Microsoft Word - Metodologie evaluare EFM _Site

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - Metodologie evaluare EFM _Site"

Transcriere

1 R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul unic Universitatea Naţională de Apărare Carol I Nr din BUCUREŞTI METODOLOGIA PRIVIND EVALUAREA LA EDUCAŢIE FIZICĂ MILITARĂ A STUDENŢILOR ŞI CURSANŢILOR DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I Aprobată de Senatul universitar, prin Hotărârea nr 9 din BUCUREŞTI 2017

2 Colectivul de elaborare: - Colconfunivdr ANDREI Ion; - Col(r) confunivdr CEASCAI Viorel; - Ltcolinstrsupdrd PELMUŞ Alin; - Lectunivdr BRABOVEANU Marian 2 din 38

3 CUPRINS Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE 5 Capitolul II APLICABILITATEA SISTEMULUI DE EVALUARE 6 Capitolul III DISPOZIŢII FINALE 7 ANEXE: SISTEMUL DE EVALUARE Anexa 1 - Programele de studii universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor 9 Anexa 2 - Programele de studii universitare de licenţă organizate de Facultatea de securitate şi apărare 14 Anexa 3 - Programele de studii universitare de masterat organizate de Facultatea de comandă si stat major 20 Anexa 4 - Programele de studii universitare de masterat organizate de Facultatea de securitate si apărare 25 Anexa 5 - Programele de studii postuniversitare organizate de structurile aparţinând Universităţii Naţionale de Apărare Carol I 31 Anexa 6 - Tabel cu echivalarea în note a punctajului obţinut la testarea calităţilor motrice 38 3 din 38

4 - Pagină albă - 4 din 38

5 Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Art 1 - Prezenta metodologie stabileşte detalii şi proceduri de aplicare, la specificul Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, a Legii educaţiei fizice şi sportului nr 69/2000 şi Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr M149 din (denumit în continuare Regulamentul educaţiei fizice militare) Art 2 - (1) Evaluarea la educaţie fizică reprezintă o componentă stabilă a procesului de învăţământ, având preponderent un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a studenţilor/cursanţilor, cât şi de îmbunătăţirea strategiilor didactice (2) Evaluarea studenţilor/cursanţilor la disciplina educaţie fizică militară se face cu respectarea normelor privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi a prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară Aceasta cuprinde: a) verificarea; b) aprecierea; c) notarea (3) Verificarea se execută pe timpul desfăşurării activităţii didactice, la probe pentru dezvoltarea calităţilor motrice, a însuşirii deprinderilor motrice de bază, utilitar-aplicative şi a celor din Regulamentul educaţiei fizice militare, conform documentelor de planificare şi conducere a învăţământului elaborate la nivelul Departamentului educaţie fizică militară (4) Aprecierea şi notarea se realizează de către personalul didactic care conduce nemijlocit activitatea de educaţie fizică militară, potrivit normelor şi baremelor prevăzute de prezenta metodologie (5) Rezultatele învăţării studenţilor/cursanţilor din universitate de la programele de studii oferite de facultăţi sunt determinate prin următoarele forme de evaluare: a) Evaluare iniţială realizată la începutul disciplinei din cadrul programului de studii, are rolul de a-i oferi cadrului didactic informaţii privind nivelul abilităţilor şi atitudinilor pe care studentul/cursantul le posedă şi care sunt necesare pentru dezvoltarea ulterioară Evaluarea iniţială nu se notează şi nu are nicio pondere (nu influenţează în niciun fel) în calculul notei finale Punerea în practică a acestui tip de evaluare este opţiunea fiecărui cadru didactic b) Evaluarea de progres (formativă) derulată pe tot parcursul activităţii didactice are ca scop diagnoza, ghidarea şi sprijinirea studenţilor/cursanţilor în dezvoltarea şi perfecţionarea nivelului de antrenament fizic De asemenea, evaluarea de progres îi oferă cadrului didactic feed-back asupra calităţii activităţilor educative pe care le desfăşoară (continuitatea, capacitatea de practicare independentă a exerciţiilor fizice, atitudinea faţă de disciplină, participarea la concursuri sportive şi aplicativ-militare) Conform fişei disciplinei, evaluarea de progres se notează şi are o pondere în nota finală a disciplinei egală cu 50% c) Evaluarea sumativă (de bilanţ) realizată pentru a stabili gradul în care au fost atinse obiectivele disciplinei (nivelul de antrenament fizic individual, performaţa motrică) Această formă de evaluare mai vizează ierarhizarea şi selecţia Evaluarea sumativă primeşte o pondere de 50% din nota finală a disciplinei 5 din 38

6 (6) La programele de studii univesitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor la care, potrivit planurilor de învăţământ, disciplina Educaţie fizică militară este componentă a Pregătirii militare generale, evaluarea sumativă primeşte o pondere de 75%, iar cea de progres o pondere de 25% (7) Studenţii aflaţi la programele de studii universitare de masterat cu frecvenţă redusă vor fi evaluaţi numai prin forma de evaluare sumativă (8) La programele de studii universitare la care, potrivit reglementărilor stabilite la nivelul facultăţilor, evaluarea la educaţie fizică militară nu cuprinde notarea, studenţii sunt verificaţi şi apreciaţi prin acordarea calificativelor Admis, Respins sau Neprezentat Calificativul Admis este echivalent baremului corespunzător notei 5 pentru fiecare probă evaluată, iar obţinerea acestuia este o condiţie obligatorie pentru studenţi de a promova anul de studiu Art 3 - Criteriile de evaluare sunt prevăzute în cadrul unui sistem de evaluare ce vizează nivelul realizării obiectivelor generale şi specifice din fişa disciplinei Art 4 -(1) Metodologia dă posibilitatea cadrelor didactice din Departamentul educaţie fizică militară să opereze cu cele mai adecvate instrumente oferite de sistemul de evaluare (2) Varietatea instrumentelor cuprinse în cadrul sistemului de evaluare asigură posibilitatea ca studenţi/cursanţi să opteze pentru susţinerea unora dintre acestea, corespunzător propriilor disponibilităţi psihomotrice Art 5 - Sistemul de evaluare cuprinde: a) metodologia de aplicare a sistemului; b) capacităţile şi competenţele supuse evaluării; c) instrumentele de evaluare; d) descrierea probelor; e) criterii de promovabilitate; f) tabel cu echivalarea în note a punctajului obţinut la testarea calităţilor motrice Capitolul II APLICABILITATEA SISTEMULUI DE EVALUARE Art 6 - Sistemul vizează evaluarea principalelor competenţe necesar a fi realizate la disciplina Educaţie fizică militară Pentru personalul care nu este evaluat potrivit prevederilor Regulamentului educaţiei fizice militare, la capacităţile din cadrul sistemului sunt prevăzute instrumente de evaluare (probe) specifice, unele dintre acestea cu câte două variante, din care studentul/cursantul poate opta pentru una dintre ele Art 7 - (1) În funcţie de specialităţile şi ciclurile universitare, studenţii/cursanţii vor susţine evaluarea la educaţie fizică militară, astfel: a) programele de studii universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor: evaluarea semestrială a calităţilor motrice forţă şi rezistenţă; evaluarea exerciţiilor, probelor, elementelor şi procedeelor tehnice prevăzute de Regulamentul educaţiei fizice militare, în funcţie de baza de instrucţie disponibilă; observarea deprinderilor şi priceperilor motrice pe timpul practicării independente a exerciţiilor fizice şi desfăşurării competiţiilor sportive, atitudinea faţă de disciplină; 6 din 38

7 b) programele de studii universitare de licenţa organizate de Facultatea de securitate şi apărare: evaluarea semestrială a calităţilor motrice forţă şi rezistenţă; observarea deprinderilor şi priceperilor motrice pe timpul practicării independente a exerciţiilor fizice şi desfăşurării competiţiilor sportive, atitudinea faţă de disciplină; c) programele de studii universitare de masterat organizate de Facultatea de comanda si stat major: evaluarea semestrială la probele din cadrul Testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică pentru personalul militar prevăzute în Regulamentul educaţiei fizice militare, conform baremelor din prezenta metodologie; observarea deprinderilor şi priceperilor motrice pe timpul practicării independente a exerciţiilor fizice şi desfăşurării competiţiilor sportive, atitudinea faţă de disciplină; d) programele de studii universitare de masterat organizate de Facultatea de securitate şi apărare: evaluarea semestrială a calităţilor motrice forţă şi rezistenţă; observarea deprinderilor şi priceperilor motrice pe timpul practicării independente a exerciţiilor fizice şi desfăşurării competiţiilor sportive, atitudinea faţă de disciplină; e) programele de studii postuniversitare: evaluarea, la finalizarea programului de studii, a probelor din cadrul Testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică pentru personalul militar prevăzute în Regulamentul educaţiei fizice militare, conform baremelor din prezenta metodologie; observarea deprinderilor şi priceperilor motrice pe timpul practicării independente a exerciţiilor fizice şi desfăşurării competiţiilor sportive, atitudinea faţă de disciplină (2) Evaluarea la educaţie fizică militară presupune: a) testarea calităţilor motrice, forţa şi rezistenţa ce vizează abilităţile dobândite de către studenţi/cursanţi, pe tot parcursul vieţii, anterior admiterii la programul de studiu respectiv, precum şi acumulările cantitative şi calitative realizate până la data susţinerii probelor, ca urmare a mijloacelor de acţionare folosite în cadrul lecţiilor/şedinţelor; b) capacitatea de îmbunătăţire a performanţei motrice pe parcursul derulării programului de studii; c) gradul de implicare în cadrul competiţiilor/concursurilor sportive, precum şi nivelul de dezvoltare a deprinderilor şi priceperilor motrice specifice acestora; d) capacitatea de practicare independentă a exerciţiilor fizice şi atitudinea faţă de disciplină Art 8 - (1) În aplicarea sistemului de evaluare există două categorii de opţiuni: opţiunile cadrului didactic şi opţiunile studentului/cursantului (2) Cadrul didactic va respecta întocmai probele prevăzute de Regulamentului educaţiei fizice militare pentru grupele constituite numai cu personal militar şi poate opta, la grupele constituite cu personal civil sau mixte (după caz), pentru desfăşurarea a trei probe din cadrul sistemului de evaluare în funcţie de condiţiile de lucru şi starea vremii, disponibilităţile psihomotrice şi starea de sănătate ale personalului evaluat (3) Studentul/cursantul poate opta, după caz, pentru una din variantele probelor la evaluarea sumativă şi pentru cel puţin una dintre ramurile sportive care se desfăşoară în universitate, pe parcursul derulării programului de studii, în funcţie de disponibilităţile psihomotrice, sex, condiţiile de lucru şi starea vremii, starea de sănătate Art 9 - Sistemul de evaluare va fi adus la cunoştinţă studenţilor/cursanţilor la începutul fiecărui program de studii, iar testele de evaluare cu algoritmii de departajare şi tabelul cu echivalarea în note a punctajului obţinut vor fi afişate la loc vizibil 7 din 38

8 Capitolul III DISPOZIŢII FINALE Art 10 - (1) În situaţii excepţionale (condiţii meteorologice severe, stare de sănătate precară) personalul participant la programele de studii organizate de Universitatea Naţională de Apărare Carol I poate opta, corespunzător grupei de vârstă la care se află, pentru proba de genuflexiuni sau fandări în locul probei de alergare sau poate fi exceptat la una sau două dintre probele oferite de sistemul de evaluare, în funcţie de afecţiunea medicală (2) În cazul în care, după admiterea la programul de studii sau pe timpul derulării acestuia, studenţii/cursanţii se confruntă cu intervenţii chirurgicale sau alte afecţiuni ce necesită scutirea totală de efort fizic pentru o anumită perioadă, evaluarea la educaţie fizică militară se va efectua astfel: a) la programele de studii universitare de licenţă şi masterat - atunci când studenţii sunt apţi pentru a executa efort fizic sau cu cel puţin 3 zile înainte de evaluarea planificată din semestrul următor Dacă studenţii se află în semestrul terminal li se va lua în considerare ultima evaluare; b) la programele de studii postuniversitare - atunci când cursanţii sunt apţi pentru a executa efort fizic Dacă cursanţii sunt inapţi pentru a executa activitate fizică până la finalizarea programului de studii, aceştia vor fi notaţi în funcţie de prezenţă, atitudinea faţă de disciplină şi participarea la activităţi de sprijin pentru desfăşurarea în condiţii optime a lecţiei de educaţie fizică militară/competiţiilor sportive (3) Pentru orice afecţiune medicală cu care se confruntă studenţii/cursanţii este absolut necesar ca aceştia să prezinte cadrelor didactice actele specifice care dovedesc scutirea totală sau temporară de un anumit tip de efort fizic şi recomandările comisiilor medicale stabilite la nivelul Ministerului Apărării Naţionale şi al altor beneficiari, după caz Art 11 - (1) Metodologia privind evaluarea la educaţie fizică militară a studenţilor şi cursanţilor din Universitatea Naţională de Apărare Carol I intră în vigoare începând cu anul universitar (2) Prezenta metodologie a fost adoptată în cadrul şedinţei consiliului Departamentului educaţie fizică militară din data de (3) Orice modificare sau completare a prezentei metodologii se adoptă de către senatul universitar COMANDANTUL (RECTORUL) UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE Carol I Colonel profuniv dr Gheorghe CALOPĂREANU 8 din 38

9 Anexa nr 1 Programele de studii universitare de licenţă pentru formarea iniţială a ofiţerilor 11Testul de evaluare a calităţilor motrice (evaluarea sumativă) Flotări Ani de studiu Repetări I II III 56 Femei din 38

10 Ani studiu Repetări I 90 Femei Abdomene II Femei III 100 Femei din 38

11 Alergare 1000 m Alergare 2000 m Alergare 3000 m An studiu Timp I I An studiu Timp II II An studiu Timp III III 3: Femei 7: Femei 12: Femei 3: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : din 38

12 4: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :30 50 DESCRIEREA PROBELOR: 1) Toate probele se execută în aceeaşi zi; 2) Ţinuta studenţilor pe timpul desfăşurării probelor de evaluare este cea sportivă; 3) Pentru a fi declarat admis, personalul militar trebuie să participe la toate probele, să obţină baremul minim la fiecare probă/echivalent notei 5; 4) Modul de execuţie al probelor: a) Flotările - poziţia iniţială: culcat facial, sprijin pe palme pe podea şi cu vârfurile picioarelor pe podea, braţele întinse Se execută flexii ale braţelor pe antebraţe până ce acestea fac între ele un unghi de 90, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze numai în poziţia iniţială; b) Abdomenele - poziţia iniţială: culcat dorsal cu mâinile la ceafă, sprijin la nivelul gleznelor Se execută flexii ale trunchiului pe coapse, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze numai în poziţia iniţială; 12 din 38

13 c) Alergarea - se execută pe cât posibil în teren plat, startul dându-se din picioare În condiţii grele de teren şi pe timp nefavorabil - teren moale, cu apă, gheaţă, lapoviţă, ger, caniculă - baremele prevăzute se măresc cu câte 15 secunde pentru fiecare 1000 metri; 5) Ordinea de executare a probelor: flotări, abdomene, alergare; 6) După testarea unui grup sau colectiv la o probă, se trece imediat la testarea pentru proba următoare, în aceeaşi ordine de execuţie Pentru fiecare probă se va acorda timpul necesar pentru încălzirea specifică 12 Evaluarea formativă - constă în progresul realizat de studenţi de la ultima verificare, observarea deprinderilor şi priceperilor motrice pe timpul practicării independente a exerciţiilor fizice şi desfăşurării competiţiilor sportive, atitudinea faţă de disciplină De asemenea, în funcţie de condiţiile de lucru şi baza materială de instrucţie disponibilă, studenţii vor fi verificaţi asupra nivelului de însuşire a exerciţiilor, probelor, elementelor şi procedeelor tehnice conform prevederilor Regulamentului educaţiei fizice militare La evaluare se va ţine cont, conform fişei disciplinei, de nivelul deprinderilor şi priceperilor motrice din ramurile sportive care se desfăşoară în universitate şi în cadrul competiţiilor/concursurilor sportive şi aplicativ-militare, de prezenţă şi de atitudinea faţă de disciplină 13 din 38

14 Anexa nr 2 Programele de studii universitare de licenţă organizate de Facultatea de securitate si apărare Ani de studiu Repetări 21 Testul de evaluare a calităţilor motrice (evaluarea sumativă) Flotări I II III 45 Femei Ani studiu Repetări Abdomene - flexii ale trunchiului pe coapse I II III Abdomene - ridicarea genunchilor la piept din atârnat Ani studiu I II III Repetări 75 Femei Femei 100 Femei 34 Femei Femei 100 Fem ei din 38

15 Genuflexiuni Fandări Ani Ani studiu studiu I II III I II Repetări Repetări 85 Femei Femei 100 Femei III 15 din 38

16 din 38

17 Alergare 1000 m An studiu Timp I I II II III III 3:50 Femei Femei 100 Femei 3: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : din 38

18 DESCRIEREA PROBELOR: 5: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ) Toate probele se execută în aceeaşi zi 2) Pentru a fi declarat admis, studenţii trebuie să participe la trei probe şi să obţină baremul minim la fiecare dintre ele, echivalent notei 5, astfel: - în semestrele I, III şi V la probele: flotări, abdomen şi genuflexiuni/fandări; - în semestrele II, IV şi VI la probele: flotări, abdomen şi alergare de rezistenţă 3) Modul de execuţie al probelor: a) Flotările, pentru bărbaţi - poziţia iniţială: culcat facial, sprijin pe palme şi pe vârfurile picioarelor pe podea, braţele întinse Se execută flexii ale braţelor pe antebraţe până ce acestea fac între ele un unghi de 90, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze numai în poziţia iniţială Femeile vor executa flotările, la alegere, din două variante: - varianta 1 - poziţia iniţială: culcat facial cu sprijin pe palme pe banca de gimnastică şi cu vârfurile picioarelor pe podea, braţele întinse; 18 din 38

19 - varianta 2 - poziţia iniţială: culcat facial cu sprijin pe podea pe palme şi pe genunchi, membrele inferioare flexate la maximum, braţele întinse Pentru ambele variante mâinile sunt aşezate pe sol sau banca de gimnastică la o distanţă între ele cât lăţimea dintre umeri, se execută flexii ale braţelor pe antebraţe până ce acestea fac între ele un unghi de 90, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze numai în poziţia iniţială b) Abdomenele se execută, la alegere, din două variante: - varianta 1 - poziţia iniţială: culcat dorsal cu mâinile la ceafă, sprijin la nivelul gleznelor Se execută flexii ale trunchiului pe coapse, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze numai în poziţia iniţială; - varianta 2 - poziţia iniţială: atârnat cu spatele la scara fixă Se execută ridicarea genunchilor la piept şi coborârea acestora, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze în poziţia stând cu spatele la scara fixă; c) Proba de forţă la nivelul membrelor inferioare se execută, la alegere, dintre genuflexiuni şi fandări, astfel: - genuflexiunile - se execută flexii ale coapselor pe gambe până ce acestea fac între ele un unghi de cel puţin 90, trunchiul drept, cu mâinile la ceafă sau cu braţele întinse înainte la coborârea trunchiului şi revenirea lor pe lângă corp la ridicare Timpul de execuţie este de două minute; - fandările - din stând cu mâinile pe şolduri, se execută fandare înainte pe un membru inferior şi, concomitent, celălalt membru inferior, îndoit, se duce cu genunchiul spre sol, până ce între coapsă şi gambă se face un unghi de 90 Se consideră o repetare completă atunci când sunt executate fandările pe ambele picioare Timpul de execuţie este de două minute fără pauză; d) Alergarea - se execută pe cât posibil în teren plat, startul din picioare În condiţii grele de teren şi pe timp nefavorabil ploaie, teren moale, cu apă, caniculă - baremele prevăzute se măresc cu 30 secunde; 4) Ordinea de executare a probelor: flotări, abdomene, genuflexiuni/fandări sau alergare; 5) După testarea unui grup sau colectiv la o probă, se trece la testarea pentru proba următoare, în aceeaşi ordine de execuţie Pentru fiecare probă se va acorda timpul necesar pentru încălzirea specifică 22 Evaluarea formativă - constă în progresul realizat de studenţi de la ultima verificare, observarea deprinderilor şi priceperilor motrice pe timpul practicării independente a exerciţiilor fizice şi desfăşurării competiţiilor sportive, atitudinea faţă de disciplină 19 din 38

20 Anexa nr 3 Programele de studii universitare de masterat organizate de Facultatea de comandă şi stat major 31Testul de evaluare a calităţilor motrice (evaluarea sumativă) Anigrupă Repetări II Flotări III IV din 38

21 Anigrupa Repetări II Femei Abdomene III Femei IV Femei din 38

22 Bărbaţi Alergare 3000 m Alergare 3000 m Alergare 2000 m Ani-grupa Ani-grupa Ani-grupa Timp II Timp III Timp IV 12: :35 9: : :40 9: : :45 9: : :50 9: : :55 9: : :00 9: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : din 38

23 16: : : : : : : : : : : : : : :50 16: :55 16: :00 17: :05 17: :10 17: :15 17:15 50 Ani grupă Femei Alergare 2000 m II III Alergare 1000 m Ani grupă IV Timp Timp 9: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : din 38

24 DESCRIEREA PROBELOR: 1) Toate probele se execută în aceeaşi zi; 11: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ) Ţinuta studenţilor pe timpul desfăşurării probelor de evaluare este cea sportivă; 3) Pentru a fi declarat admis, personalul trebuie să participe la toate probele, să obţină baremul minim la fiecare probă/echivalent notei 5; 4) Modul de execuţie al probelor: a) Flotările - poziţia iniţială: culcat facial, sprijin pe palme pe podea şi cu vârfurile picioarelor pe podea, braţele întinse Se execută flexii ale braţelor pe antebraţe până ce acestea fac între ele un unghi de 90, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze numai în poziţia iniţială; b) Abdomenele - poziţia iniţială: culcat dorsal cu mâinile la ceafă, sprijin la nivelul gleznelor Se execută flexii ale trunchiului pe coapse, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze numai în poziţia iniţială; c) Alergarea - se execută pe cât posibil în teren plat, startul din picioare În condiţii grele de teren şi pe timp nefavorabil - teren moale, cu apă, ploaie, gheaţă, lapoviţă, ger, caniculă - baremele prevăzute se măresc cu câte 15 secunde pentru fiecare 1000 metri Neîndeplinirea timpului exact prevăzut de baremul corespunzător semnifică acordarea punctajului echivalent baremului inferior; 5) Ordinea de executare a probelor: flotări, abdomene, alergare; 6) După testarea unui grup sau colectiv la o probă, se trece la testarea pentru proba următoare, în aceeaşi ordine de execuţie Pentru fiecare probă se va acorda timpul necesar pentru încălzirea specifică 32 Evaluarea formativă - constă în progresul realizat de studenţi de la ultima verificare, observarea deprinderilor şi priceperilor motrice pe timpul practicării independente a exerciţiilor fizice şi desfăşurării competiţiilor sportive, atitudinea faţă de disciplină 24 din 38

25 Anexa nr 4 Programele de studii universitare de masterat organizate de Facultatea de securitate şi apărare 41 Testul de evaluare a calităţilor motrice (evaluarea sumativă) Ani de studiu Repetări I Flotări II 45 Femei din 38

26 Abdomene - flexii ale trunchiului pe coapse Ani studiu I II Repetări Abdomene - ridicarea genunchilor la piept din atârnat Ani studiu I II Repetări 75 Femei Femei 34 Femei 100 Femei din 38

27 Ani studiu Repetări Genuflexiuni I II 27 din 38 Ani studiu Repetări Fandări 85 Femei Femei I II

28 Alergare 1000 m An studiu Timp I I II II 4:10 Femei 100 Femei 4: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : din 38

29 DESCRIEREA PROBELOR: 1) Toate probele se execută în aceeaşi zi 5: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ) Pentru a fi declarat admis, studenţii trebuie să participe la trei probe şi să obţină baremul minim la fiecare dintre ele, echivalent notei 5, astfel: - în semestrele I şi III la probele: flotări, abdomen şi genuflexiuni/fandări; - în semestrele II şi IV la probele: flotări, abdomen şi alergare 3) Modul de execuţie al probelor: a) Flotările, pentru bărbaţi - poziţia iniţială: culcat facial, sprijin pe palme şi cu vârfurile picioarelor pe podea, braţele întinse Se execută flexii ale braţelor pe antebraţe până ce acestea fac între ele un unghi de 90, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze numai în poziţia iniţială Femeile vor executa flotările, la alegere, din două variante: - varianta 1 - poziţia iniţială: culcat facial cu sprijin pe palme pe banca de gimnastică şi cu vârfurile picioarelor pe podea, braţele întinse; 29 din 38

30 - varianta 2 - poziţia iniţială: culcat facial cu sprijin pe podea pe palme şi pe genunchi, membrele inferioare flexate la maximum, braţele întinse Pentru ambele variante palmele sunt aşezate pe sol sau banca de gimnastică la o distanţă între ele cât lăţimea dintre umeri, se execută flexii ale braţelor pe antebraţe până ce acestea fac între ele un unghi de 90, timp de două minute Pauză se poate face numai în poziţia iniţială b) Abdomenele se execută, la alegere, din două variante: - varianta 1 - poziţia iniţială: culcat dorsal cu mâinile la ceafă, sprijin la nivelul gleznelor Se execută flexii ale trunchiului pe coapse, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze numai în poziţia iniţială; - varianta 2 - poziţia iniţială: atârnat cu spatele la scara fixă Se execută ridicarea genunchilor la piept şi coborârea acestora, timp de două minute În intervalul celor două minute se pot face pauze în poziţia stând cu spatele la scara fixă; c) Proba de forţă la nivelul membrelor inferioare se execută, la alegere, dintre genuflexiuni şi fandări, astfel: - genuflexiunile - se execută flexii ale coapselor pe gambe până ce acestea fac între ele un unghi de cel puţin 90, trunchiul drept, cu mâinile la ceafă sau cu braţele întinse înainte la coborârea trunchiului şi revenirea lor pe lângă corp la ridicare Timpul de execuţie este de două minute; - fandările - din stând cu mâinile pe şold, se execută fandare înainte pe un membru inferior şi, concomitent, celălalt membru inferior, îndoit, se duce cu genunchiul spre sol, până ce între coapsă şi gambă se face un unghi de 90 Se consideră o repetare completă atunci când sunt executate fandările pe ambele picioare Timpul de execuţie este de două minute; d) Alergarea - se execută pe cât posibil în teren plat, startul din picioare În condiţii grele de teren şi pe timp nefavorabil - teren moale, cu apă, caniculă etc - baremele prevăzute se măresc cu câte 30 secunde; 4) Ordinea de executare a probelor: flotări, abdomene, genuflexiuni/fandări sau alergare; 5) După testarea unui grup sau colectiv la o probă, se trece la testarea pentru proba următoare, în aceeaşi ordine de execuţie Pentru fiecare probă se va acorda timpul necesar pentru încălzirea specifică 42 Evaluarea formativă - constă în progresul realizat de studenţi de la ultima verificare, observarea deprinderilor şi priceperilor motrice pe timpul practicării independente a exerciţiilor fizice şi desfăşurării competiţiilor sportive, atitudinea faţă de disciplină 30 din 38

31 Anexa nr 5 Programele de studii postuniversitare organizate de structurile aparţinând Universităţii Naţionale de Apărare Carol I 51 Evaluarea sumativă - pentru personalul militar, testul de evaluare a calităţilor motrice se compune, potrivit prevederilor Regulamentului educaţiei fizice militare, din următoarele probe: Ani grupă Repetări 31 I II III Flotări IV V VI Femei VII 31 din 38

32 Abdomene Ani grupă Repetări 31 I II III 32 din IV V VI Femei VII

33 din 38

34 Ani grupă Timp Alergare 3000 m 31 I II III 12: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :15 50 Alergare 2000 m Ani grupă Timp IV 9: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :40 50 Alergare 2000 m Ani grupă Timp V 9: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : din 38

35 Timp Ani grupă Timp Alergare 1000 m VI Ani grupă 55 VII 4: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :18 Alergare 2000 m I II 99 Feme i III 9: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : din 38

Programa masculin 2012

Programa masculin 2012 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE GIMNASTICĂ COMISIA TEHNICĂ MASCULINĂ PROGRAMA DE CLASIFICARE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂ 2012 Prezenta programă de clasificare intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012 şi este

Mai mult

PROIECT DIDACTIC PROFESOR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10

PROIECT DIDACTIC PROFESOR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10 PRIECT DIDACTIC PRFESR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: 27.02.2017 ŞCALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10 băieţi LC DE DESFĂŞURARE: sală de sport. MATERIALE : mingi

Mai mult

ROMNIA N E S E C R E T

ROMNIA N E S E C R E T METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ADMITERII LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ ORGANIZATE DE CENTRUL DE SCAFANDRI PENTRU CALIFICAREA SCAFANDRU CONSTANŢA 2011 1

Mai mult

Proba, normele şi baremele pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ proprii IGSU, precum şi ale

Proba, normele şi baremele pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ proprii IGSU, precum şi ale Anexa nr. 4 la ordin (Anexa nr. 3 2 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare) Proba, normele și baremele pentru evaluarea performanţei fizice pentru candidaţii la concursurile

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BISTRIŢA AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD Exemplar

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 CUPRINS CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL

Mai mult

ANEXA 1 (Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 140/2016) PROBA, NORMELE ŞI BAREMELE pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea în institu

ANEXA 1 (Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 140/2016) PROBA, NORMELE ŞI BAREMELE pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea în institu ANEXA 1 (Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 140/2016) PROBA, NORMELE ŞI BAREMELE pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

PROTOCOL DE COLABORARE

PROTOCOL DE COLABORARE UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Şoseaua Berceni nr. 24, BUCUREŞTI sector 4 Tel./Fax 0213171900 E mail: ushefs@spiruharet.ro ROMANIAN MOVEMENT MC QUALITY ISO 9001

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU GHIDUL MASTERANDULUI SERIA 2018-2020 DOMENIUL DE STUDII ŞTIINŢE MILITARE PROGRAMUL DE STUDII/SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL

Mai mult

Aprobat

Aprobat Aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului învăţământului al Republicii Moldova nr. 3.4/3 din 27 septembrie 2001 REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a învăţământului fără frecvenţă în instituţiile

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR

MINISTERUL  INTERNELOR ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ Exemplar

Mai mult

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page:

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page: Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, 400027 Cluj-Napoca Tel.: 0264-401218, Fax: 0264-594835 Web page: http://www.ac.utcluj.ro Metodologia Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Anexa nr. 1 la ordin (Anexa nr. 3 1 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare) Proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor la admiterea

Mai mult

TESTE –GRILA

TESTE –GRILA ADMITERE 2019 FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DOMENIU: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT / KINETOTERAPIE Media FINALĂ de admitere se calculează din: 50% nota de la proba de aptitudini motrice specifice;

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA REGULAMENT privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele ID - IFR 2017 PREAMBUL Prezentul Regulament

Mai mult

1

1 Regulamentul Centrului de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR) din Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) 1. Cadrul juridic şi caracteristici generale 1.1. Învăţământul

Mai mult

Anexa 65

Anexa 65 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774, E-mail office@ucdc.ro Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir APROBAT,

Mai mult

ANEXA 04/07/2019 ANEXE din 4 iulie 2019privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind act

ANEXA 04/07/2019 ANEXE din 4 iulie 2019privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind act ANEXE din 4 iulie 2019privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor

Mai mult

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE DECIZIE Nr. 1918/09.06.2017 Privind organizarea sesiunilor de examene de vară şi toamnă ale anului universitar 2016-2017 Având în vedere

Mai mult

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în ciclul II studii superioare de master pentru anul universitar 2019 2020

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în cadrul programelor de studii universitare de licenţă ale

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2019-2020 CADRUL GENERAL CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ADMITERII Concursul de admitere

Mai mult

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE NICOLAE TESTEMIȚANU DIN REPUBLICA MOLDOVA Facultatea de Farmacie pag. 1/9 APROBAT pro

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE NICOLAE TESTEMIȚANU DIN REPUBLICA MOLDOVA Facultatea de Farmacie pag. 1/9 APROBAT pro pag. 1/9 APROBAT proces - verbal al ședinței Senatului USMF Nicolae Testemițanu nr. 7/16 din 18.10.2017 REGULAMENTUL cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiului practic de licență la studii superioare

Mai mult

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Facultatea Farmacie REGULAMENT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂ

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Facultatea Farmacie REGULAMENT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂ Pag. 1 / 6 Discutat şi aprobat la şedinţa Comisiei metodice a disciplinelor Farmaceutice, Proces verbal nr. 9 din 23 octombrie 2013 Eugen Diug, profesor universitar APROBAT la ședința Consiliului Facultății

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI FORMARE CONTINUĂ UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 1 CUPRINS Pag. CAP.I. Cadrul

Mai mult

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT Nr. UAIC: 819/17.01 2017 M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR pentru anul universitar

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774, E-mail office@ucdc.ro Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir RECTOR

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNVERSTATEA TEHNCĂ GH.ASACH DN AŞ RECTORATUL METODOLOGE PRVND FNALZARE A PROGRAMULU DE PREGĂTRE UNVERSTARĂ AVANSATĂ pentru anul universitar 2007/2008 CAPTOLUL - SCOP Scopul prezentei metodologii este de

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PO doc

Microsoft Word - Pagina garda PO doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U STUDENŢILOR ŞI CURSANŢILOR COD: PROCEDURĂ OPERAŢ IONALĂ RECTOR PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Elaborat

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1.3 Departamentul SPORTURI INDIVIDUALE 1.4

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

Nr

Nr Art. 26. (1) Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se face pe baza Mediei

Mai mult

MINISTERUL #NV{|{M~NTULUI

MINISTERUL #NV{|{M~NTULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială GHIDUL CANDIDATULUI Admitere - IULIE/SEPTEMBRIE 2019

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI. Date despre program.. Instituţia de învăţămînt Universitatea Decembrie 98.2. Facultatea Drept si Stiinte Sociale.3. Departamentul DPPD.4. Domeniul de studii Ştiinţele educaţiei.5. Ciclul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de st

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de st MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat, pentru anul şcolar 2019 2020 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL:

Mai mult

(Microsoft Word - Anexa_I_Metodologie_de_organizare_\272i_desf\343\272urare_a_admiterii_2011site.doc)

(Microsoft Word - Anexa_I_Metodologie_de_organizare_\272i_desf\343\272urare_a_admiterii_2011site.doc) ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT AN ȘCOLAR 2019-2020 1 CUPRINS I. ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, AN ŞCOLAR 2019-2020 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI METODOLOGIA organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019 Studii universitare de LICENŢĂ CUPRINS 1. DISPOZIŢII

Mai mult

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de Ordinul MEN nr. 3165/2015 - aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 a fost

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU MONITORIZAREA SISTEMULUI TUTORIAL ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI A CELOR DE COMUNICARE BIDIRECȚIONALĂ

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU MONITORIZAREA SISTEMULUI TUTORIAL ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI A CELOR DE COMUNICARE BIDIRECȚIONALĂ UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI BIDIRECȚIONALĂ ÎN SISTEMUL COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele

Mai mult

REGULAMENTUL

REGULAMENTUL Aprobat la şedinţa Senatului USEFS din 28 mai 2014 REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în USEFS I. DISPOZIŢII GENERALE 1. Prezentul Regulament

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie

Mai mult

Masaj KMS

Masaj KMS -FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1.3 Departamentul KINETOTERAPIE ȘI DISCIPLINE

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Dosar nr. AVIZAT ȘEFUL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Gener

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Dosar nr. AVIZAT ȘEFUL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Gener R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Dosar nr. AVIZAT ȘEFUL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE General-maior Dr. Liviu-Marilen LUNGULESCU REGULAMENTUL

Mai mult

Invitaţie - program

Invitaţie - program GHIDUL DE PRACTICĂ AL STUDENȚILOR DIN CADRUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ I. INFORMAȚII UTILE PENTRU STUDENȚI/MASTERANZI Practica de specialitate constă în efectuarea unui număr

Mai mult

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6143/2011 şi OMEN nr. 3597/2014 Numărul fişei postului...

Mai mult

Aprobat la şedinţa Senatului USEFS din 17 mai 2013 (proces-verbal nr.9) REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de

Aprobat la şedinţa Senatului USEFS din 17 mai 2013 (proces-verbal nr.9) REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de Aprobat la şedinţa Senatului USEFS din 17 mai 2013 (proces-verbal nr.9) REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în USEFS I. DISPOZIŢII GENERALE

Mai mult

REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA, EXAMINAREA SI NOTAREA STUDENTILOR

REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA, EXAMINAREA SI NOTAREA STUDENTILOR REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA, EXAMINAREA ŞI NOTAREA STUDENŢILOR 2018 CUPRINS I. Dispoziţii generale... 3 II. Metode, tipuri şi criterii de evaluare... 4 II.1. Metode de evaluare... 4 II.2. Tipuri de evaluare...

Mai mult

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind urmărirea progresului elevilor Cod PO CEAC-13

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind urmărirea progresului elevilor Cod PO CEAC-13 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ URMĂRIREA PROGRESULUI ELEVILOR P.O. -13 Şcoala Gimnazială Nr. 14 Braşov, 2017 Page 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI PROCEDURĂ PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMEL

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI PROCEDURĂ PRIVIND INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMEL UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI Elaborat Verificat Avizat Aprobat Aprobat Ediția Revizia Reprezentanți CEAC Prorector Senatul Universității Rector 1 1 CEAC Prof.univ. dr.

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

Nr

Nr FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Proiect admitere 2013 METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DE LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT Pentru

Mai mult

Procedura UTI.POB-01

Procedura UTI.POB-01 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURĂ DE FIINALIIZARE A STUDIIIILOR UNIIVERSIITARE ŞII POSTUNIIVERSIITARE COD UTII.POB.11 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Prorectoratul Prorectoratul Consiliul

Mai mult

Enter Title Here

Enter Title Here FORȚA CAPACITATE MOTRICĂ DE BAZĂ A ARBITRULUI DE FOTBAL -ARBITRII AR TREBUI SA FIE: În forma din punct de vedere fizic, puternici, rezistenti la accidentari si cu un aspect atletic - De-a lungul anilor

Mai mult

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la masterat pentru anul universitar 2012/2013

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei N aţionale UN IVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERIN ARĂ ION ION ESCU DE LA BRAD DIN IAŞI U n i v e r s i t y o f A p p l i e d L i f e S c i e n c e s a n d E n v i

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie Facultatea Drept si Stiinte Sociale 1.3. Dep

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie Facultatea Drept si Stiinte Sociale 1.3. Dep FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie 1918 1.2. Facultatea Drept si Stiinte Sociale 1.3. Departamentul Drept si Asistenta Sociala 1.4. Domeniul

Mai mult

Microsoft Word - 1 NSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE.doc

Microsoft Word - 1 NSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE.doc ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Candidaţii ce provin din Ministerul Apărării Naţionale se înscriu potrivit criteriilor şi metodologiei de selecţionare în vederea

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII  BUCUREŞTI Nr. 1314/15.02.2019 HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI Adoptată în şedinţa de Senat din data de 14.02.2019 Având în vedere actele normative de certificare a înfiinţării

Mai mult

Слайд 1

Слайд 1 CAPITOLUL I CONCEPŢII PRIVIND PRACTICAREA EXERCIŢIILOR FIZICE Lecţia 2 Tema: Evoluţia concepţiei despre cultura fizică în Republica Moldova. Evoluţia concepţiei despre educaţie fizică în Republica Moldova.

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară 02401 Alba Iulia A 2370/11.06.2019 Exemplar unic A N U N Ţ privind organizarea concursurilor de încadrare a următoarelor posturi de personal

Mai mult

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți Regulament cu privire la monitorizarea calității programelor de formare profesională continuă și evaluarea

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți Regulament cu privire la monitorizarea calității programelor de formare profesională continuă și evaluarea Pag. 2 din 10 Capitolul I. Dispoziţii generale 1.1. Prezentul Regulament stabilește cadrul normativ al sistemului de monitorizare și evaluare a calității procesului didactic și evaluării rezultatelor academice

Mai mult

la ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului

la ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei nr. din 2015 REGULAMENT-CADRU privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă I. Dispoziţii generale 1. Prezentul Regulament a fost

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic Nr. 3806411 Iaşi, 12.08.2019 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Mai mult

Microsoft Word - Metodologia Certificate de Competenta Lingvistica.doc

Microsoft Word - Metodologia Certificate de Competenta Lingvistica.doc FU DAŢIA ROMÂ IA DE MÂI E U IVERSITATEA SPIRU HARET CE TRUL PE TRU LIMBI STRĂI E METODOLOGIA OBŢI ERII CERTIFICATULUI DE COMPETE ŢĂ LI GVISTICĂ Introducere Organizarea şi desfăşurarea examenului de compentenţă

Mai mult

MINISTER UL EDU CA TIEI NA TIONALE UNIYERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI Infiintata prin Legea nr. 408 / RECTORAT CIF: Sediul Dida

MINISTER UL EDU CA TIEI NA TIONALE UNIYERSITATEA PETRE ANDREI DIN IASI Infiintata prin Legea nr. 408 / RECTORAT CIF: Sediul Dida MINISTER UL EDU CA TIEI NA TIONALE UNIYERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI Infiintata prin Legea nr. 408 / 20.06.2002 RECTORAT CIF: 26596943 Sediul Didactic: Str. Balu~escu, nr. 2, Ia~i RECTO RAT: Tel./fax:

Mai mult

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat 13.07.2016 27.07.2016 Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare

Mai mult

Microsoft Word - 02 Ciomag-Ilie 2.doc

Microsoft Word - 02 Ciomag-Ilie 2.doc EXERCIŢIUL FIZIC HRANĂ PENTRU ARTICULAŢII ŞI SISTEMUL NERVOS Lect. univ. drd. RELA-VALENTINA CIOMAG Asist. univ. ILEANA CĂTĂLINA ILIE A.S.E. BUCUREŞTI Cuvinte cheie: optimizare, sedentarism, oboseală,

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1 BUFTEA - JUD. ILFOV TEL/FAX: 011911 e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA

Mai mult

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii ORDIN Nr. 3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Text în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

PROGRAMUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ ŞI LICENŢIERE A ANTRENORILOR DE HANDBAL GRILA DE PUNCTAJ PENTRU APRECIEREA ACTIVITATII ACTIVITATE Calcul Punctaj Perfo

PROGRAMUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ ŞI LICENŢIERE A ANTRENORILOR DE HANDBAL GRILA DE PUNCTAJ PENTRU APRECIEREA ACTIVITATII ACTIVITATE Calcul Punctaj Perfo PROGRAMUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ ŞI LICENŢIERE A ANTRENORILOR DE HANDBAL GRILA DE PUNCTAJ PENTRU APRECIEREA ACTIVITATII ACTIVITATE Calcul Punctaj PerformHandbal (Handbal pentru toţi) (nivel I, nivel II)

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 1 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Piteşti REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 (organizarea înscrierii, condiţiile de

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei Naţionale UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAŞI University of Applied Life Sciences and Environment FACULTATEA DE AGRICULTURĂ RAPORT

Mai mult

POLITICA DE VECINĂTATE, VECTOR DE BAZĂ

POLITICA DE VECINĂTATE, VECTOR DE BAZĂ STUDIU PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCAŢIEI FIZICE ŞCOLARE CU AJUTORUL MIJLOACELOR DIN JOCUL SPORTIV HANDBAL Andreea LADANY Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Oradea, Aleea Onisifor Ghibu, nr 3, e-mail:

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr Deva, APRO

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr Deva, APRO MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr. 2566015 Deva, 28.06.2018 APROB PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ În conformitate

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN ACREDITAREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A DOMENIILOR DE STUDII

Mai mult

UNAp

UNAp R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE Carol I CENTRUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR MILITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN ARMATĂ GHIDUL CANDIDATULUI LA

Mai mult

APROBAT

APROBAT UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI Regele Mihai I al României DIN TIMIŞOARA - în anul universitar 2019-2020 Admiterea în anul universitar 2019-2020

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE IN UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA SECȚIUNEA I. Preambul 1.1. În Univer

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE IN UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA SECȚIUNEA I. Preambul 1.1. În Univer METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE IN UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA SECȚIUNEA I. Preambul 1.1. În Universitatea Maritimă din Constanța procesul didactic este

Mai mult

Microsoft Word - Evaluare_11_IH_poz4_IA_Anii_I-II.doc

Microsoft Word - Evaluare_11_IH_poz4_IA_Anii_I-II.doc universitar 2008/2009 Misiunile programului NGNERA AUTOVEHCULELOR (ciclul - program 4 ani) - Anii, Modalităţi şi criterii evaluare, asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţii generale Art. 53 (1) Coordonarea metodologică a

Mai mult

Regulamentul

Regulamentul 1 - Declaraţiei de la Bologna, semnată la 19 iunie 1999; Comunicatului de la Praga (19 mai 2001); Comunicatului de la Berlin (19 septembrie 2003); Comunicatului de la Bergen (19-20 mai 2005); Comunicatului

Mai mult

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie  din 2011.html 1 of 89 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 07/10/2011 Versiune actualizata la data de 25/06/2012 cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în grade şi trepte în cadrul Unităţii Militare 01575 Bucureşti Posturile pentru care se organizează examen de promovare:

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU DIN SIBIU METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ADMITERII LA PROGRAMELE POSTUNIVERSITARE ÎN ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU DIN SIBIU R E G U L A M E N T U L studiilor universitare de MA

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU DIN SIBIU R E G U L A M E N T U L studiilor universitare de MA R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU DIN SIBIU R E G U L A M E N T U L studiilor universitare de MASTERAT EDITURA ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE NICOLAE

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult