FROM: LMJMJMJMJ J FAX NO. : ~0000 Dec.!' t 1: 46AM Pi ...

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FROM: LMJMJMJMJ J FAX NO. : ~0000 Dec.!' t 1: 46AM Pi ..."

Transcriere

1 FROM: J FAX NO. : ~0000 Dec.!' t 1: 46AM Pi B~RSA DE VALOR!~~P.~S!~..~:A' i R~m()rt _~Yr~!."'~ r 11,,1 ;" 1 3 DEC WooV 20Q!ob:'rorm ':,u~ijibd emitentii Anexei si 29 operat~unile din Regulamentul CD valori nr. 13;/2004 (]'bilia 11~~.NrJ.~'.~.1.;f;J Data raportulul : r e... Denlmllre~ societatii emitente:s.c. AEROSTAR S.A. Sediul social:bacau, Str.Condorilor nr.9 Numar telefon/fax: ;Fax: /572.2 Codul unic de inregistrare: ,, Numarde ordine in Registrul ComertUiui; JO4/1137/1991 Capital social subscris si varsat: ,50 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobili e emise~ Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS"). Evenimente importalite de raportat ': a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale AE CST ~ S.A. Bacau: NU ESTE CAZUL.., :.b) Achizitii sau instrainari sub~~tia.e de active: NU ESTE AZmf c) Procedura falimentului: NU ES,TE.CAZUL. d) Ate eveilitiente.,.,,', Adunarea general a Ordinara a Actionaril~r de la S.C. AE OSTAR S.A. Bacau, convocata si intrunita in mod statutar, la care a fo t prezerlt sau reprezentat 83,13862% din capitalul social, in sedinta din dat de, vi11eri, 9 decembrie 2005' a dezbatut si apro"b:~t: ~pn~oarele: Bugetul de VenitQri si Cheltu~~li:pen~ anul Principalele elemente e~no~ice venituri totale: cheltuieli totale: cifra de afaceri: ale bugetului StUlt lol e~; le~; l~ l~[

2 nputerniclrea programe, subprograme si teme in cadrul programului de cerce re.dezvoltare rea surselor pe FROM: FAX NO. : De9i :46AM P2 Remuneratiile cuvenite administratorilor pentru anul 20 si con t;t1ije de acordarea ale acestora. : nregistrarea sumei de ~03 lei, reprezentand divid nde pres crise aferente anului 2001, in rezerve ale societatji.stabilirea datei de 24 decembrie 2005 ca data de inregistrare a hotararilor ad ajrii g~erale ordinare a actionarilor. :! Date si infonnatii suplimentare pentru actionari des re sedihta si deliberarile adunarii generate ordinate a actionarijor sunt dispq ibile la: sediul societatii ~ din Bac~ str. Condorilor nt. 9~ telefon: persoana , de co fint t: 1603, RoJ}1eo fax: Dragos Cbelba.. i HOT~MREA NR.. 9 /2005 Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. ROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau~ stt. Condorilor Dr. 9, inregis ata la :Oficiul Regis1mlui Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nrf J04/11~7/1991 si avand codul unic de inregistrare , convocata si ' trunita in mod 83~13862Yo statutar, ~ d~a dm caplta1ul de,9 decem?rie SOCal, 2005~.,' la care a fost prezen~ sad rep~ezentat Art. i, '. BOTARASTE, N UNANMTATE. ", Aprobarea BugefuhU de V mitmi si OieJtuft ~ anul2006 impmma aj ~ :~bdwmu* ~ Art. 2 Art. 3 Art. 4 lmputemicireasi manda1areadij "ectondui Generai~ro a lua toa~1na.~rile oportune, legale si Decesare pentnl inde~irea Bugetului de Venituri si Cheltui~i pfmtru anul Aprobarea Programului de cercet4j.~dezvoltarepentru adul 200}in VaiOaretot~ de lei., mpotemicirea sj mandatarea Comitetului de Directie pentru al f Art.5 Art. 6 pentru ano) 2006 in limita valorii totale de lei. : ' ~ Aprobarea Prog'alnului de investitii pentm anul2006 in valoare totala d~ U lei. DlPuternicireasi mandatarea Comitetuluj de DirectiepenkU a comenzi, in cadrul progamului de investitii pentru adul 2006, in:' C:hide ita valorii (ioregistra) Art. 7 Art. 8 (cumulata de la inceputul anului 2006) de lei. bnputernjcirea si mandatarea Consiliul~ de AdministJ'atie pentru 1ragerea de BUne suplimentare pentrn progl"amul de investitii pentru anul2006, in fu.~ctie de necesitatit de la valoarea totala de lei la \'aloarea totala de leij, sj mandatal'~ Comitet~ui de Direcde pentrn no~~alizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul program~ui de investitii pentrlci anut 2006.

3 FROM FAX NO. : Decl~ ! 11 : 47AM P3 HOT:ARAREA NR. 10/2005 Adunarea general a ordinara a actionarilor de la S.C. ROST~ S.A. cu sediul socia] in Bacau, str. Condorilor Dr. 9, inregis ala la ioficiul RegistruJui Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub Dr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare , convocata si.trunita in mod statutar, la data de 9 decembrie 2005, la care a fast prezent 83,13862% din capitalu social, au reprrzentat HOTARASTE, N UNANmnTATE: Art. 1 (2) (1) Aprobarea Organigrama organigramei de functionare de functionare a societatii pentru a societatii inceputul pentru anului anuil r2006 OO6. Art. 2 cuprinde un numar total de posturi. mputemicirea pentru intocmirea si mandatarea organigramelor Directorului de detaliu General care sa de corespunda a dentla activitai~ cerint' or e specifi~ de functio?are ale societatii pe parcunul anului si de a aproba si aplica o~ ni?,.ram~ resp~tive.,. Art. 3, mputernicirea si mandatarea Directoruloi General pentru modifi~rea, dupa c~ pe organigramelor parcursul anului de detaliu 2006 a astfel organigramei incat acestea de functionare sa corespunda a societat cerint f..i or a de i ' Art. 4 Art. 5 Art. 6 functionare si dezvoltare a societatii pe parcursul anului 2006 in val indeplinirii Bugetului de Venituri sicheltuieli pentru ann} 2006.: ;,i{~l mputernicirea si mandatarea Directorolui General pentru ca ori d~ cafe ori este ne:cesara restrangerea unor activitati din cadrul societatii pentru ca~e s~~ impune si desfiintarea unor posturi sa nodifice organigrama de functionare ~a societatil, prin reducerea acesteia cn numarul de posturi care au Cost desfiinta e,!ft desfiinteze posturile si sa disponib~e personalul incadrat pe pos rile f' l' desfiintate in conformitate co legislatia aplicabila. ' ~~c.'.,",' ~ mputernicirea si mandatarea DireCtorului General pentru a dispun ~, dopa C8%, pe o~ganigramei parcursul anului de functionare 2006, bloca..ea a societatii sau deblocarea in functie de un or necesitatile posturi din de unctionare adrnl si dezvoltare a societatii pe parcursul anului l. "cl,"~,~"." D1puterni~frea de constituire a 51 compartimentelor mandatarea»irectomlui din S.C. AEROSTAR General pentrua S.A. av' 1N4>rmatiV.:a Baca 1si pentru adaptarea acestuia atunci cand va fi oportun si necesar. \~c ~"'" L

4 FROM: FAX NO Dec~ 1: : 48AM P4 flotarareanr.l1/2005 Adunarea general a ordinara a actionarilor de la S.C. AER STAR S.A. cu sediul social in Bacau, s11'. Condorilor m 9, inregis la O:ficjul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub Dr. J /1137/,1991 si avand codul unic de inregistrare , convocata si in nita in : mod statutar, la data de 9 decembrie 2005~ la care a fost prezent s repre~entat 83,13862% din capitalul social, HOTARASTE~ ~ UNANJMTATE: ",/: Art. 1 Aproba~ ~u de baza, pentro 'anu) 2006, pentro fiec.are din pres"eci!intcl; rconsiliului de adm~a1ie director genual si vicepresedintele consiliul"* de administra1ie financiar contabil sa fie cd din luna docembrie 2005 a ~ se vor ad\uga celelalte drepturi corespunzator regiementarior din contractul COlectiv ~ d Dlunca Art. 2. aplicabil pentro salariati si/sau contractul individual de munca. Pe pa oj :mului 2006 salariul de baza va CJ"este, pentru tiecare, dupa acejasi gjafic si cu aceleasi: rocente j aplicabile personalului salariat al sodetatji. : i ~cr r Aprobarea pentru ca indemnizatia, penh anul 2006, pentru vicep~sedintele decembrie consiliului de administratie Pe parcursul management antiloi 2006 dezvoltare indemnizatia sa va fie creste cea din dup tuna a«::elasi grafi~ 'r Art. 3 Art,4 si cu aceleasi procente apjicabile personalului salariat al societatii.: ~ ~, Aprobarea pentru ca indemnizatia, peritru anu1006, pentru ceilalti mejllbrii ai consiliului de administratie sa fie cea din luna deeembrie Pe pareruj anul~ 2006 indemnizatia va creste dopa acdasi grafic si cu aceleasj procente licabile ' personalului salariat a societatii.! Aproba.:eapen~ ca ~atepenoaneledin oomponenta oonsiliului de ad~istratie, in mod individual, sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de deplasare (d ~ ~ cazare, tntnspor4 asigurare si altde speclfice si aj"erente) pentru activitatile dat1 ate in tara si in strninatate in interesul societatii.!.bot:ararea NR " Adunarea general a ordinara a actionarilot de la S.C. ROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor Dr. 9, inregis ata la ioficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nrf JO4/1137/1991 si avand codul ODic de imegistrare , convocata si.trunita:in mod statutar, 83,13862% la data din capitalul de 9 decembrie social, 2005~ la care a fost prezen J sau reprezentat BOTARA8TE~ in UNANMTATE: /' ' r :; 1 Articol unic. nregistrarea sumei de 3Z.485,O3ei, reprezentand dividend prescme: aferente anului 2001, in rezerve ale societatii.!

5 FROM: HOTARAREA NR. 13/2005 Adunarea generala ordinara a actionarilor de 1a S.C. AE ST AR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la ficiul Registrului Comertului de pe langa TribunaluJ Municipiului B au sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare , co Olcata s1 intrunita in mod statutar, la data de 9 decembrie 2005, la care fost pre~nt sau reprezentat 83,13862% din capitalul social, ; HOTARASU, NuNANMlTA TE: J Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S..AEROST AR S.A Bacau, convocata si intrunita in mod statutar, la care a st prezent san reprezentat 83,13862% din capitalul social, in sedinta ' dbtlf de 9 decembrie 2005 a dezbatut si aprobat urmatoarele:! Actu1 Aditional Dr. 51aA~'C~nstitutiv al s.c. Aef star s.a.; mputemicirea conducern ~inlsttative de a contra ~ pe p.jrcursul anului 2006, volumul de credite si volumul de arantii becesar pentru functionarea societatil;. Stabilirea datei de 24 decembrie 2005 ca data d inregistrare a.hotararilor adunarii gener~ee~ordinare a action lor. Date si infonnatii Suplimell~ ":>ejtru actionari despre sed' ta si delibernrile adtmarii genen1ie extrnordincue a a.dla1at1lor sunt disponibile la.societatii din,. B~ str. Condorilor nr. 9, telefu11: /int 1603, :fax: , e persoana de a)iitact Rcmeo JJ ~,.,', ' HOTARAi{EA NR. 14/2005 Adunarea general a extraordiri~ ~ actionarilor de la S..AEROST AR S.A. cu sediu1 social in Bacau, s:t(~ Condorilor nr. 9, inregi trata laloficiul Re~strului Comertului de pe langa T~bunalul Municipiul~ ~acau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul urnc d~ inregistrare 95053[, conv'1>cata si intnmita in mod statutar, la ~ata ~~ ~ dece~brie 2005) la c a fost prezent sau reprezentat 83,13862% dd capltajul SOCal,.lJ r a,

6 : FROM: FAX NO Decl~ 1: : 50AM P6 BOTARASTE, N UNANlMTATE: Art. 1 compietarea Articoluloi6din Actul Constitutiv co urmatorul Obi1i t de!acti; jlatel {{341 0 P,()f/uctia de autovehicule." Art. 2. Moditi~ Articolul15 din ActulCODStitutiv astfel: 6'Acnunile no; emise pentru majo1'al'ea capitalului social Vor Ji oferitl sp,r~ sub,'qriere ill primul rand actionarilor. Dreptul de preferinta al actionarilor Se lic'a in conformitate cu prevederile [~gale. " [. Art. 3 CompietareaArticolul31 din Actul Constitutiv astfel: "[ ({F).~ data regisl1uhd oction/l1ilmo pen1u ~~ adil'j,. an ~ a be!4/da de dividende SO1l a1te tlrq1tui!ji asupra Cm)1U se rasfrang efedele r/(no adunmii gelte'ale allt ~ A~ datil, numm, ow tklta deintoeglw1are, m fi..cu JqJedOWl ]JD~ ~e,'!.y ~ tixn ~ alll; c.mdd bn(t pednl (J ~ 0 ti'6a at ~.~ t.doum genf'1datk1ih uum.wnni 9, t.muul ill twe ~~ m Jidi~ h Acl?st jflu m Ji nth ~ tk 6 Tuni tk kl ~ tdmmii ~ a~ b tk ~ a~ ilhljui /nit (J ~ " Art. 4 Modificarea Articolul 32 dmactu Gqnstitutiv astkl: "Adllnarea general a a actionorilor se convoaca ori de cate 0 va.1i nevo t in conformitate cu prevedelile legaleaplicabile si cu prevederile actului Ol..stituti~" Art. 5. Anolarea Articololui 35 din Actul Constituti\1~ Modificarea Artico]ul 4S din ~l.co:nstitutiv astfel: Art. 6 ~dmbtistl"area societatii este osigurata de un Consih'u de Admi tie fa din persoane ftzice sau juridice, romane sau st;'tline. Art. 7 Art. 8. ~ tl Adlninistrarea soci~ incar,ul in core membrii consiliului de 'rnim'atie all fost alesi prih metoda votului cumlf(ltiv apiicat in conformitate cu preve ril~~ stabilite de Comisia Nationa/a a VuJorilor MobiJia;re, este asigurata de un OJnsiliu AlJrministrotie fo1'nult din 5 7 persoane ftrice sou juiidice, ronume SQ1l straine. " l Aprobarea Actulni Aditional Dr. 5 la Adul CODStitUtiV al Societatii ~Dlerciale "AEROSTAR" S.A. Bacau cu privire a prevederile de la art. 1, 2, 3t14, :5 si 6. mputernicirea domnului Filip Grigore si a domnului Chelba Rom t :Dragos Chelba de a serona, in numeie amonarilor, in rata Notamlui Public, C1tul Aditional Dr. Sla Actul Constitutiv al Socletatll Comerciale "AEROSTAR" S..Bacau. Art. 9 mpnternicirea domnului Chelba Romeo Dragos Chelba, in cali te,lie secretar oportune, al adunarii necesare genei"ale si a legale actionarnor cn privlft ~ de a la efectua inregistrarea toate activitatile Actului Adi si onal el1l1ersuj nr. 51a e Art. 10 Act..l Constitutiv al Societatii Comerciale "AEROSTAR" autoritatile de competenta specitica. S.A. Hac u la \\fcc, nregistra..ea cheltuielilor oportude, Decesare si legale aferente ACf i Aditional Dr. 51a Actul Constitutiv a Societatii Comerciale "AEROSTAR" Baeau fe costurile societatii.!

7 FROM: FAX NO. : Decl~ 1:2 1200S11:S0AM P7 HOTARAREA NR. 15/2005 Adunarea general a extraordinara a actionarilor de la S...AJER STAR S.A. cu sediul social in Bacau~ str. Condorilor nr. 9) inregi trdta la Oficiul Registrului Comertuluj de pe langa Tribunalul Bacau sub Dr J()4/11 7/1991 si avand codul unic de inregistrare , convocata si i tr1l1nita n mod statutar) la data de 9 decembrie 2005, la care a fost prezent saul rep ezentat 83,13862% din capitalul social,.."" HOT~S~,~ ~ANMrrA TE: Art. 1 (1) Aprobarea plafonului de credite ce poate i contracta de catre soc' ::r e mil anol2006. Art. 2. (2) Necesarul de creditare este de 14~OOO.000 lei sag euro. " (1) Aprobarea constituirii in anui2006 de garantii (gaj uri, ipoteci, ganm.b1llllcal'e de bona exe:cutie, de avans san ate tlpunde garanm) asupra patrimoniului oci.atii jn limits. unuj plafon de 500/0 djn valoarea rontabila a activdor societatii a data titujjii garantiilor.! (2) Determinarea nivelului garantiilor Be va face prill insumarea v ol.ilbr contabile ale bunurilor constjtujte jn garan6e si/san a sumelor de ani atunc card acestea fac obiectul garantiilor. &1.3 mpute..nici..ea domnului Grigore Filip=presedinte al consiliuui' e administratiedirector general si a domnului Doru Damaschin v eljlresedinte al consiljulu. de administratiedi~t~.. linanciar contabil pentru s aj~a actelor j uridice prin care se contracteaza credite. "" J Art. 4. mputernicirea domnului Grigore Filip presediote a1 consiliului e administratiedirector general san a domnnlui Doru Damaschin iclepresedinte at con$iliului de administratiedil'ectol' financial' contabil pentru s m.larea actelol' juridice prin care se constituie gal'antii (gajnri, ipoteci, garantii b n~.re de bop\ execntie, de avans si alte npuri de garantii) asupra patrimoniului ocietatii., " '..,. HOT~REA, " ~R. 16/2005 Adunarea general a extraordinara a actionarilor de la S..~\ER STAR S.A. cu sedlul social in Bacau, 'sti:" Condonlor uf. 9, inreglstr ala 0 ciul Registiului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului a4~au s b m. J04/1137/1991 si avand codul unlc de inregistrare , nv~cata si intrw1ita in mod statutar, Ja data de 9 decembrie 2005, la car a fqst p ezent sau reprezentat 83,13862% din capita,u1 social, r

8 FROM: actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adun 1~ generale ruui FAX NO. : Decl~ 1: : SlAM P8 HOT A RA ~TF. '1\1 TT"\!" Al\TTu.T" TP. Stabilirea datei de 24 decembrie 2005 ea data de inregistrare a extraordinare a actionarllor din data de 9 decembrie Vicepresed!!!1e~A EC. ~=:V!~' 8fP~.Dr,,/ Financiar,../1 'DORU DAMASCH! ~ '