REPORT FROM THE COMMISSION

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "REPORT FROM THE COMMISSION"

Transcriere

1 EUCERD RECOMANDĂRI PRIVIND CRITERIILE DE CALITATE PENTRU CENTRELE DE EXPERTIZĂ PENTRU BOLILE RARE ÎN STATELE MEMBRE 24/10/2011 RO 1 RO

2 Recomandări privind criteriile de calitate pentru centrele de expertiză pentru bolile rare în statele membre 1. INTRODUCERE 1.1. Contextul european Centrele de expertiză (CE) și rețelele europene de referință (ERN) în domeniul bolilor rare (BR) sunt menționate în Raportul HLG din noiembrie 2005, în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată Bolile rare: o provocare pentru Europa ( ) și în Recomandarea Consiliului privind o acțiune în domeniul bolilor rare ( ), precum și în recomandările pentru elaborarea planurilor și a strategiilor naționale privind bolile rare (Europlan) și la articolele 12 și 13 din Directiva privind asistența medicală transfrontalieră ( ). În cadrul grupului operativ pentru bolile rare al Comisiei Europene (RDTF) ( ) și al Comitetului de experți privind bolile rare al Uniunii Europene (EUCERD) ( ) a fost realizată o analiză a situației curente în Europa în ceea ce privește CE și ERN. Au fost publicate mai multe rapoarte ca urmare a reuniunilor în cadrul cărora părțile interesate au avut ocazia să își exprime punctele de vedere. Recomandările de față sunt direct rezultate din următoare documente: Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere: F Comunicarea Comisiei, Bolile rare: o provocare pentru Europa: Recomandarea Consiliului (2009/C 151/02) din 8 iunie 2009 privind o acțiune în domeniul bolilor rare: F Documentul Grupului la nivel înalt pentru serviciile de sănătate și de îngrijire medicală în 2005: /highlevel_2005_013_en.pdf Raport al RDTF: Overview of Current Centres of Reference on rare diseases in the EU (Imagine de ansamblu asupra actualelor centre de referință pentru bolile rare în UE) (septembrie 2005): RO 2 RO

3 Raport al RDTF: Centres of Reference for Rare Diseases in Europe State of the art in 2006 and Recommendations of the Rare Diseases Task Force (Centrele de referință pentru bolile rare în Europa: situația în 2006 și recomandările grupului de lucru pentru bolile rare) (septembrie 2006): Raport al RDTF: European Reference Networks in the field of Rare Diseases: State of the art and Future Directions (Rețelele europene de referință în domeniul bolilor rare: situația actuală și direcții viitoare (iulie 2008): Raport al reuniunii de lucru EUCERD: Centres of expertise and European Reference Networks for Rare Diseases (Centrele de expertiză și rețelele europene de referință pentru bolile rare) (8-9/12/2010): tcecern.pdf Raport al reuniunii de lucru EUCERD: National centres of expertise for rare diseases and networking between centres of expertise for rare diseases (Centrele naționale de expertiză pentru bolile rare și colaborarea între centrele de expertiză pentru bolile rare) (21-22/03/2011): Raport al EUCERD: Preliminary analysis of the experiences and outcomes of ERNs for rare diseases (Analiză preliminară a experiențelor și rezultatelor ERN în domeniul bolilor rare) (May 2011): EUROPLAN: Recomandări pentru elaborarea planurilor și strategiilor naționale privind bolile rare: LAN_ _final.pdf Fragmentele specifice din textele menționate mai sus, care au fost analizate cu atenție, figurează în anexa METODOLOGIA EUCERD DE ELABORARE A RECOMANDĂRILOR PRIVIND CRITERIILE DE CALITATE PENTRU CENTRELE DE EXPERTIZĂ PENTRU BOLILE RARE ÎN STATELE MEMBRE În cadrul reuniunii de lucru a EUCERD privind centrele naționale de expertiză (CE) și rețelele europene de referință (ERN) pentru bolile rare (BR), care a avut loc la martie 2011, s-a propus ca discuțiile să fie canalizate spre definirea mai clară a recomandărilor și conceptelor definite de Grupul la nivel înalt pentru serviciile de sănătate și de îngrijire medicală (HLG) și de Grupul de lucru pentru bolile rare (RDTF). Proiectul de recomandări a fost elaborat de Secretariatul științific al EUCERD pe baza documentelor publicate anterior, citate la secțiunea 1, referitoare la centrele RO 3 RO

4 naționale de expertiză pentru bolile rare și ERN. Proiectul de recomandări a fost trimis tuturor membrilor EUCERD pentru observații. În continuare, a fost organizată o reuniune de lucru la 8 septembrie 2011 cu membrii EUCERD, inclusiv cu reprezentanții statelor membre (SM), pentru a discuta formularea recomandărilor. Proiectul de recomandări revizuit a fost prezentat apoi tuturor membrilor EUCERD înaintea celei de-a 3-a reuniuni a EUCERD din octombrie 2011, în cadrul căreia comitetul a adoptat recomandările. Aceste recomandări sunt destinate să ajute SM în procesul de concepere sau de elaborare a politicilor privind planurile și strategiile naționale pentru bolile rare, atunci când examinează problema organizării sistemului de asistență medicală la nivel național și european. Ele ar putea fi utile Comitetului pentru Directiva privind asistența medicală transfrontalieră în contextul procesului de reflecție asupra rețelelor europene de referință. Trebuie remarcat faptul că recomandările din prezentul document nu sunt prezentate în ordinea priorităților. 2. RECOMANDĂRI 2.1. Misiunea și domeniul de activitate al centrelor de expertiză (CE) pentru bolile rare (BR) din statele membre (SM) 1. CE se ocupă de boli sau afecțiuni care necesită îngrijiri specifice, din cauza dificultății de a stabili un diagnostic, pentru a preveni complicațiile și/sau a aplica tratamente. 2. CE sunt structuri specializate pentru gestionarea și îngrijirea pacienților cu BR dintr-o zonă bine definită, de preferință la nivel național și internațional, dacă este necesar. 3. Domeniul combinat de activitate al tuturor CE dintr-un stat membru acoperă toate nevoile pacienților cu BR, chiar dacă nu pot oferi o gamă completă de servicii cu același nivel de specializare pentru toate BR. 4. CE reunește sau coordonează, în cadrul sectorului specializat de îngrijire a sănătății, competențe multidisciplinare, printre care competențe paramedicale și servicii sociale, pentru a satisface nevoile specifice medicale, de reabilitare și paliative ale pacienților cu boli rare. 5. CE contribuie la crearea unor filiere de îngrijire a sănătății începând cu asistența medicală primară. 6. CE au legături cu laboratoare specializate și cu alte structuri. 7. CE colaborează cu organizațiile de pacienți pentru a ține seama de punctul de vedere al pacienților. 8. CE contribuie la elaborarea ghidurilor de bune practici și la difuzarea lor. 9. CE oferă educație și formare lucrătorilor medicali din toate disciplinele medicale, inclusiv specialiștilor paramedicali și, în măsura posibilităților, lucrătorilor din alte RO 4 RO

5 domenii decât cel al sănătății (precum învățătorii, asistenții personali/de îngrijire la domiciliu). 10. CE contribuie la furnizarea și furnizează informații accesibile adaptate nevoilor specifice ale pacienților și familiilor lor, ale lucrătorilor medicali și sociali, în colaborare cu organizațiile de pacienți și cu Orphanet. 11. CE dau dovadă de sensibilitate culturală, satisfăcând nevoile pacienților proveniți din diferite culturi și grupuri etnice. 12. Potrivit cadrelor juridice și etice naționale/internaționale, centrele de expertiză ar trebui să asigure respectarea nediscriminării și nestigmatizării pacienților cu BR în întreaga Europă, în limitele sferei lor de competențe. 13. CE contribuie la cercetare, la o mai bună înțelegere a bolii și la optimizarea diagnosticului, îngrijirii și tratamentului, inclusiv a evaluării clinice a efectelor pe termen lung ale noilor tratamente. 14. Gama bolilor care ține de competența fiecărui CE sau a unui CE la nivel național va varia în funcție de dimensiunea țării și de structura sistemului național de îngrijire a sănătății. 15. CE mențin legături cu alte CE la nivel național și european, atunci când este necesar. 16. Un registru național de CE desemnate oficial este alcătuit și pus la dispoziția publicului, inclusiv pe portalul Orphanet Criteriile pentru desemnarea CE pentru BR în SM 17. Capacitatea de a elabora și a aplica ghiduri privind bunele practici pentru diagnostic și îngrijiri. 18. Existența unui sistem de management al calității, pentru a asigura calitatea îngrijirilor, inclusiv dispoziții juridice naționale și europene și participarea la sisteme de calitate interne și externe, după caz. 19. Capacitatea de a propune indicatori de calitate a îngrijirilor în domeniile lor și de a utiliza instrumente de evaluare a rezultatelor, printre care satisfacția pacienților. 20. Un nivel înalt de specializare și de experiență documentat, de exemplu, prin volumul anual de consultații inițiale și de verificare, precum și prin publicații revizuite inter pares, burse și posturi obținute, activități de predare și de formare. 21. Capacitatea adecvată de a gestiona pacienții cu BR și de a oferi consiliere la nivel de expert. 22. Contribuția la cercetarea de vârf. 23. Capacitatea de a participa la colectarea datelor pentru cercetarea clinică și pentru sănătatea publică. RO 5 RO

6 24. Capacitatea de a participa la studii clinice, dacă este cazul. 25. Demonstrarea unei abordări multidisciplinare, care cuprinde, după caz, nevoile medicale, paramedicale, psihologice și sociale (de exemplu, un consiliu pentru BR). 26. Organizarea de colaborări, pentru a asigura continuitatea îngrijirilor în perioada copilăriei, a adolescenței și la vârsta adultă, după caz. 27. Organizarea de colaborări, pentru a asigura continuitatea îngrijirilor în toate stadiile bolii. 28. Legături și colaborări cu alte CE la nivel național, european și internațional. 29. Legături și colaborări cu organizații de pacienți, acolo unde există. 30. Dispoziții adecvate pentru trimitere spre consultație în statele membre și din/către alte țări ale UE, după caz. 31. Dispoziții adecvate pentru a îmbunătăți serviciile de îngrijire și în special pentru a scurta timpul necesar stabilii diagnosticului. 32. Interes pentru soluțiile de e-sănătate (sisteme de gestionare comună a cazurilor, sisteme specializate în teleexpertiză și registre comune ale cazurilor) Procesul de desemnare și evaluare a CE pentru BR în SM 33. SM întreprind acțiuni pentru înființarea, desemnarea și evaluarea CE și facilitează accesul la aceste centre. 34. SM stabilesc o procedură pentru definirea și aprobarea criteriilor de desemnare și a unui proces transparent de desemnare și de evaluare. 35. Criteriile de desemnare definite de SM sunt adaptate caracteristicilor bolii sau grupului de boli care țin de competența CE. 36. CE pot să nu îndeplinească unele dintre criteriile de desemnare definite de SM atâta timp cât neîndeplinirea criteriilor respective nu are nicio consecință asupra calității îngrijirilor și în condițiile în care CE dispune de o strategie prin care să îndeplinească criteriile de desemnare într-o anumită perioadă de timp. 37. Procesul de desemnare la nivelul SM asigură că CE desemnate au capacitatea și resursele necesare pentru a-și îndeplini obligațiile. 38. Desemnarea unui CE este valabilă pentru o perioadă definită de timp. 39. CE fac obiectul unor evaluări periodice prin intermediul unui proces care face parte din procesul de desemnare la nivelul SM. 40. Autoritatea de desemnare la nivelul SM poate decide să retragă desemnarea unui centru de expertiză, dacă nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile RO 6 RO

7 care au stat la baza desemnării sau dacă nu mai este necesară menținerea unui serviciu național Dimensiunea europeană a CE 41. SM în care există CE fac schimb de experiență și de indicatori de calitate cu alte SM și își coordonează eforturile pentru a identifica CE pentru toți pacienții cu BR la nivelul UE. 42. Colaborarea CE constituie un element-cheie al contribuției lor la diagnosticarea și îngrijirea pacienților, pentru a asigura, după caz, transferul competențelor și nu deplasarea pacienților înșiși; se promovează schimbul de date, probe biologice, imagini radiologice, alte materiale de diagnosticare și instrumente electronice pentru teleexpertiză. 43. Asistența medicală transfrontalieră este organizată, după caz, cu CE desemnate în țările vecine sau în alte țări, cu scopul de a trimite pacienți sau probe biologice. 44. Statele membre ar trebui să ofere informații adecvate profesioniștilor, cetățenilor și organizațiilor de pacienți cu privire la posibilitățile și condițiile de acces la îngrijirile de sănătate la nivel național și internațional în domeniu bolilor rare. 45. CE desemnate la nivelul SM sunt elementele-cheie ale viitoarelor ERN. RO 7 RO

8 Anexa 1: Extrase din textele Europene relevante DIRECTIVA 2011/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere ( ) (54) Comisia ar trebui să sprijine dezvoltarea continuă a rețelelor europene de referință între furnizorii de servicii medicale și centrele de expertiză din statele membre. Rețelele europene de referință pot îmbunătăți accesul la diagnostic și furnizarea unei asistențe medicale de înaltă calitate tuturor pacienților a căror situație medicală necesită o concentrare deosebită de resurse și expertiză și ar putea, de asemenea, constitui puncte centrale pentru formarea și cercetarea medicală, diseminarea informațiilor și evaluare, mai ales în cazul bolilor rare. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să ofere stimulente statelor membre pentru a consolida dezvoltarea continuă a rețelelor europene de referință. Rețelele europene de referință se bazează pe participarea voluntară a propriilor membri, dar Comisia ar trebui să formuleze criterii și condiții pe care rețelele ar trebui să fie solicitate să le îndeplinească pentru a primi sprijin din partea Comisiei. ( ) Articolul 12 Rețelele europene de referință (1) Comisia sprijină statele membre în vederea dezvoltării rețelelor europene de referință între furnizorii de servicii medicale și centrele de expertiză din statele membre, în special în domeniul bolilor rare. Rețelele se bazează pe participarea voluntară a membrilor lor, care participă și contribuie la activitățile rețelelor în conformitate cu legislația statului membru în care sunt stabiliți, și sunt deschise în permanență altor furnizori de servicii medicale care doresc să se alăture, cu condiția ca aceștia să îndeplinească toate condițiile și criteriile prevăzute la alineatul (4). (2) Rețelele europene de referință au cel puțin trei dintre următoarele obiective: (a) să contribuie la atingerea potențialului cooperării europene în materie de asistență medicală de înaltă specializare destinată pacienților și sistemelor de asistență medicală, prin exploatarea inovațiilor din știința medicală și a tehnologiilor din domeniul sănătății; (b) să contribuie la utilizarea în comun a cunoștințelor referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor; (c) să faciliteze îmbunătățirea diagnosticării și furnizării de asistență medicală de înaltă calitate, accesibilă și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru toți pacienții a căror situație medicală necesită o concentrare deosebită de expertiză în domenii medicale în care expertiza este rară; (d) să maximizeze utilizarea rentabilă a resurselor prin concentrarea acestora acolo unde sunt necesare; (e) să consolideze cercetarea, supravegherea epidemiologică, cum ar fi întocmirea de registre, și asigurarea formării cadrelor medicale; RO 8 RO

9 (f) (g) (h) să faciliteze mobilitatea virtuală sau fizică a expertizei și dezvoltarea, comunicarea și răspândirea de informații, cunoștințe și bune practici și, în special, să stimuleze dezvoltarea diagnosticării și tratamentului bolilor rare, în cadrul și în afara rețelelor; să încurajeze elaborarea unor criterii de referință în materie de calitate și de siguranță și să acorde sprijin pentru dezvoltarea și răspândirea celor mai bune practici în cadrul și în exteriorul rețelei; să ajute statele membre care au un număr insuficient de pacienți cu o anumită situație medicală sau cărora le lipsește tehnologia sau expertiza pentru a furniza servicii foarte specializate de înaltă calitate. (3) Statele membre sunt încurajate să faciliteze dezvoltarea rețelelor europene de referință prin: (a) conectarea furnizorilor de servicii medicale și a centrelor de expertiză adecvate de pe teritoriul lor național și asigurarea diseminării informațiilor către furnizorii de servicii medicale și centrele de expertiză adecvate de pe teritoriul lor național; (b) stimularea participării furnizorilor de servicii medicale și a centrelor de expertiză la rețelele europene de referință. (4) În sensul alineatului (1), Comisia: (a) adoptă o listă de criterii și condiții specifice pe care trebuie să le îndeplinească rețelele europene de referință și condițiile și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii medicale care doresc să facă parte din rețelele europene de referință. Aceste criterii și condiții trebuie să asigure, printre altele, că rețelele europene de referință: (i) dispun de cunoștințe și expertiză pentru a diagnostica, monitoriza și gestiona pacienții, după caz, cu rezultate pozitive dovedite; (ii) urmează o abordare multidisciplinară; (iii) oferă un nivel ridicat de expertiză și dispun de capacitatea de a elabora orientări în materie de bune practici și de a pune în aplicare măsuri îndreptate spre rezultate și controlul calității; (iv) contribuie la cercetare; (v) organizează activități de educare și formare; și (vi) colaborează strâns cu alte centre și rețele de expertiză la nivel național și internațional; (b) dezvoltă și publică criterii pentru înființarea și evaluarea rețelelor europene de referință; (c) facilitează schimbul de informații și expertiză cu privire la crearea rețelelor europene de referință și la evaluarea acestora. (5) Comisia adoptă măsurile menționate la alineatul (4) litera (a) prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 17 și sub rezerva condițiilor de la articolele 18 și 19. Măsurile menționate la alineatul (4) literele (b) și (c) sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 16 alineatul (2). (6) Măsurile adoptate în temeiul prezentului articol nu armonizează actele cu putere de lege și normele administrative ale statelor membre și respectă pe deplin responsabilitățile statelor membre în materie de organizare și furnizare a serviciilor de sănătate și a asistenței medicale. RO 9 RO

10 Articolul 13 Bolile rare Comisia sprijină cooperarea statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea capacității de diagnosticare și tratament, urmărind în special: (a) sporirea gradului de informare al cadrelor medicale cu privire la instrumentele care le stau la dispoziție la nivelul Uniunii pentru a le oferi asistență în vederea diagnosticării corecte a bolilor rare, în special baza de date Orphanet, și cu privire la rețelele europene de referință; (b) sporirea gradului de informare al pacienților, al cadrelor medicale și al organismelor responsabile cu finanțarea asistenței medicale cu privire la posibilitățile oferite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 de a trimite pacienții care suferă de boli rare în alte state membre chiar și pentru diagnosticare și tratamente care nu sunt disponibile în statul membru de afiliere. RECOMANDAREA CONSILIULUI din 8 iunie 2009 privind o acțiune în domeniul bolilor rare ( ) (13) În iulie 2004, a fost înființat un grup la nivel înalt privind serviciile de sănătate și asistența medicală cu scopul de a reuni experți din toate statele membre pentru a analiza aspecte practice ale colaborării dintre sistemele naționale de sănătate din UE. Unul dintre grupurile de lucru ale acestui grup la nivel înalt se concentrează asupra rețelelor europene de referință (ERN) pentru bolile rare. Au fost dezvoltate câteva criterii și principii pentru ERN, inclusiv în ceea ce privește rolul acestora în abordarea chestiunii bolilor rare. ERN ar putea să servească, de asemenea, drept centre de cercetare și de cunoștințe, tratând pacienți din alte state membre și garantând disponibilitatea unităților de tratament ulterior, dacă este cazul. (14) Valoarea adăugată comunitară a ERN este extrem de importantă în special pentru bolile rare datorită frecvenței reduse a acestor afecțiuni, care implică, într-o țară luată în mod separat, un număr limitat de pacienți și lipsa expertizei. Reunirea expertizei la nivel european este, prin urmare, primordială pentru a asigura un acces egal la informații exacte, la un diagnostic pertinent și în timp util și la asistență medicală de înaltă calitate pentru pacienții care suferă de boli rare. (15) În decembrie 2006, un grup de experți din Grupul operativ al Uniunii Europene în materie de boli rare a publicat un raport intitulat Contribuția la definirea politicilor: pentru o colaborare europeană privind serviciile de sănătate și asistență medicală în domeniul bolilor rare în atenția Grupului la nivel înalt privind serviciile de sănătate și asistență medicală. Raportul grupului de experți subliniază, printre altele, importanța identificării centrelor de expertiză și rolurile pe care ar trebui să le îndeplinească astfel de centre. S-a convenit, de asemenea, că în principiu și în măsura în care este posibil ar trebui să existe mai degrabă o mobilitate a expertizei decât a pacienților. Unele măsuri solicitate în acest raport sunt incluse în prezenta recomandare. RO 10 RO

11 (16) Cooperarea și schimbul de cunoștințe între centrele de expertiză s-au dovedit a fi abordarea cea mai eficientă pentru a gestiona bolile rare în Europa. (17) Centrele de expertiză ar putea urma o abordare multidisciplinară a asistenței medicale pentru a gestiona condițiile complexe și diverse aferente bolilor rare. ( ) IV. CENTRE DE EXPERTIZĂ ȘI REȚELE EUROPENE DE REFERINȚĂ PENTRU BOLILE RARE 11. Să identifice centre de expertiză corespunzătoare pe teritoriul lor național până la sfârșitul anului 2013 și să ia în considerare sprijinirea creării acestora; 12. Să încurajeze participarea centrelor de expertiză la rețelele europene de referință respectând competențele și normele naționale în ceea ce privește autorizarea sau recunoașterea acestora; 13. Să organizeze filiere de asistență medicală pentru pacienții care suferă de boli rare prin instituirea unei cooperări cu experții în cauză și a unui schimb de cadre și de expertiză în țară sau cu alte țări, dacă este cazul; 14. Să sprijine utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, precum telemedicina, după caz, pentru a asigura accesul la distanță la asistența medicală specifică necesară; 15. Să includă în planurile și strategiile lor condiția necesară pentru difuzarea și mobilitatea expertizei și a cunoștințelor pentru a facilita tratamentul pacienților în proximitatea acestora; 16. Să încurajeze centrele de expertiză să se bazeze pe o abordare multidisciplinară a asistenței atunci când se confruntă cu boli rare. V. REUNIREA EXPERTIZEI ÎN DOMENIUL BOLILOR RARE LA NIVEL EUROPEAN 17. Să reunească expertiza națională în domeniul bolilor rare și să sprijine regruparea acesteia cu cea a altor țări europene pentru a sprijini: (a) schimbul de cele mai bune practici cu privire la instrumentele de diagnosticare și la asistența medicală, precum și la educație și la asistența socială în domeniul bolilor rare; (b) predare și formare adecvate pentru toate cadrele din domeniul sanitar, pentru a le sensibiliza în privința existenței acestor boli și a resurselor disponibile pentru asistența medicală acordată în cazul acestora; (c) dezvoltarea formării medicale în domeniile relevante pentru diagnosticarea și gestionarea bolilor rare (de exemplu genetică, imunologie, neurologie, oncologie, pediatrie); RO 11 RO

12 (d) dezvoltarea unor orientări la nivel european privind testele de diagnosticare și screeeningul populației, respectând deciziile și competențele la nivel național; (e) schimbul de rapoarte de evaluare ale statelor membre privind valoarea adăugată terapeutică sau clinică a medicamentelor orfane la nivel comunitar, acolo unde se reunesc cunoștințele și expertiza relevante pentru a reduce la minimum timpul de așteptare în ceea ce privește accesul la aceste produse medicamentoase al pacienților care suferă de boli rare. RO 12 RO

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Comitetul Reprezentanților

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile ENV 540 FIN 326 FSTR 42 REGIO

Mai mult

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679)

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Adoptat la 4 decembrie 2018 Cuprins 1 Introducere...

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 30.4.2018 C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din 30.4.2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Mai mult

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara Rețeaua RO-NMCA ID RoNetwork Multiple Congenital Abnormalities with ID As. Univ. Dr. Adela Chirita-Emandi; Prof. Univ.Dr. Puiu Maria Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara Centrul

Mai mult

REȚELELE EUROPENE DE REFERINȚĂ AJUTORAREA PACIENȚILOR CARE SUFERĂ DE BOLI RARE SAU COMPLEXE Share. Care. Cure. Sănătate

REȚELELE EUROPENE DE REFERINȚĂ AJUTORAREA PACIENȚILOR CARE SUFERĂ DE BOLI RARE SAU COMPLEXE Share. Care. Cure. Sănătate REȚELELE EUROPENE DE REFERINȚĂ AJUTORAREA PACIENȚILOR CARE SUFERĂ DE BOLI RARE SAU COMPLEXE Share. Care. Cure. Sănătate CE SUNT REȚELELE EUROPENE DE REFERINȚĂ? Rețelele europene de referință (ERN) [European

Mai mult

Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medica

Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medica 4.4.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88/45 DIRECTIVE DIRECTIVA 2011/24/UE A PARLAMENTULUI EUPEAN ȘI A CONSILIULUI din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 iunie 2018 (OR. en) 10306/18 SOC 431 EDUC 264 NOTĂ Sursă: Data: 21 iunie 2018 Destinatar: Secretariatul Gener

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 iunie 2018 (OR. en) 10306/18 SOC 431 EDUC 264 NOTĂ Sursă: Data: 21 iunie 2018 Destinatar: Secretariatul Gener Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 iunie 2018 (OR. en) 10306/18 SOC 431 EDUC 264 NOTĂ Sursă: Data: 21 iunie 2018 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile Nr. doc. ant.: 9724/18

Mai mult

TA

TA 25.1.2019 A8-0009/ 001-001 AMENDAMENTE 001-001 depuse de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Roberto Gualtieri Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 25.1.2017 A8-0389/21 21 Punctul 54 54. recomandă reducerea valorilor subvențiilor în sectorul cooperării școlare, în favoarea numărului de proiecte subvenționate, pentru a subvenționa în mod direct schimburile

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 11.9.2017 A8-0133/1 1 Punctul 1 1. salută decizia Biroului de a-i solicita administrației sale să creeze un model pentru toți raportorii și raportorii pentru aviz în vederea elaborării unei amprente legislative

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 iunie 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 18 iunie 2019 Desti

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 iunie 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 18 iunie 2019 Desti Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 iunie 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 18 iunie 2019 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile

Mai mult

III

III ORIZONT 2020 Programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014-2020) http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents Priorităţile Programului ORIZONT-2020 expuse

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul

Mai mult

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.3.2016 A8-0046/295 295 Considerentul 65 (65) Verificarea conformității cu cerințele juridice prin controale are o importanță fundamentală pentru a se asigura că obiectivele regulamentului sunt realizate

Mai mult

RE_QO

RE_QO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință B8-1126/2016 19.10.2016 PPUNERE DE REZOLUȚIE depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1803/2016 în conformitate cu articolul 128 alineatul

Mai mult

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 ESMA33-9-282 RO Cuprins I. Domeniu de aplicare... 3

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225 JAI 385 EMPL 245 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULU

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULU COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 30.5.2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului Europa creativă (2021-2027)

Mai mult

REZUMAT PROIECT ISTEW PROPUNERI 2013 CUPRINS I. PARTENERI PROIECT II. MOTIVAȚIE III. DOMENII DE COMPETENȚĂ IV. SCOP, OBIECTIVE SPECIFICE, REZULTATE V.

REZUMAT PROIECT ISTEW PROPUNERI 2013 CUPRINS I. PARTENERI PROIECT II. MOTIVAȚIE III. DOMENII DE COMPETENȚĂ IV. SCOP, OBIECTIVE SPECIFICE, REZULTATE V. REZUMAT PROIECT ISTEW PROPUNERI 2013 CUPRINS I. PARTENERI PROIECT II. MOTIVAȚIE III. DOMENII DE COMPETENȚĂ IV. SCOP, OBIECTIVE SPECIFICE, REZULTATE V. VALOAREA ADĂUGATĂ VI. CONCLUZII I. PARTNERI PROIECT

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abr

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abr COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului

Mai mult

Microsoft Word - Leader.docx

Microsoft Word - Leader.docx Informații generale privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin intermediul LEADER LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor

Mai mult

EN

EN RO RO RO COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles, 16.10.2007 COM(2007) 625 final 2007/0220 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind statisticile europene (prezentată

Mai mult

Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniu

Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniu Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană Recomandări Introducere 1. Conform articolului

Mai mult

EN

EN RO RO RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 1.3.2011 COM(2011) 83 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Raport privind evaluarea

Mai mult

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 iunie 2019 (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 13 iunie 2019 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile

Mai mult

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara Centrul de Medicină Genomică v2 ID: 1854; SMIS: Nr.contract: 677/ Valoare

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara Centrul de Medicină Genomică v2 ID: 1854; SMIS: Nr.contract: 677/ Valoare Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara Centrul de Medicină Genomică v2 ID: 1854; SMIS: 48749 Nr.contract: 677/09.04.2015 Valoarea proiectului - 24.033.320 ron Axa prioritară 2 Competitivitate

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 166 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Către o Uniune economică și mo

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 166 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Către o Uniune economică și mo COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 20.3.2013 COM(2013) 166 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Către o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă Coordonarea ex-ante a

Mai mult

TA

TA Parlamentul European 2014-2019 TEXTE ADOPTATE P8_TA(2016)0381 Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 9 Rezoluţia Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la standardele

Mai mult

Experienta Centrului de Referinta de Boli Rare Neurologice Pediatrice Obregia (membru al Retelei de cantre de Referinta pentru Epilepsii Rare EpiCAR

Experienta Centrului de Referinta de Boli Rare Neurologice Pediatrice Obregia  (membru al Retelei de cantre de Referinta pentru Epilepsii Rare EpiCAR Centrul de Expertiza de Boli Rare Neurologice Pediatrice Obregia Provocari si oportunitati in cadrul Retelei de Centre de Referinta pentru Epilepsii Rare EpiCARE Retelei de Centre de Referinta pentru Boli

Mai mult

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDENTIFICARE 4S157. Servicii funcționale oferite la nivelul

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/ AL COMISIEI - din 16 octombrie de stabilire a unor standarde tehnice de

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/ AL COMISIEI - din 16 octombrie de stabilire a unor standarde tehnice de 28.1.2016 L 21/45 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/100 AL COMISIEI din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei

Mai mult

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PR

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PR UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MEDICINĂ APROBAT DOMENIUL DE LICENŢĂ SĂNĂTATE RECTOR, PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE PROGRAMUL DE STUDII ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ Prof.

Mai mult

LEGE Nr

LEGE  Nr LEGE Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 29 ianuarie 2003 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAP. 1 Dispoziţii

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 5 martie 2018 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0244 (NLE) 6779/18 NOTĂ SOC 117 EMPL 87 ECOFIN 203 EDUC 87

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 5 martie 2018 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0244 (NLE) 6779/18 NOTĂ SOC 117 EMPL 87 ECOFIN 203 EDUC 87 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 5 martie 2018 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0244 (NLE) 6779/18 NOTĂ SOC 117 EMPL 87 ECOFIN 203 EDUC 87 JEUN 24 Sursă: Comitetul Reprezentanților Permanenți

Mai mult

Microsoft Word - Acord Primaria Chisinau - CN ONG.doc

Microsoft Word - Acord Primaria Chisinau - CN ONG.doc Republica Moldova Chişinău, 22 februarie 2011 ACORD de COLABORARE dintre Primăria Municipiului Chişinău şi Consiliul Naţional al ONG din Republica Moldova. Primăria Municipiului Chişinău ( în continuare

Mai mult

st15658.ro09.doc

st15658.ro09.doc CONSILIUL UNIUNII EUPENE Bruxelles, 24 noiembrie 2009 (OR. en) 15658/09 Dosar interinstituțional: 2009/0072 (CNS) CULT 70 EDUC 178 JEUN 53 SOC 674 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE Obiectul: DECIZIE

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 septembrie 2015 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2012/0267 (COD) 12042/15 NOTĂ Sursă: Destinatar: Secretari

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 septembrie 2015 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2012/0267 (COD) 12042/15 NOTĂ Sursă: Destinatar: Secretari Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 septembrie 2015 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2012/0267 (COD) 12042/15 NOTĂ Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului PHARM 37 SAN 282 MI 568

Mai mult

Ziua Internațională a Bolilor Rare

Ziua Internațională a Bolilor Rare Ziua Internațională a Bolilor Rare 28 februarie 2018 Anul 2018 marchează cel de-al unsprezecelea an în care comunitatea internațională a bolilor rare celebrează Ziua Bolilor Rare. Ziua Bolilor Rare 2018

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ: Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, componentă a

Mai mult

Raport general Rezumat

Raport general Rezumat Raport general 2018 - Rezumat Declinarea responsabilității Această publicație are un scop strict informativ și nu reprezintă neapărat opinia oficială a Agenției Europene pentru Produse Chimice. Agenția

Mai mult

TA

TA 3.7.2015 A8-0127/ 001-023 AMENDAMENTE 001-023 depuse de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Raport Elisabeth Morin-Chartier Navigatorii A8-0127/2015 (COM(2013)0798 C7-0409/2013 2013/0390(COD))

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 Ediția în limba română Legislație Anul septembrie 2017 Cuprins I Acte legislative REGULAMENTE Regulam

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 Ediția în limba română Legislație Anul septembrie 2017 Cuprins I Acte legislative REGULAMENTE Regulam Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 Ediția în limba română Legislație Anul 60 20 septembrie 2017 Cuprins I Acte legislative REGULAMENTE Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al

Mai mult

Notă informativă la proiectul Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalit

Notă informativă la proiectul Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalit Notă informativă la proiectul Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar Hotărâre 577 2017-08-09 Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii

Mai mult

EN

EN RO RO RO COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles, 8.11.2007 COM(2007) 686 final COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI PARLAMENTUL EUROPEAN prin care se transmite acordul cadru european privind hărţuirea

Mai mult

TA

TA 1.10.2015 A8-0140/ 001-026 AMENDAMENTE 001-026 depuse de Comisia pentru afaceri juridice Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg A8-0140/2015 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologie

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologie MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei

Mai mult

Parlamentul României - Lege nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 În vigoare de la 28 februarie 2003 Consolidarea

Parlamentul României - Lege nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 În vigoare de la 28 februarie 2003 Consolidarea Parlamentul României - Lege nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 În vigoare de la 28 februarie 2003 Consolidarea din data de 01 martie 2018 are la bază publicarea

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EU

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EU COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 27.4.2017 COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un plan de acțiune pentru

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 decembrie 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 PROIECT

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 decembrie 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 PROIECT Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 decembrie 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 PROIECT DE PROCES-VERBAL CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (Competitivitate

Mai mult

RE_QO

RE_QO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință B8-1133/2016 19.10.2016 PPUNERE DE REZOLUȚIE depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1803/2016 în conformitate cu articolul 128 alineatul

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.3.2019 COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comisiei Generale

Mai mult

GEN

GEN Consiliul Uniunii Europene Bruelles, 11 iunie 2015 (OR.en) 9832/15 INST 200 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Secretariatul General al Consiliului Destinatar: Comitetul Reprezentanților Permanenți/Consiliul Subiect:

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 420 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Reg

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 420 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Reg COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 17.6.2013 COM(2013) 420 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE EXPUNERE DE MOTIVE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV : Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI

Mai mult

TA

TA 29.1.2016 A8-0172/ 001-061 AMENDAMENTE 001-061 depuse de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Raport Georgi Pirinski A8-0172/2015 Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea

Mai mult

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 7.2.2019 A8-0360/2 Amendamentul 2 Eva Maydell în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare Raport A8-0360/2018 Eva Maydell Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul

Mai mult

Avizul nr. 3/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Bulgaria privind operațiunile de prelucrare care fac o

Avizul nr. 3/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Bulgaria privind operațiunile de prelucrare care fac o Avizul nr. 3/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Bulgaria privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Euroju

Raportul privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Euroju C 417/218 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2017 RAPORTUL privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul

Mai mult

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE Hotărâre 18 2017-01-12 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor

Mai mult

Microsoft Word - ROMENO.doc

Microsoft Word - ROMENO.doc Acord de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Agenas Campanie de informare Utilizarea corectă a serviciilor de urgenţă şi de intervenţie rapidă Conţinut informativ Campanie de informare Utilizarea

Mai mult

Metodologia privind implementarea raportării sponsorizărilor și a altor cheltuieli, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 (art. 814, alineatul 1) și a

Metodologia privind implementarea raportării sponsorizărilor și a altor cheltuieli, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 (art. 814, alineatul 1) și a Metodologia privind implementarea raportării sponsorizărilor și a altor cheltuieli, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 (art. 814, alineatul 1) și a Codul de Transparență EFPIA, cel din urmă fiind transpus

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

DOCUMENT DE POZIȚIE POLITICĂ IFAC 1 Septembrie 2011 REGLEMENTAREA PROFESIEI CONTABILE Reglementarea activității profesioniștilor contabili individuali

DOCUMENT DE POZIȚIE POLITICĂ IFAC 1 Septembrie 2011 REGLEMENTAREA PROFESIEI CONTABILE Reglementarea activității profesioniștilor contabili individuali DOCUMENT DE POZIȚIE POLITICĂ IFAC 1 Septembrie 2011 REGLEMENTAREA PROFESIEI CONTABILE Reglementarea activității profesioniștilor contabili individuali este realizată în general la nivel național, organizațiile

Mai mult

O rețea pentru asistența stomatologică Dr. Gerardo Ghetti Trezorier Național ANDI Congresul Alass «Tehnologia și sănătatea» 03 septembrie Ancon

O rețea pentru asistența stomatologică Dr. Gerardo Ghetti Trezorier Național ANDI Congresul Alass «Tehnologia și sănătatea» 03 septembrie Ancon O rețea pentru asistența stomatologică Dr. Gerardo Ghetti Trezorier Național ANDI Congresul Alass «Tehnologia și sănătatea» 03 septembrie 2015 - Ancona Modelul italian de asistență stomatologică Modelul

Mai mult

TA

TA 11.1.2019 A8-0413/ 001-021 AMENDAMENTE 001-021 depuse de Comisia pentru industrie, cercetare și energie Raport Rebecca Harms A8-0413/2018 Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 30 aprilie 2019 (OR. en) 8908/19 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul General al Consiliului

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 30 aprilie 2019 (OR. en) 8908/19 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul General al Consiliului Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 30 aprilie 2019 (OR. en) 8908/19 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul General al Consiliului LIMITE SUSTDEV 76 RELEX 434 ENV 451 ONU 54 ACP 48

Mai mult

ANEXĂ STANDARDE PENTRU ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ PSIHOLOGICĂ Introducere Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică sintetizează principal

ANEXĂ STANDARDE PENTRU ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ PSIHOLOGICĂ Introducere Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică sintetizează principal ANEXĂ STANDARDE PENTRU ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ PSIHOLOGICĂ Introducere Standardele pentru activitatea de expertiză psihologică sintetizează principalele criterii, obligații profesionale și reguli care

Mai mult

Prestațiile de asigurări sociale în alte state membre ale UE

Prestațiile de asigurări sociale în alte state membre ale UE PRESTAȚIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UE Este necesară coordonarea sistemelor de securitate socială pentru susținerea liberei circulații a persoanelor pe teritoriul UE. Începând din

Mai mult

CL2001L0018RO bi_cp 1..1

CL2001L0018RO bi_cp 1..1 02001L0018 RO 29.03.2018 005.001 1 Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării

Mai mult

COM(2015)671/F1 - RO

COM(2015)671/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Strasbourg, 15.12.2015 COM(2015) 671 final 2015/0310 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare

Mai mult

Proiect de raport comun 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperare europeană în domeniul tine

Proiect de raport comun 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperare europeană în domeniul tine SEDEC-VI/007 A 116-a sesiune plenară, 10 și 11 februarie 2016 PROIECT DE AVIZ Cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) Raportor: dl Csaba BORBOLY (RO-PPE) Preşedintele Consiliului Judeţean

Mai mult

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003 Data intrarii

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003 Data intrarii LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003 Data intrarii in vigoare : 28 februarie 2003 Forma actualizata valabila

Mai mult

Microsoft PowerPoint - prezentare proces autoevaluare EUA.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - prezentare proces autoevaluare EUA.ppt [Compatibility Mode] AUTOEVALUAREA INTERNĂ în vederea evaluării interna ionale a ANMB de către IEP al EUA Evaluare interna ională -ini ierea procedurii - Transmiterea formularului de aplicație la EUA 25 mai 2012; Instruirea

Mai mult

CCCC

CCCC CARIERA TA IN REGULATORY AFFAIRS C U R S I N T R O D U C T I V 20 MAI 2019 Bucuresti Regulatory Affairs June 1, 2019 Reglementările naționale și europene se află în continuă evoluție, companiile farmaceutice

Mai mult

Îngrijirea animalelor în slujba unei științe de calitate Novo Nordisk DIRECTIVA 2010/63/EU PRIVIND PROTECȚIA ANIMALELOR UTILIZATE ÎN SCOPURI ȘTIINȚIFI

Îngrijirea animalelor în slujba unei științe de calitate Novo Nordisk DIRECTIVA 2010/63/EU PRIVIND PROTECȚIA ANIMALELOR UTILIZATE ÎN SCOPURI ȘTIINȚIFI Îngrijirea animalelor în slujba unei științe de calitate Novo Nordisk DIRECTIVA 2010/63/EU PRIVIND PROTECȚIA ANIMALELOR UTILIZATE ÎN SCOPURI ȘTIINȚIFICE ORGANISME ȘI COMITETE NAȚIONALE RESPONSABILE CU

Mai mult

D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE STANDARD CRITERII DESCRIERE EVALUARE OBSERVAȚII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are a

D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE STANDARD CRITERII DESCRIERE EVALUARE OBSERVAȚII I STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are a D. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE I REFERITOR LA ORGANIZARE I.1* Spitalul are act de înființare sau de organizare conform legislației în vigoare. I.2* I.3* Spitalul are autorizație sanitară

Mai mult

Microsoft Word - 663E5DA5.doc

Microsoft Word - 663E5DA5.doc Regulamentul (CE) nr. 2743/98 al Consiliului din 14 decembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 privind taxele datorate Agenţiei Europene pentru Evaluarea Medicamentelor CONSILIUL UNIUNII

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentr

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentr 17.12.2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului

Mai mult

Jerzy Jendrośka Existing dilemmas regarding legislative reform of EIA and SEA schemes in countries with Environmental Expertiza and OVOS system

Jerzy Jendrośka Existing dilemmas regarding legislative reform of EIA and SEA schemes in countries with Environmental Expertiza and OVOS system Beneficiile ESM şi paşii procedurali cheie 2 Decembrie 2015 Chișinău, Moldova Dl. Michal Musil Ce este ESM? Evaluarea de mediu a iniţiativelor stratgice = politici, planuri, programe, strategii, acţiuni

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017

HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017 HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 518 2018-07-12 Guvernul României privind acordarea de stimulente financiare Monitorul Oficial al absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea României nr 607 naţională pentru absolvenţii

Mai mult

Prezentare 1

Prezentare 1 Strategiile sectoriale pentru educație și formare profesională în România MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT STRATEGIC ȘI POLITICI PUBLICE Cadrul strategic al educației și formării

Mai mult

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 8 aprilie 2014 (OR. en) 7472/14 ADD 1 REV 1 PROIECT DE PROCES-VERBAL Subiect: PV CONS 14 SOC 188 SAN 124 CONSOM

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 8 aprilie 2014 (OR. en) 7472/14 ADD 1 REV 1 PROIECT DE PROCES-VERBAL Subiect: PV CONS 14 SOC 188 SAN 124 CONSOM CONSILIUL UNIUNII EUPENE Bruxelles, 8 aprilie 2014 (OR. en) 7472/14 ADD 1 REV 1 PIECT DE PCES-VERBAL Subiect: PV CONS 14 SOC 188 SAN 124 CONSOM 77 Cea de a 3301-a reuniune a CONSILIULUI UNIUNII EUPENE

Mai mult

NOTA

NOTA NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile

Mai mult

Business Services Conference

Business Services Conference ISM Institutul de Standardizare din Moldova LOGO Serviciu presupune un set de activități intelectuale multidisciplinare, în cadrul activităților de management, care urmăresc să creeze sau să promoveze

Mai mult

Universitățile românești participă la NAFSA 2019, evenimentul educațional internațional al anului Numărul 4 Aprilie 2019 La inițiativa Consiliului Naț

Universitățile românești participă la NAFSA 2019, evenimentul educațional internațional al anului Numărul 4 Aprilie 2019 La inițiativa Consiliului Naț Universitățile românești participă la NAFSA 2019, evenimentul educațional internațional al anului Numărul 4 Aprilie 2019 La inițiativa Consiliului Național al Rectorilor din România, universitățile din

Mai mult

PR_INI

PR_INI PARLAMENTUL EUPEAN 2014-2019 Comisia pentru cultură și educație 2014/2149(INI) 3.3.2015 PIECT DE RAPORT referitor la o abordare integrată a patrimoniului cultural european (2014/2149(INI)) Comisia pentru

Mai mult

Ordonanţă Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din

Ordonanţă Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din Ordonanţă 3 2017-07-20 Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din 2017-07-24 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Ordonanța Guvernului nr.

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 8 septembrie privind cadrul de interoperabilitate prev

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 8 septembrie privind cadrul de interoperabilitate prev 9.9.2015 L 235/1 II (Acte fără caracter legislativ) REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1501 AL COMISIEI din 8 septembrie 2015 privind cadrul de interoperabilitate prevăzut la articolul

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/50 50 Punctul 101 101. afirmă că o politică agricolă comună modernizată este esențială pentru securitatea și autonomia alimentară, prezervarea populațiilor rurale și ocuparea forței de

Mai mult

CL2001L0018RO bi_cp 1..1

CL2001L0018RO bi_cp 1..1 2001L0018 RO 21.03.2008 003.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B DIRECTIVA 2001/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Mai mult

Copy of Romania CoOp Cover

Copy of Romania CoOp Cover CooPRezumat al Raportului Național despre colaborarea dintre IMM-uri și organizații de tineret din România STUDY Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului Cooperate to Operate bringing together

Mai mult

Avizul 25/2018 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Croația privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul c

Avizul 25/2018 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Croația privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul c Avizul 25/2018 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Croația privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției C 417/166 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2017 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

Mai mult

Avizul nr. 2/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Belgia privind operațiunile de prelucrare care fac obi

Avizul nr. 2/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Belgia privind operațiunile de prelucrare care fac obi Avizul nr. 2/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Belgia privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului

Mai mult

csr_romania_ro.doc

csr_romania_ro.doc COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 7.6.2011 SEC(2011) 825 final Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă din 2011 al României și de emitere a unui aviz al Consiliului privind

Mai mult