Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi"

Transcriere

1 Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi la Lista Urmareste Salveaza Listeaza PDF Detalii Organizator: COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA Localizare: Romania (Constanta) Tip anunt: Cerere de oferta Sursa: S.E.A.P. Estimare: Valoare estimata: 574,600 RON Data licitatie: (14 zile ramase) Termen limita: Data aparitiei: Domenii Sisteme de alarma (CPV: ) Documentatie DOC.zip... (adaugat la ) (Pentru deschiderea fisierelor comprimate, puteti folosi aplicatia: Arhivatorul 7 Zip) Licitatii ale COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARIT.. Text: Detaliu pentru invitatia / anunt numarul Planuri anuale de achizitii publice An Denumire plan Denumire detaliu plan Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat Tip legislatie: Legea nr. 99/

2 Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA Numar invitatie / anunt: / Denumire contract: Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" Stare procedura: In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA Cod fiscal: , Adresa: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, Telefon: , Fax: / I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: IN SEAP I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: In SEAP I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da I.2.2) Tip Activitate: Activitati portuare SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumire contract: Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" II.1.2) Tip contract: Furnizare II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice II.1.5) Obiectul contractului:

3 Achizitia unui Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta, conform Caietului de sarcini. II.1.6) CPV: Sisteme de alarma (Rev.2) II.1.7) Impartire pe loturi: Nu II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU II.2.1) Valoare estimata: 574,600 RON SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare Conditii suplimentare Denumire Descriere Garantie de participare a)cuantumul garantiei de participare pentru: lei. b) Perioada de valabilitate: cel putin 180 zile de zile de la data limita de depunere a ofertelor stabilita prin anunt. c) Modalitatea de constituire a garantiei, conform art. 42 din HG nr.394/2016: prin virament bancar in contul C.N. A.P.M. Constanta nr. RO83BRDE140SV deschis la B.R.D. Constanta; sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii special privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si trebuie sa fie irevocabila in conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(3) din HG nr.394/2016. d) Dovada constituirii garantia de participare se va scana si se va depune in SEAP (va fi semnata cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit) cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie depusa in alat moneda decat in LEI, se va face la cursul BNR de la data publicarii in SEAP a a anuntului de participare. e) In cazul depunerii de oferte in asociere,

4 garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantie de buna executie a) Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din pretul contractului fara TVA; b) Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. c) Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. d) Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, respectand conditiile prevazute de art.47 din HG nr.394/2016. f) Garantia de buna executie se va restitui conf. Art.48, alin (3), lit.b, din HG nr.394/2016. III.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.2.1) Criterii de calificare Criterii de calificare Denumire Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Descriere: Cerinta 1: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE ( link: de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire ( ofertant/ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de calificare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul plasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata

5 impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul depunerii acestora. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organ ului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin (2), art.180 alin (2), art.184 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale; alte documente edificatoare dupa caz. Cerinta 2: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr.99/2016. In sensul prevederilor art.73 din Legea nr.99/2016, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta: - Nicolae Dan Tivilichi - Director General, Marian Tanase- Director General Adjunct, Daniela Serban- Director Economic, Otilia Ifimov- Sef Departament Achizitii Publice,Tanase Iulian Pepi - Sef Serviciu Juridic si Contencios, Teodor Patrichi - Director Exploatare, Cristian Iliescu - Sef Birou PSI-Situatii de Urgenta. Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa si prezenta Declaratia privind evitarea conflictului de interese ( Formular nr.4) odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritatile competente din tara respectiva. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Operatorii economici vor depune pe parcursul evaluarii, la solicitare entitatii contractante, documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Nota: a)

6 Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. b) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. (inclusiv subcontractantii si/sau tertii sustinatori) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul plasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii romani vor prezenta: Certificatul constatator emis de catre ONRC, in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. Ofertantii straini vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartanenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a ofertantului. Documentele vor contine cel putin urmatoarele informatii: denumire completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane imputernicite/ administratori, domenii de activitate, activitati autorizate. Pentru persoanele juridice /fizice straine, documentele care dovedesc o inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere

7 autorizata, in limba romana. Nota 1: Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa contina date reale/actuale la data prezentarii. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Capacitatea tehnica si/sau profesionala Descriere: Cerinta 1: Informatii privind Experienta similara: Ofertantul trebui sa faca dovada ca a furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin lei, fara TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte, in ultimii 5 ani, raportati la data limita de depunere a ofertei.,informatii privind asocierea (daca exista): In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor memebrilor grupului, iar entitatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului.,informatii privind subcontractantii (daca exista): Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul/ subcontractantii trebuie sa prezinte DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractorului/ subcontractorilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate un formular DUAE separate pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractare 100%- interzisa,informatii privind tertul/tertii sustinatori (daca exista): Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196, 197, 199, 200 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm a persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua

8 executia obligatilor din angajamentul ferm. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele anexe la respectivul angajament, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/ tertii sustinator/ sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Sustinerea tertilor se va face pentru max.50% din cerinta. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la terti sustinatori (Partea II, Sectiuneea C - Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati) Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) PROCEDURA IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: S.E.A.P. IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: :00 IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: - IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 180 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

9 VI.1) MOD DE FINANTARE VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri Data expedierii prezentei invitatii / anunt: :34 Detalii procedura Autoritate contractanta COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA Cod de identificare fiscala: Adresa: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta Telefon: Fax: / Informatii generale Denumire: [RFQ ] Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" Stare curenta: In Desfasurare - Depunere oferta Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut Tip contract: Furnizare Modalitate atribuire contract: Un contract de achizitii publice CPV: Sisteme de alarma (Rev.2) Valoare estimata totala: 574,600 RON Moneda in care se transmite oferta de pret: RON Conditii de plata: - Conditii de livrare: - Impartire pe loturi: Nu Data publicare: :55 Data limita de depunere a ofertelor: :00 Data limita de evaluare a ofertei: :00 Data evaluare tehnica: - Data evaluare financiara: - Data limita de valabilitate a ofertei:

10 Obiect achizitie: Achizitia unui Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta, conform Caietului de sarcini. Documentatia de atribuire Cod Denumire Fisier FISADATE_IP FisaDate_IP [RFQ /001] FisaDate_No296858_IP.pdf 3587 Formulare_sistem alarma [RFQ /002] Formularesemnat.pdf.p7s 3584 Contract_sistem alarma [RFQ /003] Contractpropunere-semnat.pdf.p7s 3588 DUAE_sistem alarma [RFQ /004] espd-requestsemnat.xml.p7s 3583 Caiet de sarcini_sistem alarma [RFQ /005] Caiet sarcini-semnat.pdf.p7s Conditii suplimentare Denumire Descriere Garantie de participare a)cuantumul garantiei de participare pentru: lei. b) Perioada de valabilitate: cel putin 180 zile de zile de la data limita de depunere a ofertelor stabilita prin anunt. c) Modalitatea de constituire a garantiei, conform art. 42 din HG nr.394/2016: prin virament bancar in contul C.N. A.P.M. Constanta nr. RO83BRDE140SV deschis la B.R.D. Constanta; sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii special privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si trebuie sa fie irevocabila in conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(3) din HG nr.394/2016. d) Dovada constituirii garantia de participare se va scana si se va depune in SEAP (va fi semnata cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit) cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a

11 ofertelor. Echivalenta pentru o garantie depusa in alat moneda decat in LEI, se va face la cursul BNR de la data publicarii in SEAP a a anuntului de participare. e) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantie de buna executie a) Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din pretul contractului fara TVA; b) Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. c) Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. d) Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, respectand conditiile prevazute de art.47 din HG nr.394/2016. f) Garantia de buna executie se va restitui conf. Art.48, alin (3), lit.b, din HG nr.394/2016. Criterii de calificare Denumire Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Descriere: Cerinta 1: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE ( link: de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire ( ofertant/ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de calificare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul plasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot

12 fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul depunerii acestora. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organ ului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin (2), art.180 alin (2), art.184 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale; alte documente edificatoare dupa caz. Cerinta 2: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr.99/2016. In sensul prevederilor art.73 din Legea nr.99/2016, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta: - Nicolae Dan Tivilichi - Director General, Marian Tanase- Director General Adjunct, Daniela Serban- Director Economic, Otilia Ifimov- Sef Departament Achizitii Publice,Tanase Iulian Pepi - Sef Serviciu Juridic si Contencios, Teodor Patrichi - Director Exploatare, Cristian Iliescu - Sef Birou PSI-Situatii de Urgenta. Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa si prezenta Declaratia privind evitarea conflictului de interese ( Formular nr.4) odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritatile competente din tara respectiva. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Operatorii economici vor depune pe parcursul evaluarii, la solicitare entitatii contractante, documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor

13 de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Nota: a) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. b) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. (inclusiv subcontractantii si/sau tertii sustinatori) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul plasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii romani vor prezenta: Certificatul constatator emis de catre ONRC, in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. Ofertantii straini vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartanenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a ofertantului. Documentele vor contine cel putin urmatoarele informatii: denumire completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane imputernicite/ administratori, domenii de activitate, activitati autorizate. Pentru persoanele juridice /fizice straine, documentele

14 care dovedesc o inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere autorizata, in limba romana. Nota 1: Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa contina date reale/actuale la data prezentarii. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Capacitatea tehnica si/sau profesionala Descriere: Cerinta 1: Informatii privind Experienta similara: Ofertantul trebui sa faca dovada ca a furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin lei, fara TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte, in ultimii 5 ani, raportati la data limita de depunere a ofertei.,informatii privind asocierea (daca exista): In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor memebrilor grupului, iar entitatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului.,informatii privind subcontractantii (daca exista): Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul/ subcontractantii trebuie sa prezinte DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractorului/ subcontractorilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate un formular DUAE separate pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractare 100%- interzisa,informatii privind tertul/tertii sustinatori (daca exista): Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196, 197, 199, 200 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm a persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie

15 ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatilor din angajamentul ferm. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele anexe la respectivul angajament, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/ tertii sustinator/ sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Sustinerea tertilor se va face pentru max.50% din cerinta. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la terti sustinatori (Partea II, Sectiuneea C - Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati) Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date «Aceasta lic

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA, cod Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod proiect 2017-C/I/RK-3417 «Inapoi la Lista Urmareste

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ministerul Afacerilor Externe Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Detalii ------------------- Organizator: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Localizare:

Mai mult

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri Anunt de participare (sectoriale) numarul 182426/02.02.2018 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Lucrari suplimentare de constructii de cladiri in vederea finalizarii sediului administrativ al OCPI Constanta Detalii ------------------- Organizator: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 A

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 A Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Mai mult

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate in presa scrisa Detaliu invitatie Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: Compania

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI

Mai mult

Cautare cauta SICAP DEMO e-licitatie DEMO Detaliu pentru invitatia / anunt numarul Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a sele

Cautare cauta SICAP DEMO e-licitatie DEMO Detaliu pentru invitatia / anunt numarul Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a sele Cautare cauta SICAP DEMO e-licitatie DEMO Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 422241 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 354192 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 114547 / 26.09.2013 Data transmiterii in SEAP: 27.09.2013 08:12 Data acceptarii ANRMAP: 30.09.2013 12:52

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună Anunţ de participare numărul 141296 / 22.12.2012 (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dunărea fluvială Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pod CF km peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Secti

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pod CF km peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Secti Pod CF km 0+609 peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"

Mai mult

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 341861 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 75902 / 16.01.2013 Data transmiterii in SEAP: 17.01.2013 08:59 Data acceptarii ANRMAP: 17.01.2013 09:55 Data

Mai mult

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP:

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP: Detaliu invitatie de participare nr 365165 Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 159471 / 25.09.2014 Data transmiterii in SEAP: 25.09.2014 15:39 Data acceptarii ANRMAP: 26.09.2014

Mai mult

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAŢI

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT CONSILIUL JUDETEAN BRAILA Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplif

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplif Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSPECTORATUL DE POLITIE

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese SNTFC

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTA CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC Cod de identificare fiscala: 4245747;

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Cod de identificare

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

Radu Mazare este la sediul IPJ Constanta, unde trebuie sa se prezinte saptamânal pentru a da cu subsemnatul

Radu Mazare este la sediul IPJ Constanta, unde trebuie sa se prezinte saptamânal pentru a da cu subsemnatul Domenii Instrumente de masurat (CPV: 38410000) Detalii Organizator: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA Localizare: Romania (Constanta) Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 24-12-2014 (12 zile ramase) Termen

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de proiectare PT + DTAC + DE + AT + Executie lucrari, pentru obiectivul: Evacuare ape pluviale in co

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de proiectare PT + DTAC + DE + AT + Executie lucrari, pentru obiectivul: Evacuare ape pluviale in co Servicii de proiectare PT + DTAC + DE + AT + Executie lucrari, pentru obiectivul: Evacuare ape pluviale in comuna Tartasesti, pe DN 7, km 22+500 - km 31+300 Anunt de participare simplificat Sectiunea I:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada Lot 1 - Zona nr

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada Lot 1 - Zona nr Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada 2018 2022. Lot 1 Zona nr. 1 VEST Lot 2 Zona nr. 2 EST Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoa

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoa Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoaia - Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100 - km 17+100 si centura rutiera in zona de

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA Autoritate Contractantă: CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE aferente Proiectului privind Acordarea Diplomei de Onoare și plata

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Statia Mangalia, Revizia de Vagoane Mangalia, SELC Medgidia si Post Revizie FetestiSRTFC Constanta

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Proiectare și execuție lucrări de modernizare/ renovare a construcțiilor civile - cămin cultural), în localit

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Proiectare și execuție lucrări de modernizare/ renovare a construcțiilor civile - cămin cultural), în localit Proiectare și execuție lucrări de modernizare/ renovare a construcțiilor civile - cămin cultural), în localitatea Cezieni în cadrul proiectului,,modernizarea,renovarea SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL CEZIENI,,

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru pe o perioada de 24 luni Servicii de arhivare Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTOR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru pe o perioada de 24 luni Servicii de arhivare Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTOR Acord cadru pe o perioada de 24 luni Servicii de arhivare Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice,, Lucrari de intretinere linii CF : Linia 515, interval de stație Radauti-Gura Putnei, km km An

Sistemul Electronic de Achizitii Publice,, Lucrari de intretinere linii CF : Linia 515, interval de stație Radauti-Gura Putnei, km km An ,, Lucrari de intretinere linii CF : Linia 515, interval de stație Radauti-Gura Putnei, km. 9+000 km 29+000 Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Autoturisme prin programul RABLA Detalii ------------------- Organizator: AUTORITATEA NAVALA ROMANA Localizare: Romania (Constanta) Tip anunt: Anunt de participare Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 23-12-2016

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de intretinere, reglari si reparatii, inclusiv furnizare de piese de schimb si materiale de exploata

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de intretinere, reglari si reparatii, inclusiv furnizare de piese de schimb si materiale de exploata Servicii de intretinere, reglari si reparatii, inclusiv furnizare de piese de schimb si materiale de exploatare pentru autoturismele din cadrul D.R.D.P. Bucuresti- aflate in perioada de garantie, Lot 1

Mai mult

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr Inapoi Informatii despre validarea invitatiei / anuntului Numarul docum

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr Inapoi Informatii despre validarea invitatiei / anuntului Numarul docum Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 42601 5 Inapoi Informatii despre validarea invitatiei / anuntului Numarul documentatiei de atribuire: 321043 / 28.03.2018 Data transmiterii

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina Tip anunt: Anunt de participare

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice (SEMCO, SEMCOcu diagnoza si GLOVA) SRTFC Bucuresti Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Echipamente proiect EFECON Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Echipamente proiect EFECON Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Echipamente proiect EFECON Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Cod de identificare fiscala: 4701606; Adresa:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Construire canalizare pluviala (L =325 m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova Etapa I, Obiectul 3 Anunt de par

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Construire canalizare pluviala (L =325 m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova Etapa I, Obiectul 3 Anunt de par Construire canalizare pluviala (L =325 m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova Etapa I, Obiectul 3 Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMUNA BARCANESTI

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor ( Cimitir), Orasul Talmaciu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Executie lucrari Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor ( Cimitir), Orasul Talmaciu Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor (426432Cimitir), Orasul Talmaciu, Judetul Sibiu" Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire

Mai mult

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP:

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP: Detaliu invitatie de participare nr 368125 Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 169042 / 26.11.2014 Data transmiterii in SEAP: 02.12.2014 13:24 Data acceptarii ANRMAP: 02.12.2014

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Sina CF Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Compania Nationala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Sina CF Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Compania Nationala Sina CF Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA Cod de identificare fiscala: RO 11054529; Adresa: Bd. Dinicu Golescu,

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese ACADEMIA NAVALA Mircea

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie licente: Licente Lot 1 Licente Windows 10 Pro 300 buc si Lot 2 Licente Office buc. pentru

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie licente: Licente Lot 1 Licente Windows 10 Pro 300 buc si Lot 2 Licente Office buc. pentru Achizitie licente: Licente Lot 1 Licente Windows 10 Pro 300 buc si Lot 2 Licente Office 2019 500 buc. pentru D.R.D.P. Bucuresti Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice,, Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau - instalatia BLA pe distantele Sabaoani-Mir

Sistemul Electronic de Achizitii Publice,, Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau - instalatia BLA pe distantele Sabaoani-Mir ,, Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau - instalatia BLA pe distantele Sabaoani-Mircesti, Sascut-Orbeni, Muncel-Pascani si instalatia CED din statia Roznov Anunt de participare

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese COMUNA

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Inlocuire rosturi dilatatie : pod Autostrada A1 km: , DN 1 km DRDP Brasov Anunt de participare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Inlocuire rosturi dilatatie : pod Autostrada A1 km: , DN 1 km DRDP Brasov Anunt de participare Inlocuire rosturi dilatatie : pod Autostrada A1 km: 251+181, DN 1 km 286+984 DRDP Brasov Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPANIA NATIONALA

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de intretinere, reglari si reparatii inclusiv furnizare de piese de schimb si materiale de exploatar

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de intretinere, reglari si reparatii inclusiv furnizare de piese de schimb si materiale de exploatar Servicii de intretinere, reglari si reparatii inclusiv furnizare de piese de schimb si materiale de exploatare pentru autoutilajele din cadrul D.R.D.P. Bucuresti. Acord cadru 2 ani Incarcatoare frontale

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) I.2) Denumirea, adresa

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Den

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Den Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Cod

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de participare simplificat SCN docx

Microsoft Word - Anunt de participare simplificat SCN docx Anunt de participare simplificat: [SCN1020097] ASIGURARI OBLIGATORII RCA SI ASIGURARI FACULTATIVE TIP CASCO FARA FRANSIZA 2019 PENTRU VEHICULE PUBLICAT SECTORIALE: DA LEGEA NR. 99/23.05.2016 MODALITATEA

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru 4 ani - Servicii de paza autostrada A1 si pasajele superioare prin patrulare - DRDP BRASOV Anunt

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru 4 ani - Servicii de paza autostrada A1 si pasajele superioare prin patrulare - DRDP BRASOV Anunt Acord cadru 4 ani Servicii de paza autostrada A1 si pasajele superioare prin patrulare DRDP BRASOV Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPANIA NATIONALA

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiecti

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiecti Servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 338656 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 65626 / 30.10.2012 Data transmiterii in SEAP: 01.11.2012 08:29 Data acceptarii ANRMAP: 01.11.2012 09:19 Data

Mai mult

Fisa de date casco 2015

Fisa de date casco 2015 Fisa de date Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI

Mai mult

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: COMUNA JURILOVCA

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Intocmire SF Pod pe DN 14A km 7+466, Blajel -DRDP Brasov Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Intocmire SF Pod pe DN 14A km 7+466, Blajel -DRDP Brasov Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORI Intocmire SF Pod pe DN 14A km 7+466, Blajel -DRDP Brasov Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Contract de achizitie publica de servicii de elaborare documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de mediu/

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Contract de achizitie publica de servicii de elaborare documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de mediu/ Contract de achizitie publica de servicii de elaborare documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de mediu/ autorizatiei integrate de mediu si a autorizatiilor de gospodarire a apelor pentru investitiile

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

Formular 10A

Formular 10A DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de (candidat/ofertant/ofertant

Mai mult

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV mar anunt: 152945 / 06.08.2014 Denumire contract: Acord cadru de furnizare constând în achizitionarea

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Serviciul de salubrizare vagoane si automotoare in statiile cap sectie SRTFC Craiova Anunt de participare Sec

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Serviciul de salubrizare vagoane si automotoare in statiile cap sectie SRTFC Craiova Anunt de participare Sec Serviciul de salubrizare vagoane si automotoare in statiile cap sectie SRTFC Craiova Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Cod de

Mai mult

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

Anunt de participare numarul / Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/ Stare anunt: Publicat Stare procedura: In

Anunt de participare numarul / Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/ Stare anunt: Publicat Stare procedura: In Anunt de participare numarul 178978/16.09.2017 Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare (suspendata din 27.02.2018 16:08 pana la

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Fisa de date BULDOEXCAVATOR

Fisa de date BULDOEXCAVATOR FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficială: Adresă: Localitate: Cod poștal: Țară: Punct(e) de contact: Telefon: În atenția:

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici... (denumirea) ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului

Mai mult

Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împute

Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împute Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Reparatii podete pe : DJ 191 E, KM ; DJ 191 E, KM ; DJ 191 E, KM ; DJ 191 E, KM 8+340, Lucr

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Reparatii podete pe : DJ 191 E, KM ; DJ 191 E, KM ; DJ 191 E, KM ; DJ 191 E, KM 8+340, Lucr Reparatii podete pe : DJ 191 E, KM 1+800 ; DJ 191 E, KM 3+250 ; DJ 191 E, KM 8+300 ; DJ 191 E, KM 8+340, Lucrari de amenajare amonte pod pe DJ 109 P, KM 23+220 Anunt de participare simplificat Sectiunea

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa postala:

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA JUDEŢUL TIMIŞ 307110 CIACOVA PIATA CETATII, NR.8 Telefon: 0256/399600;0256/399500 Fax: 0256/399600 Web:www.primariaciacova.ro E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro NR.7054/16.11.2016

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSUR

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSUR SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSURARE FIBRĂ OPTICĂ TIP OTDR COD CPV 38410000-2 PROCEDURA DE ACHIZIŢIE:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese COMUNA

Mai mult

Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor finantat prin Granturile SEE si Norvegiene DE ACORD, SEF DE

Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor finantat prin Granturile SEE si Norvegiene DE ACORD, SEF DE Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 DE ACORD, SEF DEPARTAMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, VERIFICARE PLATI

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Da Obiectul consultarii: Preturi practicate in prezent pe piata concurentiala si

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoane

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc Anunt de participare numarul 149468/26.02.2014 Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e)

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe:

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe: Nr. 557/CA/5.05.209 Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII. Referinţe: Procedura de atribuire: Procedură proprie - cod PO-ACH-02, Editia I, revizia 0 Cod unic de identificare a achiziţiei:

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA FORMULARE Formular 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE Formular 2: DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formular 3: DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 Formular 4: DECLARATIE

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

Page 1 of 5 Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat nr 418735 Inapoi Informatii despre validarea invitatiei / anuntului Numarul documentatiei de atribuire: 303503 / 23.11.2017

Mai mult

Anunt de participare (utilitati) numarul / Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura:

Anunt de participare (utilitati) numarul / Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: Anunt de participare (utilitati) numarul 165988/11.02.2016 Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 11.02.2016

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Tirfoane( Lot 1) si Placute de cauciuc ( Lot 2) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Tirfoane( Lot 1) si Placute de cauciuc ( Lot 2) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I. Tirfoane( Lot 1) si Placute de cauciuc ( Lot 2) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA Cod de identificare fiscala:

Mai mult

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala:consiliul JUDETEAN TIMIS Adresa:B-dul Revolutia din 1989, Nr 17 Localitate:Timisoara

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult