Abilități pentru adolescență Nu 4365/1.07. VI A-C Huțanu Tereza- Daniela 5 Abilități pentru adolescență Nu 4365/1.07. VII A- Huțanu Tereza- Daniela C 6 Abilități pentru adolescență Nu 4365/1.07. VIII A- Huțanu Tereza- Daniela C 7 O istorie a comunismului din Nu 4699/ X B Oatu Mircea România 8 Istoria evreilor. Holocaustul Nu 3595/ XI A- E Oatu Irina Oatu Mircea Novac Liliana 9 Istoria recentă a României Nu 3720/ XI A-E Oatu Irina Oatu Mircea Novac Liliana 10 O istorie a comunismului din România Nu 4699/ Istoria monarhiei în România Nu 3793/ XII A-F XII A-F 12 Marile descoperiri geografice Da Nu V A-C VIA-C VIIA-C 13 Turismul virtual în România Da Nu VIII A- C Oatu Irina Oatu Mircea Novac Liliana Oatu Irina Oatu Mircea Novac Liliana Apostol Carmen Atudorei Ionuț Mercore Adrian Apostol Carmen Atudorei Ionuț Mercore Adrian 14 Mediile de viață ale Terrei Nu Nu IX A-E Apostol Carmen Atudorei Ionuț Mercore Adrian 15 Turismul mondial Nu Nu X A-E Apostol Carmen Atudorei Ionuț Mercore Adrian 16 Mediile de viață ale Terrei Nu Nu XI A-E Apostol Carmen Atudorei Ionuț Mercore Adrian 17 Hazarduri naturale și antropice Nu Nu XI A-E Apostol Carmen Atudorei Ionuț Mercore Adrian 18 Uniunea Europeană Nu Nu XII A-F Apostol Carmen Atudorei Ionuț Mercore Adrian 19 Turismul în România Nu Nu XII A-F Apostol Carmen Atudorei Ionuț Mercore Adrian 20 Turismul în Europa Nu Nu XII A-F Apostol Carmen Atudorei Ionuț Mercore Adrian

7 Nr. Crt. Denumire opțional Integrat DA/NU Avizat MEN DA/NU (Nr O.M.) Clasa Propunător/propunători 1 Tradiții și obiceiuri în spațiul românesc DA NU V A, B, C Lipovanu Marinela 2 Artă și tehnică DA NU VI A, B, C Lipovanu Marinela 3 Este afacerea mea! educație antreprenorială DA DA VII A, B, C Lipovanu Marinela 4 Crearea aplicațiilor pentru Android NU NU X C Tîrpescu Marian 5 Web design NU NU X A, B, D, E Tîrpescu Marian 6 Web design NU NU XI A, B, D, E Tîrpescu Marian 7 Revista școlară NU NU X D, E Coșniță Emilia 8 Proiectare pagini Web NU NU XII C Coșniță Emilia În urma centralizării opțiunilor elevilor situația CDȘ-urilor la nivelul fiecărei clase este : Disciplina IX A IX B IX C IX D IX E X A X B X C X D X E XI A XI B XI C XI D XIE XIIA XIIB XIIC XIID XIIE XIIF Total MATEMATICA ENGLEZA FRANCEZA 1 1 ROMANA CHIMIE FIZICA BIOLOGIE ED FIZICA MUZICA ED VIZUALA ISTORIE GEOGRAFIE SOCIO 1 1 LATINA INFORMATICA RELIGIE

8 Disciplina V A V B V C VI A VI B VI C VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB VIIIC Total MATEMATICA ENGLEZA 1 1 FRANCEZA ROMANA CHIMIE FIZICA BIOLOGIE SPORT MUZICA DESEN ISTORIE GEOGRAFIE SOCIO LATINA INFORMATICA/TIC RELIGIE Ed tehnologică

9 V. FORMARE CONTINUĂ Comisia de perfecţionare a Liceului Teoretic M. Costin Paşcani a funcţionat in semestrul I al anului şcolar 2020 conform Planului managerial întocmit la începutul anului şcolar, responsabil professor Crăciun Alina Realizari Responsabilul cu activitatea de perfecţionare a participat în luna octombrie la Consfătuirile responsabililor cu formarea continuă din judeţ, diseminând ulterior în unitate, în cadrul Consiliului profesoral informaţiile primite; Responsabilul cu activitatea de perfecţionare a participat în luna noiembrie la Consfătuirile responsabililor cu formarea continuă din judeţ, avand ca scop informarea despre noutatile privind gradele didactice S-au echivalat gradele didactice obtinute in sesiunea din vara lui in credite profesionale transferabile Responsabilul cu formarea continuă, impreuna cu secretariatul scolii, a intocmit situatiile, statisticile si rapoartele cerute de ISJ. Conform planificării, responsabilul cu formarea continuă a depus la ISJ cererile şi dosarele de înscriere a cadrelor didactice aflate în grafic pentru formarea continuă prin definitivat şi grade didactice; a informat cadrele interesate cu privire la calendarul desfasurarii activitatilor de inscriere, depunere a dosarelor, validare a fiselor, cursurilor de perfectionare si de pregatire pentru debutanti etc. Cadrele didactice din unitate s-au implicat activ în organizarea şi realizarea activităţilor în cadrul comisiilor metodice şi al Cercului pedagogic, la disciplinele la care Liceul Teoretic M. Costin a fost unitate organizatoare în anul şcolar 2020; Cadrele didactice au realizat formarea continuă prin participare la cursuri de perfectionare. Puncte tari O buna colaborare in cadrul Comisiei constituite in acest scop si intre comisie si - filiala Pascani S-a imbunatatit comunicarea intre cadrele didactice/ secretariat/ directiune, fiind folosite mijloacele electronice ( , facebook) A existat o stransa colaborare cu secretariatul liceului, care a furnizat prompt informatiile necesare si a intocmit toate documentele necesare. Se constata o imbunatatire a colaborarii cu secretariatul prin gasirea unor mijloace de organizare si planificare a activitatilor referitoare la grade didactice si de informare. S-a observat o preocupare mare a cadrelor didactice pentru inscrierea la cursurile de perfectionare si prin urmare participarea mai numeroasa la cursuri cu credite sau fara.

10 Cursuri de perfectionare absolvite sau care sunt in curs de desfasurare: Nr. Numele cadrului Numar Numar Cursul Furnizor didactic credite ore 1. Anusca Mihaela 30 CRED MEN- 2. Bradateanu 30 CRED MEN- Corneliu 3. Pintilie Paul Emil 30 CRED MEN- 4. Ardeleanu Claudia 30 CRED MEN- 5. Paval Cristina 6. Dascalita Elena 7. Luca Ioana 8. Birgaoanu Dan 9. Marinescu Ramona 10. Cornea Elena 11. Craciun Alina 12. Vieru Irina 13. Oatu Irina 14. Mocanu Roxana 15. Lupuleasa Dana Elena 16. Ghiorghiu Monica 17. Ancuta Ina 18. Ilade Felix 19. Haratu Ionut 20. Pasat Irina 21. Atudorei Ionut. Cazacu Davidescu Ion 89 ore Managementul strategiilor

11 23. Popa Irina 24. Prodan Geanina 25. Marcu Popa Adina 26. Radu Marius VI. REZULTATE CONCURSURI Număr total premii obținute : 54, dintre care Nivel Primar 19 premii Nivel Gimnazial 20 premii Nivel Liceal Local judetean Interjudetean National International I-0 II-2 III-0 M-0 I-0 II-0 III-0 M-0 I-10 II-0 III-2 M-2 I-3 II-0 III-0 M-0 I-0 II-0 III-0 M-0 Local judetean Interjudetean National International I-0 II-0 III-0 M-0 I-2 II-2 III-1 M-0 Ps-3 I-0 II-2 III-2 M-0 PS-3 I-1 II-1 III-2 M-1 I-0 II-0 III-0 M-0 Local Judetean Interjudetean National International 15 premii I-0 II-0 III-0 M-0 I-0 II-1 III-1 M-0 PS-2 I-5 II-1 III-2 M-0 I-0 II-0 III-2 M-1 I-0 II-0 III-0 M-0 Puncte slabe Puncte Tari Limitarea participării elevilor la unele concursuri școlare datorită perceperii unor taxe de către organizatori Dificultatea obținerii, de către membrii comisiei, a informațiilor necesare centralizarii si prelucrarii datelor Obținerea, de către elevii liceului, a unui număr record de premii la olimpiadele școlare județene ;

12 NR.CRT Obiectul Scolar Denumire Concurs Tip Nume si Prenume elev Clasa Premiul 1 Matematica Micii Olimpici Interjudetean Andronache Ionut Andrei II I 2 Matematica Micii Olimpici Interjudetean Buhlea Mihnea II I 3 Matematica Micii Olimpici Interjudetean Bostan Adina Stefania II I 4 Matematica Micii Olimpici Interjudetean Craciun Dalila Stefania II I 5 Matematica Micii Olimpici Interjudetean Gaman Alesia II I 6 Matematica Micii Olimpici Interjudetean Popovici Denis Constantin II I 7 Matematica Micii Olimpici Interjudetean Tiganasu Matei Stefan II I 8 Matematica Micii Olimpici Interjudetean Timofte Melisa Ioana II I 9 Matematica Micii Olimpici Interjudetean Vladasel Eduard Nicolas II I 10 Romana 11 Romana 12 Romana 13 Muzica Nume profeso Coordonator Bostan Larisa Georgiana Bostan Larisa Georgiana Bostan Larisa Georgiana Bostan Larisa Georgiana Bostan Larisa Georgiana Bostan Larisa Georgiana Bostan Larisa Georgiana Bostan Larisa Georgiana Bostan Larisa Georgiana Amintiri din copilarie National Andronache Ionut Andrei II I Bostan Larisa Georgiana Amintiri din Bostan Larisa copilarie National Buhlea Mihnea II I Georgiana Amintiri din Bostan Larisa copilarie National Craciun Dalila Stefania II I Georgiana Mandria de a fi roman National Iftimie Andreea VII Mentiune Paval Cristina Cupa Mos 14 Sport Nicolae Local echipa II II Turcu Marius 15 Sport Cupa Mos Nicolae Local echipa IV II Turcu Marius 16 Religie 17 Religie 18 Religie 19 Religie 20 Religie 21 Religie Religie 23 Religie 24 Religie 25 Matematica Sf. Nicolae vazut prin ochi de copil Judetean Panaite Alexandra X II Popa Irina Sf. Nicolae vazut prin ochi de copil Judetean Ursache Maria/Plugaru Iulia V I Popa Irina Sf. Nicolae vazut prin ochi de copil Judetean Joldescu Crina/Lupei Daria VII II Sf. Nicolae vazut prin ochi de copil Judetean Oatu Miruna IX III Sf. Nicolae vazut prin ochi de copil Judetean Hobinca Antonia IX PS Sf. Nicolae vazut prin ochi de copil Judetean Ursuleasa Irina IX PS Sf. Nicolae vazut prin ochi de copil Judetean Iftimie Andreea VII PS Sf. Nicolae vazut prin ochi de copil Judetean Vasile Mihai VII PS Sf. Nicolae vazut prin ochi de copil Judetean Onu Delia V PS Sperante Olimpice Interjudetean Joldescu Crina VII PS Ghiorghiu Monica/Harat Ionut Ghiorghiu Monica Ghiorghiu Monica Ghiorghiu Monica Ghiorghiu Monica Ghiorghiu Monica Ghiorghiu Monica Bradateanu Corneliu

13 26 Matematica Memorial Stefan Dartu Interjudetean Joldescu Crina VII PS 27 Matematica Mate 3 Interjudetean Joldescu Crina VII PS 28 Chimie Bradateanu Corneliu Bradateanu Corneliu Academician Cristofor Simionescu National Duca Alina XI III Cornea Elena 29 Muzica Ziua Internationala a Cantului Coral Judetean Corul Raza de Soare VIII III Paval Cristina Copiii in 30 Muzica sarbatoare Judetean Rotaru Nicolas Cristinel I Paval Cristina 31 Muzica Copiii in sarbatoare Judetean Barzu Maria Catalina XII II Paval Cristina 31 Muzica Curcubeul artelor National Ghervasa Cristian XII I Paval Cristina 33 Muzica Curcubeul artelor National Rotaru Nicolas Cristinel II Paval Cristina 34 Muzica Curcubeul artelor National Gorcioaia Stefania XII III Paval Cristina 35 Muzica Curcubeul artelor National Hofman Denis III Paval Cristina 36 Muzica Curcubeul artelor National Barzu Maria Catalina XII III Paval Cristina 37 Muzica Curcubeul artelor National Ursache Maria Mentiune Paval Cristina 38 Aparaschivei Eliza IV I Lupu Corina 39 Bolohan Denisa IV III Lupu Corina 40 Gradinaru Tudor IV III Lupu Corina 41 Irimia Gabriel IV Mentiune Lupu Corina Marinescu 42 Engleza Spoken English Interjudetean Maxim Elena X I Vlad 43 Engleza Spoken English Interjudetean Olariu Vasile Alexandru XI II Prodan Geanina Marinescu 44 Engleza Spoken English Interjudetean Jalaboi Ecaterina X III Vlad 45 Engleza Spoken English Interjudetean Neculaes Robert IX I Marinescu Ramona Elena 46 Engleza Spoken English Interjudetean Moglan Eliza IX I Vieru Irina 47 Engleza Spoken English Interjudetean Rosca Ionica IX I Vieru Irina 48 Engleza Spoken English Interjudetean Voinovan Gheorghe IX I Vieru Irina 49 Engleza Spoken English Interjudetean Tcaci Alexandru VIII II Marinescu Ramona Elena 50 Engleza Spoken English Interjudetean Palade Lorena VIII II Marinescu Ramona Elena 51 Engleza Spoken English Interjudetean Haratu Mihnea XII III Vieru Irina 52 Engleza Spoken English Interjudetean Ancuta Denis VII III Marcu Popa Adina 53 Engleza Spoken English Interjudetean Mravuska Andrei VIII III Marinescu Ramona Elena 54 Matematica Sperante Olimpice Interjudetean Dominte Alice IV Mentiune Prodan Natalia

14 Măsuri remediale : imbunatatirea comunicarii intre membrii comisiei si restul cadrelor didactice Amenințări : Oportunități : limitarea participarii elevilor la unele concursuri scolare datorita perceperii unor taxe de catre organizatori interesul crescut, din partea elevilor, de a participa la cat mai multe concursuri scolare ; interesul cadrelor didactice de a promova concursurile scolare in randul elevilor VII. ACTIVITATE EDUCATIVĂ În vederea asigurării siguranței elevilor și personalului școlii, în semestrul I al anului școlar s-au desfășurat acțiuni de promovare a integritatii si de combatere a coruptiei, in cadrul consiliilor profesorale, în orele de consiliere si orientare desfasurate cu elevii si in cadrul sedintelor cu parintii, precum si informari asupra noilor reglementari legislative sau proiecte legislative. De asemenea, mentionam ca in liceul nostru s-au derulat si activitati de educatie juridica, in parteneriat cu institutii care au in sfera lor de competenta domeniul dreptului sau preventia unor conduite imorale/ilegale (prin intermediul unor reprezentanti ai acestora sau ai unor fosti elevi ai liceului, actualmente studenti ai unor facultati de drept)- cele mai importante au vizat activitatile în colaborare cu Poliția Municipiului Pascani, cu Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (desfasurate in liceu) ori cu Judecatoria Pascani (Ziua usilor deschise, desfasurata in sediul acesteia). Au fost organizate dezbateri, ateliere, vizionări de film. Au fost introduse teme referitoare la combaterea corupției în planificarea activităților de consiliere și orientare desfășurate cu elevii (de către profesorii diriginți), precum și abordarea acestei tematici în cadrul ședințelor cu părinții; A fost asigurată paza pe timpul zilei prin firmă de pază. Unitatea este prevăzută cu camere de supraveghere pe holuri și în curtea liceului. Este în desfășurare proiectul Erasmus K1, Stop bullying. Making a difference, proiect ce asigura cursuri în Cipru, Olanda, Italia, Spania pentru 16 profesori din școală. În semestrul I a avut de loc primul curs. Printre activitățile de anvergură din cadrul liceului amintim: Activități interactive conform Programului cadru de prevenire a delicvenței juvenile și victimizării minorilor și a Planului de acțiune pentru prevenirea și combaterea traficului și

15 consumului de droguri în incinta și în proximitatea unităților de învățământ - partener CPECA Iași Activități informativ-preventive în parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași în cadrul programului Adolescență fără delicvență și #10pentrusiguranță Activități conform Planului local de acțiune a Poliției municipiului Pașcani în comun cu Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani. În cadrul Comisiei SNAC a cărei responsabil este prof. Popa Irina, membri comisiei: prof Ghiorghiu Monica, prof Liviu Vasile, Cozma Ramona, inv Isticioaoa Geanina au fost defășurate activități ce urmăresc conștientizarea elevilor asupra problemelor societății, identificarea soluțiilor, integrarea, inculziunea. Activități desfășurate 1. «Let s do it Romania!» Perioada de desfășurare : septembrie Activități : ecologizarea spatiului verde al Liceului Teoretic «Miron Costin» Pașcani 2. «Suntem alaturi de tine!» Perioada : octombrie Activitati : colectare si donare de fonduri pentru operatia unei eleve din clasa a VIII-a C a Liceului Teoretic «Miron Costin» Pașcani 3. «O jucarie pentru un zambet de copil» Perioada de desfășurare : octombrie Parteneri : Școala Gimnazială Mircesti Activități : colectare si donare de jucarii si rechizite elevilor nevoiasi de la gradinita Scolii Gimnaziale Mircesti 4. «Ingerii,vestitorii lui Dumnezeu» Perioada : 11 noiembrie Parteneri : Scoala Gimnaziala Speciala Pascani 5. «Săptămâna fructelor și a legumelor» Perioada de desfășurare : noiembrie Parteneri :Scoala Gimnaziala Vanatori, Asociatia «Lumina si Dar» Activități :colectare și donare de fructe și legume copiilor proveniți din familii defavorizate din Vanatori si de la Asociatia «Lumina si Dar». 6. «Împlinește un vis,schimbă o lume!» Perioada de desfășurare :2-6 decembrie Activități : colectarea rechizitelor pentru copiii cu cerinte educationale speciale din mediul rural, provenind din familii dezavantajate

16 7. «Ghetuta lui Mos Nicolae» Perioada de desfășurare : 6 decembrie Parteneri : scoala Heci si Bursuc Deal Activități : concurs de ghetute confectionate de copiii claselor I-IV si spectacol de colinde si cantece de iarna 8. «Fericirea din cutia de pantofi» Perioada : 9-13 decembrie Parteneri : Primaria Municipiului Pascani, Serviciul de Asistenta Sociala Activitati : colectarea si donarea cutiilor de pantofi ce contineau dulciuri, articole scolare, produse de igiena personala, articole de imbracaminte, unor familiinevoiase aflate in evidenta Primariei 9. «Targul de Craciun» Perioada : 18 decembrie Activitati : Spectacol de colinde Expozitie cu vanzare (dulciuri de casa, borcane cu dulceata, zacusca,diverse decoratiuni handmade de Craciun) Puncte slabe : - Lipsa de implicare a unor cadre didactice și a unor elevi - Lipsa sponsorizărilor Măsuri remediale : - Stabilirea unui plan de implicare masivă - Prezentarea realizărilor și informarea periodică a cadrelor didactice și a elevilor - Discuții și propuneri în cadrul comitetului de elevi din școală - Afișarea la vedere a propunerilor din cadrul acțiunilor - Mărirea numărului de părinți la activitățile de voluntariat. Amenințări : - Siuația economică precară a familiilor unora dintre elevi - Criza de timp a unor părinți,nivelul scăzut de educație sau conservatorismul unor părinți împiedică implicarea elevilor - Voluntariatul e privit ca o promovare socială,afirmarea unui grup de coordonatori. a) EDUCAȚIA PENTRU VOLUNTARIAT, MEDIU, SĂNĂTATE ȘI IGIENĂ 1. Arta de a trăi sănătos, - 16 septembrie, clasa a IV a D, Prof. Lupu Corina 2. Mărul, regele fructelor C.P.A(28) 27 septembrie, prof Ivan Luminița 3. Să învățăm să mîncăm sănătos, parteneriat cu Școala Specială, clasele a VIIIA, XC, XIB, + 18 elevi de la școala speciala donare de fructe și dezbatere cu nutriționistul Christine Schlapfer și Alex Visconti din California 5 OCTOMBRIE COORD. Prof Alice Loghin. 4. Alimentația sănătoasă, 16 octombrie, clasa a II a A(32), 5 Părinți, Iordăchioaia Liliana 5. Alimentație sănătoasă clasa a V-a A, prof. Bostan Cerasela 6. Siguranța alimentației în viața noastră- dezbatere clasa a XII-a D, (27), PROF. Cornea Elena 7. Alimentație sănătoasă pentru o viață de calitate. Târg de dulciuri cu roadele toamnei clasa a VI-a B,(32) prof. Irina Popa

17 8. Să mâncăm sănătos! PrezentarePpt privind importanta unei alimentatii sanatoase si pregatirea unei salate de fructe clasa a VII-a C, 9. Mănânc sănătos, cresc sănătos 15 noiembrie, clasa a IV-a A,(27) Prof. Apostol Adriana 10. Alimentația corectă- realizarea de salată de fructe și a unui meniu echilibrat 20 noiembrie, clasa a V-a C,(34) prof Irina Oatu 11. Donații de fructe la Azilul de la Mircești noiembrie- clasa a XI-a B, prof. Pavăl Cristina 12. Alimentație sănătoasă- beneficiile consumului de lapte vizită la ferma de bovine Agrocomplex Lunca Pașcani clasa a VII-a A,prof. Apostol Carmen 13. Igiena orală- vizită la cabinet orodentico clasa a V-a C, 14. Despre schimbările climatice vizionare film documentar clasa a V-a C 15. Let s do it România! curățenie în curtea liceului clasele a VI B, a VIIC, a VI A, a XIF, (Cls. V-XII, 36 elevi)coord. Conducerea liceului și prof.coșniță Emilia, Popa Irina, Lipovanu Marinela, Pîrlog Ionela,PARTENERI Ministerul Apelor și Pădurilor, Regia Nașională a Pădurilor Romsilva, Garda Națională de Mediu 16. O școală curată, un mediu curat clasa a IX-a A, 17. Ziua Verde a Eco-Școlilor-PROF. Coșniță Emilia 18. Fericirea din cutia de pantofi- decembrie- Toate clasele, coord. Prof. Popa Irina 19. SNAC- săptămâna fructelor și legumelor donate Toate clasele, coord. Prof. Popa Irina b). EDUCAȚIA PENTRU COMBATEREA FACTORILOR DE RISC 1. Alo 112 Ziua Pompierilor clasele II-VIII vizita la ISU Pașcani și activităși în cadrul liceului coord. Prof. Irina Oatu 2. Ce este antibullyng-ul? activitate în parteneriat cu Poliția de Proximitate- clasa a V-a A, 3. Adolescența între vulnerabilitate și responsabilitate clasa a VIII-a C, prof. Ghiorghiu Monica 4. Suntem impotriva violenței activitate în parteneriat cu Poliția de Proximitate prof. Anușca Mihaela, Alice Loghin, Ghiorghiu Monica, Irina Oatu, clasa a VIII-a a și C (33) 5. Cum mă văd eu, cum mă văd ceilalți dezbatere clasa a IX-a C, prof. Tîrpescu Marian 6. Adolescent clasa a XI-a F, prof. Roxana Mocanu 7. Prevenirea consumului și traficului de droguri 19 noiembrie 210 elevi ai claselor de liceu, prof. Anușca Mihaela, Dăscălița Elena, Coșniță Emilia, Atudorei Ionuț, Pavăl Cristina, Luca Ioana, Arteni Camelia, invitati de la serviciul antidrog Iași 8. Conflicte la televizor,în mediul școlar, la locul de muncă clasa a XII-a D,(28)Prof. Cornea Elena 9. Mesajul meu antidrog vizionare film clasa a IX-a C 10. Violența, prietena delicvenței XIC(24) prof. Pintilie Paul 11. Jurnal de adolescent clasa a XI-a F, prof. CoȘ 12. Campania 19 zile de prevenire a violentei clasa a XI-a F, Mocanu Roxana 13. Proiect Big Brother noiembrie, C.Ș.E., prof. Irina Oatu c). EDUCATIA MORALA/ EDUCATIA CIVICA 14. Intâlnire în mediul nonformal clasa a VII-a A, prof. Apostol Carmen 15. Ziua Educației clasa a VII-a A, prof Apostol Carmen 16. Traseu tematic Cărarea lui Ciocârlan - excursie prin pădurea de la Muncel clasa a VIII-a C 17. Concertul toamnei Los Anonimos - participare la concert clasele a VIII- IX, prof. Pavăl Cristina și diriginții 18. Ziua Internațională a toleranței - dezbatere- noiembrie clasa a VIII-a B, prof. Ungureanu Loredana 19. muzică , coord. Prof Dăscălița Elena, Anușca Mihaela, Pavăl Cristina 20. Halloween-sarbatorit altfel realizare de machete si figurine din bostaneisi materiale textile toate clasele V-X, coord. catedra de limbi străine și C.Ș.E. 21. Ziua Internațională a Mării Negre- octombrie clasa a VIII-a B,. Rolul internetului în educație - dezbatere clasa a IX-a C, 23. Ziua Limbilor Europene clasa a X-a A,

18 24. Unirea Bucovinei cu Patria- Mama miniexpoziție clasa a XI-a D, 25. Rolul Armatei române în apărarea pământului strămoșesc clasa a XI-a D, 26. Târgul de Crăciun 18 decembrie coord. Conducerea școlii și prof. Simona Baciu 27. Zilele Casei de Cultură- participare la teatru clasa a VII-a A, Decembrie prin ochi de copil - atelier de confecționare diferite materiale din culorile drapelului, desene- clasa a V-a C, prof Irina Oatu 29. Atelierul lui Moș Crăciun, cls a IV A prof Apostol Adriana, (23) 30. Concurs, prezentări Crăciun clasa a IX-a C, prof. Tîrpescu Marian 31. Ziua Națională a României spectacol organizat cu această ocazie în ziua de , la care au participat profesorii, elevii școlii și părinți ai acestora, coord. Prof. Anușca Mihaela, Dăscălița Elena, Pavăl Cristina 32. Serbare de Crăciun serbarea organizată de conducerea școlii cu catedrele de limbi moderne, catedra de muzică 33. Serbări organizate de diriginți și profesori/învățători la nivelul clasei săptămâna 16-20decembrie d). EDUCATIA INTELECTUALA 1. Concurs de Bobbing for apples clasa a IX-a A, prof. Vieru Irina 2. Laboratorul fermecat cls II a A, (32)21 noiembrie, PROF. Iordăchioaia Liliana 3. Să ne întindem la lectură, cls. IVa A (23) 25. Octombrie, prof. Apostol Adriana e). ORIENTARE SCOLARA ȘI PROFESIONALĂ 1. OȘP clasa a VIII-a C,prof Ghiorghiu Monica 2. Despre orientarea profesională la orele de diriginție clasele a VIII a, diriginții și psihopedagogul școlar Daniela Huțanu VIII. ACTIVITATE ÎN CADRUL COMISIEI DIRIGINȚILOR Responsabil comisie : Ghiorghiu Monica Membrii comisiei: 1. Albu Emilia 2. Apostol Carmen Elena 3. Atudorei Ionuț 4. Baciu Simona Elena 5. Bîrgăoanu Dan 6. Bostan Cerasela Elena 7. Brădățeanu Corneliu 8. Cazacu Davidescu Ion 9. Cornea Elena 10. Coșniță Emilia Felicia 11. Crăciun Alina 12. Ghiorghiu Monica 13. Hărățu Ionuț 14. Iuganu Mihaela 15. Lipovanu Marinela Elena 16. Loghin Alice Elena 17. Luca Penelea Ionela 18. Lupuleasa Dana Elena 19. Marcu Popa Adina 20. Marinescu Ramona Elena 21. Mocanu Roxana. Novac Liliana 23. Oatu Irina 24. Oatu Mircea

19 25. Pavăl Cristina 26. Pavăl Vlad 27. Pintilie Paul Emil 28. Pîrlog Ionela Cristina 29. Popa Irina 30. Prodan Geanina Petronela 31. Rotaru Feldioara 32. Tîrpescu Marian 33. Ungureanu Loredana 34. Vieru Irina Puncte tari ale activității comisiei Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev profesor, In majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI), Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă, Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesoripărinţi, profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ; Membrii comisiei sunt profesori de specialitate cu gradul didactic I sau II, Calitatea orelor de dirigenţie din cadrul orelor demonstrative, Implicarea elevilor in activitati extraşcolare motivante si educative, Aproape toți diriginții au ținut lecții despre alimentația sănătoasă și lecții împotriva violenței. a. Activități realizate/ responsabili/ colaboratori : Alimentație sănătoasă clasa a V-a A, Ce este antibullyng-ul? activitate în parteneriat cu Poliția de Proximitateclasa a V-a A, Serbare de Crăciun clasa a V-a A, Igiena orală- vizită la cabinet orodentico clasa a V-a C, Despre schimbările climatice vizionare film documentar clasa a V-a C Alimentația corectă- realizarea de salată de fructe și a unui meniu echilibrat clasa a V-a C, 1Decembrie prin ochi de copil- atelier de confecționare diferite materiale din culorile drapelului, desene- clasa a V-a C, Suntem alături de tine voluntariat 10.-clasa a VI-a A, Concertul toamnei clasa a VI-a A, Siguranța pe internet clasa a VI-a A, ABC-ul legumelor și fructelor clasa a VI-a A Prevenirea violenței școlare clasa a VI-a A, Târgul de Crăciun clasa a VI-a A, Alimentație sănătoasă pentru o viață de calitate. Târg de dulciuri cu roadele toamnei clasa a VI-a B, Let s do it România! curățenie în curtea liceului clasele a VI-a B, a VIIa C, a VI-a A, a XI-a F, Vizionare film clasa a VI-a B,

20 Intâlnire în mediul nonformal clasa a VII-a A, Ziua Educației clasa a VII-a A, Zilele Casei de Cultură- participare la teatru clasa a VII-a A, Alimentație sănătoasă- beneficiile consumului de lapte vizită la fermă clasa a VII-a A, Alimentație sănătoasă pentru o viață frumoasa clasa a VII-a B, Prevenirea delicvenței juvenile clasa a VII-a B Sărbătoarea Crăciunului clasa a VII-a B, Halloween-sarbatorit altfel realizare de machete si figurine din bostaneisi materiale textile clasa a VII-a C, Să mâncăm sănătos! PrezentarePpt privind importanta unei alimentatii sanatoase si pregatirea unei salate de fructe clasa a VII-a C, Asteptându-l pemoscrăciun - Recital de colinde, urături si tombola cu ocazia Craciunului clasa a VII-a C, Suntem impotriva violenței activitate în parteneriat cu Poliția de Proximitate clasa a VIII-a A Ziua Internațională a Mării Negre- octombrie clasa a VIII-a B, Ziua Internațională a toleranței- dezbatere- noiembrie clasa a VIII-a B, Fericirea din cutia de pantofi- decembrie- clasa a VIII-a B, Traseu tematic Cărarea lui Ciocârlan - excursie prin pădurea de la Muncel clasa a VIII-a C OȘP clasa a VIII-a C, Concertul toamnei Los Anonimos - participare la concert clasa a VIII-a C Ziua Națională a României participare cu elevii clasei a VIII-a C la spectacolul organizat cu această ocazie în ziua de , Adolescența între vulnerabilitate și responsabilitate clasa a VIII-a C Suntem impotriva violenței activitate în parteneriat cu Poliția de Proximitate clasa a VIII-a C Concurs de Bobbing for apples clasa a IX-a A, Concertul toamnei Los Anonimos - participare la concert clasa a IX-a A, O școală curată, un mediu curat clasa a IX-a A, Cum mă văd eu, cum mă văd ceilalți dezbatere clasa a IX-a C Rolul internetului în educație- dezbatere clasa a IX-a C, Mesajul meu antidrog vizionare film clasa a IX-a C, Concurs, prezentări Crăciun clasa a IX-a C, Târgul de Crăciun clasa a IX-a E, Ziua Limbilor Europene clasa a X-a A, Hallowen clasa a X-a A, SNAC- saptămâna fructelor și legumelor donate clasa a X-a A, Serbare de Crăciun clasa a X-a A, Excursie la Vatra Dornei clasa a X-a E, Crosul toamnei clasa a XI-a B Donații de fructe la Azilul de la Mircești noiembrie- clasa a XI-a B Concertul toamnei Los Anonimos - participare la concert clasa a XI-a B Rolul Armatei române în apărarea pământului strămoșesc clasa a XI-a D, Unirea Bucovinei cu Patria- Mama miniexpoziție clasa a XI-a D, Halloween clasa a XI-a E, Ziua Recunoștinței concurs clasa a XI-a E, Serbare de Crăciun clasa a XI-a E,

21 Ziua Verde a Eco-Școlilor- Campania 19 zile de prevenire a violentei clasa a XI-a F, Adolescent clasa a XI-a F Jurnal de adolescent clasa a XI-a F Siguranța alimentației în viața noastră- dezbatere clasa a XII-a D Influența dăunătoare a consumului de tutun, alcool și droguri prezentare ppt clasa a XII-a D, Conflicte la televizor,în mediul școlar, la locul de muncă clasa a XII-a D, Balul Bobocilor 11.- clasa a XII-a E, Excursie la Vatra Dornei XII - clasa a XII-a E b. Activitati demonstrative (dacă este cazul) : În cadrul Comisiei diriginților doamnele profesoare Mocanu Roxana si Lupuleasa Dana au susținut lecția demonstrativă Care este stilul meu de învățare? la clasele a X-a E și a XII-a E în data de 9 XII. Tot doamnele profesoare au prezentat și referatul cu tema Stiluri de învățare. c. Proiecte / parteneriate : (dacă este cazul) Multe din activitățile desfășurate s-au desfășurat in parteneriat cu: Poliția de Proximitate Pașcani, Primăria Pașcani, Casa de Cultură Mihail Sadoveanu, Cabinet ortodentico, CJRAE Iași, CPECA Iași, CCDG, ISJ Iași, ATOR Pașcani. d. Perfecționări ale membrilor comisiei (comisiile metodice) : Majoritatea profesorilor diriginți au optat pentru urmarea unui curs de perfecționare Managementul strategiilor educației non -formale, curs ce se va desfășura în semestrul al II-lea. Puncte slabe Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a copiilor; Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor; Starea materială precară a unor familii Mulți părinți muncesc în afara țării. - măsuri remediale inițierea unor proiecte macar la nivel de nivel /clasă a unor a unor concursuri pe teme educative propunerea unui proiect de responsabilizare a parinților, în care să fie implicați mai activ în educația copiilor Amenințări : Criza de timp a părinţilor conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; Oportunități : Cursuri de formare pe teme educative; În cadrul comisiei de învățământ primar au fost desfășurate numeroase activități extrașcolare și au fost încheiate parteneriate diverse Clasele CP-II

22 Clasa CP A Profesorul pentru învățămîntul primar Ivan Luminița Nume proiect / parteneriat Educrates Parteneri Activități desfășurate Resp CP A Grup EDU Editorial -implementarea utilizării softurilor educaționale în proce-sul de predareînvățare; -Grup editorial EDU; -Înv. IVAN L. CP B I B Ioniță Gabriela Grosu Marius,,Susur de dor,, Editura Edu I C Grigore Ema Sărbătoarea florilor a II-a B Bostan Larisa Parteneriat educational in cadrul proiectului Micii Olimpici Parteneriat educational in cadrul proiectului Amintiri din copilarie Parteneriat educațional cu Didactica Publishing House Gazeta matematică Sc. Gimnazială Ploșcuțeni Editura Edu și Liceul Teoretic M. Costin - Pașcani *Fundaţia Creştină pentru copii Agape Grădiniţa Agape, Paşcani *Liceul Teoretic Miron Costin, Paşcani Prof. Isticioaia Geanina Prof. Ardeleanu Claudia-Elena Prof. Bostan Larisa- Georgiana,,Povești la gura sobei,, Prof. Ioniță G. Prof. Mihăeș V. Achiziție de reviste și Grosu M. soft educațional Toamna florilor - activitate de pictură An școlar An școlar An școlar Grigore Ema Elevii clasei a II-a B Elevii clasei a II-a B Elevi ai Liceului Teoretic Miron Costin Pașcani care au lucrat din

23 a II-a C Ancuța Ina Parteneriat educațional Scoala gimnaziala speciala Pascani An școlar revista Gazeta matematica a II-a C SI ELEVII Scolii gimnaziale speciala Pascani Parteneriat educațional Centrul Sfântul Nicolae Pascani An școlar a II-a C Centrului Sfântul Nicolae Pascani Profesorul pentru învățămîntul primar Ivan Luminița Denumire Data Activități Mărul-regele fructelor 2.Observăm natura! 3.Ghici, ghicitoarea mea! copiii vizionează un film despre sursele de energie,analizează un măr prin intermediul tuturor analizatorilor descoperă beneficiile consumului de fructe și legume,realizează lucrări practice prin diverse tehnici,apreciază lucrările colegilor -observă schimbările din natură -colectează frunze și flori pentru viitoarele lucrări -prezentarea unor ghicitori despre toamnă -joc: Propoziția buclucașă -copiii se prezintă, recită, mimează,creează -serbare: poezii, colinde, urături de dragul Moșului 4.În așteptarea Moșului

24 Denumire 1.Mărul-regele fructelor 2.Observăm natura! 3.Ghici, ghicitoarea mea! Data Rezultate -copiii vizionează un film despre sursele de energie,analizează un măr prin intermediul tuturor analizatorilor descoperă beneficiile consumului de fructe și legume,realizează lucrări practice prin diverse tehnici,apreciază lucrările colegilor -observă schimbările din natură -colectează frunze și flori pentru viitoarele lucrări -prezentarea unor ghicitori despre toamnă -joc: Propoziția buclucașă -copiii se prezintă, recită, mimează,creează -serbare: poezii, colinde, urături de dragul Moșului 4.În așteptarea Moșului Ioniță Gabriela Frunze ruginii (Tainele toamnei) ZIUA EDUCAȚIEI ZIUA GESTULUI FRUMOS. Combaterea violenței,,de-a arheologul,,,,copil ca tine sunt și eu 1 Decembrie-Ziua Nationala a României SEPTEMBRIE OCTOMBRIE Octombrie NOIEMBRIE DECEMBRIE -miniexpoziție de desene -miniexpoziție de fotografii -sensibilizarea copiilor și a părinților cu privire la copiii cu CES -moment artistic *,,Moş Crăciun, bine-ai venit! 19 XII Pistinciuc Oana Frunze ruginii septembrie Panou arte vizuale

25 Filip Voica Ziua Educației octombrie diplome Alimentaţie sănătoasă- Octombrie Salata de fructe Salata de fructe,,1 Decembrie-Ziua României Decembrie Expoziţie de desene A sosit Crăciunul! Decembrie Grosu Marius 1. De ziua pompierului vizionare film educativ Grigore Ema 2. Ziua Educației concurs de desene pe asfalt 3. 1Decembrie 101 ani de la Marea Unire confecționare de drapeluri tricolore 4. Steaua sus răsare seară de colinde Alimentaţie sănătoasă- Salata de fructe Program cultural artistic Informații privind comportamentul în caz de situații de urgență. Admirație pentru această profesie (5 octombrie) Desene având ca temă educația Steaguri tricolore din hârtie colorată Memorizare/recitare versuri închinate sărbătorilor de iarnă Interpretare colinde și cântece despre iarnă Octombrie Salata de fructe,,1 Decembrie-Ziua României Decembrie Expoziţie de desene Iordăchioaia Liliana A sosit Crăciunul! Decembrie Vizită la Secția de pompieri Sept. Pașcani Alimentație sănătoasă Salata de fructe Program cultural artistic -Educarea elevilor în scopul conștientizării pericolului de incendii -Îmbogățirea experienței personale în legătură cu meseria de pompier Realizarea produsului final salata de fructe -Aplicarea regulilor de lucru în grup Spune Nu violenței Promovarea atitudinii tolerante, non-violente -Cunoașterea tipurilor de violență și importanța combaterii lor. Participarea la spectacolul Laboratorul fermecat Elevii au primit informații despre realizările lui Einstein.

26 -Au avut un comportament civilizat în calitate de spectatori. Bostan Larisa Ancuța Ina Voluntariat: - Săptămâna fructelor și legumelor donate - reciclare permanentă: DEE, hârtie, pet-uri Sărbătorile-au venit! Bucuria copiilor prin aroma fructelor și legumelor noiembrie -Formarea atitudinii altruiste -Formarea comportamentului ecologic Elevii au prezentat cu succes momentele artistice pregătite. -Atât părinții, cât și elevii și cadrele didactice, au trăit emoții pozitive în cadrul serbării școlare. septembrie,, În lumea basmelor,, Noiembrie,,Vine, vine Moş Crăciun!,, Decembrie Vizită la Secția de pompieri Sept. Pașcani Alimentație sănătoasă Salata de fructe - Compoziţii aplicative/ plastice - prezentare power point Alimentatie sanatoasa Degustare de fructe si legume Desenarea unei scene dintr-un basm Serbare şcolară -Educarea elevilor în scopul conștientizării pericolului de incendii -Îmbogățirea experienței personale în legătură cu meseria de pompier Realizarea produsului final salata de fructe -Aplicarea regulilor de lucru în grup Stop BULLYING Promovarea atitudinii tolerante, non-violente -Cunoașterea tipurilor de violență și importanța combaterii lor. SIGURANTA PE INTERNET COMBATEREA BULLYING-ULUI PE INTERNET Participarea la spectacolul Laboratorul fermecat Elevii au primit informații despre realizările lui Einstein. -Au avut un comportament civilizat în calitate de spectatori. Voluntariat: - Săptămâna fructelor și legumelor donate noiembrie -Formarea atitudinii altruiste

27 - reciclare permanentă: DEE, hârtie, pet-uri Sărbătorile-au venit! -PETRECERE IN PIJAMALE -Formarea comportamentului ecologic Elevii au prezentat cu succes momentele artistice pregătite. -Atât părinții, cât și elevii și cadrele didactice, au trăit emoții pozitive în cadrul serbării școlare. Clasele III-IV I.2. Activități demonstrative : Nr. Denumirea activității Data Participanți Propunător crt. 1. Activitate demonstrativă clasa a III-a A Inteligențele multiple noiembrie Membrii Comisiei metodice Prof. Sorohan Cristiana 2. Participare la Cercul Pedagogic al învățătorilor Noiembrie Toți învățătorii Înv. de la Școala Uda - Tătăruși I. PROIECTE / PARTENERIATE : Nr. crt. Nume proiect / parteneriat 1. Proiect,,Amintiri din copilărie 2 Proiect,,Micii Olimpici 3. Imaginație și creativitate 4. Dăruieste din inima! Tipul parteneriatului / proiectului* Parteneri Perioada Activitati desfășurate Național Ed. Copilăria Noiembrie Internațional Ed. Star Kids Noiembrie Proiect județean local ISJ Iași școlile din municipiul Pașcani ISU Pascani Primaria com. Tatarusi Biserica Valcica concurs concurs Ateliere de creativitate - săptămânal decembrie Vizita la familii defavorizate din com. Tatarusi Responsabili Ardeleanu Claudia Isticioaia Geanina Apostol Adriana Isticioaia Geanina

28 5. Să fim responsabi li! 6. Împreună pentru copii Parteneriat cu Şcoala Gimnazială Verești Împreună pentru copii! local ISU IASI noiembrie Județean Interjudețean european Şcoala Gimnazială Topile- ISJIaşi Şcoala Gimnazială Verești, Suceava Şcoala Gimnazială Topile - ISJ Iaşi Vizita la Sectia de Pompieri Pascani Întâlniri cu părinții copiilor implicați în proiect Donare de diferite bunuri Întâlniri cu părinții copiilor implicați în proiect Isticioaia Geanina Lupu Corina Lupu Corina Prof.Gavriliuc Mirela Ed. Parental Lupu Corina II. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE : Denumire Data Nr. elevi Locaţia Rezultate Prof. coord. ALO, 112! 13 sept. 29 Unitatea de pompieri - Familiarizare cu activitatea pompierilor Apostol Adriana Să ne-ntindem la LECTURĂ! Mănânc sănătos, cresc frumos! Săptămâna fructelor și a legumelor donate! 25 oct. 15 nov. noiembrie 29 Sala de clasă 29 Sala de clasă Elevii din CP I - IV Familii nevoiașe din mediul rural - prezentarea inedită a cărții - stimularea interesului si pentru lectura altor cărți - produse ale activității bine realizate -stimularea interesului pentru o alimentație sănătoasă Donarea de fructe, legume, alimente, hainute către familii în Apostol Adriana Apostol Adriana Elevii din ciclul primar

29 nevoie, în cadrul SNAC Mâncăm sănătos! septembrie 32 sala de clasă -discuție cu asistent medical Șerban Monica Sorohan C.M. Sadoveanu și copiii noiembrie 32 sala de clasă - atelier de lectură din opera scriitorului Sorohan C.M. -vizionare film,,dumbrava minunată Iarna anotimpul bucuriilor decembrie 31 UNO, Pașcani - program artistic Sorohan C.M. Bucuriile toamnei octombrie 24 -sala de clasă confecţionarea unor jucării şi decoruri folosind materialele din natură Ardeleanu Claudia- Elena decorarea spaţiului clasei,,noi umblăm să colindăm.. 20 decembrie 24 SC PROIEN VEST SC ROMPA CK valorificarea experienței anterioare în activități specifice sărbătorii Crăciunului Ardeleanu Claudia- Elena Să circulăm corect! Oct. 27 sala de clasă cunoașterea normelor de circulație confecționarea unor semne de circulație Isticioaia Geanina Și eu mănânc sănătos! Nov. 27 sala de clasă formarea unui comportament alimentar sănătos Isticioaia Geanina A sosit și aici Crăciunul! Dec. 27 Sala de clasă valorificarea potențialului artistic al copiilor în cunoașterea și respectarea tradițiilor și a Isticioaia Geanina

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod. 440031 www.ctbratianusm.ro e-mail: secretariat_bratianu@yahoo.com Tel: 0261 / 734670; Tel /Fax: 0261 / 768935 PLAN MANAGERIAL

Mai mult

Graficul activitatilor educative Sem.I-II CNER

Graficul activitatilor educative Sem.I-II CNER Colegiul Naţional «Emil Racoviţă» Şos.Mihai Bravu 169, sector2, Bucureşti Tel/fax 021.3217092, E-mail:cneracovita@gmail.com www.colegiulracovita.ro Aprobat în Consiliul Profesoral 09.10. şi de Administraţie

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

LICEUL TEORETIC CAROL I FETEŞTI Nr. Crt. 1. DENUMIREA ACTIVITATII EXCELENŢA IN EDUCAŢIE DE ZIUA EDUCATIEI 2. ZIUA FORTELOR ARMATE PROGRAMUL ACTIVITĂŢI

LICEUL TEORETIC CAROL I FETEŞTI Nr. Crt. 1. DENUMIREA ACTIVITATII EXCELENŢA IN EDUCAŢIE DE ZIUA EDUCATIEI 2. ZIUA FORTELOR ARMATE PROGRAMUL ACTIVITĂŢI 1. EXCELENŢA IN EDUCAŢIE DE ZIUA EDUCATIEI 2. ZIUA FORTELOR ARMATE PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE AN ŞCOLAR ACTIVITATI PROPUSE LA NIVELUL INTREGII COMISII CONSILIERE SI ORIENTARE

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul  al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: 023855942E-mail: scoalagimnazialamerei@gmail.com RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PENTRU CURRICULUM SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2018-2019 La nivelul

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014 În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1 BUFTEA - JUD. ILFOV TEL/FAX: 011911 e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

ATRIBUŢIILE

ATRIBUŢIILE ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: 0248216990 E-mail: scoala7pitesti@yahoo.com www.scoala7pitesti.ro Aprobat C.P din data de 06.09.2018

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar 2015 2016 În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor

Mai mult

ŞC

ŞC MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,IORGU IORDAN,, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, Municipiul Tecuci, Judeţ ul Galaţi, cod 805300 Tel. 0236-815796; Fax. 0236 815796 Email scoalaiorguiordan@yahoo.com,

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR 2016-2017 Ţ1: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv educativ Domeniul funcţional CURRICULUM Obiective

Mai mult

Program Zilele Bibliotecii mai 2017 Sediul central Calea Dorobanţilor nr. 104 Secția pentru copii Luni, 15 mai Expoziţie de carte: Ziua Internaţ

Program Zilele Bibliotecii mai 2017 Sediul central Calea Dorobanţilor nr. 104 Secția pentru copii Luni, 15 mai Expoziţie de carte: Ziua Internaţ Program Zilele Bibliotecii 15 19 mai 2017 Sediul central Calea Dorobanţilor nr. 104 Secția pentru copii Expoziţie de carte: Ziua Internaţională a Familiei. Locaţia: Secţia pentru copii ora 10.00 - Întâlnire

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Olteanu Delia VECHIME

RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Olteanu Delia VECHIME RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Olteanu Delia VECHIME ÎNVĂTĂMÂNT: 12 ani GRAD DIDACTIC: Grad didactic II

Mai mult

Microsoft Word - grafic ore consiliere elevi si parinti PRIMAR PRESCOLAR GIMNAZIU

Microsoft Word - grafic ore consiliere elevi si parinti PRIMAR PRESCOLAR GIMNAZIU GRAFICUL ACTIVITATII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE A PREȘCOLARILOR Grădinița cu program normal SURDILA GRECI MIXTĂ Zilnic 8,00-13,00 1 MIXTĂ Zilnic 8,00-9,00 și 12,30-13,00 PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINȚII

Mai mult

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO Bulevardul Decebal 105, , Craiova Telefon 0351 / ; 0351 / Fax 0351 /

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO Bulevardul Decebal 105, , Craiova Telefon 0351 / ; 0351 / Fax 0351 / LICEUL TEHNOLOGIC AUTO Bulevardul Decebal 105, 200440, Craiova Telefon 0351 / 170323; 0351 / 170343Fax 0351 / 170323 E-mail demetrescucv2004@yahoo.com Web www.liceulautocraiova.ro PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Mai mult

Liceul Tehnologic Constantin Bursan Hunedoara Strada Turnătorului, Nr.1 Tel/fax: COMPONENŢA COMISIILOR An şcolar

Liceul Tehnologic Constantin Bursan Hunedoara Strada Turnătorului, Nr.1 Tel/fax: COMPONENŢA COMISIILOR An şcolar Liceul Tehnologic Constantin Bursan Hunedoara Strada Turnătorului, Nr.1 Tel/fax:0254.712391 e-mail: gstlp_hd@yahoo.com COMPONENŢA COMISIILOR An şcolar 2016-2017 Secretar al Consiliului Profesoral Responsabil

Mai mult

REVISTA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR - NR. 02/2018 CUPRINS Sectiunea - Invatamantul prescolar 1. Politici educationale pentru invatamantul prescolar.

REVISTA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR - NR. 02/2018 CUPRINS Sectiunea - Invatamantul prescolar 1. Politici educationale pentru invatamantul prescolar. REVISTA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR - NR. 02/2018 CUPRINS Sectiunea - Invatamantul prescolar 1. Politici educationale pentru invatamantul prescolar. Articole 2. Psihologie prescolara. Articole 3. Curriculum

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 2136/23.02. Aprobat, Inspector

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

PARTENERI: CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE PLASTICĂ Minte sănătoasă în corp sănătos! Ediția a V-a, 2019 ORGANIZATOR: ŞCOALA GIMNAZIALĂ EPISCOP IACOV ANTON

PARTENERI: CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE PLASTICĂ Minte sănătoasă în corp sănătos! Ediția a V-a, 2019 ORGANIZATOR: ŞCOALA GIMNAZIALĂ EPISCOP IACOV ANTON PARTENERI: CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE PLASTICĂ Minte sănătoasă în corp sănătos! Ediția a V-a, 2019 ORGANIZATOR: ŞCOALA GIMNAZIALĂ EPISCOP IACOV ANTONOVICI BÂRLAD INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI CASA

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE AN ȘCOLAR 2015-2016 SEMESTRUL al II-lea Clasele Pregătitoare-IV În funcție de oferta educațională, școala noastră va fi deschisă și pentru alte activități care nu sunt incluse

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE BĂLCESCU COM. NICOLAE BĂLCESCU JUD. BACĂU TEL/FAX 0234 /214043 Nr... din. Anexa 1 la Ordinul ministrului

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

Microsoft Word - plan managerial GPN.docx

Microsoft Word - plan managerial GPN.docx SCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE SILASI BECLEAN P-ța. Libertăţii, nr. 19 Tel: 0263343129 http://www.scoalagrigoresilasi.ro Fax: 0263343734 e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com Nr. 2940 / 25.102018 PLAN MANAGERIAL

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

EXTRAS din planul de activitate pentru luna aprilie, 2016 Nr Activităţile Locul desfăşurări Data Ora Responsabili Probleme pentru examinar

EXTRAS din planul de activitate pentru luna aprilie, 2016 Nr Activităţile Locul desfăşurări Data Ora Responsabili Probleme pentru examinar EXTRAS din planul de activitate pentru luna, Nr Activităţile Locul desfăşurări Data Ora Responsabili 6 Probleme pentru examinare la şedinţa Consiliul de Administraţie 1 Cu privire la desfăşurarea activităţii

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

COPERTA - PREDOMINANT VERDE

COPERTA - PREDOMINANT VERDE 1 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ OBIECTICV SPECIFIC 1.1.Creșterea

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

Școala Gimnazială „Hermann Oberth”

Școala Gimnazială „Hermann Oberth” Școala Gimnazială Hermann Oberth Str. Castelului, Nr. 2 Localitatea: Mediaș Județul: Sibiu Raport privind activitatea Comisia Consiliere și orientare An Școlar 2017-2018 - semestrul 1-1 Activitatea în

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR Semestrul I UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Găgeatu M

RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR Semestrul I UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Găgeatu M RAPORT DE AUTOEVALUARE AN ŞCOLAR 2017-2018 Semestrul I UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME: Găgeatu Maria VECHIME ÎNVĂTĂMÂNT: 39 de ani GRAD DIDACTIC: Gradul

Mai mult

Microsoft Word - oferta_14_15_sintezaA4.docx

Microsoft Word - oferta_14_15_sintezaA4.docx CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD AN ŞCOLAR 2014 2015 Cap. I. I.1. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE I.1.1. EDUcațieNONFORMALĂ Tipul de program: Modul

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACĂU 6177 / Clasa Ziua IX A LUNI, 15 ianuarie 2018 MARTI, 16 ianuarie 2018 MIERCURI, 17 ianuarie 2018 JOI, 18 ianu

COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACĂU 6177 / Clasa Ziua IX A LUNI, 15 ianuarie 2018 MARTI, 16 ianuarie 2018 MIERCURI, 17 ianuarie 2018 JOI, 18 ianu COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACĂU 6177 / 15.12.2017 Clasa Ziua IX A LUNI, 15 ianuarie 2018 MARTI, 16 ianuarie 2018 MIERCURI, 17 ianuarie 2018 JOI, 18 ianuarie 2018 VINERI, 19 ianuarie 2018 Anton Angela PROGRAM

Mai mult

PROGRAMUL ZILELOR LICEULUI TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR IAŞI OCTOMBRIE 2015

PROGRAMUL ZILELOR LICEULUI TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR IAŞI OCTOMBRIE 2015 PROGRAMUL ZILELOR LICEULUI TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR IAŞI 29 30 OCTOMBRIE 2015 PARTENERI Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi Primăria Municipiului Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi Instituţia Prefectului Judeţul

Mai mult

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : COMI

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web :   COMI str.nicolae IORGA, nr. 19, 710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : www.laurian.ro e-mail: at_laurian@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT

Mai mult

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1 Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1. Săptămâna 1 5 aprilie 2013 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit Să știi

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PLANUL OPERATIONAL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR ANUL SCOLAR Obiective la nivelul

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PLANUL OPERATIONAL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR ANUL SCOLAR Obiective la nivelul COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PLANUL OPERATIONAL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR ANUL SCOLAR 2017-2018 1. Obiective la nivelul şcolii Identificarea şi evaluarea dimensiunii fenomenului

Mai mult

RAPORT ACTIVITATE

RAPORT ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2015-2016 COLEGIUL NAŢIONAL LIVIU REBREANU Bistriţa STRUCTURA CLASELOR PRIMAR: 19 clase GIMNAZIU: 13 CLASE LICEU:32 CLASE (20 profil real și 12 profil uman) TOTAL: 64 clase

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALǍ Nr.1 VALEA MĂRULUI STR. PREOT GHEORGHE GAFTON, NR. 9 JUDEȚUL GALAȚI TEL./ FAX 0236/ ; CATA

ŞCOALA GIMNAZIALǍ Nr.1 VALEA MĂRULUI STR. PREOT GHEORGHE GAFTON, NR. 9 JUDEȚUL GALAȚI TEL./ FAX 0236/ ; CATA ŞCOALA GIMNAZIALǍ Nr.1 VALEA MĂRULUI STR. PREOT GHEORGHE GAFTON, NR. 9 JUDEȚUL GALAȚI TEL./ FAX 0236/ 863405 E-MAIL; scoalavaleamarului@yahoo.com CATALOG EVALUARE NAȚIONALĂ 2010-2011 NUME SI PRENUME ELEV

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17, VASLUI CONCURS LOCAL Ș I JUDEȚ EAN DE CREAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ,,Din culori ivim o lume eco ORGANIZATOR: Ediţia a III-a, an ș colar 2018-2019 aprobat în CAER 2019,

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adri

RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adri RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR 2017-2018 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adriana-Iulia VECHIME ÎNVĂTĂMÂNT: 2 ani, 2 luni si 9 zile

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Activitatea educativă la sfârşitul semestrului I 2009-2010 Material întocmit de consilier educativ Greta Airinei Mulţumesc tuturor colegilor care au trimis fotografii şi materiale pentru promovarea imaginii

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie , Tel , fax COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" 400604 CLUJ - NAPOCA B-dul. 21 Decembrie 128-130, Tel. 0264-430942, fax 0264-595694 e-mail: a.salignycluj@yahoo.com, web: http://www.colegiul-saligny.ro GRAFICUL CONSILIILOR

Mai mult

PO

PO ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI COMUNA POSEŞTI, JUD. PRAHOVA APROBAT DIRECTOR PLAN MANAGERIAL AL DIRECTORULUI ADJUNCT AN ŞCOLAR 2016-2017 ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT (1) În activitatea

Mai mult

Model de Curriculum Vitae European

Model de Curriculum Vitae European Curriculum Vitae Model European INFORMAŢII PERSONALE Nume Prenume Adresă Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii GEORNOIU ELENA-DANIELA Localitatea BUNESTI, Jud. Vâlcea Cod poştal 247075 0747370743

Mai mult

Nr

Nr Nr. 822/29.01.2018 APROBAT, INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, Prof. Maria POP PLAN DE MĂSURI pentru pregătirea și organizarea admiterii în ul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2018 2019 În conformitate

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I AL COMISIEI METODICE,,OM SI SOCIETATE CATEDRA Ed. fizică,istorie, Religie, Geografie, Socio-Umane AN SCOLAR

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I AL COMISIEI METODICE,,OM SI SOCIETATE CATEDRA Ed. fizică,istorie, Religie, Geografie, Socio-Umane AN SCOLAR RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I AL COMISIEI METODICE,,OM SI SOCIETATE CATEDRA Ed. fizică,istorie, Religie, Geografie, Socio-Umane AN SCOLAR 2018-2019 În anul școlar 2018-2019 Comisia Metodică,,OM SI

Mai mult

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AN ȘCOLAR 2018-2019 ARGUMENT Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările

Mai mult

Fisa lunara Scoala pentru valori autentice noiembrie

Fisa lunara Scoala pentru valori autentice noiembrie FIŞĂ LUNARĂ DE ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI ȘCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE, AN ȘCOLAR 2018-2019 1. Titlul simbolic al lunii pentru care au fost desfășurate activităţile: SĂNĂTATE ȘI MIȘCARE 2. Nr.

Mai mult

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM SPIRU HARET, CRAIOVA CENTRALIZATOR PARTENERIATE EDUCAȚIONALE An școlar Nr. Partener Proiect An școlar Coordonatori

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM SPIRU HARET, CRAIOVA CENTRALIZATOR PARTENERIATE EDUCAȚIONALE An școlar Nr. Partener Proiect An școlar Coordonatori LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM SPIRU HARET, CRAIOVA CENTRALIZATOR PARTENERIATE EDUCAȚIONALE An școlar 2018-2019 Nr. Partener Proiect An școlar Coordonatori crt. 1. Spitalul Clinic Filantropia Parteneriat Educațional-Educația

Mai mult

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ "DAN HULUBEI"- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ DAN HULUBEI- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S CLASA a X-a Stiinte ale naturii Numele şi prenumele elevului SCOALA P 1 P 2 P 3 Total PREMIUL 1 SAVIN ANDREI Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 5,00 7,00 5,00 17,00 I 2 BORDEANU GABRIELA CNVA 5,00 5,00

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5 AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5  AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 BUCURESTI, SECTOR 5 Email: director_scoala_150@yahoo.com AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT INSTITUTIONAL SECTOR 5, MARILENA STROESCU TEMATICA SEDINTELOR

Mai mult

Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire]

Microsoft PowerPoint - PREZENTARE LICEU 2014.ppt.pptx [Doar în citire] MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRASOV COLEGIUL NICOLAE TITULESCU BRASOV Str. 13 Decembrie, nr. 125 Telefon/fax: 0268 548047 / 0268 548049 E-mail: titu.titulescu@yahoo.com

Mai mult

ROLUL EDUCAȚIEI NONFORMALE PRIVIND AS= ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ Corina Turcu, Colegiul Economic George Barițiu, Sibiu Educația nonformală este o nouă abo

ROLUL EDUCAȚIEI NONFORMALE PRIVIND AS= ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ Corina Turcu, Colegiul Economic George Barițiu, Sibiu Educația nonformală este o nouă abo ROLUL EDUCAȚIEI NONFORMALE PRIVIND AS= ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ Corina Turcu, Colegiul Economic George Barițiu, Sibiu Educația nonformală este o nouă abordare a învățării prin activități plăcute și motivante.

Mai mult

UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL DUMITRU CRAIOVA Prof. coordonatori: PUNGĂ CARMEN ELVIRA și TOBESCU GABRIELA PROGRAMUL ECO-SCHOOLS PROIECTU

UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL DUMITRU CRAIOVA Prof. coordonatori: PUNGĂ CARMEN ELVIRA și TOBESCU GABRIELA PROGRAMUL ECO-SCHOOLS PROIECTU UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL DUMITRU CRAIOVA Prof. coordonatori: PUNGĂ CARMEN ELVIRA și TOBESCU GABRIELA PROGRAMUL ECO-SCHOOLS PROIECTUL MANÂNCĂ RESPONSABIL! - - PLANUL DE ACŢIUNE Domeniul:

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

CENTRUL DE EXAMEN: GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII-MONTAJ DEJ

CENTRUL DE EXAMEN: GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII-MONTAJ DEJ Colegiul Tehnic Constantin Istrati Municipiul Campina Nr. ---------------------------- Str. Grivitei, nr.91, Campina, Prahova Tel/fax : 0244337681, 0244375563 RAPORTUL FINAL al presedintelui comisiei de

Mai mult

Microsoft Word - Raport L Romana

Microsoft Word - Raport L Romana RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare, an școlar 2015-2016 Analiza SWOT a activității desfășurate la nivelul comisiei metodice în semestrul I al anului școlar

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 11870/25.09. Aprobat, Inspector

Mai mult

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018 1. OBIECTIV STRATEGIC: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI ȘI A UNEI MENTALITĂȚI A CALITĂȚII LA NIVELUL ÎNTREGULUI PERSONAL AL ŞCOLII (CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL

Mai mult

REVISTA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR - NR. 04/2019 CUPRINS Sectiunea - Invatamantul prescolar 1. Politici educationale pentru invatamantul prescolar.

REVISTA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR - NR. 04/2019 CUPRINS Sectiunea - Invatamantul prescolar 1. Politici educationale pentru invatamantul prescolar. REVISTA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR - NR. 04/2019 CUPRINS Sectiunea - Invatamantul prescolar 1. Politici educationale pentru invatamantul prescolar. Articole 2. Psihologie prescolara. Articole 3. Curriculum

Mai mult

Microsoft Word - Proiect_educativ_Lasati_copiii_sa_vina_la_Mine!.docx

Microsoft Word - Proiect_educativ_Lasati_copiii_sa_vina_la_Mine!.docx CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN Strada Carpati nr. 15; Alexandria, cod: 140059 TEL: 0247/315636; FAX: 0247/315636 E-mail: ccd_tr@yahoo.com MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PROIECT EDUCATIV REGIONAL Lăsaţi

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN, , Str. M. Eminescu, Nr. 4, Telefon: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN, , Str. M. Eminescu, Nr. 4, Telefon: , MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN, 611028, Str. M. Eminescu, Nr. 4, Telefon: 0233-740300, 0233-740100, Tel/fax 0233-740290 Nr. Numele şi prenumele

Mai mult

Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea Activități derulate în cadrul Proiectului Olimpiadele Kaufland Nr. Categoria Tipul de activitate Data desfășurăr

Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea Activități derulate în cadrul Proiectului Olimpiadele Kaufland Nr. Categoria Tipul de activitate Data desfășurăr Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea Activități derulate în cadrul Proiectului Olimpiadele Kaufland Nr. Categoria Tipul de activitate Data desfășurării Coordonatori Observații Crt. 1. MEDIU Ecologizare

Mai mult

Anexa 1 Dare de seamă pe semestrul. I / anul şcolar 2017/2018 Comisia metodică a claselor primare Domeniu Nr Element / criteriu Activitatea efectuată

Anexa 1 Dare de seamă pe semestrul. I / anul şcolar 2017/2018 Comisia metodică a claselor primare Domeniu Nr Element / criteriu Activitatea efectuată Dare de seamă pe semestrul. I / anul şcolar 2017/2018 Comisia metodică a claselor primare Domeniu Nr Element / criteriu Activitatea efectuată (dare de seama) şi calitatea ei Menţiuni (precizări, existenţa

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 1. PROIECTARE PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR ANUL ŞCOLAR 2014/2015 1 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare 2 Asigurarea eficienţei proiectării

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU  SATU MARE Colegiul Naţional Liviu Rebreanu - Bistriţa Str. B-dul Republicii Nr. 8 Cod 420057 Tel./Fax: 0263-231.112 Web: www.cnlr.ro, e-mail: rebreanu@cnlr.ro RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2014-2015 COLEGIUL

Mai mult

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ PANAIT CERNA TULCEA PROIECTE CULTURALE ATELIERE CREATIVE Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) Parteneri: Cole

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ PANAIT CERNA TULCEA PROIECTE CULTURALE ATELIERE CREATIVE Organizator: Biblioteca Judeţeană Tulcea (BJT) Parteneri: Cole BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ PANAIT CERNA TULCEA PROIECTE CULTURALE - 2015 1. ATELIERE CREATIVE Parteneri: Colegiul Tehnic Henri Coandă Scurtă descriere: confecţionare de obiecte decorative, quilling, origami,

Mai mult

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx Nr. Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 28.09.2018 Aprobat, Inspector Şcolar General, prof. Valeria GHERGHE GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL INSPECTORATUL ŞCOLAR

Mai mult

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE IONESCU SISEŞTI COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ,JUDEŢUL PRAHOVA Telefon/Fax 0445809 Email: gsagricol@gmail.com FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI

Mai mult

REVISTA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR - NR. 02/2016 CUPRINS Sectiunea - Invatamantul prescolar 1. Politici educationale pentru invatamantul prescolar.

REVISTA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR - NR. 02/2016 CUPRINS Sectiunea - Invatamantul prescolar 1. Politici educationale pentru invatamantul prescolar. REVISTA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR - NR. 02/2016 CUPRINS Sectiunea - Invatamantul prescolar 1. Politici educationale pentru invatamantul prescolar. Articole 2. Psihologie prescolara. Articole 3. Curriculum

Mai mult

HOTĂRÂRE NR. 898/ Având în vedere: - referatul nr. 9657/ , întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru Daniela Ioana,

HOTĂRÂRE NR. 898/ Având în vedere: - referatul nr. 9657/ , întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru Daniela Ioana, HOTĂRÂRE NR. 898/01.09.2017 - referatul nr. 9657/01.09.2017, întocmit de inspectori școlari Negrea Alexandra și Tătaru Daniela Ioana, compartimentul Managementul resurselor umane, prin care se înaintează

Mai mult

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual

Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr... privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020 Data limită/ Perioada ACTIVITATEA Pregătirea admiterii 1 februarie 2019 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului

Mai mult

* NOTE

* NOTE M ODEL DE CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume MATEI CLAUDIA Adresă Str. Mărăşeşti, nr. 44, Craiova, Dolj Telefon 0749166081 Fax E-mail claudia_matei74@yahoo.ro Naţionalitate Română Data

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 18 SIBIU Str. Lungă 65 Tel/Fax Website: Raport de activitate Proiectul Erasmus+ Under The

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 18 SIBIU Str. Lungă 65 Tel/Fax Website:  Raport de activitate Proiectul Erasmus+ Under The ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 18 SIBIU Str. Lungă 65 Tel/Fax 0269223462 Email Website: www.scoala18sibiu.ro Raport de activitate Proiectul Erasmus+ Under The Same Sky Nr. ref. 2017-1-RO01-KA201-037188 10-14.12.2018,

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Școala cu clasele I-VIII nr. 170 Geo Bogza Str. Barbu Lăutaru nr. 4 Sector 1, București pentru anul şcolar 2010 2011, finalizat la data de 10.09.2011 de către Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Mai mult

” Olăritul-meșteșug tradiţional, dar cu aplicabilitate în viaţa de zi cu zi”

” Olăritul-meșteșug tradiţional, dar cu aplicabilitate în viaţa de zi cu zi” Pas cu pas spre viața activă-vizită la Politehnica București Numele și adresa unității de învățământ:liceul Teoretic Petru Cercel, Târgoviște, str. lt. Pârvan Popescu, nr.94, județul Dâmbovița; Nivelul

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE SILAŞI BECLEAN P-ța. Libertăţii, nr. 19 Tel: Fax: scoalagr

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE SILAŞI BECLEAN P-ța. Libertăţii, nr. 19 Tel: Fax: scoalagr Raportul de activitate al comisiei metodice a diriginţilor Semestrul II - an şcolar 2015- Activităţile semsetrului II s-au desfăşurat în baza Planului Managerial al Comisiei Metodice precum şi a Programului

Mai mult

FIŞA DE PREZENTARE A PROIECTULUI COMENIUS 1

FIŞA DE PREZENTARE A PROIECTULUI COMENIUS 1 ASOCIAŢIA ALBA-LA MANCHE (AMI) PROIECT CULTURAL BILINGV INIŢIATOR ŞI COORDONATOR PROIECT Sonia Elvireanu, Asociaţia AMI PARTENERI Consiliul Judeţean Alba Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Biblioteca

Mai mult

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) SUBPROIECTUL: ȘCOALA- O PUNTE CĂTRE O CARIERĂ DE SUCCES

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) SUBPROIECTUL: ȘCOALA- O PUNTE CĂTRE O CARIERĂ DE SUCCES PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) SUBPROIECTUL: ȘCOALA- O PUNTE CĂTRE O CARIERĂ DE SUCCES Începând cu anul școlar 2017-2018, Liceul Tehnologic,,Dimitrie Bolintineanu este beneficiarul unui

Mai mult

COLEGIUL

COLEGIUL Invitaţie În 7 Aprilie 2017 se va desfăşura la Colegiul Tehnic George Bariţiu Baia Mare judeţul Maramureş, Concursul Național de Limba Engleză Ediția a VIII-a concurs adresat colegiilor si liceelor tehnologice

Mai mult

Program activitati SEM I

Program activitati SEM I COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PROGRAM DE ACTIVITATE SEMESTRUL I /2016 CURRICULUM Întocmirea raportului de analiză pentru anul scolar trecut Diseminarea Raportului Comisiei interne de evaluare si asigurare

Mai mult

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Tel. 0230-522304 Fax 0230-522305 E-mail: ctiasv@yahoo.ro ; http://www.ctiasv.ro

Mai mult

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar 2012-2013 Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei documentelor curriculare oficiale, manualelor, auxiliarelor

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/371304 e-mail: scgen4vd@yahoo.com www.scoala4vatradornei.ro Pro Şcoala 4 VDornei Public Group Facebook PLAN

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar ȘCOALA GENERALĂ GRIGORE SILAȘI BECLEAN PLAN MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Director: Rus Vasile Gabriel 1. BAZA CONCEPTUALĂ. Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Mai mult

Microsoft Word - hirlau-comenius

Microsoft Word - hirlau-comenius Hîrlău - frumos şi vechi plai românesc Hirlau este una dintre localitatile Moldovei cu o bogata istorie. Localitatea este situata in partea de nord-vest a judetului lasi, unde la mica distanţa se afla,

Mai mult

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc 1 Liceul tehnologic,,mihai EMINESCU Slobozia 920024, Judeţ Ialomiţa PROCEDURA OPERAŢIONALĂ ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ COD: PO 1.03 Data elaborării: 15.04.2013 Elaborat Profesor: Dumitru Elena Semnătura: Verificat

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar 1. Proiectarea calitativă a activităţii 1. Proiectarea în conformitate cu curricula naţională 2.

Mai mult