POMENIRI (DZIKR) PENTRU DIMINEATA SI SEARA:

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "POMENIRI (DZIKR) PENTRU DIMINEATA SI SEARA:"

Transcriere

1 Anas (RA) a spus că l-a auzit pe Profet, sall Allahu aleihi wa sallam spunand: Să stau cu oamenii pomenindu-l pe Atotputernicul Allah, de la Rugaciunea de dimineață (Fajr) până la răsăritul soarelui, este mai iubit pentru mine decât eliberarea a patru sclavi dintre copiii lui Isma il. Să stau cu oamenii pomenindu-l pe Allah de la Rugaciunea de după-amiază ( Asr), până când apune soarele, este mai iubit pentru mine decât eliberarea patru sclavi dintre copiii lui Isma il. [Relatat de Abu Dawud (numărul 3667). Al-Albani l-a clasat ca hasan (bun) în SahihAbu Dawud 2/698. ا ع وذ ب الله م ن الش ي ط ان الر ج يم الله ل ا ا ل ه ا ل ا ه و ال ح ي ال ق ي وم ل ا ت ا خ ذ ه س ن ة و ل ا ن و م ل ه م ا ف ي الس م او ات و م ا ف ي ال ا ر ض م ن ذ ا ال ذ ي ي ش ف ع ع ن د ه ا ل ا ب ا ذ ن ه ي ع ل م م ا ب ي ن ا ي د يه م و م ا خ ل ف ه م و ل ا ي ح يط ون ب ش ي ء م ن ع ل م ه ا ل ا ب م ا ش اء و س ع ك ر س ي ه الس م او ات و ال ا ر ض و ل ا. ي ي ود ه ح ف ظ ه م ا و ه و ال ع ل ي ال ع ظ يم A oou billaahi minash-shaytaanir-rajeem. Allaahu laa ilaaha illaa Huwal-Hayyul-Qayyoom, laa ta khu t h uhu sinatun wa laa nawm, lahu maa fis-samaawaati wa maa fil- ardh, man 1 / 18

2 ai-la ee yashfa u indahu illaa bi i nih, ya lamu maa bayna aydeehim wa maa khalfahum, wa laa yuheetoona bishay im-min ilmihi illaa bimaa shaa a, wasi a kursiyyuhus samaawaati wal ardh, wa laa ya ooduhu hif dh uhumaa, wa Huwal- Aliyyul- A dh eem. Îmi caut refugiu în Allah de la Satan, cel alungat. Allah! Nu este nimeni vrednic de adorare in afara de El,, Cel Veșnic Viu, Cel care susține și protejează tot ce există. Nici atipirea, nici somnul nu îl cuprind. Lui îi aparține tot ceea ce este în ceruri și orice este pe pământ. Cine este cel care poate mijloci cu El decât cu permisiunea Lui? El știe ce se întâmplă cu ei în această lume și ce se va întâmpla cu ei în Viata de Apoi. Și niciodată nu vor cuprinde nimic din cunoașterea Lui, cu excepția a ceea ce El dorește. Tronul Lui se întinde peste ceruri și pe pământ și nu simte nici o oboseală în păzirea și păstrarea lor. Și El este Cel Prea Înalt, Cel Mare. (Ayat-ul Kursi 2:255) Oricine spune acest lucru când se trezeste dimineața, va fi protejat de djinini până când se retrage seara și oricine îl va spune când se retrage seara va fi protejat de ei până când se va trezi dimineața. A fost raportat de Al-Hakim 1/562, Al-Albani l-a considerat autentic în 2 / 18

3 Sahihut-Targhib wat-tarhib 1/273. El a spus că lanțul de transmisie al lui At-Tabarani este de incredere (Jayyid). ب س م الله الر ح م ن الر ح يم ق ل ه و الله ا ح د الله الص م د ل م ي ل د و ل م ي ول د و ل م ي ك ن ل ه ك ف و ا ا ح د Bismillaahir-Rahmaanir-Raheem. Qul Huwallaahu Ahad. Allaahus-Samad. Lam yalid wa lam yoolad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător! Spune: El este Allah, Cel Unic! Allah este As-Samad! El nu zămisleşte şi nu este născut Şi El nu are pe nimeni egal! Surat Iklas (112) ب س م الله الر ح م ن الر ح يم ق ل ا ع وذ ب ر ب ال ف ل ق م ن ش ر م ا خ ل ق و م ن ش ر غ اس ق ا ذ ا و ق ب و م ن ش ر الن ف ث ت ف ي. ال ع ق د و م ن ش ر ح اس د ا ذ ا ح س د Bismillaahir-Rahmaanir-Raheem. Qul a oou birabbil-falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghaasiqin i aa waqab. Wa min sharrin-naffaaaati fil- uqad. Wa min sharri haasidin i aa hasad. În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător! Spune: Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor/împotriva răului [venind] de la ceea ce El a creat/ Şi împotriva răului întunericului care se aşterne/ Şi împotriva răului vrăjitoarelor care suflă în noduri/ Şi împotriva răului pizmuitorului, când pizmuieşte. Surat al-falaq (113) 3 / 18

4 ب س م الله الر ح م ن الر ح يم ق ل ا ع وذ ب ر ب الن اس م ل ك الن اس ا ل ه الن اس م ن ش ر ال و س و اس ال خ ن اس ال ذ ي ي و س و س ف ي ص د ور الن اس م ن ال ج ن ة.و الن اس Bismillaahir-Rahmaanir-Raheem. Qul a oou birabbin-naas. Malikin-naas. Ilaahin-naas. Min sharril-waswaasil-khannaas. Alla ee yuwaswisu fee sudoorin-naas. Minal-jinnati wannaas. În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător! Spune: Eu caut adăpost la Domnul oamenilor, Stăpânul oamenilor, Dumnezeul oamenilor/ Împotriva răului ademenitorului fugar/ Care şopteşte în piepturile oamenilor,dintre djinni şi oameni. Surat An-Naas (114) (A se recita in lb araba de trei ori fiecare) Al-Ikhlas 112:1-4. Al-Falaq 113:1-5. An-Nas 114:1-6 Oricine le recita de trei ori dimineata si seara, ii vor fi de ajuns (ca o protectie) impotriva tuturor lucrurilor. Hadisul a fost raportat de către Abu Dawud 4/322, si At-Tirmii 5/567. Vezi si Al-Albani s Sahih At-Tirmii 3/182. ا ص ب ح ن ا و ا ص ب ح ال م ل ك لله و ال ح م د لله ل ا ا ل ه ا ل ا الله و ح د ه ل ا ش ر يك ل ه ل ه ال م ل ك و ل ه ال ح م د و ه و ع ل ى ك ل ش ي ء ق د ير رب ا س ا ل ك خ ي ر م ا ف ي ه ذ ا ال ي وم و خ ي ر م ا ب ع د ه و ا ع وذ ب ك م ن ش ر م ا ف ي ه ذ ا ال ي وم و ش ر م ا ب ع د ه ر ب ا ع وذ ب ك م ن ال ك س ل و س وء الك ب ر ر ب ا ع وذ ب ك م ن ع ذ اب ف ي الن ار. و ع ذ اب ف ي ال ق ب ر 4 / 18

5 Asbahnaa wa asbahal-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa alaa kulli shay in Qadeer. Rabbi as aluka khayra maa fee haa al-yawmi wa khayra maa ba dahu wa a oo u bika min sharri maa fee haa al-yawmi wa sharri maa ba dahu, Rabbi a oo u bika minal-kasali, wa soo il-kibari, Rabbi a oo u bika min a aabin fin-naari wa a aabin fil-qabri. Am intrat într-o nouă zi 1 și cu ea toată stăpânirea este al lui Allah. Lauda este pentru Allah. Nimeni nu are dreptul de a fi venerat, ci numai Allah Singur, care nu are niciun partener. Lui Allah îi aparține stăpânirea, si a Lui este lauda și El este capabil să facă toate lucrurile. Doamne, te rog, pentru binelei acestei zile zilei și al zilelor care vin după ea, și căut adăpost în Tine de răul acestei zilei și al zilelor care vin după ea. 2 Domnul meu, căut refufiu in Tine de lenevie și de neputinta bătranetii. Doamne, îmi caut refugiu la Tine de Pedeapsa Focului Iadului și de pedeapsa mormântului. 3 5 / 18

6 1 Cand o reciti seara trebuie sa spui Amsaynaa wa amsal-mulku lillaah : Am încheiat o altă zi și cu ea toată stăpânirea este a lui Allah 2Cand o reciti seara trebuie sa spui: Rabbi as aluka khayra maa fee haaihil-laylati, wa khayra maa ba dahaa, wa a oou bika min sharri maa fee haaihil-laylati wa sharri maa ba dahaa : Te rog pentru lucrurile bune ale acestei nopți și ale nopților care vin după ea și eu caut refugiu în Tine de răul acestei nopți și al nopților care vin după ea 3Muslim 4/2088. الل ه م ب ك ا ص ب ح ن ا و ب ك ا م س ي ن ا و ب ك ن ح ي ا و ب ك ن م وت و ا ل ي ك الن ش ور. Allaahumma bika asbahnaa, wa bika amsaynaa, wa bika nahyaa, wa bika namootu wa ilaykan-nushoor. O, Allah, prin Tine, intrăm în dimineață și prin Tine intrăm în seară 1, prin Tine trăim și prin Tine murim, si la Tine este Întoarcerea Finală. 2 1 Când spuneți asta seara, ar trebui să spuneți: Allaahumm a bika amsaynaa wa bika asbahnaa, wa bika nahyaa, wa bika namoot, wa ilaykal-maseer : O Allah, Tu ne aduci sfârșitul zilei precum ne aduci începutul ei, Tu ne aduci viața și ne aduci moartea, si la Tine este soarta noastră. 6 / 18

7 2 Sahih At-Tirmii 3/142. الل ه م ا ن ت ر ب ي ل ا ا ل ه ا ل ا ا ن ت خ ل ق ت ن ي و ا ن ا ع ب د ك و ا ن ا ع ل ى ع ه د ك و و ع د ك م ا اس ت ط ع ت ا ع وذ ب ك م ن ش ر م ا ص ن ع ت ا ب وء ل ك ب ن ع م ت ك ع ل ي و ا ب وء ب ذ ن ب ي ف اغ ف ر ل ي ف ا ن ه ل ا.ي غ ف ر الذ ن وب ا ل ا ا ن ت Allaahumma Anta Rabbee laa ilaaha illaa Anta, khalaqtanee wa anaa abduka, wa anaa alaa ahdika wa wa dika mas-tata tu, a oo u bika min sharri maa sana tu, aboo u laka bini matika alayya, wa aboo u bi anbee faghfir lee fa innahu laa yaghfiru unooba illaa Anta. O, Allah, Tu ești Domnul meu, nu este nimeni vrednic de a fi adorat in afara de Tine. Tu m-ai creat și eu sunt sclavul Tău. Eu păzesc legământul Tău și jurământul Meu față de Tine atât cât sunt în stare. Îmi caut refugiu în Tine de răul a ceea ce am făcut. Recunosc binecuvântările Tale asupra mea și eu recunosc greșelile mele. Iartă-mă, căci nimeni nu poate ierta păcatele in afara de Tine. Oricine o recita cu convingere seara si moare in timpul acelei nopti va intra in Paradis si oricine o recita cu convingere dimineata si moare in acea zi va intra in Paradis, Al-Bukhari 7/150. Alte relatari sunt în An-Nasa i și At-Tirmii. 7 / 18

8 الل ه م م ا ا ص ب ح ب ي م ن ن ع م ة ا و ب ا ح د م ن خ ل ق ك ف م ن ك و ح د ك ل ا ش ر يك.ل ك ف ل ك ال ح م د و ل ك الش ك ر Allaahumma maa asbaha bee min ni matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakash-shukru. O, Allah, orice binecuvântare a fost primită de mine sau de oricare dintre creațiile Tale 1 este numai de la Tine Singur, Tu nu ai niciun partener. Toata lauda este pentru Tine și mulțumirile sunt pentru Tine. 2 1 Când spuneți asta seara, ar trebui să spuneți: Allaahumm a maa amsaa bee : O, Allah, cum intru în această seară 2 Oricine recitesta aceasta dimineata, si-a indeplinit obligatia de a-i multumi lui Allah pentru acea zi; și oricine o spune seara, și-a îndeplinit obligația pentru acea noapte. Abu Dawud 4/318, An-Nasa i Amalul-Yawm wal-laylah (nr.7), Ibn As-Sunni (nr 41), Ibn Hibban (nr 2361). Lanțul său de transmisie este bun (Hasan), Ibn Baz, p. 24. الل ه م عاف ني في ب د ني الل ه م عاف ني في س م عي الل ه م عاف ني في ب ص ري لا إله إلا (ثلاثا ). ا ن ت الل ه م ا ن ي ا عوذ ب ك م ن ال ك فر و الف ق ر و ا عوذ ب ك م ن ع ذاب الق ب ر لا (ثلاثا )إ.له إلا ا ن ت Allaahumma aafinee fee badanee, Allaahumma aafinee fee sam ee, Allaahumma aafinee fee basaree, laa ilaaha illaa Anta 8 / 18

9 Allaahumma innee a oou bika minal-kufri, walfaqri, wa a oo u bika min aaabil-qabri, laa ilaaha illaa Anta. (ree times) O, Allah, fă-mă sănătos în trupul meu. Allah, păstreaza pentru mine auzul meu. Allah, pastreaza pentru mine vederea mea. Nu este nimeni vrednic de adorare in afara de Tine. (Recita de trei ori în limba arabă.) O, Allah, eu caut refugiu in Tine de necredinta si saracie si eu caut Refugiu in Tine de pedeapsa mormantului. Nu are nimeni drept de a fi adorat in afara de Tine. este vrednic de închinare decât Tu. (Recita de trei ori în limba arabă.) Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasa i, Amalul-Yawm wal-laylah (nr.22), Ibn As-Sunni (nr 69), Al-Bukhari Al -Adab Al-Mufrad. Lanțul său de transmisie este bun (Hasan), Ibn Baz, p. 26. ح س ب ي الله ل ا ا ل ه ا ل ا ه و ع ل ي ه ت. و ك ل ت و ه و ر ب ال ع ر ش ال ع ظ يم Hasbiyallaahu laa ilaaha illaa Huwa alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul- Arshil- A dheem. Allah este suficient pentru mine. Nu este nimeni vrednic de adorare in afara de El. Mi-am pus încrederea în El, El este Domnul Tronului Cel Maret. (Se recita de șapte ori în limba arabă.) Allah va acorda oricui o recita de șapte ori dimineața sau seara, orice doreste din această lume sau din următoarea. Ibn As-Sunni (nr.71), Abu Dawud 4/321. Ambele ralatari sunt atribuite direct Profetului sall Allahu aleihi wa sallam(marfu1). Lanțul transmisiei este Sahih). Ibn 9 / 18

10 As-Sunni. الل ه م ا ن ي ا س ا ل ك ال ع ف و و ال ع اف ي ة ف ي الد ن ي ا و ال آخ ر ة الل ه م ا ن ي ا س ا ل ك ال ع ف و و ال ع اف ي ة ف ي د ين ي و د ن ي اي و ا ه لل ي و م ال ي الل ه م اس ت ر ع و ر ات ي و آم ن ر و ع ات ي الل ه م اح ف ظ ن ي م ن ب ي ن ي د ي و م ن خ ل ف ي و ع ن ي م ين ي و ع ن ش م ال ي و م ن ف و ق ي و ا ع وذ ب ع ظ م ت ك ا ن. ا غ ت ال م ن ت ح ت ي Allaahumma innee as alukal- afwa wal aafiyata fid-dunyaa wal aakhirati, Allaahumma innee as alukal- afwa wal aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa ahlee, wa maalee, Allaahum-mastur awraatee, wa aamin raw aatee, Allaahum-mahfa dhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa an yameenee, wa an shimaalee, wa min fawqee, wa a oo u bi adha matika an ughtaala min tahtee. O, Allah, îți cer iertarea și protecția Ta în această lume și în următoarea. O, Allah, îți cer iertarea și protecția Ta în religia mea, în afacerile mele lumești, în familia mea și în averea mea. O, Allah, ascunde secretele mele și mă apără de suferință. O, Allah, păzește-mă de ceea ce este în fața mea și în spatele meu, de la stânga mea, de la dreapta mea și de deasupra mea. Îmi caut refugiu în Măretia Ta ca să nu fiu lovit de sub mine. Sahih Ibn Majah 2/332 and Abu Dawud. الل ه م ع ال م ال غ ي ب و الش ه اد ة ف اط ر 10 / 18

11 الس ماو ات و ال ا ر ض ر ب ك ل ش ي ء و م ل يك ه ا ش ه د ا ن ل ا ا ل ه ا ل ا ا ن ت ا ع وذ ب ك م ن ش ر ن ف س ي و م ن ش ر الش ي ط ان و ش ر ك ه و ا ن ا ق ت ر ف ع ل ى ن. ف س ي س وءا ا و ا ج ر ه ا ل ى م س ل م Allaahumma Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati wal ardhi, Rabba kulli shay in wa maleekahu, ash-hadu an laa ilaaha illaa Anta, a oo u bika min sharri nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa an aqtarifa alaa nafsee soo an, aw ajurrahu ilaa Muslimin. O, Allah, Cunoscator al celor nevăzute și vazute, Creatorul cerurilor și al pământului, Domnul și Posesorul a tot ce exista, mărturisesc că nu este nimeni vrednic de adorare in afara de Tine. Caut refugiu în Tine de răul sufletului meu și de răutatea lui Satan și a ajutoarelor lui. (Îmi caut refugiu în Tine) să-mi aducă răul asupra sufletului meu și să dăuneze oricărui musulman. Sahih At-Tirmii 3/142 and AbuDawud. ب س م الله ال ذ ي ل ا ي ض ر م ع اس م ه ش ي ء ف ي ال ا ر ض و ل ا ف ي الس م اء و ه و الس م يع. ال ع ل يم Bismillaahil-laee laa yadhurru ma as-mihi shay un fil- ardhi wa laa fis-samaa i wa Huwas-Samee ul- Aleem. În Numele lui Allah, in ale Carui Nume este protectie impotriva oricarui rau de pe pamant si din cer, si El este Cel care aude totul si Atoatestiutor (Recita de trei ori în 11 / 18

12 limba arabă). Oricine o va recita de trei ori dimineata, nu va fi afectat de nici o nenorocire pana seara si oricine o recita de trei ori seara nu va fi afectat de nicio nenorocire pana dimineata. [Abu Dawud 4/323, At-Tirmii 5/465, Ibn Majah 2/332, Ahmad. Calea de transmisie a lui Ibn Majah este bună (Hasan), Ibn Baz, p. 39.] ر ض يت بالله ر ب ا و ب ال ا س ل ام د ينا و ب م ح م د ص ل ى الله ع ل يه و س ل م. ن ب ي ا Radheetu billaahi Rabban, wa bil- Islaami deenan, wa bi-muhammadin (sallallaahu alayhi wa sallama) Nabiyyan. Sunt mulțumit cu Allah ca Domn al meu, cu Islamul ca religia mea și cu Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) ca Profet. (Recita de trei ori în limba arabă.) Allah a promis oricui recita aceste cuvinte de trei ori în fiecare dimineață sau seară ca va fi mulțumit in Ziua Învierii. Ahmad 4/337, An-Nasa i, Amalul-Yawm wal-laylah p. 4, Ibn As-Sunni (nr.68), At-Tirmii 5/465. Lanțul său de transmisie este bun (Hasan), Ibn Baz, p. 39. ي ا ح ي ي ا ق ي وم ب ر ح م ت ك ا س ت غ يث ا ص ل ح ل ي ش ا ن ي ك ل ه و ل ا ت ك ل ن ي ا ل ى. ن ف س ي ط ر ف ة ع ي ن Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika astagheeu aslih lee sha nee kullahu wa laa takilnee ilaa nafsee tarfata aynin. O Cel Veșnic Viu, Cel Etern, prin îndurarea Ta Te cheam să-mi indrepti toate afacerile mele. Nu mă lasa (singur) cu 12 / 18

13 sufletul meu nici măcar cat clipirea unui ochi (adică un moment). Lanțul său de transmisie este Sahih, Al-Hakim 1/545, vezi Albani, Sahihut-Targhib wat-tarhib, 1/273. Asbahnaa wa asbahal-mulku lillaahi Rabbil- aalameen, Allaahumma innee as aluka khayra haa al-yawmi: Faahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa a oo u bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba dahu. Am intrat într-o nouă zi și cu ea toată stăpânirea care aparține lui Allah, Domnul a tot ceea ce există. O, Allah, Te rog pentru binele din această zi, pentru biruința, ajutorul, lumina, binecuvântările și îndrumarea ei. Eu caut refugiu in Tine de raul care este in ea si de raul care o urmeaza. Pentru recitarea de seara se spune: Allaahumma innee as aluka khayra haaihil-laylati : O, Allah Te tog pentru binele acestei nopti Abu Dawud 4/322. -Hasan. Vezi si Ibn Al-Qayyim, Zadul- Ma ad 2/273. ا ص ب ح ن ا ع ل ى ف ط ر ة ال ا س ل ام و ع ل ى ك ل م ة ال ا خ ل اص و ع ل ى د ين ن ب ي ن ا م ح م د ص ل ى الله ع ل يه و س ل م و ع ل ى م ل ة ا ب ين ا ا ب ر اه يم ح ن يف ا م س ل ما.و م ا ك ان م ن ال م ش ر ك ين -. Asbahnaa alaa fitratil- Islaami wa alaa kalimatil- ikhlaasi, wa alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu alayhi wa sallama), wa alaa millati abeenaa 13 / 18

14 Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana minal-mushrikeen. We have entered a new day 1 upon e natural religion of Islam, e word of sincere devotion, e religion of our Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him), and e fai of our faer Ibrahim. He was upright (in worshipping Allah), and a Muslim. He was not of ose who worship oers besides Allah. 2 Reference: 1 When you say is in e evening, you should say: Amsa ynaa alaa fitratil- Islaam...: We end is day 2 Ahmad 3/406-7, 5/123, An-Nasa i, Amalul- Yawm wal-laylah (no. 34), At-Tirmii 4/209.. س ب ح ان الله و ب ح م د ه -. Subhaanallaahi wa bihamdihi. Glory is to Allah and praise is to Him. (Recite one hundred times in Arabic ). Reference: Whoever recites is one hundred times in e morning and in e evening will not be surpassed on e Day of Resurrection by anyone having done better an is except for someone who had recited it more. Al-Bukhari 4/2071. ل ا ا ل ه ا ل ا الله و ح د ه ل ا ش ر يك ل ه ل ه ال م ل ك و ل ه ال ح م د و ه و ع ل ى ك ل. ش ي ء ق د ير -. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa alaa kulli shay in 14 / 18

15 Qadeer. None has e right to be worshipped but Allah alone, Who has no partner. His is e dominion and His is e praise and He is Able to do all ings. (Recite ten times 1 in Arabic or one time to ward off laziness.) 2 Reference: 1Allah will write ten Hasanaat (rewards) for whoever recites is ten times in e morning, and forgive him ten misdeeds and give him e reward of freeing ten slaves and protect him from Satan. Whoever recites is ten times in e evening will get is same reward. An-Nasa i, Amalul-Yawm wal-laylah (no. 24). Its chain of transmission is sound (Sahih). Albani 1/272. Abu Hurayrah «fe narrated at e Prophet j said: Allah will write one hundred Hasanat for whoever says There is no God but Allah alone, He has no partner. To Allah is possession of everying, and to Him all praise is. He is Capable of all ings ten times in e morning, and forgive him one hundred misdeeds. He will have e reward of freeing a slave and will be protected from Satan roughout e day unto dusk. Whoever says it in e evening will have e same reward. Ahmad 8/704, 16/293. Its chain of transmission is good (Hasan), Ibn Baz, p Whoever recites is in e morning, will have e reward of freeing a slave from e Children of Isma il. Ten Hasanaat (rewards) will be written for him, and he will be forgiven ten misdeeds, raised up ten degrees, and be protected from Satan until evening. Whoever says it in e evening will have e same reward until morning. Abu 15 / 18

16 Dawud 4/319, 3/957, Ahmad 4/ 60, Ibn Majah 2/331, Ibn Al-Qayyim Zadul-Ma ad 2/388. Its chain of transmission is sound (Sahih). Al-Albani 1/270. ع د د خ ل ق ه : س ب ح ان الله و ب ح م د ه و ر ض ا ن ف س ه و ز ن ة ع ر ش ه و م د اد. ك ل م ات ه -. Subhaanallaahi wa bihamdihi: Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa zinata arshihi wa midaada kalimaatihi. Glory is to Allah and praise is to Him, by e multitude of His creation, by His Pleasure, by e weight of His Throne, and by e extent of His Words. (Recite ree times in Arabic upon rising in e morning.) Reference: Muslim 4/2090. الل ه م إن ي ا س ا ل ك ع ل ما ن اف عا.و ر زقا ط ي با و ع م لا م ت ق ب لا -. Allaahumma innee as aluka ilman naafi an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. O Allah, I ask You for knowledge at is of benefit, a good provision, and deeds at will be accepted. (Recite in Arabic upon rising in e morning.) Reference: Ibn As-Sunni, no. 54, Ibn Majah no Its chain of transmission is good (Hasan), Ibn Al-Qayyim 2/375.. ا س ت غ ف ر الله و ا ت وب ا ل ي ه -. Astaghfirullaaha wa atoobu ilayhi. I seek e forgiveness of Allah and repent to Him. (Recite one hundred times in Arabic during e day.) Reference: Al-Bukhari, cf. Al-Asqalani, Faul-Bari 11/101, Muslim 16 / 18

17 4/2075. ا ع وذ ب ك ل م ات الله الت ام ات م ن ش ر. م ا خ ل ق -. A oou bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaqa. I seek refuge in e Perfect Words of Allah from e evil of what He has created. (Recite ree times in Arabic in e evening.) Reference: Whoever recites is ree times in e evening will be protected from insect stings, Ahmad 2/ 290, An-Nasa i, Amalul-Yawm wal-laylah no. 590, At-Tirmii 3/187, Ibn As-Sunni no. 68. According to Al-Albani, Ibn Majah s (2/266) chain of transmission is sound (Sahih), and following Ibn Baz 45, At-Tirmii s report is good (Hasan). الل ه م ص ل و س ل م ع ل ى ن ب ي ن ا. م ح م د -. Allahumma salli wa sallim alaa nabiyyinaa Muhammadin Oh Allah, we ask you for peace and blessings upon our prophet Muhammad (Recite ten times in Arabic) Reference: The prophet (peace be upon him) said: Who recites blessings upon me 10 times in e morning and 10 times in e evening will obtain my intercession on e Day of Resurrection. At-Tabrani reported is Hadi togeer wi two chain of transmissions. One of em is reliable (Jayyid). See Haiami s Majma Az-Zawa id 10/120, and Al-Albani s Sahih At-Targhib Wat-Tarhib 1/273 ISLAMUL PACEA ETERNA 17 / 18

18 18 / 18

Stabilirea dovezilor referitoare la regulamentul pentru cei care caută ajutor la altcineva în afară de Allah sau a avea încredere în vrăjitori si clar

Stabilirea dovezilor referitoare la regulamentul pentru cei care caută ajutor la altcineva în afară de Allah sau a avea încredere în vrăjitori si clar 1436 Stabilirea dovezilor referitoare la regulamentul pentru cei care caută ajutor la altcineva în afară de Allah sau a avea încredere în vrăjitori si clarvăzători Sheikh ʻAbd Al-ʻAzīz ibn ʻAbd Allah ibn

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Adevarata Religie For Priniting

Adevarata Religie For Priniting Adevărata Religie Abu Amina Bilal Philips 2 Islamul!!!!!!!!!!! 3 Mesajul Islamului!!!!!!!!! 6 Mesajul Falsei Religii!!!!!!!! 11 Universalitatea Islamului!!!!!!! 14 Recunoaşterea Lui Allah!!!!! 16 3 Islamul!

Mai mult

Personalitatea Profetului

Personalitatea Profetului 1436 Personalitatea Profetului (ﷺ) [ روماين Romanian ]Română www.rasoulallah.net Traducere: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Diana Asandei Revizuit de: Mariam Oana 1 شخصية الرسول صىل اهلل عليه

Mai mult

Fără îndoială că cele mai grele clipe prin care trece omul în această viaţă este atunci când îşi pierde unul din familie, rude sau prieteni

Fără îndoială că cele mai grele clipe prin care trece omul în această viaţă este atunci când îşi pierde unul din familie, rude sau prieteni Introducere Cele mai grele clipe prin care trecem în această viaţă sunt fără îndoială, cele în care îi pierdem pe cei dragi. Moartea este o realitate de care nu poate fugi nicio vietate. Moartea reprezintă

Mai mult

Personal Scrisori Scrisori - Adresa Română Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman România. E

Personal Scrisori Scrisori - Adresa Română Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman România. E - Adresa Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Formatul românesc de adresă: Strada,

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

3. Ferice de cel ce rabda ispita

3. Ferice de cel ce rabda ispita Studiul 3 pentru 18 octombrie 2014 «Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.» (Iacov 1:12) 1. Iacov 1:13-14.

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

Cea mai buna provizie pentru ziua judecatii

Cea mai buna provizie pentru ziua judecatii Cea mai buna provizie pentru Ziua Judecatii Hakam bin Adel Al- Aqily خ ي ر ال زاد ا لى يوم المعاد من غير الفريضة على هدي خير العباد ÏŸÎ ÿ^=ìàíè ÿ^=è â= É_ƒ= f=fi v تقديم فضيلة الشيخ: حسن بن عبد االله القعود

Mai mult

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat Studiul 6 pentru 9 februarie 2019 Cei 144.000 sigilaţi sunt prezentaţi în două ocazii paralele: Apocalipsa 7 şi 14:1-5. În prima ocazie, rămân în picioare înaintea iminentei veniri a Mielului. În a doua,

Mai mult

STORY NAME: Young musician COPYRIGHT HOLDER: COPYRIGHT NOTICE: Telefilm Chisinau / OPEN Media Hub Ownership of content belongs to Telefilm Chisinau /

STORY NAME: Young musician COPYRIGHT HOLDER: COPYRIGHT NOTICE: Telefilm Chisinau / OPEN Media Hub Ownership of content belongs to Telefilm Chisinau / STORY NAME: Young musician COPYRIGHT HOLDER: COPYRIGHT NOTICE: Telefilm Chisinau / OPEN Media Hub Ownership of content belongs to Telefilm Chisinau / OPEN Media Hub USAGE TERMS: Share & Adapt - Attribution

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

Sa poti zambi atunci cand suferi

Sa poti zambi atunci cand suferi Derulare automată Carte cu acompaniament muzical 11 Să poţi zâmbi atunci când suferi (Aforisme de viaţă) Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Să poţi zâmbi atunci când

Mai mult

1

1 1 Comportamentul femeii musulmane față de surorile și frații ei din Islam Pagina ################################################################6 Tăfsir Sura Quraysh Pagina ##############################################################16

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

STORY NAME: Being 20: Japanese culture and Game Development in Moldova COPYRIGHT HOLDER: COPYRIGHT NOTICE: Gabriel Encev / OPEN Media Hub Ownership of

STORY NAME: Being 20: Japanese culture and Game Development in Moldova COPYRIGHT HOLDER: COPYRIGHT NOTICE: Gabriel Encev / OPEN Media Hub Ownership of STORY NAME: Being 0: Japanese culture and Game Development in Moldova COPYRIGHT HOLDER: COPYRIGHT NOTICE: Gabriel Encev / OPEN Media Hub Ownership of content belongs to Gabriel Encev / OPEN Media Hub USAGE

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

KGN BSG-T.qxd

KGN BSG-T.qxd A ctivităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat. Folosiţi următoarele gesturi pentru

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Scanned Image

Scanned Image 9- /, Descoperé frumuset,ea sa in 7 Minute! SBHIS DE: DR. NAJI IBRAHIM I EDITAT DE: ANN RUNAYNE I PHIJIEIITAT DE: DR. WASEEM RIAZ Religia lui Adam si a Evei! O singuré religie i un singur mesaj! Din clipa

Mai mult

B1, Fișă - N-am nimic, dar..._c1.indd

B1, Fișă -  N-am nimic, dar..._c1.indd N-am nimic, dar.... Ghid de înțelegere pentru bărbați. Ce spun, de fapt, femeile? Lucrați în perechi! Potriviți cuvintele din coloana A cu semnificația lor din coloana B. A. Ce aud bărbații... c. Bine!.

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T COLCAIE CORUPTIA IN DNA Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, Teodosia Iordachita. Bendei aranjeaza livrarea telefoanelor

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

CAPITOLUL 3 Cum Eliminam Emotiile Si Gandurile Negative In modulul trecut am vorbit despre importanta autocunoasterii si despre ceea ce se intampla da

CAPITOLUL 3 Cum Eliminam Emotiile Si Gandurile Negative In modulul trecut am vorbit despre importanta autocunoasterii si despre ceea ce se intampla da CAPITOLUL 3 Cum Eliminam Emotiile Si Gandurile Negative In modulul trecut am vorbit despre importanta autocunoasterii si despre ceea ce se intampla daca nu pornim pe acest drum, al cunoasterii, al descoperirii

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Lecția 1, 6 Aprilie 2019 Toate își au vremea lor (Eclesiastul 3:1). Dumnezeu a creat timpul și ritmurile care dirijează viața pe Pământ (pentru plante, animale și pentru oameni). Aceste ritmuri sunt identice

Mai mult

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de 12.01.2017 data înregistrării: 27.05.2017 participanţi:

Mai mult

Microsoft Word - 18 Luca Ascultati-L pe Tapul Ispasitor.doc

Microsoft Word - 18 Luca Ascultati-L pe Tapul Ispasitor.doc Ascultati-L pe Tapul Ispasitor Luca 4:1-13 29 februarie anul Domnului 2004 Prima duminica din Postul Pastelui Pastor Michael L. McCoy Predica tradusa de un membru al Bisericii Lutherane Our Redeemer din

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu 18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lucru: nu el era autorul. Doar un singur om ar fi putut

Mai mult

Interior manual religie III_2.indd

Interior manual religie III_2.indd MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Cristina Benga Aurora Ciachir Niculina Filat Mihaela Ghiţiu Ioana Niculae MANUAL PENTRU CLASA A III-A RELIGIE Cultul ortodox SEMESTRUL AL II-LEA Dumnezeu

Mai mult

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Pilla (.1590-1664) Superius I B 6 6 6 6 Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B Re - gi - na ma - - - - - ter, Re - gi - Tenor I B b Re - gi - na ma - - - ter, Re -

Mai mult

Anexa A TEXTE PENTRU COMPOZIȚII ORIGINALE Compozitorii pot selecta PARȚIAL sau INTEGRAL unul din următoarele texte biblice pentru fiecare creație: * 1

Anexa A TEXTE PENTRU COMPOZIȚII ORIGINALE Compozitorii pot selecta PARȚIAL sau INTEGRAL unul din următoarele texte biblice pentru fiecare creație: * 1 Anexa A TEXTE PENTRU COMPOZIȚII ORIGINALE Compozitorii pot selecta PARȚIAL sau INTEGRAL unul din următoarele texte biblice pentru fiecare creație: * 1. Luca 1: 46b-55 Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi

Mai mult

Krefeld

Krefeld Predica de la Krefeld Duminică, 3 septembrie 2017, ora 10 30 Fr. Frank Cuvântul de introducere din Luca 10:21-24: În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: «Tată, Doamne al cerului şi

Mai mult

ConstanŃa Cristescu LITURGHIER DE STRANĂ EdiŃia a II-a revizuită şi adăugită Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu Arad, 2005

ConstanŃa Cristescu LITURGHIER DE STRANĂ EdiŃia a II-a revizuită şi adăugită Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu Arad, 2005 ConstanŃa Cristescu LITURGHIER DE STRANĂ EdiŃia a II-a revizuită şi adăugită Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu Arad, 2005 CUPRINS Cuvânt introductiv...13 PARTEA I: DUMNEZEIASCA LITURGHIE A SFÂNTULUI IOAN

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana Succesiunea evenimentelor profetice Lugau Ianuarie 2016 Pentru ce studiem prorocia? 1 Făgăduinţa binecuvântării Apocalipsa 1,3 2 Dumnezeu ne face cunoscut planurile Sale Deuteronom 30,1 4, Matei 24 şi

Mai mult

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Şcoala Clasa Îndrumător Supraveghetor 1. Toate subiectele

Mai mult

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni 9 luni Courtney Adamo, Esther van de Paal 9 months First published in Great Britain and in the USA in 2017 by Frances Lincoln Children s Books, 74 77 White Lion Street, London N1 9PF, UK QuartoKnows.com

Mai mult

actual.consistent.practic CONEXIUNI SALVATOARE 30 MARTIE 2019 Referința biblică: Apoc. 15:1-4; 20:7-15; 21; 22. Comentariu: Tragedia veacurilor, capit

actual.consistent.practic CONEXIUNI SALVATOARE 30 MARTIE 2019 Referința biblică: Apoc. 15:1-4; 20:7-15; 21; 22. Comentariu: Tragedia veacurilor, capit actual.consistent.practic CONEXIUNI SALVATOARE 30 MARTIE 2019 Referința biblică: Apoc. 15:1-4; 20:7-15; 21; 22. Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolul 42. Pământul, într-o versiune nouă conexiuni salvatoare

Mai mult

EN_VI_2019_Limba_comunicare_test_2_engleza

EN_VI_2019_Limba_comunicare_test_2_engleza EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2019 Test 2 Limbă şi comunicare - Limba engleză Judeţul/sectorul... Localitatea... Unitatea de învățământ... Numele şi prenumele elevului/elevei...... Clasa

Mai mult

rules_ro

rules_ro de Dirk Liekens (reguli in lb. română) În acest joc de strategie, jucătorii luptă pentru a obţine controlul asupra celor mai importante zone din Sumeria antică. Comercianţii sunt utilizaţi pentru a controla

Mai mult

Pentru Dragostea Numelui Lui corectat

Pentru Dragostea Numelui Lui corectat FOR THE SAKE OF THE NAME PENTRU DRAGOSTEA NUMELUI LUI Isaiah 43:10 You are My witnesses, declares the Lord, and My servant whom I have chosen, in order that you may know and believe Me, and understand

Mai mult

OPTICS User Manual v1.3.1

OPTICS User Manual v1.3.1 HCP Full Name (Art 1.01) DISCLOSURE OF PAYMENTS TO HEALTHCARE PROFESSIONALS (HCPs), AND HEALTHCARE ORGANISATIONS (HCOs) Article 2 - Section 2.03 & Schedule 2 & Clause 24 HCPs: City of HCOs: city where

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi-

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi- Satoshi UMENO s manuscript for the Romanian Speech Contest (Acesta este un translator manual.) Kon'ichiwa. Bună ziua. (Oops, versiunea în limba engleză). Kon'ichiwa. (Bună Dimineața.) Gogo, Gogo ( după-amiaza

Mai mult

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathematics Olympiad 2013. Data: 12 martie 2013. Autor: Dan

Mai mult

3check Chapter 04

3check Chapter 04 PREJUDECÃÞI DESPRE ISUS 4 Isus Profetul Iubiþi-vã unii pe alþii Prejudecata despre Bunul învãþãtor 18 Nu-þi lãsa creierul la intrare! D raci ºi subdraci, veniþi cu toþii la ordin! O convocare pãgânã a

Mai mult

DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA – Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales s

DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA – Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales s DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales sa elimine unul, cu mana judecatorului Gheorghe Casandrescu

Mai mult

Microsoft Word - DARUIREA UNUI ZAMBET.doc

Microsoft Word - DARUIREA UNUI ZAMBET.doc Daruirea unui Zambet Odata ce ajungi sa intelegi ca toate lucrurile sunt efemere. Toate lucrurile sunt intr-o continua schimbare. In acest fel, lucrurile care te inspaimanta nu vor fi tot timpul prezente.

Mai mult

Umeno

Umeno 1 Acesta este un translator manual. Kon'ichwa. Hello Oops, versiunea în limba engleză. Kon'ichwa. Bună Dimineata. Gogo, Gogo ( după-amiaza ). Bună ziua. În câțiva ani sau cam asa ceva, avem un telefon

Mai mult

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 4. Dezvoltarea site-urilor si blog-uri

Utilizarea Internetului in Afaceri FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 4. Dezvoltarea site-urilor si blog-uri LABORATOR 4. Dezvoltarea site-urilor si blog-urilor prin intermediul CMS-ului WordPress PREZENTAREA LUCRARII DE LABORATOR Lucrarea de laborator isi propune sa prezinte modul de creare a site-urilor si

Mai mult

Example Title with Registration Microsoft® and Trademark SQL ServerTM

Example Title with Registration Microsoft® and Trademark  SQL ServerTM 802.1x şi NAP 12 aprilie 2010 Cuprins EAP 802.1x Supplicant Pass-through authenticator Authentication server NAP Client Server 802.1x şi NAP 2 Extensible Authentication Protocol Standard IETF (RFC 3748)

Mai mult

Revelaţiile Div PaginaIniţială Viziunile Răpirii, Necazului cel Mare,Orașul Sfânt, și Tronurile lui DUMNEZEU şi a lui satan. Mărturia unei fetițe în v

Revelaţiile Div PaginaIniţială Viziunile Răpirii, Necazului cel Mare,Orașul Sfânt, și Tronurile lui DUMNEZEU şi a lui satan. Mărturia unei fetițe în v Revelaţiile Div PaginaIniţială Viziunile Răpirii, Necazului cel Mare,Orașul Sfânt, și Tronurile lui DUMNEZEU şi a lui satan. Mărturia unei fetițe în vârstă de 8 ani care L-a întâlnit pe Isus Hristos. (Janet

Mai mult

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic 1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aici sunt 3 pasi: 1. Motivatia, de ce vrei sa slabesti

Mai mult

Adunare - SIBIU 19

Adunare - SIBIU 19 Adunare - SIBIU 19.08.2007, 11 00 Ewald Frank [Fr. Daniel: Lăudat şi binecuvântat să fie Numele Domnului. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi, este o zi de sărbătoare pentru noi. Este o zi pe care

Mai mult

Călătorie General General - Esențiale Română Mă puteți ajuta, vă rog? A cere ajutor Vorbiți în engleză? Întreabă dacă vorbește cineva engleză Vorbiți

Călătorie General General - Esențiale Română Mă puteți ajuta, vă rog? A cere ajutor Vorbiți în engleză? Întreabă dacă vorbește cineva engleză Vorbiți - Esențiale Mă puteți ajuta, vă rog? A cere ajutor Vorbiți în engleză? Întreabă dacă vorbește cineva engleză Vorbiți _(limba)_? A întreba dacă o persoană vorbește o anumită limbă Nu vorbesc _(limba)_.

Mai mult

Hyun Bin – descoperirea de sine

Hyun Bin – descoperirea de sine Hyun Bin descoperirea de sine de Carina T. Hyun Bin: Nu m? tem s? m? înrolez la Pu?ca?ii marini Ca actor, voi pre?ui cei doi ani pe care îi voi petrece în armat? f?r? s? profesez. Cred c? va fi o perioad?

Mai mult

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Planificare religie cultul ortodox Autor: ISPAS Liliana Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Corabia Disciplina: Religie ortodoxă Clasa: V-VIII

Mai mult

Microsoft Word - BuscaCosminMugurel_Invatarea ca raspuns la problemele unei comunitati.docx

Microsoft Word - BuscaCosminMugurel_Invatarea ca raspuns la problemele unei comunitati.docx ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE MODELAREA PROCESELOR SOCIALE REFERAT BUSCA COSMIN MUGUREL CIBERNETICA SI ECONOMIE CANTITATIVA ANUL II 1 Invatarea ca raspuns la problemele unei comunitati. "Ce ar fi daca ne-am

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzile adunate. Uită-te la aceste exemple simple despre

Mai mult

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor Să înțelegem textul 1. Completează spațiile libere

Mai mult

Brosura Rigcert_RO

Brosura Rigcert_RO SERVICII DE CERTIFICARE Partener pentru cerificare Noi suntem De ce să lucrezi cu noi? E simplu... Știm că rolul auditurilor este de a vă ajuta să vă îmbunătățiți. Cunoaștem bine cerințele pieței din România.

Mai mult

Web Social FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 2. Dezvoltarea blogurilor prin intermediul WordPress.com PREZE

Web Social FSEGA, UBB Lect.univ.dr. Daniel Mican LABORATOR 2. Dezvoltarea blogurilor prin intermediul WordPress.com PREZE LABORATOR 2. Dezvoltarea blogurilor prin intermediul WordPress.com PREZENTAREA LUCRARII DE LABORATOR Lucrarea de laborator isi propune sa prezinte modul de creare a blogurilor cu wordpress.com. WordPress

Mai mult

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait Ne aflăm în România, singura ţară din lume în care copiii nu se tem de lupi. Anda, lupoaica sfântă, poartă în ea trei pui, dintre care unul este simbolul unei noi ere de pace pentru omenire. Cei răi nu

Mai mult

Instr_prim_2_2017.pmd

Instr_prim_2_2017.pmd L E C Ţ I A O P T Iubire frăţească? Referinţe Geneza 4; Patriarhi și profeţi, pag. 68, 71-79 Text de memorat Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5,9) Obiective

Mai mult

DE LA CONSUMATORI AI IUBIRII, LA LUCRATORI AI EI GHID PRACTIC DE INVATARE SI PRACTICARE A IUBIRII in toate aspectele vietii -Anca Malureanu- 1

DE LA CONSUMATORI AI IUBIRII, LA LUCRATORI AI EI GHID PRACTIC DE INVATARE SI PRACTICARE A IUBIRII in toate aspectele vietii -Anca Malureanu- 1 DE LA CONSUMATORI AI IUBIRII, LA LUCRATORI AI EI GHID PRACTIC DE INVATARE SI PRACTICARE A IUBIRII in toate aspectele vietii -Anca Malureanu- 1 Daca te-ai saturat sa atragi numai incurcaturi si probleme,

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania comunista. Ce s-a ales de vinarsul de Severin Alexandra Georgescu, Odata cu infiintarea judetelor, pe fondul industrializarii nationale rapide,

Mai mult

ERASMUS RO01-KA IULIE 2018 IANUARIE 2019 ACTIVE CITIZENSHIP ÎN CIFRE 6 luni de proiect, 6 clipuri, 7 organizații partenere din 7 țăr

ERASMUS RO01-KA IULIE 2018 IANUARIE 2019 ACTIVE CITIZENSHIP ÎN CIFRE 6 luni de proiect, 6 clipuri, 7 organizații partenere din 7 țăr ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA105-048936 IULIE 2018 IANUARIE 2019 ACTIVE CITIZENSHIP ÎN CIFRE 6 luni de proiect, 6 clipuri, 7 organizații partenere din 7 țări, 7 pagini de internet, 8 stakeholderi, peste 21 activități

Mai mult

Cum creștem copii fericiți – Bianca Gai

Cum creștem copii fericiți – Bianca Gai CUM CREȘTEM COPII FERICIȚI Ghid practic cu jocuri și activități simple Bianca Gai La ce ne ajută aceste jocuri? Beneficii pentru copii: creșterea încrederii în sine exprimarea emoțiilor în mod iubitor

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

Chestionar: TU CUM TE COMPORŢI ONLINE? Propus: STRATULAT ANA; PARFENIE ARSINETA Clasele chestionate: a V-a A, B, a VI-a A,B, a VIII-a B Perioada: mart

Chestionar: TU CUM TE COMPORŢI ONLINE? Propus: STRATULAT ANA; PARFENIE ARSINETA Clasele chestionate: a V-a A, B, a VI-a A,B, a VIII-a B Perioada: mart Chestionar: TU CUM TE COMPORŢI ONLINE? Propus: STRATULAT ANA; PARFENIE ARSINETA Clasele chestionate: a V-a A, B, a VI-a A,B, a VIII-a B Perioada: martie 2013 Scopul: Descoperirea modului în care elevii

Mai mult

Michelle Obama, omagiu emotionant adus starului Disney

Michelle Obama, omagiu emotionant adus starului Disney Michelle Obama, omagiu emotionant adus starului Disney Cameron Boyce, care a murit la 20 de ani FOTO Andreea Neblea, La trei zile dupa ce actorul american Cameron Boyce, star al productiilor Disney Channel,,Jessie"

Mai mult

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà TEST DE LECTURE EN MOLDAVE 1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le

Mai mult

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să faci cu uşurinţă lucrurile pe care alţii le fac greu

Mai mult

CĂTĂLIN VASILOIU TRANSFORM YOUR LIFE! GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI INTERPRETAREA HĂRȚII BAZI COLOANELE DESTINULUI

CĂTĂLIN VASILOIU TRANSFORM YOUR LIFE! GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI INTERPRETAREA HĂRȚII BAZI COLOANELE DESTINULUI CĂTĂLIN VASILOIU TRANSFORM YOUR LIFE! GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI INTERPRETAREA HĂRȚII BAZI COLOANELE DESTINULUI www.catalinvasiloiu.ro Ce este Maestrul Zilei? Maestrul Zilei reprezintă punctul de referință cel

Mai mult

Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura a

Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura a Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura acea afirmat ie vi se potrives te. Nu exista ra spunsuri

Mai mult

Microsoft Word - New Document Microsoft Word

Microsoft Word - New Document Microsoft Word Casa Sindicatelor din Timişoara Sâmbătă - 15 decembrie 2007 1 Ewald Frank Vă salut pe toţi în scumpul Nume al lui Isus Hristos, Domnul nostru! Pentru mine această adunare este o surpriză, dar noi ne-am

Mai mult

Călătorie General General - Esențiale Română Mă puteți ajuta, vă rog? A cere ajutor Vorbiți în engleză? Întreabă dacă vorbește cineva engleză Vorbiți

Călătorie General General - Esențiale Română Mă puteți ajuta, vă rog? A cere ajutor Vorbiți în engleză? Întreabă dacă vorbește cineva engleză Vorbiți - Esențiale Mă puteți ajuta, vă rog? A cere ajutor Vorbiți în engleză? Întreabă dacă vorbește cineva engleză Vorbiți _(limba)_? A întreba dacă o persoană vorbește o anumită limbă Nu vorbesc _(limba)_.

Mai mult