Baia Mare, Semntura solicitantului, Confirmarea punctajului prin semntur de ctre inspectorul colar de specialitate, ...

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Baia Mare, Semntura solicitantului, Confirmarea punctajului prin semntur de ctre inspectorul colar de specialitate, ..."

Transcriere

1 Ctre Inspectoratul colar al Judeului Maramure Domnule Inspector colar General (cererea se depune la centrul de concurs CN Gh. incai sau CT A. Saligny, fiecare unde a susinut concursul, în perioada august 2009) Subsemnatul/ subsemnata, ca urmare a participrii la Concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor didactice vacante/ rezervate din 15 iulie 2009 la disciplina...., unde am obinut nota,.. i la repartizarea computerizat prin titularizare în etapa I, unde m-am titularizat pe codul.., v rog s-mi acordai detaare la cerere în primul an dup concurs în conformitate cu art. 81 alin. (11) din Metodologia privind micarea personalului didactic din învmântul preuniversitar, anex la OMECT nr. 5743/ Declar prin prezenta c am luat la cunotin faptul c prin alegerea unui post incomplet nu voi putea fi repartizat() pe acesta! De asemenea, am luat la cunotin c prezenta nu are caracter de valabilitate fr calculul punctajului de ctre inspectorului colar de specialitate, care va fi calculat înainte de depunerea dosarului. Numrul de telefon la care voi putea fi contactat() este:. În baza cererii de detaare la cerere prin concurs specific i a documentelor doveditoare conform cererii în cauz, inspectorul colar de specialitate mi-a acordat punctajul,. Baia Mare, Semntura solicitantului, Confirmarea punctajului prin semntur de ctre inspectorul colar de specialitate, (numele i prenumele inspectorului). (semntura) Domnului inspector colar general al ISJ Maramure, prof. Pop Mariana Comisia Paritar: ISJ Maramure SLÎ Maramure.. aprob.. nu aprob cererea în edina de lucru din data de Reprezentant ISJ Maramure, Reprezentant SLÎ Maramure,......

2 Nr. / 2009 Unitatea de învăţământ Judeţul (sectorul) Se certifica exactitatea datelor DIRECTOR, (Numele şi prenumele) Avizat Oficiul Juridic Inspector şcolar managementul resurselor umane, Prof. (Numele şi prenumele) DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, (cerere de detaşare la cerere prin concurs specific) Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), născut(ă) la data de 19, titular(ă) pe(la) postul (catedra) de de la (unitatea de învăţământ), localitatea, judeţul (sectorul), vă rog să-mi aprobaţi detaşarea la cerere începând cu 1 septembrie 2009 pe(la) un post/o catedră publicat(ă) vacant(ă), având în vedere că în anul şcolar la unitatea (unităţile) de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) voi avea un număr de (1) ore pe săptămână în încadrare. Menţionez următoarele: I. Am domiciliul în localitatea, judeţul (sectorul), strada nr., bloc, ap., TELEFON: ; conform actului de identitate seria nr. eliberat de ; COD NUMERIC PERSONAL II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. ped.) Facultatea nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată), cu durata studiilor de ani (curs zi; seral; fără frecvenţă), promoţia, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire cu specializarea principală, secundară (2). După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată am absolvit: - Facultatea, cu durata studiilor de ani (curs zi; seral; fără frecvenţă), promoţia, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire cu specializarea - Studii postuniversitare de specializare cu durata de semestre (2) - Studii academice postuniversitare cu durata de semestre (2) - Studii aprofundate de specialitate cu durata de semestre (2) - Masterat - Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de semestre (2) - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre III. La 1 septembrie 2009 sunt: DEBUTANT cu media ; am DEFINITIVATUL cu media ; GRADUL II cu media ; GRADUL I cu media ; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul, în specialitatea ; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în specializarea P, IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2006/2007 şi în anul şcolar 2007/2008 ; _ Ă: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2008 se va lua în considerare calificativul parţial din anul şcolar b) Pentru absolvenţii promoţiei 2007 se va lua în considerare calificativul pentru anul şcolar şi calificativul parţial din anul şcolar c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. d) Se va trece media punctajului celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a). V. 1. În perioada , am desfăşurat următoarea activitate metodică: la nivelul şcolii (3) P,, judeţului (municipiului Bucureşti) (4) _ ; la nivel naţional (4) P,, la nivel internaţional (4) P,. Ă: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2008 se va lua în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar b) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de punctajul acordat. c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. 136

3 V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru: Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; P, Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; Elaborarea de monografii / lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN; Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin; Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional, înregistrate cu ISSN; Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu; Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior; V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă; V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă. VI. La am avut: ani întregi, vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei). TOTAL PUNCTAJ (5) : P, VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) b) c) d) e) f). Ă: 1) Educatoarele/învăţătorii vor scrie, iar profesorii/maiştri instructori vor scrie numărul de ore din încadrare; 2) Se punctează nivelul studiilor corespunzător criteriilor din anexa nr. 2; 3) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ; 4) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate; 5) Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ, se verifică şi eventual se recalculează în prezenţa celui în cauză de inspectorul şcolar cu evidenţa cadrelor didactice sau de inspectorul şcolar de specialitate, membru în comisia de mobilitate. VIII. În perioada am fost detaşat(ă) astfel: - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. - An şc detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de de la. IX. Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul, prin Decizia nr., conform art., din Codul Muncii. X. Am luat cunoştinţă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 281/1993 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare. Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate. Data Semnătura ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar): 1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ. 2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul. 3. Adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular din care să rezulte viabilitatea postului/catedrei de la care mă transfer. 4. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 5. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru anii şcolari 2006/2007 şi 2007/2008 (conform fişei de evaluare). 6. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative. 137

4 7. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 8. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 9. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă). 10. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada (dacă este cazul); 11. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), din care să rezulte vechimea la catedră. 12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare. 13. Candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de detaşare la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă. **) Subsemnatul(a), legitimat(ă) cu (B.I/C.I) seria nr., eliberat de Poliţia, OPTEZ ca începând cu 1 septembrie 2009, să fiu detaşat(ă) la cerere pe(la) postul / catedra: Unitatea de învăţământ Post/catedra (Nr. ore) Localitatea Data Semnătura **) Ă: Se completează după repartizare. 138

5 R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI MARAMURE Str. Petöfi andor, nr , Baia Mare , ROMÂNIA Telefon: / Fax: ; ANEXA NR. 2 la Metodologia de micare a personalului didactic din învmântul preuniversitar, aprobat prin OMECT nr. 5743/ CRITERII I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC Unitatea colar Candidat Total punctaj acordat, puncte Tipul activitii I. Inspecia colar la clas Pentru restrângere de activitate, inspecia colar se face în cazul în care sunt vizate dou sau mai multe cadre didactice de aceeai specialitate la nivelul unitii de învmânt, în urma aplicrii criteriilor II-VI, dac punctajul acordat difer pân la maximum 1 p. Inspecia colar la clas este realizat în perioada 16 martie 3 aprilie 2009 de ctre o comisie numit de inspectorul colar general, al crei preedinte este inspectorul colar de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare. Aprecierea inspeciei colare se exprim prin note de la 10 la 1. Punctajul acordat prin cuantificarea notelor de la 10 la 5 obinute la inspecia colar se include în punctajul pe baza cruia se ierarhizeaz cadrele didactice la nivelul unitii de învmânt, dar nu se va include în punctajul pe baza cruia se ierarhizeaz cadrele didactice de ctre comisia judeean pentru soluionarea cererilor de restrângere de activitate. Pentru notele de la 10 la 5 punctajul acordat este egal cu nota acordat împrit la 10. II. Nivelul studiilor A. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de absolvire 6 p B. * Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire 8 p C. Maitri-instructori, absolveni de: 1. coala postliceal cu diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale 5 p 2. liceu + coala de maitri cu diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale 5 p D. Absolveni în specialitate ai învmântului postliceal, respectiv coala postliceal sau coala de maitri, cu a doua specializare. 6 p E. Absolveni în specialitate ai învmântului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu diplom de absolvire. 8 p F. Absolveni în specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen. 9 p G. Absolveni în specialitate ai învmântului universitar de lung durat cu diplom de licen. 10 p H. Absolveni în specialitate ai învmântului universitar de lung durat cu diplom de licen i cu: 1. o alt licen 3 p 2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre 2 p 3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre 2 p 4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre 1,5 p 5. masterat 1 p 6. cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre 1 p 7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre 1 p 8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre 0,5 p *1. Educatoarele i învtorii care au dobândit funcia de institutor prin absolvirea învmântului superior de scurt/lung durat. Pentru institutorii aflai în restrângere care solicit trecerea în specializarea dobândit ulterior prin studii superioare, punctajul se calculeaz astfel: Cadru didactic ISJ Pag. 1/ 5

6 - la nivelul unitii colare se evalueaz ca institutor; - la nivelul inspectoratului colar se evalueaz ca absolvent cu studii superioare de lung/scurt durat/studii universitare de licen. Pentru institutorii care solicit trecerea prin pretransfer în specializarea dobândit ulterior prin studii superioare se acord punctajul corespunztor studiilor superioare de lung/scurt durat/studii universitare de licen. 2. Punctajul de la literele A-G nu se cumuleaz. 3. Punctajul de la literele G-H se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire, finalizat, universitar/postuniversitar de la litera G punctele 1-8. III. (1) Gradul didactic a) Definitivat - 6 p; b) Gradul didactic II - 10 p; c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 12 p; d) Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat în domeniul specializrii/specializrilor înscrise pe diploma de licen - 24 p. (2) Media de absolvire pentru debutani (0 2 ani) conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare. Media 10-5 p; Media 9-9,99-4 p; Media 8-8,99-3 p; Media 7-7,99-2 p; Media 6-6,99-1 p. 1. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobândit. 2. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug câte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad didactic, dac au fost obinute cu media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I). 3. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului admis i se echivaleaz acest calificativ cu media 10. IV. Rezultatele obinute în activitatea didactic Calificativele obinute în ultimii doi ani colari încheiai (2006/2007 i 2007/2008) i echivalentul acestora în puncte: - Foarte bine - 10 p; - Bine - 7 p; - Satisfctor - 2 p; - Nesatisfctor - 0 p. a) Pentru absolvenii promoiei 2008 se va lua în considerare calificativul parial din anul colar b) Pentru absolvenii promoiei 2007 se va lua în considerare calificativul pentru anul colar i calificativul parial din anul colar c) În cazul întreruperii activitii la catedr, în perioada ultimilor doi ani colari, se iau în considerare calificativele, pentru ultimii doi ani colari în care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d) În cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a). V. Activitatea metodic i tiinific dovedit prin documente justificative. 1) Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari încheiai (2006/2007 i 2007/2008) la nivelul: a) unitii de învmânt (de exemplu: activitate în comisia metodic, în structuri consultative de dialog social, rezultate la concursuri i olimpiade colare, alte activiti i responsabiliti); max. 4 p. coordonator/ membru proiect/ program (inclusiv PDI): 0,20/ 0,10 p. membru/ observator Consiliu de Administraie: 0,30/ 0,10 p. membru Comisie Paritar, adeverin certificat de ctre directorul colii i de ctre liderul de sindicat: 0,10 p. responsabil catedr/ comisie metodic/ comisii tematice: 0,20 p. responsabil cu dezvoltarea profesional: 0,20 p. îndrumtor practic pedagogic studeni: 0,20 p. referat comisie metodic: 0,20 p Pag. 2/ 5

7 . lecie demonstrativ comisie metodic: 0,20 p. interasistene la lecii: 0,30 p. confecionare material didactic (elaborarea de ghiduri metodologice/ culegeri de teste/ softuri educaionale/ proiecte opionale CD/ caiete de laborator/ culegere de texte ajuttoare activitii didactice etc. de uz intern vizate de inspectorul colar de specialitate i de eful de catedr i înregistrate la biblioteca colii): 0,20 p. amenajarea colului metodic: 0,20 p. performane profesionale/ olimpiad/ concursuri/ admitere în învmântul superior: 0,20 p. coordonator/ redactor/ îndrumtor/ colaborator al unei reviste de specialitate/ publicaii în reviste: 0,30/ 0,20/ 0,15/ 0,10 p. activiti metodico - tiinifice extracolare (muzee, excursii etc.): 0,20 p. coordonator/ membru Comisie pentru evaluarea i asigurarea calitii în educaie: 0,30/ 0,15 p. coordonator/ îndrumtor/ colaborator la pagina web: 0,20/ 0,10/ 0,05 p. consilier educativ: 0,30 p. performane profesionale la colile incluzive: 0,10 p. implicarea în alte comisii: 0,10 p Not: În cazul: - referatelor i a leciilor demonstrative se vor preciza: tema, data susinerii, grupul int, rezultatele certificate de ctre eful de catedr/ comisie, de ctre responsabilul cu dezvoltarea profesional i de ctre directorul colii - interasistenelor la lecii se vor ataa copii dup fiele de observare a leciilor atât ale celor care au venit în asisten, cât i ale orelor asistate, din care s reias calificativele acordate, vizate de ctre conducerea colii b) judeului/municipiului Bucureti (de exemplu: metodist al inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, rezultate la concursuri i olimpiade colare locale/judeene, altele); max. 4 p. metodist ISJ/ CCD: 0,40 p. formator local/ regional (adeverin atestat de CCD i inspectorul colar de specialitate): 0,10 p. preedinte/ membru al consiliului consultativ al inspectorului colar de specialitate: 0,30/ 0,15 p. coordonator judeean/ zonal cerc pedagogic: 0,20/ 0,15 p. referat cerc pedagogic: 0,20 p. lecie demonstrativ la cerc pedagogic: 0,30 p. participare la simpozioane/ sesiuni de comunicri/ conferine la nivelul judeului (adeverin atestat de inspectorul colar de specialitate): 0,20 p. membru Comisie Paritar, document atestat de inspectorul colar general i de liderul de sindicat: 0,10 p. coordonator judeean/ coordonator centru/ profesor în Centrul Judeean al Tinerilor Capabili de Excelen: 0,30/ 0,25/ 0,20 p. lucrri publicate în pres, pe Internet etc. (se va specifica numele ziarului, data apariiei i pagina; adresa de Internet etc.): 0,20 p. coordonator/ redactor/ îndrumtor/ colaborator revist colar: 0,40/ 0,40/ 0,20/ 0,10 p. preedinte/ vicepreedinte/ secretar/ membru în atestatele/ certificrile de competene profesionale: 0,10 p. preedinte/ vicepreedinte/ secretar/ membru/ profesor evaluator/ profesor traductor în examenul naional de bacalaureat/ teza unic/ testare naional/ capacitate: 0,20/ 0,20/ 0,20/ 0,20/ 0,15/ 0,10 p. implicarea în alte comisii: 0,10 p. preedinte/ vicepreedinte/ secretar/ membru/ însoitor/ supraveghetor în olimpiada de specialitate: 0,50/ 0,50/ 0,30/ 0,30/ 0,20/ 0,20 p. preedinte/ vicepreedinte/ secretar/ membru/ însoitor/ supraveghetor în concursuri colare: 0,20/ 0,20/ 0,10/ 0,10/ 0,05/ 0,05 p. performane profesionale/ olimpiad/ concursuri: 0,20 p c) naional (de exemplu: formator naional, membru al comisiei naionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naionale menionate în Legea învmântului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, rezultate la concursuri i olimpiade colare, altele). max. 6 p. formator naional: 1,00 p. membru al Comisiei Naionale de Specialitate: 0,75 p Pag. 3/ 5

8 . membru al unei alte comisii naionale de specialitate (ex. comisia naional de evaluare): 0,75 p. membru Comisie Paritar: 0,25 p. coordonator/ redactor/ îndrumtor/ colaborator al unei reviste: 0,50/ 0,50/ 0,30/ 0,10 p. participare la simpozioane/ sesiuni de comunicri/ conferine la nivel naional (document atestat de MECT/ alt ISJ/ societate tiinific/ cultural): 1,00 p. programe de documentare i schimb de experien la nivel naional, avizat de MECT: 0,50 p. evaluator la olimpiada de specialitate: 0,40 p. însoitor la olimpiada de specialitate: 0,10 p. evaluator la concursuri colare: 0,20 p. însoitor la concursuri colare: 0,05 p. performane olimpiad/ concursuri: 0,50 p d) internaional (performane profesionale, lucrri publicate, rezultate la concursuri i olimpiade colare, participri la seminarii, simpozioane, conferine, congrese, altele). max. 8 p. participare la simpozioane/ sesiuni de comunicri/ conferine/ colocvii/ congrese de specialitate/ la nivel internaional (adeverin avizat de MECT/ alt ISJ/ societi tiinifice/ culturale): 1,50 p. evaluator la olimpiada de specialitate: 0,40 p. însoitor la olimpiada de specialitate: 0,10 p. performane olimpiad/ concursuri: 2,00 p. (co)autor lucrri publicate: 2,00 p. (co)autor cursuri de formare: 1,00 p. participare la cursuri de formare: 1,00 p a) Pentru absolvenii promoiei 2008 în primul an de activitate în specialitatea nou dobândit, se va lua în considerare numai activitatea metodic i tiinific din anul colar b) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani colari încheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din învmântul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a). c) În cazul întreruperii activitii la catedr, în perioada ultimilor doi ani colari, se ia în considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari în care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d) Punctajele defalcate pe subcriteriile prevzute la V.1. sunt maxime. 2) Participare în colective de elaborare a unor acte normative i legislative vizând calitatea activitii specifice domeniului învmânt, în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data de 07 aprilie 2009): a) programe colare, aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului (participarea în colective de elaborare) max. 4 p pentru toate programele b) manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului; 7 p / manual / împrite la numrul de autori, dar nu mai mult de 14 p pentru toate manualele colare c) monografii/lucrri tiinifice înregistrate ISBN; 5 p / lucrare / monografie împrite la numrul de autori dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrrile d) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin 1 p pentru fiecare ghid / auxiliar curricular / împrite la numrul de autori, dar nu mai mult de 4 p pentru toate ghidurile / auxiliare curriculare e) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste de specialitate, la nivel judeean sau naional înregistrate cu ISSN. 0,5 p / articol/ împrite la numrul de autori articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele 1 p /studiu / împrit la numrul de autori studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile f) cri în domeniul educaional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific din domeniu. 5 p pentru fiecare carte publicat /împrite la numrul de autori, dar nu mai mult de 10 p pentru toate crile g) mijloace de învmânt omologate de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului. max. 5 p / împrite la numrul de autori h) metodologii i proceduri de implementare a acestora, emise de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului. 1 p / metodologie sau procedur, dar nu mai mult de 5 p pentru toate metodologiile i procedurile 3) Activiti desfurate în cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului (AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci.a.), altele decât cele punctate anterior. max. 3 p Pag. 4/ 5

9 . formator/ formabil la cursuri (aviz ISJ): 0,20/ 0,05 p / curs finalizat, dar nu mai mult de 1,00 p pentru toate cursurile. coordonator/ membru/ aplicant în cadrul unui proiect câtigat/ elaborare proiect depus: 0,30/ 0,20/ 0,10 p / proiect câtigat/ 0,10 p / proiect depus, dar nu mai mult de 2,00 p pentru toate proiectele 4) Participarea la activiti desfurate în cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din Învmântul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent: a) program de lung durat (90 de credite) - 3 p; b) program de durat medie (60 de credite) - 2 p; c) program de scurt durat (30 de credite) - 1 p; d) program cu mai puin de 30 credite 0,5 p; 5) Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data de 07 aprilie 2009) cu adeverin/certificat/diplom 1 p / curs, dar nu mai mult de 5 p. : Pentru cadrele didactice care solicit pretransferul/transferul pentru restrângere de activitate în alt specializare se evalueaz activitatea metodic i tiinific pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru întreaga activitate. Detalierea punctajelor prevzute la punctul V din prezenta anex se va face în edina consiliului de administraie al inspectoratului colar i se afieaz odat cu afiarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransferare i transferare pentru restrângere de activitate. VI. Criterii de vechime: - vechime efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei câte 0,1 p / pentru fiecare an întreg de învmânt. Se recunoate vechimea la catedr pentru perioada activitii desfurate ca personal didactic calificat.. Dup totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, în urmtoarea ordine: a) so (soie) cu activitatea în învmânt, în aceeai localitate; b) so (soie) cu domiciliul în localitate; c) prini cu domiciliul în localitate; d) starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de munc); e) soul/soia s lucreze în învmânt; f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreintor de familie i cu domiciliul în localitatea respectiv, minori în întreinere, prini bolnavi, proprieti imobiliare în localitate). Observaie. 1. Certificarea documentelor se face în conformitate cu documentele existente în dosarele comisiilor, comitetelor, cercurilor pedagogice, statistici, rapoarte, decizii, soft-uri, site-uri i alte documente colare. Orice certificare fr acoperire constituie abatere disciplinar i se sancioneaz conform Legii nr. 128/ 1998, privind Statutul personalului didactic. 2. Aceast detaliere a fost discutat i aprobat în Comisia Paritar la nivel judeean în data de 04.XII.2009 i în Consiliul de Administraie al Inspectoratului colar al Judeului Maramure în data de 10.XII Nu se admit documente aduse ulterior înregistrrii dosarului. 4. Directorii, liderii de sindicat din coal i candidaii vor semna prezenta fi. Peste semntura directorului se aplic tampila. Inspector colar general, prof. Pocol Sandu Lider SLÎ MM, prof. Pop Liviu Marian Pag. 5/ 5