tot corectat.mdi

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "tot corectat.mdi"

Transcriere

1 CUVÂNT-ÎNAINTE Lucrarea de faţă este urmarea cursurilor noastre de drepturi reale publicate în ediţiile din anii 2000, 2003 şi De aceea, filiaţia ei în raport cu acestea este vizibilă. Dar pentru a răspunde aspiraţiei sale de a se constitui într-un tratat elementar, cercetările noastre au fost aprofundate şi amplificate, fără însă ca acest demers să fie în detrimentul simplicităţii. Prin această manieră de tratare am păstrat, credem, accesibilitatea manualelor de odinioară, urmărind esenţialul; am evitat deci concepţia scrierilor juridice abundente care aşează pe prim plan ca şi criteriu al autorităţii ştiinţifice criteriul cantitativ. De aceea, lucrarea păstrează şi un accentuat caracter pedagogic. De altă parte, un loc privilegiat în tratarea instituţiilor îl ocupă soluţiile jurisprudenţiale, inclusiv jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi raportarea la Proiectul noului Cod civil. Ne-am străduit pe parcursul lucrării să facem mai mult decât un comentariu al comentariilor, un comentariu al textelor. Drepturile reale principale constituie o ramură fundamentală a dreptului civil, iar înţelegerea noţiunilor cu care operează este indispensabilă pentru studiul contractelor speciale, al obligaţiilor, succesiunilor, dreptului comercial şi chiar al dreptului familiei. Materia drepturilor reale este, fără îndoială, complexă şi cu o arie largă de aplicare practică; ea este însă de o frumuseţe şi fascinaţie aparte în peisajul dreptului. Există mai multe moduri de abordare şi sistematizare a acestei materii. Conform concepţiei tradiţionale, la care ne-am oprit, lucrarea tratează pe rând: patrimoniul, consideraţii generale privind drepturile patrimoniale, bunurile şi clasificarea lor, dreptul de proprietate, posesia, apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale, dezmembrămintele dreptului de proprietate, modurile de dobândire a dreptului de proprietate şi publicitatea imobiliară. Fără îndoială, este dificil să se prezinte în cadrul unui singur volum problematica drepturilor reale principale; de aceea, întreprinderea noastră poate

2 VI Tratat de Drept civil este temerară. Cu toate acestea, lucrarea înfăţişează analiza şi sinteza regimului juridic al bunurilor nu numai dintr-o perspectivă juridică, ci şi dintr-una istorică, filozofică, sociologică şi uneori teologică. Am încercat astfel explicarea unor noţiuni şi în afara sferei dreptului, anume pentru a afla misterul acestei relaţii subtile care există între om şi lucru. În finalul acestor scurte preliminarii, o precizare se impune: această lucrare nu ar fi existat fără tratatele clasice sau contemporane ale marilor civilişti şi, deopotrivă, ale profesorilor noştri faţă de care nutrim profunde sentimente de recunoştinţă şi admiraţie. Sibiu, aprilie 2008 Ovidiu Ungureanu Cornelia Munteanu

3 CUPRINS Capitolul I. Patrimoniul Noţiunea juridică de patrimoniu Elementele patrimoniului Caracterele juridice ale patrimoniului Patrimoniul este o universalitate juridică Unicitatea patrimoniului Inalienabilitatea patrimoniului Divizibilitatea patrimoniului Funcţiile patrimoniului Patrimoniul şi dreptul de gaj general al creditorilor chirografari Subrogaţia reală cu titlu universal Transmisiunea universală şi cu titlu universal Teorii cu privire la patrimoniu Teoria personalistă a patrimoniului sau teoria clasică (fondatori Aubry şi Rau) Teoria patrimoniului de afectaţiune sau teoria obiectivă...20 Capitolul II. Consideraţii generale privind drepturile patrimoniale Drepturile reale. Definiţie Teorii juridice privind distincţia dintre drepturile reale şi obligaţii Clasificarea drepturilor reale Drepturile de creanţă (sau personale) Comparaţie între drepturile reale şi drepturile de creanţă Categorii juridice intermediare...43 Capitolul III. Noţiunea de bun. Clasificarea bunurilor Noţiunea de bun. Consideraţii filozofice şi sociologice. Definiţie Scurt istoric Distincţia între bunurile mobile şi bunurile imobile Definire Interesul practic al acestei distincţii Criteriile clasificării Distincţii secundare Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile...91

4 X Tratat de Drept civil 2. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile Gruparea bunurilor Noţiune Raporturi juridice între bunuri Universalităţile Capitolul IV. Dreptul de proprietate Consideraţii generale Noţiune. Terminologie Profil istoric Proprietatea asupra pământului la civilizaţiile primitive Proprietatea asupra pământului în Antichitatea neromană. Proprietatea colectivă, proprietatea familială şi proprietatea individuală Dreptul roman Proprietatea în Evul Mediu Vechiul drept românesc Dreptul francez Sistemul common law Dreptul de proprietate în Codul civil şi în Constituţii Influenţa Convenţiei europene a drepturilor omului asupra dreptului de proprietate A. Jurisprudenţa Curţii Europene în domeniul drepturilor reale B. Noţiunea de bun în jurisprudenţa europeană C. Impactul Convenţiei europene asupra dreptului intern în ceea ce priveşte dreptul de proprietate Fundamentele proprietăţii private Idei filozofice Controverse juridice Dezbateri sociologice Perspective economice Consideraţii teologice Definiţie Caracterele juridice ale dreptului de proprietate Dreptul de proprietate este un drept absolut Dreptul de proprietate este un drept exclusiv Dreptul de proprietate este un drept perpetuu Analiza atributelor dreptului de proprietate Jus utendi Jus fruendi Jus abutendi Delimitarea materială a proprietăţii...178

5 Cuprins XI 1. Delimitarea suprafeţei Suprasolul Subsolul Proprietatea apelor Limitări ale dreptului de proprietate Consideraţii generale Limitări care privesc exerciţiul atributului de dispoziţie juridică Limitări ale dreptului de proprietate izvorâte din raporturile de vecinătate A. Raporturi de vecinătate cu caracter de drepturi reale B. Raporturi de vecinătate care constituie sarcini reale C. Raporturi de vecinătate rezultate din contractele încheiate între proprietarii vecini D. Raporturi faptice de vecinătate E. Abuzul de drept şi inconvenientele anormale în raporturile de vecinătate Limitări ale folosinţei unor bunuri în situaţii speciale. Rechiziţia unor bunuri Limitări ale dreptului de proprietate privind folosinţa subsolului Exproprierea pentru cauză de utilitate publică Limitările de drept public Formele dreptului de proprietate Dreptul de proprietate publică Consideraţii generale Definiţie. Reglementare Sediul materiei Subiecţii (titularii) dreptului de proprietate publică Obiectul dreptului de proprietate publică Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică Exercitarea dreptului de proprietate publică A. Dreptul de administrare a bunurilor din proprietatea publică B. A doua modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publică este aşa cum am arătat concesionarea C. Închirierea D. Dreptul real de folosinţă asupra unor bunuri din domeniul public Dobândirea dreptului de proprietate publică Dreptul de proprietate privată (proprietatea privată) Definiţie. Reglementare Sediul materiei...256

6 XII Tratat de Drept civil 3. Subiectele dreptului de proprietate privată Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată Obiectul dreptului de proprietate privată Statul şi unităţile administrativ-teritoriale (domeniul privat) A. Obiectul domeniului privat B. Constituirea domeniului privat C. Regimul juridic al domeniului privat Regimul juridic al terenurilor Consideraţii generale Circulaţia terenurilor potrivit Legii nr. 54/1998 (în prezent abrogată) A. Principiul liberei circulaţii juridice a terenurilor B. Principiul potrivit căruia înscrisul autentic este o condiţie de validitate a înstrăinării terenurilor C. Principiul potrivit căruia înstrăinarea terenurilor prin vânzare se va face cu respectarea dreptului de preemţiune Regimul folosinţei terenurilor agricole şi a celor silvice Restituirea terenurilor în baza Legii nr. 18/ Circulaţia juridică a construcţiilor Consideraţii generale Modalităţile dreptului de proprietate Preliminarii Proprietatea rezolubilă (sau condiţională) Proprietatea anulabilă Proprietatea inalienabilă Proprietatea afectată unui scop Proprietatea afectată în garanţie Problema fiduciei Proprietatea comună A. Proprietatea comună pe cote-părţi a) Proprietatea comună pe cote-părţi obişnuită sau temporară b) Coproprietatea forţată şi perpetuă Zidul comun Şanţul comun Gardul comun c) Coproprietatea forţată asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe apartamente ori spaţii cu altă destinaţie Preliminarii. Sediul materiei Obiectul şi structura coproprietăţii...326

7 Cuprins XIII 3. Natura juridică a coproprietăţii Asociaţia de proprietari. Înfiinţare Drepturile şi obligaţiile proprietarilor Organizarea şi funcţionarea asociaţiei de proprietari Administrarea în asociaţia de proprietari Încetarea coproprietăţii forţate Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi obişnuită şi coproprietatea forţată şi perpetuă B. Proprietatea comună în devălmăşie C. Proprietatea periodică (partajabilă în timp) Proprietatea aparentă Capitolul V. Posesia Consideraţii generale Noţiune şi definiţie Scurt istoric Natura juridică a posesiei Caracterele posesiei Domeniul posesiei Elementele posesiei Posesia şi detenţia precară Posesia şi proprietatea aparentă Dobândirea şi pierderea posesiei Dovada posesiei Calităţile şi viciile posesiei Discontinuitatea posesiei Violenţa Clandestinitatea Echivocul Intervertirea precarităţii Efectele posesiei Posesia creează o prezumţie de proprietate în persoana posesorului Posesorul de bună-credinţă dobândeşte în proprietate fructele bunului asupra căruia exercită posesia Apărarea posesiei prin acţiunile posesorii Posesia în dreptul german, în dreptul elveţian şi în dreptul englez Posesia în dreptul german Posesia în dreptul elveţian Posesia în dreptul englez...416

8 XIV Tratat de Drept civil Capitolul VI. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale Consideraţii preliminarii Acţiunea în grăniţuire, acţiunea negatorie, acţiunea confesorie Acţiunea în revendicare Noţiune, definire Caracterele acţiunii în revendicare Categorii de acţiuni în revendicare Revendicarea bunurilor imobile Prima problemă: proba dreptului de proprietate A doua problemă: acţiunea în revendicare este, în principiu, imprescriptibilă Revendicarea imobilelor preluate abuziv de către stat sau alte persoane juridice în perioada 6 martie decembrie Revendicarea bunurilor mobile Maxima în materie de mobile posesia valorează titlul en fait de meubles la possession vaut titre Fundamentul juridic al regulii cuprinse în art C. civ Regula prevăzută de art C. civ Condiţiile de invocabilitate a art C. civ Regula instituită de art alin. (1) C. civ. este inaplicabilă în cazul bunurilor pierdute sau furate Reguli derogatorii prevăzute de art C. civ Efectele acţiunii în revendicare Revendicarea bunurilor proprietate publică Capitolul VII. Dezmembrămintele dreptului de proprietate Consideraţii generale Uzufructul Definiţie Scurt istoric Caracterele juridice ale uzufructului Inconvenientele uzufructului Uzufructul şi proprietatea Uzufructul şi închirierea Natura juridică a uzufructului Obiectul dreptului de uzufruct Constituirea dreptului de uzufruct Modalităţile uzufructului...486

9 Cuprins XV 11. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului A. Drepturile uzufructuarului cu privire la dreptul său de uzufruct B. Drepturile uzufructuarului asupra lucrului Obligaţiile uzufructuarului A. Obligaţiile uzufructuarului în momentul intrării în folosinţa bunului sau bunurilor B. Obligaţiile uzufructuarului pe durata uzufructului C. Obligaţiile uzufructuarului la încetarea uzufructului Drepturile şi obligaţiile nudului proprietar A. Drepturile nudului proprietar asupra dreptului său B. Drepturile nudului proprietar asupra lucrului C. Obligaţiile nudului proprietar Stingerea uzufructului A. Cauze specifice B. Cauze accidentale Cauze care ţin de uzufructuar Cauze care ţin de bunul grevat de uzufruct Cauze care ţin de constituirea uzufructului Evaluarea dreptului de uzufruct şi a celorlalte dezmembrăminte Lichidarea uzufructului Dreptul de uz şi de abitaţie Dreptul de servitute Consideraţii generale Sediul materiei Scurt istoric Caracterele juridice ale dreptului de servitute Utilitatea servituţilor Natura juridică a servituţilor Distincţia dintre servitute, pe de o parte, şi uzufruct, obligaţii şi obligaţii propter rem, de altă parte Clasificarea servituţilor A. Servituţile naturale B. Servituţile legale C. Servituţile stabilite prin fapta omului Modurile de constituire a servituţilor stabilite prin fapta omului Exercitarea servituţilor Accesoriile servituţii Drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului dominant Drepturile şi obligaţiile proprietarului fondului aservit Stingerea servituţilor...566

10 XVI Tratat de Drept civil 15. Servituţi administrative A. Definire B. Obiectul servituţilor administrative C. Natura juridică a servituţilor administrative D. Caracterele şi regimul juridic al servituţilor de utilitate publică Dreptul de superficie Definiţie Scurt istoric Caracterele juridice ale dreptului de superficie Natura juridică a dreptului de superficie Constituirea dreptului de superficie Exercitarea dreptului de superficie Stingerea dreptului de superficie Drepturile reale de folosinţă Capitolul VIII. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale Noţiuni introductive Clasificarea modurilor de dobândire a drepturilor reale Convenţia sau contractul ca mod de dobândire a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale Accesiunea sau incorporaţiunea Accesiunea imobiliară naturală Accesiunea imobiliară artificială A. Accesiunea construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări făcute de un proprietar pe terenul său cu materialele proprietatea altei persoane (art. 493 C. civ.) B. Accesiunea construcţiilor, plantaţiilor sau altor lucrări făcute de o persoană cu materialele sale pe un teren aflat în proprietatea altuia (art. 494 C. civ.) Accesiunea mobiliară Tradiţiunea Ocupaţiunea Definiţie Ocupaţiunea şi res nullius Ocupaţiunea şi bunurile părăsite (res derelictae) Comoara sau tezaurul (juridic, termenii sunt sinonimi) Hotărârea judecătorească Uzucapiunea (prescripţia achizitivă) Noţiune şi justificare Domeniul de aplicare a uzucapiunii...645

11 Cuprins XVII 3. Sediul materiei Uzucapiunea în sistemul Codului civil A. Posesia să se întemeieze pe un just titlu B. Posesia trebuie să fie de bună-credinţă Calculul termenului de prescripţie Întreruperea şi suspendarea cursului uzucapiunii Joncţiunea posesiilor Efectele uzucapiunii Uzucapiunea în sistemul vechilor cărţi funciare Uzucapiunea în sistemul noilor cărţi funciare Capitolul IX. Publicitatea imobiliară Consideraţii generale Scurt istoric Sistemul registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni Sistemul cărţilor funciare Acţiunile de carte funciară Acţiunea în prestaţie tabulară Acţiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciară Noile cărţi funciare Generalităţi Scurtă privire istorică asupra primelor începuturi ale cadastrului Registrul cadastral de publicitate imobiliară Cărţile funciare Imobilul Principiile noilor cărţi funciare Înscrierile în cartea funciară Efectele înscrierii în cartea funciară Bibliografie uzuală Index...697

TEMATICA pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de s

TEMATICA pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de s TEMATICA pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică IUNIE 2019 I. PROBA TEORETICĂ

Mai mult

REZUMAT Prezenta lucrare urmărește realizarea unei analize a problematicii rolului şi locului coproprietăţii în materia modalităţilor dreptului de pro

REZUMAT Prezenta lucrare urmărește realizarea unei analize a problematicii rolului şi locului coproprietăţii în materia modalităţilor dreptului de pro REZUMAT Prezenta lucrare urmărește realizarea unei analize a problematicii rolului şi locului coproprietăţii în materia modalităţilor dreptului de proprietate, configurarea coordonatelor sale dintr-un

Mai mult

Noul Cod civil Legea de aplicare nr. 71/2011 cu modificările aduse prin Legea nr. 54/2013 ü Decizii ale Curţii Constituţionale ü Recurs în interesul l

Noul Cod civil Legea de aplicare nr. 71/2011 cu modificările aduse prin Legea nr. 54/2013 ü Decizii ale Curţii Constituţionale ü Recurs în interesul l Noul Cod civil Legea de aplicare nr. 71/2011 cu modificările aduse prin Legea nr. 54/2013 ü Decizii ale Curţii Constituţionale ü Recurs în interesul legii Ediţie a II-a actualizată la 22 aprilie 2013 NOTA

Mai mult

Microsoft Word - Uliescu_NCC_Studii_si_comentarii_VOL. II.docx

Microsoft Word - Uliescu_NCC_Studii_si_comentarii_VOL. II.docx Marilena Uliescu 3 ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT TRAIAN IONAŞCU NOUL COD CIVIL STUDII ŞI COMENTARII Volumul II Cartea a III a şi Cartea a IV a (art. 535

Mai mult

Publicitatea imobiliara_.indd

Publicitatea imobiliara_.indd Cuprins Titlul I. Noţiuni introductive privind publicitatea imobiliară 1 Capitolul I. Aspecte generale 1 1. Principiul securităţii drepturilor subiective civile 1 2. Publicitatea mijloc de realizare a

Mai mult

Dreptul asupra moştenirii. Explicaţii teoretice şi aspecte practice CUVÂNT ÎNAINTE Am întocmit actualul curs de drept succesoral, pe considerentul că

Dreptul asupra moştenirii. Explicaţii teoretice şi aspecte practice CUVÂNT ÎNAINTE Am întocmit actualul curs de drept succesoral, pe considerentul că Dreptul asupra moştenirii. Explicaţii teoretice şi aspecte practice CUVÂNT ÎNAINTE Am întocmit actualul curs de drept succesoral, pe considerentul că majoritatea apariţiilor editoriale aflate în circulaţie,

Mai mult

Cuprins Capitolul I. Introducere în dreptul de moştenire 1 Secţiunea 1. Noţiune, terminologie specifică şi fundamentare legală 1 1. Noţiune 1 2. Termi

Cuprins Capitolul I. Introducere în dreptul de moştenire 1 Secţiunea 1. Noţiune, terminologie specifică şi fundamentare legală 1 1. Noţiune 1 2. Termi Cuprins Capitolul I. Introducere în dreptul de moştenire 1 Secţiunea 1. Noţiune, terminologie specifică şi fundamentare legală 1 1. Noţiune 1 2. Terminologie specifică 2 3. Fundamentare legală 3 Secţiunea

Mai mult

(7)

(7) f, romania2019.eu Preşedinţia Rom6nle! 10 Consniul Unlunl) Europene Operator de date cu caracter personal nr. BIBLIOGRAFIE pentru concursul privind ocuparea postului vacant de asistent registrator principali

Mai mult

Microsoft Word - Damaschin_Eniko_Contractul_clasificat_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Damaschin_Eniko_Contractul_clasificat_PAGINAT_.doc Noţiuni introductive privind contractul clasificat Capitolul II NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL CLASIFICAT ŞI INFORMAŢIILE CLASIFICATE. Noţiunea de contract Fundamentul unei societăţi, printre

Mai mult

MUNICIPIUL/ORAŞUL/COMUNA____________

MUNICIPIUL/ORAŞUL/COMUNA____________ ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU COMUNA CLEJA Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com NR.5934/28.08.2018 STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR Stabilirea dreptului de proprietate

Mai mult

Microsoft Word - Tematica Licenta iunie 2016, final.doc

Microsoft Word - Tematica Licenta iunie 2016, final.doc TEMATICĂ LICENȚĂ IUNIE-IULIE 2016 1. Drept civil. Introducere în studiul dreptului civil Actul juridic civil. Noțiune, Clasificare, Condiții de valabilitate (Capacitate, consimțământ, obiect, cauză), Modalitățile

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU Nr / Se Aprobă, PRIMAR, Mihail Genoiu RAPOR

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU Nr / Se Aprobă, PRIMAR, Mihail Genoiu RAPOR MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU Nr.150156 /25.10.2017 Se Aprobă, PRIMAR, Mihail Genoiu RAPORT, Prin raportul nr. 145025/16.10.2017, al Direcţiei

Mai mult

OBLIGATII EDITIA mdi

OBLIGATII EDITIA mdi Cuprins Capitolul I. Încheierea contractului 1 1. Oferta de a contracta. Lipsa unei acceptări valabile. Consecinţe 1 2. Emiterea facturilor în temeiul unui contract pretins existent. Necontestarea facturilor

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Str. Burebista, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Str. Burebista, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Str. Burebista, Nr. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj tel: 0264-432211; fax: 0264-432265 Nr. de înregistrare

Mai mult

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ

CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie Locul naşterii: Craiova, judeţ CURRICULUM VITAE I. DATE BIOGRAFICE - Numele şi prenumele: Istrătoaie Manuela Lavinia - Data naşterii: 18 martie 1976 - Locul naşterii: Craiova, judeţul Dolj - Domiciliul: Craiova - Naţionalitatea: română

Mai mult

Microsoft Word - FD - Drept civil - Contracte

Microsoft Word - FD - Drept civil - Contracte Denumirea disciplinei Drept civil. Contracte FISA DISCIPLINEI Codul disciplinei DZ3541 Anul de studiu III Semestrul* 5 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E Categoria formativă a disciplinei DF DF - fundamentală,

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 89 2018-03-07 Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere

Mai mult

Drept civil. Succesiuni ZI.docx

Drept civil. Succesiuni ZI.docx Pag. 1 / 6 Aprobată la Consiliul facultății Economie Generală şi Drept, proces-verbal nr. din 2016, Decan Bîrcă Alic, conf.univ., dr. Validată la şedinţa catedrei proces-verbal nr.1 din 29.08.2016, Șef

Mai mult

DREPTUL CIVIL 1. Drepturile civile pot fi limitate: a. prin lege organică şi ordinară; b. prin lege organică, doar în temeiurile prevăzute de Constitu

DREPTUL CIVIL 1. Drepturile civile pot fi limitate: a. prin lege organică şi ordinară; b. prin lege organică, doar în temeiurile prevăzute de Constitu DREPTUL CIVIL 1. Drepturile civile pot fi limitate: a. prin lege organică şi ordinară; b. prin lege organică, doar în temeiurile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova; c. prin lege ordinară, doar

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar Cursurile vor avea în vedere tematica și bibliografia

Mai mult

Dreptul familiei.indd

Dreptul familiei.indd Cuprins Capitolul I. Aspecte generale despre familie 1 1. Noţiunea juridică de familie 1 2. Reglementarea relaţiilor de familie 2 3. Dreptul la căsătorie, dreptul de a întemeia o familie şi noţiunea de

Mai mult

PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar Cursurile vor avea în vedere tematica și bibliografia

Mai mult

Microsoft Word - leg_pl201_04.doc

Microsoft Word - leg_pl201_04.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. Prezenta

Mai mult

Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară În vigoare de la 3

Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară În vigoare de la 3 Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară În vigoare de la 30 august 2014 Consolidarea din data de 20 septembrie

Mai mult

Ordin Oct-2006 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara se aplica de la: 09-Iun Text prelucrat de UltraTech Group UTG col

Ordin Oct-2006 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara se aplica de la: 09-Iun Text prelucrat de UltraTech Group UTG col MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale

Mai mult

TRIBUNALUL PRAHOVA România, Ploieşti, str. Văleni nr.44, jud. Prahova, cod poştal Telefon:0244/544781, Fax: 0244/523265,

TRIBUNALUL PRAHOVA România, Ploieşti, str. Văleni nr.44, jud. Prahova, cod poştal Telefon:0244/544781, Fax: 0244/523265, TRIBUNALUL PRAHOVA România, Ploieşti, str. Văleni nr.44, jud. Prahova, cod poştal 100125 Telefon:0244/544781, Fax: 0244/523265, E-mail: tr.prahova@just.ro HOTĂRÂREA NR. 19 Şedinţa Colegiului de Conducere

Mai mult

h033 Posesia f nou format.indd

h033 Posesia f nou format.indd Capitolul I. Considerații generale Secțiunea 1. E mologie. Scurt istoric 1. Etimologic, cuvântul posesie provine din limba latină. Latinescul possessio derivă de la verbul possidere care se formează din

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT VINZARE TERENURI ANEXA LA HCL_ varianta –

Microsoft Word - REGULAMENT VINZARE TERENURI ANEXA LA HCL_ varianta – REGULAMENT privind vânzarea / atribuirea terenurilor aferente imobilelor cumparate în temeiul Legii nr. 112/1995 si a Legii nr. 79 /1997, privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia

Mai mult

h101 Executarea creantelor fiscale.indd

h101 Executarea creantelor fiscale.indd Capitolul I. Competenţa 1 1. 1. Confl ict de competenţă între secţiile tribunalului 1 Competenţa de a judeca apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în contestaţie la executare 1

Mai mult

Microsoft Word - H.C.L. - vanz.imobil Nae Iancu - Marcian

Microsoft Word - H.C.L. - vanz.imobil Nae Iancu - Marcian ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL VALENII DE MUNTE CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21635, CF

Mai mult

Microsoft Word - exp. motive, rap., avize sed. ord. dec. 2017

Microsoft Word - exp. motive, rap., avize sed. ord.  dec. 2017 P R I M A R E X P U N E R E D E M O T I V E NR: / cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 07.12.2017 În conformitate cu prevederile

Mai mult

Microsoft Word - Anexa 3 Contract de vanzare- cumparare cu credit ipotecar (2)

Microsoft Word - Anexa 3 Contract de vanzare- cumparare cu credit ipotecar (2) ANEXA NR. 3 la H.C.L.S.6 nr..../... S-a cerut autentificarea prezentului înscris: MODEL CONTRACT DE VÂNZARE (credit ipotecar) NR..../... I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Art. 1.1. Statul Român Municipiul Bucureşti,

Mai mult

Microsoft Word - Formular.electronic_Declaratie_Avere.iun 2015.lei

Microsoft Word - Formular.electronic_Declaratie_Avere.iun 2015.lei Anexa 1 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Adrian Dumitru Tantau, având functia de Decan, Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine, de la ASE Bucuresti, domiciliul in Bucuresti,

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, HRISTACHE DIANA ANDREIA, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA DE ECONOMIE, domiciliul in Bucur

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, HRISTACHE DIANA ANDREIA, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA DE ECONOMIE, domiciliul in Bucur Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, HRISTACHE DIANA ANDREIA, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA DE ECONOMIE, domiciliul in Bucuresti, sector 6, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

DeclaratieAvere_Savu.doc

DeclaratieAvere_Savu.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata SAVU S. ILEANA, având funcţia de DIRECTOR ADMINISTRATIV ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ la REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, LAZĂR VALENTIN, având funcția de responsabil de proiect în cadrul proiectului Implementarea și dezvoltarea de

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, LAZĂR VALENTIN, având funcția de responsabil de proiect în cadrul proiectului Implementarea și dezvoltarea de Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, LAZĂR VALENTIN, având funcția de responsabil de proiect în cadrul proiectului Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor

Mai mult

curs DIP editura final.mdi

curs DIP editura final.mdi Cuprins Capitolul 1. Introducere...1 1. Definiţia dreptului internaţional public... 1 2. Particularităţile şi natura dreptului internaţional public... 2 3. Dreptul internaţional public şi dreptul intern...

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 806/ Subsemnatul, BOJA I. ION, având funcţia de Director la Atoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi, CNP, d

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 806/ Subsemnatul, BOJA I. ION, având funcţia de Director la Atoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi, CNP, d DECLARAŢIE DE AVERE NR. 806/16.05.2015 Subsemnatul, BOJA I. ION, având funcţia de Director la Atoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 326 din Codul

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Mihai Florin,, având funcţia de Director departament la Departamentul Informatică de Gestiune, cun

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Mihai Florin,, având funcţia de Director departament la Departamentul Informatică de Gestiune, cun Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,,, având funcţia de Director departament la Departamentul Informatică de Gestiune, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

ed. 2_DREPT CIVIL.indd

ed. 2_DREPT CIVIL.indd Tudor Vlad Rădulescu, Teona Elena Rădulescu Culegere de subiecte date la concursuri și examene Cu explicații ale variantelor de răspuns Admitere INM 2012 2018 Admitere în magistratură 2012 2018 Primire

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE  DE  AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul (a) IONESCU ELENA, având funcţia de REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, GRADATIA 5, CLASA DE SALARIZARE 42, la CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI, DIRECTIA

Mai mult

88/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANU MARILENA, având funcţia de CONSILIER la D.G.A.S.P.C. BUZAU, CNP domiciliul BUZAU, cu

88/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANU MARILENA, având funcţia de CONSILIER la D.G.A.S.P.C. BUZAU, CNP domiciliul BUZAU, cu 88/RDA/2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, UNGUREANU MARILENA, având funcţia de CONSILIER la D.G.A.S.P.C. BUZAU, CNP domiciliul BUZAU, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

rezumat teza de abilitare

rezumat teza de abilitare Rezumatul tezei de abilitare Impactul Codului civil Quebec, a codificărilor europene și a celorlalte elemente de drept comparat asupra dreptului comercial român. După apariţia noului Cod civil, au fost

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureş

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureş Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureşti, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile art.

Mai mult

Microsoft Word - Trifu Anca Florentina Formular_Declaratie_Avere_2014

Microsoft Word - Trifu Anca Florentina   Formular_Declaratie_Avere_2014 Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TRIFU ANCA FLORENTINA, având funcţia de SECRETAR ŞEF la FACULTATEA, FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile

Mai mult

aDECLARAŢIE DE AVERE

aDECLARAŢIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Nr14611/03062015 Subsemnata ALDULEA-PIVARU A ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Municipiul Braşov, CNP, domiciliul în Mun

Mai mult

Microsoft Word - Stefan_Emilia_Drept_administrativ_Caiet_seminar_2014.doc

Microsoft Word - Stefan_Emilia_Drept_administrativ_Caiet_seminar_2014.doc Cuprins 5 Cuprins Tema 1 Noţiuni introductive... 17 1. Dreptul administrativ... 17 2. Delimitarea între drept public şi drept privat... 18 3. Noţiunile de regim de putere publică, serviciu public, interes

Mai mult

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR MEHEDINTI Nr / DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, DANCAU ROMEO

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR MEHEDINTI Nr / DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, DANCAU ROMEO DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR MEHEDINTI Nr. 6858 / 03.06. 2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, DANCAU ROMEO VIOREL, având funcţia de CONSILIER PRINCIPAL la DSVSA

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata CIOCOIU I. CARMEN NADIA, având funcţia de Director Scoala Doctorala, la Academia de Studii Economice din Bucuresti,...,

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata CIOCOIU I. CARMEN NADIA, având funcţia de Director Scoala Doctorala, la Academia de Studii Economice din Bucuresti,..., DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata CIOCOIU I. CARMEN NADIA, având funcţia de Director Scoala Doctorala, la Academia de Studii Economice din Bucuresti,..., domiciliat în Bucureşti,..., cunoscând prevederile

Mai mult

Cuprins Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac

Cuprins Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac 1 1. Aspecte preliminare 1 2. Sediul normativ al materiei

Mai mult

Declaratie TalpĂ Boris 2017

Declaratie TalpĂ Boris 2017 DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII 1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare: TalpĂ Boris ( ) 2. Domiciliul şi numărul de telefon:

Mai mult

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/ Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consi

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/ Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consi COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/06.06.2019 Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consilier superior la Casa Judeteana de Pensii Iasi, CNP,

Mai mult

Nr.36/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, MOGA MARCEL având funcţia Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de _Coordonator Compart

Nr.36/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, MOGA MARCEL având funcţia Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de _Coordonator Compart Nr.36/24.03.2016 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, MOGA MARCEL având funcţia Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura de _Coordonator Compartiment la Sibiu- C.L MIERCUREA SIBIULUI, CNP, domiciliul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.887/ Subsemnatul/Subsemnata, IAGĂR J. MARIANA LUCICA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CURTEA DE CONTURI A R

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.887/ Subsemnatul/Subsemnata, IAGĂR J. MARIANA LUCICA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CURTEA DE CONTURI A R DECLARAŢIE DE AVERE Nr.887/13.05.2016 Subsemnatul/Subsemnata, IAGĂR J. MARIANA LUCICA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, CNP, domiciliul, BUCUREŞTI,, cunoscând prevederile

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte

Mai mult

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Ca

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Ca Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/04.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Casa Teritoriala de Pensii Iasi, CNP, cu domiciliul IASI,

Mai mult

Mihalcea Daniela_avere

Mihalcea Daniela_avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIHALCEA G. DANIELA, având funcţia de CONSILIER la POLIŢIA LOCALĂ RÂMNICU VÂLCEA, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod penal privind

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Roman Monica Mihaela, având funcţia de profesor la Academia de Studii Economice din Bucuresti, cunoscând preved

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Roman Monica Mihaela, având funcţia de profesor la Academia de Studii Economice din Bucuresti, cunoscând preved Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Roman Monica Mihaela, având funcţia de profesor la Academia de Studii Economice din Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

MARUNTELU NELA

MARUNTELU NELA DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,, având funcţia de CONSILIER la PRIMARIA COMUNEI MODELU, CNP, domiciliul GLINA, jud. ILFOV, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

Microsoft Word - Eufemia Vieru_Dreptul Securitatii Sociale.docx

Microsoft Word - Eufemia Vieru_Dreptul Securitatii Sociale.docx CUPRINS TITLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ... 17 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ... 17 1. Contractul individual de muncă. Istoric.

Mai mult

Consiliul Legislativ

Consiliul Legislativ CONSILIUL LEGISLATIV DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,..., având funcţia de... la..., CNP..., domiciliul......, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

Mai mult

Microsoft Word - DECLARAŢIE DE AVERE 2018 (1).docx

Microsoft Word - DECLARAŢIE DE AVERE 2018 (1).docx DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Năstase Virginia, având funcţia de Director la Direcţia Socială, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE Anexa 2 Subsemnatul NEGREA TEODOR MIHAI, având funcţia de conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice, domiciliat

DECLARAŢIE DE INTERESE Anexa 2 Subsemnatul NEGREA TEODOR MIHAI, având funcţia de conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice, domiciliat DECLARAŢIE DE INTERESE Anexa 2 Subsemnatul NEGREA TEODOR MIHAI, având funcţia de conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice, domiciliat în Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE  DE  AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MATEESCU GEORGETA, având funcţia de Consilier superior I, Compartimentul Patrimoniu şi Întreţinere Direcţia Economică şi Patrimoniu, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ŞERBAN-OPRESCU ANCA-TEODORA având funcţia de Director departament la Academia de Studii Economcie din Bucureşt

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ŞERBAN-OPRESCU ANCA-TEODORA având funcţia de Director departament la Academia de Studii Economcie din Bucureşt Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ANCA-TEODORA având funcţia de Director departament la Academia de Studii Economcie din Bucureşti, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/ Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/ Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/05.05.2016 Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget, Financiar şi Contabilitate Compartimentul pentru

Mai mult

Nr.49/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Mu

Nr.49/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Mu Nr.49/03.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj, CNP, domiciliul Loc. Turda, Jud. Cluj. cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE NR.48/ Subsemnatul/Subsemnata, NIȚ Ă P. MIHAELA GABRIELA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR GRADAŢIA 3 la DIRECTIA GEN

DECLARAŢIE DE AVERE NR.48/ Subsemnatul/Subsemnata, NIȚ Ă P. MIHAELA GABRIELA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR GRADAŢIA 3 la DIRECTIA GEN DECLARAŢIE DE AVERE NR.48/24.05.2011 Subsemnatul/Subsemnata, NIȚ Ă P. MIHAELA GABRIELA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR GRADAŢIA 3 la DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ŞI PROTECŢIA COPILULUI IAŞI,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GHERGHEL VALENTIN, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Legislaţie, Contencios si Executare Silită din cadr

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GHERGHEL VALENTIN, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Legislaţie, Contencios si Executare Silită din cadr DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GHERGHEL VALENTIN, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Legislaţie, Contencios si Executare Silită din cadrul CASEI JUDETENE DE PENSII DOLJ, CNP ************,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. / Subsemnata, CHERECHEŞ G. DOINA MARGARETA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la A.J.P.I.S SĂLAJ, CNP, domiciliul, cunoscând

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. / Subsemnata, CHERECHEŞ G. DOINA MARGARETA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la A.J.P.I.S SĂLAJ, CNP, domiciliul, cunoscând DECLARAŢIE DE AVERE Nr. / Subsemnata, CHERECHEŞ G. DOINA MARGARETA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la A.J.P.I.S SĂLAJ, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Roman Mihai Daniel, având funcţia de profesor la Academia de Studii Economice din Bucuresti, cunoscând prevede

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Roman Mihai Daniel, având funcţia de profesor la Academia de Studii Economice din Bucuresti, cunoscând prevede Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Roman Mihai Daniel, având funcţia de profesor la Academia de Studii Economice din Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

Nr.392/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SIMA N. ZOIA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la DEPARTAMENTUL VIII - DIRECŢIA 1,

Nr.392/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SIMA N. ZOIA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la DEPARTAMENTUL VIII - DIRECŢIA 1, Nr.392/11.05.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SIMA N. ZOIA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la DEPARTAMENTUL VIII - DIRECŢIA 1, CNP, domiciliul BUCUREŞTI, SECTOR 2, cunoscând prevederile

Mai mult

Cuprins Capitolul I. Societatea i dreptul penal 1 Secţiunea 1. Societatea, ilicitul juridic i ilicitul penal 1 Secţiunea a 2-a. Raportul juridic penal

Cuprins Capitolul I. Societatea i dreptul penal 1 Secţiunea 1. Societatea, ilicitul juridic i ilicitul penal 1 Secţiunea a 2-a. Raportul juridic penal Cuprins Capitolul I. Societatea i dreptul penal 1 Secţiunea 1. Societatea, ilicitul juridic i ilicitul penal 1 Secţiunea a 2-a. Raportul juridic penal 5 1. Aspecte generale privind raporturile juridice

Mai mult

Lege Nr. 97 din pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilo

Lege Nr. 97 din pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilo Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 97 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor

Mai mult

11_FD_Fiscalitate_

11_FD_Fiscalitate_ FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Legea Nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzariicumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268

Legea Nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzariicumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268 Legea Nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzariicumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, Nicu M. MARCU, având funcţia de Director Școală Doctorală Economie II, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, Nicu M. MARCU, având funcţia de Director Școală Doctorală Economie II, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, Nicu M. MARCU, având funcţia de Director Școală Doctorală Economie II, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere

Mai mult

Microsoft Word - Mangu_Florin_Raspunderea_civila.doc

Microsoft Word - Mangu_Florin_Raspunderea_civila.doc Răspunderea civilă. Constantele răspunderii civile 355 Cuprins PARTEA I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ȘI RĂSPUNDEREA CIVILĂ... 5 TITLUL I. DE LA RĂSPUNDEREA SOCIALĂ LA RĂSPUNDEREA

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.14845/ Subsemnata ALDULEA-PIVARU A. ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evide

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.14845/ Subsemnata ALDULEA-PIVARU A. ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evide DECLARAŢIE DE AVERE Nr.14845/16.05.2018 Subsemnata ALDULEA-PIVARU A. ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Municipiul Braşov, CNP..., cu domiciliul

Mai mult

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, POPESCU RUXANDRA-IRINA, având funcția de prof. univ. dr. la FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC, domicili

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, POPESCU RUXANDRA-IRINA, având funcția de prof. univ. dr. la FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC, domicili DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, POPESCU RUXANDRA-IRINA, având funcția de prof. univ. dr. la FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC, domiciliul în BUCUREȘTI, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

acte constituire asociatii sportive

acte constituire asociatii sportive ACT CONSTITUTIV - PROCES VERBAL de constituire al Asociaţiei Sportive... încheiat la data de... În temeiul art.25 din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi a prevederilor din noul Cod Civil,

Mai mult

Legea 30

Legea 30 Titlul I-Regimul general al cadastrului Legea 30 /1996 Lege privind cadastrul si publicitatea imobiliara Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I- Dispozitii generale Art. 1. Cadastrul general

Mai mult

R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: , Fax: Pagina web:

R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: , Fax: Pagina web: R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96 Pagina web:www.cnpas.org DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE DECLARAŢIE DE AVERE

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, Cojanu Valentin, având funcţia de Director Şcoală Doctorală la ASE Bucureşti, CNP, domiciliul Bucureşti, cuno

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, Cojanu Valentin, având funcţia de Director Şcoală Doctorală la ASE Bucureşti, CNP, domiciliul Bucureşti, cuno Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, Cojanu Valentin, având funcţia de Director Şcoală Doctorală la ASE Bucureşti, CNP, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

Microsoft Word - bun declaratie avere 2018 fara CNP (1).doc

Microsoft Word - bun declaratie avere 2018 fara CNP (1).doc Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Țițan Emilia având funcția de director școală doctorală, la CSUD ASE Bucuești, CNP..., domiciliul București, str...., nr..., cunoscând prevederile art. 9 din Codul

Mai mult

Microsoft Word - Declaratie_Avere Buiuc Gianina

Microsoft Word - Declaratie_Avere Buiuc Gianina Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Buiuc Gianina, având funcţia de Sef Compartiment Managementul Calitatii si Control Intern Managerial la Academia de Studii Economice Bucuresti, domiciliul

Mai mult

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere (10).doc

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere (10).doc Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Dragomir Carlo Marius, având funcţia de Director la CPC Predeal CNP, domiciliul Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

Microsoft Word - Declaratie Avere iunie 2017 FARA DATE GAMAN

Microsoft Word - Declaratie Avere iunie 2017 FARA DATE GAMAN Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Găman Elena, având funcţia de Director la Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, CNP..., domiciliul...,

Mai mult