Baia Mare, Semntura solicitantului, Confirmarea punctajului prin semntur de ctre inspectorul colar de specialitate, ...

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Baia Mare, Semntura solicitantului, Confirmarea punctajului prin semntur de ctre inspectorul colar de specialitate, ..."

Transcriere

1 Ctre Inspectoratul colar al Judeului Maramure Domnule Inspector colar General (cererea se depune la centrul de concurs CN Gh. incai sau CT A. Saligny, fiecare unde a susinut concursul, în perioada august 2009) Subsemnatul/ subsemnata, ca urmare a participrii la Concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/ rezervate din 15 iulie 2009 la disciplina...., unde am obinut nota,.. i la repartizarea computerizat prin titularizare în etapa I, unde m-am titularizat pe codul.., v rog s-mi acordai detaare la cerere în primul an dup concurs în conformitate cu art. 81 alin. (11) din Metodologia privind micarea personalului didactic din învmântul preuniversitar, anex la OMECT nr. 5743/ Declar prin prezenta c am luat la cunotin faptul c prin alegerea unui post incomplet nu voi putea fi repartizat() pe acesta! De asemenea, am luat la cunotin c prezenta nu are caracter de valabilitate fr calculul punctajului de ctre inspectorului colar de specialitate, care va fi calculat înainte de depunerea dosarului. Numrul de telefon la care voi putea fi contactat() este:. În baza cererii de detaare la cerere prin concurs specific i a documentelor doveditoare conform cererii în cauz, inspectorul colar de specialitate mi-a acordat punctajul,. Baia Mare, Semntura solicitantului, Confirmarea punctajului prin semntur de ctre inspectorul colar de specialitate, (numele i prenumele inspectorului). (semntura) Domnului inspector colar general al ISJ Maramure, prof. Pop Mariana Comisia Paritar: ISJ Maramure SLÎ Maramure.. aprob.. nu aprob cererea în edina de lucru din data de Reprezentant ISJ Maramure, Reprezentant SLÎ Maramure,......

2 Nr. / 2009 Unitatea de învăţământ Judeţul (sectorul) Se certifica exactitatea datelor DIRECTOR, (Numele şi prenumele) Avizat Oficiul Juridic Inspector şcolar managementul resurselor umane, Prof. (Numele şi prenumele) DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, (cerere de detaşare la cerere prin concurs specific) Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), născut(ă) la data de 19, titular(ă) pe(la) postul (catedra) de de la (unitatea de învăţământ), localitatea, judeţul (sectorul), vă rog să-mi aprobaţi detaşarea la cerere începând cu 1 septembrie 2009 pe(la) un post/o catedră publicat(ă) vacant(ă), având în vedere că în anul şcolar la unitatea (unităţile) de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) voi avea un număr de (1) ore pe săptămână în încadrare. Menţionez următoarele: I. Am domiciliul în localitatea, judeţul (sectorul), strada nr., bloc, ap., TELEFON: ; conform actului de identitate seria nr. eliberat de ; COD NUMERIC PERSONAL II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. ped.) Facultatea nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată), cu durata studiilor de ani (curs zi; seral; fără frecvenţă), promoţia, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire cu specializarea principală, secundară (2). După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată am absolvit: - Facultatea, cu durata studiilor de ani (curs zi; seral; fără frecvenţă), promoţia, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire cu specializarea - Studii postuniversitare de specializare cu durata de semestre (2) - Studii academice postuniversitare cu durata de semestre (2) - Studii aprofundate de specialitate cu durata de semestre (2) - Masterat - Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de semestre (2) - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre III. La 1 septembrie 2009 sunt: DEBUTANT cu media ; am DEFINITIVATUL cu media ; GRADUL II cu media ; GRADUL I cu media ; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul, în specialitatea ; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în specializarea P, IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2006/2007 şi în anul şcolar 2007/2008 ; _ Ă: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2008 se va lua în considerare calificativul parţial din anul şcolar b) Pentru absolvenţii promoţiei 2007 se va lua în considerare calificativul pentru anul şcolar şi calificativul parţial din anul şcolar c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. d) Se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a). V. 1. În perioada , am desfăşurat următoarea activitate metodică: la nivelul şcolii (3) P,, judeţului (municipiului Bucureşti) (4) _ ; la nivel naţional (4) P,, la nivel internaţional (4) P,. Ă: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2008 se va lua în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar b) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat. c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. 136

3 V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru: Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; P, Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; Elaborarea de monografii / lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN; Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin; Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional, înregistrate cu ISSN; Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu; Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior; V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă; V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă. VI. La am avut: ani întregi, vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). TOTAL PUNCTAJ (5) : P, VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) b) c) d) e) f). Ă: 1) Educatoarele/învăţătorii vor scrie, iar profesorii/maiştri instructori vor scrie numărul de ore din încadrare; 2) Se punctează nivelul studiilor corespunzător criteriilor din anexa nr. 2; 3) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ; 4) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate; 5) Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ, se verifică şi eventual se recalculează în prezenţa celui în cauză de inspectorul şcolar cu evidenţa cadrelor didactice sau de inspectorul şcolar de specialitate, membru în comisia de mobilitate. VIII. În perioada am fost detaşat(ă) astfel: - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. IX. Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul, prin Decizia nr., conform art., din Codul Muncii. X. Am luat cunoştinţă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 281/1993 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare. Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate. Data Semnătura ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar): 1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. 2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul. 3. Adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular din care să rezulte viabilitatea postului/catedrei de la care mă transfer. 4. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 5. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2006/2007 şi 2007/2008 (conform fişei de evaluare). 6. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative. 137

4 7. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 8. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 9. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 10. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada (dacă este cazul); 11. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), din care să rezulte vechimea la catedră. 12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare. 13. Candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă. **) Subsemnatul(a), legitimat(ă) cu (B.I/C.I) seria nr., eliberat de Poliţia, OPTEZ ca începând cu 1 septembrie 2009, să fiu detaşat(ă) la cerere pe(la) postul / catedra: Unitatea de învăţământ Post/catedra (Nr. ore) Localitatea Data Semnătura **) Ă: Se completează după repartizare. 138

5 R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI MARAMURE Str. Petöfi andor, nr , Baia Mare , ROMÂNIA Telefon: / Fax: ; isjmm@isjmm.ro ANEXA NR. 2 la Metodologia de micare a personalului didactic din învmântul preuniversitar, aprobat prin OMECT nr. 5743/ CRITERII I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC Unitatea colar Candidat Total punctaj acordat, puncte Tipul activitii I. Inspecia colar la clas Pentru restrângere de activitate, inspecia colar se face în cazul în care sunt vizate dou sau mai multe cadre didactice de aceeai specialitate la nivelul unitii de învmânt, în urma aplicrii criteriilor II-VI, dac punctajul acordat difer pân la maximum 1 p. Inspecia colar la clas este realizat în perioada 16 martie 3 aprilie 2009 de ctre o comisie numit de inspectorul colar general, al crei preedinte este inspectorul colar de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare. Aprecierea inspeciei colare se exprim prin note de la 10 la 1. Punctajul acordat prin cuantificarea notelor de la 10 la 5 obinute la inspecia colar se include în punctajul pe baza cruia se ierarhizeaz cadrele didactice la nivelul unitii de învmânt, dar nu se va include în punctajul pe baza cruia se ierarhizeaz cadrele didactice de ctre comisia judeean pentru soluionarea cererilor de restrângere de activitate. Pentru notele de la 10 la 5 punctajul acordat este egal cu nota acordat împrit la 10. II. Nivelul studiilor A. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de absolvire 6 p B. * Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire 8 p C. Maitri-instructori, absolveni de: 1. coala postliceal cu diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale 5 p 2. liceu + coala de maitri cu diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale 5 p D. Absolveni în specialitate ai învmântului postliceal, respectiv coala postliceal sau coala de maitri, cu a doua specializare. 6 p E. Absolveni în specialitate ai învmântului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu diplom de absolvire. 8 p F. Absolveni în specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen. 9 p G. Absolveni în specialitate ai învmântului universitar de lung durat cu diplom de licen. 10 p H. Absolveni în specialitate ai învmântului universitar de lung durat cu diplom de licen i cu: 1. o alt licen 3 p 2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre 2 p 3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre 2 p 4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre 1,5 p 5. masterat 1 p 6. cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre 1 p 7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre 1 p 8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre 0,5 p *1. Educatoarele i învtorii care au dobândit funcia de institutor prin absolvirea învmântului superior de scurt/lung durat. Pentru institutorii aflai în restrângere care solicit trecerea în specializarea dobândit ulterior prin studii superioare, punctajul se calculeaz astfel: Cadru didactic ISJ Pag. 1/ 5

6 - la nivelul unitii colare se evalueaz ca institutor; - la nivelul inspectoratului colar se evalueaz ca absolvent cu studii superioare de lung/scurt durat/studii universitare de licen. Pentru institutorii care solicit trecerea prin pretransfer în specializarea dobândit ulterior prin studii superioare se acord punctajul corespunztor studiilor superioare de lung/scurt durat/studii universitare de licen. 2. Punctajul de la literele A-G nu se cumuleaz. 3. Punctajul de la literele G-H se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire, finalizat, universitar/postuniversitar de la litera G punctele 1-8. III. (1) Gradul didactic a) Definitivat - 6 p; b) Gradul didactic II - 10 p; c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 12 p; d) Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat în domeniul specializrii/specializrilor înscrise pe diploma de licen - 24 p. (2) Media de absolvire pentru debutani (0 2 ani) conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare. Media 10-5 p; Media 9-9,99-4 p; Media 8-8,99-3 p; Media 7-7,99-2 p; Media 6-6,99-1 p. 1. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobândit. 2. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug câte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad didactic, dac au fost obinute cu media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I). 3. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului admis i se echivaleaz acest calificativ cu media 10. IV. Rezultatele obinute în activitatea didactic Calificativele obinute în ultimii doi ani colari încheiai (2006/2007 i 2007/2008) i echivalentul acestora în puncte: - Foarte bine - 10 p; - Bine - 7 p; - Satisfctor - 2 p; - Nesatisfctor - 0 p. a) Pentru absolvenii promoiei 2008 se va lua în considerare calificativul parial din anul colar b) Pentru absolvenii promoiei 2007 se va lua în considerare calificativul pentru anul colar i calificativul parial din anul colar c) În cazul întreruperii activitii la catedr, în perioada ultimilor doi ani colari, se iau în considerare calificativele, pentru ultimii doi ani colari în care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d) În cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a). V. Activitatea metodic i tiinific dovedit prin documente justificative. 1) Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari încheiai (2006/2007 i 2007/2008) la nivelul: a) unitii de învmânt (de exemplu: activitate în comisia metodic, în structuri consultative de dialog social, rezultate la concursuri i olimpiade colare, alte activiti i responsabiliti); max. 4 p. coordonator/ membru proiect/ program (inclusiv PDI): 0,20/ 0,10 p. membru/ observator Consiliu de Administraie: 0,30/ 0,10 p. membru Comisie Paritar, adeverin certificat de ctre directorul colii i de ctre liderul de sindicat: 0,10 p. responsabil catedr/ comisie metodic/ comisii tematice: 0,20 p. responsabil cu dezvoltarea profesional: 0,20 p. îndrumtor practic pedagogic studeni: 0,20 p. referat comisie metodic: 0,20 p Pag. 2/ 5

7 . lecie demonstrativ comisie metodic: 0,20 p. interasistene la lecii: 0,30 p. confecionare material didactic (elaborarea de ghiduri metodologice/ culegeri de teste/ softuri educaionale/ proiecte opionale CD/ caiete de laborator/ culegere de texte ajuttoare activitii didactice etc. de uz intern vizate de inspectorul colar de specialitate i de eful de catedr i înregistrate la biblioteca colii): 0,20 p. amenajarea colului metodic: 0,20 p. performane profesionale/ olimpiad/ concursuri/ admitere în învmântul superior: 0,20 p. coordonator/ redactor/ îndrumtor/ colaborator al unei reviste de specialitate/ publicaii în reviste: 0,30/ 0,20/ 0,15/ 0,10 p. activiti metodico - tiinifice extracolare (muzee, excursii etc.): 0,20 p. coordonator/ membru Comisie pentru evaluarea i asigurarea calitii în educaie: 0,30/ 0,15 p. coordonator/ îndrumtor/ colaborator la pagina web: 0,20/ 0,10/ 0,05 p. consilier educativ: 0,30 p. performane profesionale la colile incluzive: 0,10 p. implicarea în alte comisii: 0,10 p Not: În cazul: - referatelor i a leciilor demonstrative se vor preciza: tema, data susinerii, grupul int, rezultatele certificate de ctre eful de catedr/ comisie, de ctre responsabilul cu dezvoltarea profesional i de ctre directorul colii - interasistenelor la lecii se vor ataa copii dup fiele de observare a leciilor atât ale celor care au venit în asisten, cât i ale orelor asistate, din care s reias calificativele acordate, vizate de ctre conducerea colii b) judeului/municipiului Bucureti (de exemplu: metodist al inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, rezultate la concursuri i olimpiade colare locale/judeene, altele); max. 4 p. metodist ISJ/ CCD: 0,40 p. formator local/ regional (adeverin atestat de CCD i inspectorul colar de specialitate): 0,10 p. preedinte/ membru al consiliului consultativ al inspectorului colar de specialitate: 0,30/ 0,15 p. coordonator judeean/ zonal cerc pedagogic: 0,20/ 0,15 p. referat cerc pedagogic: 0,20 p. lecie demonstrativ la cerc pedagogic: 0,30 p. participare la simpozioane/ sesiuni de comunicri/ conferine la nivelul judeului (adeverin atestat de inspectorul colar de specialitate): 0,20 p. membru Comisie Paritar, document atestat de inspectorul colar general i de liderul de sindicat: 0,10 p. coordonator judeean/ coordonator centru/ profesor în Centrul Judeean al Tinerilor Capabili de Excelen: 0,30/ 0,25/ 0,20 p. lucrri publicate în pres, pe Internet etc. (se va specifica numele ziarului, data apariiei i pagina; adresa de Internet etc.): 0,20 p. coordonator/ redactor/ îndrumtor/ colaborator revist colar: 0,40/ 0,40/ 0,20/ 0,10 p. preedinte/ vicepreedinte/ secretar/ membru în atestatele/ certificrile de competene profesionale: 0,10 p. preedinte/ vicepreedinte/ secretar/ membru/ profesor evaluator/ profesor traductor în examenul naional de bacalaureat/ teza unic/ testare naional/ capacitate: 0,20/ 0,20/ 0,20/ 0,20/ 0,15/ 0,10 p. implicarea în alte comisii: 0,10 p. preedinte/ vicepreedinte/ secretar/ membru/ însoitor/ supraveghetor în olimpiada de specialitate: 0,50/ 0,50/ 0,30/ 0,30/ 0,20/ 0,20 p. preedinte/ vicepreedinte/ secretar/ membru/ însoitor/ supraveghetor în concursuri colare: 0,20/ 0,20/ 0,10/ 0,10/ 0,05/ 0,05 p. performane profesionale/ olimpiad/ concursuri: 0,20 p c) naional (de exemplu: formator naional, membru al comisiei naionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naionale menionate în Legea învmântului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, rezultate la concursuri i olimpiade colare, altele). max. 6 p. formator naional: 1,00 p. membru al Comisiei Naionale de Specialitate: 0,75 p Pag. 3/ 5

8 . membru al unei alte comisii naionale de specialitate (ex. comisia naional de evaluare): 0,75 p. membru Comisie Paritar: 0,25 p. coordonator/ redactor/ îndrumtor/ colaborator al unei reviste: 0,50/ 0,50/ 0,30/ 0,10 p. participare la simpozioane/ sesiuni de comunicri/ conferine la nivel naional (document atestat de MECT/ alt ISJ/ societate tiinific/ cultural): 1,00 p. programe de documentare i schimb de experien la nivel naional, avizat de MECT: 0,50 p. evaluator la olimpiada de specialitate: 0,40 p. însoitor la olimpiada de specialitate: 0,10 p. evaluator la concursuri colare: 0,20 p. însoitor la concursuri colare: 0,05 p. performane olimpiad/ concursuri: 0,50 p d) internaional (performane profesionale, lucrri publicate, rezultate la concursuri i olimpiade colare, participri la seminarii, simpozioane, conferine, congrese, altele). max. 8 p. participare la simpozioane/ sesiuni de comunicri/ conferine/ colocvii/ congrese de specialitate/ la nivel internaional (adeverin avizat de MECT/ alt ISJ/ societi tiinifice/ culturale): 1,50 p. evaluator la olimpiada de specialitate: 0,40 p. însoitor la olimpiada de specialitate: 0,10 p. performane olimpiad/ concursuri: 2,00 p. (co)autor lucrri publicate: 2,00 p. (co)autor cursuri de formare: 1,00 p. participare la cursuri de formare: 1,00 p a) Pentru absolvenii promoiei 2008 în primul an de activitate în specialitatea nou dobândit, se va lua în considerare numai activitatea metodic i tiinific din anul colar b) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani colari încheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din învmântul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a). c) În cazul întreruperii activitii la catedr, în perioada ultimilor doi ani colari, se ia în considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari în care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d) Punctajele defalcate pe subcriteriile prevzute la V.1. sunt maxime. 2) Participare în colective de elaborare a unor acte normative i legislative vizând calitatea activitii specifice domeniului învmânt, în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data de 07 aprilie 2009): a) programe colare, aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului (participarea în colective de elaborare) max. 4 p pentru toate programele b) manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului; 7 p / manual / împrite la numrul de autori, dar nu mai mult de 14 p pentru toate manualele colare c) monografii/lucrri tiinifice înregistrate ISBN; 5 p / lucrare / monografie împrite la numrul de autori dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrrile d) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin 1 p pentru fiecare ghid / auxiliar curricular / împrite la numrul de autori, dar nu mai mult de 4 p pentru toate ghidurile / auxiliare curriculare e) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste de specialitate, la nivel judeean sau naional înregistrate cu ISSN. 0,5 p / articol/ împrite la numrul de autori articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele 1 p /studiu / împrit la numrul de autori studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile f) cri în domeniul educaional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific din domeniu. 5 p pentru fiecare carte publicat /împrite la numrul de autori, dar nu mai mult de 10 p pentru toate crile g) mijloace de învmânt omologate de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului. max. 5 p / împrite la numrul de autori h) metodologii i proceduri de implementare a acestora, emise de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului. 1 p / metodologie sau procedur, dar nu mai mult de 5 p pentru toate metodologiile i procedurile 3) Activiti desfurate în cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului (AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci.a.), altele decât cele punctate anterior. max. 3 p Pag. 4/ 5

9 . formator/ formabil la cursuri (aviz ISJ): 0,20/ 0,05 p / curs finalizat, dar nu mai mult de 1,00 p pentru toate cursurile. coordonator/ membru/ aplicant în cadrul unui proiect câtigat/ elaborare proiect depus: 0,30/ 0,20/ 0,10 p / proiect câtigat/ 0,10 p / proiect depus, dar nu mai mult de 2,00 p pentru toate proiectele 4) Participarea la activiti desfurate în cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din Învmântul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent: a) program de lung durat (90 de credite) - 3 p; b) program de durat medie (60 de credite) - 2 p; c) program de scurt durat (30 de credite) - 1 p; d) program cu mai puin de 30 credite 0,5 p; 5) Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data de 07 aprilie 2009) cu adeverin/certificat/diplom 1 p / curs, dar nu mai mult de 5 p. : Pentru cadrele didactice care solicit pretransferul/transferul pentru restrângere de activitate în alt specializare se evalueaz activitatea metodic i tiinific pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru întreaga activitate. Detalierea punctajelor prevzute la punctul V din prezenta anex se va face în edina consiliului de administraie al inspectoratului colar i se afieaz odat cu afiarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare i transferare pentru restrângere de activitate. VI. Criterii de vechime: - vechime efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei câte 0,1 p / pentru fiecare an întreg de învmânt. Se recunoate vechimea la catedr pentru perioada activitii desfurate ca personal didactic calificat.. Dup totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, în urmtoarea ordine: a) so (soie) cu activitatea în învmânt, în aceeai localitate; b) so (soie) cu domiciliul în localitate; c) prini cu domiciliul în localitate; d) starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de munc); e) soul/soia s lucreze în învmânt; f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreintor de familie i cu domiciliul în localitatea respectiv, minori în întreinere, prini bolnavi, proprieti imobiliare în localitate). Observaie. 1. Certificarea documentelor se face în conformitate cu documentele existente în dosarele comisiilor, comitetelor, cercurilor pedagogice, statistici, rapoarte, decizii, soft-uri, site-uri i alte documente colare. Orice certificare fr acoperire constituie abatere disciplinar i se sancioneaz conform Legii nr. 128/ 1998, privind Statutul personalului didactic. 2. Aceast detaliere a fost discutat i aprobat în Comisia Paritar la nivel judeean în data de 04.XII.2009 i în Consiliul de Administraie al Inspectoratului colar al Judeului Maramure în data de 10.XII Nu se admit documente aduse ulterior înregistrrii dosarului. 4. Directorii, liderii de sindicat din coal i candidaii vor semna prezenta fi. Peste semntura directorului se aplic tampila. Inspector colar general, prof. Pocol Sandu Lider SLÎ MM, prof. Pop Liviu Marian Pag. 5/ 5

Cerere de pretransfer consimțit se depune la inspectoratul școlar în perioada 3 12 aprilie 2018 Nr. / 2018 Unitatea de învăţământ Avizat Oficiul Jurid

Cerere de pretransfer consimțit se depune la inspectoratul școlar în perioada 3 12 aprilie 2018 Nr. / 2018 Unitatea de învăţământ Avizat Oficiul Jurid Cerere de pretransfer consimțit se depune la inspectoratul școlar în perioada 3 12 aprilie 2018 Nr. / 2018 Unitatea de învăţământ Avizat Oficiul Juridic Judeţul (sectorul) Se certifică exactitatea datelor

Mai mult

Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice ti

Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice ti Cerere pentru continuitate pentru detașare la cerere prin concurs în anul şcolar 2019-2020. Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice titulare detașate la cerere prin concurs național 2018/2017.

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin

Mai mult

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Metodologie) Se certifică exactitatea datelor Inspector școlar pentru managementul resurselor umane (numele și prenumele) Avizat

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Metodologie) Se certifică exactitatea datelor Inspector școlar pentru managementul resurselor umane (numele și prenumele) Avizat ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Metodologie) Se certifică exactitatea datelor Inspector școlar pentru managementul resurselor umane (numele și prenumele) Avizat OFICIUL JURIDIC DOMNULE INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Mai mult

1

1 PRIVIND DETAŞAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI COD: ISJ-CT MRU 04 ELABORAT VERIFICAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane Inspector Şcolar General Adjunct Consiliul

Mai mult

INSPECTORATUL$COLAR JUDETEAN PRAHOVA

INSPECTORATUL$COLAR JUDETEAN PRAHOVA INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE PRECIZĂRI PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR, INSOŢITE DE DOCUMENTELE SOLICITATE IN ACESTEA, DE CĂTRE CADRELE DIDACTICE CARE PARTICIPĂ LA ETAPA

Mai mult

Nr. / 2018 (număr de înregistrare dat în CJRAE DÂMBOVIȚA) Punctaj TOTAL Fişa de evaluare a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie al IS

Nr. / 2018 (număr de înregistrare dat în CJRAE DÂMBOVIȚA) Punctaj TOTAL Fişa de evaluare a fost aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie al IS Nr. / 2018 (număr înregistrare dat în CJRAE DÂMBOVIȚA) TOTAL Fişa evaluare a fost aprobată în şedinţa Consiliului Administraţie al ISJ Dâmbovita din data 16.01.2018, în conformitate cu preverile Anexei

Mai mult

UNITATEA DE INVATAMANT

UNITATEA DE INVATAMANT UNITATEA DE INVATAMANT FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA NIVELUL ŞCOLII de domnul/doamna în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (016/017 şi 017/018) Specialitatea Educaţie

Mai mult

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE de DOMNUL/ DOAMNA în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2016/20

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE de DOMNUL/ DOAMNA în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2016/20 UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE de DOMNUL/ DOAMNA în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (206/207 şi 207/208) SPECIALITATEA: PROFESOR- PALATE SI CLUBURI

Mai mult

UNITATEA DE INVATAMANT Unităţi de Competenţă/ FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA NIVELUL ŞCOLII de domnul/doamna în ul

UNITATEA DE INVATAMANT Unităţi de Competenţă/ FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA NIVELUL ŞCOLII de domnul/doamna în ul UNITATEA DE INVATAMANT Unităţi de Competenţă/ FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA NIVELUL ŞCOLII de domnul/doamna în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2016/2017 şi 2017/2018)

Mai mult

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html 1 of 89 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 07/10/2011 Versiune actualizata la data de 25/06/2012 cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015

Mai mult

UNITATEA DE INVATAMANT FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA NIVELUL ŞCOLII de domnul/doamna în ultimii doi ani şcolari î

UNITATEA DE INVATAMANT FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA NIVELUL ŞCOLII de domnul/doamna în ultimii doi ani şcolari î UNITATEA DE INVATAMANT FISA DE EVALUARE A ACTIVITATII METODICO-ŞTIINŢIFICE DESFĂŞURATE LA NIVELUL ŞCOLII de domnul/doamna în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2016/2017 şi 2017/2018) Specialitatea Educaţie

Mai mult

INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECT

INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECT INFORMAŢII REFRITOARE LA ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA EXAMENELE PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A GRADELOR DIDACTICE SE VA RESPECTA metodologia formării continue a personalului didactic

Mai mult

Juridic ISJ Iasi MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ORDIN nr din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metod

Juridic ISJ Iasi MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ORDIN nr din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metod MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ORDIN nr. 3157 din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

Microsoft Word - cvAcuDumitru.doc

Microsoft Word - cvAcuDumitru.doc CURRICULUM VITAE Numele i prenumele : Acu Dumitru Data naterii - 20 august 1945 Locul naterii - com. Rebrioara, jud. Bistria-Nsud coala general - Rebrioara Studii preuniversitare - Liceul George Cobuc

Mai mult

Nr

Nr Aprobat C.A. I.S.J. Gorj Data :.02.206 Se certifica exactitatea datelor Director, FIŞĂ DE EVALUARE - PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PERSONAL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicad

Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicad Ministerul Educaţiei Naţionale - MEN - Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 Ordinul nr. 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologieicadru privind mobilitatea personalului didactic de predare

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20

CABINET MINISTRU ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 20 CABINET MINISTRU ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63,

Mai mult

I

I I. ETAPE ÎN DERULARE - PRETRANSFER CONSIMȚIT Conform calendarului mobilităților pentru etapa de pretrasfer se vor derula următoarele activități: 5-8 aprilie 2016 Înregistrarea dosarelor de pretransfer

Mai mult

/b

/b MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE...... (unitatea de \nv`]`m~nt) REGISTRU UNIC DE EVIDEN å A FORMULARELOR ACTELOR DE STUDII Pentru \nv`]`m~nt gimnazial [i postliceal ROMDIDAC S.A. / 2013 17-6-26/b pagina

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4895/10.11.2014 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 Capitolul I Dispoziţii

Mai mult

0767 BIS bt:Layout 1.qxd

0767 BIS bt:Layout 1.qxd 30 Capitolul III Acordarea titlului de profesor-emerit în înv mântul preuniversitar Art. 47 Acordarea titlului de profesor-emerit semnific dobândirea de c tre cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate

Mai mult

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR Anexă la ordinul min METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460/12.11.2018 Capitolul

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa 2 la Hotărâre

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa 2 la Hotărâre Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 447/15.01.2018 Taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 20182019 I. Taxe pentru operaţiuni în cursul anului universitar: 1. Înmatricularea studenţilor

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat ANEXA NR. 19 la Metodologie C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

Microsoft Word - Ordin_3886_2019.doc

Microsoft Word - Ordin_3886_2019.doc ANEXĂ la Ordin nr. 3886/2019 din 11 aprilie 2019 (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020 I. Ordinea

Mai mult

ANEXĂ la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3886/ (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de pre

ANEXĂ la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3886/ (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de pre ANEXĂ la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3886/11.04.2019 (Anexa nr. 19 la metodologie) CALENDARUL mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

Nr.689/ CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR (modi

Nr.689/ CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR (modi Nr.689/ 22.01. CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ILFOVEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR - 2019 (modificat cf. OMEN nr. 3017/) Aprob, Inspector scolar general,

Mai mult

Nr

Nr GRILĂ DE (AUTO)EVALUARE Validată în Comisia paritară din data de 30.03.2017 PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT 2017 SECRETAR, SECRETAR ȘEF NUME ȘI PRENUME UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT FUNCȚIA SPECIALITATEA

Mai mult

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii ORDIN Nr. 3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Text în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat Anexa nr. 19 la Metodologie C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

Detasare 2019 Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anulşcolar

Detasare 2019 Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anulşcolar Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anulşcolar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018, cu modificările și completările

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat ANEXA nr. 19 la Metodologie, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018 C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 I.

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MON

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MON ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012 Data intrarii

Mai mult

PROCEDURA OPERATIONALA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL Ediţia: 1 Nr.de ex.: 10 Revizia: 0 Nr.de ex.: 0 Cod: P.O. Pagina 1 din 11 Liceul Tehnolo

PROCEDURA OPERATIONALA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL Ediţia: 1 Nr.de ex.: 10 Revizia: 0 Nr.de ex.: 0 Cod: P.O. Pagina 1 din 11 Liceul Tehnolo Cod: P.O. Pagina 1 din 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale: Responsabili/ operatiunea Numele si

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI FORMARE CONTINUĂ UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 1 CUPRINS Pag. CAP.I. Cadrul

Mai mult

PREVEDERI LEGALE Ref. la încadrarea personalului didactic titular și a cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ rep

PREVEDERI LEGALE Ref. la încadrarea personalului didactic titular și a cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ rep PREVEDERI LEGALE Ref. la încadrarea personalului didactic titular și a cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate

Mai mult

Rosu = anulat

Rosu = anulat C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016 106 ANEXA NR. 19 la Metodologie I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității personalului

Mai mult

Irimia Elena Genoveva

Irimia Elena Genoveva Irimia Elena Genoveva Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume: Irimia Elena Genoveva Adresă: nr.4. str. Paharnicului. 610226. Piatra-Neamt Romania Telefon: 0040233219736. 0740177263 E-mail: lilirimia@yahoo.com

Mai mult

Microsoft Word - FACULTATEA DE LITERE Metodologie de concurs + Anexe.doc

Microsoft Word - FACULTATEA DE LITERE Metodologie de concurs + Anexe.doc UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE LITERE METODOLOGIA PROPRIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE de asistent universitar i lector universitar I. Aspecte generale Art. 1. Prezenta

Mai mult

Microsoft Word - HG CO

Microsoft Word - HG CO HOTRÂRE Nr. 250 din 8 mai 1992 *** Republicat privind concediul de odihna i alte concedii ale salariailor din administraia publica, din regiile autonome cu specific deosebit i din unitile bugetare EMITENT:

Mai mult

METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2018

METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2018 METODOLOGIA-CADRU din 12 noiembrie 2018 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Publicată în

Mai mult

Concurs judetean/testare judeteana 2019 Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversi

Concurs judetean/testare judeteana 2019 Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversi Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anulşcolar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/2018, cu modificările și completările

Mai mult

Diapozitivul 1

Diapozitivul 1 Calendarul mişcării personalului didactic de predare/instruire practică din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015 Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte

Mai mult

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la aprobate prin H.S 122/27.04.2009 Preparator universitar Nr. Crt. Criteriu de evaluare Indicator de performanţă

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT SESIUNEA 2019 POZIȚI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT SESIUNEA 2019 POZIȚI FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT SESIUNEA 019 POZIȚIA APLICANTULUI PERSONAL DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL Numele și prenumele solicitantului Specialitatea Unitatea de învățământ Vechimea

Mai mult

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Nr. 1381/ 22.05.2019 PRECIZĂRI privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate sesiunea 2019 Concursul

Mai mult

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu

Adresa+MEN+nr motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţu Adresa+MEN+nr.+3 1328+motiuni+judete ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Democrației, nr. 35, judeţul Prahova, scoate la concurs un post vacant de consilier,

Mai mult

ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 201

ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 201 ANEXA NR. 2 (Anexa nr. 19 la Metodologie) C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015 I. Ordinea desfășurării etapelor mobilității

Mai mult

Microsoft Word - grila_gradatie_CJRAE_ doc

Microsoft Word - grila_gradatie_CJRAE_ doc MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA GALATI Cod Fiscal: 8688, Str. Portului Nr.55B, Galati, tel / fax: 06 / 58, email: cjrae.galati@gmail.com

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNIT

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNIT FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT elaborată pe baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei

Mai mult

Etapa de mobilitate

Etapa de mobilitate MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014 2015 G H I D P R A C T I C C U P R I N S 1. ÎNCADRAREA TITULARILOR...3 2. COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL INSPECTORATULUI

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data Elaborată şi aprobată î

Aprobată în Comisia Paritară din data Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data Elaborată şi aprobată î Aprobată în Comisia Paritară din data 29.03.2017 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 30.03.2017 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.N.C.Ș. nr. 6161/21.12.2016

Mai mult

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI CADRELOR DIDACTICE LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDAR

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI CADRELOR DIDACTICE LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDAR PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI CADRELOR DIDACTICE LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

Mai mult

METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017

METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017 METODOLOGIE-CADRU din 13 noiembrie 2017 privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 EMITENT Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 bis

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţii generale Art. 53 (1) Coordonarea metodologică a

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ARTE din BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DE ARTE din BUCUREŞTI LISTA TAXELOR ŞI TARIFELOR PENTRU SERVICII UNIVERSITARE VALABILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 Aprobate în ședința Senatului din data de 09.04.2019 conform Hotărârii nr. 94 I. Taxe înscriere la concursul

Mai mult

Ghid Admitere Management USAMV Bucuresti

Ghid Admitere Management USAMV Bucuresti PregAtim pentru a conduce! Practica studenteasca Pentru c` punem mare accent pe formarea ta profesional`, pe ob]inerea unor competen]e [i abilit`]i, avem în permanen]` încheiate parteneriate [i colabor`ri

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

Decizia 21/2017 M.Of. 694 din 28-aug-2017

Decizia 21/2017 M.Of. 694 din 28-aug-2017 DECIZIE nr. 21 din 28 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT Nr. UAIC: 819/17.01 2017 M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR pentru anul universitar

Mai mult

unităţi de învăţământ, cu avizul unităţii de învăţământ sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. Art. 5 Eliberar

unităţi de învăţământ, cu avizul unităţii de învăţământ sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. Art. 5 Eliberar unităţi de învăţământ, cu avizul unităţii de învăţământ sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. Art. 5 Eliberarea din funcţie a personalului didactic angajat în unităţi

Mai mult

Legea educatiei.indd

Legea educatiei.indd CUPRINS LEGEA NR. 1/2011 IV Cuprins general 1. Legea educaţiei naţionale 1 Index 197 2. Decizii ale Curţii Constituţionale în domeniul educaţiei 209 1 LEGEA NR. 1/2011 CUPRINS Legea educaţiei naţionale

Mai mult

Microsoft Word - Regulament burse nosa

Microsoft Word - Regulament burse nosa REGULAMENT privind acordarea anuală a Burselor de Merit NOSA unor studenți cu domiciliul în municipiul Bistrița I. DISPOZIȚII GENERALE Art.1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condițiile de acordare

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

PREVEDERI LEGALE PRIVIND LA DETAȘAREA CADRELOR DIDACTICE LA CERERE ÎN ANUL ȘCOLAR Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și c

PREVEDERI LEGALE PRIVIND LA DETAȘAREA CADRELOR DIDACTICE LA CERERE ÎN ANUL ȘCOLAR Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și c PREVEDERI LEGALE PRIVIND LA DETAȘAREA CADRELOR DIDACTICE LA CERERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completările ulterioare Articolul 254 1 (2) Detaşarea

Mai mult

FIŞĂ DE EVALUARE

FIŞĂ DE EVALUARE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA Str. Dornei nr. 5, Focşani, 620162 tel: 0237214141, fax: 0237214499 e-mail:isjvrancea@yahoo.com, http://isjvn.vn.edu.ro FIŞĂ DE EVALUARE Pentru acordarea gradaţiei

Mai mult

APROBAT

APROBAT UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI Regele Mihai I al României DIN TIMIŞOARA - în anul universitar 2019-2020 Admiterea în anul universitar 2019-2020

Mai mult

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 20

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 20 FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2019 Numele şi prenumele: Funcţia: Unitatea de învăţământ:

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice FDSA

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice   FDSA Universitatea Ecologică din București Facultatea de Drept și Științe Administrative Departamentul de Științe Juridice și Administrative Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 13 Disciplinele:

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2019 POZIŢIA AP

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2019 POZIŢIA AP FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2019 POZIŢIA APLICANTULUI Numele şi prenumele solicitantului Specialitatea Unitatea de învăţământ Vechimea în învăţământ Gradul didactic

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Educaţiei Naţionale Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 13/11/2012 Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar Text actualizat la data

Mai mult

* NOTE

* NOTE M ODEL DE CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume MATEI CLAUDIA Adresă Str. Mărăşeşti, nr. 44, Craiova, Dolj Telefon 0749166081 Fax E-mail claudia_matei74@yahoo.ro Naţionalitate Română Data

Mai mult

Constituirea dosarului de concurs pentru postul de Asistent universitar: Dosar complet la înscriere. Conţinutul dosarului nu poate fi modificat după d

Constituirea dosarului de concurs pentru postul de Asistent universitar: Dosar complet la înscriere. Conţinutul dosarului nu poate fi modificat după d Constituirea dosarului de concurs pentru postul de Asistent universitar: Dosar complet la înscriere. Conţinutul dosarului nu poate fi modificat după depunerea lui la Prorectoratul didactic. Actele vor

Mai mult

Validată în COMISIA PARITARĂ din data de Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru administrator financiar / contabil șef CALIFICATIVE ANI ȘC

Validată în COMISIA PARITARĂ din data de Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru administrator financiar / contabil șef CALIFICATIVE ANI ȘC Validată în COMISIA PARITARĂ din data de 07.05.2019 Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru administrator financiar / contabil șef CALIFICATIVE ANI ȘCOLARI Validat în CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al I.Ș.J.

Mai mult

Ghid de proceduri pentru mișcarea personalului didactic în anul 2014 prof. Nicușor Călin inspector școlar pentru managementul resurselor umane Inspect

Ghid de proceduri pentru mișcarea personalului didactic în anul 2014 prof. Nicușor Călin inspector școlar pentru managementul resurselor umane Inspect Ghid de proceduri pentru mișcarea personalului didactic în anul 2014 prof. Nicușor Călin inspector școlar pentru managementul resurselor umane Inspectoratul Școlar Județean Călărași IANUARIE 2014 1 MOTTO:

Mai mult

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de Ordinul MEN nr. 3165/2015 - aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 a fost

Mai mult

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 15 aprilie 2019 M.Of.Nr.993 din 23 noiembrie 2018 M.Of.Nr.993 Bis

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 15 aprilie 2019 M.Of.Nr.993 din 23 noiembrie 2018 M.Of.Nr.993 Bis Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 15 aprilie 2019 M.Of.Nr.993 din 23 noiembrie 2018 M.Of.Nr.993 Bis din 23 noiembrie 2018 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Mai mult

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din palatele şi cluburile copiilor în vederea acordării gradației de me

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din palatele şi cluburile copiilor în vederea acordării gradației de me FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din palatele şi cluburile copiilor în vederea acordării gradației de merit în sesiunea 2019 Numele şi prenumele: Funcţia:

Mai mult

ORDIN nr 6211_cu modif din 3155_si_din_3281

ORDIN nr 6211_cu modif din 3155_si_din_3281 ORDIN nr. 6.211 din 13 noiembrie 2012 şi modificările cuprinse în OMEN 3155, respectiv în OMEN 3281 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

Mai mult

CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume IONESCU ILEANA Nationalitatea romana Data nasterii EXPERIENTA PROFESIONALA Perio

CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume IONESCU ILEANA Nationalitatea romana Data nasterii EXPERIENTA PROFESIONALA Perio CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume IONESCU ILEANA E-mail Nationalitatea romana Data nasterii 05.10.1957 EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada (de la pana la) 1985-2007 Numele si adresa angajatorului

Mai mult

CABINET MINISTRU O R D I N pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în

CABINET MINISTRU O R D I N pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în CABINET MINISTRU O R D I N pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 În baza prevederilor art. 18,

Mai mult

Microsoft Word - Scoala Doctorala_ Etape schema.rtf

Microsoft Word - Scoala Doctorala_ Etape schema.rtf ETAPE premergătoare depunerii şi susţinerii tezei de doctorat SECRETARIATUL ŞCOLII DOCTORALE completează dosarul doctorandului (foaie matricola, adeverinţe şi referatul preliminar) DOCTORANDUL depune cererea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ la FACULTATEA DE

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR

INSPECTORATUL ŞCOLAR Anexa 6 la HCA 32/3.03.207 AVIZATĂ În Comisia paritară de la nivelul I. Ş.J. Caraş-Severin, întrunită în data de 27.03.207 NUMELE ŞI PRENUMELE : UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: GRADUL

Mai mult

PROTOCOL DE COLABORARE

PROTOCOL DE COLABORARE UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Şoseaua Berceni nr. 24, BUCUREŞTI sector 4 Tel./Fax 0213171900 E mail: ushefs@spiruharet.ro ROMANIAN MOVEMENT MC QUALITY ISO 9001

Mai mult