DFNotice

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DFNotice"

Transcriere

1 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa postala: Bd. Carol I nr. 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: , Romania, Punct(e) de contact: Cristina Gavrila, Tel , cristina.gavrila@apia.org.ro, investitii@apia.org.ro, Fax: , Adresa internet (URL): Adresa profilului cumparatorului (URL): marul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3 I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora Activitate (Activitati) - Servicii generale ale administratiilor publice AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE NU SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI Pagina 1/8

2 II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta Se solicita achizitia a doua servere necesare pentru migrarea aplicatiilor specifice APIA. II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante: Bd Carol I, nr 17, sector 2, Bucuresti II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Se solicita furnizarea a doua bucati servere pentru preluarea aplicatiei bazei de date SNIIA. Cerintele tehnice ale produselor solicitate sunt prezentate detaliat în Caietul de sarcini. Garantia produselor va fi de 36 luni de la receptia lor la sediul achizitorului. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) Servere de retea (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice II.1.8) Impartire in loturi II.1.9) Vor fi acceptate variante II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul II.2.2) Optiuni Codul NUTS: RO321 - Bucuresti II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice Se solicita achizitia a doua servere stocare, împreuna cu licentele aferente în valoare estimata de lei fara TVA pentru doua bucati. Valoarea estimata fara TVA: 73, RON II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 20 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI II.4.1) Ajustarea pretului contractului SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare Da Gar de part se const prin virament bancar sau printr-un inst de garantare emis în conditiile lg de o soc bancara ori de o soc de asig. Of va constitui o garant pt particip în cuantum de lei sau alte valute, la echiv lei/alte valute afisata de BNR la data publicarii invit de particip. Garant de particip se constituie în conf cu prev art.86hg nr. 925/2006. Perioada de valabilitate a gar pt particip:60 zile de la data limita stab pt dep of.daca garant se constit prin instr de garantare emis în conditiile legii de catre o soc bancara sau de catre o soc de asig, se va utiliza F13 din sect formulare. Garantia trebuie sa fie irevocabila.daca garant se constit prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul autorit contractante RO29TREZ XXX001097, deschis la Activ de Trez si Contab Publica a Mun Bucuresti, cod fiscal APIA În cazul depunerii de of în asociere, garantia de particip trebuie constit în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de op ec.garant de particip emisa în alta limba decât româna va fi prez în original si va fi însotita de traducerea autoriz si legalizata în limba româna. Dovada constituirii garantiei de participare se va scana si se va depune în SEAP la sectiunea documente de calificare. Daca garantia se constit prin Instr de garantare, acesta se va depune în orig la sediul autorit contract pâna la data limita de dep a of si va fi încarcat si în SEAP. În cazul of care se regasesc în categ IMM conf Lg346/2004 (facând dovada în acest sens pâna la data limita stab pt dep ofertelor) garant de particip se constit în procent de 50% din cuant precizat în doc de atrib.(formularul 9) Dovada constit garant de particip trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru dep of III.1.1.b) Garantie de buna executie Da Pagina 2/8

3 Garantia de buna executie va reprezenta 5 % din valoarea fara TVA a contractului de furnizare care va fi atribuit. Garantia de buna executie se va constitui în conformitate cu prevederile art. 90 alin.(1) din HG nr. 925/2006. Scrisoarea de garantie bancara se va prezenta în original în maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Este de preferat ca scrisoarea de garantie sa fie emisa de catre o banca din Romania, sau cu corespondent în Romania. Daca scrisoarea de garantie este emisa de o banca din strainatate, se va prezenta insotita de traducere autorizata si legalizata in limba romana. III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Bugetul de stat III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale III.1.5) Legislatia aplicabila a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;? Hotararea de Guvern nr din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;? Legislatia în domeniul achizitiilor publice, publicata pe site-ul ANRMAP, Pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul III.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 1) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr.34/2006. Se va completa si prezenta Formularul 1. Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG 34/2006. Declaratia va fi prezentata, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat în parte si de catre fiecare tert sustinator în parte si va fi valabila la data limita de depunere a ofertelor. 2) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006. Se va completa si prezenta Formularul 2 din sectiunea Formulare Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 (model Formularul 2 ) Declaratia semnata de reprezentantul legal va fi prezentata, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat si de fiecare tert sustinator în parte în parte (numai pentru neincadrarea în prevederile lit.a indice c si d ale art.181 din OUG 34/2006), daca este cazul, valabila la data limita de depunere a ofertelor. Tertul sustinator va completa declaratia pentru tertul sustinator din sectiunea formulare, conform Notei din Formularul 2. 3) Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" Documente de confirmare: Se va completa si prezenta Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, în conformitate cu modelul prevazut în Formularul 3 din Sectiunea Formulare. In cazul asocierii se va prezenta un singur formular completat de toti membrii asocierii. 4) Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 Modalitatea de îndeplinire: Se va completa si prezenta Formularul 4 în conformitate cu modelul prevazut in Sectiunea Formulare. Formularul va fi completat de catre participantul la procedura, indiferent de calitatea în care participa (ofertant/ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator). Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante definate conform art.3 lit.s2 din OUG 34/2006 în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Putintei Mihail Spatarelu, Kerekes Klara Melinda, Bîrca Constantin, Lazarescu Cornelia Maria, Gavrila Cristina, Mihaila Dumitra, Deaconu Elena, Hiru Adrian Constantin, Pândaru Elena Roxana, Stanescu Mihaela, Marinescu Mihaela, Constantinescu Alexandru, Popescu Valeriu, Zlotea George, Jurubita Cristian. Declaratia va fi prezentata, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat, tert sustinator si de fiecare subcontractant în parte. 5) Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social. Din Certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatul va fi prezentat în copie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila. Documentul va fi prezentat, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat în parte. 6) Certificat fiscal eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social. Din Certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatul va fi prezentat în copie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila. Documentul va fi prezentat, dupa caz, de fiecare ofertant/ofertant asociat în parte. Nota : Pentru persoanele juridice straine: a. Operatorul economic are obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, în masura în care astfel de documente sunt emise în tara de origine sau în tara de rezidenta. b. Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. c. Documentele emise în alta limba decât limba româna vor fi prezentate în copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila si vor fi însotite de traducere autorizata în limba româna. Toate documentele de calificare solicitate mai sus vor fi semnate si stampilate fizic de catre ofertant, se vor scana si semna cu semnatura electronica si se vor depune în SEAP, la sectiunea Documente de calificare. Pagina 3/8

4 III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în copie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în copie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila si vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata. 1) Pentru persoanele juridice române Modalitatea de îndeplinire: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Din certificatul ORC trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul solicitat trebuie sa fie prezentat de catre fiecare ofertant/ofertant asociat în parte pentru partea din contract pe care o realizeaza. Certificatul va fi prezentat în copie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila. Înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte certificatul constatator în original/copie legalizata. Nota: Pentru persoanele juridice straine: Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Documentele emise în alta limba decât limba româna vor fi prezentate în copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila si vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata în limba româna. Documentul se va semna pentru conformitate cu originalul si stampila fizic de catre ofertant, se va scana si semna cu semnatura electronica si se va depune în SEAP, la sectiunea Documente de calificare. III.2.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Declaratie privind cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani. Se va prezenta cifra medie de afaceri globala realizata în ultimii trei ani. se solicita niveluri minime ale cifrei de afaceri. Pentru echivalenta se va avea în vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare din cei trei ani luati în considerare. Se va completa si prezenta Formularul 8 din sectiunea Formulare. Documentul solicitat trebuie sa fie prezentat de catre fiecare ofertant/ofertant asociat în parte. Documentul va fi semnat si stampilat fizic de catre ofertant apoi se va depune scanat si semnat cu semnatura electronica, în SEAP, la sectiunea Documente de calificare. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 2. Informatii privind asociatii (dupa caz). - Se va prezenta lista asociatilor, conform formularului 16. Ofertantului declarat câstigator i se va solicita, la momentul semnarii contractului de furnizare, contractul (conventia) de asociere, care se întocmeste în conformitate cu modelul de acord de asociere din formularul 16. Documentul va fi semnat si stampilat fizic de catre ofertant apoi se va depune scanat si semnat cu semnatura electronica, în SEAP, la sectiunea Documente de calificare. Nota 1: Documentele privind Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei (Cap. III.2.1) si Documentele privind Capacitatea economica si financiara (Cap. III.2.2) trebuie sa fie prezentate de catre fiecare ofertant/ofertant asociat în parte. Cerintele privind capacitatea tehnica si profesionala (Cap. III.2.3) trebuie sa fie îndeplinite, prin cumul, de întreg grupul de asociati (inclusiv subcontractantii) care depun oferta. Nota 2: Documentele emise în alta limba decât limba româna vor fi prezentate în copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila si vor fi însotite de traducere autorizata în limba româna. Modalitatea de indeplinire Se va completa si prezenta Formularul 8 din sectiunea Formulare. Modalitatea de indeplinire Se va prezenta lista asociatiilor conform formularului 16. Pagina 4/8

5 III.2.4) Contracte rezervate Cerinta nr. 1. Experienta similara. Confirmarea îndeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea unei liste a principalelor livrari de produse similare cu cele care fac obiectul contractului prestate in ultimii 3 ani calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati). Din lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a livrat produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, la nivelul a cel putin unui contract. se solicita niveluri minime ale experientei similare. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat, si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Nota: Cerinta privind capacitatea tehnica si profesionala poate fi îndeplinita, prin cumul, de întreg grupul de asociati. În cazul în care ofertantul e sustinut pentru capacitatea tehnica, cerinta privind experienta solicitata va fi îndeplinita în întregime de catre un singur sustinator. (conform Anexei nr.2* din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie). Se va completa si prezenta Formularul 10 din sectiunea Formulare. Documentul va fi semnat si stampilat fizic de catre ofertant apoi se va depune scanat si semnat cu semnatura electronica, în SEAP, la sectiunea Documente de calificare. III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu ISO 9001; Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, conform ISO 9001 sau echivalent. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat. Documentul se va semna pentru conformitate cu originalul si stampila fizic de catre ofertant, se va scana si semna cu semnatura electronica si se va depune în SEAP, la sectiunea Documente de calificare. III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Se va completa si prezenta Formularul 10 din sectiunea Formulare. Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversia în lei, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv. Modalitatea de indeplinire Prezentare certificat emis de un organism independent în copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) PROCEDURA IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Online IV.1.1.b) Tipul procedurii Cerere de oferta IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Pagina 5/8

6 IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.3.1) mar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare Moneda in care se exprima oferta de pret: RON Romana IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor) 60 zile IV.4) PREZENTAREA OFERTEI IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice Se vor prezenta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel încât aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Se vor oferi detalii pentru fiecare cerinta din caietul de sarcini. Propunerile tehnice care nu respecta cerintele specificate în caietul de sarcini, vor fi respinse. Propunerea tehnica va fi semnata si stampilata fizic de catre ofertant, apoi se va depune în SEAP, scanata si semnata cu semnatura electronica, la sectiunea documente de calificare si propunere tehnica. IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare În sectiunea propunerii financiare din SEAP, ofertantii vor cripta valoarea totala ofertata pentru cele doua servere care vor fi achizitionate, în lei fara TVA. Aceasta se va înscrie în Formularul de oferta (model Formularul 14). Formularul va fi însotit de o anexa în care se va preciza pretul unitar pentru un server. Propunerea financiara va fi criptata în format electronic si se va depune în S.E.A.P. pe pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor. NOTE: - Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu autoritatea contractanta, îl reprezinta formularul de oferta. - Având în vedere ca acest document reprezinta partea esentiala a ofertei (care contine inclusiv termenul de valabilitate a ofertei impus de autoritatea contractanta) acesta este obligatoriu de încarcat în SEAP pâna la data limita de depunere a ofertei. Propunerea financiara va fi exprimata în lei fara TVA. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana împuternicita legal de catre acesta. - Formularul de oferta va fi semnat si stampilat fizic de catre ofertant, apoi se va depune în SEAP, scanat si semnat cu semnatura electronica, la sectiunea documente de calificare si propunere tehnica. Atentie: La atasarea formularului de oferta financiara se va avea în vedere atentionarea SEAP din pentru operatorii economici conform careia: În sectiunea Documente de calificare si propunere tehnica a unei proceduri online, la incarcarea documentelor in procedura, bifarea casetei din dreptul documentului duce la considerarea respectivului fisier ca fiind formular de oferta vizibil si luat in seama de catre autoritatea contractanta in perioada de evaluare financiara. In acest fel, acesta se va decripta autoritatii contractante in perioada de evaluare financiara, alaturi de oferta de pret care se depune in campul special din aplicatie. IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei Pagina 6/8

7 ? Prezenta procedura de achizitie este cerere de oferte online, ceea ce înseamna ca ofertele se depun electronic în SEAP. Toate documentele si ofertele vor fi semnate cu semnatura electronica si se vor încarca electronic în SEAP, în sectiunile respective, atasat prezentei proceduri de achizitie pe site-ul Procedura de cerere de oferte se va aplica integral prin mijloace electronice. În acest sens numai operatorii economici înregistrati în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta.? Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor, generata de sistemul electronic.? În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, conform art. 4 alin. (4). Astfel, cu exceptia documentelor expres indicate în prezenta documentatie, toate documentele prin care operatorii economici demonstreaza îndeplinirea cerintelor stabilite în cadrul Cap. III.2) CONDITII DE PARTICIPARE, propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si documentele care însotesc oferta asa cum sunt acestea enumerate mai jos se transmit în conformitate cu solicitarile autoritatii contractante, prin SEAP în format electronic, în mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica a semnatarului.? Documentele eliberate de terti (mai putin garantia de participare) se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea conform cu originalul. În acest sens, documentele în discutie se vor scana se vor semna cu semnatura electronica a operatorului economic si se vor încarca în S.E.A.P. la sectiunea corespunzatoare respectivelor documente.? Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie transmisa în S.E.A.P. numai în format electronic si numai pâna la data limita de depunere a ofertelor, asa cum este aceasta evidentiata în cadrul invitatiei de participare.? Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic. se accepta oferte si/sau documente de calificare care nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa;? În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.? Ofertele care se depun la sediul autoritatii contractante nu sunt luate în considerare.? In cazul in care ofertantul declara pe propria raspundere conformitatea cu cerintele/solicitarile din prezenta Fisa de Date, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite aceste documente.? Netransmiterea sau necompletarea unui document lipsa dintre cele solicitate în perioada precizata de catre comisia de evaluare, sau dovada organismului emitent al documentului privind imposibilitatea emiterii documentului in perioada precizata si specificarea termenului de emitere, are drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.? Împreuna cu documentele solicitate in prezenta documentatie de atribuire, se vor depune documentele de înscriere la procedura dupa cum urmeaza: 1.Opisul continând indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document; 2.Garantia pentru participare conform prevederilor pct. III.1.1.a) Nota: Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea de catre autoritatea contractanta a garantiei de participare, în original, pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP. Reguli de comunicare si transmitere a datelor:? Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie si Clarificari din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006. Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari în legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se înregistreze în SEAP ( Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar, complet si fara ambiguitati, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, într-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, cu conditia transmiterii solicitarii de clarificari în timp util de catre operatorii economici. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea Întrebari ). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea Întrebari ), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate în mod corespunzator: - Scrisoare de înaintare (model Formularul 5) - Împuternicire (model Formularul 6) - Formularul de Oferta (model Formularul 14) - Garantia de participare (model Formular 13) - Toate celelalte documente solicitate potrivit fisei de date. NOTA: Oferta tehnica si documentele de calificare se vor depune în format electronic în S.E.A.P. pe semnate de persoane împuternicite ale operatorului economic, pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor. Toate documentele vor fi scanate, semnate cu semnatura electronica si se vor încarca electronic, în sectiunile respective, atasat prezentei proceduri de achizitie pe site-ul Întreaga oferta va fi numerotata crescator de la prima pana la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea ULTIMA PAGINA si insotita de un opis al documentelor Orice stersatura, adaugare sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/ autorizate sa semneze oferta. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Acestea se depun semnate electronic în SEAP în sectiunea documente de calificare. Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si numai prin reîncarcarea documentelor în SEAP. În cazul în care operatorul economic doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea modificarilor respective de catre S.E.A.P. pâna la data limita pentru depunerea ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. Termenul limita de primire a ofertelor Termenul limita de depunere a ofertelor: data si ora generate de sistem. Analiza si evaluarea ofertelor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE Pagina 7/8

8 VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Fonduri bugetare VI.3) ALTE INFORMATII VI.4) CAI DE ATAC VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: , Romania, Tel , office@cnsc.ro, Fax: / , Adresa internet (URL): Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a contestatiilor în vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim în conditiile art din OUG nr. 34/2006 VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Pagina 8/8

Fisa de date casco 2015

Fisa de date casco 2015 Fisa de date Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ministerul Afacerilor Externe Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina Tip anunt: Anunt de participare

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună Anunţ de participare numărul 141296 / 22.12.2012 (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dunărea fluvială Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA Autoritate Contractantă: CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE aferente Proiectului privind Acordarea Diplomei de Onoare și plata

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa postala:

Mai mult

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri Anunt de participare (sectoriale) numarul 182426/02.02.2018 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare Fisa de date SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) CONTRACTANTUL ACTIONEAZA IN NUMELE

Mai mult

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV mar anunt: 152945 / 06.08.2014 Denumire contract: Acord cadru de furnizare constând în achizitionarea

Mai mult

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAŢI

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 354192 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 114547 / 26.09.2013 Data transmiterii in SEAP: 27.09.2013 08:12 Data acceptarii ANRMAP: 30.09.2013 12:52

Mai mult

Anunt de atribuire numarul 55442/ Informatii anunt de participare asociat Numar anunt: / Denumire contract: SERVICII DE EXT

Anunt de atribuire numarul 55442/ Informatii anunt de participare asociat Numar anunt: / Denumire contract: SERVICII DE EXT Anunt de atribuire numarul 55442/19.02.2009 Informatii anunt de participare asociat mar anunt: 63084 / 06.09.2008 Denumire contract: SERVICII DE EXTINDERE SI DEZVOLTARE A SISTEMULUI INFORMATIC AL AGENTIEI

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Detalii ------------------- Organizator: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Localizare:

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Sos.Oltenitei

Mai mult

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate in presa scrisa Detaliu invitatie Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: Compania

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Sos.Oltenitei

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT CONSILIUL JUDETEAN BRAILA Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie:

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 341861 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 75902 / 16.01.2013 Data transmiterii in SEAP: 17.01.2013 08:59 Data acceptarii ANRMAP: 17.01.2013 09:55 Data

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: SOCIETATEA UZINA MECANICA SADU S.A. Filiala a C.N. ROMARM S.A. Adresa: Str.

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare INVITATIE DE PARTICIPARE (FISA DE DATE) SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ocolul Silvic Rasinari R.A. Adresa postala: str. O. Goga nr. 1687, Localitatea: Rasinari, Cod

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc Anunt de participare numarul 149468/26.02.2014 Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e)

Mai mult

Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTA

Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTA Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Municipiul

Mai mult

realizare proiect tehnic de...

realizare proiect tehnic de... 1 of 5 13.10.2010 10:06 LICIT AT IA.RO S E R V I C I I D E M O N I T O R I Z A R E L I C I T A T I I licitatii publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO abonamente contact

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Statia Mangalia, Revizia de Vagoane Mangalia, SELC Medgidia si Post Revizie FetestiSRTFC Constanta

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Vanatorului

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de atribuire CS3E.doc

Microsoft Word - Anunt de atribuire CS3E.doc Anunt de atribuire (utilitati) numarul 160502/06.08.2015 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 05.08.2015 12:37 Data trimiterii la OJ: 05.08.2015

Mai mult

Anunt de atribuire numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/ Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29

Anunt de atribuire numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/ Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29 Anunt de atribuire numarul 175359/29.01.2017 Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29.01.2017 16:37 Data publicarii in SEAP: 29.01.2017

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: COMUNA JURILOVCA

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 A

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 A Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA JUDEŢUL TIMIŞ 307110 CIACOVA PIATA CETATII, NR.8 Telefon: 0256/399600;0256/399500 Fax: 0256/399600 Web:www.primariaciacova.ro E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro NR.7054/16.11.2016

Mai mult

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala:consiliul JUDETEAN TIMIS Adresa:B-dul Revolutia din 1989, Nr 17 Localitate:Timisoara

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI

Mai mult

Anunt de participare (utilitati) numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desf

Anunt de participare (utilitati) numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desf Anunt de participare (utilitati) numarul 164411/13.11.2015 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 13.11.2015 13:13

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Licente software Microsoft pe 3 ani Detalii ------------------- Organizator: AUTORITATEA NAVALA ROMANA Localizare: Romania (Constanta) Tip anunt: Anunt de participare Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 18-03-2016

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: bdul LASCAR

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi

Furnizarea unui Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta «Inapoi Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi la Lista Urmareste Salveaza Listeaza PDF Detalii Organizator:

Mai mult

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA, cod Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod proiect 2017-C/I/RK-3417 «Inapoi la Lista Urmareste

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSUR

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSUR SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSURARE FIBRĂ OPTICĂ TIP OTDR COD CPV 38410000-2 PROCEDURA DE ACHIZIŢIE:

Mai mult

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) I.2) Denumirea, adresa

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoane

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Radu Mazare este la sediul IPJ Constanta, unde trebuie sa se prezinte saptamânal pentru a da cu subsemnatul

Radu Mazare este la sediul IPJ Constanta, unde trebuie sa se prezinte saptamânal pentru a da cu subsemnatul Domenii Instrumente de masurat (CPV: 38410000) Detalii Organizator: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA Localizare: Romania (Constanta) Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 24-12-2014 (12 zile ramase) Termen

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa postala:

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de participare numarul doc

Microsoft Word - Anunt de participare numarul doc Anunt de participare numarul 148765/08.01.2014 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 07.01.2014 08:05 Data acceptarii

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Lucrari suplimentare de constructii de cladiri in vederea finalizarii sediului administrativ al OCPI Constanta Detalii ------------------- Organizator: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese SNTFC

Mai mult

Secţiunea I

Secţiunea I APROBAT, DIRECTOR Ec. GEORGIANA TRIFU Documentaţia de artibuire a contractului de achiziţie de SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI RÂSUL NE UNEȘTE! Cod CPV: 79952000-2 Procedura utilizată: PROCEDURĂ INTERNĂ

Mai mult

Anunt de participare (utilitati) numarul / Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura:

Anunt de participare (utilitati) numarul / Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: Anunt de participare (utilitati) numarul 165988/11.02.2016 Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 11.02.2016

Mai mult

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: 45232150) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: 45232400) Lucrari de constructii de statii de epurare (CPV: 45252100) Servicii

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Cod de identificare

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice (SEMCO, SEMCOcu diagnoza si GLOVA) SRTFC Bucuresti Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoana

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese ACADEMIA NAVALA Mircea

Mai mult

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP:

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP: Detaliu invitatie de participare nr 365165 Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 159471 / 25.09.2014 Data transmiterii in SEAP: 25.09.2014 15:39 Data acceptarii ANRMAP: 26.09.2014

Mai mult

Microsoft Word - DOCUMENTAu0162IE DE ATRIBUIRE decembrie.docx

Microsoft Word - DOCUMENTAu0162IE  DE  ATRIBUIRE decembrie.docx DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE pentru achiziţia publică de Servicii de cazare la hotel si servicii de restaurant si de servire a mesei, cod CPV: 55000000-0 - Servicii hoteliere,de restaurant si de vanzare cu

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pod CF km peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Secti

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pod CF km peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Secti Pod CF km 0+609 peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor ( Cimitir), Orasul Talmaciu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Executie lucrari Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor ( Cimitir), Orasul Talmaciu Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor (426432Cimitir), Orasul Talmaciu, Judetul Sibiu" Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe:

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe: Nr. 557/CA/5.05.209 Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII. Referinţe: Procedura de atribuire: Procedură proprie - cod PO-ACH-02, Editia I, revizia 0 Cod unic de identificare a achiziţiei:

Mai mult

Microsoft Word - gradinita 9.docx

Microsoft Word - gradinita 9.docx NICIPIUL BRASOV Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DARIA SAVIN, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: DARIA SAVIN, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro,

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

Fisa de date SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacau Adresa postala:

Fisa de date SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacau Adresa postala: Fisa de date SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacau Adresa postala: Str. 9 Mai nr. 7, Localitatea: Bacau, Cod postal:

Mai mult

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT Denumire oficială: Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1 Localitate: Bucuresti Cod poştal:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoa

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoa Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoaia - Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100 - km 17+100 si centura rutiera in zona de

Mai mult

Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor finantat prin Granturile SEE si Norvegiene DE ACORD, SEF DE

Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor finantat prin Granturile SEE si Norvegiene DE ACORD, SEF DE Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 DE ACORD, SEF DEPARTAMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, VERIFICARE PLATI

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada Lot 1 - Zona nr

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada Lot 1 - Zona nr Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada 2018 2022. Lot 1 Zona nr. 1 VEST Lot 2 Zona nr. 2 EST Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Autoturisme prin programul RABLA Detalii ------------------- Organizator: AUTORITATEA NAVALA ROMANA Localizare: Romania (Constanta) Tip anunt: Anunt de participare Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 23-12-2016

Mai mult

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... Te

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia...   Te I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... E-mail: Telefon: Fax: Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Intocmire SF Pod pe DN 14A km 7+466, Blajel -DRDP Brasov Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Intocmire SF Pod pe DN 14A km 7+466, Blajel -DRDP Brasov Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORI Intocmire SF Pod pe DN 14A km 7+466, Blajel -DRDP Brasov Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplif

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplif Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSPECTORATUL DE POLITIE

Mai mult

fisa de date

fisa de date Nr.23774/ 12.11.2010 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013 FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: ASOCIATIA EDUTECO Adresa: Municipiul București, Sectorul 1, strada Pitarul

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Den

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Den Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Cod

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: OUG nr.114/2011 S-a organizat o consultare de pi

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: OUG nr.114/2011 S-a organizat o consultare de pi Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: OUG nr.114/2011 S-a organizat o consultare de piata: Da Obiectul consultarii: Preturi practicate in prezent pe piata concurentiala. Sectiunea

Mai mult

Nr

Nr Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTA CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC Cod de identificare fiscala: 4245747;

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 338656 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 65626 / 30.10.2012 Data transmiterii in SEAP: 01.11.2012 08:29 Data acceptarii ANRMAP: 01.11.2012 09:19 Data

Mai mult

FISA_date PUZ Nucului

FISA_date PUZ Nucului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500007 Tel : +40-268-416550 www.brasovcity.ro Serviciul Achiziţii Publice Fax:. 0268/474260, tel: 0268/416550 int.124 APROBAT PRIMAR George Scripcaru

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013 FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Mai mult