untitled

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "untitled"

Transcriere

1 ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional de Coordonare a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală Articolul 1 Dispoziţii generale (1) Comitetul Naţional de Coordonare a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală , denumit în continuare CNC, este structura alcătuită din reprezentanţii principalelor grupuri de actori implicaţi în procesul de dezvoltare rurală, cu rol consultativ, decizional şi strategic în implementarea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, denumită în continuare RNDR, fără personalitate juridică. CNC va fi prezidat de către un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) CNC se va asigura de eficacitatea şi calitatea implementării RNDR şi este constituit în conformitate cu prevederile din fişa tehnică a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (3) CNC este organizat şi funcţionează conform prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. (4) Durata mandatului CNC va acoperi întreaga perioadă de implementare a RNDR Articolul 2 Componenţa Comitetului (1) În vederea realizării şi funcţionării eficiente a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, în conformitate cu prevederile CE nr. 1698/2005, Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM - PNDR) din cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a stabilit componenţa CNC, cu respectarea principiului reprezentativităţii, conform fişei tehnice a RNDR. (2) Componenţa CNC este aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 361/ , care desemnează preşedintele şi membrii. Orice modificare a componenţei CNC, se stabileşte, de asemenea, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Autorităţii de Management (AM) pentru PNDR. (3) CNC este alcătuit dintr-un Preşedinte şi 24 de membri, cu drept de vot. (4) La fiecare reuniune a CNC, vor fi invitaţi observatori în funcţie de subiectele fiecărei agende. (5) Reprezentanţii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă etc. vor participa la lucrările CNC în calitate de observatori şi vor prezenta poziţiile oficiale proprii. (6) La reuniunile CNC poate participa şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, situaţie în care reuniunea va fi prezidată de către acesta.

2 Articolul 3 Preşedintele (1) Preşedintele CNC A RNDR este Secretarul de Stat responsabil cu problematica SAPARD, Dezvoltare Rurală, Pescuit şi Acvacultură, din cadrul MADR. (2) În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile ce îi revin, acesta poate delega funcţia unui alt reprezentant din cadrul AM - PNDR, în baza unui mandat scris. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele desfăşoară următoarele activităţi: a) conduce activitatea CNC; b) propune agenda şi stabileşte lista invitaţilor la reuniunile CNC; c) convoacă şi prezidează reuniunile CNC; d) coordonează activităţile CNC, în conformitate cu prezentul regulament şi cu deciziile luate de către membri; e) reprezintă CNC în relaţiile cu terţii, inclusiv în relaţiile cu presa; f) asigură transmiterea informaţiilor şi documentelor privind activităţile şi hotărârile CNC către instituţiile şi organizaţiile relevante; g) coordonează activitatea Secretariatului CNC; h) semnează documentele aprobate de membrii CNC. (4) Preşedintele CNC are următoarele drepturi: a) de a decide organizarea unei reuniuni sau a unei proceduri de consultare în scris; b) de a decide, în conformitate cu prevederile art. 5 al prezentului Regulament, înlocuirea membrilor CNC; c) de a solicita membrilor pregătirea şi prezentarea unor materiale care pot servi deciziilor CNC; d) de a invita, în vederea participării în cadrul CNC sau al grupurilor de lucru, reprezentanţi ai instituţiilor europene, ai instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi experţi ai unor organizaţii naţionale şi internaţionale. e) de a prezenta poziţia oficială a CNC a RNDR. (5) Preşedintele CNC are următoarele obligaţii: a) de a semna deciziile şi documentele aprobate de membrii CNC a RNDR; b) de a asigura (împreună cu celelalte structuri ale RNDR) transmiterea documentelor necesare desfăşurării reuniunilor CNC în termenele prevăzute de prezentul Regulament; c) de a asigura răspunsul la observaţiile şi recomandările membrilor CNC în termenele prevăzute de prezentul Regulament. Articolul 4 Membrii CNC (1) Membrii CNC, cu drept de decizie, sunt persoanele desemnate de instituţiile şi organizaţiile prevăzute în Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 361/

3 (2) În situaţia în care un membru CNC nu poate participa la una din întâlniri, poate desemna un alt membru CNC pentru a-l reprezenta. Reprezentarea unui alt membru CNC se face în baza unui mandat întocmit conform anexei 1 la prezentul regulament. (3) În exercitarea atribuţiilor lor, membrii CNC desfăşoară următoarele activităţi: a) participă la procesul de adoptare a deciziilor; b) analizează documentele supuse dezbaterii şi transmit propuneri şi observaţii Secretariatului în termen de 48 de ore de la primirea acestora; c) propun subiecte relevante legate de implementarea RNDR; d) la solicitarea preşedintelui CNC, membrii pregătesc şi prezintă diferite documente suport necesare deciziilor CNC; e) informează instituţiile pe care le reprezintă precum şi membrii grupei/sub-grupei din care fac parte cu privire la principalele chestiuni discutate şi decizii luate în cadrul CNC, precum şi la orice alte aspecte care prezintă relevanţă, legate de activitatea CNC. (4) Membrii CNC au următoarele drepturi: a) de a participa la întâlnirile CNC a RNDR, pe întreaga perioadă de implementare a RNDR, urmând ca toate costurile reprezentate de cheltuieli de transport, cazare şi masă sa fie acoperite de USR; b) de a solicita, alături de ceilalţi membri ai CNC, organizarea unei reuniuni a CNC a RNDR; c) de a transmite propuneri pentru discuţii Secretariatului CNC; d) de a transmite comentarii şi propuneri referitoare la minuta întâlnirilor sau la documentele suport pentru reuniunile CNC, în termenele prevăzute de prezentul Regulament; e) de a solicita amânarea deciziei CNC privind subiectele pentru care documentele suport nu au fost transmise în termenele prevăzute de art. 12 (2) şi (3) al prezentului Regulament; f) de a face anunţuri mass-media, dar fără a pretinde că prezintă poziţia oficială a CNC. (5) Membrii CNC au următoarele obligaţii: a) de a participa la întâlnirile CNC a RNDR, pe întreaga perioadă de implementare a RNDR; b) de a îndeplini responsabilităţile ce decurg din deciziile adoptate de CNC; c) de a declara Preşedintelui, orice situaţie de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut. În această situaţie persoana respectivă are obligaţia de a se abţine de la vot; d) de a consulta organizaţia/instituţia care i-a desemnat precum şi membrii grupei/sub-grupei din care fac parte privind punctele înscrise pe agenda şedinţei CNC şi de a o informa cu privire la lucrările CNC; e) de a răspunde solicitărilor Preşedintelui CNC, în termenele prevăzute de prezentul Regulament sau în cele indicate de acesta. (6) Calitatea de observator poate fi dobândită de către instituţii publice, parteneri economici şi sociali sau orice alt organism adecvat care reprezintă societatea civilă, la propunerea 3

4 AM. Observatorii sunt organizaţiile care participă la reuniunile CNC, având rol exclusiv consultativ, fără drept de decizie. (7) La invitaţia Preşedintelui, pot participa în calitate de invitaţi la reuniunile CNC, reprezentanţi ai instituţiilor europene, ai instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi experţi ai unor organizaţii naţionale şi internaţionale. Aceştia pot lua cuvântul şi pot face recomandări doar în legătură cu aspectele specifice pentru care au fost invitaţi să participe la reuniune. (8) Poziţia oficială a CNC asupra problemelor discutate va fi prezentată mass-mediei numai de către Preşedinte şi/sau purtătorul de cuvânt numit de către CNC în acest scop. (9) Toţi membrii, observatorii şi invitaţii CNC au obligaţia de a respecta prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. Articolul 5 Pierderea calităţii de membru al CNC (1) Desemnarea şi înlocuirea persoanelor nominalizate ca membru sau observator se face de către conducătorul instituţiei reprezentate în CNC, prin notificare transmisă Secretariatului permanent al CNC. (2) Calitatea de membru încetează când persoana nominalizată în CNC se află într-una din următoarele situaţii: a) îşi încetează activitatea în autoritatea publică, instituţia sau organismul pe care îl reprezintă în CNC; b) preşedintele CNC a recomandat revocarea calităţii de membru pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, în cazul unor violări sistematice a obligaţiilor ce le revin, în cazul imposibilităţii de a-şi îndeplini obligaţiile pentru o perioadă mai mare de 6 luni; c) în caz de deces sau incapacitate juridică. (3) În cazul prevăzut la paragraful (2), Secretariatul permanent va solicita o nouă nominalizare. (4) În cazul în care instituţia/organizaţia desemnată ca membru în CNC, nu este reprezentată la două reuniuni succesive, de către membrul sau supleantul nominalizat conform art. 4 (2), sau la solicitarea scrisă a conducătorului instituţiei/organizaţiei desemnate ca membru în CNC, preşedintele Comitetului poate decide înlocuirea organismului respectiv cu altă instituţie/organizaţie similară. (5) În funcţie de priorităţile stabilite pentru o anumită perioadă privind implementarea RNDR, preşedintele CNC, la propunerea Autorităţii de Management pentru PNDR îşi rezervă dreptul, în baza unei evaluări a activităţii organismelor private şi publice, de a le înlocui în vederea asigurării unei reprezentativităţi echitabile pe întreaga perioadă de programare a tuturor activităţilor vizate de RNDR precum şi a partenerilor teritoriali. Articolul 6 Atribuţiile Comitetului Naţional de Coordonare a RNDR Prin membrii săi, în relaţiile sale cu structurile RNDR, CNC îndeplineşte atribuţii legate de coordonarea activităţii Unităţii de Sprijin a Reţelei (USR) şi anume: - Aprobă Planul de Acţiune propus de AM, având în vedere acţiunile obligatorii prevăzute în Regulamentul CE 1698/2005, art. 68, paragraful 2b şi alte acţiuni adiţionale obligatorii 4

5 care trebuie să asigure realizarea obiectivelor prevăzute în PNS şi PNDR, precum şi acţiuni ce vor fi realizate în funcţie de nevoile identificate pe parcursul implementării; - Îndrumă AM PNDR cu privire la programele de activitate anuale ale USR, cu patru luni înainte ca USR să le pună în aplicare; consultarea pe priorităţi şi teme în cadrul programului de lucru a USR. CNC va trebui să consulte pe tema prioritizării aşteptărilor (referitor la activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul RNDR); - Primeşte şi evaluează rapoartele de progres ale USR. USR va trebui să elaboreze rapoarte parţiale şi finale legate de activitatea desfăşurată ce vor fi analizate de către CNC; - Îndrumă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind evoluţia şi schimbările în cadrul programului de lucru a USR; - Monitorizează întreaga activitate a USR şi consultarea MADR în rolul său de Autoritate de Management; - Oferă opinii competente asupra oricăror aspecte relevante pentru RNDR. Articolul 7 Grupurile tematice de lucru (1) CNC (sau AM - PNDR) poate să propună şi să aprobe constituirea unor grupuri de lucru tematice, cu caracter temporar sau permanent. CNC va asigura consultanţă pentru temele care vor fi considerate ca fiind prioritare. (2) Aceste grupuri tematice de lucru pot fi constituite din reprezentanţi ai instituţiilor/organizaţiilor publice şi private, naţionale sau internaţionale implicate în dezvoltarea rurală şi de asemenea din membri şi observatori ai CNC. (3) Membrii grupurilor tematice de lucru, responsabilităţile acestora, precum şi modul de conducere se stabilesc prin decizie a CNC. (4) Rezultatele lucrărilor grupurilor tematice de lucru vor fi aduse la cunoştinţa CNC. (5) Secretariatul permanent va oferi sprijinul necesar activităţii grupurilor tematice de lucru. Articolul 8 Atribuţiile Secretariatului permanent (1) Activitatea CNC este asigurată de un Secretariat permanent, asigurat de USR. (2) Secretariatul permanent are următoarele atribuţii: a) asigură pregătirea logistică şi transmiterea invitaţiilor de participare la reuniunile CNC; b) primeşte, respectiv, după caz, întocmeşte documentele suport relevante necesare desfăşurării reuniunilor CNC şi asigură transmiterea acestora în timp util către membrii CNC; c) coordonează organizarea reuniunilor CNC; d) monitorizează implementarea deciziilor CNC şi asigură schimbul de informaţii între părţile implicate; e) asigură corespondenţa oficială cu serviciile Comitetului de Coordonare a Reţelei Europene de Dezvoltare Rurală (REDR) în privinţa activităţilor şi a relaţiilor de colaborare cu acesta; f) elaborează minuta reuniunilor CNC şi asigură transmiterea ei spre aprobare membrilor CNC; 5

6 g) primeşte şi răspunde la orice cerere de informare legată de activitatea CNC; h) asigură arhivarea, în format electronic şi pe hârtie, a tuturor documentelor referitoare la reuniunile CNC; i) asigură sprijinul necesar desfăşurării reuniunilor grupurilor tematice de lucru; j) îndeplineşte oricare alte atribuţii conform instrucţiunilor Preşedintelui. Articolul 9 Cvorum (1) Comitetul va îndeplini cvorumul dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 (cel puţin 17) din membrii cu drept de vot ai acestuia (sau supleanţii acestora), inclusiv Preşedintele. (2) La reuniuni vor participa şi membrii Secretariatului, aceştia neavând drept de vot. Comitetul poate decide să ţină dezbateri cu caracter public pe anumite subiecte, atunci când membrii CNC consideră a fi oportun. Articolul 10 Deciziile CNC (1) Deciziile CNC vor fi luate prin votul a jumătate plus unu din membrii sau supleanţii cu drept de vot, prezenţi la reuniune. (2) În cazul în care CNC se află în imposibilitatea de a adopta o decizie, se vor întreprinde toate măsurile pentru a rezolva problema respectivă, inclusiv înaintarea acesteia spre analiză unui grup de lucru compus din membrii CNC cu drept de vot stabilit pentru acest scop. CNC va fi informat asupra concluziilor grupului de lucru prin minutele întâlnirii acestuia, în care toate punctele de vedere şi obiecţiile vor fi înregistrate în detaliu. (3) În cazuri urgente, justificate corespunzător, sau situaţia în care subiectul nu justifică o întâlnire a CNC, la iniţiativa Preşedintelui, toţi membrii CNC pot fi consultaţi în scris, prin intermediul Secretariatului. Secretariatul permanent va transmite membrilor CNC, în scris, documentele supuse aprobării însoţite de o scrisoare explicativă. Membrii CNC îşi vor exprima opinia în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea documentelor. În absenţa obiecţiilor, decizia se va considera adoptată. În cazul ridicării unor obiecţii, va fi reluată procedura de consultare în scris sau, dacă situaţia o permite, subiectul va fi discutat la următoarea reuniune a CNC. Articolul 11 Reuniunile CNC (1) După selectarea USR, membrii CNC se vor reuni o dată la trei luni şi în mod excepţional ori de câte ori este nevoie. (2) CNC se poate reuni la iniţiativa Preşedintelui, a AM - PNDR sau la cererea scrisă a 1/4 (cel puţin 7) din membrii CNC. (3) Locaţia reuniunilor va fi decisă de Preşedinte şi comunicată tuturor membrilor în timp util. Limba de lucru va fi româna. Articolul 12 Termene de transmitere a informaţiilor (1) Membrii vor fi informaţi cu privire la data reuniunii CNC de către USR cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea datei fixate. Înştiinţarea va fi făcută în scris şi transmisă electronic sau prin fax. 6

7 (2) Agenda şi documentaţia aferentă vor fi elaborate şi transmise tuturor membrilor CNC de către Secretariatul permanent cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea datei fixate pentru reuniune. (3) Propunerile de modificare/completare a agendei preliminare vor fi adresate, nu mai târziu de 2 zile lucrătoare înaintea datei fixate a reuniunii. Cererea va conţine un rezumat al acelui punct. Toate comunicările referitoare la activităţile CNC vor fi adresate USR sau Secretariatului. Articolul 13 Minutele reuniunilor CNC (1) După fiecare reuniune a CNC, Secretariatul permanent va întocmi minuta. Minuta va cuprinde un rezumat al aspectelor discutate, al opiniilor exprimate şi al deciziilor luate. (2) După întocmire, proiectele de minută ale fiecărei reuniuni vor fi transmise de către Secretariat, pentru comentarii, tuturor membrilor care au fost prezenţi la reuniune, nu mai târziu de 14 de zile lucrătoare de la reuniune. Minuta se aprobă în procedură scrisă conform prevederilor art. 10(3). (3) Minutele aprobate vor fi semnate de către Preşedinte şi de membrii Secretariatului CNC şi vor circula la toţi membrii. Articolul 14 Prevederi Auxiliare În spiritul acestui Regulament de Organizare şi Funcţionare: (1) violare sistematică înseamnă mai mult de 2 eşuări succesive a unui membru al CNC în a-şi îndeplini îndatoririle sale aşa cum este specificat în prezentul regulament; (2) informaţii confidenţiale reprezintă orice date privind conţinutul, progresul sau implementarea RNDR aduse în discuţie în cadrul reuniunilor CNC, poziţia oficială a CNC asupra problemelor discutate, fiind făcută publică de către Preşedinte şi/sau purtătorul de cuvânt numit de către CNC în acest scop; (3) în scris înseamnă poştă electronică sau fax, dacă se asigură dovada comunicării, precum şi prin scrisoare recomandată având confirmare de primire. Articolul 15 Prevederi finale (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către CNC. (2) Regulamentul poate fi modificat printr-o decizie a CNC. Modificările intră în vigoare de la data semnării deciziei de către Preşedintele CNC. 7

8 Anexa nr. 1 Nr. /Data MANDAT Subsemnatul, funcţia în cadrul instituţia/organizaţia, membru în Comitetul Naţional de Coordonare a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, mandatez pe domnul/doamna, funcţia în cadrul instituţia/organizaţia, să participe, în calitate de reprezentant al instituţiei/organizaţiei, la şedinţa Comitetului Naţional de Coordonare a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, din data de, ora, având drept de vot, în conformitate în conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Regulament. Nume Semnătură 8

Microsoft Word _ANEXA_II_CRESC - final.doc

Microsoft Word _ANEXA_II_CRESC - final.doc Anexa nr.2 REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMITETULUI REGIONAL DE EVALUARE STRATEGICĂ ŞI CORELARE CAPITOLUL I Definiţii aplicabile Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare

Mai mult

Componen

Componen Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 17 / 11.10.2007 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMITETULUI REGIONAL DE EVALUARE STRATEGICĂ ŞI CORELARE CENTRU CAPITOLUL I Definiţii aplicabile Comitetului Regional

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017

HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI FACULTĂŢII Secţiunea 1: Constituirea consiliului facultăţii

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI 1. Constituirea Senatului universitar Art. 1. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară, garantează libertatea

Mai mult

ORDIN nr din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul pr

ORDIN nr din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul pr ORDIN nr. 5.550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

Mai mult

Regulamentul de procedură al Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene

Regulamentul de procedură al Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene 4.8.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 229/1 II (Comunicări) COMUNICĂRI PVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUPENE PARLAMENTUL EUPEAN Regulamentul de procedură al Conferinței

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE HOTĂRÎRE nr. 437 din 20 iunie 1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995 Guvernul României

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMITETULUI DE SELECŢIE pentru proiectele depuse prin intermediul SDL G.A.L. Codru Moma Anexa nr. 1 la Deciz

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMITETULUI DE SELECŢIE pentru proiectele depuse prin intermediul SDL G.A.L. Codru Moma Anexa nr. 1 la Deciz REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMITETULUI DE SELECŢIE pentru proiectele depuse prin intermediul SDL G.A.L. Codru Moma Anexa nr. 1 la Decizia CD nr. 6 din 22.04.2019 1 Art. 1 - Dispoziţii generale

Mai mult

Microsoft Word - PARTILE I-II__final

Microsoft Word - PARTILE I-II__final II. CAMERA NOTARILOR PUBLICI 1. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE ŞI ORGANE DE CONDUCERE În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră a Notarilor Publici, cu personalitate juridică. La nivelul

Mai mult

DECIZIE nr. 286./ Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11

DECIZIE nr. 286./ Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11 DECIZIE nr. 286./ 19.05.2015 Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11.04.2013; Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006

Mai mult

Regulament intern CEAC 2010

Regulament intern CEAC 2010 REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

Mai mult

Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod Tel.: ; Fax: J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 1

Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod Tel.: ; Fax: J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 1 Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod 010621 Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Nr.9900/15982/23.07.2015 Raport curent conform

Mai mult

Regulament de alegeri a studenţilor reprezentanţi

Regulament de alegeri a studenţilor reprezentanţi Regulament de alegeri a studenţilor reprezentanţi în conducerea academică a Universităţii de Nord din Baia Mare Titlul I - Principii Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii

Mai mult

Microsoft Word - Lege mandat macroprudential 1 sept 2014 ok.doc

Microsoft Word - Lege mandat macroprudential 1 sept 2014 ok.doc Proiect Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național Parlamentul României adoptă prezenta lege CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art.1 - (1) Se înfiinţează Comitetul Naţional

Mai mult

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Mai mult

ROMANIA JUDETUL BUZAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri Nr. 56 /2

ROMANIA JUDETUL BUZAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri Nr. 56 /2 ROMANIA JUDETUL BUZAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri Nr. 56 /2016 RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind

Mai mult

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat HOTĂRÂREA NR.16/12.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat de 4,166,000 Lei În temeiul Art.113, Art.115 și al

Mai mult

CONSSIILIIUL JJUDEŢEAN CONSSTANŢA Dirreeccţ ţiaa ddee Tuurri issm şşi i Coooorrddoonnaarreeaa IInnsst tituuţ ţiiloorr ddee Cuul ltuurrăă SSuubboorrddo

CONSSIILIIUL JJUDEŢEAN CONSSTANŢA Dirreeccţ ţiaa ddee Tuurri issm şşi i Coooorrddoonnaarreeaa IInnsst tituuţ ţiiloorr ddee Cuul ltuurrăă SSuubboorrddo CONSSIILIIUL JJUDEŢEAN CONSSTANŢA Dirreeccţ ţiaa ddee Tuurri issm şşi i Coooorrddoonnaarreeaa IInnsst tituuţ ţiiloorr ddee Cuul ltuurrăă SSuubboorrddoonnaat tee REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare

Mai mult

Microsoft Word - Proces Verbal sedinta CNI docx

Microsoft Word - Proces Verbal sedinta CNI docx PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE, DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE, LUNI, 15 APRILIE 2013 La şedinţa din data de 15 APRILIE 2013, au participat următorii

Mai mult

Regulament din forma sintetica pentru data

Regulament din forma sintetica pentru data REGULAMENT din 24 februarie 1994 al Camerei Deputaţilor *) - Republicare CAPIT OLUL I: Organizarea Camerei Deputaţilor SECŢ IUNEA 1: Constituirea Camerei Deputaţilor Art. 1 Camera Deputaţilor nou-aleasă

Mai mult

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA (1) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate se depune şi se înregi

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA (1) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate se depune şi se înregi ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA (1) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate se depune şi se înregistrează la serviciul constituit la nivelul inspectoratului

Mai mult

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ 1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei

Mai mult

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA COMITETUL DIRECTOR NORMELE DE AVIZARE A METODELOR ŞI TEHNICILOR DE EVALUARE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1 (1) Potrivit art. 33 lit. h)

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

Microsoft Word - PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-GAL-TH-TP-august-2017

Microsoft Word - PROCEDURA-DE-EVALUARE-SI-SELECTIE-GAL-TH-TP-august-2017 PROCEDURA DE EVALUARE SI SELECTIE A PROIECTELOR aferenta masurilor de finantare din Strategia de Dezvoltare Locala sursa de finantare: masura 19 LEADER din PNDR 2014-2020 Aprobata prin Decizia Consiliului

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 13.09.2017 REGULAMENTUL DE ORGANIIZARE ŞII FUNCŢIIONARE A COMIISIIEII PENTRU EVALUARE ŞII ASIIGURAREA CALIITĂŢIIII DIIN SCOALA GIIMNAZIIALA SPECIIALA,,

Mai mult

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

L 544/2001

L 544/2001 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE privind liberul acces la informaţiile de interes public SENATUL Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Accesul

Mai mult

Raport semestrial

Raport semestrial Tel: (+40)21.539.46.00, Fax: (+40) 21.310.06.05 Nr. 9/23.03.2017 Către: Bursa De Valori Bucureşti Autoritatea de Supraveghere Financiară Data raportului: 23.03.2017 Denumirea entităţii emitente: NATURA

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie 2012 Dată revizuire 1: martie 2016 Dată revizuire 2:

Mai mult

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA STR. CALEA DOMNEASCĂ, NR. 127, TÂRGOVIŞTE Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com ; WEB: www.isj-db.ro Elaborat și aprobat în consiliul

Mai mult R E G U L A M E N T D E O R G A N I Z A R E Ș I F U N C Ț I O N A R E A L C E N T R U L U I N A Ț I O N A L D E P R E G Ă T I R E Ș I P E R F E C Ț I O N A R E A E X E C U T O R I L O R J U D E C Ă T O

Mai mult

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Directo

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Directo PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinei Procuror General N r.g#/ din 'dtca. 2018 mswmmcer GREENPEACE ROMÂNIA Cabinet Director executiv Nr. 4 Ă din^-2- îlz 2018 ACORD DE COLABORARE

Mai mult

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2018 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

CAP. II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs ART. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii s

CAP. II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs ART. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii s CAP. II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs ART. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de concurs, în funcţie de specificul

Mai mult

PROCEDURĂ GENERALĂ COD: PGONFR - 04 TRATAREA RECLAMAȚIILOR ȘI APELURILOR REVIZIE: 2 Pagina: 1 / 7 Exemplar nr. : APROBAT DIRECTOR ONFR, Vasile STĂNESC

PROCEDURĂ GENERALĂ COD: PGONFR - 04 TRATAREA RECLAMAȚIILOR ȘI APELURILOR REVIZIE: 2 Pagina: 1 / 7 Exemplar nr. : APROBAT DIRECTOR ONFR, Vasile STĂNESC Pagina: 1 / 7 APROBAT DIRECTOR ONFR, Vasile STĂNESCU AVIZAT ŞEF DEPARTAMENT SUBSISTEME STRUCTURALE ŞI VEHICULE, Constantin ANDRONACHE Data intrării în vigoare a: Reviziei zero: 01.03.2014 Reviziei actuale:

Mai mult

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului În temeiul art.

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Camera Deputaţil

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Camera Deputaţil PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Art. 1. Se înfiinţează

Mai mult

Microsoft Word - ordin-nr-1463-din-2014.doc

Microsoft Word - ordin-nr-1463-din-2014.doc Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 17 octombrie 2014 ORDIN nr. 1463 din 26 septembrie 2014 privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA STATUTUL CENTRULUI DE CERCETĂRI PSIHOPEDAGOGICE (CCPP) CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE Art. 1. Denumirea centrului: CENTRUL DE CERCETĂRI PSIHOPEDAGOGICE, denumire reprezentatã,

Mai mult

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2016 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE

PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului Sediu: Oraşul Urlaţi, str. Tudor Vladimirescu, nr. 29 Telefon: 0758.249.698 Chezan Rodica

Mai mult

ECHIPE NATIONALE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR LA NIVEL DE JUNIORI

ECHIPE  NATIONALE  PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR LA NIVEL DE JUNIORI CONVOCATOR Catre, Toti Membrii Afiliati ai Federatiei Romane de Tenis In urma sedintei de Comitet Director din data de 13 februarie 2017, Comitetul Director al Federatiei Romane de Tenis( denumita in continuare

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR

CAMERA DEPUTAŢILOR CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect

Mai mult

Microsoft Word - NF OUG

Microsoft Word - NF OUG Ordonanţă de urgenţă 37 2013-04-30 Guvernul României pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Act de bază : Legea nr. 544/2001 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

Microsoft Word - ANEXA 1.raport transparenta decizionala

Microsoft Word - ANEXA 1.raport transparenta decizionala JUDEȚUL PRAHOVA nr.4999/01.08.2011 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2010 Numele autorității sau instituției publice: INDICATORI cod RASPUNS A. Procesul de elaborare a actelor

Mai mult

STATUTUL L.S.H. Cap. 1. Dispoziţii generale Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de

STATUTUL L.S.H. Cap. 1. Dispoziţii generale Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de STATUTUL L.S.H. Cap. 1. Dispoziţii generale Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de drept privat, fără scop guvernamental, patrimonial,

Mai mult

Regulament CEAC

Regulament CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Capitolul I. Dispoziţii generale Articolul 1. Comisia pentru Evaluarea

Mai mult

JUDEŢUL COVASNA

JUDEŢUL COVASNA ROMÂNIA JUDEŢUL COVASNA COMUNA VALEA CRIŞULUI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL NR 2/2018 Încheiat astăzi, 25 ianuarie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Valea Crişului,

Mai mult

Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector , București Tel: , Fax: CIF: RO , J40

Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector , București Tel: , Fax: CIF: RO , J40 Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3.459.399.290 RON www.electrica.ro

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric Hotărâre 95 2016-02-18 Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Monitorul Oficial al

Mai mult

Transilvania Broker

Transilvania Broker Nr. de înreg. 2771/ 19.06.2018 Către, Bursa de Valori București S.A. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) RAPORT CURENT Conform Anexei 29 a Regulamentului 1/2006 privind emitenții și operațiunile

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult

Microsoft Word - p v 28 IULIE 2016 DE INDATA.doc

Microsoft Word - p v 28 IULIE 2016 DE INDATA.doc R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PROCES-VERBAL încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov din data de 28 iulie 2016 Domnul Viceprimar Mihai Costel convoacă o şedinţă de

Mai mult

Microsoft Word - Plan de integritate Comuna Lacusteni.docx

Microsoft Word - Plan de integritate Comuna Lacusteni.docx Tel./Fax : 0250/840815, e mail: primarialacusteni@yahoo.com www.lacusteni.ro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1190/31.03.2017

Mai mult

FEDERATIA ROMANA DE KARATE TRADITIONAL COMISIA DE PROPAGANDA, PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA KARATE-ULUI TRADITIONAL (CPPD-KT) REGULAMENT DE ORGANIZARE SI

FEDERATIA ROMANA DE KARATE TRADITIONAL COMISIA DE PROPAGANDA, PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA KARATE-ULUI TRADITIONAL (CPPD-KT) REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FEDERATIA ROMANA DE KARATE TRADITIONAL COMISIA DE PROPAGANDA, PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA KARATE-ULUI TRADITIONAL (CPPD-KT) REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ACTIVITATII COMISIEI DE PROPAGANDA, PROMOVAREA

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Nr. din privind aprobarea Acordului de asociere pentru organizarea Forumulu

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Nr. din privind aprobarea Acordului de asociere pentru organizarea Forumulu ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Nr. din 18.04.2019 privind aprobarea Acordului de asociere pentru organizarea Forumului de arhitectură şi urbanism - MOLDOVA REPER 2030, la Roman, în data

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice În tem

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice În tem GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

Mai mult

Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector , București Tel: , Fax: CIF: RO , J40

Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector , București Tel: , Fax: CIF: RO , J40 Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3.459.399.290 RON www.electrica.ro

Mai mult

ANEXA_14_Contract_de_subventie

ANEXA_14_Contract_de_subventie PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea

Mai mult

ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit

ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit în scopul prezentării procedurii de selecţie a partenerilor

Mai mult

HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de vânzare a unui pachet de acţiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii

HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de vânzare a unui pachet de acţiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de vânzare a unui pachet de acţiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. În temeiul

Mai mult

1 REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI DE MEDICINA de LABORATOR din ROMANIA CAPITOLUL I Art.1. Prezentul Regulament vine sa completeze Statu

1 REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI DE MEDICINA de LABORATOR din ROMANIA CAPITOLUL I Art.1. Prezentul Regulament vine sa completeze Statu 1 REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI DE MEDICINA de LABORATOR din ROMANIA CAPITOLUL I Art.1. Prezentul Regulament vine sa completeze Statutul si Actul constitutiv ale Asociatiei. CAPITOLUL

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII-BURCHII

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII-BURCHII REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURARE A CALITĂŢII IN ANUL SCOLAR 2018-2019 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE ART. 1 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Mai mult

Observații cu privire la Regulamentul de procedură al ConsiliuluiRegulamentul de procedură al Consiliului European și al Consiliului

Observații cu privire la Regulamentul de procedură al ConsiliuluiRegulamentul de procedură al Consiliului European și al Consiliului OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI

Mai mult

Microsoft Word - Varsovie_RO_EIF common recommendations EN.DE.FR - Copie - Copie

Microsoft Word - Varsovie_RO_EIF common recommendations EN.DE.FR - Copie - Copie 1 LANOUVeLe2009/38/ECDirECtivECE Recomandări privind negocierile pe perioada transpunerii (din 5 iunie 2009 în 5 iunie 2011) Aceste recomandări nu înlocuiesc liniile directoare sau check-lists existente.

Mai mult

al şedinţei ordinare din Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei d

al şedinţei ordinare din Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei d al şedinţei ordinare din 29.08.2012 Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei de zi al şedinţei de astăzi avem aprobarea, validarea

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentr

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentr REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 2017-2018 Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii din GRĂDINIŢA CU

Mai mult

Microsoft Word - Anexa la Regulament Concurs Proiecte de management institutii culturale

Microsoft Word - Anexa la Regulament Concurs Proiecte de management institutii culturale ANEXA La HCL nr. Privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului

Mai mult

HCL 35

HCL 35 ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIRTISOARA HOTĂRÂREA NR.35 privind organizarea, functionarea si exercitarea auditului public intern in sistem de cooperare Consiliul Local al comunei Cirtisoara,

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL FLUX PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE GAL REALIZEA

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL FLUX PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE GAL REALIZEA Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul SDL 2014 2020 FLUX PROCEDURAL PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE GAL REALIZEAZĂ ACTIVITĂŢI DE ANIMARE ŞI ELABOREAZĂ DOCUMENTELE

Mai mult

- Propunere - PLAN DE SELECŢIE 9 pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A. Componenta iniţială a planului de selecţie C

- Propunere - PLAN DE SELECŢIE 9 pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A. Componenta iniţială a planului de selecţie C - Propunere - PLAN DE SELECŢIE 9 pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A. Componenta iniţială a planului de selecţie Componenta iniţială a planului de selecţie este elaborată

Mai mult

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BIHOR ORADEA, Şoseaua Borşului km 4 Tel. 0259/ fax. 0259/ PLAN DE INTEGRITATE PEN

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BIHOR ORADEA, Şoseaua Borşului km 4 Tel. 0259/ fax. 0259/ PLAN DE INTEGRITATE PEN CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ORADEA, Şoseaua Borşului km 4 Tel. 0259/476830 - fax. 0259/454184 e-mail: casbh@rdslink.ro PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020

Mai mult

00. Convocator AGOA

00. Convocator AGOA Consiliul de Administratie al SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, cu un capitalul social subscris si varsat 80.356.102,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991,

Mai mult

TA

TA 25.1.2019 A8-0009/ 001-001 AMENDAMENTE 001-001 depuse de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Roberto Gualtieri Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)

Mai mult

R O F C.L

R O F C.L de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Maureni În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale

Mai mult

Către : MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Către : MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR STADIUL IMPLEMENTARII PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gestionează sistemul integrat de cadastru și carte funciară, un

Mai mult

Microsoft Word - Setare_documente_LEX.doc

Microsoft Word - Setare_documente_LEX.doc ORDIN Nr. 1634 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2010, de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor

Mai mult

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET RAPORT CURENT conform Regulamen

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET  RAPORT CURENT conform Regulamen RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital Data raportului: 25.07.2016 Societatea emitentă Societatea

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017

HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 19 decembrie 2017 Data intrării în vigoare

Mai mult

untitled

untitled Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 351 din data de 27 mai 2010 ORDIN nr. 83 din 6 aprilie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei

Mai mult

Colegiul Medicilor Dentiști din România Info Notă Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.

Colegiul Medicilor Dentiști din România Info Notă Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ. Colegiul Medicilor Dentiști din România Info Notă Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ. Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul

Mai mult

Regulament-2

Regulament-2 Colegiul Medicilor Dentiști din România Info Notă Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ. Pentru varianta oficială a actelor normative vă rugăm să consultați

Mai mult

csspp_hot_15_ _norma_8_2010

csspp_hot_15_ _norma_8_2010 Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL sunt stabilite prin legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - actualizata. Atribuţiile consiliului local Art. 36. - (1) Consiliul local are iniţiativa si hotaraste,

Mai mult

Ordin ANRE nr.164 din

Ordin ANRE nr.164 din ORDIN nr. 164 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE Nr. din 2013 Nr. din 2013 PROTOCOL DE COLABORARE

Mai mult

ORDIN nr. 455 din 14 iunie 2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţ

ORDIN nr. 455 din 14 iunie 2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţ ORDIN nr. 455 din 14 iunie 2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire

Mai mult