FDA Gellert

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FDA Gellert"

Transcriere

1 FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE Adresa: P-ţa 25 Octombrie nr. 1 Localitate: Satu Mare Cod postal: Tara: ROMÂNIA Persoana de contact: ing. Pop Mircea Telefon: ; , 516, Fax: Adresa/ele de internet (daca este cazul): Adresa Autoritatii contractante: P-ţa 25 Octombrie nr.1, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante ministere ori alte autoritaţi publice centrale servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau aparare local ordine publică/siguranta naţională agenţii naţionale mediu autorităţi locale economico-financiare alte institutii guvernate de legea publică sanatate institutie europeană/organizaţie internationala construcţii şi amenajarea teritoriului altele (specificati) protectie socială cultura, religie si actv. recreative educaţie altele (specificaţi) Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante DA NU Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: Primăria municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, Serviciul investiţii, cam. 36 la adresa mai sus menţionată altele: (specificati / adresa/fax/interval orar) Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: Ora limita : 12:00 Adresa : P-ţa 25 Octombrie nr.1, Registratura Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : I.c. Căi de atac : Institutia responsabila pentru solutionare contestatie Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: str. Stavropoleos nr. 6 Localitatea: Bucureşti, sector 3 Cod postal: Tara: România Telefon: Adresa internet: Fax: I.d.Sursa de finantare : Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit BUGET LOCAL Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA NU Daca DA, faceti referire la proiect/program 1

2 II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract: Modernizare str. Gellert Sandor II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării (a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii Execuţie Proiectare şi execuţie Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă Principala locatie a lucrarii Str. Gellert Sandor, municipiul Satu Mare Cod CPV Cumpărare Leasing Închiriere Cumparare in rate Principalul loc de livrare Categoria serviciului Se specifica din care categorie de servicii apartine obiectul contractului fie din Anexa 2A, fie din Anexa 2B da nu Principalul loc de prestare Cod CPV/CPSA / Cod CPV/CPSA / II.1.3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziţie publică: Încheierea unui acord cadru II.1.4) Durata contractului de achizitie publica Ani 12 luni (de la atribuirea contractului) zile Sau Incepand cu / / (zz/ll/aaaa/) II.1.5) Oferte alternative sunt acceptate DA NU II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total lucrari: lucrări de drumuri şi trotuare, lucrări de reţele de utilităţi (apă, canal, gaz, electrice, inclusiv iluminat public), lucrări de amenajări urbanistice şi spaţii verzi - conform caietului de sarcini II.2.2) Optiuni (daca exista) DA NU Daca exista, descrierea acestor optiuni: III: PROCEDURA III.1) Procedura selectata Licitatie deschisa Licitatie restransa Licitatie restransa accelerata Dialog competitiv Negociere cu anunt de participare Negociere fara anunt de participare Cerere de oferta Concurs de soluţii III.2) Etapa finala de licitatie electronica DA NU Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica III.2.) Legislatia aplicata (se completeaza cu legislatia in vigoare aferenta achizitiilor publice OUG 34/2006; HG 925 /2006, dupa caz, alte acte normative, Ordin ANRMAP nr.155/

3 IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului Declaratii privind eligibilitatea Cerinta obligatorie: Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 12A [Ord. nr. 155/2006] Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă şi indeplinirea obligatiilor Cerinta obligatorie: Formularul 12B şi 12C [Ord. 155/2006], certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor (formulare-tip Solicitat Nesolicitat eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident) la data de : - Certificat DGFPCFS [bugetul de stat] - Certificat de la Primărie- taxele şi impozitele locale [bugetul local] IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Persoane juridice/fizice romane IV. 3.) Situatia economico-financiara Informatii privind situatia economico-financiara Solicitat Nesolicitat Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată. Pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. - Situatia financiara conform bilanţului contabil la Bilantul contabil din anul 2006, până în luna decembrie inclusiv, vizat si inregistrat de organele competente din care rezultă: C(f) = [V(r) x F(r) Vlce] + Lcn + Dp, trebuie să fie pozitiv Pentru persoane juridice străine se acceptă orice act doveditor privind situaţia financiară şi capacitatea de a susţine investiţia, eliberat de organele competente din ţara de origine a operatorului economic. Autoritatea contractanta stabileşte ca cerintă minimă pentru urmatorii indicatori: Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: să fie mai mare de lei = Euro (1 euro = 3,2725 la ) IV.4.) Capacitatea tehnica si sau profesională Informatii privind capacitatea tehnica 1. Asigurarea calităţii lucrărilor [obligativitatea prezentării dosarului privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a Solicitat Nesolicitat calităţii]. Se solicită prezentarea Planului calităţii propus pentru obiectivul de investiţie, vizat de persoane atestate de MTCT (MLPTL) sau de instituţii echivalente din ţara de origine a ofertantului [ISO 9001]. 2. Experienţă similară 3

4 Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani, conform formularului nr. 12F [Ord. 155/2006]: Se solicită cel puţin trei lucrări similare [cod ] în valoare de cel puţin lei RON = Euro, cumulat. Orice fisa referitoare la un contract incheiat cu un beneficiar/client din România trebuie să fie insoţită de recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv. 3. Recomandări din partea altor beneficiari/clienti [minimum 3] Recomandarea trebuie sa precizeze cel putin următoarele aspecte: a) modul de indeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv; b) dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor au fost inregistrate: - neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări; - cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a contractantului; - recepţii amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate. Recomandările aferente lucrărilor executate pentru beneficiari/clienti din Romania trebuie să fie vizate de Inspectoratul de Stat in Constructii. 4. Resurse tehnice conform formularului nr.12h [Ord. 155/2006]. Autoritatea contractantă stabileşte ca cerinţă minimă, asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotări care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrări. Ofertantul va prezenta contracte de colaborare cu staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice, laborator autorizat pentru determinarea gradului de compactare a patului drumului, laboratoare autorizate şi agreate de MTCT sau de instituţii echivalente din ţara de origine a ofertantului. 5. Resurse umane conform formularului nr.12i [Ord. 155/2006]. Autoritatea contractanta stabileşte, ca cerinta minima, asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari după cum urmează: se anexează declaraţia care conţine informaţii privind numărul mediu în ultimele 12 luni a personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere, precum şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului. Fişa cu dotarea personalului permanent va nominaliza: şeful de şantier, şeful de şantier adjunct, responsabil tehnic cu execuţia atestat MTCT sau de alte organisme similare din tara 4

5 de origine a ofertantului. Ofertantul trebuie să fie atestat ANREE pentru lucrări în reţele electrice (0,4 KV) şi să fie atestat în lucrări de reţele de instalaţii de gaze şi de telefoane sau să prezinte subantreprenori atestaţi în acest domeniu. Ofertantul va trebui să prezinte un subantreprenor cu activitate în domeniul executării spaţiilor verzi şi cu experienţă relevantă în acest domeniu. Autoritatea contractanta solicita ca declaratia/formularul sa fie insotita/insotit de CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului Autoritatea contractantă solicită ca cerinţă minimă asigurarea de către ofertant a unui responsabil tehnic cu execuţia, care să fie atestat în domeniul lucrării ce urmează să fie executată [drumuri, lucrări edilitare]. Informatii privind subcontractantii Se solicita dupa caz, completarea unui formular cu subcontractantii si specializarea acestora conform formular nr. 12G Ord. 155/ [obligativitatea prezentarii listei cuprinzand subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, precum si a formularelor care trebuie prezentate de subcontractantii - aceleaşi ca şi pentru contractant - care vor avea o pondere de peste 10% in indeplinirea contractului]. Notă: Orice act prezentat în copie va fi autentificat la notar. V. PREZENTAREA OFERTEI V.1) Limba de redactare a ofertei V.2) Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile calendaristice V.3) Garantie de participare Solicitat Nesolicitat V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare limba romana, orice document tradus dintr-o limbă străină va fi prezentat cu autentificare de la notar - Cuantumul garantiei de participare: lei - Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile calendaristice - Modul de constituire a garantiei pentru participare: a) scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante [formular nr.11 Ord. 155/2006], filă CEC sau bilet la ordin în original, vizat de bancă. Contul pentru garanţii de participare la licitaţii al Primăriei municipiului Satu Mare deschis la Trezoreria Satu Mare este: RO46TREZ XXX b) scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate, de regula, de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania. - propunerea tehnică trebuie elaborată astfel incat, informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. - este obligatorie prezentarea formularului nr. 10C Ord. 155/2006 şi a formularelor anexate - cursul euro de raportare este din data de

6 V.6) Modul Prezentarea ofertei - adresa autoritatii contractante: P-ţa 25 Octombrie nr. 1, Registratura - data limita pentru depunerea ofertei: orele Ofertele se vor depune astfel: 1 ORIGINAL + 1 COPIE, în pachete separate. Pe fiecare pachet învelit în hârtie albă se va scrie : ORIGINAL, respectiv COPIE. Ofertele se vor depune obligatoriu şi pe CD [compact disc] - va conţine: Devizele ofertă. Plicurile se vor introduce într-un pachet exterior, inchis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă,în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia : A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA : , ORA 10:30 Dacă pachetul exterior nu este marcat conform prevederilor autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. V.7) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei V.8) Deschiderea ofertelor VI. CRITERII DE ATRIBUIRE VI.1) Preţul cel mai scăzut VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economică Factor de evaluare Pondere 1. Preţul ofertei 60% 2. Durata de execuţie 20% 3. Garanţia acordată lucrării 20% - în cazul modificarii sau retragerii ofertei după data limită de depunere, ofertantul va fi eliminat din procedura de atribuire a contractului de lucrări şi va pierde garanţia de participare - ofertele care sunt depuse la alta adresă sau sunt depuse dupa data/ora limita, sunt declarate intârziate. Data şi locul deschiderii ofertelor ora 10,30; Primăria municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1, Sala de licitaţii Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: participanţii vor prezenta împuterniciri din partea firmelor pe care le reprezintă Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 1. Punctajul pentru factorul de evaluare preţul ofertei se acordă astfel: a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (preţ minim/preţ(n)) x punctajul maxim alocat. 6

7 2. Punctajul pentru factorul de evaluare durata de execuţie se acordă astfel: a) pentru durata minimă de execuţie se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru o durată de execuţie mai mare decât cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (termen minim/termen(n)) x punctajul maxim alocat. 3. Punctajul pentru factorul de evaluare garanţia acordată lucrării se acordă astfel: a. pentru termen maxim de garanţie acordată lucrării se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b. pentru un termen de garanţie acordată lucrării mai mică decât cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (termen (n)/termen maxim) x punctajul maxim alocat. c. termenele de garanţie aciordate care sunt sub 5 ani nu se punctează. VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DA NU VII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA NU Nu se acceptă ajustarea pretului contractului - cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului de execuţie - garanţia de bună execuţie va fi constituită sub formă de garanţie bancară sau prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. Scrisoarea de garanţie bancară prin care se constituie garanţia de bună execuţie trebuie să fie întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în formularul nr. 19 [Ord. 155/2006]. Restituirea garanţiei de bună execuţie: - 70% la recepţia la terminarea lucrărilor - 30% la recepţia finală [la expirarea garanţiei lucrării] Primar, ing. Iuliu Ilyes Şef SIPA ing. Pop Mircea Întocmit, Ing. Criste Florin 7

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... Te

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia...   Te I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... E-mail: Telefon: Fax: Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoana

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoane

Mai mult

I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE

I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE CA Adresa: SPLAIUL UNIRII NR. 313 SECTOR 3 Localitate:

Mai mult

Secţiunea I

Secţiunea I APROBAT, DIRECTOR Ec. GEORGIANA TRIFU Documentaţia de artibuire a contractului de achiziţie de SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI RÂSUL NE UNEȘTE! Cod CPV: 79952000-2 Procedura utilizată: PROCEDURĂ INTERNĂ

Mai mult

fisa de date

fisa de date Nr.23774/ 12.11.2010 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

fisa_de_date

fisa_de_date Nr.7149/08.04.2011 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

Fisa de date casco 2015

Fisa de date casco 2015 Fisa de date Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: SOCIETATEA UZINA MECANICA SADU S.A. Filiala a C.N. ROMARM S.A. Adresa: Str.

Mai mult

03-Documentatia-ofertanti-audit

03-Documentatia-ofertanti-audit DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ PROCEDURA DE ACHIZIŢIE: PROCEDURA COMPETITIVĂ 2010 1 DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA Autoritate Contractantă: CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE aferente Proiectului privind Acordarea Diplomei de Onoare și plata

Mai mult

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună Anunţ de participare numărul 141296 / 22.12.2012 (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dunărea fluvială Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare Fisa de date SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) CONTRACTANTUL ACTIONEAZA IN NUMELE

Mai mult

FISA_date PUZ Nucului

FISA_date PUZ Nucului PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500007 Tel : +40-268-416550 www.brasovcity.ro Serviciul Achiziţii Publice Fax:. 0268/474260, tel: 0268/416550 int.124 APROBAT PRIMAR George Scripcaru

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 341861 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 75902 / 16.01.2013 Data transmiterii in SEAP: 17.01.2013 08:59 Data acceptarii ANRMAP: 17.01.2013 09:55 Data

Mai mult

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT Denumire oficială: Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1 Localitate: Bucuresti Cod poştal:

Mai mult

Nr

Nr Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Mai mult

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAŢI

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat:

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat: Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei Nr. 1492/15.07.2019 pentru atribuirea achiziției, având ca obiect CANALIZARE PLUVIALA Achiziție cu oferta in plic licitatie deschisa Cod CPV 45232130-2 lucrari

Mai mult

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala:consiliul JUDETEAN TIMIS Adresa:B-dul Revolutia din 1989, Nr 17 Localitate:Timisoara

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ministerul Afacerilor Externe Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip

Mai mult

realizare proiect tehnic de...

realizare proiect tehnic de... 1 of 5 13.10.2010 10:06 LICIT AT IA.RO S E R V I C I I D E M O N I T O R I Z A R E L I C I T A T I I licitatii publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO abonamente contact

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Nr..../... DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE Realizare proiect tehnic, Detalii de execuţie, Elaborare documentaţii pentru avize, acorduri, autorizaţii, Asistenţă din partea proiectantului

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contra

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contra DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului in cadrul proiectului

Mai mult

Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTA

Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTA Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Municipiul

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa postala:

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de atribuire consumabile ACP.doc

Microsoft Word - Anunt de atribuire consumabile ACP.doc ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficială: Ministerul Finanţelor Publice Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 354192 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 114547 / 26.09.2013 Data transmiterii in SEAP: 27.09.2013 08:12 Data acceptarii ANRMAP: 30.09.2013 12:52

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Detalii ------------------- Organizator: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Localizare:

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Programul Operational Regional 2007-2013 CADRUL LEGISLATIV CERINTE COMUNITARE / CERINTE NATIONALE REGIO PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 Regio reprezinta instrumentul prin care Uniunea Europeana

Mai mult

Observ

Observ Nr. 7819/04.05.2015 Se aprobă, DIRECTOR I.C.A.S. - Bucuresti. DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE pentru pocedura de atribuire a contractului de prestari servicii transport auto material lemnos Intocmit Oancea Ionut

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare INVITATIE DE PARTICIPARE (FISA DE DATE) SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ocolul Silvic Rasinari R.A. Adresa postala: str. O. Goga nr. 1687, Localitatea: Rasinari, Cod

Mai mult

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "De

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional De UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" DIRECTOR, Adina

Mai mult

Microsoft Word - Anunt inchiriere spatiu CRAIOVA.doc

Microsoft Word - Anunt inchiriere spatiu CRAIOVA.doc DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Inchiriere spatiu Intocmit Dragos Marcu 1 FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: ARAS ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA Adresă: BD. GARII OBOR, NR 23, SECTOR

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013 FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe:

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe: Nr. 557/CA/5.05.209 Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII. Referinţe: Procedura de atribuire: Procedură proprie - cod PO-ACH-02, Editia I, revizia 0 Cod unic de identificare a achiziţiei:

Mai mult

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV mar anunt: 152945 / 06.08.2014 Denumire contract: Acord cadru de furnizare constând în achizitionarea

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Lucrari suplimentare de constructii de cladiri in vederea finalizarii sediului administrativ al OCPI Constanta Detalii ------------------- Organizator: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta

Mai mult

LICITAŢIE DESCHISĂ

LICITAŢIE DESCHISĂ Se aprobă, Rector, Prof. dr. ing. Ion Giurma CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTA Nr. crt. Paşi de urmat Data previzională 1. Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii : a)identificarea

Mai mult

Microsoft Word - gradinita 9.docx

Microsoft Word - gradinita 9.docx NICIPIUL BRASOV Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DARIA SAVIN, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: DARIA SAVIN, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro,

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Vanatorului

Mai mult

Formulare PT exec

Formulare PT   exec SECŢIUNEA IV FORMULARE Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GH UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. ASACHI IAŞI Facultatea de Constructii si Instalatii Aprobat, Rector, Prof.dr.ing. Ion GIURMA CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTE pentru reparatii si renovare Hala

Mai mult

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: 45232150) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: 45232400) Lucrari de constructii de statii de epurare (CPV: 45252100) Servicii

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc Anunt de participare numarul 149468/26.02.2014 Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e)

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Sos.Oltenitei

Mai mult

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: COMUNA JURILOVCA

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr / AVIZAT, DIRECTOR GENERAL Gheorghe Toma ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, Ioan-Hor

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr / AVIZAT, DIRECTOR GENERAL Gheorghe Toma ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, Ioan-Hor MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 1762 /02.04.2009 AVIZAT, DIRECTOR GENERAL Gheorghe Toma ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE, Ioan-Horia Plăiaşu DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru achiziţia

Mai mult

Nr

Nr Documentatia privind atribuirea contractului de achiziție publică CONTRACT DE FURNIZARE MULTIFUNCTIONALA Beneficiar: S.C. EDITURA DE VEST S.R.L., cu sediul social în Municipiul Timisoara, str. Episcop

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate in presa scrisa Detaliu invitatie Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: Compania

Mai mult

Anunt de atribuire numarul 55442/ Informatii anunt de participare asociat Numar anunt: / Denumire contract: SERVICII DE EXT

Anunt de atribuire numarul 55442/ Informatii anunt de participare asociat Numar anunt: / Denumire contract: SERVICII DE EXT Anunt de atribuire numarul 55442/19.02.2009 Informatii anunt de participare asociat mar anunt: 63084 / 06.09.2008 Denumire contract: SERVICII DE EXTINDERE SI DEZVOLTARE A SISTEMULUI INFORMATIC AL AGENTIEI

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina Tip anunt: Anunt de participare

Mai mult

Microsoft Word - Documentatie servicii releve 2011.doc

Microsoft Word - Documentatie servicii releve 2011.doc OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucureşti - Cod 030044 - ROMÂNIA Telefon centrală: +40-21-306.08.00/01/02/. /28/29 Telefon Director: +40-21-315.90.66 Fax: : +40-21-312.38.19

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU Nr. 16175 / 19.11.2018 R O M Â N I A JUDEŢUL BUZĂU CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 Telefon +0040-238-414112 Fax +0040-238-725507 web: www.cjbuzau.ro e-mail:

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

Microsoft Word - caiet de sarcini magazin

Microsoft Word - caiet de sarcini magazin CAIET DE SARCINI CAPITOLUL I Datele de identificare ale locatorului (titularul dreptului de administrare) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit, în baza adresei nr. 7913 din 15.11.2012 prin care se aprobă

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA JUDEŢUL TIMIŞ 307110 CIACOVA PIATA CETATII, NR.8 Telefon: 0256/399600;0256/399500 Fax: 0256/399600 Web:www.primariaciacova.ro E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro NR.7054/16.11.2016

Mai mult

D[1].A

D[1].A D ROMANIA CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI Nr. 468/25.03.2010 CENTRUL de RECUPERARE si REABILITARE NEUROPSIHIATRICA pentru Persoane Adulte cu Handicap

Mai mult

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) I.2) Denumirea, adresa

Mai mult

Documentatie de atribuire proiectare1

Documentatie de atribuire proiectare1 FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. a. Autoritatea contractantă Denumire: Consiliul Judetean Neamt Adresă: str. Alexandru cel Bun nr.27 Localitate: Piatra Neamt Persoana de contact: Sorin Condurache-sef serviciu

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

Fisa de date SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacau Adresa postala:

Fisa de date SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacau Adresa postala: Fisa de date SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacau Adresa postala: Str. 9 Mai nr. 7, Localitatea: Bacau, Cod postal:

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A J U D E Ț U L A L B A CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 Cod de înregistrare fiscală 4562583 Tel: 0258-813380; 813382; fax: 0258-813325;

Mai mult

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP:

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP: Detaliu invitatie de participare nr 365165 Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 159471 / 25.09.2014 Data transmiterii in SEAP: 25.09.2014 15:39 Data acceptarii ANRMAP: 26.09.2014

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de atribuire CS3E.doc

Microsoft Word - Anunt de atribuire CS3E.doc Anunt de atribuire (utilitati) numarul 160502/06.08.2015 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 05.08.2015 12:37 Data trimiterii la OJ: 05.08.2015

Mai mult

Microsoft Word - decizie_92_a.doc

Microsoft Word - decizie_92_a.doc xxxxxxxxxxxxxx CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

FISA DE DATE Amenajare intersectii in comuna Micesti, judetul Arges Date contact beneficiar: Comunicare COD CPV Cantitate estimata Valoarea estimată l

FISA DE DATE Amenajare intersectii in comuna Micesti, judetul Arges Date contact beneficiar: Comunicare COD CPV Cantitate estimata Valoarea estimată l FISA DE DATE Amenajare intersectii in comuna Micesti, judetul Arges Date contact beneficiar: Comunicare COD CPV Cantitate estimata Valoarea estimată lei fara TVA Durata contractului Adresa poștală: Comuna

Mai mult

Aprobat Director General, Petre FOAMETE RAPORT DE ANULARE A PROCEDURII Incheiat astazi, , cu ocazia deschiderii ofertelor transmise/depuse l

Aprobat Director General, Petre FOAMETE RAPORT DE ANULARE A PROCEDURII Incheiat astazi, , cu ocazia deschiderii ofertelor transmise/depuse l Aprobat Director General, Petre FOAMETE RAPORT DE ANULARE A PROCEDURII Incheiat astazi, 22.06.2018, cu ocazia deschiderii ofertelor transmise/depuse la sediul Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Statia Mangalia, Revizia de Vagoane Mangalia, SELC Medgidia si Post Revizie FetestiSRTFC Constanta

Mai mult

Microsoft Word - Erata procedura Adancata SMID.docx

Microsoft Word - Erata procedura Adancata SMID.docx Anunt de tip erata Numarul 72709/30.04.2015 la anuntul de participare/selectie Numarul 158763/15.04.2015 Inapoi Detaliu anunt Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 30.04.2015 10:51 Data acceptarii

Mai mult

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA, cod Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod proiect 2017-C/I/RK-3417 «Inapoi la Lista Urmareste

Mai mult

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale Autoritatea Contractanta SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR Strada Eremia Grigorescu

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale Autoritatea Contractanta SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR Strada Eremia Grigorescu Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale 2007-2013 Autoritatea Contractanta SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR Strada Eremia Grigorescu, Nr. 97, Localitatea Targu Bujor Judetul Galati DOCUMENTATIE

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI

Mai mult

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri Anunt de participare (sectoriale) numarul 182426/02.02.2018 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Sos.Oltenitei

Mai mult

LICITAŢIE DESCHISĂ

LICITAŢIE DESCHISĂ Se aprobă, Rector, Prof. dr. ing. Ion Giurma CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTA Nr. crt. Paşi de urmat Data previzională 1. Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii : a)identificarea

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: bdul LASCAR

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc

Microsoft Word - decizie_1277_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - 4d7b-0abc-0f7d-b7cc

Microsoft Word - 4d7b-0abc-0f7d-b7cc FORMULARE CUPRINS Formular nr. 1 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016 Formular nr. 2 - Propunerea financiară Formular nr. 3 - Anexa la Formularul de ofertă Formular

Mai mult

Microsoft Word - Documentatie atribuire - Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR.doc

Microsoft Word - Documentatie atribuire - Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR.doc 7 GUVERNUL ROMÂNIEI Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Servicii de suport tehnic Oracle necesare SMIS-CSNR cod CPV 72200000-7 Servicii de programare şi

Mai mult

Se aprobă

Se aprobă I. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinara Bucureşti

Mai mult

PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor 1 Încheiat astăzi, 21 ianuarie 2011, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea: - atribuir

PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor 1 Încheiat astăzi, 21 ianuarie 2011, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea: - atribuir PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor 1 Încheiat astăzi, 21 ianuarie 2011, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea: - atribuirii contractului de achiziţie publică - încheierii acordului-cadru

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT CONSILIUL JUDETEAN BRAILA Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie:

Mai mult

Microsoft Word - Doc atribuire imprimante 2009.doc

Microsoft Word - Doc atribuire imprimante 2009.doc MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECłIEI SOCIALE Nr. 4409 / 25.08.2009 AVIZAT, DIRECTOR GENERAL, Gheorghe Toma ŞEF SERVICIU ACHIZIłII PUBLICE, Ioan-Horia Plăiaşu DOCUMENTAłIA DE ATRIBUIRE pentru achizińia

Mai mult

Microsoft Word Anunt achizitie servicii realizare website POS MEDIU doc

Microsoft Word Anunt achizitie servicii realizare website POS MEDIU doc Nr. înreg.: 242.3 / 13.04.2012 VIZAT, IONESCU CORNELIU OVIDIU Preşedinte ANUNŢ privind procedura de achiziţie publică - atribuire directă, prin procedura de cercetare a pieţei pentru atribuirea contractului

Mai mult

Anunt de participare (utilitati) numarul / Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura:

Anunt de participare (utilitati) numarul / Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: Anunt de participare (utilitati) numarul 165988/11.02.2016 Inapoi Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 11.02.2016

Mai mult

METODOLOGIE

METODOLOGIE Anexa nr.1 la H.C.L.M. Nr. / ROMÂNIA JUDEŢUL GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU METODOLOGIA GENERALĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANTARE NERAMBURSABILA

Mai mult