Microsoft Word - MT SDEE INT Fundeni 2017

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - MT SDEE INT Fundeni 2017"

Transcriere

1 MEMORIU DE PREZENTARE 1. DENUMIREA PROIECTULUI Pr. nr /2017 Îmbunătăţire nivel de tensiune sat Fundeni, comuna Fundeni, judeţul Galaţi. 2. TITULAR 2.1. Numele companiei: S.D.E.E. Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galaţi 2.2. Adresa poştală: str. Nicolae Bălcescu, nr. 35A, cod , mun. Galaţi, jud. Galaţi, telefon , fax , internet Numele persoanelor de contact: Şef S.C.U.L.I., Ing. Valerica PÂSLARU 2.4. Director: Ec. Claudiu IACOB 2.5. Responsabil pentru protecţia mediului: Ing. Otilia Valeria DANILOV 3. DESCRIEREA PROIECTULUI 3.1. Rezumatul proiectului Amplasarea a trei posturi de transformare tip PTA 20-0,4 kv, proiectate cu echipament modern. Racordarea PTA-urilor proiectate la LEA 20 kv INT Fundeni Reconfigurarea si modernizarea LEA 0,4 kv existentă. PTA ,4 kv-100 kva proiectat: pe stâlpul nr. 3 al racod LEA 20 kv INT Fundeni, se va monta o consolă de derivaţie tip CDV 550, de unde se va realiza un racord 20 kv(30 m) prin montarea stalpului proiectat nr. 1 de tip SC in fundatie turnata, echipat cu separator tripolar de exterior în montaj vertical, confecţie metalică pentru montarea suportului tripolar cu sigurante fuzibile de exterior si descarcatoare ZnO cu disconnector, 24 kv şi cutiilor terminale termocontractibile de exterior pentru trecerea LEA LES 20 kv. Toate echipamentele montate pe acest stâlp se vor lega la priza de pământ de 4Ω proiectată. LES 20 kv proiectata in lungime de 420 m se va realiza cu cablu 20 kv tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mm 2 Pentru realizarea trecerii din LES- LEA 20kV se va planta stalpul nr. 2 de tip SC (proiectat) Acest stâlp va fi echipat cu o consolă CIT 140, un separator tripolar de exterior în montaj vertical 24 kv, confecţie metalică pentru montarea descărcătorilor şi cutiilor terminale termocontractibile de exterior. Din stalpul nr. 2 se va realiza o LEA 20 kv nou proiectată in lungime de 15m ( din conductor neizolat Al-Ol 50/8 mm 2 )din care va alimenta PTA 1 nou proiectat. PTA 1 20/0,4 kv-100 kva se va echipa cu: - suport tripolar cu sigurante fuzibile de exterior (6,3A) si descarcatoare ZnO cu - transformator trifazat de putere ( cu S n = 100 Kva) proiectat în constructie 1

2 PTA ,4 kv-100 kva proiectat: pe stâlpul nr. 12 al racod LEA 20 kv INT Fundeni, se va monta o consolă de derivaţie tip CDV 550, de unde se va realiza un racord 20 kv(20 m) prin montarea stalpului proiectat nr. 1 de tip SC in fundatie turnata. Acest stâlp va fi echipat cu o consolă CIT 140, un separator tripolar de exterior în montaj orizontal 24 kv. Din stalpul nr. 2 se va realiza LEA 20 kv in lungime de 15m, care va alimenta PTA 2, proiectat. PTA 2 20/0,4 kv-100 kva se va echipa cu: - suport tripolar cu sigurante fuzibile de exterior (6,3A) si descarcatoare ZnO cu - transformator trifazat de putere ( cu S n = 100 Kva) proiectat în constructie PTA 3 20/0,4 kv-63 kva proiectat: din stâlpul nr. 18 al racod LEA 20 kv INT Fundeni, se va monta o consolă de derivaţie tip CDV 550, de unde se va realiza un racord 20 kv(20 m) prin montarea stalpului proiectat nr. 1 de tip SC in fundatie turnata, echipat cu separator tripolar de exterior în montaj vertical, confecţie metalică pentru montarea suportului tripolar cu sigurante fuzibile de exterior si descarcatoare ZnO cu disconnector, 24 kv şi cutiilor terminale termocontractibile de exterior pentru trecerea LEA LES 20 kv. Toate echipamentele montate pe acest stâlp se vor lega la priza de pământ de 4Ω proiectată. LES 20 kv proiectata in lungime de 300 m se va realiza cu cablu 20 kv tip A2XS(FL)2Y 3x(1x150)mm 2 Trecerea din LES- LEA 20kV se va realiza prin plantarea stalpului nr. 2 tip SC proiectat Acest stâlp va fi echipat cu o consolă CIT 140, un separator tripolar de exterior în montaj vertical 24 kv, confecţie metalică pentru montarea descărcătorilor şi cutiilor terminale termocontractibile de exterior. Din stalpul nr. 2 se va realiza LEA 20 kv in lungime de 20m, care va alimenta PTA 3, proiectat. PTA 3 20/0,4 kv-63 kva se va echipa cu: - suport tripolar cu sigurante fuzibile de exterior (4A) si descarcatoare ZnO cu - transformator trifazat de putere ( cu S n = 63 Kva) proiectat în constructie 3.2. Justificarea necesităţii proiectului Lucrarea este determinată de starea tehnică necorespunzătoare a reţelelor electrice aeriene din zona localităţii FUNDENI, alimentate din PTA 5382 INT Fundeni 20/0,4 kv kva şi PTA 5381 Fundeni Comună (CAP) 20/0,4 kv kva, lucru care face să nu poată fi asigurat nivelul de tensiune corespunzător şi nici o siguranţă în exploatare, existând risc ridicat de natură electrică, cu pericol de afectare a personalului prin electrocutare sau prin efectul termic al arcului 2

3 3.3. Alte autorizaţii cerute pentru proiect Certificat de Urbanism nr. 13 / copie, eliberat de Consiliul Local comuna Fundeni Localizarea proiectului - localitatea Fundeni, comuna Fundeni, judeţul Galaţi Descriere a impactului potenţial Nu prezintă impact negativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. 4. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU 4.1. Protecţia calităţii apelor Nu sunt afectate stabilitatea şi funcţionalitatea apelor de suprafaţă. Se interzice deversarea de către constructor, în apele de suprafaţă a substanţelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele, etc), precum şi a deşeurilor inerte rezultate Protecţia aerului Mijloacele de transport şi utilajele folosite la executarea lucrărilor vor fi verificate tehnic, pentru a nu depăşi limitele maxime admise ale emisiilor de noxe Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor Maşinile şi utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerinţelor tehnice privind limitele nivelului acustic. La efectuarea lucrărilor în zonele populate, constructorul va asigura măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depăşirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental Protecţia împotriva radiaţiilor 4.5. Protecţia solului şi a subsolului Lucrările de construcţie se vor executa cu ocuparea unei suprafeţe minime de teren, reducându-se la minimum afectarea mediului. Se interzice deversarea pe sol a substanţelor periculoase (uleiuri, combustibil, vopsele, diluanţi, etc). Constructorul va deţine şi utiliza rezervoare / recipienţi etanşi pentru depozitarea temporară a materialelor şi substanţelor periculoase Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 4.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public Constructorul va avea în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate 3

4 Tipurile de deşeuri rezultate din execuţia lucrărilor de construcţie sunt menţionate în tabelul de mai jos: Nr. crt Denumire deşeu Cod deşeu 1 Ambalaje de hârtie şi carton Ambalaje din materiale plastice Ambalaje metalice Beton şi moloz rezultat din demolări Deşeuri ceramice şi porţelan Deşeuri de lemn Deşeuri de sticlă Cupru, bronz, alamă Aluminiu Fier, fontă, oţel Amestecuri metalice Modul de gospodărire a deşeurilor Denumire deşeu Eliminare / Valorificare deşeu Ambalaje de hartie şi carton Valorificare prin societăţi atestate Materiale ceramice porţelan (izolatoare ceramice) Valorificare prin societăţi atestate/beneficiarului Conductor Oţel - Aluminiu) Valorificare prin societăţi atestate/beneficiarului Fier, fontă, oţel (armături Valorificare prin societăţi atestate/beneficiarului fundaţii) Pământ şi pietre Eliminare în locuri special amenajate Materialele valorificabile / refolosibile specificate în tabelul de mai sus se vor preda beneficiarului conform procedurii de predare primirea acestora. Constructorul asigură : Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii; Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat (depozitare în recipienţi etanşi, cutii metalice / PVC, butoaie metalice / PVC etc); Efectuarea transportului deşeurilor în condiţii de siguranţă la agenţii economici specializaţi în valorificarea deşeurilor. Este interzisă arderea / neutralizarea şi abandonarea deşeurilor în instalaţii, respectiv locuri neautorizate acestui scop Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase La executarea lucrărilor prevăzute în documentaţia tehnică, precum şi în exploatarea acestora, instalaţiile electrice nu poluează mediul înconjurator prin tehnologiiile aplicate. Nu se evidenţiază substanţe şi preparate chimice periculoase utilizate şi/sau produse. 5. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI Instalaţiile electrice prevăzute în prezenta documentaţie nu produc emisii de poluanţi, deci nu sunt necesare dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 6. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) 4

5 7. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER Nu sunt necesare lucrări de organizare de şantier. Lucrările care devin ascunse vor fi confirmate calitativ prin procese verbale de lucrări ascunse însuşite de reprezentantul constructorului, beneficiarului şi eventual proiectantul. 8. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE/LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII La terminarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora în circuitul funcţional iniţial. Constructorul are obligaţia de a preda amplasamentul către beneficiar, liber de reclamaţii şi sesizări. ÎNTOCMIT Ing. Cristian DODU 5

MEMORIU DE PREZENTARE 1. DENUMIREA PROIECTULUI Denumirea lucrarii : Pr. nr. 41/2019 Alimentare cu energie electrica a locului de consum salon evenimen

MEMORIU DE PREZENTARE 1. DENUMIREA PROIECTULUI Denumirea lucrarii : Pr. nr. 41/2019 Alimentare cu energie electrica a locului de consum salon evenimen MEMORIU DE PREZENTARE 1. DENUMIREA PROIECTULUI Denumirea lucrarii : Pr. nr. 41/2019 Alimentare cu energie electrica a locului de consum salon evenimente localitatea Draganesti, apartinand II Buhoci Sofia,

Mai mult

SC NOVACSUR IMPEX SRL

SC NOVACSUR IMPEX SRL S.C. PIATRA SI NISIP S.R.L. Seini, str. Baii, nr. 127A, jud. Maramures MEMORIU DE PREZENTARE În vederea obţinerii acordului de mediu pentru SCOATERE TEREN DIN FOND FORESTIER IN VEDEREA EXTINDERII CARIERA

Mai mult

PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODAR

PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODAR PROIECT NR. 53/2017 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA LA IMOBIL D+P+4E,SOLA 29 PARCELA A158/5 TRUP 1(D) LOT 3/1/2/2/1 ZONA MAMAIA NORD, NAVODARI JUD. CONSTANTA Faza :D.T.A.C. BENEFICIAR BURUNTEA

Mai mult

MEMORIU TEHNIC

MEMORIU TEHNIC MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU CONFORM ORDIN 135/2010 I. Denumirea proiectului EXECUTIE HALA DEPOZITARE, PLATFORMA BETONATA, REFACERE ZID APARARE CU TALUZ RAU VEDEA II. Titular

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj Decizia etapei de încadrare Nr.452/... Ca urmare a solicitării depuse de PFA Matei Camelia, cu dsediul în com. Melinesti,

Mai mult

Microsoft Word - proiect decizie Electrica racord Energo Vi?ina.doc

Microsoft Word - proiect decizie Electrica racord Energo Vi?ina.doc Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice AgenŃia NaŃională pentru ProtecŃia Mediului AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului DÂMBOVIȚA PPOIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE Nr. din 24.05.2013 Ca urmare a solicitării

Mai mult

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova PROIECT DECIZIA ETAPEI

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova PROIECT DECIZIA ETAPEI PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OMV PETROM S.A., reprezentata prin Mincu Adrian Director administrare al Rafinariei Petrobrazi,

Mai mult

Nr. /ARBDD/ Către, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA- LITORAL Strada Mircea cel Bătrân, nr.127, loc.constanţa, jud.constanţa Tel.:

Nr. /ARBDD/ Către, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA- LITORAL Strada Mircea cel Bătrân, nr.127, loc.constanţa, jud.constanţa Tel.: Nr. /ARBDD/.05.2012 Către, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA- LITORAL Strada Mircea cel Bătrân, nr.127, loc.constanţa, jud.constanţa Tel.: 0241 673 036; fax: 0241 673 025 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaṭi PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC GDF Suez

Mai mult

I. MEMORIU TEHNIC

I. MEMORIU TEHNIC MEMORIU TEHNIC CONFORM LEGII 292/2018: I. ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL FUNDULEA, JUDETUL CALARASI II. Titular Primaria Orasului Fundulea Adresa: Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 18, oras Fundulea,

Mai mult

ST Descărcătoare cu oxizi metalici de joasă tensiune

ST Descărcătoare cu oxizi metalici de joasă tensiune Pagina: 1 / 10 SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Prezentul document a fost întocmit de către : Divizia Conectare la Rețea şi Modernizare Serviciul Politici Tehnice din cadrul DELGAZ GRID S.A. 1 Pagina: 2 / 10 FOAIE

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010 I. DENUMIREA PROIECTULUI:,,Extindere conducta distributie gaze naturale str. HCC, trons

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010 I. DENUMIREA PROIECTULUI:,,Extindere conducta distributie gaze naturale str. HCC, trons MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5 DIN ORDINUL MMP 135/2010 I. DENUMIREA PROIECTULUI:,,Extindere conducta distributie gaze naturale str. HCC, tronson CT- nr.173, Alexandria. Faza de proiectare:proiect

Mai mult

AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr....din... Ca urmare a cererii adresate de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTAŢIRI FUNC

AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr....din... Ca urmare a cererii adresate de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTAŢIRI FUNC AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr....din... Ca urmare a cererii adresate de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTAŢIRI FUNCIARE MOLDOVA NORD- UNITATEA DE ADMINISTRARE BOTOŞANI,

Mai mult

S.C. ALPIN CONSTRUCT INT SRL STR. LT. Ion Musat,nr 10, Oras Cernavoda, Jud.Constanta MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE pentru obtinerea Avizului de mediu c

S.C. ALPIN CONSTRUCT INT SRL STR. LT. Ion Musat,nr 10, Oras Cernavoda, Jud.Constanta MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE pentru obtinerea Avizului de mediu c S.C. ALPIN CONSTRUCT INT SRL STR. LT. Ion Musat,nr 10, Oras Cernavoda, Jud.Constanta MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE pentru obtinerea Avizului de mediu conform Anexei nr. 5 la Ordinul M.M.P. nr. 135/ 2010

Mai mult

Comuna Macea MEMORIU DE PREZENTARE Conform Legii 292/2018, Anexa 5E I. Denumirea proiectului: Sistem centralizat de producere si distribuție a energie

Comuna Macea MEMORIU DE PREZENTARE Conform Legii 292/2018, Anexa 5E I. Denumirea proiectului: Sistem centralizat de producere si distribuție a energie MEMORIU DE PREZENTARE Conform Legii 292/2018, Anexa 5E I. Denumirea proiectului: Sistem centralizat de producere si distribuție a energiei termice utilizând energie geotermala, capacitate de producție

Mai mult

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc ISSN L: 1842 578X CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 Protecţia mediului înglobează mai multe activităţi direcţionate către o mai bună

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE DOUA HALE DE DEPOZITARE P, P+1partial, IMPREJMUIRE, CASETARE CANAL II. Titular: Numele: SC

MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE DOUA HALE DE DEPOZITARE P, P+1partial, IMPREJMUIRE, CASETARE CANAL II. Titular: Numele: SC MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE DOUA HALE DE DEPOZITARE P, P+1partial, IMPREJMUIRE, CASETARE CANAL II. Titular: Numele: SC EMMEQUATTRO REAL ESTATE SRL reprezentat de dl. Ciarpaglini

Mai mult

Microsoft Word S+P+4 DTAC MEMORIU -MEDIU-.doc

Microsoft Word S+P+4 DTAC MEMORIU -MEDIU-.doc M E M O R I U D E P R E Z E N T A R E - c a t r e A u t o r i t a t e a C o m p e t e n t a p e n t r u P r o t e c t i a M e d i u l u i - - f a z a d e p r o i e c t a r e : D. T. A. C. - - c f. c o

Mai mult

Str. Ispravnicului, Nr. 36, Demisol, Sector 2, Bucuresti Tel./Fax. 021/ Memoriu Tehnic Cuprins 1. DATE GE

Str. Ispravnicului, Nr. 36, Demisol, Sector 2, Bucuresti Tel./Fax. 021/ Memoriu Tehnic Cuprins 1. DATE GE Memoriu Tehnic Cuprins 1. DATE GENERALE... 2 1.1. Denumirea obiectivului de investitii... 2 1.2. Amplasamentul... 2 1.3. Proiectantul lucrărilor... 2 1.4. Beneficiarul investitiei... 2 1.5. Perioada de

Mai mult

ANEXA 5E I. Denumirea proiectului: Hotel apartament S+P+8E+E tehnic II. Titular: SC SEVENHILL SRL ; - adresa poștală Bucuresti, Splaiul Independentei

ANEXA 5E I. Denumirea proiectului: Hotel apartament S+P+8E+E tehnic II. Titular: SC SEVENHILL SRL ; - adresa poștală Bucuresti, Splaiul Independentei ANEXA 5E I. Denumirea proiectului: Hotel apartament S+P+8E+E tehnic II. Titular: SC SEVENHILL SRL ; - adresa poștală Bucuresti, Splaiul Independentei nr.273 corp 3 et.3, sector.6, telefon 0744383727, fax

Mai mult

Nr. Crt. Proces 1 Mentenanta Corectiva LISTA ASPECTELOR DE MEDIU/ASPECTE SEMNIFICATIVE DISTRIGAZ SUD RETELE Activitate Decupare strat carosabil

Nr. Crt. Proces 1 Mentenanta Corectiva LISTA ASPECTELOR DE MEDIU/ASPECTE SEMNIFICATIVE DISTRIGAZ SUD RETELE Activitate Decupare strat carosabil Nr. Crt. Proces 1 Mentenanta Corectiva LISTA ASPECTELOR DE MEDIU/ASPECTE SEMNIFICATIVE 2014 - DISTRIGAZ SUD RETELE Activitate Decupare strat carosabil sau vegetal si executie sapatura Aspect Impact Conditii

Mai mult

Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRA

Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRA Nr. /ARBDD/ 2012 Către: HUBATI TUDOR Adresa: str.a I a,nr. 187,Ap.19, Loc. Sulina, Jud. Tulcea A p r o b G U V E R N A T O R DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2012 Viorica BÎSCĂ Ca urmare a solicitării

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE EVALUARE ADECVATA DATE GENERALE: I. DENUMİREA PROIECTULUI: MODIFICARE SOLUTIE LA AC 245/2016 DIN LOCUINTA COLECTIVA MICA P+2E IN

MEMORIU DE PREZENTARE EVALUARE ADECVATA DATE GENERALE: I. DENUMİREA PROIECTULUI: MODIFICARE SOLUTIE LA AC 245/2016 DIN LOCUINTA COLECTIVA MICA P+2E IN MEMORIU DE PREZENTARE EVALUARE ADECVATA DATE GENERALE: I. DENUMİREA PROIECTULUI: MODIFICARE SOLUTIE LA AC 245/2016 DIN LOCUINTA COLECTIVA MICA P+2E IN LOCUINTA COLECTIVA P+2+3R AMPLASAMENTUL: II. DENUMIREA

Mai mult

Microsoft Word - ETN-ST Cutii derivatie retea si bransamente

Microsoft Word - ETN-ST Cutii derivatie retea si bransamente Montare cutii de derivaţie reţea şi branşament, pentru echipamente electrice din reţelele de distribuţie 1. GENERALITĂŢI 1.1 Obiectul Prezenta specificaţie se referă la cutiile de derivaţie reţea şi branşamente,

Mai mult

Memoriu de prezentare

Memoriu de prezentare PROIECT NR: 55 / 2018 MEMORIU DE PREZENTARE: MODERNIZARE DRUMURI SATESTI, SAT GHERORGHE DOJA, IN COMUNA RACACIUNI, JUDETUL BACAU " BENEFICIAR: COMUNA RACACIUNI, JUDETUL BACAU PROIECTANT GENERAL: S.C. TLS

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE

MEMORIU DE PREZENTARE MEMORIU TEHNIC ACORD DE MEDIU Intocmit conform Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr 5E I Denumirea proiectului: AMPLASARE STATIE

Mai mult

Microsoft Word - memoriu _ anexa 5_

Microsoft Word - memoriu      _ anexa 5_ Memoriu de prezentare Anexa 5 A.P.M. I. Denumirea proiectului: IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE CONSTRUCTII HALA METALICA, CONTAINERE PENTRU BIROURI, GRUPURI SANITARE, VESTIARE SI CANTAR PENTRU TIRURIII. Titular

Mai mult

1/9 MEMORIU DE PREZENTARE (conform ANEXEI 5 din Legea 292/2018) I.DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE PAVILION ADMINISTRATIV, SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE

1/9 MEMORIU DE PREZENTARE (conform ANEXEI 5 din Legea 292/2018) I.DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE PAVILION ADMINISTRATIV, SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE 1/9 MEMORIU DE PREZENTARE (conform ANEXEI 5 din Legea 292/2018) I.DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE PAVILION ADMINISTRATIV, SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN Adresa : Mun. Curtea de Arges, Str. Victoriei,

Mai mult

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc Societatea Comercială ELECTRICA SA Bucureşti SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Rezistor de limitare a curentului de defect pentru tratarea neutrului reţelelor de MT S.T. nr. 96 Rev. 0 1 2 Data 2010 Nr. pagini: 5 CUPRINS

Mai mult

output

output PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din 09.09.2011 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. pentru MITRESCU VASILE cu sediul in municipiul

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș D E C I Z I A E T A P E I D E Î N C A D R A R E PROIECT Ca urmare a solicitării de emitere a

Mai mult

ST Stâlpi prefabricați din beton pentru liniile electrice aeriene de JT-MT

ST Stâlpi prefabricați din beton pentru liniile electrice aeriene de JT-MT Stâlpi prefabricați din beton liniile electrice aeriene de Pagina: 1 / 14 STÂLPI PREFABRICAŢI DIN BETON PENTRU LINIILE ELECTRICE AERIENE DE Prezenta specificaţie tehnică s-a întocmit de către: Divizia

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMUREȘ DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (proiect) Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu

Mai mult

Memoriu de prezentare conform Ordinului nr.135 din 2010 al ministrului mediului si padurilor, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii i

Memoriu de prezentare conform Ordinului nr.135 din 2010 al ministrului mediului si padurilor, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii i MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului EXTINDERE RETEA APA SI BRANSAMENT APA IMOBIL P+4E Judetul Constanta, orasul Navodari, zona Mamaia Nord, Trup 7, lot 17 II. Titular Numele beneficiarului :

Mai mult

F3 - liste inst electrice

F3 - liste inst electrice RECONSTRUIRE DE LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI PE CATEGORII DE LUCRĂRI Categorie de lucrări ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ Nr. Crt. Capitol lucrări Subcapitol lucrări denumire UM Cantitatea PU Manop (lei/um)

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DISPOZITIVE PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI PRODUS DE TRAFICUL RUTIER ȘI FEROVIAR PANOURI FONOIZOLANTE DIN ELEMENTE DURISOL 1 Zgomotul urban este un factor poluant, care afectează o mare parte din locuitorii

Mai mult

Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2

Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2 Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2011 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului

Mai mult

MEMORIU TEHNIC

MEMORIU TEHNIC MEMORIU DE PREZENTARE pentru obţinerea ACORDULUI DE MEDIU OBIECTIV: REALIZARE POST DE TRANSFORMARE AERIAN PE STALP EXISTENT - DERIVATIE 20kV CABANA OBARSIA LOTRULUI, PCT. VIDRA, COM. VOINEASA, JUD. VALCEA

Mai mult

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE ASCOM_docx

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE ASCOM_docx FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE, necesara obtinerii AUTORIZATIEI DE MEDIU pentru: Activitatea de comert cu deseuri nepericuloase Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor S.C Ascom International

Mai mult

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA ALBESTI - PALEOLOGU CAIET DE SARCINI PIESE DENUMIRE LUCRARE: REPARATII TROTUARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA ALBESTI - PALEOLOGU CAIET DE SARCINI PIESE DENUMIRE LUCRARE: REPARATII TROTUARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA ALBESTI - PALEOLOGU CAIET DE SARCINI PIESE DENUMIRE LUCRARE: REPARATII TROTUARE, SAT ALBESTI PALEOLOGU, COMUNA ALBESTI PALEOLOGU, BLOC NR. 1 SCRISE 2019 1. DATE GENERALE

Mai mult

Nr

Nr STAT PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. CFM b/... din...2019 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA COMUNEI BRĂDULEȚ, cu sediul în comuna Brăduleț, str. Principală,

Mai mult

Legislaţie

Legislaţie Legislaţie 2013-03-23, 09:22:00 Puteți vizualiza sau descărca aici Regulamentul serviciilor publice de apă şi canalizare în localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă-Canal Timiş

Mai mult

memoriu tehnic calimanesti calea lui traian rev1.doc

memoriu tehnic calimanesti calea lui traian rev1.doc I. DENUMIREA PROIECTULUI: ÎNLOCUIRE REŢEA APĂ POTABILĂ ŞI BRANŞAMENTE APĂ PE STR. CALEA LUI TRAIAN SUD, II. TITULAR - numele companiei : SC APAVIL SA VALCEA - adresa poştală : Ramnicu Valcea, str. Carol

Mai mult

ST Izolator suport de 35 kV pentru stații de transformare

ST Izolator suport de 35 kV pentru stații de transformare Izolator suport de 35 kv stații de Pagina: 1 / 9 IZOLATOR SUPORT DE 35 KV PENTRU STAȚII DE TRANSFORMARE Prezenta specificație tehnică s-a întocmit de către: Departament Strategie și Tehnologie Rețea Electricitate

Mai mult

ST Izolatoare şi lanţuri de izolatoare de tracţiune pentru LEA 20 kV-lucrări investiţii

ST Izolatoare şi lanţuri de izolatoare de tracţiune pentru LEA 20 kV-lucrări investiţii Pagina: 1 / 11 TRACŢIUNE PENTRU LEA 20 kvlucrări investiţii Prezenta specificaţie tehnică s-a întocmit de către: Divizia Conectare la Rețea și Modernizare Serviciu Politici Tehnice din cadrul DELGAZ GRID

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE I.DENUMIREA PROIECTULUI : CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD II. TITULAR Numele companiei/ bene

MEMORIU DE PREZENTARE I.DENUMIREA PROIECTULUI : CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD II. TITULAR Numele companiei/ bene MEMORIU DE PREZENTARE I.DENUMIREA PROIECTULUI : CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD II. TITULAR Numele companiei/ beneficiarului Adresa poştală Numărul de telefon, de fax

Mai mult

FISA PROIECTULUI

FISA PROIECTULUI ELABORARE D.T.A.C. PENTRU LOCUINTA UNIFAMILIALA, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE BENEFICIAR: JUDETUL MARAMURES str. Gheorghe Sincai nr. 46, Baia Mare, jud. Maramures PROIECTANT GENERAL: ŞEF PROIECT:

Mai mult

Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Protecția Mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. număr din zz.ll.aaaa..

Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Protecția Mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. număr din zz.ll.aaaa.. Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Protecția Mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. număr din zz.ll.aaaa Titularul activității: XVILLE CONSTRUCT SRL Adresa:

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj Decizia etapei de încadrare DRAFT din 08.09.2015 Ca urmare a solicitării de emitere

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU DENUMIRE PROIECT : HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE OBIECTE MATERIALE PLASTICE CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE BE

MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU DENUMIRE PROIECT : HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE OBIECTE MATERIALE PLASTICE CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE BE MEMORIU DE PREZENTARE MEDIU DENUMIRE PROIECT : HALĂ PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE OBIECTE MATERIALE PLASTICE CU REGIMUL DE ÎNĂLŢIME PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE BENEFICIARUL INVESTIŢIEI : S.C. TRACOREX PROD S.R.L.

Mai mult

QrSuma_Grupe

QrSuma_Grupe DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului : Amenajare peisagistica si urbanistica complexa Drumul Taberei - zona 1 solutia 1 curs valutar:1 euro = 4.2880 lei Denumirea capitolelor

Mai mult

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Izolatoare și lanțuri de izolatoare compozite de 110 kv Indicativ ST 35 Pagina: 1 / 20 FOAIE DE VALIDARE Specificaţie tehn

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Izolatoare și lanțuri de izolatoare compozite de 110 kv Indicativ ST 35 Pagina: 1 / 20 FOAIE DE VALIDARE Specificaţie tehn Pagina: 1 / 20 FOAIE DE VALIDARE Specificaţie tehnică Funcţie/compartiment Nume şi prenume Semnătura Aprobat: Verificat: Elaborat: Director Departament Strategie și Tehnologie Rețea Electricitate Șef Serviciu

Mai mult

PR

PR PLAN URBANISTIC ZONAL Proiect nr. 06/2015 CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI conform H.G. nr.1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii evaluării de mediu

Mai mult

Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CON

Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CON Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE CLADIRI SI AMENAJARI (PLATFORMA DEPOZITARE)

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea La

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea La MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

Mai mult

Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din str. Constructorilor- str. Alb

Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din str. Constructorilor- str. Alb Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din 25.06.2015 str. Constructorilor- str. Albinelor, Mun. Timișoara, jud. Timiș Beneficiar S.C.

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului DE STAT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 848 din...2019 Ca urmare a solicitărilor de emitere a acordului de mediu adresate de Castel Ionela

Mai mult

Birou Individual de Arhitectura

Birou Individual de Arhitectura S.C. Schmidt Architecture Studio S.R.L. B-dul Muncii nr.13, ap.1, mun. Brașov C.U.I. 36454911, J8/1750/2016 Tel: 0766 413 990; 0749 855 945 E-mail: contact@arhbv.ro P.U.Z. construire locuințe în com. Bod,

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 27.05.2016; Traducere a instructiunilor

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Arges Proiect Decizia etapei de încadrare Nr. /17.07.2018 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general şi a cheltuielilor de

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general şi a cheltuielilor de CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general şi a cheltuielilor de cofînanţare ai obiectivului Construire iluminat public

Mai mult

Microsoft Word memoriu PUZ - non-tehnic.doc

Microsoft Word memoriu PUZ - non-tehnic.doc CLADIRE DE BIROURI S+P+3E - PLAN URBANISTIC ZONAL- Amplasament Timisoara, Bulevardil Take Ionescu nr.55 C.F. nr. 424915 Timisoara; nr. cad. 25988/1/2/1/2 Beneficiar S.C. PEN-TUR-COM-PERLA S.R.L. Timisoara,

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Nr. 475 /22.11.2018 (PROIECT) Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate

Mai mult

Nr.2981/38A din SOLICITARE DE OFERTĂ Tribunalul Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, b-dul Decebal, nr. 5, având codul fiscal 41454

Nr.2981/38A din SOLICITARE DE OFERTĂ Tribunalul Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, b-dul Decebal, nr. 5, având codul fiscal 41454 Nr.2981/38A din 08.08.2014 SOLICITARE DE OFERTĂ Tribunalul Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, b-dul Decebal, nr. 5, având codul fiscal 4145454, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează

Mai mult

Anexa nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al regulamentului condominiului Partea I: CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Prezentul regulament de condominiu,

Anexa nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al regulamentului condominiului Partea I: CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Prezentul regulament de condominiu, Anexa nr. 2 CONŢINUTUL-CADRU al regulamentului condominiului Partea I: CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Prezentul regulament de condominiu, denumit în continuare regulament, reprezintă documentul

Mai mult

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Festool Group GmbH & Co. KG Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Tel.: +49 (0)7024/804-0 Telefax: +49 (0)7024/804-20608 www.festool.com www.festool.com Instrucţiuni de utilizare originale 1 Instrucţiuni de

Mai mult

Memoriu prezentare cf Ordin 135/2010

Memoriu prezentare cf Ordin 135/2010 Memoriu de prezentare I. Denumirea proiectului : ADAPOST DE ANIMALE, ANEXA SI IMPREJMUIRE TEREN II. Titular Beneficiar: Amplasament: Proiectant General: Faza de proiectare: Persoane de contact: BULUTA

Mai mult

E.ON Servicii Tehnice MONTARE INSTALAŢIE SOLARĂ FOTOVOLTAICĂ PE ACOPERIȘ CLĂDIRI EXISTENTE Proiect nr. 21/2019 Faza Avize. MEMORIUL DE PREZENTARE conf

E.ON Servicii Tehnice MONTARE INSTALAŢIE SOLARĂ FOTOVOLTAICĂ PE ACOPERIȘ CLĂDIRI EXISTENTE Proiect nr. 21/2019 Faza Avize. MEMORIUL DE PREZENTARE conf MEMORIUL DE PREZENTARE conform anexei 5E din Legea nr. 292/2018 I. DENUMIREA PROIECTULUI: MONTARE INSTALAȚIE SOLARĂ FOTOVOLTAICĂ PE ACOPERIȘ Amplasament: acoperiș clădire proprietate S.C. TERAPLAST S.A.,

Mai mult

AMPLASAREA STAŢIILOR ELECTRICE Acest capitol reprezintă o descriere succintă a procesului de proiectare a unei staţii electrice de transformare sau de

AMPLASAREA STAŢIILOR ELECTRICE Acest capitol reprezintă o descriere succintă a procesului de proiectare a unei staţii electrice de transformare sau de AMPLASAREA STAŢIILOR ELECTRICE Acest capitol reprezintă o descriere succintă a procesului de proiectare a unei staţii electrice de transformare sau de interconexiune. Acest proces ţine cont de o serie

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE pentru obtinerea Acordului de mediu pentru proiectul: Garaj barca, debarcader constructii provizorii Denumirea lucrarii Amplasam

MEMORIU DE PREZENTARE pentru obtinerea Acordului de mediu pentru proiectul: Garaj barca, debarcader constructii provizorii Denumirea lucrarii Amplasam Denumirea lucrarii Amplasament Beneficiar Proiectant Elaborator Tip documentatie MEMORIU DE PREZENTARE pentru proiectul: GARAJ BARCA, DEBARCADER- CONSTRUCTII PROVIZORII STRADA ZORELELOR NR.24B, COM. SNAGOV,

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni de siguranţă Prezentarea aparatului de

Mai mult

Nr. 788/ , Ediția Nr. 7, 1/5 INFORMATIVĂ Corp de iluminat stradal și rezidențial PRIME LED PRIME-01 6LED, PRIME-01 12LED Despre produs Produ

Nr. 788/ , Ediția Nr. 7, 1/5 INFORMATIVĂ Corp de iluminat stradal și rezidențial PRIME LED PRIME-01 6LED, PRIME-01 12LED Despre produs Produ Nr. 788/ 21.06.2017, Ediția Nr. 7, 1/5 Corp de iluminat stradal și rezidențial PRIME LED PRIME-01 6LED, PRIME-01 12LED Despre produs Produsul PRIME LED este varianta optimă echipată cu module LED de ultimă

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SECŢIUNEA II CAIET DE SARCINI ACORD CADRU DE FURNIZARE APARATE DE AER CONDIŢIONAT Bucureşti 2018 1 / 7 Generalităţi Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice şi constituie ansamblul cerinţelor

Mai mult

ANEXA 5.E la procedură Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare I. Denumirea proiectului: SUPRAETAJARE ETAJ 7 - strada ZIMBRULUI nr.1, mun. TULCEA

ANEXA 5.E la procedură Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare I. Denumirea proiectului: SUPRAETAJARE ETAJ 7 - strada ZIMBRULUI nr.1, mun. TULCEA ANEXA 5.E la procedură Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare I. Denumirea proiectului: SUPRAETAJARE ETAJ 7 - strada ZIMBRULUI nr.1, mun. TULCEA, jud. TULCEA II. Titular: - numele; s.c. STAR BETON

Mai mult

În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), c

În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), c În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2,

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL MEMORIU GENERAL 1. Introducere: 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumirea lucrarii: PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE BISTRITA, extravilan Sarata,

Mai mult

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 51

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 51 Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE nr. 516/19.08.2013, revizuită Afişat ín data de 19.04.2019

Mai mult

Memoriu prezentare cf Ordin 135/2010

Memoriu prezentare cf Ordin 135/2010 Anexa nr. 5 la Metodologie Continutul cadru al memoriului de prezentare Denumirea proiectului : CONSTRUIRE HALA PARTER SERVICE AUTO I. Titular - Numele companiei: AUTO RIC EUROSERVICE SRL (drept de superficie

Mai mult

Nr. 2881/ 194/ MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA M

Nr. 2881/ 194/ MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA M Nr. 2881/ 194/ 28.03.2008 MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul

Mai mult

OptiFlood LED BVP506 |

OptiFlood LED BVP506 | Lighting OptiFlood LED tot ce este necesar pentru iluminatul perimetrelor OptiFlood LED este o gamă de reflectoare elegante, deosebit de eficiente, asimetrice, care pot fi utilizate pentru a ilumina zone

Mai mult

Către,

Către, Pag. 1 Către, Preşedintele Consiliului judeţean Primarul *) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE Subsemnatul (1) CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliul (2) municipiul cu în

Mai mult

Beneficiar: SC NAVROM BAC SRL Executant: Proiectant: S.C. TPF INGINERIE S.R.L. Obiectivul: Obiectul: Stadiul fizic: AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNATIONAL

Beneficiar: SC NAVROM BAC SRL Executant: Proiectant: S.C. TPF INGINERIE S.R.L. Obiectivul: Obiectul: Stadiul fizic: AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNATIONAL 01 STRUCTURA RUTIERA 1 TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in: teren catg. 2 100 mc 42.720 2 TSC35B32 - Excavat,transport,cu

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: Extindere retea de canalizare menajera si statie de pompare apa uzata II. Titular - Numele titularului

MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: Extindere retea de canalizare menajera si statie de pompare apa uzata II. Titular - Numele titularului MEMORIU DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: Extindere retea de canalizare menajera si statie de pompare apa uzata II. Titular - Numele titularului DUMINICA MARIUS, DUMINICA ADRIAN, DOP JENICA, DOP

Mai mult

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Manșon de legătură de MT Indicativ ST 195 Pagina: 1 / 9 SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru MANŞON DE LEGĂTURĂ DE MEDIE TENSIUNE P

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru Manșon de legătură de MT Indicativ ST 195 Pagina: 1 / 9 SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru MANŞON DE LEGĂTURĂ DE MEDIE TENSIUNE P Pagina: 1 / 9 MANŞON DE LEGĂTURĂ DE MEDIE TENSIUNE Prezenta specificație tehnică s-a întocmit de către: Departament Strategie și Tehnologie Rețea Electricitate Serviciu Tehnologie și Inovare Rețea Electricitate

Mai mult

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1 HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; 22.08.2011; Traducere a instrucţiunilor originale 1 Produsul trebuie ridicat şi manipulat cu grijă. 1. MANIPULARE 2. DOMENIU DE APLICARE

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE Nr. 286/19.07.2018 (PROIECT) Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE

MEMORIU DE PREZENTARE 1/17 MEMORIU DE PREZENTARE ( conform ANEXEI 5.E din Leg. 292/03.12.2018 ) I. DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE PARTER Adresa : Judetul ARGES, loc. RUCAR, str. Poarta Campului, pct. Camp CF. 82292,

Mai mult

Nr

Nr Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Arges Proiect Decizia etapei de încadrare Nr. / Ca urmare a solicitării de emitere

Mai mult

Microsoft Word - SC RUSTRANS SRL - Proiect decizie.docx

Microsoft Word - SC RUSTRANS SRL - Proiect decizie.docx Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. număr din zz.ll.aaaa Proiect afisat site APM

Mai mult

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE HALA II. Titular: - numele: S.C. SORELO'' S.R.L. si Soare Gheorghe -

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE HALA II. Titular: - numele: S.C. SORELO'' S.R.L. si Soare Gheorghe - CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE HALA II. Titular: - numele: S.C. SORELO'' S.R.L. si Soare Gheorghe - adresa poștală: comuna Bascov, str.lunca,,judetul

Mai mult

FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI

FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE Cluj-Napoca, str. Borhanci, nr. cad.262538,

Mai mult

Microsoft Word - Anexa 5 Lista Operatiuni.docx

Microsoft Word - Anexa 5 Lista Operatiuni.docx ANEXA 5 LISTA OPERATIUNI LUCRARI INTRETINERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL BUZAU 5 ANI NR Pret unitar Operatie Cantitate UM CRT (lei) ( lei) 1 Inlocuire lampa sodiu 70W 85.00 200 buc 17,000.00 2

Mai mult

SC G&M 2000 SRL Bucuresti FISA CU DATE DE SECURITATE conform Regulamentului CE nr.1907/2006 ( REACH ) 1. Date privind identificarea produsului si a pr

SC G&M 2000 SRL Bucuresti FISA CU DATE DE SECURITATE conform Regulamentului CE nr.1907/2006 ( REACH ) 1. Date privind identificarea produsului si a pr SC G&M 2000 SRL Bucuresti FISA CU DATE DE SECURITATE conform Regulamentului CE nr.1907/2006 ( REACH ) 1. Date privind identificarea produsului si a producatorului Produsul Nume : HEXY SPRAY Domeniu de

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Modul 8: de securitate şi sănătate în muncă HG nr. 971/2006 Prezenta hotărâre de guvern: stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; nu se aplică

Mai mult

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: EXTINDERE SI SUPRAINALTARE HALA II. Titular: - numele: SC RO CONSTRUCT CENTER S

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: EXTINDERE SI SUPRAINALTARE HALA II. Titular: - numele: SC RO CONSTRUCT CENTER S CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE I. Denumirea proiectului: EXTINDERE SI SUPRAINALTARE HALA II. Titular: - numele: SC RO CONSTRUCT CENTER SRL - adresa poștală: Pitesti, str. Fagaras, nr. 5,

Mai mult

FISA TEHNICA AplaEFoam EPS 70 Polistiren Expandat ignifugat Nr:198 Editia:1 Revizia:1 Data: PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: Plăci termoizolante d

FISA TEHNICA AplaEFoam EPS 70 Polistiren Expandat ignifugat Nr:198 Editia:1 Revizia:1 Data: PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: Plăci termoizolante d FISA TEHNICA AplaEFoam EPS 70 Polistiren Expandat ignifugat Nr:198 Editia:1 Revizia:1 Data:30.08.2018 PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat, clasificat ca polistiren

Mai mult

BENEFICIAR: COMUNA VÎNĂTORI, JUDEŢUL GALAŢI Documentație Tehnică: Memoriu de prezentare, AGENȚIA pentru PROTECȚIA MEDIULUI - Galați PROIECT: EXTINDERE

BENEFICIAR: COMUNA VÎNĂTORI, JUDEŢUL GALAŢI Documentație Tehnică: Memoriu de prezentare, AGENȚIA pentru PROTECȚIA MEDIULUI - Galați PROIECT: EXTINDERE BENEFICIAR: COMUNA VÎNĂTORI, JUDEŢUL GALAŢI Documentație Tehnică: Memoriu de prezentare, AGENȚIA pentru PROTECȚIA MEDIULUI - Galați PROIECT: EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ, SAT ODAIA MANOLACHE, COMUNA VÎNĂTORI,

Mai mult

HOTĂRÂREA NR

HOTĂRÂREA NR HOTĂRÂREA NR. 74 din 18 iunie 2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei Reabilitarea sistem rutier pe DJ 154E Jabenița - Adrian-Gurghiu

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL MEMORIU GENERAL Întocmit în conformitate cu Ordinul MLPAT nr.37/n/08.06.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE

Mai mult