cedo doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "cedo doc"

Transcriere

1 Secţia a treia DECIZIE cu privire la admisibilitatea cererii nr /04 prezentată de Manuela ŞTEFĂNESCU împotriva României Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită la 12 aprilie 2011 întro cameră compusă din Josep Casadevall, preşedinte, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ján Šikuta, Ineta Ziemele, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, judecători, şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie, Având în vedere cererea menţionată anterior, introdusă la 30 martie 2004, Având în vedere observaţiile formulate de guvernul pârât şi cele prezentate ca răspuns de reclamantă, După ce a deliberat în acest sens, pronunţă următoarea decizie: În fapt 1. Reclamanta, Manuela Ştefănescu, este resortisant român, s-a născut în 1943 şi are domiciliul în Bucureşti. Este reprezentată în faţa Curţii de D. Mihai, avocat în Bucureşti. Guvernul român ( Guvernul ) este reprezentat de agentul guvernamental, Răzvan-Horaţiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. A. Circumstanţele cauzei 2. Faptele cauzei, astfel cum au fost prezentate de părţi, se pot rezuma după cum urmează. 3. Printr-o scrisoare din 28 august 2002, reclamanta a adresat Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice (denumită în continuare regia ), în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, o cerere prin care solicita informaţii privind bugetul regiei, sursele acesteia de finanţare, numărul de angajaţi, procentul din bugetul său alocat pentru salariile angajaţilor şi cel alocat pentru investiţii în reţeaua termoenergetică naţională. Regia a primit cererea la 29 august La 10 septembrie 2002, regia i-a comunicat în scris reclamantei refuzul de a-i furniza informaţiile solicitate. Regia preciza că nu se considera obligată de Legea nr. 544/2001 să îi furnizeze informaţiile respective deoarece, în activitatea sa de distribuţie, transport şi furnizare a energie termice pentru apă caldă şi încălzire, nu folosea fonduri publice. Reclamanta a primit răspunsul la 12 septembrie La o dată neprecizată, reclamanta a acţionat în justiţie regia pentru a o obliga să îi comunice în scris informaţiile de interes public pe care pârâta refuzase să i le transmită, deşi era obligată să le comunice în temeiul Legii nr. 544/ Reclamanta a argumentat pentru început că pârâta nu îşi respectase obligaţia prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 de a-i transmite, în termen de 5 zile, refuzul comunicării informaţiilor solicitate. 7. În continuare, reclamanta preciza că, în temeiul art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001, orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice constituie una dintre autorităţile şi instituţiile publice obligate, în temeiul legii, să comunice informaţii acelora care formulează cereri în acest sens. Reclamanta observa că, în mod contrar afirmaţiilor pârâtei, regia se încadra în acest caz, aşa cum reiese din ansamblul hotărârilor Consiliului General al

2 Municipiului Bucureşti prin care diverse sume din bugetul de stat erau alocate regiei cu titlu de subvenţii şi pentru investiţii. Reclamanta a ataşat cererii copiile hotărârilor în cauză. 8. Reclamanta a solicitat, de asemenea, obligarea regiei la plata a lei (aproximativ 125 euro) cu titlu de prejudiciu moral suferit ca urmare a atitudinii societăţii faţă de cererea sa. Aceasta declara că, la primirea răspunsului regiei, s-a simţit umilită, frustrată şi desconsiderată de către o instituţie publică la ale cărei cheltuieli de funcţionare contribuia prin plata taxelor şi impozitelor. Reclamanta preciza că nu s-a simţit luată în serios pe motiv că regia i-a comunicat răspunsul cu întârziere şi că acest răspuns conţinea informaţii incorecte, printre care faptul că regia nu utiliza fonduri publice. 9. Prin hotărârea din 17 februarie 2003, Tribunalul Bucureşti a admis parţial cererea reclamantei şi a obligat regia să comunice informaţiile pe care reclamanta le solicitase la 28 august Instanţa a reţinut că informaţiile respective erau de interes public şi că pârâta era obligată în temeiul Legii nr. 544/2001 să le furnizeze. Instanţa a mai reţinut, în acest sens, că regia a fost înfiinţată în 1990 printr-o decizie a Primăriei Municipiului Bucureşti şi că, pentru realizarea activităţii de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, foloseşte fonduri publice, astfel cum reiese din hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti prezentate de reclamantă împreună cu cererea sa introductivă de instanţă. 10. Instanţa a respins capătul de cerere al reclamantei privind despăgubirile pentru prejudiciul moral pe motiv că nu au fost prezentase dovezi ale prejudiciului. Instanţa a precizat că sarcina probei îi revenea reclamantei, în temeiul art C. civ. 11. Reclamanta a formulat apel împotriva hotărârii, argumentând că îi era imposibil să prezinte dovezile cerute de tribunal în susţinerea capătului de cerere privind prejudiciul moral. Reclamanta a subliniat că cererea sa se baza pe refuzul nemotivat şi contrar legii al unei instituţii publice de a-i comunica informaţii, ceea ce i-a cauzat un disconfort moral din cauză că s-a simţit ignorată, umilită, frustrată şi desconsiderată de această instituţie. Susţinând că era vorba de sentimente care ţin de conştiinţă, al căror caracter real nu putea fi dovedit prin mijloace materiale, reclamanta a subliniat că existenţa unui prejudiciu moral putea fi presupus în acest caz. Pe de altă parte, aceasta a remarcat că însăşi Legea nr. 544/2001 a prevăzut că instanţa poate obliga autoritatea publică ce refuză comunicarea unor informaţii de interes public să plătească despăgubiri cu titlu de prejudiciu moral suferit de persoana căreia i s-a refuzat, în mod nelegal, accesul la informaţiile respective. 12. Prin hotărârea definitivă din 13 octombrie 2003, Curtea de Apel Bucureşti a respins apelul reclamantei, confirmând temeinicia hotărârii pronunţate în primă instanţă. Recunoscând că, conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, instanţele interne aveau competenţa de a obliga autoritatea sau instituţia publică în cauză să furnizeze persoanei respective informaţiile solicitate şi de a obliga autoritatea sau instituţia publică să plătească persoanei vătămate despăgubiri pentru a repara prejudiciul moral şi/sau material suferit, instanţa a constatat că dispoziţia citată anterior nu scutea reclamanta de dovedirea prejudiciului său. Făcând trimitere la art C. civ., conform căruia cel ce face o cerere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească, precum şi la art. 112 alin. (5) din C. proc. civ., care obligă pe cel care depune o cerere de chemare în justiţie la arătarea dovezilor pe care se sprijină capetele de cerere, curtea de apel a precizat că nu era justificată afirmaţia reclamantei potrivit căreia îi era practic imposibil să aducă dovada suferinţelor sale fizice. Instanţa a respins aşadar ca nedovedită cererea reclamantei pentru despăgubirea pentru prejudiciul moral invocat. B. Dreptul şi practica interne relevante 1. Codul civil 13. Dispoziţiile relevante din Codul civil prevăd următoarele: Art Cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească.

3 Art Dovada se poate face prin înscrisuri, prin martori, prin prezumţii, prin mărturisirea unei părţi şi prin jurământ. Art. 998 Orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara. Art. 999 Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa. 14. Jurisprudenţa şi doctrina română consideră în mod unanim că angajarea răspunderii civile delictuale cuprinde reunirea mai multor condiţii, adică existenţa unui prejudiciu, o faptă ilicită, vinovăţia şi un raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. 15. În materie de probe, dispoziţiile dreptului intern nu acordă o valoare probatorie deosebită mijloacelor de probă. Instanţele apreciază liber valoarea fiecăruia dintre ele în funcţie de convingerea lor intimă şi de conştiinţa lor, în lumina tuturor probelor de la dosar. În ceea ce priveşte în special prezumţiile, art C. civ. le defineşte ca fiind consecinţele ce legea sau magistratul trage din un fapt cunoscut la un fapt necunoscut. Doctrina le defineşte ca fiind concluzii logice pe care legea sau magistratul le deduce dintr-un fapt cunoscut în raport cu un fapt necunoscut şi le consideră uneori mijloace de probă indirecte. În schimb, alţi autori nu le consideră mijloace de probă propriu-zise. 2. Codul de procedură civilă 16. Dispoziţiile relevante ale Codului de procedură civilă prevăd următoarele: Art. 112 Cererea de chemare în judecată va cuprinde: [...] 5. arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere [ ] 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 17. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public defineşte principiile care reglementează comunicarea acestor informaţii de către autorităţile statului. În temeiul art. 6 din lege, orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţiile de interes public de la autorităţile şi instituţiile publice. Art. 2 din lege include orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în rândul autorităţilor şi instituţiilor publice având obligaţia sa răspundă în scris, în cel mult 30 de zile, la solicitarea informaţiilor de interes public adresată de o persoană. Art. 7 alin. (2) din lege prevede că refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a comunica informaţiile solicitate se motivează şi se comunică în scris autorului petiţiei în termen de 5 zile de la primirea petiţiei. 18. În cazul refuzului explicit sau tacit al autorităţii sau instituţiei publice de a comunica informaţiile solicitate, persoana care se consideră vătămată de acest fapt poate face plângere la o instanţă internă. În temeiul art. 22 din Legea nr. 544/2001, tribunalul care a fost sesizat cu acţiunea poate obliga autoritatea sau instituţia publică în cauză să furnizeze persoanei respective informaţiile solicitate şi să oblige autoritatea sau instituţia publică să plătească persoanei vătămate daune morale şi/sau patrimoniale. Legea nu prevede nicio condiţie de fond sau de formă pentru introducerea cererii pentru despăgubiri. 4. Practica şi jurisprudenţa relevante în materie de acordare a despăgubirilor pentru prejudiciu moral

4 19. Referitor la nerespectarea dreptului de a obţine informaţii de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001, practica predominantă, aşa cum reiese din numeroasele decizii prezentate de Guvern, este că art. 22 din Legea nr. 544/2001 nu scuteşte persoanele vătămate care solicită despăgubiri pentru prejudiciu moral de prezentarea dovezilor conform prevederilor art C. civ.; altminteri, cererile pentru acordarea de despăgubiri se resping ca nedovedite (a se vedea, printre numeroase decizii, cele pronunţate de Tribunalul Bucureşti la 1 iulie 2009, de Tribunalul Prahova la 4 iulie 2005, de Curtea de Apel Ploieşti la 6 februarie 2009 şi de Tribunalul Buzău la 15 decembrie 2008). Potrivit acestor instanţe, partea vătămată avea obligaţia de a susţine cererea de despăgubiri pentru prejudiciu moral cu probe care demonstrează suferinţa provocată de refuzul contrar legii al unei autorităţi sau instituţii publice de a comunica informaţiile de interes public solicitate (a se vedea, printre altele, decizia nr din 9 decembrie 2009 a Tribunalului Bucureşti) sau cu elemente de fapt şi de drept referitoare la drepturile personale nepatrimoniale vătămate de refuzul respectiv (a se vedea, de exemplu, decizia nr. 1989/2007 a Curţii de Apel Cluj). 20. Alte instanţe care urmează, de asemenea, această abordare predominantă precizează, în deciziile lor, că, în pofida practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului potrivit căreia constatarea încălcării unui drept garantat de convenţie conduce la prezumţia aproape automată a existenţei unui prejudiciu moral care trebuie reparat, în dreptul intern, respectiva prezumţie nu este considerată suficientă exceptând cazul în care este coroborată cu alte elemente de probă pentru a obliga autoritatea sau instituţia publică în cauză să repare prejudiciul invocat de partea vătămată (a se vedea hotărârea nr din 5 noiembrie 2009 şi nr din 6 noiembrie 2009 a Tribunalului Galaţi). 21. Unele instanţe care urmează, de asemenea, abordarea predominantă descrisă la pct. 15 supra au respins ca nedovedite cererile de acordare de despăgubiri pentru prejudiciu moral, după ce au considerat inutile şi apoi le-au respins, cererile prin care partea vătămată solicita dreptul la o evaluare psihiatrică pentru a putea demonstra cuantumul solicitat cu titlu de despăgubire (a se vedea decizia nr. 4 şi nr. 56 din 10 ianuarie, respectiv 2 martie 2005, a Tribunalului Prahova). 22. Hotărârea din 28 februarie 2007 a Tribunalului Bucureşti a obligat pârâta la plata despăgubirilor către persoana căreia i se refuzase cererea de informaţii de interes public. Raţionamentul tribunalului lasă impresia că o constatare a încălcării dreptului la informaţii prevăzut de legislaţia naţională a condus la o prezumţie aproape automată a unui prejudiciu moral care trebuie reparat. Fără a solicita prezentarea unor mijloace de probă materiale, precum mărturii sau expertize în susţinerea prejudiciului moral pe care partea vătămată îl invoca, instanţa a considerat că refuzul nemotivat al pârâtei de a comunica informaţiile respective a adus atingere demnităţii reclamantei. Capăt de cerere 23. Invocând art. 6 şi art. 13 din convenţie, reclamanta se plânge de caracterul inechitabil al procedurii civile care s-a terminat prin hotărârea definitivă a Curţii de Apel Bucureşti din 13 octombrie 2003, precum şi de imposibilitatea rezultată astfel de a i se acorda despăgubiri în urma refuzului nemotivat şi contrar legii al unei instituţii publice de a-i comunica informaţii de interes public. Aceasta denunţă în principal obligaţia pe care i-au impus-o instanţele naţionale de a prezenta dovada prejudiciului moral a cărui despăgubire o solicita. În drept 1. Argumentele părţilor

5 a) Argumentele Guvernului 24. Guvernul susţine că legislaţia naţională obligă pe cel care introduce o acţiune în justiţie să o dovedească, indiferent dacă e vorba de o cerere de reparare a unui prejudiciu moral sau material. În acest sens, Guvernul subliniază că, în temeiul art C. civ. şi art. 112 alin. (5) C. proc. civ., reclamanta era obligată să prezinte instanţelor naţionale informaţii de natură să ducă la convingerea că suferise un prejudiciu moral. Or, reclamanta nu făcut aşa ceva. 25. Guvernul recunoaşte că o stare psihică este greu de dovedit, însă nu consideră că este un lucru imposibil. Astfel, acesta consideră, în primul rând, că situaţia de suferinţă în care reclamanta afirmă că a ajuns în urma refuzului regiei de a-i comunica informaţiile de interes public putea fi justificată prin mijloace de probă dacă această suferinţă ar fi fost exteriorizată. Guvernul adaugă că reclamanta ar fi putut dovedi că atitudinea autorităţii în privinţa ei era menită să o desconsidere sau să o umilească; însă, în opinia acestuia, nu există nicio dovadă în prezenta speţă că regia ar fi avut o astfel de atitudine faţă de reclamantă. În cele din urmă, Guvernul subliniază că reclamanta nu a indicat instanţei niciun interes personal care ar fi fost vătămat de refuzul regiei de a-i comunica informaţiile pe care le solicitase. 26. Guvernul prezintă în sprijinul argumentelor sale opiniile exprimate de diverse instanţe naţionale cu privire la această chestiune în urma unei solicitări care le-a fost adresată prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii. Invitaţi să îşi exprime opinia cu privire la temeinicia practicii aplicate în speţă de Tribunalul Bucureşti şi Curtea de Apel Bucureşti, care au respins ca nedovedită cererea reclamantei de acordare a unei sume pentru prejudiciul moral, majoritatea magistraţilor din diverse sau instanţe naţionale au aprobat practica respectivă, argumentând că acordarea unei despăgubiri era condiţionată, în dreptul intern, de prezentarea unor mijloace de probă materiale şi/sau directe de către persoana care a formulat cererea; magistraţii chestionaţi au subliniat că, în temeiul art C. civ., persoana vătămată care solicita repararea prejudiciului era obligată să facă dovada acestuia, fie că era vorba de un prejudiciu material, fie de unul moral, deoarece acesta din urmă nu putea fi prezumat. Aceştia au reţinut că reclamantul era obligat să prezinte mijloacele de probă pentru a demonstra existenţa unor suferinţe morale şi impactul lor concret asupra persoanei vătămate; aceştia au considerat că o simplă apreciere a instanţelor bazată pe propria lor percepţie asupra universului fizic al individului nu era suficientă. Majoritatea opiniilor au fost însoţite şi/sau ilustrate de exemple din jurisprudenţă (a se vedea supra pct ). 27. Numai Tribunalul Bucureşti a exprimat o opinie contrară, deoarece majoritatea magistraţilor au considerat că persoana care solicită informaţii de interes public nu trebuie să prezinte dovada existenţei unui prejudiciu moral. În opinia acestora, un comportament abuziv al unei autorităţi care, în mod ilegal, nu comunică informaţiile solicitate de către persoana în cauză, raportat la importanţa informaţiilor respective pentru această persoană, constituie temei suficient în dreptul intern pentru acordarea unei despăgubiri pentru prejudiciu moral (supra, pct. 18). b) Argumentele reclamantei 28. În replică, reclamanta contestă argumentele Guvernului. Aceasta susţine că nu dorea să fie scutită de sarcina probei prevăzută la art C. civ., ci că dorea ca această obligaţie să fie stabilită de instanţele naţionale în limite raţionale şi rezonabile, ţinând seama de posibilitatea pe care i-o oferea art C. civ. de a dovedi prejudiciul moral prin prezumţii. Reclamanta susţine că a dovedit, efectuând propriile investigaţii, că regia folosise un argument mincinos pentru a justifica refuzul său de a-i comunica informaţiile solicitate şi subliniază că instanţele au validat respectivele mijloace de probă confirmând faptul că pârâta beneficia de fonduri publice. Contrar afirmaţiilor Guvernului, aceasta consideră că regia a dat

6 astfel dovadă de lipsă de respect şi rea-credinţă manifestate în privinţa sa de o instituţie publică obligată să fie în serviciul cetăţenilor. 29. Reclamanta subliniază că suferinţele s-au materializat sub forma unui disconfort care însoţeşte de regulă sentimentele de umilire, dispreţ şi frustrare. Aceasta a îndurat suferinţe fizice de intensitate moderată pentru care nu a avut nevoie de tratament medical. Nici fizionomia, nici comportamentul său nu au suferit modificări vizibile, observabile de către eventuali martori care ar fi putut atesta situaţia în faţa instanţei. Faptul că a trecut sub tăcere umilirea sa şi nu s-a plâns vecinilor pe care i-ar fi putut cita în instanţă ca martori nu reduce cu nimic caracterul real al suferinţei sale. Recunoscând că nu era vorba despre o suferinţă devastatoare, reclamanta consideră că dispreţul arătat de o instituţie publică ce i-a transmis informaţii neadevărate putea cauza o prezumţie de prejudiciu moral de care instanţele ar fi trebuit să ţină seama. 30. Reclamanta consideră, în general, că demnitatea unei persoane nu trebuie protejată doar atunci când aceasta îşi pierde complet suportul psihic sau fizic ajungând până la sinucidere sau internare într-un azil psihiatric. Aceasta consideră că existenţa unui prejudiciu moral la o victimă a nerespectării unui drept recunoscut de legislaţia naţională din partea unei autorităţi publice nu poate fi respinsă ab initio pe motivul lipsei de probe, ci, din contră, trebuie prezumată într-un mod rezonabil, având în vedere existenţa faptului ilicit în sine. Excluderea prezumţiilor ca dovadă a prejudiciului moral şi solicitarea altor tipuri de dovezi pentru recunoaşterea şi repararea acestuia echivalează, în opinia sa, cu obligarea părţii vătămate la găsirea unor dovezi imposibile şi aduce atingere caracterului echitabil al procedurii. 31. Referitor la exemplele de jurisprudenţă menţionate de Guvern, reclamanta subliniază că, în dreptul intern, obţinerea unei soluţii favorabile sau defavorabile este o chestiune de pură întâmplare, subordonată incertitudinii şi imprevizibilităţii, deoarece depinde de completul de judecată. Reclamanta face trimitere în sprijinul acestei constatări la soluţiile diametral opuse adoptate de diversele complete de judecată ale Tribunalului Bucureşti în cauze similare, aşa cum reiese din exemplele de jurisprudenţă menţionate de Guvern (supra, pct ). În acest sens, susţine că, deşi în majoritatea cazurilor magistraţii naţionali au respins cererea de despăgubire pentru prejudiciu moral ca nedovedită, uneori aceştia au admis-o şi au acordat despăgubiri în acest sens bazându-se exclusiv pe prezumţii, fără a solicita dovezi suplimentare precum mărturii sau expertize (supra, pct. 18). 32. Reclamanta susţine, pe de altă parte, că exemplele de jurisprudenţă menţionate de Guvern demonstrează că acordarea unei despăgubiri pentru prejudiciu moral este foarte rară în caz de nerespectare a obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 554/2001. Aceasta adaugă că, chiar şi în cauzele în care petenţii au făcut eforturi pentru a face demonstraţia probei imposibile, adică atunci când au încercat să îşi susţină cererea de despăgubiri cu alte mijloace de probă, ca de exemplu o expertiză psihiatrică, instanţele nu au considerat utilă şi relevantă prezentarea unei asemenea dovezi, ceea ce nu le-a împiedicat în cele din urmă să respingă cererea de despăgubiri ca nedovedită (supra, pct. 17). Aceasta consideră, la modul general, că practica instanţelor naţionale nu face decât să anuleze fondul dispoziţiilor legale care prevăd posibilitatea, pentru o parte vătămată, de a obţine o despăgubire morală în caz de încălcare a drepturilor sale de către o autoritate sau instituţie publică. 2. Motivarea Curţii 33. Curtea consideră că cererea reclamantei nu este nici incompatibilă cu prevederile convenţiei sau ale protocoalelor sale, nici în mod vădit neîntemeiată ori abuzivă în sensul art a) din convenţie astfel cum a fost modificată prin Protocolul nr. 14. Cu toate acestea, având în vedere intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14, Curtea consideră necesar să examineze din oficiu dacă este necesară aplicarea în speţă a noului criteriu de admisibilitate prevăzut de art b) din convenţia modificată, care prevede următoarele:

7 3. Curtea declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în temeiul art. 34, atunci când apreciază că: [...] b) reclamantul nu a suferit niciun prejudiciu important, cu excepţia cazului în care respectarea drepturilor omului garantate prin convenţie şi prin protocoalele sale impune examinarea pe fond a cererii şi cu condiţia de a nu respinge pentru acest motiv nicio cauză care nu a fost examinată corespunzător de o instanţă naţională. 34. În acest scop, Curţii îi revine sarcina de a examina dacă cele trei condiţii impuse la art b), citat anterior, sunt întrunite în speţă. a) Cu privire la chestiunea dacă reclamantul a suferit un prejudiciu important 35. Curtea reaminteşte că noul criteriu de admisibilitate a fost conceput pentru a-i permite să soluţioneze mai rapid cauzele cu caracter neînsemnat şi astfel să se concentreze pe misiunea sa fundamentală, aceea de a asigura la nivel european protecţia juridică a drepturilor garantate de convenţie şi protocoalele sale adiţionale. Încălcarea unui drept, indiferent de realitatea sa din punct de vedere pur juridic, trebuie să atingă un nivel minim de gravitate pentru a justifica examinarea sa de către o instanţă internaţională. Acest nivel se apreciază în fiecare caz în parte, în funcţie de setul de circumstanţe ale cauzei [a se vedea, mutatis mutandis, Holub împotriva Republicii Cehe (dec.), nr /05, 14 decembrie 2010, Korolev împotriva Rusiei (dec.), nr /05, CEDO 2010-, precum şi Adrian Mihai Ionescu împotriva României (dec.), nr /04, 1 iunie 2010]. 36. Curtea a examinat deja chestiunea absenţei sau nu a unui prejudiciu important din perspectiva unor criterii precum impactul financiar al chestiunii în litigiu sau miza cauzei pentru reclamant. Aceasta a refuzat să echivaleze prejudiciul în sensul art b) cu valoarea obiectului aflat la originea procedurii civile interne, considerând că prejudiciul care rezultă eventual din încălcarea invocată în faţa Curţii este cel care trebuie luat în considerare pentru a stabili dacă art b) se ia sau nu în considerare [a se vedea, mutatis mutandis, Holub (dec.), citată anterior, şi Korolev (dec.), citată anterior]. 37. Aplicând aceste condiţii în speţă, Curtea reţine că ceea ce contează, pentru a stabili dacă reclamanta a suferit sau nu un prejudiciu important în sensul art b), este prejudiciul invocat ca urmare a faptului că instanţele interne i-au respins, în opinia sa în mod incorect, cererea pentru obţinerea unei despăgubiri morale. Reclamanta nu a indicat nici instanţelor naţionale, nici Curţii, în ce mod refuzul regiei de a-i comunica informaţiile pe care le solicitase o afectase personal. Este necesar să se constate că singurul indiciu al amplorii prejudiciului pe care l-ar fi suferit reclamanta este suma a cărei rambursare a solicitat-o instanţelor naţionale pentru prejudiciul moral, respectiv lei (aproximativ 125 euro). În mod cert, este vorba aici de o sumă relativ modică. În aceste condiţii, Curtea consideră că reclamanta nu a suferit niciun prejudiciu important în sensul art b) din convenţie. Rămâne de stabilit dacă următoarele două condiţii sunt îndeplinite. b) Cu privire la chestiunea dacă respectarea drepturilor omului garantate de convenţie şi protocoalele acesteia impune examinarea cererii pe fond 38. Curtea observă că redactarea noului art b) se inspiră din a doua teză a art din convenţie. În trecut, Curtea a considerat, în domeniul acestei ultime dispoziţii, că respectarea drepturilor omului nu necesita continuarea examinării cererii atunci când, de exemplu, chestiuni asemănătoare au fost deja soluţionate în alte cauze care i-au fost sesizate [Léger împotriva Franţei (scoatere de pe rol) (MC), nr /02, pct. 51, CEDO ]. 39. În această privinţă, Curtea subliniază că a fost deja nevoită să judece, din perspectiva diverselor dispoziţii ale convenţiei, chestiunea dificultăţilor întâmpinate de reclamanţi la acordarea unei despăgubiri pentru prejudiciul moral ca urmare a obligaţiei pe care le-au atribuit-o instanţele naţionale de a face dovada prejudiciului invocat.

8 40. Astfel, se reaminteşte că, în cauza Danev împotriva Bulgariei, Curtea a constatat încălcarea art. 5 5 din convenţie, după ce a considerat că abordarea formalistă a instanţelor naţionale, care atribuiseră reclamantului obligaţia de a stabili existenţa unui prejudiciu moral cauzat de detenţia lui ilegală prin dovezi susceptibile să confirme manifestări externe ale suferinţelor lui fizice sau psihologice în decursul detenţiei, avuseseră ca rezultat privarea reclamantului de despăgubirea pe care ar fi trebuit să o obţină pentru detenţia sa nelegală. Curtea a subliniat că motivarea hotărârilor interne nu a ţinut seama de faptul că încălcarea constatată a dreptului fundamental al persoanei în cauză la libertate şi siguranţă putea în sine, în lumina afirmaţiilor acestuia potrivit cărora se afla într-o stare psihologică sensibilizată în timpul detenţiei, să fie reţinută ca element pentru stabilirea unui prejudiciu moral. Curtea a considerat că aplicarea unei asemenea abordări formaliste de către instanţe era în măsură să excludă acordarea unei despăgubiri financiare într-un foarte mare număr de cazuri în care detenţia nelegală era de scurtă durată şi nu era însoţită de o deteriorare vizibilă obiectiv a stării fizice sau psihice a deţinutului (Danev împotriva Bulgariei, nr. 9411/05, pct , 2 septembrie 2010). 41. În domeniul art. 13 din convenţie, Curtea a constatat, în hotărârea Iovtchev împotriva Bulgariei, că formalismul excesiv al instanţelor în privinţa stabilirii prejudiciului moral cauzat de relele condiţii de detenţie a avut ca rezultat privarea acţiunii în răspunderea statului de caracterul său efectiv. În speţa respectivă, Curtea a remarcat că instanţele naţionale nu au considerat că relele condiţii de detenţie la care a fost supus reclamantul fapt demonstrat pe larg ca şi afirmaţiile acestuia mărturisind suferinţele sale, puteau fi reţinute ca elemente pentru stabilirea unui prejudiciu moral. Aceasta a considerat că abordarea respectivă a instanţelor naţionale, care solicitaseră persoanei în cauză să îşi demonstreze suferinţele prin alte mijloace de probă, în special prin mărturii, fără a putea accede la acestea, l-a privat pe reclamant de un recurs efectiv în sensul art. 13 din convenţie (Iovtchev împotriva Bulgariei, nr /98, pct. 146, 2 februarie 2006). 42. În domeniul art. 3 din convenţie, Curtea a subliniat, în cauza Elefteriadis împotriva României, că raţionamentul urmat de instanţele naţionale pentru a respinge cererea prin care reclamantul încerca să obţină repararea suferinţelor îndurate de el în cursul detenţiei cu deţinuţi fumători lăsa impresia că lipsa unor mijloace de probă materiale ale prejudiciului invocat era cea care justificase decizia acestora de a nu acorda despăgubiri. Curtea a considerat că, chiar şi admiţând că în general era sarcina oricărei persoane care introduce o acţiune în justiţie să facă proba susţinerilor sale, nu consideră rezonabil ca, în circumstanţele speţei, să atribuie reclamantului obligaţia de a demonstra temeinicia pretenţiilor sale prin intermediul unor dovezi susceptibile să ateste suferinţele cauzate de detenţia în condiţii contrare art. 3 din convenţie. Curtea a hotărât, încă o dată, că o abordare atât de formalistă era în măsură să excludă acordarea unei despăgubiri în numeroasele cazuri în care detenţia neregulamentară nu era însoţită de o deteriorare vizibilă obiectiv a stării fizice sau psihice a deţinutului (Elefteriadis împotriva României, nr /05, pct. 54, 25 ianuarie 2011). 43. La modul general, Curtea aminteşte că a subliniat în repetate rânduri obligaţia care le revine instanţelor naţionale de a interpreta cerinţele procedurale în mod proporţional şi rezonabil [a se vedea, mutatis mutandis, Stone Court Shipping Company, S.A. împotriva Spaniei, nr /00, pct , 28 octombrie 2003, Pérez de Rada Cavanilles împotriva Spaniei, 28 octombrie 1998, pct. 45, Culegere 1998-VIII, precum şi Miragall Escolano şi alţii împotriva Spaniei, nr /97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 şi 41509/98, pct , CEDO 2000-I). 44. În lumina acestor considerente, ţinând seama de soluţiile pronunţate deja în mai multe rânduri cu privire la aspectul juridic invocat de reclamantă în hotărâri ale căror motivări pot ghida instanţele naţionale în materie (a se vedea, în special, supra, pct ), Curtea consideră că respectarea drepturilor omului nu necesită continuarea examinării acestui capăt de cerere.

9 c) Cu privire la chestiunea dacă respectiva cauză a fost examinată în mod corespunzător de o instanţă internă 45. Al treilea aspect al noului criteriu de admisibilitate are ca obiectiv certitudinea că nicio cerere nu este respinsă de Curte în cazul în care cauza nu a fost examinată în mod corespunzător de o instanţă internă. Curtea a explicat deja ceea ce presupune termenul cauză prin întrebarea dacă examinarea instanţei interne trebuia să aibă efect asupra cauzei (în sensul de cerere, acţiune, pretenţie) pe care persoana în cauză a adus-o în atenţia instanţei respective sau asupra capetelor de cerere pe care le-a înaintat ulterior Curţii. Concluzia a fost că primul sens este cel care trebuie reţinut [Holub (dec.), citată anterior, şi Korolev (dec.), citată anterior]. Este necesar, aşadar, să se cerceteze dacă în speţă cauza care a implicat prezumtiv încălcări ale convenţiei şi protocoalelor acesteia, respectiv cererea prin care reclamanta a acţionat în justiţie regia pentru a o obliga să îi comunice în scris informaţii de interes public care îi fuseseră refuzate iniţial, a făcut obiectul unei examinări judecătoreşti la nivel intern. 46. Se impune constatarea în această privinţă că, pe fond, cauza reclamantei a fost examinată de două instanţe naţionale, de prim grad de jurisdicţie şi de apel. De asemenea, instanţele sesizate au admis cererea reclamantei, obligând regia, în încheierea unei proceduri conforme cu principiul contradictorialităţii, să îi transmită informaţiile solicitate. În aceste condiţii, nu se poate pretinde că nu s-a făcut o examinare corespunzătoare a cauzei reclamantei în conformitate cu prevederile art b) in fine. 3. Concluzie 47. Întrucât cele trei condiţii stabilite la art b) din convenţie astfel cum a fost modificată prin Protocolul nr. 14, sunt întrunite în prezenta cauză, Curtea consideră că respectivul capăt de cerere trebuie declarat inadmisibil în temeiul dispoziţiei menţionate. Pentru aceste motive, Curtea, în unanimitate, Declară cererea inadmisibilă. Marialena Tsirli Josep Casadevall Grefier adjunct Preşedinte

Documentul a fost pus la dispoziţie cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii din România ( şi al Institutului European din Ro

Documentul a fost pus la dispoziţie cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii din România (  şi al Institutului European din Ro Documentul a fost pus la dispoziţie cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii din România (www.csm1909.ro) şi al Institutului European din România (www.ier.ro). Permisiunea de a republica această

Mai mult

Instanţa de fond: Judecătoria Economică de Circumscripţie Dosarul nr

Instanţa de fond: Judecătoria Economică de Circumscripţie Dosarul nr Dosarul nr. 3ra-1288/16 Instanţa de fond: Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău V. Jomiru-Niculiţă Instanţa de apel: CA Chişinău M. Ciugureanu, Gr. Daşchevici, Iu. Cotruţă Î N C H E I E R E 28 septembrie 2016

Mai mult

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Mai mult

Prima instanţă:

Prima instanţă: prima instanţă: I. Ţonov (Judecătoria Căuşeni) instanţa de apel: E. Secrieru, A. Parpalac, S. Leu (Curtea de Apel Bender) D E C I Z I E dosarul nr. 3ra-522/14 11 iunie 2014 mun. Chişinău Colegiul civil,

Mai mult

Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 ma

Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 ma Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 mai 2017 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de

Mai mult

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Muruianu D E C I Z I E 11 mai 2016 mun. Chişinău Colegiul

Mai mult

C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL

C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL dosar nr. 1766/105/2013 Lege 134/2010 R1- CONTESTAȚIILE

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevede

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevede Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 64g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 201/1 alin. (1) lit. c) din Codul penal,

Mai mult

Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/neteme

Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/neteme Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/netemeinice, daunele morale presupun o atingere adusă integrității

Mai mult

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - Decizie nr. 9/2010 din 15/11/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 01/06/2011 Dosar nr. 10/2010 Sub preşedinţia doamnei judecător

Mai mult

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019: R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Admi

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019: R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Admi Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019:034.000049 R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Nr. operator de date cu caracter

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 83g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 134 alineatul (1) din Codul cu privire la știință și

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitate

Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitate Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitatea nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul

Mai mult

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

DECIZIE Nr. 634/2018 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 296^27 alin. (1) lit. e) și ale art.

DECIZIE Nr. 634/2018 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 296^27 alin. (1) lit. e) și ale art. DECIZIE Nr. 634/2018 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 296^27 alin. (1) lit. e) și ale art. 296^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Mai mult

prima instanță: S.Bleșceaga instanța de apel: N.Budăi, I.Cimpoi, A.Minciună dosarul nr.3ra-810/14 D E C I Z I E 23 iulie 2014 mun. Chișinău Colegiul c

prima instanță: S.Bleșceaga instanța de apel: N.Budăi, I.Cimpoi, A.Minciună dosarul nr.3ra-810/14 D E C I Z I E 23 iulie 2014 mun. Chișinău Colegiul c prima instanță: S.Bleșceaga instanța de apel: N.Budăi, I.Cimpoi, A.Minciună dosarul nr.3ra-810/14 D E C I Z I E 23 iulie 2014 mun. Chișinău Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

Mai mult

DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi neachitate până la data intrării în vigoare a pr

DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei şi neachitate până la data intrării în vigoare a pr DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi" din cuprinsul prevederilor art. 3 alin.

Mai mult

dosarul nr. 2ra-522/13 prima instanţă: V. Ghedreuţan instanţa de apel: N. Marveeva, N. Chircu, V. Harmaniuc D E C I Z I E 25 aprilie 2013 mun. Chişină

dosarul nr. 2ra-522/13 prima instanţă: V. Ghedreuţan instanţa de apel: N. Marveeva, N. Chircu, V. Harmaniuc D E C I Z I E 25 aprilie 2013 mun. Chişină dosarul nr. 2ra-522/13 prima instanţă: V. Ghedreuţan instanţa de apel: N. Marveeva, N. Chircu, V. Harmaniuc D E C I Z I E 25 aprilie 2013 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

taxe si impozite.mdi

taxe si impozite.mdi Capitolul I. Impozitul pe profit 1. Sfera de cuprindere a impozitului 1. Impozit suplimentar pe profit. Societăţi comerciale divizate. Absenţa profitului. Neimpozitare C. proc. fisc., republicat, art.

Mai mult

Hotarare din 21/04/2009 in cauza Raducu impotriva Romaniei (Cererea nr /01)

Hotarare din 21/04/2009 in cauza Raducu impotriva Romaniei (Cererea nr /01) SECŢIA A TREIA CAUZA RĂDUCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 70787/01) HOTĂRÂRE STRASBOURG 21 aprilie 2009 Hotărârea devine definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 2 din convenţie. Aceasta poate suferi

Mai mult

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ:

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ: La ce vă folosesc căile de atac şi care sunt acestea Acestea vă dau posibilitatea să îndreptaţi greşelile săvârşite de instanţele de judecată, prin aducerea lor la cunoştinţa instanţelor superioare, care

Mai mult

Microsoft Word J0007.doc

Microsoft Word J0007.doc HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 DECEMBRIE 1968 1 Comisia Comunităţii Economice Europene împotriva Republicii Italiene Cauza 7/68 În cauza 7/68, COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, reclamantă, reprezentată de consilierul

Mai mult

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL D

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL D ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal 050091 SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL Destinatar: FIRICEL ALEXANDRU CU DOM. ALES sector 4,

Mai mult

Hotărâre din 07/02/2008 în Cauza Serbanescu impotriva Romaniei (cererea nr /04)

Hotărâre din 07/02/2008 în Cauza Serbanescu impotriva Romaniei (cererea nr /04) Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuand in cadrul unei camere formate din: Bostjan M. Zupancic, presedinte, Corneliu Birsan, Elisabet Fura-Sandstrom, Alvina Gyulumyan, David Thor

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Regimul juridic.indd

Regimul juridic.indd Cosmin Radu Mitroi Judecător la Judecătoria Alexandria Regimul juridic internaţional al protecţiei atmosferei Capitolul VI Rolul instanţelor naţionale în cadrul regimului juridic internaţional al schimbărilor

Mai mult

FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil,

FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil, FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art. 5-23 NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil, guvernând atât faza judecăţii, cât şi faza executării

Mai mult

Drept constituţional şi Instituţii politice II prof. Mircea CRISTE prof. univ. dr. Mircea CRISTE

Drept constituţional şi Instituţii politice II prof. Mircea CRISTE prof. univ. dr. Mircea CRISTE Drept constituţional şi Instituţii politice II prof. Mircea CRISTE prof. univ. dr. Mircea CRISTE Drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor 1. Libertățile fundamentale 1.1.- Dreptul la viaţă

Mai mult

Prima instanţă:

Prima instanţă: dosarul nr. 2r-930/14 D E C I Z I E 08 octombrie 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedintele şedinţei, judecătorul

Mai mult

Microsoft Word - decizie_457_a.doc

Microsoft Word - decizie_457_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

Cod ECLI ECLI:RO: CACLJ:2017: Dosar nr. xxxx/117/2016 R O M A N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A II - A CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. xx/2017

Cod ECLI ECLI:RO: CACLJ:2017: Dosar nr. xxxx/117/2016 R O M A N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A II - A CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. xx/2017 Cod ECLI ECLI:RO: CACLJ:2017: 041.000066 Dosar nr. xxxx/117/2016 R O M A N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A II - A CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. xx/2017 Sedinta camerei de consiliu din data de 02 Noiembrie

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2116_a.doc

Microsoft Word - decizie_2116_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030084, România Tel: +4 021.310.46.41 Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42 www.cnsc.ro În

Mai mult

BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere

BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere de hartuire sexuala. Bucurica, o vedeta a protestelor

Mai mult

untitled

untitled CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3,..., România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro În conformitate

Mai mult

prima instanţă: V. Sandu dosarul nr. 3ra-856/17 instanţa de apel: M. Guzun, N. Simciuc, Iu. Cotruţă ÎNCHEIERE 6 septembrie 2017 mun. Chişinău Colegiul

prima instanţă: V. Sandu dosarul nr. 3ra-856/17 instanţa de apel: M. Guzun, N. Simciuc, Iu. Cotruţă ÎNCHEIERE 6 septembrie 2017 mun. Chişinău Colegiul prima instanţă: V. Sandu dosarul nr. 3ra-856/17 instanţa de apel: M. Guzun, N. Simciuc, Iu. Cotruţă ÎNCHEIERE 6 septembrie 2017 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al

Mai mult

untitled

untitled C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data:... 2007 Prin contestaţia nr.... din 31.05.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.... din 01.06.2007, depusă de S.C.... S.A., cu

Mai mult

Agrispedition dec 280

Agrispedition dec 280 ROMANIA CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR nr../ /2007-2008 DECIZIA CIVILA NR. 280 Sedinta publica din.2008 PRESEDINTE.. JUDECATOR JUDECATOR GREFIER.. Pe rol fiind

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/2008 Dosar nr. 69/2007 Sub preşedinţia domnului prof.

Mai mult

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu Cuprins CUPRINS Tema 1 1 Noțiuni generale privind procesul penal și dreptul procesual penal Tema 2 4 Principiile fundamentale ale procesului penal Tema 3 29 Participanții în procesul penal Organele judiciare

Mai mult

DREPTURILE OMULUI 1. Dreptul de proprietate: a. se regăsește în conținutul propriu-zis al Convenției Europene a Drepturilor Omului; b. se regăsește în

DREPTURILE OMULUI 1. Dreptul de proprietate: a. se regăsește în conținutul propriu-zis al Convenției Europene a Drepturilor Omului; b. se regăsește în DREPTURILE OMULUI 1. Dreptul de proprietate: a. se regăsește în conținutul propriu-zis al Convenției Europene a Drepturilor Omului; b. se regăsește în textul Protocolului adițional la Convenția Europeană

Mai mult

ECHR

ECHR CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS SECŢIUNEA A PATRA CAUZA DAVID c. MOLDOVEI (Cererea nr. 41578/05) HOTĂRÂRE STRASBOURG 27 noiembrie

Mai mult

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal 050091 SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL Destinatar: FIRICEL ALEXANDRU sector 4, Bucuresti,

Mai mult

Hotărâre din 20/12/2007 în Cauza Iosif si altii impotriva Romaniei (cererea nr /03)

Hotărâre din 20/12/2007 în Cauza Iosif si altii impotriva Romaniei (cererea nr /03) Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a III-a), statuand in cadrul unei camere formate din: domnii B.M. Zupancic, presedinte, C. Birsan, doamna A. Gyulumyan, domnii E. Myjer, David Thor Bjorgvinsson,

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art.

3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. 3 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Mai mult

Microsoft Word - RPMC de publicat.docx

Microsoft Word - RPMC de publicat.docx REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURILE DE MONITORIZARE FINANCIARĂ ȘI DE LUARE A DECIZIILOR DE SANCŢIONARE A CLUBURILOR LICENŢIATE DE LIGA I București 2018 P 1 P 2 CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1

Mai mult

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul

Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicul Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei publicului PHARE/2005/017-553.01.02/02/34 Ghid de evaluare

Mai mult

ROMÂNIA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Dosar nr.537d/2014 DECIZIA Nr.669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilo

ROMÂNIA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Dosar nr.537d/2014 DECIZIA Nr.669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilo ROMÂNIA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ Dosar nr.537d/2014 DECIZIA Nr.669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.9 alin.(1) şi (2) din Legea învăţământului nr.84/1995,

Mai mult

cedo doc

cedo doc SECŢIA A TREIA CAUZA CALMANOVICI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 42250/02) HOTĂRÂRE STRASBOURG din 1 iulie 2008 HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ 01/10/2008 Hotărârea devine definitivă în condiţiile prevăzute la articolul

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

Numar dosar �����

Numar dosar ����� DOSAR NR. suplinirea consimțământului pârâtului în vederea deplasării in străinătate a minorei Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.. din 21.04.2015 reclamanta UAC a chemat în judecată

Mai mult

Minuta_Contencios I_2014_portal

Minuta_Contencios I_2014_portal În conformitate cu prevederile art. 26 ind. 1 din Hotărârea nr. 387/22.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti s-a încheiat prezenta minută cu ocazia întâlnirii

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

TRIBUNALUL BOTOŞANI

TRIBUNALUL BOTOŞANI TRIBUNALUL BOTOŞANI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE PE ANUL 2008 Biroul de informare şi relaţii publice asigură, legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de

Mai mult

DREPT PROCESUAL PENAL

DREPT PROCESUAL PENAL I. Recidiva postcondamnatorie (după condamnare) a. Noţiune; b. Condiţii; c. Aplicarea pedepsei. II. Intenţia. Forme si modalităţi. DEFINITIVI - Drept Penal III. Speţă Tribunalul a condamnat pe inculpat

Mai mult

Anulare proces verbal de contraventie Tribunalul MEHEDINTI Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:017.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A TRIBUNALUL M SECȚIA

Anulare proces verbal de contraventie Tribunalul MEHEDINTI Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:017.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A TRIBUNALUL M SECȚIA Anulare proces verbal de contraventie Tribunalul MEHEDINTI Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:017.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A TRIBUNALUL M SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C ADMINISTRATIV ȘI FISCAL DECIZIA

Mai mult

Dosar nr. xxxxxx ROMANIA TRIBUNALUL xxxxxxxxx SENTINTA CIVILA NR. 439 Sedinta publica din data de xx.xx.xxxx Tribunalul compus din: PRESEDINTE -xxxxxx

Dosar nr. xxxxxx ROMANIA TRIBUNALUL xxxxxxxxx SENTINTA CIVILA NR. 439 Sedinta publica din data de xx.xx.xxxx Tribunalul compus din: PRESEDINTE -xxxxxx Dosar nr. xxxxxx ROMANIA TRIBUNALUL xxxxxxxxx SENTINTA CIVILA NR. 439 Sedinta publica din data de xx.xx.xxxx Tribunalul compus din: PRESEDINTE -xxxxxxxx GREFIER - xxxxxxx Pe rol judecarea cauzei de contencios

Mai mult

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013

Microsoft Word - procedura_udroiu_2013 Cuprins Abrevieri... XVII TITLUL I. PARTEA GENERALĂ... 1 Capitolul I. Scopul procesului penal... 1 Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului penal... 3 Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 alin. (3) din Codul de procedură penală (suspendarea

Mai mult

Microsoft Word - Mangu_Florin_Raspunderea_civila.doc

Microsoft Word - Mangu_Florin_Raspunderea_civila.doc Răspunderea civilă. Constantele răspunderii civile 355 Cuprins PARTEA I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ȘI RĂSPUNDEREA CIVILĂ... 5 TITLUL I. DE LA RĂSPUNDEREA SOCIALĂ LA RĂSPUNDEREA

Mai mult

TA

TA 1.10.2015 A8-0140/ 001-026 AMENDAMENTE 001-026 depuse de Comisia pentru afaceri juridice Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg A8-0140/2015 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Mai mult

Hotărâre din 29/07/2008 în Cauza Oancea si altii impotriva Romaniei (cererea nr. 5984/02)

Hotărâre din 29/07/2008 în Cauza Oancea si altii impotriva Romaniei (cererea nr. 5984/02) Curtea Europeana a Dreptu rilor Omului (Sectia a treia), statuand in cadrul unei camere compuse din: Josep Casadevall, presedinte, Corneliu Birsan, Bostjan M. Zupancic, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis

Mai mult

Prima instanţă: Judecătoria Orhei (jud. V. Varaniţă) Instanţa de apel: Curtea de Apel Chişinău (jud. N. Budăi, V. Pruteanu, I. Muruianu) DECIZIE Dosar

Prima instanţă: Judecătoria Orhei (jud. V. Varaniţă) Instanţa de apel: Curtea de Apel Chişinău (jud. N. Budăi, V. Pruteanu, I. Muruianu) DECIZIE Dosar Prima instanţă: Judecătoria Orhei (jud. V. Varaniţă) Instanţa de apel: Curtea de Apel Chişinău (jud. N. Budăi, V. Pruteanu, I. Muruianu) DECIZIE Dosarul nr.2r-212/16 23 martie 2016 mun. Chişinău Colegiul

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Dosar nr. 9258/117/2013 Î N C H E I E R E Şedinţa public

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Dosar nr. 9258/117/2013 Î N C H E I E R E Şedinţa public R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Dosar nr. 9258/117/2013 Î N C H E I E R E Şedinţa publică din data de 24 noiembrie 2014 Instanţa constituită

Mai mult

decizia

decizia DECIZIA nr 407/2012 privind solutionarea contestatiei formulata de SC XSRL, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin Serviciul solutionare

Mai mult

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26 Cod poştal 70025 Tel: +0232/213332 Fax: +0232/219899

Mai mult

Microsoft Word - decizie_92_a.doc

Microsoft Word - decizie_92_a.doc xxxxxxxxxxxxxx CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

DEZASTRUL ICCJ AJUNGE LA CEDO – Colosal: peste 170 de hotarari pronuntate de Inalta Curte cu incalcarea legii iau drumul spre CEDO. Agentul guvernamen

DEZASTRUL ICCJ AJUNGE LA CEDO – Colosal: peste 170 de hotarari pronuntate de Inalta Curte cu incalcarea legii iau drumul spre CEDO. Agentul guvernamen DEZASTRUL ICCJ AJUNGE LA CEDO Colosal: peste 170 de hotarari pronuntate de Inalta Curte cu incalcarea legii iau drumul spre CEDO. Agentul guvernamental avertizeaza CCR despre efectele deciziilor ICCJ pronuntate

Mai mult

Ciurea_Andreea_Fise_de_procedura_civila_PAGINAT_.mdi

Ciurea_Andreea_Fise_de_procedura_civila_PAGINAT_.mdi Andreea CIUREA FIŞA nr. 1 3 FIŞE DE PROCEDURĂ CIVILĂ Universul Juridic Bucureşti -2013- 4 Aplicarea legii penale în timp Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L. Copyright 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Microsoft Word - codul_muncii

Microsoft Word - codul_muncii Cuprins Codul muncii... 1 Index... 101 Legislație conexă... 107 1. Legea nr. 62/2011 a dialogului social (extras)... 107 2. Ordinul Ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea

Mai mult

DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală Pub

DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală Pub DECIZIA Nr.243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.341 alin.(9) din Codul de procedură penală Publicată în Monitorul Oficial nr.429 din 30.05.2019 Valer

Mai mult

h_21.doc

h_21.doc HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE cu privire la interpretarea art. 114 din Constituţia Republicii Moldova Nr.21 din 23.06.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.45/24 din 10.07.1997 * * * În numele Republicii

Mai mult

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc

Microsoft Word - Tematica si bibiografie Abs INM DP+DPP.doc TEMATICA pentru susţinerea examenului de absolvire INM 2015 DREPT PENAL I. PARTEA GENERALĂ 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1.1. Principii generale; 1.2. Aplicarea legii penale în spațiu; 1.3.

Mai mult

ORDONANTA LUI LICU, GREU DE ADMIS – Judecatoria Slatina discuta cererea Procurorului General Bogdan Licu de emitere a unei ordonante presedintiale pen

ORDONANTA LUI LICU, GREU DE ADMIS – Judecatoria Slatina discuta cererea Procurorului General Bogdan Licu de emitere a unei ordonante presedintiale pen ORDONANTA LUI LICU, GREU DE ADMIS Judecatoria Slatina discuta cererea Procurorului General Bogdan Licu de emitere a unei ordonante presedintiale pentru interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre

Mai mult

Dosar nr

Dosar nr Dosar nr. /2010 R O M Â N I A TRIBUNALUL SUCEAVA SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL ÎNCHEIEREA nr. 4512 ŞEDINŢĂ PUBLICĂ DIN 08.11.2010 PREŞEDINTE : GREFIER : Pe rol pronunţarea asupra

Mai mult

Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Art.1 Valoarea taxei arbitrale (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbit

Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Art.1 Valoarea taxei arbitrale (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbit Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Art.1 Valoarea taxei arbitrale (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Dolj, denumită în continuare Curtea de Arbitraj,

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Mold

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Mold Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ AVIZ privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă 17 2014-08-26 Guvernul României pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Monitorul Oficial al României nr 629 din 2014-08-27

Mai mult

Statistici judiciare Tribunalul Funcției Publice 1. Activitatea generală a Tribunalului Funcţiei Publice Cauze introduse, cauze soluţionate, cauze afl

Statistici judiciare Tribunalul Funcției Publice 1. Activitatea generală a Tribunalului Funcţiei Publice Cauze introduse, cauze soluţionate, cauze afl 1. Activitatea generală a Tribunalului Funcţiei Publice Cauze introduse, cauze soluţionate, cauze aflate pe rol (2005-2009) 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 Cauze introduse Cauze soluţionate

Mai mult

Jurisprudenta

Jurisprudenta România Curtea de Apel Cluj Comisia de examinare Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instanńele judecătoreşti arondate CurŃii de Apel Cluj 13-14 ianuarie 2012 Baremele de corectare

Mai mult

019710BR

019710BR Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Brăila Str. Delfinului Nr.1, Brăila Tel: +0239619900, Fax: +0239619992 e-mail:

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA DECIZIA nr.794 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 1 alin.(1 1 )-(1 4 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - UJ_Ticlea-Concedierea paginat.docx

Microsoft Word - UJ_Ticlea-Concedierea paginat.docx ALEXANDRU ŢICLEA Academy of Romanian Scientists Splaiul Independenţei 54, 05009 Bucharest Romania Associated member Concedierea 3 CONCEDIEREA Teorie şi jurisprudenţă Universul Juridic Bucureşti 2013 4

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

FOURTH SECTION

FOURTH SECTION CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS SECŢIUNEA A PATRA CAUZA MOLDOVAHIDROMAŞ c. MOLDOVEI (Cererea nr. 30475/03) HOTĂRÂRE STRASBOURG 27

Mai mult

Modificările Codului muncii (III). Probleme privind concediile de odihnă: clarificări parţiale

Modificările Codului muncii (III). Probleme privind concediile de odihnă: clarificări parţiale Modificările Codului muncii (III). Probleme privind concediile de odihnă: clarificări parţiale Horațiu Sasu, jurist și economist, consultant în afaceri în Sibiu Modificările Codului muncii elimină prevederea

Mai mult