UNIVERSITATEA,VALAHIA" DIN TARGOVI$TE ORGANIZAREA MOBILITAJILOR ERASMUS+ PENTRU STUDENJI 51 - ' CADRE DIDACTICE IN CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "UNIVERSITATEA,VALAHIA" DIN TARGOVI$TE ORGANIZAREA MOBILITAJILOR ERASMUS+ PENTRU STUDENJI 51 - ' CADRE DIDACTICE IN CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI"

Transcriere

1 UNIVERSITATEA,VALAHIA" DIN TARGOVI$TE ORGANIZAREA MOBILITAJILOR ERASMUS+ PENTRU STUDENJI 51 - ' CADRE DIDACTICE IN CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI ' COD: PO PROCEDURA OPERATIONAL Aprtat: Responsabilitati Elaborat Verificat Avizat Doina BUCUR Nume, prenume Functia Responsabil Erasmus+ Cont. univ. dr. Laura Monica Prorector invatamfmt ~i GORGHIU asigurarea calitatii Prof.univ.dr. Valentin DOGARU ULIERU Vicepre!?edinte Senat Semnatura JVU- ~~ ~ L/,' 11 r-- EDITIA: 1 REVIZIA: Q EXEMPLAR NR. : Facultatea/Departament: Intra In vigoare lncepand cu data de:1 9 octombrie Document controlat - F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

2 PROCEDURA OPERATIONALA ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ PENTRU STUDENTI ~I CADRE DIDACTICE in CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI PO Editie/Revizie 11 Q SCOP Prezentul document stabile~te procedura de desfa~urare a mobilitatilor de studiu Erasmus+ pentru studentii din UVT (promovarea programului, selectia studentilor, pregatirea ~i monitorizarea mobilitatii, echivalarea rezultatelor obtinute) ~i pentru studentii Erasmus+ inbound, Tn cadrul proiectelor cu 'ari partenere programului, KA 107. De asemenea, stabile~te procedura de desfa~urare a mobilita,ilor Erasmus+ de predare a cadrelor didactice din UVT ~i a cadrelor didactice inbound, Tn cadrul acestor proiecte, precum ~i responsabilitatile ce revin persoanelor implicate Tn aceasta activitate. 2. DOMENIU Procedura se aplica Tn cadrul ~i Tn toate structurile UVT, care desfa~oara activitati de Tnvatamant, de catre Tntreg personalul implicat in activitatile specifice ale programului Erasmus+. Deasemenea, procedura se aplica Tn universita,ile partenere programului Erasmus+ (non UE), Tn cadrul proiectelor Erasmus+ KA DOCUMENTE DE REFERINIA Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Carta Universitatii Valahia din Targovi~te; ROF- ; Regulamentul UVT privind mobilita,ile studen'e~ti Tn cadrul programelor comunitare; Metodologia organizarii ~i desfa~urarii concursului de selec,ie pentru mobilita'i Erasmus+, cadre didactice. Grila de echivalare a rezultatelor, aprobata de MEN; Contractu I financiar Tncheiat de UVT cu ANPCDEFP; Ghidul programului Erasmus+; Carta Erasmus a UVT; Acordurile interinstitu,ionale Erasmus+ Tncheiate cu 'arile partenere programului (non UE); Metodologia de evaluare externa, standardele, standardele de referinta ~i lista indicatorilor de performanta a ARACIS. 4. DEFINITII 51 ABREVIERI 4.1. Defini,ii Mobilitate Erasmus + pentru studen'i outbound: o perioada de studiu sau plasament, efectuata de un student al UVT Ia o universitate/institu,ie partenera din strainatate, Tn cadrul programului Erasmus+. Mobilitate Erasmus+ pentru studen'i inbound: o perioada de studiu/plasament efectuata de un student Erasmus+ strain Tn UVT. F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

3 o ~... PROCEDURA OPERATIONALA PO ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ Pag./Total pag. 3/12 PENTRU STUDENT! ~I CADRE DIDACTI~E IN Data uta CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI Editie/Revizie 1/ Q Mobilitate Erasmus+ pentru cadre didactice outbound: o perioada de predare efectuata de un cadru didactic al UVT Ia o universitate din strainatate, In cadrul programului Erasmus+. Mobilitate Erasmus+ pentru cadre didactice inbound : o perioada de predare efectuata de un cadru didactic din strainatate Ia UVT, In cadrul programului Erasmus+. Application Form: Formular care se completeaza de catre student pentru a fi acceptat ca student Erasmus+ Ia universitatea gazda. Accommodation Form: Formular de cazare, care este completat de catre studentul Erasmus+ pentru a i se asigura cazarea Ia universitatea gazda. Learning Agreement: Document care contine disciplinele care vor fi studiate de catre student Ia universitatea gazda, semnat de beneficiar, universitatea de origine ~i universitatea partenera. Transcript of records: Situatie ~colara, care cuprinde rezultatele obtinute de studentul Erasmus+ Ia universitatea gazda (note ~i credite ECTS) Abrevieri ANPCDEFP - Agentia Nationala de Programe Comunitare In Domeniul Educatiei!?i Formarii Profesionale; ARACIS - Agentia Romana de Asigurarea Calitatii In Tnvatamantul Superior; BEAC- Biroul Evaluarea!?i Asigurarea Calitatii; DEGR- Directia Economica ~i Gestiunea Resurselor - Biroul Relatii lnternationale, Erasmus+, Programe, Proiecte ~i Tehnologia lnformatiei CE - Comisia Europeana. MEN - Ministerul Educatiei Nationale UVT- Universitatea Valahia din Targovi!?te SOM - Sprijin Organizare Mobilitati 5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.1. Tn urma aprobarii aplicatiei KA 107 a Programului ERASMUS+, pentru tari partenere, de catre Comunitatea Europeana, UVT va primi de Ia Agentia Nationala, bugetul alocat pe categorii de cheltuieli, ca urmare a semnarii Contractului de finantare a actiunii programului. Acest buget va fi administrat conform Ghidului ERASMUS+ in vigoare din anul i n curs Mobilitatile ce se desfasoara lntre tarile participante Ia acest program ~ i tarile partenere se realizeaza atat de studenti cat ~i de cadre didactice, avand in vedere urmatoarele: - pe toate nivelurile de studii (licenta, masterat sau doctorat) respectand mentiunile din Ghidul ERASMUS+ emis in anul in curs; - durata mobilitatii pentru Studenti ERASMUS+ este minim 3 luni ~i maxim 12 luni; F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

4 ~... PROCEDURA OPERATIONALA PO A.u,.!.,_,.,. ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ Pag./Total pag. 4/12 \3 PENTRU STUDENT! ~I CADRE DIDACTICE in Data CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI Editie/Revizie 1/Q durata mobilitatii pentru Cadrele didactice este de 5/10 zile excluzand timpul de calatorie, iar activitatea didactica trebuie sa cantina minim 8 ore de predare pe saptamana, exceptie facand cazurile in care se specifica o perioada mai mare de mobilitate in contractu! de finantare Universitatea partenera care urmeaza sa trimita studenti sau cadre didactice, este responsabila atat pentru selectarea acestora cat l?i pentru transmiterea Ia UVT a tuturor documentelor necesare efectuarii, monitorizarii, recunoal?terii perioadei, l?i a rezultatelor mobilitatii Mobilitatea ERASMUS+ pentru studenti va incepe intr-a zi lucratoare odata cu inceperea semestrului Ia institutia partenera ~i se va incheia intr-a zi lucratoare odata cu incheierea perioadei de examinare Ia institutia partenera Zilele alocate transportului international nu sunt incluse in durata mobilitatii Selectia studentilor din UVT, beneficiari ai mobilitatilor Erasmus La selectia pentru mobilitati Erasmus+, pot participa studentii din UVT, indiferent de cetatenie, inscri~i Ia o forma de invatamant cu frecventa, in conditiile indeplinirii criteriilor de eligibilitate ~i ale legislatiei in vigoare Studentii aplicanti pentru o bursa Erasmus+ trebuie sa fie inmatriculati Ia UVT, atat in momentul inscrierii Ia concurs, cat ~i pe parcursul mobilitatii, intr-unul dintre cicl urile de studii: licenta - master - doctorat. Ace~tia pot aplica doar pentru o mobilitate corespunzatoare ciclului de invatamant Ia care sunt inmatriculati Ia UVT, conform nivelului de studii ~i domeniului Erasmus+, prevazute in Acordul bilateral inter-institutional Conditiile de inscriere Ia concurs, actele necesare, precum ~i modul de efectuare a selectiei studentilor din UVT, care vor efectua o mobilitate Erasmus+ sunt cele prevazute in Regulamentul privind mobilita(ile studen(e$li In cadrul programelor comunitare. Comisia de selectie analizeaza documentele din dosarele studentilor interesati l?i stabilel?te lista studentilor admil?i pe baza rezultatelor academice l?i a optiunilor acestora. Lista studentilor admil?i se stabilel?te Tn functie de media generala obtinuta Ia Concursul de selectie l?i se determina prin ponderea celor trei criterii de selectie, astfel : );> Media aritmetica a anilor de studiu maximum 4 puncte );> Rezultatul testului de competenta lingvistica maximum 3 puncte );> Nota obtinuta Ia interviu maximum 3 puncte Grila de punctaj este prezentata in Anexa 1 a Regu/amentului privind mobilita(ile studen(e$li In cadrul programelor comunitare a. Un student este eligibil pentru efectuarea unei mobilitati Erasmus+ daca a obtinut o medie de concurs de minimum 5,00. b. lerarhizarea candidatilor se face in functie de media generala de concurs ~ i de optiunile exprimate Ia inscriere. c. Tn cazul in care exista mai multi candidati pentru un loc, cu aceea~i medie de concurs, se va face departajarea in functie de rezultatul testului pentru competenta lingvistica. d. Un candidat va fi selectat pentru mobilitate Ia o singura universitate, in functie de optiunile sale. e. Candidatul poate renunta Ia locul obtinut in urma procesului de selectie prin solicitare scrisa Dupa incheierea concursului de selectie a studentilor Erasmus+ din UVT, responsabilul Erasmus+ din cadrul comunica rezultatele conducerii institutiei, in vederea validarii acestora, dupa care le transmite fiecarui responsabil Erasmus din cadrul F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

5 ~- PROCEDURA OPERATIONALA PO A...,.!. ~... ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ PaQ./Total paq. 5/12 u PENTRU STUDENTil;ll CADRE DIDACTI~E in Data CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI Editie/Revizie 1/ Q12345 facultatilor I!?Colilor doctorale ~i se Tngrije~te ca acestea sa fie afi~ate Ia loc vizibil, Ia avizierele facultatilor, Rectorat, precum ~i pe site-ul universitati i. Responsabilul Erasmus+ din cadrul facultatilor I scolilor doctorale comunica studentilor rezultatele selectiei, Ti asista Tn alegerea' disciplinelor care vor fi studiate Ia universitatea gazda!?i Ia alcatuirea Learning Agreement-ului a. Eventualele contestatii cu privire Ia procesul de selectie se depun Tn perioada precizata Tn calendarul concursului. Acestea sunt rezolvate de Comisia de solutionare a contestatiilor, stabilita prin decizia Rectorului. b. Candidatul caruia i s-a admis contestatia dupa afi~area listelor finale ierarhizate dobande~te calitatea de student Erasmus+ daca obtine un punctaj general mai mare decat al ultimului candidat admis initial. Daca se obtine un punctaj general egal cu al acestuia, se aplica criteriul de departajare, dar fara a se modifica situatia candidatilor declarati initial admi~i. In cazul Tn care studentul caruia i s-a admis contestatia nu avea contracandidat pe locul solicitat, nu se va tine cont de punctajul obtinut de ultimul candidat admis initial Responsabilul Erasmus+ din cadrul va organiza pregatirea Tn bune conditii a acestor mobilitati Desfa urarea mobilitatilor Erasmus+ pentru studentii UVT Candidatii admi~i Tn urma concursului de selectie T~ i Tndeplinesc formalitatile administrative de Tnscriere Ia universitatile partenere, pentru semestrul I sau II (conform optiunilor lor) al anului universitar urmator Responsabilul Erasmus+ din cadrul se T ngrije~te ca toate documentele solicitate de universitatea gazda sa fie transmise Tn conformitate cu termenele de depunere pentru fiecare semestru, solicita partenerului o invitatie pentru beneficiarul bursei ~i consiliaza studentul, Tn vederea pregatirii corespunzatoare a mobilitati i Tnainte de plecarea Tn mobilitate, responsabilul Erasmus+ di n cadrul Tncheie cu beneficiarul, Tn numele UVT, un contract financiar, Tn doua exemplare originale ~i Tl Tnainteaza spre semnare Oficiului juridic al UVT ~ i conducatorului institutiei Responsabilul Erasmus+ din cadrul ajuta studentii sa obti na viza pentru tara partenera, Tn cazul Tn care este necesar La terminarea mobilitatii, beneficiarul prezinta responsabilului Erasmus+ din cadrul urmatoarele documente, semnate: a) atestat de prezenta Erasmus+ {Tn copie); b) foia matricola cu rezultatele obtinute (Tn copie); c) Learning Agreement (initial!?i actualizat). De asemenea, studentul va completa raportul de activitate on li ne Beneficiarul unei mobilitati de studiu Erasmus+ prezinta, Ia facultatea Ia care este Tnmatriculat, foaia matricola a rezultatelor obtinute Ia universitatea partenera, Tn traducere autorizata, Tn vederea echivalarii rezultatelor, conform Grilei de echivalare aprobata de MEN trebuie sa aiba dosarul fiecarui student beneficiar al unei mobilitati Erasmus+, care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: a. CV b. Scrisoare de intentie c. Situatia!?colara d. Adeverinta de student F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

6 ~ H PROCEDU RA OPERATIONALA PO ,..!...,. u ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ Pag./Total pag. 6/12 PENTRU STUDENT! ~I CADRE DIDACTICE in Data CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI Editie/Revizie /Q12345 e. Recomandare din partea conducerii facultatii de origine f. Adeverinta medicala g. Copie dupa Cl/pa~aport h. Scrisoare de acceptare de Ia universitatea de destinatie i. Extras de cant in euro j. Contract financiar incheiat cu UVT k. Referat de necesitate privind virarea grantului catre participant I. Learning Agreement original ~i modificat, semnat de UVT ~i de universitatea gazda m. Transcript of records n. Declaratie angajament o. Atestat de prezenta Ia universitatea gazda p. Asigurare medicala pentru perioada mobilitatii 5.8.Recrutarea ~i selectia cadrelor didactice din UVT, beneficiari ai mobilitatilor Erasmus+, in cadrul proiectelor KA Recrutarea ~i selectia cadrelor didactice, beneficiare ale unor mobilitati de predare Erasmus+, in cadrul proiectelor KA107, se face in conformitate cu Metodologia organizarii ~i desfa~urarii concursului de se/ecfie pentru mobilitafi Erasmus+, cadre didactice La selectia pentru mobilitati Erasmus+ pot participa cadrele didactice titulare din UVT, in conditiile indeplinirii criteriilor de eligibilitate ~i ale legislatiei in vigoare Concursul de selectie consta din concurs de dosare Conditiile de inscriere Ia concurs, actele necesare, precum ~i modul de efectuare a selectiei cadrelor didactice care vor efectua o mobilitate de predare sunt cele prevazute in Metodologia de selectie a cadrelor didactice Rezultatele selectiei sunt comunicate care va organiza pregatirea in bune conditii a acestor mobilitati Efectuarea mobilitatii Durata mobilitatii poate fi de 1-2 saptamani, conform obligatiilor contractuale ~i se poate desfa~ura in conditiile in care titularul prime~te de Ia universitatea partenera invitatie ~i programul de predare propus, aprobat. Cadrul didactic selectat are obligatia sa predea 8 ore/saptamana Cadrul didactic selectat va incheia un contract financiar cu Universitatea Valahia din Targovi~te, in doua exemplare, unde vor fi stipulate drepturile ~i obligatiile fiecarei parti. in conformitate cu cerintele ANPCDEFP Grantul Erasmus+ va fi virat participantului in 2 tran~e. una inainte de plecare ~i cea de-a doua dupa intoarcerea din mobilitate, dupa completarea raportului on line Dupa efectuarea mobilitatii, beneficiarul are obligatia sa prezinte un atestat eliberat de universitatea gazda (cu confirmarea perioadei de predare in cadrul programului Erasmus, a efectuarii orelor de curs specificate in contract) ~i sa completeze un raport de activitate online trebuie sa aiba dosarul fiecarui cadru didactic beneficiar al unei mobilitati Erasmus+, care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente: F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

7 ~... PROCEDUR.A OPERATIONALA PO A.u, }.,,.,.,,,. ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ Pag./Total pag. 7/12 PENTRU STUDENT! ~I CADRE DIDACTI~E JN Data \3 CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI Editie/Revizie 1/ Q a. CV b. Scrisoare de intentie c. Recomandare din partea conducerii facultatii de origine d. Copie dupa Cl/pa~aport e. Scrisoare de acceptare de Ia universitatea de destinatie f. Extras de cant in euro g. Contract financiar incheiat cu UVT h. Mobility Agreement for Teaching, semnat de UVT ~ i de universitatea gazda i. Atestat de prezenta ~i predare Ia universitatea gazda j. Cerere de plecare aprobata de rector k. Referat de necesitate privind virarea grantului catre participant Desfa~urarea mobilitatilor studentilor Erasmus+ de Ia universitatile partenere Ia UVT (inbound) in cazul studentilor ERASMUS+ nerezidenti Tn Romania, din tarile partenere, ac e~tia dispun de toate drepturile ~i obligatiile Tnscrise Tn Carta studentului ERASMUS+ ~i Tn Contractu! financiar Tncheiat cu UVT. Granturile ERASMUS+ pentru Studentii ERASMUS+ din tarile partenere se vireaza Tn conturile acestora, deschise Ia o banca din Romania, Tn procent de 70% Ia Tnceputul mobilitatii ~i 30%, Ia sfar~itul perioadei de mobilitate, ulterior completarii Raportului final online al mobilitatii efectuate, pe platforma Comunitatii Europene. Prima tran~a a grantului se vireaza studentului Erasmus dupa sosirea acestuia Ia UVT, dupa semnarea contractului financiar ~i deschiderea contului in euro. De asemenea, calculul grantului acordat studentilor ERASMUS+, din tarile partenere se face conform bugetului aprobat pentru actiunea KA 107 a programului ERASMUS+ ~ i mentiunilor din Contractu! de finantare Tn vigoare precum ~ i a contractelor financiare Tncheiate cu ace~tia Responsabilul Erasmus+ din cadrul pr i me~te de Ia partener Lista studentilor Erasmus+, selectati pentru efectuarea unei perioade de studii in UVT. Selectia studentilor Erasmus+ din tarile partenere se va face de catre universitatea de origine dupa urmatoarele criterii: a. Studentul trebuie sa fie Tnmatriculat ca student al universitati i partenere; b. Studentul trebuie sa fie integralist; c. Specializarea Ia care acesta este Tnmatriculat trebuie sa se regaseasca Tn acordul interinstitutional Tncheiat Tntre UVT ~i universitatea partenera; Responsabilul Erasmus+ din cadrul transmite studentilor respectivi Application Form, Accommodation Form ~ i toate informatiile referitoare Ia programul de studiu ales in cadrul UVT, cazare, masa, modalitati de deplasare Ia Targov i ~te. Totodata, acesta solicita coordonatele sosirii studentilor ~i Learning Agreement, pentru semnare. Alegerea disciplinelor /temelor care vor fi studiate pe durata mobilitatii se realizeaza Tn concordanta cu planul de Tnvatamant al studentului, urmarindu-se alegerea unor discipline/teme identice sau compatibile sub indrumarea coordonatorului de mobilitate din facultatea de origine ~i din UVT. Acordul de studiu (Learning Agreement for studies) va cuprinde programul de studiu propus pe durata mobilitatii, totalizand 20 ECTS /trimestru, 30 ECTS /semestru respectiv 60 ECTS /an universitar. F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

8 ~... PROCEDURA OPERATIONALA PO A u.\ l"f"l" u ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ Pag./Total pag. 8/12 PENTRU STUDENTI ~I CADRE DIDACTICE in Data CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI Editie/Revizie 1/Q12345 Acordul de studiu (Learning Agreement for studies) poate fi modificat in termen de maximum patru saptamani de Ia inceperea mobilitatii Ia UVT, prin completarea sectiunii,during the mobility" a acordului de studiu ~i argumentarea modificarii facute, precum ~i aprobarea acestuia de catre ambele institutii participante Ia mobilitate (UVT ~i institutia partenera). Acordul de studiu!?i modificarile acestuia se incheie intr-un singur exemplar, semnat de facultatea de origine, de institutia partenera ~i de student; acest document se gase~te in dosarul studentului ERASMUS+ Ia din UVT Studen,ii selecta'i de universitatea partenera trebuie sa trim ita Ia, inainte de sosire, urmatoarele documente: a. CV b. Scrisoare de intentie c. Situatie!?Colara pe toata perioada studiilor d. Adeverinta medicala e. Copie pa!?aport f. 2 fotografii g. Asigurare medicala h. Recomandare din partea conducerii facultatii de origine i. Document emis de universitatea partenera care sa ateste ca studentul a fast selectat in mod transparent!?i nediscriminatoriu j. Learning Agreement semnat de universitatea de origine k. Application Form I. Accommodation form Dupa primirea documentelor, responsabilul Erasmus+ din cadrul transmite o copie a Learning Agreement-ului responsabilului Erasmus+ din cadrul facultatii pentru care a optat candidatul. De asemenea, intocme!?te Scrisoarea de acceptare!?i Adresa catre Ambasada Romaniei din tara respectiva, pe care le trimite studentului, in vederea obtinerii vizei Responsabilul Erasmus+ din cadrul intocme~te centralizatorul locurilor de cazare necesare, mentionand perioadele de ~edere ~i Tl transmite Biroului Servicii Sociale in vederea rezervarii La sosirea studentului Erasmus+ in UVT, responsabilul Erasmus+ din cadrul solicita studentului un extras de cant in euro, deschis Ia o banca din Romania, intocme!?te contractu! financiar pe care studentul Tl incheie cu UVT (in doua exemplare originale)!?i intocme!?te referatul de necesitate in vederea virarii grantului. De asemenea, il sprijina pe student in obtinerea permisului de ~edere de Ia Oficiul Roman de lmigrari La finalul mobilitatii ERASMUS+, studentul va intra in posesia urmatoarelor documente emise de institutia gazda, care se vor pastra ~i in dosarului participantului, aflat Ia : - acordul de studiu (Learning Agreement for studies - After the Mobility Section), semnat atat de catre institutia partenera cat ~i de catre UVT; - situatia ~colara (Transcript of records) atestand notele ~i punctele de credit obtinute, precum ~i alte forme de evaluare a activitatii desfa~urate Ia UVT; - adeverinta privind durata mobilitatii (Certificate of attendance) prin care sa se certifice ca studentul a efectuat activitatile prevazute in acordul de studiu (cursuri /seminarii /lucrari practice /proiecte); F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

9 ~- PROCEDURA OPERATIONALA PO A~...!...," ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ Pag./Total pag. 9/12 \Y PENTRU STUDET'JTI ~I CADRE DIDACTICE in Data CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI Editie/Revizie 1/Q Desfal?urarea mobilitatilor cadrelor didactice Erasmus+ de Ia universitatile partenere Ia UVT (inbound) Responsabilul Erasmus+ din cadrul prime~te de Ia partener Lista cadre/or didactice selectate pentru efectuarea unei mobilitati de predare Ia UVT inaintea Tnceperii mobilitatii, cadrele didactice ERASMUS+ din tarile partenere, vor completa acorduri de predare ~i le vor supune aprobarii institutiei partenere si UVT in vederea pregatirii mobilitatii, fiecare cadru didactic ERASMUS+ din universitatea partenera va prezenta urmatoarele documente : Curriculum Vitae (redactat Tn limba straina, tip EUROPASS); Scrisoare de confirmare a selectiei cadrului didactic Ia mobilitatea ERASMUS+, Tn urma selectiei efectuate Tn cadrul institutiei de origine, emisa de aceasta. Mobility Agreement for Teaching completat de participantul Ia mobilitatea ERASMUS+, Tnaintea efectuarii mobilitatii; Copie a cartii de identitate personale/a pa~aportului ; Scrisoare de intentie Dupa primirea documentelor, responsabilul Erasmus+ din cadrul transmite o copie a Mobility Agreement for Teaching responsabilului Erasmus+ din cadrul facultatii pentru care a optat candidatul. De asemenea, Tntocme~te Scrisoarea de acceptare ~i Adresa catre Ambasada Romaniei din tara respectiva, pe care le trimite cadrului didactic, Tn vederea obtinerii vizei La sosirea cadrului didactic Erasmus+ Tn UVT, responsabilul Erasmus+ din cadrul solicita acestuia un extras de cant Tn euro, deschis Ia o banca din Romania, Tntocme~te contractu! financiar pe care acesta Tl incheie cu UVT (in doua exemplare originale) si Tntocmeste referatul de necesitate Tn vederea virarii grantului. in cazul in' care cad~ul didactic respectiv are un cant in euro Ia o banca din Romania Tnainte de sosirea Ia UVT, contractu! financiar se poate semna Tnainte de Tnceperea mobilitatii si, de asemenea, se poate face virarea avansului de 80% din grant. Restul de 20% se va vira dupa completarea raportului on-line La finalul mobilitatii ERASMUS+, cadrul didactic va intra Tn posesia scrisorii de confirmare a mobilitatii, care atesta perioada de mobilitate ~i sustinerea celor 8 ore de predare /saptamana. Scrisoarea de confirmare a mobilitatii pentru participant este emisa de institutia gazda ~i se va pastra ~i in dosarul participantului, aflat Ia. 6. Dupa Tncheierea activitatilor proiectului ~i primirea confirmarii din partea universitatii partenere ca a recunoscut ~i echivalat rezultatele obtinute de participanti (studenti), UVT va vira catre aceasta 50% din SOM. 7. RESPONSABILITAII Rectorul si Consiliul de Administratie: asigura aplicarea strategiei de organizare a mobilitatilor Erasmus+; aproba calendarul concursului, validarea rezultatelor; aproba contractu! financiar, Tncheiat cu titularul mobilitatii. F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

10 ~... PROCEDURA OPERATIONALA PO A....!... u ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ Pag./Total pag. 10/12 PENTRU. - STUDENT! Sl CADRE DIDACTICE in Data CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI Editie/Revizie 1/Q Coordonatorullnstitutional Erasmus+ Coordoneaza activitatea de organizare a activitatilor prilejuite de mobilitatile de studiu Tn cadrul Programului Erasmus Directorul DEGR Coordoneaza activitatea Tn legatura cu mobilitatile de studiu Tn cadrul Programului Erasmus : Prime~te de Ia unitatile de Tnvatamant ale UVT dosarele de Tnscriere Ia concurs ale studentilor!?i ale cadrelor didactice. Organizeaza concursul de selectie al studentilor!?i al cadrelor didactice din UVT, conform Regulamentu/ui privind mobilita[ile studen[e ti ln cadrul programelor comunitare!?i a Metodologia organizarii $i desfa$urarii concursu/ui de selecfie pentru mobilitati Erasmus+, cadre didactice Comunica rezultatele concursului de selectie conducatorului institutiei, Tn vederea validarii acestora, dupa care le transmite decanilor/prodecanilor/responsabililor Erasmus+ ~i se ingrije~te ca acestea sa fie afi~ate Ia loc vizibil, Ia facultati. Rectorat,, precum ~i pe site-ul universitatii Monitorizeaza intocmirea ~i transmiterea dosarului catre universitatea partenera, solicitand trimiterea unei invitatii, cu mentionarea perioadei alese de candidat Tntocme~te Contractu/ financiar, in doua exemplare originale ~i Tl inainteaza spre semnare pentru studentiilcadrele didactice outbound!?i inbound Dupa efectuarea mobilitatii, solicita beneficiarului: atestatul de prezenta. foaia matricola cu rezultatele obtinute pe parcursul mobilitatii in universitatea gazda, completarea raportului online Transmite partenerilor externi formularele de aplicatie, in vederea desfa~urarii unei mobilitati Erasmus+ Ia UVT pentru studentii/cadrele didactice selectati de partenere. universitatile Transmite Biroului Servicii Sociale necesarul de cazare a studentilor straini, beneficiari ai unei burse Erasmus+; Comunica structurilor cu activitati de invatamant din UVT lista studentilor straini, aflati in mobilitate Erasmus+ Ia UVT; Monitorizeaza intocmirea sau intocme~te, dupa caz, documentele destinate studentilor straini/cadrelor didactice Erasmus+, aflati in mobilitate Ia UVT, anume: Ate stat de prezenta. Transcript of records, Atestat de predare, etc. F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

11 ~- PROCEDURA OPERATIONALA PO A u.u,.},,~,l " ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ Pag./Total pag. 11/12 PENTRU STUDENT! Sl CADRE DIDACTICE in Data CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI Editie/Revizie 11!! Decanii, prodecanii cu atributii in domeniul relatiilor internationale i responsabilii Erasmus din facultati: rganizeaza activitatea de promovare a mobilitatilor de stud iu pentru studenti Primesc dosarele de inscriere ale studentilor din UVT ~i le transmit responsabilului Erasmus+ din cadrul Procedeaza Ia echivalarea rezultatelor obtinute pe perioada mobilitatii in universitatile partenere, conform Grilei de echivalare a rezu/tatelor, aprobata de MEN Stabilesc, de comun acord cu studentul, un program de refacere a eventualelor examene nepromovate, corespunzatoare semestrului respectiv Consiliaza studentul strain Erasmus+ i n alegerea discipli nelor de studiu care urmeaza a fi studiate ~i Tn Tntocmirea Learning Agreement-ului Elibereaza studentului strain Erasmus+, Ia plecare, Transcri pt of records cu rezultatele (note ~i ECTS) obtinute. 7. inregistrari Elaborare, Perioada (in ani) Denumire monitorizare, document pastrare arhivare revizuire Contractu! financiar Permanent Permanent pentru studentii/cadre didactice Learning Permanent Permanent AgreemenUMobility Agreement Declaratie - Permanent Permanent Angajament Atestat de prezenta Permanent Permanent Erasmus Fi9a de echivalare a Permanent Permanent rezultatelor Formular aplicatie Permanent Permanent student inbound Aplicatie cazare Permanent Permanent student inbound Transcript of records Permanent Permanent student inbound Scrisoare de Permanent Permanent confirmare Loculde pastrare arhivare Suport 7.1. Contractu! financiar pentru studenti 7.2. Contractu! financiar pentru cadre didacti ce 7.3. Learning Agreement 7.4. Mobility Agreement 7.4. Declaratie- Angajament; F Ed.1 SMC/PO/PO

12 ~- PROCEDURA OPERATIONALA PO ~...!...,. ORGANIZAREA MOBILITATILOR ERASMUS+ Pag./Total pag. 12/12 \J PENTRU STUDENTI ~I CADRE DIDACTICE in Data CADRUL PROIECTELOR KA107, CU TARI Editie/Revizie 1/ Q Atestat de prezenta Erasmus+ student/cadru didactic 7.6. Fi~a de echivalare a rezultatelor Formular aplicatie student inbound 7.8. Aplicatie cazare student inbound 7.9. Transcript of records student inbound 8. ANEXE 8.1. Model contract financiar studenti 8.2. Model Learning Agreement studiu - F Ed Model contract financiar cadre didactice 8.4. Model Mobility Agreement 8.5. Declaratie - Angajament - F Atestat de prezenta Erasmus+- F Ed Fi~a de echivalare a rezultatelor- F Ed Formular aplicatie student inbound- F Ed Aplicatie cazare student inbound- F Ed Transcript of records student inbound - F F Ed.1 SMC/PO/PO 07.36

|N ATEN}IA STUDEN}ILOR INTERESA}I:

|N ATEN}IA STUDEN}ILOR INTERESA}I: Aprobat în şedinţa Senatului UAUIM din data de R E G U L A M E N T privind derularea MOBILITĂŢILOR STUDENŢEŞTI din cadrul PROGRAMULUI ERASMUS+ 2019 2020 Proiecte de mobilitate în domeniul universitar cu

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Regulament privind organizarea mobilităţilor Erasmus+ Incoming la Universitatea de

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Regulament privind organizarea mobilităţilor Erasmus+ Incoming la Universitatea de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA mobilităţilor Erasmus+ Incoming la Regulation concerning the organization of Erasmus+ Incoming mobilities at West University of Timişoara

Mai mult

Prezentare DRI

Prezentare DRI Mobilitate Erasmus Etapele care trebuie urmate după selectarea dvs pentru o mobilitate Erasmus de studiu: 1. Formalităţi înainte de plecarea în mobilitate 2. Formalităţi în timpul mobilităţii 3. Formalităţi

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Regulament privind organizarea mobilităţilor Erasmus+ Outgoing la Universitatea de

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Regulament privind organizarea mobilităţilor Erasmus+ Outgoing la Universitatea de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA mobilităţilor Erasmus+ Outgoing la Regulation concerning the organization of Erasmus+ Outgoing mobilities at West University of Timişoara

Mai mult

UNIVERSITATEA,,VALAH!A" DIN TARGOVI$TE REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANTA $fl TNTTF CA PENTRU STUDENT-,I - clclurtle DE STUDil L CEN

UNIVERSITATEA,,VALAH!A DIN TARGOVI$TE REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANTA $fl TNTTF CA PENTRU STUDENT-,I - clclurtle DE STUDil L CEN UNIVERSITATEA,,VALAH!A" DIN TARGOVI$TE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANTA $fl TNTTF CA PENTRU STUDENT-,I - clclurtle DE STUDil L CENTA, MASTERAT - Aprobat: Pregedinfe Senat,,-'.rL Prof. univ. dr.

Mai mult

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Construcții Comisia Erasmus a Facultății de Construcții organizează Sesiuni de informare mobilitat

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Construcții Comisia Erasmus a Facultății de Construcții organizează Sesiuni de informare mobilitat Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Construcții Comisia Erasmus a Facultății de Construcții organizează Sesiuni de informare mobilitati ERASMUS + Luni, 27 februarie 2017, ora 14 00-15 00

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII Nr. 1272/02.08.2018 COMUNICAT de PRESĂ REPUBLICA CEHĂ burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la

Mai mult

PROTOCOL DE COLABORARE

PROTOCOL DE COLABORARE UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Şoseaua Berceni nr. 24, BUCUREŞTI sector 4 Tel./Fax 0213171900 E mail: ushefs@spiruharet.ro ROMANIAN MOVEMENT MC QUALITY ISO 9001

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII COMUNICAT de PRESĂ Nr. 1792/ 02.11.2017 REPUBLICA MOLDOVA burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce

Mai mult

Microsoft Word - Reg-Masterat final.doc

Microsoft Word - Reg-Masterat final.doc MINISTERUL EDUCATIE, CERCETARII SI INOVARII UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul Carol I, nr.11 Iaşi tel. 40 32 201010 fax 40 32 201201 e-mail rectorat@uaic.ro http://www.uaic.ro R E C T O R A

Mai mult

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru privind alegerile şi/sau selecţiile Pag./Total pag. 1/ 1 LISTA REVIZIILOR Simbol revizie Ediţie/ Revizie/ Cap./ Pag./ Paragr. Conţinutul reviziei Responsabilităţi Elaborat Verificat Aprobat SIM/R/ privind

Mai mult

Macheta procedura operationala

Macheta procedura operationala MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE PROCEDURĂ DE SISTEM privind ANGAJAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DE CERCETARE ASOCIAT

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020 I. PRINCIPII Art. 1 (a) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17 www.roburse.ro COMUNICAT de PRESĂ Nr. 1791/ 02.11.2017 REPUBLICA ELENĂ

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INTREBĂRI FRECVENTE 1 Credite în UPT și din mobilitate: Care este numărul de credite ce trebuie să fie contractat pentru un semestru? 30, dar se admit variații cu 3-5 credite sub sau peste 30 de credite;

Mai mult

KA107_2016_Anexa_III_Reguli_financiare_si_contractuale

KA107_2016_Anexa_III_Reguli_financiare_si_contractuale ANEXA III NORME FINANCIARE ȘI CONTRACTUALE Mobilități în domeniul universitar cu țările partenere la Program (Acțiunea Cheie 1) I. NORME APLICABILE CATEGORIILOR BUGETARE PE BAZA CONTRIBUȚIILOR UNITARE

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ la FACULTATEA DE

Mai mult

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN TIMIŞOARA

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru studii universitare de licenţă/master/doctorat în anul universitar 2019-2020 a cetăţenilor străini 1 Dispoziţii generale Concursul de admitere

Mai mult

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGISLATIV ART. 1. - Legea nr. 1 / 2011 actualizată (Legea

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ  DE  ARTE  BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

(Microsoft Word - Regulament - Anexa la Ordinul MEdC nr din \205)

(Microsoft Word - Regulament - Anexa la Ordinul MEdC nr din \205) Anexă la ordinul MEdC nr. 5540 din 28.11.2005 REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a burselor pentru stagii studii universitare şi postuniversitare în străinătate,

Mai mult

Microsoft Word - UTI-POM-01-F1-1ProceduraStaffTrainingERASMUS29Oct2009.doc

Microsoft Word - UTI-POM-01-F1-1ProceduraStaffTrainingERASMUS29Oct2009.doc Formular UTI.POM.01-F1 INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nr. crt. Revizia / Data aplicării 1. 29.10.2009 Elaborare completă Numărul Nume, prenume şi semnătură capitolului şi ConŃinutul al paginilor

Mai mult

Anunţ important Grant ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES Pentru predare (STA) În atenţia cadrelor didactice În contextul disponibilității finanțării

Anunţ important Grant ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES Pentru predare (STA) În atenţia cadrelor didactice În contextul disponibilității finanțării Anunţ important Grant ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES Pentru predare (STA) 2016-2017 În atenţia cadrelor didactice În contextul disponibilității finanțării ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES pentru activități de predare,

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 16.01.2017. REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE) ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de Ordinul MEN nr. 3165/2015 - aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 a fost

Mai mult

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: PROCEDURĂ cu privire la desf

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: PROCEDURĂ cu privire la desf PROCEDURĂ cu privire la desfășurarea concursului de acordarea bursei «UBB IT HUB» în anul de studii 2017 2018 1. Preambul: Concursul se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, denumită

Mai mult

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 10.01.2019, modificat 18.03.2019 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE)

Mai mult

APROBAT

APROBAT UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI Regele Mihai I al României DIN TIMIŞOARA - în anul universitar 2019-2020 Admiterea în anul universitar 2019-2020

Mai mult

Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretuti

Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretuti Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2019-2020 I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte 1 : a) Persoanele care îşi asumă în

Mai mult

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 1 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Piteşti REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 (organizarea înscrierii, condiţiile de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoc

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoc MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoctorală ale Facultății de Științe Politice, Filosofie

Mai mult

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc METODOLOGIE de ADMITERE la SCOALA DOCTORALA DE GEOLOGIE Sesiunea SEPTEMBRIE 2019 1. Norme de organizare Concursul de admitere, din anul 2019 în cadrul Școlii Doctorale de Geologie, se va desfășura în conformitate

Mai mult

U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U MONITORIZAREA INTEGRĂRII ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA CICLUL DE MASTE

U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U MONITORIZAREA INTEGRĂRII ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA CICLUL DE MASTE U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONA LĂ RECTOR Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Prenumele şi numele

Mai mult

APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVER

APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVER APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SESIUNEA 2019 Transmiterea dosarelor

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PO doc

Microsoft Word - Pagina garda PO doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U STUDENŢILOR ŞI CURSANŢILOR COD: PROCEDURĂ OPERAŢ IONALĂ RECTOR PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Elaborat

Mai mult

Microsoft Word - Regulament burse nosa

Microsoft Word - Regulament burse nosa REGULAMENT privind acordarea anuală a Burselor de Merit NOSA unor studenți cu domiciliul în municipiul Bistrița I. DISPOZIȚII GENERALE Art.1. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condițiile de acordare

Mai mult

METODOLOGIE

METODOLOGIE MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei nr.313, 060042 Bucureşti, ROMÂNIA Telefon: +4021 318 10 00; Fax: +4021 318 10 01 www.pub.ro METODOLOGIE PRIVIND

Mai mult

Subsemnatul, Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA, Rector al Universitiifii "Petre Andrei" din lafi, declar pe propria riispundere faptul ca oferta de Jcolari

Subsemnatul, Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA, Rector al Universitiifii Petre Andrei din lafi, declar pe propria riispundere faptul ca oferta de Jcolari Subsemnatul, Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA, Rector al Universitiifii "Petre Andrei" din lafi, declar pe propria riispundere faptul ca oferta de Jcolarizare aferentii concursului de admitere fn anul universitar

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER la FACULTATEA DE

Mai mult

UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L R O M Ă N IE I MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU I

UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L R O M Ă N IE I MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU I UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L R O M Ă N IE I MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 O I P O S D R U Universitatea

Mai mult

C U P R I N S

C U P R I N S MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Universitatea Româno Americană Bd. Expoziţiei, nr. 1B, sector 1 Bucureşti, cod 012101, România Telefon: 0040-372.120.101 Fax: 0040-21-318.35.66 www.rau.ro Romanian-American

Mai mult

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT Nr. UAIC: 819/17.01 2017 M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR pentru anul universitar

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI FORMARE CONTINUĂ UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 1 CUPRINS Pag. CAP.I. Cadrul

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD:

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Aprobat RECTOR, Prof. univ.

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU MONITORIZAREA SISTEMULUI TUTORIAL ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI A CELOR DE COMUNICARE BIDIRECȚIONALĂ

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU MONITORIZAREA SISTEMULUI TUTORIAL ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI A CELOR DE COMUNICARE BIDIRECȚIONALĂ UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI BIDIRECȚIONALĂ ÎN SISTEMUL COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 1 Nr. Aprob, Inspector Şcolar General, prof. Ișfan Ion PROCEDURA SPECIFICĂ privind organizarea şi desfăşurarea probelor Analiza şi evaluarea curriculumului vitae şi Interviu ale candidaţilor din cadrul

Mai mult

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR Organizar

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR Organizar METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programul

Mai mult

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 22 septembrie 2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Universitatea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT Elaborat: Prorector Strategie

Mai mult

1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Fa

1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Fa 1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea: Chimie și ă COD: P.O. PR-Chimie și Ediția:

Mai mult

CERERE ÎNSCRIERE

CERERE ÎNSCRIERE REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale şi a activităţii de cercetare a bursierilor, în perioada 2010-2013, în cadrul proiectului "Cercetarea

Mai mult

`

` REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA -pentru anul universitar 2019-2020 CAPITOLUL 1. PREVEDERI

Mai mult

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I 2019-2020 Methodology for Organizing the enrollment in Psycho- Pedagogical Education Program for Certification

Mai mult

about:blank Page 1 of 2 22-Jul-2011 Guvernul Romaniei Hotarare nr. 457/2011 din 04/05/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2

about:blank Page 1 of 2 22-Jul-2011 Guvernul Romaniei Hotarare nr. 457/2011 din 04/05/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2 Page 1 of 2 Guvernul Romaniei Hotarare nr. 457/2011 din 04/05/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor

Mai mult

Procedura UTI.POB-01

Procedura UTI.POB-01 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURĂ DE FIINALIIZARE A STUDIIIILOR UNIIVERSIITARE ŞII POSTUNIIVERSIITARE COD UTII.POB.11 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Prorectoratul Prorectoratul Consiliul

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie de admitere doc

Microsoft Word - Metodologie de admitere doc Rectorat Cabinetul Rectorului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență şi de master pentru anul universitar 2015-2016 Admiterea la Universitatea Europeană

Mai mult

Microsoft Word - O.M.E.N. nr. 443 din Metodologie Anexa.docx

Microsoft Word - O.M.E.N. nr. 443 din Metodologie Anexa.docx METODOLOGIE ANEXĂ la O.M.E.N. nr. 443/18.08.2014 privind organizarea și desfășurarea concursului național pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală Vasile Pârvan"

Mai mult

Microsoft Word - ProceduraCazareETH

Microsoft Word - ProceduraCazareETH GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURA PRIIVIIND CAZAREA STUDENŢIILOR FACULTĂŢIIII DE ELECTROTEHNIICĂ ÎÎN CAMPUSUL STUDENŢESC TUDOR VLADIIMIIRESCU IIAŞII COD UTII.. POS..06 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT

Mai mult

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page:

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page: Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, 400027 Cluj-Napoca Tel.: 0264-401218, Fax: 0264-594835 Web page: http://www.ac.utcluj.ro Metodologia Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI METODOLOGIA organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019 Studii universitare de LICENŢĂ CUPRINS 1. DISPOZIŢII

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie cazari FLLS 2019.docx

Microsoft Word - Metodologie cazari FLLS 2019.docx METODOLOGIE PRIVIND CAZAREA STUDENȚILOR ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1 Căminele studențești sunt unități patrimoniale

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, Bucureşti, Tel.: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, Bucureşti, Tel.: , MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, Bucureşti, Tel.: +40 213 214 667, +40 213 234 167 Fax: +40 213 216 296 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA

Mai mult

Untitled-1

Untitled-1 Anexă la Hotărârea Senatului nr. 84 din 23 iulie 2018 Președintele Senatului UDJG Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

Mai mult

Universitatea Babeş-Bolyai Centrul de Cooperări Internaţionale Programul ERASMUS + Mobilităţi de studiu ERASMUS ERASMUS + Granturi de mobilitate de st

Universitatea Babeş-Bolyai Centrul de Cooperări Internaţionale Programul ERASMUS + Mobilităţi de studiu ERASMUS ERASMUS + Granturi de mobilitate de st Universitatea Babeş-Bolyai Centrul de Cooperări Internaţionale Programul ERASMUS + Mobilităţi de studiu ERASMUS ERASMUS + Granturi de mobilitate de studiu pentru studenţi CONTRACT FINANCIAR Nr.... din...

Mai mult

MergedFile

MergedFile Metodologie de distribuire a locurilor în taberele studențești la UVT Ediția I Nr. Anexe 0 Pagina 1 din 5 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE DE DISTRIBUIRE A

Mai mult

Microsoft Word - TUIASI.POB.31-E1R0-procedura mobilitati CUANTUMDOC.doc

Microsoft Word - TUIASI.POB.31-E1R0-procedura mobilitati CUANTUMDOC.doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0 / 30.11.2011 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la masterat pentru anul universitar 2012/2013

Mai mult

Microsoft Word - TUIASI.POB.34-E1R0-procedura mobilitati PERFORMERA.doc

Microsoft Word - TUIASI.POB.34-E1R0-procedura mobilitati PERFORMERA.doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0/ 03.03.2012 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult

CTR STD UBB

CTR STD UBB FACULTATEA DE ROMÂNIA UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE STUDENŢI ADMIŞI LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMANT CU FRECVENŢĂ Nr. / 2019 Art. 1. Temei juridic: Legea educaţiei

Mai mult

Auto Reglare

Auto Reglare UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U PENTRU PERSONALUL DIDACTIC COD: I N S T R U C Ț I U N E Aprobat RECTOR, Prof.univ.dr.ing.Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele Semnătura Data Avizat Verificat

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREȘTI R E C T O R A T Direcţia Generală Secretariat Universitate Serviciul Studenţi Străini M

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA BUCUREȘTI R E C T O R A T Direcţia Generală Secretariat Universitate Serviciul Studenţi Străini M UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" BUCUREȘTI R E C T O R A T Direcţia Generală Secretariat Universitate Serviciul Studenţi Străini METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 CUPRINS CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

UNIVERSITATEA DIN ORADEA UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr. 2.88/FMF/19.03.2019 METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență, Facultatea de Medicină și Farmacie pentru anul universitar

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa 2 la Hotărâre

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa 2 la Hotărâre Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 447/15.01.2018 Taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 20182019 I. Taxe pentru operaţiuni în cursul anului universitar: 1. Înmatricularea studenţilor

Mai mult

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat 13.07.2016 27.07.2016 Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare

Mai mult

Microsoft Word - 1 NSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE.doc

Microsoft Word - 1 NSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE.doc ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Candidaţii ce provin din Ministerul Apărării Naţionale se înscriu potrivit criteriilor şi metodologiei de selecţionare în vederea

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent www.ase.ro! Aula Magna 1 Mesajul Rectorului Dragi candidați

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

Microsoft Word - Scoala Doctorala_ Etape schema.rtf

Microsoft Word - Scoala Doctorala_ Etape schema.rtf ETAPE premergătoare depunerii şi susţinerii tezei de doctorat SECRETARIATUL ŞCOLII DOCTORALE completează dosarul doctorandului (foaie matricola, adeverinţe şi referatul preliminar) DOCTORANDUL depune cererea

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 82/27.03.2019 cu privire la aprobarea

Mai mult

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/ Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Nr. 31989/13.04.2018

Mai mult

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI CADRELOR DIDACTICE LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDAR

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI CADRELOR DIDACTICE LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDAR PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI CADRELOR DIDACTICE LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în cadrul programelor de studii universitare de licenţă ale

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 CUPRINS Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE...3 Capitolul II. CADRUL ORGANIZATORIC...4 Capitolul III. ACTIVITATEA

Mai mult

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205)

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205) ACADEMIA ROMÂNĂ Institutul de Biologie Bucureşti METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETARE VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCUREŞTI ACADEMIA ROMÂNĂ

Mai mult