1-3 ACTIVE IMOBILIZATE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "1-3 ACTIVE IMOBILIZATE"

Transcriere

1 Curs 1-3 ACTIVE IMOBILIZATE Prof.univ.dr.Adriana Tiron Tudor 1. Active imobilizate necorporale 2. Active imobilizate finanicare 3. Metode de amortizare 4. Reevaluarea imobilizarilor 1. Imobilizărilor necorporale Activ necorporal -activ identificabil nemonetar, fără suport material şi deńinut pentru utilizare în procesul de producńie sau,furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terńilor sau in scopuri administrative Recunoastere : - dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru persoana juridică; - costul activului poate fi evaluat credibil; Structură : A. Cheltuielile de constituire; B. Cheltuielile de dezvoltare; C. Concesiunile, brevetele, licenńele, mărcile, contracte şi activele similare necreate de unitate D. Fondul comercial; E. Alte imobilizări necorporale A. Cheltuieli de constituire Cheltuieli de constituire chelt.ocazionate de înfiinńarea sau dezvoltarea unei entităńi (taxe şi alte chelt.de înscriere şi înmatriculare, chelt.privind emisiunea şi vănzarea de acńiuni şi obligańiuni, precum şi alte chelt.de această natură, legate de înfiinńarea şi extinderea activităńii entităńii) Amortizare: maximum 5 ani În limita cheltuielilor de constituie neamortizate nu pot fi distribuite profituri, dacă acestea nu sunt acoperite de rezerve distribuibile sau profituri reportate. Conturi operańionale utilizabile: 201 Cheltuieli de constituire 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 6811 Chelt.de exploatare privind amortizarea imobilizarilor Prezentare în bilanń: VCN = Sd 201- Sc 2801 B. Cheltuieli de dezvoltare Cheltuielile de dezvoltare - generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştiinńe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăńite substanńial, înaintea stabilirii producńiei de serie sau utilizări. Amortizare: durata contractului,durata de utilizare (dacă >5 ani trebuie justificată) În limita cheltuielilor de constituie neamortizate nu pot fi distribuite profituri, dacă acestea nu sunt acoperite de rezerve distribuibile sau profituri reportate. Conturi operańionale utilizabile: 201 Cheltuieli de dezvoltare 2801 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 6811 Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizarilor 6812 Chelt. de expl. privind ajustările pentru deprecierea imobiliz 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor Prezentare în bilanń: VCN = Sd Sc Sc 2903 Exemplu: Se recepńionează şi achită prin virament bancar reproiectarea tehnologică a produsului X, în sumă de lei, şi TVA 19%, efectuată de un institut de cercetare şi proiectare. Cheltuiala se amortizeaza în 5 ani, dupa care este descarcata din contabilitate. 1.Receptie lucrare ]% = Pata furnizor 404 = Amortizare anuala (N,N+4) 6811 = Descarcare din contabilitate 2803 =

2 C. Concesiuni, brevete, licenńe, mărci comerciale, drepturi şi active asimilate Concesiunile, brevetele, licenńele mărcile comerciale şi alte active similare aportate, achizińionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează la valoare de aport (justă), costul de achizińie sau costul de producńie. Amortizare: durata contractului de concesiune, utilizare, protecńie Conturi operańionale utilizabile: 205 Concesini, brevete, licenńe drepturi şi active similare 2805 Amortizarea concesiunilor,. activelor similare 2905 Ajustări pt. deprecierea conces, activelor similare 6811 Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizarilor 6813 Chelt. de expl. privind ajustările pt. deprecierea imob 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor Prezentare în bilanń: VCN = Sd 205- Sc Sc 2905 Exemplu: Se concesionează un zăcământ de substanńe minerale utile pentru o perioadă de 10 ani, preńul concesiunii fiind negociat la lei, Iar redevenńa anuală la lei. Pentru anul N se înregistreaza amortizarea anuala,plata prin viramente bancare redevenńei anuale şi in derecunoaşterea la expirarea contractului de concesiune Rezolvare: 1. Înregistrarea valorii concesiunii: 205 = Înregistrarea amortizării anuale: 6811 = Achitarea redevenńelor anuale: 167 = Scoaterea din evidenńă: 205 = Mecanismul ajustărilor pentru depreciere: Recunoaşterea deprecierii 6813 = 2905 Derecunoaşterea deprecierii 2905 = 7813 Fondul comercial Fondul comercial apare, de regulă, la consolidare şi reprezintă diferenńa dintre costul de achizińie şi valoare ajustă, la data tranzacńiei, a părńii din activele nete achizińionate de către o entitate. C. Alte imobilizări necorporale Alte imobilizări necorporale cuprind programele informatice create de unitate sau achizińionate de terńi pentru necesităńile de proprii utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale. Amortizare: durata estimată de utilizare Conturi operańionale utilizabile: 208 Alte imobilizări necorporale 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale 2903 Ajustări pt. deprecierea altor imobilizări necorporale 6811 Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizarilor 6813 Chelt. de expl. privind ajustările pentru deprec. Imob Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor Prezentare în bilanń: VCN = Sd 208- Sc Sc 2908 Exemplu: Se achizińionează un program informatic avînd un cost de achizińie 6000 lei plus TVA 19%; durată de utilizare 3 ani, după care se derecunoaşte din contabilitate Achizitie program info. % = Amortizare program 6811= Descarcare gestiune 2808=

3 2. IMOBILIZARI FINANCIARE DefiniŃie: sume investite în titluri de valoare (acńiuni, obligańiuni, etc) sau în creanńe financiare cu exigibilitate mai mare de un an, generatoare de venituri financiare, sub forma dividendelor, dobânzilor, etc. Evaluarea inińială: cost de achizińie sau valoare determinată de dobândire a acestora; În situańiile financiare consolidate pot fi recunoscute la valoarea justă, Structură: A. Titluri (acńiuni) deńinute în entităńi afiliate; B. Titluri (acńiuni) deńinute în entităńi neafiliate; C. Titluri puse în echivalenńă (interese minoritare in alte entităńi) D. Alte titluri imobilizate; E. CreanŃe imobilizate (generate de regulă de împrumuturi acordate EntităŃilor afiliate şi neafiliate)! Imobilizările financiare nu se amortizează, dar pot fi supuse deprecierii, dacă Valoarea de inventar < Valoarea contabilă A. Titluri (acńiuni) deńinute în entităńi afiliate; DefiniŃie: sunt titluri de participare la capitalul entităńilor (societăńilor) prin care se deńine majoritatea drepturilor de vot Recunoaştere: În contabilitatea curentă: la valoarea determinată conform contractului de dobândire În bilanń: la valoarea efectiv eliberată (proporńia în care titlurile dobândite au fost puse efectiv la dispozińia dobânditorului) Conturi operańionale utilizabile: A 261 AcŃiuni deńinute în entităńi afiliate P 2691 Vărsăminte de efectuat pt. acńiunile deńinute în entităńi afiliate P 2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acńiunilor deńinute în entităńi afiliate 6863 Chelt.financiare pt. ajustările de pierderea de valoare a IF 7863 Venituri financiare pt. ajustări de pierderea de valoare a IF Exemplu Se achizińionează în ex. N pachetul majoritar de acńiuni dintr-o societate în valoare de lei, eliberate în proporńie de 75% care sunt achitate prin bancă. Valoarea de inventar la sf. ex.n este lei. În ex.n+1 se eliberează şi restul acńiunilor care se achită prin virament bancar. Valoarea de inventar la sf. ex. N+1 este lei. Rezolvare: În exercińiul financiar N: 1. Achizitie titluri 261 = % Constituire ajustare 6863 = În exercińiul financiar N+1 3. Achitare rest 2691 = Anulare ajustare 2961 = B. Titluri (acńiuni) deńinute în entităńi neafiliate; DefiniŃie: Interesele de participare reprezintă drepturile sub formă de active şi alte titluri cu venit variabil deńinute în capitalul altor entităńi asociate. O deńinere de : până la 10% reprezintă interese minoritare; între 10%-20% reprezintă investińie strategică; între 20%-50% reprezintă posibilitatea exercitării unei influenńe semnificative Tratament contabil similar acńiunilor deńinute în entităńile afiliate Conturi operańionale utilizabile: 263 Interese de participare 2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare 2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare C. Titluri puse în echivalenńă (interese minoritare in alte entităńi) Titlurile puse în echivalenńă apar numai în situańiile financiare anuale consolidate şi reprezintă, de regulă, interese minoritare evaluate prin metoda punerii în echivalenńă (intră în obiectul de studiu al contabilităńii consolidate) Cont operańional utilizabil: 264 Titluri puse în echivalenńă 3

4 D. Alte titluri imobilizate; DefiniŃie: reprezintă titlurile de participare necalificate ca fiind acńiuni în entităńi afiliate sau interese de participare Tratament contabil: similar acńiunilor deńinute în entităńi afiliate, respectiv, intereselor de participare Conturi operańionale utilizabile: 265 Alte titluri imobilizate 2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare 2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate E. CreanŃe imobilizate (generate de regulă de împrumuturi acordate EntităŃilor afiliate şi neafiliate) DefiniŃie: creanńele imobilizate reprezintă împrumuturi acordate entităńilor afiliate, entităńilor în care există interese de participare, altor entităńi economice, precum şi garanńiile, depozitele depuse de o entitate pentru terńi; Substructură: Împrumuturi acordate entităńilor afiliate; Împrumuturi acordate entităńilor în care există interese de participare; Împrumuturi acordate altor entităńi pe termen lung; alte creanńe imobilizate; Exemplu O societate comercială acordă, prin virament bancar, la data de 1.01.N un împrumut unei entităńi afiliate, în sumă de lei pentru o perioadă mai mare de 2 ani, cu dobândă de 10%pe an, care se va încasa odată cu rambursarea împrumutului. La sf. ex. N împrumutul acordat este depreciat cu 5%. La N+1 se încasează integral împrumutul acordat entităńii afiliate şi dobânda aferentă. Rezolvare: În exercińiul financiar N: Acordare împrumut 2671 = Dobânda de încasat 2672 = Constituire ajustare 6863 = În exercińiul financiar N+1: Dobânda de încasat 2672 = Încasare rată 5121 = % Anulare ajustare 2964 = Toate celelalte tipuri de creanńe imobilizate ar urma tratamente contabile similare, desigur, adecvate enunńurilor. În contabilitatea entităńilor afiliate s-ar înregistra: În exercińiul financiar N: = = În exercińiul financiar N+1: = % = Conturi specifice utilizate: 1661 Datorii fańă de entităńile afiliate 1685 Dobânzi aferente datoriilor fańă de entităńile afiliate 3. REGIMURI DE AMORTIZARE LINIARA, DEGRESIVA, ACCELERATA A. Amortizare liniară Amortizarea liniară constă în includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporńional cu duratele normale (normate) de utilizare a activelro patrimoniale imoilizate. Amortizarea liniară anuală (Aa) se caluclează prin aplicarea cotei medii anuale de amortizare la valaoarea de intrare ( Vi) a mijloacelor fixe potrivit relańiei: Aa=Vi x Ca Daca mijlocul fix nu funcńionează integral în cursul unui exercińiu financiar, anuitatea (Aa) se calculează în raport cu numărul lunilor întregi de funcńionare (Lf) potrivit relańiei: Aa= ( Vi x Ca x Lf ) / 12 4

5 Exemplu Un utilaj care urmează a fi amortizat în regim liniar intră în fucnńiune în cursul lunii aprilie a exercińiului financiar N având o valoare de intrare de lei şi o durată de funcńionare de 7 ani. Tabloul de amortizare a acestui mijloc fix întocmit la intrarea lui în funcńiune, se va prezenta astfel: Ani Modul de calcul Amortizarea anuală liniară Valoarea rămasă x14,3%x(8/12) x14,3% x14,3% x14,3% x14,3% x14,3% x14,3% am pe 7 ani Înregistrări contabile privind amortizarea N1) 6811 = N2-N7) 6811 = N8) 6811 = B. Amortizarea degresivă Constă în includerea în cheltuielile de exploatare a unor sume variabile, mai mari în primii ani de utilizare a mijlocului fi şi mai mici în ultima perioadă de viańă a acestuia Cota de amortizare degresivă (Cad) se determină prin multiplicarea cotei de amortizare liniară cu unul din următorii coeficienńi în funcńie de durata normală de utilizare a mijlocului fix, şi anume: a) pentru mijloacele fixe cu durate normale de utilizare cuprinse între 2 şi 5 ani: Cad= Cax1,5 b) pentru mijloacele fixe cu durate normale de utilizare cuprinse între 5 şi 10 ani:cad= Cax2 c) pentru mijloacele fixe cu durate normale de utilizare mai mare de 10 ani: Cad= Cax2,5 Regimul de amortizare degresivă se poate aplica în două variante: Amortizare degresivă fără influenńa uzurii morale ( AD1) Amortizarea degresivă cu influenńa uzurii morale (AD2) Amortizare degresivă AD1 a) Pentru primul ex.fin. (an) se aplică cota e amortizare degresivă (Cad) asupra valorii mijlocului fix : Dacă nr. luni întregi de funcń. = 12 Aa = Vi x Cad Dacă nr. luni întregi de funcń. < 12 Apa = ( Vi x Cad x Lf) / 12 b) Pentru anii următori se aplică cota de amortizare degresivă (Cad), dar de fiecare dată la valoarea rămasă (Vr) potrivit relańiei: Aa = Vr x Cad Acest calcul se continuă până în anul (ex. fin.) de funcńionare în care: anuitatea (Aa) rezultată este egală sau mai mică cu, respectiv, decât amortizarea anuală liniară, calculată pentru perioada de funcńionare rămasă. Aa<=Aal Din acel an (ex.fin.) şi până la expirarea duratei normale de funcńioare se trece la amortizarea liniară. Exemplu Reluând exemplu precedent rezultă o cotă de amortizare degresivă de 28,6% (Cad=Ca x 2)14,3 x 2 = 28,6%), 5

6 Anii Modul de calcul Amortizarea anuală liniară Valoarea rămasă x28,6%x(8/12) x28,6% x28,6% x28,6% x28,6%<(9.574/3) ObservaŃie În exercińiul financiar N+5 amortizarea calculată potrivit cotei de amortizare degresive este x 28,6% =2.738 iar amortizarea calulată liniar în funcńie de durata normală de utilizare rămasă, de 3 ani şi 4 luni este de (9.574:3,3). Deci, din acest exercińiu financiar amortizarea degresivă devine mai mică decât amortizarea anuală liniară în raport cu durta normală de utilizare rămasă, impunându-se trecerea la acesta din urmă Înregistrările contabile: N1) 6811= N2) 6811= N3) 6811= N4) 6811= N5-N7) 6811= N8) 6811= Amortizare degresivă AD2 Determinarea duratei de utilizare aferentă regimului liniar recalculată în funcńie de cota medie anuală de amortizare degresivă (DUR), potrivit relańiei: DUR=100/Cad - în care Cad cota de amortizare degresivă - Determinarea duratei de utilizare în cadrul căreia se realizează amortizarea integrală ( DAI), potrivit relańiei: DAI=Dn-DUR În care Dn-durata normală de utilizare conform catalogului din care: b1) Determinarea duratei de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare degresivă (DAD), potrivit relańiei: DAD=DAI-DUR b2) Determinarea duratei de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare degresivă (DAL), potrivit relańiei: DAL=DAI-DAD c) Determinarea duratei de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu se mai calculează amortizare (DUM), potrivit relańiei: DUM=Dn-DAI Odată stabilińi aceşti parametrii în perioada de amortizare degresivă, amortizarea anuală, se va calcula în funcńie de cota de amortizare degresivă (Cad), iar în perioada de amortizare liniară, în funcńie de valoarea şi respectiv durata normală rămase din acdrul durateu de amortizare integrale (DAI) Reluând exemplul ipotetic anterior rezultă: Durata de utilizare aferentă regimului liniar, recalculată în funcńie de cota medie anuală de amortizare degresivă (DUR în ani întregi): DUR=100/Cad=100/28,6=3,49=3 ani Durata de utilizare în cadrul căreia se realizează amortizarea integrală: DAI=Dn-DUR=7 ani-3 ani= 4 ani 3. Durata de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare liniar (DAL): DAD=DAI-DUR= 4 ani- 3 ani = 1 an 4. Durata de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare liniar (DAL): DAL=DAI-DAD=4 ani-1 an=3 ani 5. Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu se mai calculează amortizare (DUM): DUM=Dn-DAI=7 ani-4 ani= 3 ani Tabloul de amortizare degresivă cu luarea în calcul a uzurii morale se va prezenta astfel: 6

7 Anii Modul de calcul Amortizarea anuală liniară Valoarea rămasă x28,6%x(8/12) x28,6%x(4/12) (23.205/3)x(8/12) / / (23.205/3)x(4/12) N+5, N Notă: Se observă că, în raport cu data intrării în patrimoniu şi regimul general de amortizare practicat în România (începând cu luna următoare punerii în funcńiune), în cazul apricării regimului de amortizare degresivă cu luarea în considerare a uzurii morale s-ar proceda astfel: De la N până la N+1 o amortizare degresivă (1 an); De la N+1 până la N+5 o amortizare liniară în funcńie de valoarea rămasă (3 ani); De la N+5 până la N+8, data expirării duratei normale de funcńionare (de 7 ani) o amortizare nulă. Înregistrări contabile: N1) 6811= N2) 6811= N3-N4) 6811= N5) 6811= Regimul de amortizare accelerată Amortizarea accelerată constă, în primul an de funcńionare, în cheltuielile de exploatare, a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv. Amortizările anuale pentru exercińiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi. Anii Modul de calcul Amortizarea anuală liniară Valoarea rămasă x50%x(8/12) x50%x(4/12) (16.250/6)x(8/12) / / / / / (16.250/6)x(4/12) Notă Se observă că în raport cu data intrării în patrimoniu şi regimul general de amortizare practicat în România (începând cu luna următoare punerii în funcńiune), în cazul aplicării regimului de amortizare accelerată s-ar proceda astfel. De la N până la n+1 o amortizare de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix (1 an); De la N+1 până la N+8 o amortizare liniară în funcńie de valoarea rămasă (7ani) 7

8 4. REEVALUAREA IMOBILIZARILOR Sunt generate de reevaluarea imobilizărilor la valoarea justă de la data bilanńului În contabilitatea curentă rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale se contabilizează cu ajutorul contului 105 Rezerve din reevaluare Reevaluarea imobilizarilor corporale poate afecta: În conturile bilanńiere: Valoarea brută a imobilizărilor corporale (D/C 21x) Amortizarea imobilizărilor corporale (D/C 281x) Rezervele din reevaluare (D/C 105) În conturile de rezultate: Alte cheltuieli din exploatare (D 6588), dacă o descreştere de valoare nu poate fi compensată de o rezervă din reevaluările precedente Alte venituri din exploatare (C 7588), dacă o creştere de valoare trebuie să compenseze o cheltuială precedentă din reevaluare Tratamentele contabile ale rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale: Metoda recalculărilor proporńionale a valorilor contabile anterioare (cost istoric, amortizări) Metoda substituirilor valorilor contabile anterioare cu valoarea justă (de la data reevaluării) Exemplul 1: REZERVE DIN EVALUARE N-3 achizińie mijloc de transport,cost de achizińie lei,tva 19%, amortizare liniara, durată normală de utilizare de 5 ani. -reevaluari (valori juste, Ńinând cont de uzura fizică şi morală) N-2 la valoarea de lei, N-1 la valoarea de lei Înregistrări contabile în exercińiul financiar N-3 1) AchiziŃionarea mijlocului de transport: % = 404 Furnizori de imobilizări Mijloace de transport TVA deductibilă ) Înregistrarea amortizării aferente exercińiului financiar N-3 [( lei : 5 ani ) x 6 luni/12 luni = lei] 6811 Cheltuieli de exploatare = 2813 Amortizarea instalańiilor, privind amortizarea imobili- mijloacelor de transport, zărilor Înregistrări contabile în exercińiul financiar N-2 1) Înregistrarea amortizării pentru ex. financiar N-2 [( lei : 5 ani ) x 12 luni/12 luni = lei] 6811 Cheltuieli de exploatare = 2813 Amortizarea instalańiilor, privind amortizarea imobili- mijloacelor de transport, zărilor 2) Înregistrarea diferenńei din reevaluare: - metoda recalcularii proportionale - metoda substituirii valorii contabile Metoda recalculărilor proporńionale: (R vcn/vcv= :70.000=1,5) Înainte de După Diferente reevaluare reevaluare. a) Valori contabile brute lei lei b) Amortizări cumulare lei lei c) Valori contabile nete (a-b) lei lei

9 2133 Mijloace de transport = % Rezerve din reevaluare Amortizarea instalańiilor mijloacelor de transport, animalelor şi plantańiilor b. Metoda substituirilor valorilor contabile: Înainte de După reevaluare reevaluare diferente a) Valori contabile brute lei lei b) Amortizări cumulare lei 0 lei c) Valori contabile nete (a-b) lei lei % = 105 Rezerve din reevaluare Mijloace de transport Amortizarea instalańiilor, mijloacelor de transport, Calcul amortizare Cost achizitie Am anuala : N-3 ½ am N-2 am Val.cont.neta Reevaluare DUram Am anuala :3, N-1 am Val.cont.neta DUN 5 ani: ½ N-3, N-2, N-1,N,N+1, ½ N+2, Înregistrări contabile în exercińiul financiar N-1 1) Amortizarea aferenta exercińiului financiar N-1: 6811 Cheltuieli de exploatare = 2813 Amortizarea instalańiilor, privind amortizarea imobili- mijloacelor de transport, zărilor 2) Înregistrarea diferenńei din reevaluare, (descrestere) Metoda recalcularii proportionale ( : =0,4) Înainte de După reevaluare reevaluare diferente a) Valori contabile brute lei lei b) Amortizări cumulare lei lei c) Valori contabile nete (a-b) lei lei Întrucât această descreştere are corespondent într-o rezervă din reevaluare anterioară , se va utiliza cu prioritate această rezervă iar diferenńa neacoperită, de lei ( ), va afecta rezultatul exercińiului curent. % = 2133 Mijloace de transport Rezerve din reevaluare Alte cheltuieli de exploatare Amortizarea instalańiilor, mijloacelor de transport, Metoda substituirii valorii contabile Înainte de După reevaluare reevaluare diferente a) Valori contabile brute lei lei b) Amortizări cumulate lei c) Valori contabile nete (a-b) lei lei

10 % = 2133 Mijloace de transport Rezerve din reevaluare Alte cheltuieli de exploatare Amortizarea instalańiilor, mijloacelor de transport, Exemplul 2 REZERVE DIN REEVALUARE clădire nereevaluată anterior, val.intrare lei, la sf.ex.n-1, Am. cumulată lei, DNU 50 ani. Reevaluare (valori juste, Ńinând cont de starea fizică a clădirii). la sf.n lei, la sf. N, lei În exercińiul financiar N-1 diferenńa din reevaluare scaderea valorii clădirii, V intrare Amortizare V.cont.neta V reevaluata Metoda recalculărilor proporńionale (R= : = 0,8) Înainte de După reevaluare reevaluare diferente a) Valori contabile brute lei lei b) Amortizări cumulare lei lei c) Valori contabile nete (a-b) lei lei Întrucât clădirea reevaluată nu are înregistrată anterior nici o rezervă din reevaluare, întreaga descreştere de valoare va afecta rezultatul ex.n-1 % = 212 ConstrucŃii Amortizarea construcńiilor Alte cheltuieli de exploatare Înregistrări contabile în exercińiul financiar N 1) Înregistrarea amortizării aferente exercińiului financiar N: ( lei : 50 ani = lei) 6811 Cheltuieli de exploatare = 2812 Amortizarea privind amortizarea imobilizărilor construcńiilor 2) Înregistrarea diferenńei din reevaluare, (creştere), valoarea netă reevaluată lei, valoarea contabilă netă lei ( ). Metoda recalculărilor proporńionale, (R= : =1,3) Înainte de După reevaluare reevaluare diferente a) Valori contabile brute lei lei b) Amortizări cumulare lei lei c) Valori contab. nete (a-b) lei lei în N-1 s-a înregistrat o cheltuială curentă din reevaluare de lei, în N, aceeasi sumă se va înregistra la venituri curente din reevaluare iar surplusul va fi o rezervă din reevaluare. 212 ConstrucŃii = % Alte venituri din exploatare Rezerve din reevaluare Amortizarea construcńiilor