n.l\ldin aurua" prir ind in domeninl gcotehnic'in cadrul dosarului nr' consilier) Rominiei" pe de o parte,

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "n.l\ldin aurua" prir ind in domeninl gcotehnic'in cadrul dosarului nr' consilier) Rominiei" pe de o parte,"

Transcriere

1 CONTRACT DE PRIi]STARI SERVICII n.l\ldin aurua" lechnrcau & k"2n) EXPERl,un, "; Y "1,,-' prir ind in domeninl gcotehnic'in cadrul dosarului nr' (cxpert consilier),,servicii d. expertizd aicurliitlc Ariitraj Conicrcial Intcrna{ional de pc langi Camera de Comert!i industrie a Rominiei" s-a Prezentul Contract de achizilie publica de servicii, (denumit in continuare,,contract")' publice actualizatd achiziliile incheiai avand in vedere prevederile din Legea nr' 98/2016 privind continuare,,legea nr.98/20i6"), precum qi orice alte prevederi legale emise in ia""r.ira i" aplicarea acesteia, intre MUNICIPIULTARGU-MURE$,adresaPialaVictoriei,telefon/fax 'codfiscal in , re$ezefidta prin 5065 ZOLTAN- Primar, in calitate de achizitor, Si denumita conlinl;iarc,fulofitatea contractantd", pe de o parte, qi SCGEOTECHNICALEXPERTsRL'cusediulBucuregti,str'FabricadeGheali'nr'16-18' 11' numdrul de inregistrate la Ul. es, sc.,t, ap. 55, sector 2, mobil: '1, fax: ' cont U'l: nr': RO ' C prin dl. 2, reprezentati $erbulea nfioiinezzozsoosixx6g 1945 deschis la Trezoreria Sectorului parte, pe alti de /", in contii.lrarc denumitd,,conlracla l,1ur"r"-sr"riun in calitate de administrator $i denumite, in continuare, impreuna, "Pe4ile" fi care, avand in vedere ce: -. de expertizi Autoritatea contractanta a derulat achizitia directa avand ca obiect "Servicii domeniul geotehnic in cadrul-dosarului rr.' al Curlii de i"girt.t. iome4ului: J40/10983/2003, ie*pert "onsitier) in i.iltra; Com"rciat Internalioial de pe Romaniei", initiate pe baza. 1. a Camera de Comer{ ii industrie a trei oferte SC GEOTECHNICAL Autoritatea contractanfi a declarat caqtigatoare Ofefta Contractantului EXPERT SRL. au convenit incheierea prezentului Contract Delinilii "in ;rezentul contract urmamrii termeni vor (a) lirga fi interpretati astfell acestea numite Autorilate contractanta $i Cotiracta l - Pa4ile contractante' a$a cum sunt in prezentul Contract; (b) ' Contract Act adilional docurnent prin care se modifica termenii 9i condiliile prezentului publice; achiziliile privind d'e'acfrizitie publica de servicii, incondiliile Legii nr' 98/2016 allexe la Contract, care include tli:"th"l"l.-:il:i"ll^"-:f::*:ll: Caiet de sarcini 'intr-o manierd serviciilor descrise in mod obiectiv,. ":'-"try:,1tii:: r,net:del:,1 i"a.pii"i"j'"""".rtriii uut..l,u,ii..**o"nte, menlionend, d,lrea cazfrrebarealizate/prestate :::::::l:,:"j: dc n"-riirr^i. a" lai," contractant si/sau rezulrarele care mediullri, sinatate cilre Conlractant. inclusiv nivclur'i de calitale' perlbnnanla, protc mod expres in publicd, siguran!i 9i allelc asemenea, astlcl. _curn qot.lilsunl li_c, inamic public, lo"r,n"n,uilu dc atribuire, dupl caz, activitdlii industriale, acli (c) ii'"*"""ri"i"ir" ;ffi;;;; - l-lye c.f.p. i

2 rdzboaie. fie declarate sau nu, blocade, insuteclii, revolte. epidemii, aluneciri de teren, gutremure, fu(uni, trisocte, inundatii, dcverseri, turbulcnlc civile, explozii 9i orice altc evenirrente similare imprevizibilc, mai presus de controlul Per(ilor Si care nu ar putca corcspunzatoare de diligenf; (d) alesirre - opcra.tiune jlrridicn oe poate fi realizdte nurrai fi evitate prin lrrarea mlsurilor in condiliilc Legii 98/2016 ;i clauzelor stabilitc in contract Cotltrdct de subconh'aclarc.. acordul incheiat in scris intre Conlractant 5i un terl ce dobandeite calitatea de Subcontractant. in condiliilc Legii 98/20106, prin care Contmctanul subcontracteazs, dace este cazul, paftea din Contmct in conformitate cu prevedetile Contractului (e) (l) Forla fiajord - reprczinta o imprcjurare de orieine externi, cu caracter exiraordinar, absolut imprevizibiln ti inevitabila, care se afla in afa a controlului oricirei parli. care nu se datoreazi gregelii sau vinei acestora, gi care lacc imposibild cxecularea ti, respectiv, indeplinirca contractului; ;Llnt considerate asemcnea evenimcnte: rdzboaie, revolulii, incendii, inltndalii sau orice altc catastrofe naturale, rcstriclii aparutc oa urnlarc a Llnei carantine, embargou, enumerarea neflind exhaustiva, ci enunliativd. Nu este considetat lorld maiora un evenimcnt asemenea cclor de mai sus care, tir6 a crea o imposibilitate dc executare. lace extrcm de costisitoare executarea obligaliilor uneia din p54i; (S) intdrziete - oricc e$ec al Conlraclantului sau al Autoritdtii contractante de a executa orice obligalie contractuale in tenrcnul convcnit; (h) Lege norntd. rcglementarc cu camctcr obligatoriu $i carc se relerd la legislalia romane dar dc CE ;i, dc asemenea, la obligatiile care dccurg din tratatele la care este 5i lu lt.griun',"nt. parte stalul roman ".ise ti orice alta l gislalie sccundard direct aplicabild din dreptul comunitar sau din jurisprudenqa comunitatd; (i) A) Lunii luns cale ddti.rtici (l2lo]nilan)l Miloace clechotlicc de cdnutlicorc in cddttl C.onlractllui - echipamcntc electronicc de piucesale, ir.lrsiv co,rpresie digita16. 9i stocare a datclor emisc, transmisc $i, respectiv, primite prin iablu, r.adio, miiloace optice sau prin alte mijloace cleotromagnetice Si utilizate inclusiv pentru transmiterea rezultatelor obtinute in cadrul Contractului; (k) Necon/blnitcrte (Necanlbrmildli) - execulia de slabe calitate sau deficienle care incalcd.igi,ranla,.oliiatea sau ceriniele tehnice $i/sau profcsionale prevdzute de prezentul Contract 9i/sau de legea aplicabild qi/sau care lac rczllltalele prestdrii scrviciilor ncoorespunzdtoare scopurilor acestora, alfcl cirm sunt irevdzutc in ptezentul Contract ii/sau dc legea aplicabild precum $i orice abatere de la cerinlele ti de la obiectivclc stabilitc in Caietul de sarcini; (l) (nfid - actul Juridic prin care Contractantul si-a manilestat voinla de a sc angaja, din punct propunerea tehnicd, precum ti de vedcrejur'idic, in aiest Contract qi cuprirldc propuncrea financiar6, altc documcnte care au fost mentionate in documentalia de atribuirei (m)penalilalesllmadebanistabililaprocentualincontractcatlindplntibilddeodtreuna dinirc p6rlile contraclantc cdtre cealalti Partc in caz dc neindeplinire a obligatiilor din Contract. in caz dc neindeplinire a unci pe(i a Contractului sau dc indeplinire c, interziere a obligaliilor, astfel cum s-a stabilit prin documenlele contraclullli; (n) l'err(rrd1- persoallcle desemnale de calre Contractant sau de citrc oricare dintre Suhcontractanli, dupd caz, pentru indeplinirea ConlmctulLri; (o) Prelul Contrdclului - PreFl platibil Conlractanrului dc citre Ar 'in conlormitate cu prcvcderile Contlactului, a ofiftci Contractantului pentru indeplirlirca integralit ii corcspullzitoare a tuturol obligaliilor contractantd, in baza $i iei de atribuirc, Contracl;

3 (p) Prejutliciu paguba produse contractante de cdtrc Contractant prin nccxecutarea/ l^ntarticrc a obligatiilor stabilile in sarcina sa, prin prezentul Autorititii exccutarea necorespuruitoare ori cu contracll (t) lroces-t,efial de receplic d serviciilor - documentul prin calc sunt acceptate serviciilc prestate, intocmit de Contractant $i semnat de Autoritalea contractantd, ptin care accsta din urma confirmi prcstarea serviciilor in nrod corespunzdtor dc citre Contractant!i ce acestea au fost acoeptate de catre Autoritatea contractantil (, Receplio - tcprczinli) <)pemliunca prin care Autoritalea contlacianla 19i exprimi acceptarea fald dc serviciile prestatc in cadrul contracnrlui de achitilic publici li pe baza cereia electucazd Platal (t:) Re2 tdt/rezuhdle - oricare ti toate ittfortnaliile, documentele, rapoartcle colectate $i/sau pregitite dc Contraclanl ca urmale a serviciilor prestate astlel cum sunt acestca descrise in Caietul de salcinir (u) Scris(d) sau in scris - orice ansarnblu de cuvitlte sau cifre care poate fi citit, reprodus $i comunicat ultcrior, stocat pe suport de hartie, inclusiv informalii ttansmisc rii stocate prin mijloace electronice de conlunicarcsin cadrul Conlractului; (v).senicil aclivitsli a ciror prestare lacc obiect al contractului (.x:) Stanlafilc prolislo;ra1c - cerinlele profcsionale legatc de calitatea scrviciilol carc trcbuie respectate de cdtrc orice Contraciant diligent care posedd cuno$tinlele $i experienla ncccsare!i pe ccrc Contraclantul eslc obligat si le respccte in plestarca serviciilor incluse in prczenllrl Contract; (z) Sltbco]llraclant - orice operator ecollomic care nu estc palte a acestui Contract ti carc cxecute $i/sau ftrrnizeazi anumitc pii(i ori el mcnte ale contractului ori indeplineste activitdli care fac parte din obiectul Contractului, rispunzand in fala Contractantlrlui pentru organizarec $i derularca tuturor etapclor necesare'in acesl scop; (uu) Iermen - intervalul dc timp in care Pirlile trcbuie sd-ei indeplineasci obligalille' astlel cum este stabilil prin Contract. exprinlat bin zile. care l'ncepc sd ou gd de la'inceputul primei ore a primei zile a tcrmenului $i sc incheie la expirarea ultimci ore a ultimci zile a terrncnului: ziva in cursul citeia a avut loc un evenimcnt sall s-a rcalizal un act al,{utoritilii contraciante nu estc luatar in calculul termenului. Dacii ultima zi a unui terrncn exprinlat altfel decat in ore este o zi de sarbdtoare legals, o duminicd sau o sambdta, ternlcnul se inchcie la expimrca ultimei orc a ulmatoarci zile lucrltoarc; (bb) Zi - inscamnd zi calendaristioe. iar anul inseamni 365 de zilc; in alara cazului in care se prevedc cxples ci sunt zile lucrdtoare I lerprelorc 2,1. in prezentul Contracl, cll exccplix unei prevederi contrare, cuvintele la foura singular vor include forma cle plural, $i irrvcrs, iar cuvintclc la lbrma de gen masculin vor include lbrnra dc gen lelrinin, gi 2. invers. acolo undc acest lucru esle pelmis de contcxt. in cazul in care se constati oonlladiclii 'inlle prcvedetile clauzelor contraotuale 9i documenleie achiziliei, sc vor aplica rcgulile specifice stabilite prin documentele achiziliei. 2.2, Terrrcnul "zi"sau "zile" sau o ice relcrire la zilc reprezinti zile calendaristice dacd nu se specifica in mod diferit. Clauze obligqlorii 3. Obiedul conlrdcl ului obiectul prczenlului Contract il reprezintd prestarea,,serviciiloi de cxperfizl (expert consilicr) in domcniul geotehnic in c{drul Llosarului nr. 63/2019 al Curfii de Arbitrai comercial lnternational de pe langl Camcra 1e Comert!i industrie a Romenici", denumite irr continuare erile din prezentul servicii, pc care Contractantlrl sc obligd sd lc prestezc in conformitate cu dispozitiile legale, Contract, Anexa nr. I Caielul de sarcini, Anexa nr. 2 - Olerta financir aprobarile ti standardcle tehnice, prcfesionalc qi de calitate in vigoare 3.1. /-.'KA (sclh.h.

4 Prelul Contaclului 4. prin prezentul 4.1. Autoritatea contractante se oblig5 sa pldteasce Contractantului Prelul total convenit (la care se adauge T V A )' Conira"t p"ntru u"l',irilia publica a S;rviciilor, in sumd de 81'932'77 lei 4.2. Prelul Contractului este ferm. Contractantului tant,u prartu,"u,eryicilior contractate, plalile datorate de Autoritatea contractantd indeplinirii vederea sunt cele declarate in oferta financiare, care includ toate costurile necesare in activitalilor contractului de cdtre Contractant',t.S. 5, Durala conlruclului de cetre ambele pd4i i,f. Or.* p*r"*rlui contract este de 12 lll,i de la data semnerii acestuia prestatorul i$i va d,ce la S,i. -1" *r,lf in care termenul de finalizare a serviciilor se decaleazi, contractului' ina"ptlni,",ur"inlt" pdnd la finalizarea presterii serviciilor. fere a fi maiorat prelul ambele pe(i ti de.cetre i.j I conou"t r intra in vigoare la data semnarii $i inregistrdrii acestuia este la care instanla va dispune.,uruuiifana r" finurir"rea disarului nr , dar nu va putea dep69i data inchideiea dezbaterilor pe continutul rapofiului de expeftizd geotehnicd' 6. Docume lele cohtructului Documentele contractului sunt : (i) Caielul de sarcini: (ii) Oferta financiari; (iii)acte aditionale, dacd exist5; (iv) Alte anexe la contract, daci este cazul; 7, Ordined de Ptecede ld la pct.6, prevederile acestora vor fi 1.1. in cazul oricdrei contradiclii intre documentele prevazute enumerate mai sus' O" precedenli stabilitd conform succesiunii documentelor i" "pfl*" "tai"* faptul cd anumite elemente ale 7.2. in cazulin care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constati previzute in Caietul de sarcini' Proounerii tehnice sunt intbrioare sau nu corespund cerintelor prevaleaza prerederile Caielului de sarcini 8, Comu icarea lnlre Pdrli in scris 9i depusa.personal de Parte sau 8.1. Orice comunicare lecuti de Pe(i va il redactata primire sau prin alt mijloc de comunicare care p,l scrisoa.e recomandat[ cu confirmare de "-paai"ia asigurd confirmarea primirii documentului 8.2. confirmirii in scris a Comunicdrile intre Pe4i se pot face 9i prin fax sau , cu conditia primirii comunicirii. aceasta trebuie se indice aceasta un termen sa 9i sd solicite o astfel de dovadd de primire ori de cate ori existe i" pentru a asigura necesare "".r.i""r"a ""ri"p p"",,, p,irni,"" comunicdrii. in orice caz, expeditorul ia toate mesurile 8.3. in cazul in care expeditorul solicitd confirmare de primire' fl.i,i primirea la timp qi in termen a comunicdrii sale de Rcceplic, Orice docunlcnt (dispozilie, adresd, propunere, inregistrare, Proces-Verbal in scris, intr-o forma ce notificarc si altcle) intoomit ir cadrul Cont actirlui, este realizat!i transmis, poate fi ci!ild, reprodusa li inregistrald de identificare Orice comurlicare inlre Parli Irebuie sa conlind precizdri cu privi trdn5misa c9/ ale Conlraclului (litlul Si numarul de inregis(rare' li sa fi( 8.5, /"rtrft..li, /,'-"!J c.f.p.,

5 8.6. Orioe comunicare ficuti dc una dintre Pirli va fi consideratl primite: (i) la momentul inmanirii, daca estc depusa personal dc cetre una dintre PAr{i, (ii) la momentul plimirii de cltre destinatar. 'in cazul trinliterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primirc. (iii)la momentul p imirii conlirmdrii dc cdtre expeditor, in cazul in care comunicarea este licuti prin lax sau (cu condilia ca trimiterea sd nu fi intervenit intr-o zi nolucratoare, caz in care va fi considerate primita la prim.r ora a zilci lucreloarc urmatoare). 8,1. Pi(ile 8.8. in oricc situalie in calc cste necesari cnriterea de notificeri, inftiinliri, instrucliuni ci ncrcspectarea cetinlclor referiloare la modalitatea de comunicare stabilite in prezcntlrl Contlact sd fic sanclionatd cu inopozabilitatca respectivei conlunicari, se declard de acord sau alle vor fi comunicari altiel, acestc nu esle specificat Parli, daci forme de comunicarc dc cltre una dintre redactate in limba Contractului li nu vor fi retinute sau indrziate in mod neiustificat. 8,9, Nicio modificare a datelor dc conlacl prevazute in prezcntul Contract nu este opozabild celeilalte Perli, decat in cazul in care a fbst notillcati in prealabil. f. itcepere,infirzieri,sislate 9,1, Contractantul are obligalia de a inccpe prestarca serviciilor in contounitatc ou prevederile art. 5 din prezentul contract DacI pe palcursul indeplinirii contractului Contraclantul nu rcspeote perioada de prestarc' acesla are obligilia de a notillca accsl lucru. in limp util, Autoritatii contmctante. Modificarea darei/perioadelor.de prcstare asllnratc prir termcnul contractual se facc cu acordul perlilor, prin act adilionai, precurn ;i a prevcderilor din Legea 98/2016 privind achizitiile publice coroborate cu prevederile lnstrucliunilor AN.AP aplicabile in spele. in cazulin care din otice motive de'intarziere, ce ;u se daioreazd Contractantului, sau alte circumstanle neobignuite susccptibile de a surveni, altlel decat prin incilcarea contractului de cdtrc contractant. indreptilesc contractantul dc a solicita prelungirea pcrioadei de scrvicii. atunci l'a(ile vor revizui, de comun acord' perioada de prestare si vor semna un act adi[ional SeNiciilc prestate in baza contractlrlui sau, dacd este cazul, orjcare laze a accstora prev5zute a fi terminate intro pcrioade stabilite in termenul contractului trcbuie llnalizate in termcnul convenit de pa(i, tcrmen care sc calculeazi do la data notificati in ordinui emis de Autoritate b.+. in uto,u cazul,i in oare Autoritatea contractanta cste de acord cu o prelungire a termenului de prcstare, oricc intarziere in incleplini ca contractului di drcptlll Autoritatii contractanla de a solicita penalitali ContractantulLri. t0. Deruktrco ti tfiofiilorizateu conlructului Contractantul va intrcprinde toatc mdsurile 9i acliunilc necesare sau oorespullzitoare pentru realizarea cel pulin a perfornlanlelor contractllale astlel cunl sunt stabilite in caietul de sarcini. nlruct u I ui Pontru ser.viciile prestare, pldlilc datorate de achizitor plestatorului sunt la nivelul tarifului declarat in olerta deptlse. anexa la contract Nu sc accepta ajustarea plclului contractlrlui. I l. Aj usldrea pt'elul ui co ll4o.lirtlnpa Cuntro ului. chtuz? dc revizuirc 12.1, Oricc rnodificar.c a Conlr.actului are et'cct doar daci se realizeazi cu respectarea legii, in scris 9i se semncaza de sau l'n ILrmele ambelor Pit'ticompletarea clauzelor Pe(ile au dreptlrl. pe durata Contractului, dc a conveni moditicarea $i/ a afecta caracterul Pa(i acordul cu proceduri de atlibuire, acesluia, fire organizarea unei noi 12. /r'n.x S''c:'i.p.

6 general al Contractului. in limitele lcgii $i in aplicarca prelederilor l-egii nr. 98/20i6 coroborate cu prevederile rcfcritoare la modificirile conttactualc din HG nr. 395/ Modificirile nesubstanliale, astfel culn sunt ptcvizute in lege, sunt stipulate 'in cadrul Conlractului, la pct. l3 - Evaluarea nodificirilor Contractului $i ale circumstanlelor acestuia $i sunt singurcle modiiicdti alc Contraclului carc pot fi ficule IAfi organizarea unei noi proceduri de atribuire. in cazul in care, in prezentul Contracli I1u sunl stabilile toatc modificirile nesubstanliale, se aplica prevederile legii. 12.,1. Partea care propune modificarca Contractului are obligalia do a transmite celeilalte P5rli propunerea dc modificare a Contractului cu rcspectarea clauzcior previzute la pct. -Comunicarea intrc P,rli - cu cel pulin l0 zile inainte de data la qare se consideri cd modificarea ar trebui sd produce I e[ecte Modificarea va produce elecle doar daci pdliilc au convenit asupra aceslui aspcct prin semnarea unui act adilional. Acceptarea modificarii poalc rezulla $i din faptul executarii acesteia dc catre ambele p5(i Revizuirea prezcntului Conlract se realizeazi ca urmare a cvaluir'ii activitdlilor, rezultatclor 9i performanlelor Contractantului in cadrul Contractului Modificatea Contractului prin rcvizuire inrervinc cu scopul atingerii obiectului Contractul!ri, care oonstd in serviciile pc care Conhactantul se obligd si le prcsteze in conlormitate cu prcvederile din prezentul Conlract' cu dispoziliile legale ii conlonn ((rinlelordirr ( dirlul dc.drcini Clauzele de modiflcare a contractului se pot releri, fili a se limita la: (i) Nccesitatea extirrdcrii duratei clc prestare a scrvicilor. 13. circumsta telor ocesluia modificarea contractului cste'in sarcina ambelor Idcntificarea circumstanlcior cafe gencreazd Eviluarca fio.lilicdrilot Contraclului Si ale Pirli in cadrlll duratei contractului $i cu rcspectarea prevedcrilor stipulatc la pcl. 8. Comunicarca intre Pi(i din prezcntul Contract, ca urmarc a: (i) identificdrii, dcterminitii $i documentarii de solulii juste 5i necesate, raportate la circumstanlele cafe ar putea impicdica indeplinirea obicctlrlui contractului gi obiectivelor urnirite de 13,2. Modificirile contraclului se realircazi de Pa!.ti, Autoritatea contractante, astl l cum sunt precizate aceste obiective itr Caictul de sarcini 5i/sau (ii) concluziilor obtinutc ca Llrmarc a evaluarii activitdtilor, rezultatclor $i perlbrmanlei contractantului in cadrul contractului. Pa(ile srabilesc, prin consultare, efectelc soluliilor asupra tennenului/lennenclor de prcstare $i/sau asupra prcluiui Contractului li/sau asupra serwiciilor, astfel cum fac acestea obicctul cont,.actului. Elect lc solutiilor, ouantificate devin modificeri contractuale, putand conta in: ptelungirea termenului/termcnelor dc prestare $i/sau suplim ntarea prelului u,.mar" u chelluielilor suplimentare realizate de Contractant Si a profitului rezonabil Llontractului, "u stabilit de Pd(i ca necesar a fi asociat cheltlrielilor suplimentarc. 13.3, Fieoare Parte arc obligalia de a notifica cealalts Parle, in cazul in carc constata existenla unor circumstanle care pot genera ntodificarea contractului, intarzia sau impiedica prcstarel serviciilor Autoritatea conlractantd poate emite dispotilii privind modillcalca contractului, cu respectarea clauzclor slipulaic la pcl. I7 - obligalii ale Autoritalii contractante, cu tespectarea prevederilor contraotuale $i cu respectarca legii Modificdri la contract se pot aduce confbrm Legii nr.98/2016 si IIG nr'395/2{) l6 numai in cursul pcrioadei salc de valabilitate, prin acte adilionale, lil.i organizarea unei noi proccduri de atribuire. in silualiile enunlatc maijos. toatc aceslea fiind oonsidcrate modificari nesubstanliale: a) contl.actantul!i-a modificat tbr.ma de organizate, denumirea societelii, orice altc schimbdri care nu altag clcarea unei pcrsoanejuridice nol; $i obligafiilc b) Contractantul este inlocuit de un nou Contractant, 'ilr situalia in care iunivetsale sau cu su Contractantului inilial rezultate din contract sunt preluate ca urmare a unei tillu univcrsal in cadrul unui proccs de teor'ganizare, inclusiv prin tiziuner< sayrtiviz\ de cdtre un alt 1""K1!sc.H.A. 17

7 operalor econonic care'indeplinc$tc criteriile de calificare $i seleclie stabilitc inilial, cu condilia ca aceasti modificare si nu plcsupuni alle rnodilicdri substanliale; o) Irtroducerea/i llocuirea subcontractanlilor. introducerea tcftului suslinitor, inlocuirea pcrsonalului Conlmctantului; d) modificiri generate de schimbari lcsislative; e) modilicari et'elitoarc la modalit[1i de platal tj modificari referitoate Ia veriliciri si rcccplic; g) modiliciti gcncratc de soliciliri ale diferitelor entileli/autoritili care au atribulii in legature cu proiectul, neanticipate!i necuprinsc in ccrintele caietului de sarcini; h) modificdri releritoare la dllmta contractului (in condiliile precizatc in caietul de sarciri), Oricc rnodificarc a adresei, conlului de virament si a uritilii Trezorcrici in carc se efectueaze pl5lilc poatc fi notificate de p5rli prin transmiterea, in scris, prin scrisoare recomandata, f'ax sau transnliterc dircctd $i va fi considerati ei'ectuatd Ia data acceptirii ci de chtre pe4i Modificarilc contractuale. astt'el cum suni stabilite la clauzclc ntl trebuie sd afccteze, in niciun caz 9i in niciun lel. rezultatul procedurii de atribuirc, prin anularea sau diminuarea avantajului corrpetitiv pc baza ciruia Contractantul a lbsl declarat ce$tig[1or in cadrul ploccdurii de atribuire Partea care propune modificarea conlractului are obligalia de a transmite celeilalle pa(i plopuncrea de modificare a contractului cu cel puli11 10 (zece) zile inainte dc data la care se considerd ci modificalea conttaclului ar trcbui sii produci efectc. 13.9, NiciLln act adilional nu poatc fi incheial retroactiv ;i nu poate producc electe retroactive in privinqa ohligaliilor!i drepturilor parrilor, izvoratc din incheierea prczcntului contract, in nicio imprejurare, tacerea nu arc valoareajuridici a co0siml5mantului. Cotiilenlidlitatea i,tfofirloliilot' ti proteclia dntelor cu caracter petsonal 1,1.1. Contraclantul va considera toale documentele fi inlbmatiile care ii sunt pusc la dispozilie in vederea incheierii si executlrii (lontractului drept strict confidenliale. 14,2, Obligalia dc confidenlialitatc nu se aplica in cazul solicititilor lcgale privind divulgarea unor inforrralii venite, in format oficial, din paftea anumitor autorhili publice conform prcvederilor Iegale 14. aplicabile. 15. Ohligoliile ptincipdle ale Autotilrilii conlruclanle A.utoritatca contractaita va punc la dispozi!ia Contractantului, cu promptitudine, orice informa.tii fi relevante pcntru realizarea Contractului. In mlsura in care A.utoritatca contractantd nu funrizeazi datclc/infbrmatiile/documentele solicitate dc cdtre Si/sau documenle pe car Ic dcline $i care pot Contraclant, teflrenclc stabilite in sarcina Contractantului pentru prestarca scrviciilor se prelungesc in mod corcspunzetor Autoritatca contractantd se obligd se respectc dispozitiile din Caictul de sarcini Autoritalea contractanle i$i asumd ldspunderea pcntru veridicitatea, corectitudinea fi legalitatea datelor/inlormatiilor/documenlelor puse la dispozilia Conifactantului in vederea indeplinirii Contractului. in acest scns, se prezllma ca to:lle datclc/inlorma!iile/documcntele prezentate Contfactantului sunt insusite de citfe conducetorlll unitnlii qi/sau de cdtre pcrsoanele in drept avand functie de decizie carc au aprobal respectivcle documente Autoritatea contractantd va colabora, atet cal este posibil, ou Contractantul pentru lurnizarea informa[iilor pe care accsta din urmd le poate solicila in mod rczonabil pentlu realizareo Contractului Autoritatea contractanta are obligalia si dcsemneze persoana de conlact. ccdifice conlormitatca Autoritalea Contractante se obligi si receplioneze scrviciile prestate previzut in Caietul sarcinl. astfclcum esle sarclnl l(eceplie serviciilor se va realiza contbrm procedurii prcvizute in []i.r.f. 17

8 15.8. A.utoritatca contraclantl se oblige sd pldteasca Pretul Contractului maximum l4 de zile de la plimirca facturii in original la sediul sdr.r cltre Colltractant, in tctmen de qi nrlmai in conditiile Caietului de sarcini AchiziloNl se ohligi si f'aca plata pe baza credilelor de angajament in limita creditelor bugetare aprobatc prir Hotararea Consiliulni Local al N'lunicipiului l argu-mure$ Contractantul va emile t'actura impreuni cu docunlentcle justiflcative in conlormitate cu prevederile Caictului de sarcini privind aprobarea Raportului de activitate alerent activite!ii/perioadei pentru oare se solicitd plata. 16. Obligaliile principale ale Conlructontului Co;tractantul va presta scrviciile $i i9i va indeplini obligaliile in condigile stabilitc prin prezentul Contract, cu rcspectatea prcvcderilot documenlaliei de atribuirc $i a olettei in hata cireia i_a fost atribuit cootractul Conlractantul va presta scnioiile cu atenlie, eficicnf 9i diligcnls, cu respcctarea dispoziliiie legalc, aprobit ile gi standardele ichnice, profcsionale li dc calitate in vigoare 16.3, Contractantul va respecta toatc prevederilc legale in vigoare in RomAnia si sc va asigura ca 9i penonalul siu, implicat in Contract. va tespecta prevederile legale, aproblrile 9i standardele tchnice, prolesionalc ti de calitatc in vigoare. i6.4. pa(ile vor colabora pentru t'umizarea dc infonnalii pe care lc pot solicita in mod rezonabil intre cle pentru rcalizarea ContractulLri. 16.i. Contractant,l va adopta toale misurile neccsare pentru a asigura, in mod conti.uu, personalul, echipamentele,i suportul nccesare penrru indeplinirea in mod eficicnt a obligaliilor asunlate prin Contract Contractantul se conlormeazd dispoziliilor (ordinelor 9i/sau instruc[iunilor) einise de cetre Autorhatca oontractantd. in cazul in carc contlactantul apreciazd ca dispoziliile (ordinele 9i/sau instruc(iunilc) AutoI.italii contractanto nu corcspund scopullli contractului, contractantul notifici aceasta Autoririlii irl teruren dc 2 zile de Ia primire dispoziliei, sub sancliunea decdderii din lermen' ContractantLll arc obligalia dc a desemna persoana de contact Cont actantul ate obligalia de a asigura disponibilitatea personalului, pe toate durata contmctului. contractantul arc obliga{ia de a asigr.rra desligurarea activite!ilor stipulate in contract prin acopcrirea cu pcrsonal spccializat pc toale durata implementirii contractlrlui. contractantul trebuie sd sc asigu;e ce, peninr toati perioada Contractuiui, pcrsonalul principal alocat fiecirei activiti(i va indeplini obligaliile stabilitc in sarcina acestuia ContmctantLrl se oblig[ sd remedieze, pc cheltuiala proprie, la cerelea Autorild,tii contraclante $i in temlenul inclicat de accsta dacd cste posibil, orice dcficientd in prestarea serviciilor cauzatd de ncindeplinirca obligaliilor sale contractuale (l) Contraciantul r6mane rlspunzitor pcntru or.icc incdlcarc a obligaliilor sale contractuale li dupd illcelarea conhactului. pentru perioada prevazuts in acest sens de lcgislalia romaneascd aplicabiln Contr.actantul se oblige si cmiti factura alerentd serviciilor prestate plin prezentul contract numai dupi aprobarea/rcceplia sclviciilot?n condi(iile din Caietul de sarcini Contractantul este pe dcplin responsabil pcntru prestarea Serviciilor in corrdiliile caietului de sarcini, in confot.lnitate cu pfopunerea sa tchnicd. Totodati. cste laspunzdtor atat dc sigutanla tuturor operaliunilor si netodclor de prcstare, cat $i de calificarea pcrsonalului folosit pe toate durata contractului in cazul in care Contractantul a beneliciat, pe perioada deruldrii procedurii din care a rezultat conform ad. acest Conlraci, dc suslinerca de terti pcntrll delnollstlarea situaliei economice lir{n I84 dir I csca Ir. o8 2n lo. ( onlrallanlul ): lc(ul.ll'lillalor nunirralizat 'unt 1i6\ solidari. /"u"ilfr 1-"'c"ii.p.

9 te4ului asrlel nominalizat sc angaieazi sub condilia neindeplinirii de catre terl a obligaliei dc suslinere asumaie prin angajamenlul de suslinere inchls in documentelc contractului Contractantul rcspeola li sc supune tuturor ptevederilor legale in vigoare in Ronlenia $i se asigurd ca Si personalul sau. implicat ill Conlract, respecti si se suprtne, dc asemenea, aceloragi prcvcderi legalc. Clontmctantul despegubctte Autoritatea conlractante in cazul oricaror'ptetcnlii ii icqiuni in juitiqic rczultate ca urmare a unor eventuale inoilciri ale prevedcrilor legale in vigoare de cltre Contractant, inclusiv de cilre pcisonaltll siu implicat l^n Contract Contractantul se oblige sd respccte reglemcnttuile refcritoare la condiliile de munca $i proteclia muncii fi, dupa caz. standardelc inlernalionale agrcatc 0u privire la lbrqa de munc5, convenliile cu privile ia libertatea dc asociere gi negocierilc oolectivc, eliminarea muncii fo4ate $i obligatorii, ;liminarea discriminariiin privinla angajirii qi ocupi,.ii fbrlci de mlrnci;i abolirca nruncii mino.ilor. 'in raport cu (1) Contractantul se obliga sa respcctc legalitatca, regularitatea 9i conformitatea dispoziiiiic lcgale nalionale fi/sau comunitarc, precum $i cu prcvederile contracletor ori ale altor angajamentc legale inchciate in baza aceslo dispozilii, astlelincatl a) sa nu fijcreat niciun prejudiciu bugetuiui gencral al Comunitalii Europene $i/sau bugetclor administrate de aceasia, precilm gi bugetclor din care provinc cofinantatea alerentd sau contribulia proprie a bcnelicialului, L) sa nu fie constatate nereguli care sa fic sanc(ionate confbrm contractului de finanlarc' organisnr abilitat ulterior 1i1 in cazul neregulilor irrpu-tabile Cortractantului, constatatc de o.icare iirializ6rii prcstdrii serviciiloi in baza p ezentului contract. Contractantul are obligalia ca in termen dc 15 zilc calendaristice de la data pr.imci solicitiri scrise ficute dc Auloritatea contractanle, liri nici o alti formalitate si firs nicio alte procedur[ judiciard sau cxtrajudiciari. sa restitlrie sumele incasate nccuvenit, prccu;1 li daci estc cazul, comisioancle de transl'er bancar pldtite de achizitor, afcrente Rdspunderea solidard a sllmclor respective, a in evennralitatea in care organele abilitate dc control constatd incasarea de cetre Contractant incas'tc necllvenit' unor sume necuvenite, accsta se o6lige sd Icturneze Autolitilii colltractante sumelc prccum $i pcnalitilile ti foloaselc necuvenite constatate 17. Conlliclul de intetese ar putea 17.1, Contractantul va llla toate masurile neccsare pentlu a prevcni ori stopa orice situalie carc mod compromite dcrularea obiectiva $i impa{iale a contractlllui. cr)nllictele_de interese pot ap6rea, in al intercselor econonicc, afinitntilor politice ori de nalionalitate, leglturilor de r;dcnie ori afinitate sau al oriceror altc legaturi ori intcrese corrune. Oricc conllict de interesc ap6rut in timpul deruldrii Conlractului trebuie notificat in scris Autoritdlii contractante, liiri intarzicre' spec'ial, ca rezultat pulea gcnera un bontractantul sc va asigura ci pcrsonalul s5u nu se afl5 intr-o situatie care ar conllict de intercse. conrractantul va inlocui, imediat $i lird vreo compensalic din padea Autoritalii (ex.: inlocuire, conlfactante. oricc membru al pemonalului sau care se regiscate intr-o astfel de situalie condilille cc lndeplinelte 'incetarc. aprobare, deplasare/delcgare, orar/prograrn), cu o alt' persoana minime stabilite prir prezentul Contract. publice cu Contraotaniul aie obligalia de a respccta prevcderile lcgale'i' domeniul achiziliilor sau de a incheia alte privire la evitarea conflictullii de inlercse. Contraclantul nu are dreptul dc a angaja inlclegeri privind prestarea serviciilor, ditect ori indirect, in scopul indeplinirii Contractului' cu p.iroin" firi"" sau jur.idicc cale au fost implicate in procesul de veriflcare/evaluare a soliciterilor de ori angajali/lb$ti angajali ai Autol itilii ;articiparc/olerlelor;epuse in oadrul unei p;occduri dc atribllirc conha;tantc sau ai pr;slatorului cle servicii de achitilie implicali ill procedura de alribuire cu care ALltoritatea contraotinti a incetat relaliile contfactuale ultcrior atribuirii Contractului de achizilie publici, pe parcursul unei perioadc de cel purin l2 (douasprczece) luni de la incheierea Contractului' sub sanctiunea rezilierii contiactului. 9 (%.i.p.

10 I8, Conduila Co lroclanlului 18.1, Contractantul/PeNonalul C on t actan tului/s ubcon tractan 1i i vrvor acf;ona intotdeauna loiai $i imparlial Ei oa un consilicr de inoredere pentru Autoritatea contractanli, conlorm regulilor;i/sau codului dc conduita al domcniului siu de activitate precum $i cu discrelia necesara. 18,2. ln cazul irr care Contraotantul sau o icare dintre Subcontractanlii sdi sc ofcri si dca/si acorde sau dau/acorcld oricirei persoane miti, bunuri. lacilitili, comisioanc in scopul dc a dctcrmina sau recompensa i0deplinirerneindeplinirea oriciror actc sau fapte in legilurd cu prezenlul Contract sau penfu a lavoriza/de]'avoriza orice penoans in lcgdtura cu prezentul Contract, Auloritatea contractantl poate dccidc incctarca Clont actului Contractantul Ei Personalul silr vor respecta secretul profisional, pe perioada execudrii Contractului, inclusiv pc pcrioada oricdrci prelungiri a acesluia, precum ii dupi incetarea Contractului. 19, Obligalii i leg.iturd cu colilutea s?rniciilot 19.1.,{utoritatea conlmclanti notifici ContEctantul cu privire la llecare neconfbrmitate imediat ce acesla o identiflca. I-a llnalizarc. Contractantul notifici Auloritalea conhactanti cu privirc la necontormitalile care nu au fbst rcmcdiaic $i comunici Aulorilalii contractantc pcrioada dc rcmcdiere a aceslora. Drepturile AutoritSlii cont actantc cu privire la orice neconlormitate neidcntificata sau nenolificali de cilre Contractant, pe pcrioada de derulare a Contractului. nu sunt afeciate. Contractantul remediazi neconlbrmiti(ile, in teancnul conrlrnicat de Autoritatea contractanta. 20. Obligalii ptirind ldunele qi penalitdlile leinfirzierc Contraclantul se obligi si dcspigubcascd,^.uloritatea contractanti in limita prejudiciului creat, impotriva oricaror: (i) reclarnalii!i acliuni i^n.iustilie, ce rezulti din incalcarca unor drepturide proprietate intelcctuale (brcvcte, nume, marci inregistmtc ctc.), legate de echipamcntclc, materialele, instalaliile lolosite pentru sau in lcgatura cu serviciile prestate, fi/sau (ii) daunc, dcspigubiri, penalildli. costuri, taxe ;i cheltuieli de oricc nature, aferente evenlualelor incalcdri alc drcptului de proprietate intelectuale. precum li ale obligaliilor salc conform prcvcdcrilor Contractului Conlraclanlul va despdgubi Autoritatea conlfactanta r'n masura in care sunt indeplinite cunlulativ urmitoarele condiliil (i) despigubirile si se relele exclusiv Ia daunele suferite de cdtre Autoritatea contractante ca urmare a culpei Contractantului; (ii) Autoritatea contractanti a nolificat Contractantul despre primirea unei notilicdt i/cererj cu privire la inciden!a oriclreia dintrc situaliile prevdzute mai sus; (iii) valoarca despigubirilor a fost stabilitii prin titluri executorii emisc conform prevederilor legale/hoarari judecdtorciti defi nilive, dupa ca7. 20,3, in cazul in carc, Contractanllrl nu i;i indcpline;te la termen obligafiilc asumatc prin contract sau lc indcpline;te necorespllnzdtor, atunci Autoritatea contractanta are dreptul de a percepe dobanda legale penalizaloare p.evlzuti la art. 3 alir. 2r din O.G. nr.l3/2011 privind dobdnda legald remuneratorie li pcnalizatoarc penlru obligalii bdnctti. precum fi penttu reglementarea unor mdsuri Iinanciar'-flscalc irr domcniul bancar, cu moditicirilc $i complelarile ulterioare. Dobanda sc aplicl la valoarea serviciilor nepreslate penlru ficcalc zi de indrziere, dar nu rrai mult de valoarea contraclullli Raspunderea ContlactantLrlui nlr opereaza in unnitoarele situalii: a) b) c) datele/infbrma!iile/documentele ncccsare pentru indeplinirea Contractului nu sunt puse la dispozi!ia Conlraclanlului sau sunt puse la dispozilie cu intarziere; rcvin Contlactantului se neexecutarea salr executarea'in nlod nccorespunzitor a obligaliilo, daloreazi culpei ALltoritdlii contractante; contracluale imputate. Contraclantul se afld in in, posibilitatea forlu;ta de executare a l0 x-ffi (sc.r.p.

11 20.5. in cazul ir carc Autoritatca contractan i, dir vina sa exclusivi, nu iqi indeplinegte obligalia de plat6 a lacturii irl lermenul previzut la pci Contractantul are dreptul de a solicita plata dobenzii legale penalizatoare, aplicati la valoarca pliilii neelecluale, in conformitatc cu prcvcdcrile art. 4 din Legea privind misurilc pentru combaterea intarzierii irl cxecutarea obligaliilor de platd a unor sume de bani rczultand din contracte incheiatc intre profesionilti li intre ace$tia ii autoritlti contractantc. dar nu mai mult decat valoarea plafii neelectuale, care curge de la expirarea termenului de plata. 20.6, Pcnalitdlile de intarziere datomte curg dc drcpt din data scadentei obligaliilor asumatc conform orezentului contract. 20,7, in misllra in care,autoritatea contractantd nu efectueaza plata in termcnul stabilit la pcl , Contractanlul are dreptul de a rczolufionrrezilia contractul, fird a-i fi alectate drepturile la sumcle cuvenite pentru prestarea serviciilor;i la plala unor daunc intcrese. 21. Faclururc ti pliilii cathulconlruclului Phlile care urnreazi a fi r'calizate in cadtul Cootraciului se vor lace numai dupd emiierea $i inrcgistrarca lacturii ca unnare a aprobilrii de citte Autoritatea contractanta a servicilor alerente activitalilor ei'eotuale de Coniractant. in condiliile Caictului de sarcini. 21,2, PIata conlravalorii Scrviciilor preslale se tacc prin vi amen1 bancar in baza facturii emise de catre Contractanl pentru suma la cale este indreptilit conlorm prevederilor conlractuale, direct il1 contul Conlraclantului indicat pc faclure. 2l.3. lermenul de plata estc dc 30 de zile de la primirea si itlregistrca facturii 'in original la scdiul Autoritdtii contractante in condiliile stabilite mai jos. 21.,1. Moneda Lltilizata?n cadrul prezentului Contraci: LEU Dacd factura arc elemente gre$itc $i/sau gtegeli dc calcul identificatc dc Autoritatea Contractanti, pafiea Contraclantului, Si sunt ncccsare revizuiri, clarificirisuplimentarc sau alte documcnie suport din in se lace de la momcntul Ilepunerea tcrmen pentru plata facturii se suspenda. dc zile termenul de 30 indepliniriicondiliilor de lo nd $i dc fond ale facturii. 21.6, Conhactantul este rispllnzdtor de corectitudinca 9i exactilatea datclor inscrise in facturi $i se oblige se restituie atat sumele incasate in plus cat 9i loloasele realizate nccuvenit, alerente acestora. Sumclc incasale ln plus, cat $i foloasele necuv nite aferente acesiora (pe perioada dc la incasare pand la constatarca lor), vor ll stabilitc in urnta veriflcarilor executate dc cdtre organele de control intern ale Autoritilii contractante sau alte organisme de control abilitate de lege Beneficiatul poate acorda un avans in cuantum dc rnaxim 30o/o din valoarca contractului, la solicitarca scrisa a lurnizorullri. in baza unol garanlii Ienre, in condiliile legislativc in viguare. 22. Suspendarca Conlruclului 22,1. in situaiii temeinic iustificate. pirlile pot conveni slrspendarea executirii Contl actului in cazul in care sc constate ci procedura dc atriblrirc a Contractului de Ser\ icii sau cxelutarcu Contractului este viciatd de eroti escniiale, nereguli sau de lrauds, Pi(ile au dreptul si suspende cxccularea Contractului. 22,3, ir-t caz,,tl suspenderii/sistirii ternpolare a prcstirii seniciilor, durata Contractului sc va prelungi aulomat cu pcrioada suspendalii/sistirii. 2i. Fo a najofi Fofta majorl 9i cazul fortuit exoncrcazd de rispundcre Pi4ile in cazul neexeclltlrii padiale sau totale a obligatiilor asunratc prin prezentul Contract, in conformitate cu prevedcrile art l35l din Codul civil Forta majore 9i cazul fortuit trebuie dovedite Partea care irrr,oci forla rnajor'd sau cazlrl fbrtuil ate obligalia sd o par,tj, in scris, de indati ca s-a produs everinlentul. II I7 ci la cuno$tinli celeilalte

12 23.4. Patea carc a invocat lbrta majorh sau cazul foftuit are obligalia si aduci la cunogtinla celeilalte pdrtiincetarea cauzei acesteia dc indat6 ce evenimcntul a luat sfar$it hrdeplinirca oontractului va 1'l suspendata in pcrioada de acliune a fo4ei majorc, dar IAra a prejudicia dreplurilc cc li sc cuveneau pi4ilor peni la aparilia acestcia Daci lbrla nlajorl aclioneazi sau se estimcazii cii va acliona o perioadi mai mare de l5 zilc, fiecare partc va avea dreptul sd" notifice celeilaltc parli incetarea de plin drept a prezentului contract! Iird ca vreuna din p54i sa poa15 pretinde cclcilalte daune-irtcrcse 24. incelarca Contructului Prezentul Contract inceteazd de d ept prin aiungere la termcn sau la momentul la care toate obligatiilc stabilite in sarcina parlilor au fbst cxccutale. 2,1.2. Autoritatca contrxctantd iii rezerve dreptul de a retoluliona/rezilia Contractul, ftta insa a fi afeclat dreptul Pirlilor de a pretindc plata unor daune sau alte prcjudicii, dacil (i) Contmctantul nu se contbrmeazd, in perioada de limp. conform notificarii emise de catre Autoritatca conttactanti. prirt car'e ise soliciti remedierea Neconlormitelii sall executarea obligaliilor care decurg din prezenlul Coniract; (ii) Arc loc orice modilloare organizalionale care implice o schimbare cu privirc la personalitatea juridici. natura sau controlul Contractantului. cu cxceplia situalici in care asemenca modificdri sunt rcalizate prin Act Adilional la prczcntul Contract, cu respectarca dispoziliilor l 8ale; (iii)devin irrcidcntc olicare alte incapacitdli lcgale care si impiedice executarea Contractului; (iv)in cazul in care, printr-un act normativ. se modifici interesul public al Autoritelii contlactante in legaturi cu care se presteazi serviciile care fac obieclul Contractului; (v) la momentul atribuirii Contractului, Contractantul sc afla in una dintre situaliilc care ar fi deicrminat excluderca sa din proccdura de atribuire; (vi)in situalia in care Contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit Contractantului deoarece au fost incllcatc grav obligafiilc care rezulia din legjslalia europeand rclevante iar accast6 imprejurarea fost constalatd printr-o dcoizie a Curlii de Justilic a Uniunii Iluropene; (vii) in cazul in care irnpolriva Contraotanlului sc deschide proccdura falimentului; (viii) Contractantul a saverlit nereguli sau liaudc in cadrul proccdurii de atribuire a Contraotului sau in legdtufi cu creclrtarc acesttlia. cc all provocat o vetdmare A.utoritdtii/cntile!ii contractante; (ix)valorilicarea dc citre Auioritatea contlactanta a rezultatclor prezentului contract este grav complomisa ca urmare a inlarzierii preslaliilor din vina Contractantului Conlmctantul poate rezoluliona/rezilia Contractul liri insd a 1l afectat drcptul Pd{ilor de a pretinde plata unor daune sau altc prcjudicii. in cazul in care; Autolitatea contractanti a comis erori csen!iale. nercguli sau liaude in cadnl procedurii de atribuire a Contractului sau in legeturd cu exccutare acesluia. cc au provocat o vatimare Contractantului. Autorilatea conlractanta nu ili indeplinlj$te obligatiilc de plald a serviciilor prestate de Contractant. in condiliile stabilitc prin prezeilul Contract ReTolutiunca/Rezilierea Contractului r'r1 condiliile pct 28.2 ii pct intervinc cu efecte depline, firi a mai fi necesari indcplinirea vreunci lormalitali plcalabile ;i lard a mai fi necesare interventia vreunci insiante iudecitore$ti 5i/sau arbitralc. 2,1.5. Prevederile prezentului Conlract ir1 matcria rezolu{iunii/rczilierii Contractului sc completeaza cu prevederile in matcric alc Codului Civil in visoale in situalia rczollr.tiuniihe/ilierii totalc/parliale din cauza nccxeculir;i/executirii partiale de ceue daunc-interese cu titlu Contractant a obligaliilor corltractualc, acesta va datora ALltoritdlii contrac dc clauzd penali in cuanlum cgal cu valoarea obligaliilor contracluale nee t2,/"s. 6%! 1

13 24.7. Aulorilatea contractant! ifi rezerve dreptul de a derunla unilateral contractul de prestiri servicii, in cel mult l5 rile de la aparilia unor cirounlstanle care nu au putut fi prevazute la data incheierii contmctului, cu conditia notillcdriiconlractantului cu cel plrlin 3 zile inainte dc momentul denunlarii. 25. Insolvenld si loliuenl in cazul dcschidcrii unci proccduri gcncralc de insolvenld impotriva Contractantului, acesta are obligalia dc a notifica Autoritatca contractanti in tcrmcn de 3 Grei) zile de Ia deschiderca proccdurii Contractantul, are obligalia de a prezenta Autorita,lii contractante,'in termen de 30 (treizeci) de zilc dc la notificarc, o analizd dctaliatd rcfcritoarc la incidenla deschiderii proccdurii gcncralc de insolventa asupra ContractulLri!i asupm livrhrilor si dc a propunc masllri. actionand ca un Clontractant diligent. 25.,1. In cazul in care Contractantul intra in stare de falimenl, irl proces de lichidare sau se alld inlr-o situalic carc producc clcctc similarc, Contraotantul esle obligat si aclioneze in acelali tel cum este stipulat la clauzele 25.1, fi 25.2 din prezentul Conlract Nicio astfei de masurir propusi conloml celor stipulate la clauzele 25.2, fi 25.3 din prezenlul Cont act. nu poate 1l aplicati, daci nu estc acccptatd, in scris, de Autoritatea conlractantd. 26. Prcluctareo (lalelor cu cantcler persotldl Pi{ile se obligi si prclucrczc datcle cu caractet personal obtinute ir1 virtutea cxccutirii prezentului Conlract cu respectarea principiilor previzule de Iegislatia privind proteclia datclor (principiul legalitilii, echitilii, t ansparentci. cxactitdlii, responsabilitalii, linritarii Iegate de scop qi dc stocarc). ln sensul dispozitiilor prezentuliri Contract, datclc care fac obiectlri prelucrdrii se pot refed la: nume, prenume, functie, adresi de c-rnail. numir de lelefbll, date ncccsarc cmiterii facturii fiscale conlorm lcgislalici in vigoare Scopul prelucririi datclor cste leprezenlal de executarca dispoziliilor prezentullri Contract. PrelucraLea nu poale li extillsi la altc scopuri. ou exceplia cazului ir1 carc PA4ile convin in mod expres sau cxisti o obligalie legale oare di dreptul P5{ii si prclucrcze dalele Pd(ilc sc obligi s:i pistreze conlide0lialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea garanteazi ci acccsul Ia datclc car-e lac obiectul prelucrdrii va fi pcrmis doar angajalilor respoisabili de respecliva relalie contractuald Ficcarc dintrc I'i4i se obligi sii irriplementeze mdsuri rczonabile de siguranld fizicd. tehnici!i administmtivi astlcl incat sa prcindmpine incidente ca pierdcrca, folosirea inadecvati, acoesul ncautolizat. dczvdluirea. alterarea sau dislngerea datclor cu caractcr personal. In eventualitatea unui incidcnt privind proteclia datelor, fiecare Parle trebuie sa notificc cclcilalte acest luoru in termen de 24 de orc Oricare dinle Pd(i se obligi sn nu comunioe datele personale transmise de cealaltd Parte cltre orice terl cu urmatoarele exceplii (i) existd tcmci lcgal sau (ii) exista temei contractual!i Partea $i-a exprimat acordul La incctarca relallei oontraoluale Pe{ile se obligi sd inceteze prclucrarea datelor cu character personal, cu exceplia cazurilor in care (i) o obligalic lcgald impunc prelucrarea in continuare sau (ii) exercilarea unor drepturiin idstanli $i/sau ir1 lala autoritdtilor statului cu atribulii de control, situatic in care Pirlile vor ll 1;nute irr continuare la respectarea confidclllialitdlii. 27, Limho Conlruclului Limba prczcntului Contract Si a tuturor comunicerilor scrise va Roman, respectiv limba romani. 28, Legea fi limba oficials a Statului ollicnbild tl Legea aplicabili prczcntului Contract. cstc lcgca romana, potrivit acestoi lcgi. 29. Solulioharca ew tutlebr livergenle! a litigiilor l3 /"TXft.+'c.F.P. interpretat

14 29.1. Pdrlile vor depunc toate efofiurile pentr.u a rezolva pe cale amjabile. prin tratative directe fi negociere amiabili. orioc nein{clegere sau dispute/divergenle oarc se poate/poi ivi intrc ele in cadrul sau in letarurii cu i drplini ea Corrrlacrulr,i Daca disputa nu a fost astfel solulionatd ii pirlilc au, in oontinuare, opinii divergente in legitura cu sau in indeplini'ea contractului. aceslea trcbuie se se notillce rccip.oc gi in scris, in privinla poziliei lor asupra aspectului ia disputi precum si cu privirc la a solulia pe care o intreved pcntrl."roivirea 29,3. Dacd incerca,ea de solulionarc pe cale amiabilr e!ucaza sau daca una dintre pe(i nu.espunde"i. in termen la solicitare, oricare din Perli are dreptul de a se adresa instanlelor dc.iudecatd competente. Pa4ile au inreles si incheie azi Ll,..l*...ilOprrrrnrut conrracr in excmpla pentru prestator, $i dou:i cxcmplare pcntru achizitor. Achizitor. l,iuntctttut-,iattt;u MultEs.6t^ANtA- Zoltin Ir esrraar!.,v t XEC, ADJ. I)ir.ctia Econonlici Buculei Dianora Monica l'ublice Scf Scrviciu Mold niela tt6 flrtnn- Vizi juridicti f" Consilier achizitii publice cutui AlinaaBluca ')r, l l4 Powered by TCPDF ( 1,+'o"c.; 'ki.".ggxl'^'1.-- e)(p)cf ' Q",l Cv' DInECToR trx[,c. - DTRECTIA JURrDrc,{. CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI AD\,IINISTRA.TIE I'U N LIC,{ Tt ICI LA cc, IiOTI,CHNICAL [XPIiR'I' SIIL..s, fia Econornici DIRECTO Ec. I)amian (rrei) exemplare, un Prestator, SC (] PRIMAR So6s I