Dreptul familiei.indd

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Dreptul familiei.indd"

Transcriere

1 Cuprins Capitolul I. Aspecte generale despre familie 1 1. Noţiunea juridică de familie 1 2. Reglementarea relaţiilor de familie 2 3. Dreptul la căsătorie, dreptul de a întemeia o familie şi noţiunea de viaţă de familie 3 4. Obiectul dreptului civil al familiei 4 5. Principiile dreptului civil al familiei Aspecte generale Principiul monogamiei Principiul interzicerii căsătoriei între persoane de acelaşi sex Principiul caracterului laic al căsătoriei sau natura sub sec ventă a căsătoriei religioase Principiul solemnităţii încheierii căsătoriei Principiul liberului consimţământ al viitorilor soţi şi al exprimării sale depline la încheierea căsătoriei Principiul egalităţii în drepturi a copiilor Principiul solidarităţii familiale Principiul ocrotirii interesului superior al copilului Principiul egalităţii juridice a soţilor Principiul ocrotirii căsătoriei şi familiei Funcţiile familiei Funcţia biologică şi de perpetuare a speciei umane Funcţia educativă Funcţia economică Concubinajul 23 Capitolul al II lea. Aspecte generale despre logodnă, curtajul matrimonial şi căsătorie Logodna Noţiunea de logodnă Natura juridică a logodnei Condiţiile de valabilitate ale logodnei Efectele logodnei Ruperea logodnei şi efectele acesteia Curtajul matrimonial Căsătoria Noţiunea de căsătorie 32

2 VIII Dreptul familiei şi actele de stare civilă 3.2. Caracterele juridice ale căsătoriei Natura juridică a căsătoriei 34 Capitolul al III lea. Încheierea căsătoriei Condiţiile de fond necesare încheierii valabile a căsătoriei Condiţiile de fond pozitive Împlinirea vârstei matrimoniale Existenţa consimţământului viitorilor soţi Existenţa diferenţierii sexuale a viitorilor soţi Comunicarea reciprocă între soţi a stării de sănătate Condiţiile de fond negative Existenţa unei căsătorii a unuia dintre soţi (bigamia) Rudenia Tutela Alienaţia, debilitatea mintală şi lipsa vremelnică a discer nământului Căsătoria postumă Condiţiile de formă pentru încheierea căsătoriei Chestiuni prealabile Etapa preparatorie a încheierii căsătoriei Declaraţia de căsătorie Publicitatea declaraţiei de căsătorie Verificarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi a lipsei impedimentelor la căsătorie de către ofiţerul de stare civilă Soluţionarea opoziţiilor la căsătorie Etapa încheierii propriu zise a căsătoriei Încheierea căsătoriei de către ofiţerul de stare civilă Publicitatea virtuală şi publicitatea efectivă a căsătoriei Limba în care se celebrează căsătoria Procedura convenită de celebrare a căsătoriei Momentul încheierii căsătoriei Etapa ulterioară încheierii căsătoriei 58

3 Cuprins IX Capitolul al IV lea. Efectele căsătoriei Consideraţii generale Drepturile şi îndatoririle nepatrimoniale ale soţilor Dreptul la nume al soţilor Îndatorirea de respect şi sprijin moral reciproc Îndatorirea de fidelitate Îndatorirea de a locui împreună Obligaţia conjugală Îndatorirea de a respecta independenţa personală a celuilalt soţ Îndatorirea de a respecta regula codeciziei Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor Precizări prealabile privind regimul matrimonial Când produce efecte regimul matrimonial Fundamentul regimului matrimonial Principiile regimului matrimonial Locuinţa familiei Regimul actelor juridice având ca obiect locuinţa familiei Regimul actelor juridice care au ca obiect bunurile ce mobilează sau decorează locuinţa Drepturile soţilor asupra locuinţei închiriate Partajarea sau atribuirea contractului de închiriere la desfacerea căsătoriei Cheltuielile căsătoriei Gestionarea patrimoniului comun Mandatul convenţional Mandatul judiciar Actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele familiei. Limitarea judiciară a puterilor unuia dintre soţi Convenţia matrimonială Precizări prealabile Definiţia şi obiectul convenţiei matrimoniale Caracterele juridice ale convenţiei matrimoniale Încheierea convenţiei matrimoniale Simulaţia convenţiei matrimoniale Clauza de preciput Inopozabilitatea convenţiei matrimoniale Modificarea convenţiei matrimoniale 83

4 X Dreptul familiei şi actele de stare civilă Încheierea convenţiei matrimoniale de către minor Nulitatea convenţiei matrimoniale Regimurile matrimoniale Regimul matrimonial al comunităţii legale Principiile regimului matrimonial al comunităţii legale Trăsăturile regimului matrimonial al comunităţii legale Bunurile comune Bunurile proprii Veniturile din muncă şi cele asimilate acestora Regimul juridic al bunurilor proprii Dovada bunurilor soţilor Formalităţile de publicitate Mandatul tacit reciproc Limitele mandatului tacit reciproc Aportul de bunuri comune şi regimul acestuia Datoriile comune ale soţilor Regimul juridic al datoriilor soţilor. Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune Lichidarea regimului comunităţii Lichidarea comunităţii şi partajul Partajul în timpul regimului comunităţii Convenţiile contrare regimului comunităţii legale Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri Consideraţii prealabile Regimul bunurilor Inventarul bunurilor mobile Bunurile proprietate comună pe cote părţi ale soţilor Folosinţa de către un soţ a bunurilor celuilalt soţ Răspunderea soţilor pentru obligaţiile personale Dreptul de retenţie al soţilor Regimul matrimonial al comunităţii convenţionale Consideraţii prealabile Obiectul convenţiei matrimoniale Completarea comunităţii convenţionale 102

5 Cuprins XI Capitolul al V lea. Desfiinţarea, încetarea şi desfacerea căsătoriei Nulitatea căsătoriei Regimul juridic al nulităţii absolute a căsătoriei Cazurile de nulitate absolută a căsătoriei Lipsa vârstei matrimoniale Căsătoria fictivă Persoanele care pot invoca nulitatea absolută Regimul juridic al nulităţii relative Lipsa încuviinţărilor cauzate de lege Vicierea consimţământului unuia dintre soţi Încheierea căsătoriei în lipsa vremelnică a discernământului Încheierea căsătoriei între tutore şi persoana minoră Termenul de exercitare a acţiunii în anulare Caracterul personal al acţiunii în anulare Acoperirea anulabilităţii Efectele nulităţii Căsătoria putativă Situaţia copiilor Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti Încetarea căsătoriei Prezentare generală Încetarea căsătoriei prin moartea constatată fizic a unuia dintre soţi Încetarea căsătoriei prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi Desfacerea căsătoriei prin divorţ Prezentare generală Divorţul prin acordul părţilor pe cale judiciară Divorţul prin acordul părţilor pe cale administrativă sau prin procedura notarială Procedura soluţionării cererii de divorţ pe cale admi nistrativă sau notarială Divorţul din culpă Divorţul din cauza stării de sănătate a unui soţ Efectele divorţului Data desfacerii căsătoriei 121

6 XII Dreptul familiei şi actele de stare civilă 4.2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi Numele de familie după căsătorie Drepturile soţului divorţat Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi Efectele cu privire la regimul matrimonial Dreptul la despăgubiri Obligaţiile de întreţinere între foştii soţi Prestaţia compensatorie Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori Raporturile dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte divorţat Exercitarea autorităţii părinteşti de către alte persoane Locuinţa copilului după divorţul părinţilor Drepturile părintelui separat de copil Stabilirea contribuţiei părinţilor Modificarea măsurilor luate cu privire la copil 134 Capitolul al VI lea. Rudenia şi afinitatea Rudenia Definiţia, clasificarea şi gradul de rudenie Efectele şi dovada rudeniei Afinitatea 137 Capitolul al VII lea. Filiaţia Consideraţii generale Moduri de stabilire a filiaţiei Dovada filiaţiei Posesia de stat Timpul legal al concepţiunii Prezumţia de paternitate Recunoaşterea copilului Caracterele juridice ale recunoaşterii 144

7 Cuprins XIII 7.2. Felurile recunoaşterii Formele recunoaşterii Recunoaşterea de către minorul necăsătorit Nulitatea absolută ori relativă a recunoaşterii Contestarea recunoaşterii de filiaţie Acţiuni privind filiaţia Dispoziţii comune privind acţiunile legate de filiaţie Acţiunea în contestarea filiaţiei Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie Acţiunea în tăgada paternităţii Acţiunea în tăgada paternităţii introdusă de către soţul mamei Acţiunea în tăgada paternităţii pornită de către mama copilului Acţiunea în tăgada paternităţii introdusă de către pretinsul tată biologic Acţiunea în tăgada paternităţii pornită de către copii şi de către moştenitori Contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie Filiaţia în cazul reproducerii umane asistate medical cu terţ donator Aspecte generale Regimul filiaţiei Consimţământul părinţilor pentru reproducerea umană asistată medical cu terţ donator Contestarea filiaţiei Răspunderea tatălui Confidenţialitatea informaţiilor Drepturile şi obligaţiile tatălui faţă de copil 162 Capitolul al VIII lea. Situaţia legală a copilului Egalitatea în drepturi a copiilor Numele copilului din căsătorie Numele copilului din afara căsătoriei 164 Capitolul al IX lea. Adopţia Aspecte introductive Noţiunea de adopţie Principiile adopţiei 167

8 XIV Dreptul familiei şi actele de stare civilă 1.3. Adopţia internaţională Condiţiile de fond ale adopţiei Persoanele care pot fi adoptate Persoanele care pot adopta Consimţământul la adopţie Persoanele care trebuie să consimtă la adopţie Darea şi revocarea consimţământului părinţilor Refuzul părinţilor de a şi da consimţământul Procedura adopţiei Procedura administrativă Procedura judiciară Efectele hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a adopţiei Încetarea adopţiei Desfiinţarea adopţiei Nulitatea relativă a adopţiei Nulitatea absolută a adopţiei Menţinerea adopţiei Efectele hotărârii judecătoreşti de desfiinţare a adopţiei Desfacerea adopţiei Desfacerea de drept a adopţiei Desfacerea facultativă a adopţiei 186 Capitolul al X lea. Autoritatea părintească Aspecte generale Noţiunea de autoritate părintească Principiile autorităţii părinteşti Durata autorităţii părinteşti Îndatorirea de respect Neînţelegerile dintre părinţi Drepturile şi îndatoririle părinteşti Conţinutul autorităţii părinteşti Drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului Dreptul de a îndruma copilul în alegerea religiei Dreptul de a alege numele copilului Dreptul şi îndatorirea de supraveghere a copilului Dreptul de a controla relaţiile sociale ale copilului Dreptul de a cere înapoierea copilului de la alte persoane 194

9 Cuprins XV Dreptul de a stabili locuinţa copilului Schimbarea locuinţei părintelui şi a copilului care locuieşte cu acesta Schimbarea felului învăţăturii sau al pregătirii profesionale Obligaţia de întreţinere Drepturile şi obligaţiile părinţilor cu privire la bunurile copilului Independenţa patrimoniului părinţilor faţă de patrimoniul copilului Dreptul şi îndatorirea de a administra bunurile copilului şi de a încuviinţa actele juridice ale acestuia Exercitarea autorităţii părinteşti Regula exercitării autorităţii părinteşti Exercitarea autorităţii părinteşti în caz de divorţ Autoritatea părintească în situaţia copilului din afara căsătoriei Învoiala părinţilor în ceea ce priveşte exercitarea auto rităţii părinteşti Excepţia exercitării autorităţii părinteşti: exercitarea acesteia de către un singur părinte Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti Cazuri care determină decăderea. Condiţii Caracterul şi întinderea decăderii Protecţia copilului până la soluţionarea cererii de decădere Obligaţia de întreţinere în cazul decăderii din exerciţiul drepturile părinteşti Instituirea tutelei Redarea exerciţiului drepturilor părinteşti 206 Capitolul al XI lea. Obligaţia legală de întreţinere Noţiunea obligaţiei legale de întreţinere Caracterele juridice ale obligaţiei legale de întreţinere Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care se datorează Persoanele între care există obligaţia de întreţinere Ordinea în care se datorează obligaţia de întreţinere Ordinea subsidiară 214

10 XVI Dreptul familiei şi actele de stare civilă 4. Condiţiile generale ale obligaţiei legale de întreţinere Condiţii referitoare la creditorul obligaţiei de întreţinere Starea de nevoie a creditorului Creditorul să nu se poată întreţine din munca sa Creditorul să aibă o conduită conformă cu regulile de convieţuire socială Creditorul să nu se facă vinovat de naşterea şi menţinerea stării de nevoie Condiţia specială a stării de nevoie a creditorului minor Condiţii referitoare la debitorul obligaţiei de întreţinere Întinderea dreptului şi obligaţiei legale de întreţinere Cuantumul întreţinerii Modalităţi de executare a obligaţiei de întreţinere Modificarea pensiei de întreţinere Încetarea obligaţiei de întreţinere Când se plăteşte pensia de întreţinere Restituirea întreţinerii nedatorate Particularităţi ale obligaţiei legale de întreţinere între diferite categorii de persoane Obligaţia legală de întreţinere între soţi Obligaţia legală de întreţinere între foştii soţi Obligaţia legală de întreţinere între părinţi şi copii Obligaţia de întreţinere între alte rude naturale în linie dreaptă Obligaţia legală de întreţinere între fraţi şi surori Obligaţia legală de întreţinere între rudele rezultate din adopţie 227 Capitolul al XII lea. Tutela şi curatela minorului Tutela Chestiuni generale privind tutela Definiţia tutelei Caracterele juridice ale tutelei Condiţiile legale pentru instituirea tutelei Drepturile şi îndatoririle tutorelui cu privire la persoana copilului 233

11 Cuprins XVII 1.6. Drepturile şi îndatoririle tutorelui în legătură cu bunurile minorului Reprezentarea minorului şi încuviinţarea sau autorizarea actelor minorului Suma anuală necesară întreţinerii minorului Încetarea tutelei Curatela minorului 238 Capitolul al XIII lea. Starea civilă şi actele de stare civilă Consideraţii introductive Noţiunea şi natura juridică a stării civile Caracterele juridice ale stării civile Izvoarele stării civile Dovada stării civile Dovada stării civile cu actele şi certificatele de stare civilă Proba stării civile prin posesia de stat Dovada stării civile prin hotărârile judecătoreşti pronun ţate în materie de stare civilă Dovada căsătoriei Dovada filiaţiei Dovada concepţiunii cu mijloace de probă ştiinţifice Dovada filiaţiei faţă de mamă cu orice mijloace de probă Acţiunile de stare civilă Clasificarea acţiunilor de stare civilă Actele de stare civilă Definiţia actelor de stare civilă Natura juridică a actelor de stare civilă Certificatele de stare civilă Întocmirea actelor de stare civilă Categorii de înregistrări în registrele de stare civilă Înregistrările prin întocmirea actelor de stare civilă Situaţii în care se fac înregistrări prin întocmirea de acte de stare civilă Persoanele abilitate să întocmească actele de stare civilă Întocmirea actului de naştere Precizări prealabile Declaraţia de naştere a copilului 260

12 XVIII Dreptul familiei şi actele de stare civilă Forma declaraţiei de naştere a copilului Termenele în care se declară naşterea copilului Documentele pe baza cărora este înregistrată naşterea copilului Numele de familie al copilului Declaraţia de naştere tardivă Situaţia când naşterea a avut loc în străinătate Întocmirea propriu zisă a actului de naştere Înregistrarea gemenilor Întocmirea actului de naştere în cazul copilului găsit Întocmirea actului de naştere în cazul copilului părăsit Întocmirea actului de naştere în cazul adopţiei Întocmirea actului de naştere pentru copilul născut mort Întocmirea actului de căsătorie Competenţa ofiţerului de stare civilă de a încheia căsătoria Locul încheierii căsătoriei Declaraţia de căsătorie Opoziţii la încheierea căsătoriei Refuzul ofiţerului de stare civilă de a celebra căsătoria Noua declaraţie de căsătorie Încheierea căsătoriei Aspecte particulare ale încheierii căsătoriei în România de către cetăţeni străini care nu cunosc limba română Întocmirea actului de căsătorie Întocmirea actului de deces Competenţa ofiţerului de stare civilă de a întocmi actul de deces Declaraţia de deces Certificatul medical constatator al decesului Întocmirea actului de deces Constatarea fizică a morţii 291

13 Cuprins XIX Constatarea judecătorească a morţii Cazurile în care se poate dispune declararea judecăto rească a morţii Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă ale cetă ţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie Înregistrarea actelor de stare civilă în situaţii speciale Înregistrarea naşterii şi decesului produse în tren, la bordul unei nave sau aeronave ori al altui mijloc de transport în timpul unei călătorii pe teritoriul României Înregistrarea naşterii sau decesului la bordul unei aeronave în afara teritoriului României Înregistrarea actelor de stare civilă produse la bordul unei nave aflate în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române Înregistrările în jurnalul de bord sau în carnetul de drum Înregistrarea actelor de stare civilă în caz de mobilizare, război sau participare a forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român Eliberarea certificatelor de stare civilă Registrele de stare civilă Întocmirea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate de către autorităţile străine competente Înscrierea în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine competente Înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români, întocmite de autorităţile străine competente 301

14 XX Dreptul familiei şi actele de stare civilă Întocmirea noilor acte de stare civilă pentru cetăţenii români care s au aflat în localităţi ce au aparţinut României, localităţi care în prezent se găsesc pe teritoriul altor state Actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor cu datele conţinute în certificatele sau extrasele de stare civilă eliberate cetăţenilor români de către autorităţile străine care au fost înscrise/ transcrise în registrele de stare civilă române Înscrierea de menţiuni, anularea, modificarea, rectifi carea şi completarea actelor de stare civilă Înscrierea de menţiuni în actele de stare civilă Cazurile în care se fac menţiuni în actele de stare civilă Înscrierea menţiunii privind stabilirea filiaţiei şi contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii Înscrierea menţiunii privind desfacerea, anularea sau constatarea nulităţii adopţiei Înscrierea menţiunii privind încetarea, nulitatea sau desfacerea căsătoriei Înscrierea menţiunii privind schimbarea numelui Înscrierea menţiunii privind acordarea sau pierderea cetăţeniei române Anularea, modificarea, completarea şi rectificarea actelor de stare civilă Reguli speciale privind anularea actelor de stare civilă Reguli speciale privind completarea actelor de stare civilă Reguli speciale privind modificarea actelor de stare civilă Reguli speciale privind rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea Reguli de procedură privind anularea, completarea şi modificarea actelor de stare civilă 315 Bibliografie 317

PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE TRANSCRIEREA este reglementată de ART. 43 și 44 DIN LEGE

PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE TRANSCRIEREA este reglementată de ART. 43 și 44 DIN LEGE PROCEDURA DE ÎNTOCMIRE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI AFLAȚI ÎN STRĂINĂTATE TRANSCRIEREA este reglementată de ART. 43 și 44 DIN LEGEA 119/1996, REPUBLICATĂ, cu modificările și completările

Mai mult

Legea_119_1996_cu_privire_la_actele_de_stare_civila_Republicare_mai_2012

Legea_119_1996_cu_privire_la_actele_de_stare_civila_Republicare_mai_2012 LEGEA Nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă *) M.Of. nr. 339 din 18.5.2012 CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Actele de stare civilă şi persoanele care le întocmesc Art. 1 Actele de

Mai mult

VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ

VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ VIAŢA, PERSOANA ŞI DEMNITATEA UMANĂ ÎN NOUL COD CIVIL AL ROMÂNIEI Noul Cod Civil intră în vigoare la 1 octombrie 2011 Codul civil este un act normativ care cuprinde cele mai importante reglementări referitoare

Mai mult

Microsoft Word - roumanie-x.doc

Microsoft Word - roumanie-x.doc LEGE Nr. 21 din 1 martie 1991 *** Republicată Legea cetăţeniei române EMIS DE: PARLAMENTUL APARUTĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 6 martie 2000 *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 192/1999

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă.doc

Microsoft Word - Legea nr 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă.doc LEGEA Nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila*) ---------------- *) Republicata in temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.

Mai mult

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria loculu

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria loculu ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei.

Mai mult

Noul Cod civil Legea de aplicare nr. 71/2011 cu modificările aduse prin Legea nr. 54/2013 ü Decizii ale Curţii Constituţionale ü Recurs în interesul l

Noul Cod civil Legea de aplicare nr. 71/2011 cu modificările aduse prin Legea nr. 54/2013 ü Decizii ale Curţii Constituţionale ü Recurs în interesul l Noul Cod civil Legea de aplicare nr. 71/2011 cu modificările aduse prin Legea nr. 54/2013 ü Decizii ale Curţii Constituţionale ü Recurs în interesul legii Ediţie a II-a actualizată la 22 aprilie 2013 NOTA

Mai mult

Legea nr 21/1991 legea cetateniei romane

Legea nr 21/1991 legea cetateniei romane republicata in M. Of. nr. 98 din 06/03/2000 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 Cetatenia romana este legatura si apartenenta unei persoane fizice la statul roman. Cetatenii romani sunt egali in fata

Mai mult

Microsoft Word - Cod civil.doc

Microsoft Word - Cod civil.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI Camera Deputaţilor Senatul CODUL CIVIL TITLU PRELIMINAR Despre legea civilă Capitolul I Dispoziţii generale Obiectul Codului civil Conţinutul Codului civil Art.1 Dispoziţiile prezentului

Mai mult

Cuprins Capitolul I. Introducere în dreptul de moştenire 1 Secţiunea 1. Noţiune, terminologie specifică şi fundamentare legală 1 1. Noţiune 1 2. Termi

Cuprins Capitolul I. Introducere în dreptul de moştenire 1 Secţiunea 1. Noţiune, terminologie specifică şi fundamentare legală 1 1. Noţiune 1 2. Termi Cuprins Capitolul I. Introducere în dreptul de moştenire 1 Secţiunea 1. Noţiune, terminologie specifică şi fundamentare legală 1 1. Noţiune 1 2. Terminologie specifică 2 3. Fundamentare legală 3 Secţiunea

Mai mult

HOTĂRÂRE nr

HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 384 din 11 aprilie 2001 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează în străinătate

Mai mult

Microsoft Word - metodologia 1.doc

Microsoft Word - metodologia 1.doc METODOLOGIE nr. 1 din 13 octombrie 1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ MINISTERUL

Mai mult

Romania. miciliul in In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul

Mai mult

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ȘI EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ PROCURATE DIN STRĂINĂTATE Actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străină

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ȘI EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ PROCURATE DIN STRĂINĂTATE Actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străină TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ȘI EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ PROCURATE DIN STRĂINĂTATE Actele de stare civilă ale cetățenilor români întocmite în străinătate, la autoritățile locale competente, se transcriu,

Mai mult

CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ? Prezentare Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a venituri

CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ? Prezentare Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a venituri CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ? Prezentare Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea

Mai mult

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat

Mai mult

LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004 *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului Text în vigoare începând cu data de 1 ianuar

LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004 *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului Text în vigoare începând cu data de 1 ianuar LEGE Nr. 272/2004 din 21 iunie 2004 *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text

Mai mult

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 Data intrarii in vigoare :

Mai mult

TEMATICA pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de s

TEMATICA pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de s TEMATICA pentru concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică IUNIE 2019 I. PROBA TEORETICĂ

Mai mult

INFORMATII GENERALE EVIDENŢA PERSOANELOR Eliberarea primei cărţi de identitate Eliberarea unei noi cărţi de identitate Eliberarea cărţii de identitate

INFORMATII GENERALE EVIDENŢA PERSOANELOR Eliberarea primei cărţi de identitate Eliberarea unei noi cărţi de identitate Eliberarea cărţii de identitate INFORMATII GENERALE EVIDENŢA PERSOANELOR Eliberarea primei cărţi de identitate Eliberarea unei noi cărţi de identitate Eliberarea cărţii de identitate provizorii Eliberarea Cărţii de alegător Stabilirea

Mai mult

CERERE LOCUINTA SOCIALA-TIPIZATUL SE POATE MODIFICA IN FIECARE AN

CERERE LOCUINTA SOCIALA-TIPIZATUL SE POATE MODIFICA IN FIECARE AN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA CERERE PRIVIND ATRIBUIREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE Subsemantul/subsemnata..., domiciliat/ă..., cu reşedinţa în..., născut/ă la data de..., având C.N.P... telefon...

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_1-2019_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_1-2019_PAGINAT_.doc Revista Consideraţii Universul asupra Juridic divorţului nr. 1, soţilor ianuarie prin 2019, procedura pp. 21-27 notarială 21 II. STUDII, ARTICOLE, OPINII CONSIDERAŢII ASUPRA DIVORŢULUI SOŢILOR PRIN PROCEDURA

Mai mult

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

TRIBUNALUL PRAHOVA România, Ploieşti, str. Văleni nr.44, jud. Prahova, cod poştal Telefon:0244/544781, Fax: 0244/523265,

TRIBUNALUL PRAHOVA România, Ploieşti, str. Văleni nr.44, jud. Prahova, cod poştal Telefon:0244/544781, Fax: 0244/523265, TRIBUNALUL PRAHOVA România, Ploieşti, str. Văleni nr.44, jud. Prahova, cod poştal 100125 Telefon:0244/544781, Fax: 0244/523265, E-mail: tr.prahova@just.ro HOTĂRÂREA NR. 19 Şedinţa Colegiului de Conducere

Mai mult

xx.pdf

xx.pdf Cuprins Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat... 1 Statutul profesiei de avocat (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011)... 40 Codul deontologic al avocaților din

Mai mult

Microsoft Word - l_24_01_03_n_53.docx

Microsoft Word - l_24_01_03_n_53.docx Parlamentul României Imprimare Codul Muncii din 24/01/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 05/02/2003 Intrare in vigoare: 01/03/2003 Codul Muncii al României Tip Data Publicat 05/02/2003;

Mai mult

Microsoft Word - tutela redactat (1).docx

Microsoft Word - tutela redactat (1).docx Tema: TUTELA ASUPRA COPIILOR MINORI GLOSAR: Autoritate centrală pentru protecţia copilului Autoritate tutelară locală Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, abilitat să elaboreze, să promoveze

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetăţenilor români

Mai mult

Microsoft Word - Conventia matrimoniala.doc

Microsoft Word - Conventia matrimoniala.doc Introducere... XI Capitolul I. Principalele nońiuni de drept internańional privat din materia căsătoriei... 1 1. Ce înńelegem prin calificare primară şi care este legea după care se efectuează?... 1 1.1.

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT BURSE SEM II docx

Microsoft Word - ANUNT BURSE SEM II docx ANUNȚ BURSE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BURSELOR SOCIALE PE SEMESTRUL II AL ANULUI UNIVERSITAR 2018 2019 SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE INGINERIE PANA ÎN DATA DE 15 MARTIE 2019, ORA

Mai mult

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013 Cuprins Abrevieri... XVII TITLUL I. PARTEA GENERALĂ... 1 Capitolul I. Scopul procesului penal... 1 Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal... 3 Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului

Mai mult

Parlamentul Romaniei Lege nr. 21/1991 din 01/03/1991 Versiune actualizata la data de 23/03/2013 a cetateniei actualizat la data de

Parlamentul Romaniei Lege nr. 21/1991 din 01/03/1991 Versiune actualizata la data de 23/03/2013 a cetateniei actualizat la data de Parlamentul Romaniei Lege nr. 21/1991 din 01/03/1991 Versiune actualizata la data de 23/03/2013 a cetateniei romane @Text actualizat la data de 23.03.2013. Actul include modificarile din urmatoarele acte:

Mai mult

Numar dosar �����

Numar dosar ����� DOSAR NR. suplinirea consimțământului pârâtului în vederea deplasării in străinătate a minorei Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.. din 21.04.2015 reclamanta UAC a chemat în judecată

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)(*actualizată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cet

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)(*actualizată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cet ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)(*actualizată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români**) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL

Mai mult

acte constituire asociatii sportive

acte constituire asociatii sportive ACT CONSTITUTIV - PROCES VERBAL de constituire al Asociaţiei Sportive... încheiat la data de... În temeiul art.25 din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi a prevederilor din noul Cod Civil,

Mai mult

EVENIMENTE DEMOGRAFICE ÎN ANUL 2018 Datele prezentate în această publicaţie cu privire la evenimentele demografice au fost obţinute prin prelucrarea i

EVENIMENTE DEMOGRAFICE ÎN ANUL 2018 Datele prezentate în această publicaţie cu privire la evenimentele demografice au fost obţinute prin prelucrarea i EVENIMENTE DEMOGRAFICE ÎN ANUL 2018 Datele prezentate în această publicaţie cu privire la evenimentele demografice au fost obţinute prin prelucrarea informaţiilor cuprinse în buletinele statistice pentru

Mai mult

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ 1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă EMITENT:

HOTĂRÂRE Nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă EMITENT: HOTĂRÂRE Nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL

Mai mult

.. I. Aplicabilitatea Regulamentului nr. 2201/2003 pe teritoriul Romaniei Regulamentul nr. 2201/2003 este un act normativ comunitar, obligatoriu si di

.. I. Aplicabilitatea Regulamentului nr. 2201/2003 pe teritoriul Romaniei Regulamentul nr. 2201/2003 este un act normativ comunitar, obligatoriu si di .. I. Aplicabilitatea Regulamentului nr. 2201/2003 pe teritoriul Romaniei Regulamentul nr. 2201/2003 este un act normativ comunitar, obligatoriu si direct aplicabil dupa integrarea Romaniei in Uniunea

Mai mult

Microsoft Word - PO.SCIV.Starea civila.doc

Microsoft Word - PO.SCIV.Starea civila.doc Pagina 1 din 11 PRIMARIA STARE CIVILA COD: P.O. SCIV.02 Pagina 2 din 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Mai mult

Pag. 1 din 19 Act sintetic la data 07-feb-2008 pentru Legea 248/2005 LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor r

Pag. 1 din 19 Act sintetic la data 07-feb-2008 pentru Legea 248/2005 LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor r Pag. 1 din 19 Act sintetic la data 07-feb-2008 pentru Legea 248/2005 LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate Forma sintetică la data 07-feb-2008.

Mai mult

Microsoft Word - Anexa_4_Conventie_Individuala_Practica_final

Microsoft Word - Anexa_4_Conventie_Individuala_Practica_final CONVENŢIE CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat Prezenta convenţie se încheie între: Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA

Mai mult

Manual clasa a Xa bun de tipar George

Manual clasa a Xa bun de tipar George CAPITOLUL IX NOŢIUNI LEGISLATIVE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ Contractul individual de muncă. Definiţie. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică (salariat)

Mai mult

Facultatea de Studii Europene Str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, RO Tel.: , Fax: , Cerere pe

Facultatea de Studii Europene Str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, RO Tel.: , Fax: ,   Cerere pe Cerere pentru acordarea locului de cazare pe considerent de social Anexa nr. 7 Secretariatul Facultăţii de Studii Europene Confirmăm datele referitoare la înmatriculare, Numele şi prenumele angajatului

Mai mult

Regulament Pensii

Regulament Pensii PROIECT REGULAMENT PENSII C.A.A. V 10.0-2016 Regulament pensii Art. 1 Exercitare dreptului la pensie din sistemul C.A.A. Dreptul la pensie, respectiv la asigurările sociale ale avocaților și urmașilor

Mai mult

Microsoft Word - Stefan_Emilia_Drept_administrativ_Caiet_seminar_2014.doc

Microsoft Word - Stefan_Emilia_Drept_administrativ_Caiet_seminar_2014.doc Cuprins 5 Cuprins Tema 1 Noţiuni introductive... 17 1. Dreptul administrativ... 17 2. Delimitarea între drept public şi drept privat... 18 3. Noţiunile de regim de putere publică, serviciu public, interes

Mai mult

Microsoft Word - Negrila_Daniela_Testamentul_in_noul_Cod_civil_PAGINAT_

Microsoft Word - Negrila_Daniela_Testamentul_in_noul_Cod_civil_PAGINAT_ Cuprins 7 Cuprins Prefaţa autorului... 15 CAPITOLUL 1. INTRODUCERE... 17 Secţiunea 1.1. Justificare... 17 Secţiunea 1.2. Privire istorică asupra testamentului... 19 1.2.1. În dreptul roman... 19 1.2.2.

Mai mult

PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar Cursurile vor avea în vedere tematica și bibliografia

Mai mult

curs DIP editura final.mdi

curs DIP editura final.mdi Cuprins Capitolul 1. Introducere...1 1. Definiţia dreptului internaţional public... 1 2. Particularităţile şi natura dreptului internaţional public... 2 3. Dreptul internaţional public şi dreptul intern...

Mai mult

Microsoft Word - HG1539 Norme metodologice OUG105.doc

Microsoft Word - HG1539 Norme metodologice OUG105.doc HOTĂRÂRE Nr. 1539 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA COMUNA BÂRSEȘTI Primăria comunei Bârsești, județul Vrancea, organizează concurs în data de 15 aprilie 2019 ora 10:00 (pr

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA COMUNA BÂRSEȘTI Primăria comunei Bârsești, județul Vrancea, organizează concurs în data de 15 aprilie 2019 ora 10:00 (pr R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA COMUNA BÂRSEȘTI Primăria comunei Bârsești, județul Vrancea, organizează concurs în data de 15 aprilie 2019 ora 10:00 (proba scrisă) și 18 aprilie 2019, ora 14:00 (interviul),

Mai mult

Microsoft Word - Tematica Drept 2016.doc

Microsoft Word - Tematica  Drept 2016.doc UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI ŞI IFR SESIUNEA IUNIE 2016 DREPT CIVIL ANUL I 1. Raportul

Mai mult

OBLIGATII EDITIA mdi

OBLIGATII EDITIA mdi Cuprins Capitolul I. Încheierea contractului 1 1. Oferta de a contracta. Lipsa unei acceptări valabile. Consecinţe 1 2. Emiterea facturilor în temeiul unui contract pretins existent. Necontestarea facturilor

Mai mult

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ:

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ: La ce vă folosesc căile de atac şi care sunt acestea Acestea vă dau posibilitatea să îndreptaţi greşelile săvârşite de instanţele de judecată, prin aducerea lor la cunoştinţa instanţelor superioare, care

Mai mult

PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar PROGRAMUL cursurilor de pregătire pentru persoanele care intenționează să participe la examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar Cursurile vor avea în vedere tematica și bibliografia

Mai mult

Romanian

Romanian Romanian Translation kindly provided by Dr. Radu Bogdan BOBEI, member of UNIDROIT Governing Council (2014-2018), Associate Professor (University of Bucharest, Faculty of Law), independent scholar and writer.

Mai mult

LEGE Nr. 416/2001 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat Text în vigoare începând cu data de 14 noiembrie 2018 REALIZATOR: COMPANIA DE INFOR

LEGE Nr. 416/2001 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat Text în vigoare începând cu data de 14 noiembrie 2018 REALIZATOR: COMPANIA DE INFOR LEGE Nr. 416/2001 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat Text în vigoare începând cu data de 14 noiembrie 2018 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI DREPT PROCESUAL CIVIL PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE

TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI DREPT PROCESUAL CIVIL PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI DREPT PROCESUAL CIVIL PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ AFERENT PROGRAMULUI

Mai mult

HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 21 aprilie 2000 "Pentru modificarea şi completarea Legii

HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 21 aprilie 2000 Pentru modificarea şi completarea Legii HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 944-XIV din 21 aprilie 2000 "Pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la notariat"* Nr.23 din 26.04.2001 Monitorul

Mai mult

ORDIN Nr. 432 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) di

ORDIN Nr. 432 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) di ORDIN Nr. 432 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea

Mai mult

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI ȘI IFR SESIUNEA IULIE 2019 DREPT CIVIL ANUL I 1. Raportul

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Dat fiind că actualul context impune adoptarea stringentă a tuturor măsurilor

Mai mult

REZUMAT Prezenta lucrare urmărește realizarea unei analize a problematicii rolului şi locului coproprietăţii în materia modalităţilor dreptului de pro

REZUMAT Prezenta lucrare urmărește realizarea unei analize a problematicii rolului şi locului coproprietăţii în materia modalităţilor dreptului de pro REZUMAT Prezenta lucrare urmărește realizarea unei analize a problematicii rolului şi locului coproprietăţii în materia modalităţilor dreptului de proprietate, configurarea coordonatelor sale dintr-un

Mai mult

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social) Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social) Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social) Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară 02401 Alba Iulia A 2370/11.06.2019 Exemplar unic A N U N Ţ privind organizarea concursurilor de încadrare a următoarelor posturi de personal

Mai mult

Microsoft Word - 19

Microsoft Word - 19 LEGE Nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor Text în vigoare începând cu data de 10 decembrie 2007 Text actualizat prin produsul informatic

Mai mult

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie

Mai mult

IMPLICAREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE ÎN EXERCITAREA OBLIGAȚIEI DE ÎNTREȚINERE Daniel BUDA The Involvement of the Local Authorities in the Fulfillme

IMPLICAREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE ÎN EXERCITAREA OBLIGAȚIEI DE ÎNTREȚINERE Daniel BUDA The Involvement of the Local Authorities in the Fulfillme IMPLICAREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE ÎN EXERCITAREA OBLIGAȚIEI DE ÎNTREȚINERE Daniel BUDA The Involvement of the Local Authorities in the Fulfillment of the Maintenance Obligation Abstract Maintenance

Mai mult

Microsoft Word - ANEXA1_448.doc

Microsoft Word - ANEXA1_448.doc ./ 2007 ANEXA nr. 1 CERERE şi DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.12 alin. (1) lit. b), e) g) şi la alin.(2) din Legea nr.448/2006 DOMNULUI DIRECTOR EXECUTIV

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010

HOTĂRÂRE Nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 HOTĂRÂRE Nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea

Mai mult

TEME DE LICENŢĂ Anul universitar Lect. univ. drd. Dumitru GOŞA Disciplina - Criminalistică 1. Asistența tehnico-criminalistică a descoperiri

TEME DE LICENŢĂ Anul universitar Lect. univ. drd. Dumitru GOŞA Disciplina - Criminalistică 1. Asistența tehnico-criminalistică a descoperiri TEME DE LICENŢĂ Anul universitar 2015-2016 Lect. univ. drd. Dumitru GOŞA Disciplina - Criminalistică 1. Asistența tehnico-criminalistică a descoperirii și investigării violului. 2. Caracteristica criminalistică

Mai mult

Microsoft Word - BAREM NOTARE 3 ANI_DE SEMNAT_CORECT

Microsoft Word - BAREM NOTARE 3 ANI_DE SEMNAT_CORECT UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI JUDECĂTORESC PENTRU PERSOANELE CARE AU EXERCITAT TIMP DE 3 ANI FUNCȚII DE SPECIALITATE JURIDICĂ BAREM NOTARE - DREPT CIVIL I. Subiectul nr. 1: Reguli speciale

Mai mult

SMART UPDATE din 04/04/2011 Buletin informativ de noutăţi legislative referitoare la legislaţia muncii, reglementări fiscale şi alte acte normative ca

SMART UPDATE din 04/04/2011 Buletin informativ de noutăţi legislative referitoare la legislaţia muncii, reglementări fiscale şi alte acte normative ca SMART UPDATE din 04/04/2011 Buletin informativ de noutăţi legislative referitoare la legislaţia muncii, reglementări fiscale şi alte acte normative care vizează managementul resurselor umane Lege nr. 40

Mai mult

LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAM

LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAM LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie

Mai mult

Microsoft Word - Eufemia Vieru_Dreptul Securitatii Sociale.docx

Microsoft Word - Eufemia Vieru_Dreptul Securitatii Sociale.docx CUPRINS TITLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ... 17 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ... 17 1. Contractul individual de muncă. Istoric.

Mai mult

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI PRIMARUL COMUNEI RĂDUCĂNENI ANEXA la proiectul de Hotărâre nr. 3161/RG/20.05.2013 REGULAMENT privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor

Mai mult

DREPTUL CIVIL 1. Drepturile civile pot fi limitate: a. prin lege organică şi ordinară; b. prin lege organică, doar în temeiurile prevăzute de Constitu

DREPTUL CIVIL 1. Drepturile civile pot fi limitate: a. prin lege organică şi ordinară; b. prin lege organică, doar în temeiurile prevăzute de Constitu DREPTUL CIVIL 1. Drepturile civile pot fi limitate: a. prin lege organică şi ordinară; b. prin lege organică, doar în temeiurile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova; c. prin lege ordinară, doar

Mai mult

romane NCC+LPA.indd

romane NCC+LPA.indd TITLUL PRELIMINAR. Despre legea civilă [1] Capitolul I. Dispoziţii generale Art. 1. Izvoarele dreptului civil. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi principiile generale ale dreptului.

Mai mult

LEGE Nr. 156/2000 din 26 iulie 2000 *** Republicată privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PU

LEGE Nr. 156/2000 din 26 iulie 2000 *** Republicată privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PU LEGE Nr. 156/2000 din 26 iulie 2000 *** Republicată privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 25 martie

Mai mult

Microsoft Word - GHID DE MEDIERE PENTRU MAGISTRATI doc

Microsoft Word - GHID DE MEDIERE PENTRU MAGISTRATI doc GHID DE MEDIERE PENTRU MAGISTRAŢI Medierea în materie civilă. Medierea familială. Medierea în cauzele penale* 05.02.2010 Judecător Cristi Danileţ, Cuprins: I. Procesul judiciar şi ADR II. Judecătorul şi

Mai mult

FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil,

FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil, FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art. 5-23 NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil, guvernând atât faza judecăţii, cât şi faza executării

Mai mult

0622 bt:Layout 1.qxd

0622 bt:Layout 1.qxd PARTEA I Anul 177 (XXI) Nr. 622 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Miercuri, 16 septembrie 2009 SUMAR Nr. Pagina Nr. Pagina HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 922. Hotărâre pentru modificarea și completarea

Mai mult

CAP. II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs ART. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii s

CAP. II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs ART. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii s CAP. II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs ART. 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de concurs, în funcţie de specificul

Mai mult

AH19.doc

AH19.doc CONSILIUL LOCAL SEGARCEA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR R E G U L A M E N T U L PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL ORAŞULUI

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr. 821082 Din 07.11.2018 Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROTECȚIE INSTITUȚIONALĂ Anghel Saligny CERNAVODĂ Resurse

Mai mult

Drept civil-succesiuni

Drept civil-succesiuni Drept civil. Succesiuni Anul IV Sem. II Drept - 2012 MULTIPLE CHOISE 1 In ce conditii este influentata cota sotului supravietuitor de renuntarea sau nedemnitatea unuia dintre copii defunctului? A. daca

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 585/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială

HOTĂRÂRE Nr. 585/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială HOTĂRÂRE Nr. 585/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială Text în vigoare începând cu data de 12 septembrie

Mai mult

DREPTURILE OMULUI 1. Dreptul de proprietate: a. se regăsește în conținutul propriu-zis al Convenției Europene a Drepturilor Omului; b. se regăsește în

DREPTURILE OMULUI 1. Dreptul de proprietate: a. se regăsește în conținutul propriu-zis al Convenției Europene a Drepturilor Omului; b. se regăsește în DREPTURILE OMULUI 1. Dreptul de proprietate: a. se regăsește în conținutul propriu-zis al Convenției Europene a Drepturilor Omului; b. se regăsește în textul Protocolului adițional la Convenția Europeană

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

Legea nr. 192/2006

Legea nr. 192/2006 LEGE Nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 22 mai 2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

Microsoft Word - Lucretia Dogaru-Teste grila pentru licenta_COR_.doc

Microsoft Word - Lucretia Dogaru-Teste grila pentru licenta_COR_.doc Lucreţia DOGARU, Ioan SABĂU-POP, Lucian CHIRIAC, Adrian BOANTĂ, Rodica Lacrima BOILĂ, Olimpiu SABĂU-POP, Daniela VALEA, Eugen HURUBĂ, Ozana Claudia VODĂ, Ramona Mihaela MOLDOVAN, Roxana Maria ROBA CULEGERE

Mai mult

C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL

C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL dosar nr. 1766/105/2013 Lege 134/2010 R1- CONTESTAȚIILE

Mai mult

Microsoft Word - LEGE 192_2006.doc

Microsoft Word - LEGE 192_2006.doc LEGE Nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 22 mai 2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

Publicitatea imobiliara_.indd

Publicitatea imobiliara_.indd Cuprins Titlul I. Noţiuni introductive privind publicitatea imobiliară 1 Capitolul I. Aspecte generale 1 1. Principiul securităţii drepturilor subiective civile 1 2. Publicitatea mijloc de realizare a

Mai mult

PROIECT

PROIECT PROIECT Anexa nr. 1 Norma privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative Având în vedere prevederile art. 77 alin. (3) şi (4), art. 93 şi art. 94 din Legea

Mai mult

Microsoft Word - carte_exprimare_FINAL

Microsoft Word - carte_exprimare_FINAL Cuprins Cuvânt înainte... XIII Argument... XV Abrevieri... XIX Titlul I. Simetria reglementării principiului libertăţii de exprimare la nivel regional... 1 Capitolul I. Generalitatea normativă a principiului

Mai mult