COD SMIS: INFORMATII GENERALE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "COD SMIS: INFORMATII GENERALE"

Transcriere

1 SPECIFICATII TEHNICE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE A UNEI MASINI JOASA PRESIUNE, IN CADRUL PROIECTULUI ACHIZITIE DE UTILAJE LA S.C. PORTE FRIGO GROUP S.R.L. COD SMIS: INFORMATII GENERALE Obiectivul procedurii de cerere de oferta: achizitia unei masini de injectie joasa presiune 1 bucata, necesara pentru injectarea blaturilor cu spuma poliuretanica si posibilitatea utilizarii diferitelor amestecuri de substante cu vascozitate variabila in cadrul procesului de fabricatie a usilor frigorifice. Achizitia utilajului va asigura atingerea indicatorilor prevazuti in proiectul intitulat Achizitie de utilaje la S.C. Porte Frigo Group S.R.L., cod SMIS: Organizatorul procedurii: S.C. PORTE FRIGO GROUP S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Torentului, nr. 2-4, cod postal , tel/fax: , persoana de contact: doamna Hotea Domnica, tel: Beneficiar: S.C. PORTE FRIGO GROUP S.R.L. Temeiul legal al procedurii: Ordin al ministrului fondurilor europene / privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegian, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Informatii si clarificari: se pot obtine de la S.C. PORTE FRIGO GROUP S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Torentului, nr. 2-4, cod postal , tel/fax: , e- mail: persoana de contact: doamna Hotea Domnica, tel:

2 PROIECT ACHIZITIE DE UTILAJE LA S.C. PORTE FRIGO GROUP S.R.L. COD SMIS: OBIECTIVUL SI SCOPUL CONTRACTULUI Obiectul contractului: S.C. PORTE FRIGO GROUP S.R.L. a semnat Contractul de finantare nr. 4m/401098/8/ cu Ministerul Economiei, reprezentat legal de ministrul economiei, in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (AM POS CCE) in vederea realizarii proiectului intitulat Achizitie de utilaje la SC Porte Frigo Group SRL, derulat in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (P.O.S.C.C.E.) , AXA PRIORITARA 1 Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE D.M.I.1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a I.M.M.-urilor, OPERATIUNEA a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, SCHEMA DE AJUTOR DE STAT Sprijin financiar in valoare de pana la lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii. Astfel, obiectul si scopul contractului de furnizare constau in achizitia unei masini de injectie joasa presiune 1 bucata, in cadrul proiectului intitulat Achizitie de utilaje la SC Porte Frigo Group SRL, al carui cod SMIS este Valoarea maxima estimata a contractului este de ,85 lei. Pentru intocmirea ofertelor, operatorii economici vor avea in vedere urmatoarele clauze contractuale: Conditia de livrare: conform INCOTERMS 2010; Adresa de livrare: Bucuresti, Sector 2, Str. Torentului, nr. 2-4, cod postal , tel/fax: ; Data limita pentru livrare: pana cel tarziu , moment in care se va incheia procesul verbal de predare-primire; Data limita pentru instalare, punerea in functiunea, instruire, receptie calitativa finala: pana cel tarziu , moment in care se va incheia procesul verbal de receptie calitativa finala; Conditiile de plata se vor stabili la contractare. Note: Furnizorul se va obliga, sa transporte echipamentul la destinatia finala prevazuta in prezenta documentatie, sa asigure instalarea si punerea in functiune a produsului, asigurand totodata instruirea personalului beneficiarului, prin personalul propriu, specializat. Valoarea cheltuielilor de transport, precum si toate cheltuielile si comisioanele care vor fi angajate in conditiile de livrare prevazute anterior, intra in sarcina furnizorului si sunt cu titlu gratuit pentru achizitor. 2

3 Instructajul si montarea/instalarea (inclusiv manopera, conexiuni diverse si orice dispozitive/ accesorii speciale necesare functionarii) intra in sarcina furnizorului si sunt cu titlu gratuit pentru achizitor. 3. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI SI CONDITII DE DEPUNERE A ACESTEIA Oferta se va prezenta în limba romana. Ofertele elaborate in alte limbi vor fi insotite de traducerere autorizata. Orice document prezentat si care este realizat intr-o limba straina va fi insotit obligatoriu de o traducerea (in limba romana) realizata de un traducator autorizat. Ofertele vor fi înregistrate, semnate si stampilate de ofertant pe fiecare pagina (de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului). Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii conformitatii propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini. Ofertele trebuie sa prezinte o perioada de garantie de minim 24 luni. Ofertele ce prezinta o perioada de garantie mai mica decat cea minim solicitata, vor fi respinse. Pretul va fi exprimat in lei sau euro, fara TVA, si va ramane ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertei si de executie a contractului. Propunerea financiara va fi elaborata astfel încat aceasta sa furnizeze informatii cu privire la pret, modalitate si termenii de plata, garantie, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de furnizare bunuri (propuse de ofertant). Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul pe echipament ofertat va cuprinde valoarea tuturor componentelor si accesoriilor echipamentului necesare pentru a indeplini specificatia tehnica solicitata. Furnizorul va asigura, de asemenea instalarea si punerea in functiune a echipamentului la locatia cumparatorului fara costuri suplimentare pentru cumparator. Acest aspect se va mentiona distinct in cadrul ofertei. Pretul ofertat nu include transport, taxe, costul altor servicii aditionale, aspect care se va mentiona clar in cadrul ofertei. Oferta trebuie sa fie valabila minim 60 de zile. Ofertele vor fi transmise pe suport de hartie intr-un exemplar original, in plic inchis prin posta, curierat sau depuse personal la sediul social din: Romania, Bucuresti, Sector 2, Str. Torentului, nr. 2-4, cod postal , tel/fax: Pe plic se va inscrie (pe langa datele expeditorului si destinatarului) Oferta pentru achizitia de echipamente, A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE ORA Termenul de depunere a ofertelor este data de , ora Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilit in prezenta documentatie sau depusa la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor. 3

4 Informatii si clarificari se pot solicita in scris (conform Anexei 2) pana la data de , ora Solicitarea de clarificari se va transmite in forma scrisa prin fax, sau posta/curier la sediul social din: Romania, Bucuresti, Sector 2, Str. Torentului, nr. 2-4, cod postal , tel/fax: Termenul de raspuns la clarificari este de max. 2 zile lucratoare de la data primiri acestora de catre SC Porte Frigo Group SRL, dar nu mai tarziu de Fiecare Ofertant va fi notificat in scris cu privire la rezultatul achizitiei (evaluarii ofertelor). Oferta va contine urmatoarele documente: o Declaratie privind evitarea conflictului de interese (conform Anexei 1); o Ofertantul va prezenta o scurta descriere a companiei, continand informatii cu privire la detalierea obiectului de activitate, personalul angajat, cifra de afaceri, parteneriate, certificari, standarde de asigurare a calitatii adoptate, etc; o Un angajament ferm privind o garantie de minim 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie calitativa; o Pliante, fişe tehnice editate de producator, cu descrierea completa a produselor solicitate, a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care comisia de evaluare solicita acest lucru; o Declaratia producatorului ca echipamentul este nou si respecta normele europene in vigoare; o Propunerea tehnica (detaliind specificatiile tehnice) si propunerea financiara. 4. CRITERII DE ATRIBUIRE Criteriul de atribuire a contractului va fi: cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic. Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza pe baza grilei de evaluare prezentata in continuare, punctajul acordandu-se pe principiul procentual: CRITERII PUNCTAJ 1. Performantele tehnice 50% 2. Pretul 20% 3. Perioada de garantie 20% 4. Modul de asigurare al operatiunilor 10% de service mentenanta si la cerere in perioada de garantie TOTAL 100% 4

5 Detalii privind altgoritmul de calcul al punctajului acordat: 1. Performanta tehnica punctaj max. 50% Performanta tehnica a echipamentului va fi evaluata dupa urmatoarele criterii: - Productivitate 10% Ofera care va oferi cea mai mare productivitate/minut va primi punctajul maxim, respectiv 20%. Restul ofertelor vor primi un punctaj calculat dupa urmatoarea formula: unde: P punctajul obtinut Pn productivitatea ofertei n Pmax productivitatea maxima oferita - Debitul pompelor 20%; P=Pn/Pmax x 0,1 Punctajul se va acorda astfel: oferta ce prezinta cel mai mare debit al pompelor va primi punctajul maxim alocat, respectiv 20%. Restul ofertelor vor primi un punctaj in functie de debitul ofertat al pompelor, astfel: unde: P=Dn/Dmax x 0,2 P punctajul obtinut Dn debitul pompelor oferit de oferta n Dmax debitul pompelor maxim oferit. - Capacitatea rezervoarelor 20%; Punctajul maxim se va acorda in cazul ofertei care prezinta cea mai mare capacitate a rezervoarelor, restul ofertelor primind un punctaj astfel: unde: P=Cn/Cmax x 0,2 P punctajul obtinut Cn capacitatea rezervoarelor din oferta n 5

6 Cmax capacitatea rezervoarelor maxim oferita. 2. Pretul punctaj max. 20% Pentru cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 20%. Pentru un pret mai mare se acorda punctajul astfel: unde: P punctajul obtinut Pmin cel mai mic pret oferit Pn pretul ofertei n P=Pmin/Pn x 0,2 3. Perioada de garantie punctaj max. 20% Perioada de garantie este de minimum 24 luni. Oferta a carei perioada de garantie este mai mica de 24 luni va fi considerata neconforma si respinsa din procesul de evaluare. Oferta pentru care garantia acordata este cea mai mare (calculata in numar de luni) dintre toate ofertele depuse va primi punctajul maxim (20%). Restul ofertelor vor primi un punctaj in functie de garantia acordata, astfel: P=Gn/Gmax x 0,2 unde: P punctajul obtinut Gn garanţia ofertei n Gmax garantia maxima oferita 6

7 4. Modul de asigurare al operatiunilor de service mentenanta si la cerere in perioada de garantie punctaj max. 10% Punctajul maxim va fi acordat ofertantului care va prezenta cele mai bune conditii de asigurare a operatiunilor de service si mentenanta si la cerere in perioada de garantie, comparativ cu restul ofertantilor. Restul ofertelor vor primi un punctaj in functie de conditiile oferite, astfel: unde: P punctajul obtinut P=CAn/CAmax x 0,1 CAn conditiile de asigurare al operatiunilor de service mentenanta si la cerere in perioada de garantie ale ofertei n CAmax conditiile de asigurare al operatiunilor de service mentenanta si la cerere in perioada de garantie maxime oferite 7

8 PROIECT ACHIZITIE DE UTILAJE LA S.C. PORTE FRIGO GROUP S.R.L. COD SMIS: CAIET DE SARCINI (SPECIFICATII TEHNICE) Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul criteriilor pe baza carora se elaboreaza oferta de catre fiecare operator economic ofertant in cadrul prezentei proceduri de atribuire. Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii echipamentului care urmeaza a fi livrat cu cerintele prevazute in specificatiile tehnice. Elementele propunerii tehnice vor fi redactate detaliat si complet, in corelatie cu specificatiile tehnice solicitate de achizitor, astfel incat sa permita comisiei de evaluare, identificarea cu usurinta a corespondentei acestora cu cele ofertate. Caracteristicile tehnice minime obligatorii solicitate de achizitor sunt detaliate in tabelul de mai jos. Ofertantul va intocmi propunerea tehnica astfel incat sa evidentieze, prin comparatie, caracteristicile tehnice ofertate, fata de cele solicitate, precum si alte detalii tehnice suplimentare. Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu un tabel precum cel de mai jos: Specificatii minime solicitate de ACHIZITOR 1. Rezervoarele pentru cele 2 componente - Numar rezervoare metalice minim 2 - Capacitatea rezervoarelor minim 100 l - Posibilitatea de a verifica DA vizual nivelul de incarcare - Rezervorul pentru polyol include un mixer de turatie redusa pentru omogenizarea continutului sau echivalent 2. Pompele pentru alimentarea rezervoarelor - Numar pompe 2 pompe pneumatice cu membrana din cauciuc elastomeric - Debitul maxim al pompelor 52 l/min - Comanda pornirii/opririi pompelor Sa fie data de catre masina de injectie atunci cand nivelul componentelor din rezervoare atinge pragurile presetate de pornire/oprire. Sistemul automat de comanda va Specificatii ofertate de OPERATORUL ECONOMIC 8

9 include si sistem de alarmare a operatorului in caz de depasire a nivelelor de siguranta minim si maxim 3. Controlul temperaturii celor 2 componente - Unitate de racire proprie DA (chiller). - Capacitatea chiller-ului de mentinere a temperaturii componentelor intervalul de lucru +5⁰C +20⁰C. - Capacitatea necesara a 12Kw frig chiller-ului - Debitul de iesire al pompei 60 l/min - Agent de racire utilizat freon ecologic de tip R404A sau echivalent 4. Pompele de alimentare a capului de mixare - Modalitatea de actionarea a celor 2 pompe motor trifazat asincron, prevazut cu variator de frecventa ce asigura controlul precis al vitezei de rotatie sau echivalent - Presiunea maxima de lucru 15 bar - Conectarea pompelor la capul de mixare se face prin tuburi flexibile confectionate din materiale rezistente la actiunea componentelor utilizate pentru productia de spuma poliuretanica 5. Capul de mixare si injectie include un motor asincron trifazat comandat prin invertor si trebuie sa fie amplasat pe un brat articulat ce permite deplasarea capului radial cu ± 60⁰ fata de axa masinii si vertical cu ± 250mm fata de inaltimea referinta de 900mm 6. Circuitul de curatare Curatarea circuitului componentelor sa se faca cu apa fierbinte. 6. Panoul de control Interfata dintre operator si PLC trebuie sa fie intuitiva si sa permita utilizatorului accesul la toti parametrii necesari bunei functionari a echipamentului. Operatorii economici vor trebui să respecte prevederile obligatorii privind protectia mediului reglementate de legislatia nationala si europeana. Operatorii economici vor trebui sa respecte cerintele esentiale de sanatate si securitate ce trebuie sa fie asigurate la proiectarea si construirea masinilor. 9

10 Furnizorul va efectua toate operatiile necesare instalarii utilajului si functionarii acestuia in conditii de siguranta in conformitate cu prevederile din documentatia tehnica. Furnizorul va efectua probe tehnologice pentru a stabili daca performantele masinii corespund celor solicitate prin specificatiile tehnice si documentatia tehnica. La livrarea produsului, acesta va fi insotit de: - Documentatie tehnica; - Instructiuni de utilizare, exploatare si mentenanta. Produsul va avea marcaj CE, iar la livrare se va solicita certificat de calitate, certificat de garantie si certificat de conformitate. Produsul va fi livrat cu certificat de garantie de minim 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie calitativa. 4.1 Conditii de receptie Recepţia echipamentului se efectueaza la destinatia finala indicata, in doua etape: cantitativ si calitativ, conform specificatiilor tehnice din oferta si din cartea tehnica. Receptia cantitativa se va finaliza cu incheierea unui proces verbal de recepţie de predareprimire, privind integritatea utilajului (se vor verifica documentele de certificare si daca livrarea corespunde contractului). Pentru aceasta produsul trebuie să fie livrat in configuratia prevazuta in specificatiile tehnice (inclusiv toate accesoriile) si sa fie insotit de certificatul de calitate si garantie emis de producator si declaratiile de conformitate. Recepţia calitativa se va finaliza cu incheierea unui proces-verbal de receptie calitativa finala, dupa verificarea conformitatii produsului livrat cu specificatiile tehnice din oferta si din cartea tehnica. Aceasta se face dupa instalarea si punerea in functiune a masinii, sarcina ce revine furnizorului. O conditie pentru efectuarea receptiei calitative este asigurarea verificarii dupa punerea in functiune. Ofertantul are obligatia de a asigura garantia produsului ofertat pentru perioada specificata in propunerea tehnica. Perioada de garantie incepe dupa semnarea procesului verbal de receptie calitativa la destinatia finala (instalare si punere in functiune). Alte conditii referitoare la garantia echipamentului: - in perioada de garantie, activitatile de service si mentenanta vor fi asigurate de catre furnzior si vor include si o verificare gratuita la 500 h de functionare; - termen de interventie in perioada de garanţie - maxim 48 de ore de la notificarea scrisa din partea achizitorului; 10

11 - termenul de garantie se va prelungi cu perioada in care produsul este defect si va fi specificat in procesul verbal de interventie; - furnizorul va asigura service post garantie (contra cost) pe o perioada de minim 10 ani; - furnizorul va asigura piese de schimb originale cu garanţii standard timp de minim 10 ani. Reprezentant legal, Ciornei Dragos 11

12 Anexa 1 Declaratie privind conflictul de interese (Denumirea companiei) DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE Subscrisa..., cu sediul în......, str...., reprezentantă legal prin......, în calitate de ofertant la procedura de achiziție bunuri a S.C. PORTE FRIGO GROUP S.R.L., declar pe propria răspundere că societatea nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume: - nu există legături între structurile acționariatului subscrisei și acţionariatului Achizitorului; - nu există legături între subscrisa și membrii comisiei de evaluare nominalizaţi în documentaţia de atribuire; - nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție organizată de Achizitor. Am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 14 si 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011. Informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înteleg, de asemenea, că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă. Data completării:. Operator economic:... (semnătură autorizată şi stampila) 12

13 Anexa 2 Model solicitare clarificari Nr. / Către, SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI (denumire autoritate contractantă) Referitor la pentru atribuirea contractului de (tip procedură) achiziţie publică, vă adresăm urmatoarea solicitare de clarificări cu privire la: Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus. Cu consideraţie, S.C. (denumirea, adresa) (semnătura autorizată) 13