=ffi. silr'*poss. Curriculum vitae Europass. lnformatii personale. Experienta profesionali CROITORU DELIA. Perioada

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "=ffi. silr'*poss. Curriculum vitae Europass. lnformatii personale. Experienta profesionali CROITORU DELIA. Perioada"

Transcriere

1 =ffi silr'*poss Curriculum vitae Europass lnformatii personale Nume / Prenume Adresd(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mait(uri) Nationatitate(-td{i) Data nagterii Sex Stare Civila Copil CROITORU DELIA Com. Chiajna, Sat, Dudu, Str. lnh. lrisului, nr.6, Jud. llfov Mobil: RomAnd 25 Mai 1974 Feminin Necdsdtoritd 1 Experienta profesionali Activitati si responsabilitati principale Numele 9i adresa angajatorului prezent Consilier personal Cabinet vicepresedinte ANAF - Consiliere; AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Tipul activitatii sau sectorului de activitate Atribuliile Cabinetului demnitaruluianaf, conform o.g. nr. 32/199g, cu modificiri si completirile ulterioare, perioada Activitati si responsabilitati principale Tipul activitatii sau sectorului de activitate B-1 0,02,2019 Consilier superior ' elaborarea de ordine gi de documente de mandatare a reprezentanlilor statului in A.G.A. 9i a membrilor Consiliului de adminishalie alegi la propunerea M.F.p.; ' analizarea documentelor gi datelor transmise de citre operatorii economici, conceperea 9i elaborarea notelor de analiz6 necesare ludrii de decizii corecte 9i rapide in ceea ce pdvegie ' elaborarea impreund cu gefii ierarhici a procedurilor, instrucliunilor gi actelor normative in domeniul gestiunii gi managementul operatorilor economici din subordinea M.F.p ; elaborarea lucrdrilor de sintezd privind activitatea specificd postului pe care il ocupd; ' fundamenteazd gi propune formularea, in condiliile legii, de acliunii?n rdspundere impotriva verificare si avrzare Bugete de venituri gi cheltuieli, situatii financiare, etc. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE. DIRECTIA GENERALA DE MANAGEMENT AL DoMENIILOR REGLEMENTATE SPECTFTC / DTRECTtA PENTRU parttctpatille STAULUT SERVICIUL PENTRU PARTCIPATIILE STATULUI Domeniul fiscal - PARTTCIPATilLE STATULUT i9

2 \ Functia sau postul Ocupat: Consilier Superior - elaborarea de ordine gi de documente de mandatare a reprezentanlilor statului in A.G.A. gi a membriror consiriurui de administralie aregi ra propunerea M.F.p.; ' analizarea documentelor 9i datelor kansmise de cdtre operatorii economrci, conceperea gi elaborarea notelor de analizd necesare ludrii de decizii ioru.tr gi"piiu in,r., ce privegie ' elaborarea impreund cu gefii ierarhici a procedurilor, instruc(iunilor 9i actelor normative in domeniul gestiunii gi managementur operatoriror economici oin suojrjnea H,r r p ; ' elaborarea lucririlor de sintezd privind activitatea specificd postului pe care il ocup6; ' fundamenteazd gi propune formularea, in condiliile legii, de acl,uniiin raspundere impotriva ' verificare si avizare Bugete de Venituri 9i chertuieri, situatii financiare, etc. IIITI!]I.IUI!INANTELORPUBLICE. DIRECTIA PENTRU PARTICIPATIILE STAULUI SERVICIUL PENTRU PARTCIPATIILE STATULUI Domeniul fiscat - parttcipatille STATULUT Functia sau postul Ocupat , Consilier Superior ' elaborarea de ordine gi de documente de mandatare a reprezentanlilor statului in A.G.A. gi a membrilor Consiliului de administra(ie alegi la propunerea M.F.p.; ' analizarea documentelor gi datelor transmise oe iatre operatorii economici, conceperea 9i elaborarea notelor de analizd necesare ludrii de decizii iorecte qi rapile in ceea ce prir.gi. ' elaborarea impreund cu gefii ierarhici a procedurilor, instrucliunilor gi actelor normative in domeniul gestiunii 9i managementul operatorilor economici din subordinea M.F.p.; ' elaborarea lucrdrilor de sintezd privind activitatea specifica postului pe care il ocup6; ' fundamenteazd 9i propune formularea, in condiliile legii, de aclrrniiin iaspunoere impokiva ' veriflcare si avizare Bugete de Venituri gi cheltuieli, situatii financiare, etc. SII.S]FRqIFINANTELOR PUBLICE. DIRECTIA GENERALA DE MANAGEMENT AL DOMENIILOR REGLEMENTATE SPECIFIC Domeniul fiscal - PART CtpATilLE STATULUT Functia sau postul Ocupat , INSPECTOR SUPERIOR ' efectuarea de controale tematice, controale operative gi de fond la toate categoriile de contribuabili, inclusiv in domeniul activitslilor cu risc fis'cal in vederea verificeiii bazelor de impunere rezultate din operaliunile efectuate (inclusiv din operaliunile inlracomunitare gi TVA, din operatiunile vamale gi/sau cu produse accizabilegi/sau eneigetice) gi a modului de respectare a prevederilor legale specifice; ' efectuarea de investigalii, supravegheri, verificdri 9i evalu6ri de specialitate in vederea prevenirii gi descoperirii faptelor de evaziune flscal5 9i fraudi fiscald 9i vaniata, ta'ioate categoriile de contribuabiti, ' constatarea imprejurdrilor privind sdv6rgirea unor fapte prev6zute de legea penal6 in domeniul evaziunii fiscale; ' propunerea de mdsuri asigurdtorii ori de c6te ori existd pericolul ca debitorul sd se sustragi de la urmarire sau sd igi ascundd, sd igr instrdineze ori sd igi risipeascd pakimoniul etc, A.J.F.P. ILFOV. STRUCTURA DE INSPECTIE FISCALA CONTRIBUABILI MIJLOCII DOMENiUI fiscai. INSPECTIE FISCALA CONTRIBUABILI MIJLOCII perioada Funclia sau postul ocupat ,t 3 INSPECTOR PRINCIPAL VAMAL

3 Activitati 9i responsabilitdli principale Numele gi adresa angajatorulu Tipul activitalii sau sectorul de activitate ' activitali de inspeclie fiscald privind produsele accizabile, de supraveghere 9i control fiscal; - aplicarea de mdsuri de relinere a mdrfurilor, ' verificarea gi/sau vizarea documentelor aferente mirfurilor accizate transportate sau delinute sub orice titlu; ' verificarea indeplinirii gi respectdrii condi(iilor necesare autorizdrii 9i funcliondrii operatorilor de produse accizabile; ' constatarea contravenliilor la regimul accizelor, aplicarea sancliunilor prevdzute de lege gi dispunerea de mdsuri pentru prevenirea gi combaterea abateritr de la prevederite bglsdliei fiscale in domeniul accizelor s.a. P!!_EgTlA JUDETEANA PENTRU ACCIzE gt operattunt VAMALE GORJ. SERV CtUL TNSPECT E FTSCALA gt SUPRAVEGHERE PRODUSE ACCTZATE DOMENiUI VAMAI- INSPECIIE FISCALA fl SUPRAVEGHERE PRODUSE ACCIZATE Activit6!i 9i responsabititd(i principale Tipul activitalii sau sectorul de activitate , INSPECTOR PRINCIPAL VAMAL ' verificarea documentelor aferente mdrfurilor accizate transportate sau delinute sub orice tilu 9i autorizarea sau nu a acestora; - verificarea ideplinirii 9i respectarii condiliilor necesare autorizdrii gi func(iondrii operatorilor de produse accrzabile, - aplicarea sancliunilor legale ca urmare a constatdrii nerespectdrii condiliilor de funclionare a operatorilor de produs-e accizabile 9i dispunerea de mdsuri pentru prevenirea abateiilor de la prevederile legislatiei fiscale privind produsele accizabile s.a. DIIECTIA"JUDETEANA PENTRU ACCIZE $I OPERATIUNI VAMALE GORJ.SERVICIUL AUTORIZARI PRODUSE ACCIZATE DOMENiUI VAMAI. AUTORIZARI PRODUSE ACCIZATE Funclia sau postul ocupat Activit6{i 9i responsabititdli principate Tipul activits(ii sau sectorul de activitate $EF SERV CtU AUToRtZARt PRODUSE ACCTZATE ' coordonarea activititii de verificare a indeplinirii gi respectdrii condiliilor necesare autorizdrii gi functionirii operatorilor de produse accizabile; ' aplicarea sancliunilor legale ca urmare a constatdrii de cdtre inspectorii vamali din subordine a nerespectdrii condiliilor de functionare a operatorilor de produse accizabile 9i dispunerea de masuri pentru prevenirea abaterilor de la prevederile legislaliei fiscale privind produsele accizabile'; ' coordonarea activita(ii de autorizare a produselor accizate din judetul Gorj desfdgurate de cdtre inspectorii din echipd/serviciu s.a, DIIECTIA JUDETEANA PENTRU ACCIZE 9I OPERATIUNI VAMALE GORJ.SERVICIUL AUTORIZARI PRODUSE ACCIZATE DOMENiUI VAMAI- AUTORIZARI PRODUSE ACCIZATE Activitati gi responsabititdti principate Tipul activitdlii sau sectorul de activitate 20, s.2008 COORDONATOR COMPARTIMENT VERIFICARE 9I DECONTARE OPERATIUNI BANCARE AGENTT ECONOMtCt ' ActivitSli de verificare 9i decontare operaliuni bancare pentru agenli economici gi medici; ' Activitdli de urmdrire, verificare debite ale agen(ilor economici, iesfectiv chettuieti pentru DGFp. DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLtcE GoRJ.TREzoRERtA TG.JIu - compartimentut verificare 9i decontare operatiuni bancare agenli economici in cadrul Serviciului Cheltuieli Operatiuni bancare agenli economici 9i medici Educatie giformare ,t1 calificarea / diploma obtinuti certificat DE ABSoLV RE camera DE COMERT gt tndustrte GORJ

4 Disciplinele principale studiate / Gestionarea registrului general de evidenta a salarialilor in format electronic ai hansmiterea acestuia competen{e profesionale dobandite la inspectoratulierltoriaide munce in a cdrei razeteritoriale igi au seoiut sau domiciliul Numele gi tiput in_stituliei de invildmant camera DE comert gt tndustr E GORJ / furnizorului de formare Nivelul in ctasificarea nalionatd sau tnspector (REFERENT) RESURsE umane interna{ional S CAIifiCATEA / d PIOMA ObliNUti MASTER. MANAGEMENTUL DEZVOLTARII AFACERILOR Disciplinele principale studiate / Elemente de management al afacerilor, euromanagement, recrutarea, seleclia 9i pregdtirea competen{e profesionale dobdndite resurselor umane, 6tica gi comportament in afacei, manage;entul conflictelor gi dialogul social Numele gi tipul instituliei de inva{dmdnt universitatea,,babes.bolvai, DtN cluj.napoca -FAcSLTATEA DE gtilnte / furnizorului de formare ECONOMICE Nivetut in ctasificarea na(ionat6 sau iruvnlauarur posruntverstrar internationald calificarea / diploma oblinuti EcoNoMtsT. spectaltzarea: FTNANJE $t AStcuRARt Disciplinele principale studiate / FINANTE PUBLIcE, BAZELE contabrltratl, contabtlttate FtNANctARA, MANA6EMENT, competente profesionate dob6ndite ANALtzA EcoNoMtco-FtNANC ARA s,a. Numele gi tipul instituliei de invdldmdnt UNIVERSITATEA "constanttn BRANCust,,TARGU Jtu. FAcuLTATEA DE g,tnte / furnizorului de formare ECONOMICE Niverur in crasiflcarea nalronar6 sau?ruva1atmarur unrversrrar internationald Aptitudini 9i competen!e personale Limba(i)matern6(e) Rom6na Limba(i) striini(e) cunoscuti(e) Englezd, Francezd Autoevaluare inleregere vorbire scriere Nivel european (-) Ascultare citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisi conversalie Englezi A2 Utilizator A) Utilizator utilizator ^, A. Utitizator utilizator expenmental experimental experimentat ^' experimentat AZ experimentat Francezi A2 Satisficiitor A2 Satisfacdtor A2 Satisficitor A2 Satisfecetor A2 Satisficator (-) Nivelur cadrului European comun de Referin[d pentru Limbi straine Competen[e gi aptitudini adaptabilitate pentru lucrul in echipa, abilitdli de coordonare, control gi monitorizare, abititili de organizatorice comunicare, orientare cdtre cetstean gi pistrarea secretului de serviiiu; profesionaiism. competen[e giaptitudinide utilizare word, EXCEL, AccES, power potnt, phoentx; a calculatorului Alte competen[e 9i aptitudini operativitate, eficientd, punctualitate, integritate Permis(e) de conducere Categoria B (1998) Afiliere la organizatii si asociatii profesionale

5 INfOrmaIii suplimentare CURSURI DE PREGATIRE PROFESIoNALA 1. Piata de capital.scoala de Finate publice si Vama, g Z'Analiza finaciara- scoara de Finate pubrice si vama, ol.ll,zolg Functii in organele de conducerea unorsocietati llf[glyi.conslllul DE ADMINISTRATIE. REGTA AUToporuA agnoport 5TEFAN cel MARE SUCEAVA comerciale SA, conform OMFp nr.3036/05,09.201g