it'~ rv. ~:.::;:;'i;.~~s~~:anta (,.' HOTARARE HOTARASTE CONTRASEMNEAZASECRETAR MARCELAENACHE CO~STAN~~ RO~ ~

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "it'~ rv. ~:.::;:;'i;.~~s~~:anta (,.' HOTARARE HOTARASTE CONTRASEMNEAZASECRETAR MARCELAENACHE CO~STAN~~ RO~ ~"

Transcriere

1 CO~STAN~~ RO~ ~ rv ~:::;:;'i;~~s~~:anta (,' ~ it'~ IDCONSILIUL, '"t>i," ~> Jo ' LOCAL HOTARARE privind revocarea HCLM nr69/2007 si atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Cepumiac S Boris, veteran de razboi Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 200 Analizand Expunerea de motive nr23337/200 prezentata de d-i Primar RADU STEFAN MAZARE, Raportul Comisiei nr5-juridica, precum si Referatul Serviciului Patrimoniu nr23330/ ; Avand in vedere HCLMnr69/2007 si Sentinta Civila nr656/ a Tribunalului Constanta si Decizia Civila nr423/ca din a Curtii de Apel Constanta, irevocabila Vazand prevederile artb, alinl, lit<a,b> din Legea nra4/1994,modificata si completata, privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, precum si solicitarea inregistrata sub nr16477/2003; In temeiul prevederilor art36 alin 2, lit"c", si art 115, alin I, lit "b"din Legea nr215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata HOTARASTE Artl Se aproba revocarea HCLMCta nr69/ privind atribuirea in proprietate numitului Cepurniac S Boris, terenul in suprafata de 250,00 mp situat in orasul Constanta, zona Constanta Sud, careul G1/ lot BI, proprietate privata a municipiului Constanta in baza HCLM nra91/2006, anexa 1,urmare Sentintei Civile nr656/ pronuntata de Tribunalul Constanta si Decizia Civila nr423/ca din a COOii de Apel Constanta, irevocabila Artl Se atribuie in proprietate numitului Cepurniac S Boris, terenul in suprafata de 500,00 mp situat in orasul Constanta, zona Bloc 50-4B, strdionisie eel Mic, lotul nr9, proprietate privata a municipiului Constanta, conform HCLM nr109/2005, si planului de situatie anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare Cepurniac S Boris se incadreaza in prevederile artl3,lit "b" din Legea nra4/1994, modificata si completata Cepurniac S Boris este veteran de razboi conform legitimatiei de veteran seria CTnrA04372/1992, decorat cu Medalia "Barbatie si Credinta" cu spade Art2 Predarea Primirea terenului se va face prin proces verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Constanta si numitul Cepurniac S Boris Art3 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare, Directiei Patrimoniu, Serviciului Public de Impozite, taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, numitului Cepurniac S Boris, in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii judetului Constanta, spre stiinta Prezenta hotarare a fost adoptata de consilieri din 27 membri CONSTANTA Nr / PRESEDINTELE SEDINTEl CONTRASEMNEAZASECRETAR MARCELAENACHE

2 INCADRARE IN ZONA PLAN DE SITUATIE (Intravilan) Scara 1:500 Lot 9- Str Dionisie eel Mic, (Zona Bloc 50A -4B) mun Constanta Suprafata din masuratori : S =500mp \ GrOdin; -- E 1- :> a Oru," de PO""ont 2161 LOT 9 $"=500 ""p '217m PRIMARIA MUNICIPIULUJ COl'-':3TAN}"A SERVICIUL CADAS TRU VIZAT Nr SPRE NESCHIMBARE Data

3 ROMANIA JUDETUL CONSTANTA CONSILWL LOCAL COMISIA NR 5 A V I Z Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnul Primar Radu Stefan Mazare ; Analizand proiectul de hotarare privind () In conformitate Cll prevederile art45 din Legea nr215/2001 privind administratia publica; Se avizeaza kz ~ ( proiectul de hotarare privind 'v v ("' ~ ill C{ l//}/l{!l (1~j(}1/ Cc?f/ IVI-A- C PRESEDINTE COMISIE NR 5

4 COl'iST AN 1'-1 roq~ ROMANIA JUDETUL CONSTANTA PRMARIA MUNlCIPIULUI CONSTANTA DIRECTIA PATRIMONIU SERVICIULPATRIMONIU NR23330/ REFERAT Avand in vedere cererea nr16477/ inregistrata la Primatia municipiului Constanta a veteranului de razboi Cepurniac Boris domiciliat in municipiul Constanta, bdmamaia m9, blls, sca, apll, prin care a solicitat confonn Legii nr44/1994, art13, atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren Avand in vedere actele depuse prin care dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de artl3, lita,si b din Legea nr44/1994, pentru atribuirea de teren: copie BI-Cepumiac St Boris, Legitimatie de Veteran de Razboi; Livret Militar, Declaratie Notariala ca nu a beneficiat de prevederile legii nr 1/1991 SI a Legii nr44/1994; - Certificatul nrc59/ emis de Ministerul Apararii Nationale care atesta ca a fost decorat cu medalia "Bmobatiesi Credinta" cu spade - Sentinta Civila nr656/2007 a Tribunalului Constanta si Decizia Civila nr423/ca din a Curtii de Apel Constanta, irevocabila Veteranii de razboi carora Ie-au fost acordate ordine si medalii pentm fapte de arme savarsite pe campul de lupta, beneficiaza de Ulmatoarele drepturi, daca nu Ie-au prim it in conformitate cu Legea nr 1/1991 sau sub orice alta forma de la data decorarii si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si dovedesc cu acte legale aceste imprejurari de fapt a)cei decorati cu Ordinul "Mihai Viteazu" sau Ordinul "Virtutea Aeronautica" cu spade, clasa Cavaler, - improprietarirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creata conform Legii nr 1/1991 in localitatea de domiciliu sau un loc de casa de 500mp in municipiul,orasul sau comuna in care domiciliazadecoratul, b)cei decorati cu Ordinul "Steaua Romaniei" cu spade si panglica de "Virtute Militara" sau Ordinul "Steaua Romaniei" cu spade, Ordinul "Virtutea Aeronautica" cu spade,ordinul "Coroana Romaniei"cu spade si panglica de "Virtute Militara"sau Ordinul "Coroana Romaniei" cu spade, Ordinul "Crucea Regina Maria", Medalia "Virtutea Militara de Razboi", Medalia "Virtutea Maritima", Medalia "Virtutea Aeronautica" sau Medalia Aeronautica,Medalia "ServiciulCredincios" cu spade, Medalia "Barbatie si Credinta" cu spade, Crucea "Serviciul Credincios"cu spade, Cmcea"Meritul Sanitar" si Medalia "Virtutea Ostaseasca"

5 - improprietarirea cu 500 mp pentru loc de casa in municipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza sau daca acest lucru nu este posibil, cu I ha teren arabil in extravilan Confonn Sentintei Civile nr656/ Tribunalul Constanta si Decizia Civila nr423/ca din a Curtii de Apel Constanta, irevocabila, admite actiunea folmulata de reclamant, dispunand obligarea paratilor sa solutioneza cererea depusa de reclamant, in sensul improprietaririi cu un loc de casa de 500,00 mp in municipiul Constanta, confonn Legii nr44/1994,modificata In temeiul prevederilor art3, alin 2, lit"f', din Legea nr , privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului, Supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotarare privind atribuirea in propnetate a suprafetei de teren de 500 mp numitului Cepurniac S Boris, confolm planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare la DOSPINESCU -4 RIMONIU, PATRIMONIU,