europass Curriculum vitae

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "europass Curriculum vitae"

Transcriere

1 .. europass Curriculum vitae INFORMATII PERSONALE Nate SiiViU ~ B Nationalitate romana 1 Sex masculin 1 PROFILUL PERSONAL Obiective profesionale: Aprofundarea expertizei personale pentru elaborarea analizelor specifice domeniilor relatii internationale ~i studii de securitate, cu accent pe consolidarea rolului strategical Romaniei ~i rezilientei euroatlantice. Dezvoltarea ~i aplicarea metodologiilor de tip policy-brief pentru formularea scenariilor ~i recomandarilor strategice catre decidenti. cu relevanta pentru securitatea na(ionala, regional a ~i global a. Rafinarea instrumentelor de formare, asistenta ~i dialog pentru facilitarea transferului de expertiza lntre actorii societali ~ cei publici. POSTUL DE MUNCA VIZAT EXPERIENTA PROFESIONALA octombrie prezent Conferen~iar universitar Departamentul de Relatii lnternationale, $tiinte Politice $i Studii de Securitate, Facultatea de $tiinte Socio-Umane, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, (Romania) Sustinere activitati didactice $i de cercetare, acordare de consultatii pentru studenv. coordonarea proiectelor studente$li, elaborarea suporturilor de curs $ide seminar, evaluare didactica. Discipline predate: lntroducere In studii de securitate; Aliante ~i organizatii internationale de securitate; lnstitutii de securitate; Securitate ~i societate; lntroducere In analiza de intelligence; lntelligence-ul din surse deschise. 10 iulie prezent Membru CNATDCU Panelul 26 - $tiinte po/itice, studii de securitate, $fiinte militare, informatii 9i ordine publica, Consiliului Na~onal de Atestare a Titlurilor, Diplomelor $i Certificatelor Universitare (Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4676/2020, publica! In Monitorul Oficial nr. 609 din 10 iulie 2020). Validarea tezelor de doctoral, a dosarelor de concurs pe posturi, de abilitare ~i echivalare a titlurilor universitare. 16 ianuarie ianuarie Administrator provizoriu 2021 Membru In Consiliul de Administratie, TAROM S.A.- Campania Nationala de Transporturi Aeriene a Romaniei august ianuarie 2021 Expert start-up managementul riscului Titlul proiectului: Start-UP Hub: Laboratorul Antreprenorilor, proiect de cre~tere a ocuparii prin sustinerea lntreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, POCU/82/3/7/105648, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman Partener: SC Confida SRL Beneficiar: Universitatea,.Lucian Blaga" din Sibiu (Romania) octombrie 2019 Lector/key-speaker in cadrul cursului interna~onal: Terrorism and Media NATO Center of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, Turcia.

2 iulie iulie 2020 aprilie noiembrie 2018 august ianuarie 2017 februarie prezent mai noiembrie 2015 mai 2014 aprilie octombrie 2015 mai iulie 2014 aprilie iulie 2014 Responsabil de proiect Grant de cercetare obtinut prin competitie interna ULBS, cu titlul: Societati 9i organizafii sustenabile - dezvoltarea metodologiilor comparative pentru fncadrarea riscurilor ca potentiale oportunitafi, grant de cercetare, compe\itie intema ULBS Contract nr. 3431/ Manager de proiect. Grant ob\inut prin competitie, cu titlul: Emerginl lmportance of Wider Black Sea Area Security, contract de finantare: nr I , organizat cu sprijinul Departamentului de Politica Externa, Pre~e dintia Romaniei; proiectul s-a desfa~urat sub lnaltul Patronaj al Pre$edintelui Romaniei, in parteneriat cu Ambasada Romaniei in SUA, cu sprijinul NATO ~ i cofinantat de Primaria Mun. Sibiu. Beneficiar: Centrul de Studii Globale, Universitatea,Lucian Blaga" din Sibiu (Romania). Manager de proiect Grant obvnut prin competitie, cu titlul: Understanding and Tackling the Migration Challenge: Mapping Options for a Resilient Approach, cod: 16-SEE-PCB-RO SIBIU 01/02, Nr. contract: 8/ finantat in cadrul programul ui de Proiecte de cooperare inter-institutionala, Programul,Fondul de burse R015", Finantat prin Mecanismul Financiar SEE , in parteneriat cu University of Southeast Norway. Beneficiar: Centrul de Studii Globale, Universitatea,Lucian Blaga" din Sibiu (Romania). Director Centrul de Studii Globale al Universitatii,Lucian Blaga" din Sibiu Organizare de studii postuniversitare $i de formare profesionala continua, cercetare ~ i initiere de proiecte academice $i parteneriate. analiza, Manager de proiect Grant obtinut prin competitie, cu titlul : Laboratorul Antreprenorial Universitar- Progres prin lnovare i Practica- (UniversPractic), Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/ Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operayonal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritara: 2. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, Domeniul major de interventie: 2.1. Tranzitia de Ia ~coa l a Ia viata activa Beneficiar: Universitatea,Lucian Blaga" din Sibiu (Romania). Organizator conferinta international a Centrul pentru Cooperare lnternaijonala $i Studiul Pacii (Romania) Grant international: South Eastern European NATO Academy, finantat de Divzia pentru Diploma tie Publica a NATO, Bruxelles. Expert simulare afaceri Grant ob\inut prin competiije, cu titlul:,simpract - tranzitia de Ia $Coala Ia viata activa prin practica $i crearea de intreprinderi simulate", Contract nr.: POSDRU/160/2.1/S/138113/ Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritara: 2. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, Domeniul major de interventie: 2.1. Tranzitia de Ia ~coala Ia viata activa Beneficiar: CNIPMMR Partener: Universitatea,Lucian Blaga" din Sibiu (Romania). Responsabil cercetare Contract servidi de cercetare $i dezvoltare - fumizare de expertiza in cadrul proiectului european RENERGY -Programul European INTERREG IV C (nr. 33/ ). Oferirea de recomandari politice Ia nivel de partener ~ Ia nivel european privind bunele practici in domeniul energiei regenerabile ~ pentru Strategia Energetica a UE Beneficiari: Comisia Europeana $i ora$ul Avrig. Director de proiect Contract de Cercetare-Dezvottare $i consultan\3: Strategia pentru Dezvoltare Sustenabila a ora Uiui Talmadu (CCD nr. 4007/26/ ). Beneficiar: Primana Talmaciu. 2

3 februarie iulie 2017 ianuarie ianuarie 2017 august octombrie 2019 octombrie prezent Cercetare/Responsabil ~tiintific Universitatea,Lucian Blaga" din Sibiu (Romania) Proiect Erasmus Mundus+, cu titlul: Erasmus Mundus Mobility with Asia East 2014 (EMMAE14) finantat de ERASMUS MUNDUS ACTION EM FR-ERA MUNDUS EMA21, nr. acord grant Beneficiar: Universitatea,Lucian Blaga" din Sibiu. Membru in Centru de Cercetare ~tiintifica Universitatea,Lucian Blaga" din Sibiu (Romania) Centrul de Cercetari pentru Procese ~i Produse Sustenabile Grupul de cercetare: Managementul calitatii ~i inginerie. Administrator Nate Silviu PFA, Sibiu (Romania) Ac ti v ita~ de cercetare-dezvoltare, management, consultan(a, relatii publice ~i comunicare, studii de piata, educatie ~i formare. Recenzor /Peer Reviewer si Membru in Comitetul Stiintific Revista Bulletin of Taras Shevchenco, National Unive;sity of Kyi v. Economics, Ucraina. octombrie decembrie Director Centru de Cercetari ~tiintifice 2013 Centrul de Cercetari $tiintifice pentru Managementul Securitatii Organiza[iilor, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, (Romania) Coordonare echipa, management de proiect, gestionare resurse, dezvoltare ~ i implementare proiecte de cercetare, monitorizare ~i evaluare. iunie decembrie 2011 octombrie prezent martie octombrie 2014 ianuarie aprilie 2013 mai prezent Membru in echipa de proiect Universitatea,Lucian Blaga" din Sibiu (Romania) Membru in echipa de proiect a grantului de cercetare,universitatea europeana In dialog cu rela[iile interna[iona/e ". Proiect obtinut de Universitatea,Lucian Blaga" din Sibiu. Realizarea conferintelor publice, identificarea de solu\ii Ia nivel regional, gestionarea comunitatilor de experti. Finantator: Fundatia Hanns Seidel (Romania) Director de specializare Studii de securitate Departamentul de Relatii lnternationale, $tiinte Politice ~i Studii de Securitate, Facultatea de $liinte Socio-Umane, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, (Romania) Realizarea raportarilor, elaborarea dosarelor de acreditare a programului de studii, modificari plan de invatamant ~i tematica de licenta. Lector Departamentul de Relatii lnternationale, $tiinte Politice ~i Studii de Securitate, Facultatea de $tiin(e Socio-Umane, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, (Romania) Sustinere activitati didactice ~i de cercetare, acordare de consultatii pentru studen~, coordonarea proiectelor studente~ti, elaborarea suporturilor de curs ~ide seminar, evaluare didactica. Discipline predate: Analiza conflictelor internationale ~i managementul integral al crizelor, Aliante ~i organizatii internavonale de securitate, lntroducere in studii de securitate, Politica securitatii Romaniei, Securitate societala, Securitate In mediul privat. Membru in comitetul de redactie Revista Studia Securitatis, Departamentul de Relatii lnternavonale, $tiinte Politice ~i Studii de Securitate, Facultatea de $tiinte Socio-Umane, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, (Romania) Managementul informavei, tehnoredactare, design web. Pre~edinte Centrul pentru Cooperare lnternavonala ~i Studiul Pacii, Sibiu (Romania) Coordonarea echipei ~i management de proiect, stabilirea ~i gestionarea parteneriatelor, negocierea contractelor, atragerea ~i gestionarea resurselor, evaluare, raportare ~i feedback. 3

4 octombrie octombrie Membru in echipa de cercetare 2008 MEC- CNCSIS, Bucure$ti (Romania) Membru al echipei de grant In programul de cercetare CNCSIS: ldentificarea nivelului de cunoa tere a fenomenului terorist de catre tinerii din Romania. Elaborarea i aplicarea unui model de educafie antiterorista; proiect C<3$ligat de Academia Na~ o na l a de lnformatii, director coord. prof. univ. dr. Cristian Troncota. Activitati de organizare $i de cercetare, analiza, elaborare studii $i materiale de specialitate. octombrie martie 2009 iulie iulie 2006 Asistent universitar Facultatea de $tiinte Politice, Relatii lnternationale $i Studii Europene, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (Romania) Sustinere activitati didactice $i de cercetare, acordare de consultatii pentru studenij, coordonarea proiectelor studente$ti, elaborarea materialelor de studiu, evaluare didactica. Discipline predate: Analiza conflictelor internationale $i managementul integral al crizelor, lnstitutii internationale de securitate, lntroducere Tn studii de securitate, Politica securitaiji Romaniei, Analiza starii de securitate, Securitate umana $i dezvoltare durabila, Societatea civil a $i politica de securitate. Manager SC Intuition Marketing SRL, Sibiu (Romania) Dezvoltare concepte de promovare pentru produse $i servicii, gestionare resurse, management de proiect Cercetare Programul: Cercetare de Excelenta (CEEX), Modul 1, Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Complexe, Proiectul: COERENT- Crearea i dezvoltarea avantajelor competitive ale sistemului energetic Ia nivel national, regional i european, din perspectiva afirmarii Romaniei ca tara membra a Uniunii Europene, Universitatea,Lucian Blaga" din Sibiu (P2). Cercetator specialist $i responsabil economic de proiect Activitaij de organizare $i de cercetare, analiza, elaborare studii $i achizi\ii. octombrie octombrie Preparator universitar 2006 Catedra de $tiin\e Politice, Relatii lnterna~onale $i Studii Europene, Facultatea de Drept "Simian B a rnu ~ u ", Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (Romania) Sustinere activitati didactice $i de cercetare, acordare de consulta\ii pentru studenq, coordonarea proiectelor studen\e$ti, elaborarea materialelor de studiu, evaluare didactica. Discipline predate: Analiza conflictelor internationale, lnstitutii internationale de securitate, lntroducere Tn studii de securitate, Politica securitatii nationale, Analiza starii de securitate, Metodica conceperii strategiilor de securitate. februarie iunie 2002 februarie prezent iunie decembrie 1997 Colaborator American International Group, Sibiu (Romania) Prezentare $i vanzare pachete de servicii asigurare. Pre~edinte Leaders Sibiu, Sibiu (Romania) Coordonarea echipelor $i management de proiect, stabilirea $i gestionarea parteneriatelor, negocierea contractelor, atragerea $i gestionarea resurselor, evaluare $i feedback, comunicare $i raportare catre Funda\ia Leaders Romania. Proiecte coordonate: Global Youth Service Days, Programul de internship, Centrul de Training Leaders. Administrator Motel Coroana, Cluj Napoca (Romania) Administrare de resurse $i personal, rela\ii clienti, management evenimente. 4

5 EDUCATIE $1 FORMARE 06 iunie prezent Doctor in $tiinte militare $i infonnatii Nivelul 8 CEC Academia Nationala de lnformatii "Mihai Viteazul", Bucure$li (Romania) Titlul tezei: Transformarea intelligence-ului modem sub impactul dinamicii factorilor de rise Ia adresa securitatii, Coordonator: prof. univ. dr. Cristian Troncota. Diploma de doctor Tn $liinte militare $i informatii, OMCT 4387/ Calificativul obvnut: Foarte Bine. februarie iunie 2004 octombrie iulie 2004 septembrie iulie 2002 octombrie iulie 1998 Masterat in Siguranta national a Nivelul 7 CEC Colegiul Superior de Siguranta Nationala, Academia Nationala de lnformatii "Mihai Viteazul", Bucure$li (Romania) Absolvent program de masterat intensiv pe problematici de securitate nationala. Titlul disertatiei: Tendinte privind managementul de securitate nafionala Diploma de masterat Tn Siguranta national a. Media final a: 10. Studii aprofundate in Securitate $i relatii internafiona/e Nivelul 7 CEC Programul de Studii Aprofundate.. Problema ale Securita(ii In Relatiile lnternavonale", Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu (Romania) Titlul disertatiei: Provocari Ia adresa securitatii energetice in Bazinul Marii Negre $1 Caucazul de Sud Diploma de absolvire program de studii aprofundate. Media finala: 10. Licentiat in $tiin1e politice Catedra de $tiinte Politice, Relatii lnterna9onale $i Studii Europene, Facultatea de Drept "Simien Barnutiu", Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, (Romania) Competente generale: analiza politica. Lucrarea de licenta: ldentitate cultural a, conflict etnic i cooperare regional a in Sud-Estul Europe! - procesu/ de democratizare dupa Media de licenta: 9,50. Cursuri licenta Facultatea de Drept.. Gheorghe Cristea", Bucure$ti (Romania) Am urmat cursurile Faculta(ii de Drept.. Gheorghe Cristea" din Bucure$li, cu Tntrerupere dupa primii doi an i Diploma de bacalaureat Liceul Economic, Sibiu (Romania) Absolvent sectia de Comert- Marketing. Nivelul 5 CEC STAGII MOBILITATEI BURSE DE STU DIU/ TRAINING-URI/ PRE Mil Mobilitate ERASMUS+ Royal University of Phnom Penh, Cambogia Mobilita(i ERASMUS+ Patras University, Grecia Ateneo de Manila University, Filipine Mobilitate ERASMUS+ OM Manhattan College, NY, SUA Daniel Morgan School of National Security, Washington DC, SUA East China University of Science and Technology, Shanghai, China Mobilitate ERASMUS+ 5

6 Universitatea lnsulelor Baleare, Palma de Mallorca, Spania Mobi litate SEE University College of Southeast Norway Mobilitate ERASMUS+ OM ~i stabilire de parteneriat Universitatea pentru $tiinte Aplicate din Tampere, Finlanda Mobilitate ERASMUS Universitatea Macedonia, Departamentul de Studii Balcanice, Slave $i Orientale, Salonic, Grecia Mobilitate ERASMUS Universitatea Macedonia, Departamentul de Studii Balcanice, Slave $i Orientale, Salonic, Grecia Vi zita de documentare ANCS, ICPE-CA, CAST $i Ambasada Chinei, In: Beijing, Tianjin, Baoding, Chengdu, Erdos, Hohhot (China) Vizita de documentare cu privire Ia determinarea potentialului de cooperare In aplicarea comuna a solutiilor de energie regenerabila, participare Ia Conferinta International a Anuala a CAST Brevet de inven9e OSIM nr / : Bioreactor pentru generarea energiei din surse alternative. Autori: Assmann, A., Rottmary, S, Klingeis, A., Tanasescu, F.T., Nate, S., National Institute for R&D in Electrical Engineering ICPE-CA. Proiectul a primit medalia de aur Ia INVENTIKA Expozitia internationala & Salonul cercetarii Bucure$ti. Membership prezent: Membru al Euro-Atlantic Council Romania; prezent: Membru al Asoci a ~ e i Romane de Rela\ii lnternationale ~ i Studii Europene Fellowship NATO Advanced Study Institute: The Role of Security Sector Governance for The Democratic Transition of The Western Balkans. Center for SouthEast European Studies, Bulgaria; Institute Euro-Balkan, Macedonia; NATO Science for Peace and Security Programme, Plovdiv (Bulgaria) Fellowship The Fund for American Studies, Greek Association for Atlantic and European Cooperation, Alena (Grecia) Selectat pentru a participa Ia a 52-a Adunare General a a Atlantic Treaty Association, Challenges and Opportunities for Atlantic Cooperation in the 21th Century- workshop-uri $i asistare Ia plen Program de training/ formare Ambasada SUA $i Academia Navala din Monterey, Bucure$ti (Romania) Training: Intelligence Services and Civil Society Program de training/ formare International Republican Institute, Sibiu (Romania) Training: Advocacy Fellowship Centrul pentru Control Democratical Fortelor Armate (DCAF), Geneva (Eivetia) Bursa de participare Ia Young Faces Conference Program de training/ formare Leaders Romania, Consiliul Britanic, Unitatea Strategica a primului-ministru Tony Blair $i PeaceCorps, Paltini~ (Romania) Modul de formare in administra(ie guvernamentala: Share Experience and Go to Great Simulare ONU : Model United Nations World University Service $i Ministerul de Externe al Austriei, Sarajevo (Bosnia $i Hertegovina) Participant Ia programul Balkan Case Challenge 2003, sectiunea Model United Nations, simulare decizionala a Consiliului de Securitate al ONU Program de training/ formare Leaders Romania, UNDP, Administratia Prezidentiala, The Leadership Group USA, Predeal (Romania) Training: Conducerea Echipelor Guvernamentale de Lucru. 6

7 Bursa studii International institute for Political and Economic Studies, The Fund for American Studies, GAAEC, Georgetown University (USA), Chania, Creta (Grecia) Bursier, credite ob(inute de Ia Georgetown University pentru urmatoarele discipline de licenta promovate: $1iinte Politice, Managementul Conflictului, Filosofie Politica, Economie i lstorie lntelectuala Program de training/ formare lnstitutul lnternavonal Republican (IRI-USA), Sibiu (Romania) Training: Advocacy Curs de pregatire ~i perfectionare a functionarilor din administratia publica Univ. "Lucian Blaga" din Sibiu, lnstitutul de $tiin\e Administrative al Romaniei Paul Negulescu, Univ. Eberhard - Karls Tubbingen (D), Universite de Rennes I (Fr.)., Sibiu (Romania) Program de training/ formare World University Service, $coala Politehnica din Bu c u re ~ti ~i Friedrich Naumann Stiftung, Sibiu, (Romania) Am participant Ia Seminarul lnterna(ional de Training pe Managementul Confiictului Curs de perfectionare a limbii engleze Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu (Romania) Cursu! Bredex (de perfectionare a limbii engleze) organizat de reprezentanti ai Oxford, Cambridge ~i London University Program de training/ formare American International Group, European Economy, Sibiu (Romania) Training: Comunicare, rela[ii pub/ice i vanzari Program de training/ formare Leaders Romania, Bucure~ti (Romania) Forumul Leaders 2001, training-uri: leadership i antreprenoriat Program de training/ formare Sim Barter Consultens Co. ~i AIESEC, Sibiu (Romania) Training: Managementul proiectelor $coal a de vara Participant pe baza de concurs Ia VIP Romania (Voluntari pentru ldei ~i Proiecte), ASE 8ucure~ti, 8ucure~ti (Romania) $coala de Vara:.. Romania secolului XXI", tema: Globalizarea i impactul sau asupra Romaniei Curs de mass-media Centrul Educational lnteretnic, Pactul de Stabilitate In Europa de Sud-Est, Sighi~oara (Romania) Curs de initiere, operare ~i asistenta programare pe calculator Nivelul6 CEC S.A.S. SA, Sibiu (Romania). COMPETENTE PERSONALE Limba(i) materna(e) Aile limbi straine cunoscute roman a 1NTELEGERE VOR81RE SCRIERE Ascultare Citire Participare Ia Discurs oral conversa(ie engleza franceza german a C1 C1 C1 C1 C1 A2 A2 A1 A2 A2 81 A2 81 A2 A2 Niveluri: A 1/A2: Utilizator elementar - 81/82: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimental Cadrul european comun de referin(a pentru limbi straine 7

8 Competente de comuni care Competente organizationale/manageriale Competente dobandite Ia locul de munca Datorita contextului profesional, am gestionat echipe ~i situa(ii diverse care au impus adaptare In cadrul proiectelor implementate. ln acela~i timp, relationarea In cadrul cursurilor universitare a sugerat pe alocuri formule de acomodare Ia conjuncturi particulare de comunicare cu studentii. Evaluarile anonime ale studen(ilor asupra mea reprezinta, din punct de vedere profesional, un indicator cheie pentru calitatea comunicarii. Experienta acumulata 1n cadrul mobilitatilor, evenimentelor ~i programelor de studiu internationale a conturat vizibil capacitatea mea de comunicare interculturala, atat Ia nivel protocolar, cat ~ i interpersonal. Sunt capabil sa vn prelegeri publice ~i sa structurez discursuri; am furnizat module de formare $i training, servicii de consultanta in comunicare ~ i relatii publice unor beneficia ri din mediul privat; institu(ii publice ~i organiza\ii n'eguvernamentale. ln spa(iul academic, problematizez ~ i exemplific, utilizez studii de caz care favorizeaza dezvoltarea abilita(ilor de negociere ~i mediere ale studen(ilor. Anual, organizez cu stud e n~i o simulare decizionala a Consiliului de Securitate al ONU prin care a ce ~tia i ~i pot exersa ~ i dezvolta a b ili ta~l e de expunere, comunicare eficienta, structurare de mesaj, negociere, simulare decizionala ~ i auto-evaluare con~tienta. Valorizez feedback-ul activ ~i ma preocupa angajarea unui proces de comunicare cat mai eficient cu partenerii de lucru. Posed abilitati de management de proiect, am coordonat echipe de proiect, am gestionat resurse financiare ~i logistice, am remodelat procese ~i scheme de lucru. fn calitate de reprezentant ONG, m-am implicat din studen~e in activitati de voluntariat, am conceput ~ i dezvoltat, in echipa, o serie de proiecte destinate imbunatatirii abilita(ilor de leadership ~i antreprenoriale. Am organizat conferinte internationale In mediul academic. Capacitatea analitica m-a ajutat sa interpretez ~i sa corectez situatii specifice de management. Am dezvoltat peste 30 de parteneriate academice, institu(ionale ~i cu mediul de afaceri. fn calitate de director al specializarii Studii de securitate, miam demonstrat capacitatea arhitecturala ~ide conceptualizare, am coordonat elaborarea dosarului de Studii de securitate - fiind astfel primul program de licen(a pe acest domeniu propus pentru autorizare din tara. Am gestionat proiecte finantate In urma unor competi\ii, cu numar mare de resurse umane ~i beneficiari, care depa~esc cumulativ o valoare de 1 mil. euro. De Ia momentul initierii think-tank-ului academic, Centru/ de Studii Globa/e (CSG), In 2015, am dezvoltat proiecte alaturi de parteneri straini precum University of Southeast Norway, Heritage Foundation, Jamestown Foundati on, German Council on Foreign Relations (DGAP). Eforturile depuse Ia nivelul CSG s-au concentrat pe constructia de policy-papers ~i brief-urilor de analiza. Astfel, a luat fiinta publicatia Geopolitc~l Brief a CSG In cadrul careia expun analize expe~ i din mediul academic ~i interni ai Centrului. In anul 2016, am construit alaturi de colegii norvegieni un policy-paper dedicat fenomenului migratiei In Europa, document care a fast diseminat Ia nivelul comisiilor de specialitate din Parlamentul European. fn 2018, cu sprijinul Departamentului de Politica Externa, Pre$edin(ia Romaniei, sub fnaltul Patronaj al Pre~edintelui Romaniei, in parteneriat cu Ambasada Romaniei In SUA $i cu sprijinul NATO am desfa$urat Ia Sibiu un proiect dedicat Regiunii Extinse a Marii Negre, iar input-urile expe~ilor au constituit baza unui policy-paper coordonat de CSG care a fast 1naintat pentru diseminare staff-erilor $i reprezentan~lor din Congresul SUA, infiuentand astfel o serie de decizii politice Ia Washington, iar una dintre acestea concretizandu-se in triplarea numarului de exerci!ii americane navale, In 2019, In Marea Neagra. Astazi, Centrul de Studii Globale este singurul actor civil romanesc care face parte din re(eaua think-tank-urilor Parteneriatului Estic ~i a fast invitat de Ministerul de Externe din Ucraina sa adere Ia Platforma Crimeea. Un alt document analitic ~i de recomandari politice, sub semnatura CSG, dedicat situatiei din Nagorno-Karabah, a fast diseminat In luna martie 2021 Ia nivel national ~i In cercurile de refiec~e din Washington care au reactionat extrem de pozitiv. Am am fast invitat, In calitate de expert pe probleme de securitate ~i rela(ii interna(ionale, Ia un numar apreciabil de programe ~i conferinte internavonale ale unor organizatii prestigioase ~i am fast implicat In dezbateri publice asupra unor documente strategice nationale. Am organizat vizite de documentare pentru studen~ In cadrul institu(iilor europene din Bruxelles ~i Strasbourg. Posed abilitati de atragere a resurselor, precum ~i abilita~ de munca In echipa. fn calitate de director de specializare mi-am dezvoltat competente pentru evaluarea calitatii programelor de studii ~i pre-auditare. Am dezvoltat ~i adaptat instrumente ~i metodologii specifice care au lmbunatatit capacitatea de analiza $i prognoza asupra unor subiecte specifice domeniului rela~ilor interna~onale. Sunt membru In bordul ~tiin(ific ~i/sau recenzor pentru jurnale lsi (MDPI: Sustainability, Remote Sensing) ~i reviste indexate In baze de date interna(ionale (Geopolitica, Gandirea Militara Romaneasca, Bulletin of Taras Shevchenco, Monitor Strategic). 8

9 Competente informatice Buna stapanire a pachetului Microsoft Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentari/ expt.ineri proiectate). Abilita~ penru procesare digital a de imagini, editare HTML ~i web-design. Data: