Dan Emilian Tinica DINCOLO DE DURERE $I TRISTE,TE Un jurnal insolit

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Dan Emilian Tinica DINCOLO DE DURERE $I TRISTE,TE Un jurnal insolit"

Transcriere

1 Dan Emilian Tinica DINCOLO DE DURERE $I TRISTE,TE Un jurnal insolit

2 7 {iinc{}t r}' {}E ilarew 6I?X/,sTE'rg MOTTO: Ceea ce aprig iubeqti, ua rdmdne, Restu-i zgurd Ceea ce aprig iubeqti niciodatd Nu-ti uafi jefuit Ceea ce aprig iubeqti e adeudrata mogtenire EZRA POUND Aceasta ar fi trebuit s[ fie noua mea carte despre solia mea qi despre mine, despre viafa noastrd in ultimii z6 de ani, dupx ce am fost impreun[ la bine qi la rdu, iar moartea ne-a desp[4it. Apoi am in{eles c[ viala noastrl impreunl va continua, direct sau indirect, prin copiii noqtri, clci nu va fi o zi l[satd de la Dumnezeu sd nu m[ gandesc la Ea. A trecut mai bine de un an de cand s-a intamplat! Din primele zile de dupl disparilia Ei, mi-am zis cd trebuie s[ fac ceva ca din povestea vielii noastre sd se piard[ cat mai putin, s[ rlmani o m[rturie durabil5, accesibild oricui ar dori sd o afle. Spun asta mai ales pentru copiii noqtri, trei la num[r, care trebuie sd-gi cunoascl propria istorie, cea a procrelrii qi devenirii lor. insl pan[ acum nu am f[cut nimicl ZiTnic sau chiar de mai multe ori pe zi, constat c[ imi este foarte dor de ea, c[ imi lipseqte foarte mult, aqa cum mi-arlipsi o parte a corpului meu. l)cntru binele copiilor, pentru binele meu, vreau sd depigesc aceast[ stare, dar pan[ acum nu am reuqit. Scriind aceast5 carte sper sd mi eliberez de greutatea pe care o duc in spate zi de zi, ca persoanele supraponderale. De fiecare datl cand m[ gandesc la Ea imi apar in minte flash-uri din diversele momente ale vie{ii noastre impreun[, imagini ale Ei din ultimii doi ani, ani in care boala ii revenise qi se chinuia groaznic, dar mie nu imi spunea nimic despre natura

3 DAN EMII,TAN TINICA ryincolo DE DURtrRE \SI rrjs?ete adevdratd a suferin{ei. Ar fi trebuit sd-mi dau seama singur, dar probabil subcongtientul ne protejeaz[ qi face ca in plan mental, si nu realizim exact ce se intampl[, pand in ultimele clipe, cand nu se mai poate face nimic. imi apar flashuri qi dinainte de a o fi cunoscut, din copi_ l5rie sau adolescenli. E un semn de bdtrane{e. Am imb[tranit brusc. Toli acei ani pe care nu ii simleam sau md f[ceam cr nu-i simt, igi arat[ acum greutatea firr echivoc, indoindu-mi crengile pand la pdmant! Prima mea carte mai importantd qi singura pubricat[ panl in prezent (pe propria-mi cheltuiala) era despre dragoste, des_ pre tinerefe gi speranld. Aceasta va fi tot despre dragoste, o dragoste de maturitate mult mai profundfl decdt prir.ru qid"rp." durere, despre suferin{[ gi despre o totald lipsd de speran{fl (chiar dac5 moare ultima!) Aproape uitasem, nu cum ne-am cunoscut pentru cd aqa ceva nu se uit[, mai ales c5 a fost ceva cu totul deosebit gi neaqteptat, cu adevdrat mana soartei, care a decis cd trebuie sd ne intalnim, ci cum ardta ea la primele noastre intalniri, atat de diferit fa{5 de ultimele clipe de viald, aproape un copil, degi implinise z4 de ani qi trecuse prin cateva experienle nejative. ti murise mama cu caliva ani inainte qi preluase funclia maternald pentru fratele ei mai mic cu doi ani Ei de ajutor permanent in casl pentru tatr] ei scufundat in probleme de serviciu, care le didea bani pe manr cat cereau qi credea cd in acest mod datoria de tati este indeplinit[. Deci era o copililx care se dldea mare, fiind in mod evident la prima experien{5 serioasx cu un tip mai in varstr (eram cu aproape 9 ani mai mare). Pentru mine era ceva reconfortant, aflandu-m[ in plin divor{ de prima solie, care m-a desfiintat la tribunal (cu pdrinlii ei drept martori), mi-a luat tot din cas[ qi mi-a trimis o scrisoare la serviciu, lovitur[ sub centur5, mortall pentru acele wemuri qi slujba pe care o aveam, in comerlul exterior. Aq fi wut s[ nu o tdrai qi pe ea in mocirla puturoas[ a divor[ului meu atat de,,civilizat". O citez pe fosta sotie! Am ezitat mult qi pan[ la urmd Ea a fost cea care a luat initiativa. O sd fie foarte greu s[ scriu aceast[ carte. Chiar qi acum cdnd incerc si mai scriu cateva randuri md bufneqte plansul. A devenit ceva automat, un reflex, ca atunci cand incep si mi gandesc la ea sx dau in plans, fbr[ s[ m[ fi gandit la ceva anume, f[r5 s[-mi fi venit in minte o imagine anume. Dupi e6 (poate ci nici nu au fost atalia, dar aq fi vrut s[ fie cat mai mulli) de ani petrecuti impreun[, dupx trei copii crescu{i impreun5, dupfl atatea zile gi nopli cand ne spuneam unul altuia gandurile, ne anticipam r5spunsurile, ne recunoeteam unul pe celilalt din cele mai fine atingeri, disparilia unuia din cuplu e ca qi cum o parte din mine ar fi murit definitiv. Corpul se strlduieqte s[ inveleasc[ rana cu diverse pansamente, aga cum albinele infdqoar[ in miere modii din stup, dar procesul este lent, locul doare Ei totul imprejurul lui doare Ei nu po{i sx zici c5, nu-i aga, nici nu ai motive si zici ci nu-i aga. Mai rdu e c[ nu te crede nimeni, nu te in]elege nimeni, nici m[car copiii (suferinla lor e diferit[ qi viata e inaintea lor). E foarte trist cand realizezicl pentru a inlelege experienlele altora trebuie s[ trecem gi noi prin ele. E o conc]uzie derutanti, o inv[- fltur[ pe care am primit-o tarziu Ei am inleles-o qi mai tarziu, care vine in continuarea ideii cd nimic nu te invat[ ca o experi- B

4 DAN EA{ILI.ANTINICA SLIITCOIO:IJS. J? Lrfig&g o$1?kis?19?8',,l,, en!5 trditd direct, c[ nu poli sd-{i in{elegi prrinlii pdnr nu ai gi tu copii, cd nu poli trii viala prin intermediari. sau mai simplu, c[ aqa trebuie sd fie pentru a se relua totul de ra inceput generalie dupi generalie, pentru ca fiecare dintre ele sd parcurgd purgatoriul care i-a fost hirizit, mitul lui sisif gen eralizat. Dar a fost un moment, o clip[ cand ea, solia mea, a fost la fel de frumoas[, poate chiar mai frumoasd decat in zilele primelor noastre intalniri. Era cu cateva slptlmani, poate cu o lund, o lunfl qi ceva inainte de a muri. s-a ridicat in capul oaseror, era ra pat de mai multdweme, nu mai lin minte daci s-a ridicat singur[, dar cred ci a fost ajutatr qi m-a privit cu ochii ei mari, negri, plini de suferin{h qi mi s-a adresat, dar nu am in}eles ce spune. M[ uitdm la ea qi mi-am zis: uita{i-vd la Ea cat e de frumoasd! pdrur lung ii incadra fa{a albd, mult albitd de boald, iar ochii ei negri mr priveau rug[tor, implorandu-mi parcl, s[ fiu la fel ca in primere zile cand ne-am indrdgostit unul de celllalt. Nu-mi vine s[ cred c[ nu ne vom mai vedea niciodati. Nu vom mai sta aproape unul de altul, nu nevom mai atinge, simli parfumurile, oricare ar fie ele. Totul e atat de definitiv! chiar dacr ne vom reglsi in lumea de dincolo nu va mai fi acelaqi lucru! Mi-a trebuit, uite, aproape un an qi jumrtate ca si inleleg in profunzime acest lucru. M[ purtam de parcd ar fi fost plecatr intr-o cdl[torie qi trebuia sd se intoarcd. Nu i-am aruncat niciun lucruqor. De fiecare datx cand intram in partea ei de dulap ii vedeam lucrurile qi md lua ameleala. Era mai uqor cand plecam de acasd pentru ci aveam impresia (mi min{eam cum_ va), cx Ea e acasd qi ne aqteaptl s[ ne intoarcem. pe mine qi pe bxielelul nostru de noul ani (nu implinise opt cand Ea a murit), Alexandru, cel mai mai mic. Am si povestesc altd datl de ce a linut ea s[-1 aibx qi cum qi-a dus planul la indeplinire. Doar cand treci printr-o experientr[ limitd, ca aceasta prin care trec eu acum, inlelegi, sau cel putin!i se pare ci in{elegi tot mecanismul Ista care ne pune in miecare, agitalia asta fird rost, cireia noi ii spunem viatd. Cum fiecare eveniment intr[ in licaeul lui dinainte stabilit,la momentul potrivit. Toatevorbele auzite pe zecile de posturi de televiziune, toate emisiunile qi filmele f5r[ niciun haz, toate aqa zisele evenimente umflate la maximum pentru a face audien!5 toate imi apar filri niciun sens, o exhibare de prostie fhrl limite care te indeplrteaz[ de adevdrurile fundamentale ale vielii qi un consum de energie qi resurse materiale, care ar putea fi folosite in scopuri mult mai bune, unul din acelea despre care se vorbeqte atat Si nu se face nimic. Nu numai la noi, ci peste tot in lume! Nu putem s[ apreciem talentul sau munca cuiva, dac[ nu am fhcut qi noi ceva similar sau dacl nu avem sau presupunem c[ avem un talent cat de mic in direc[ia respectiv[. Toate declaraliile, toate entuziasmdrile, toate compasiunile, toate durerile tmp[rtflgite, nu sunt decdt simul[ri, autosugestii, sau pur qi nimplu at0t de r[spanditul mimetism sau spirit de turmd. Am divagat pulin Ei trebuie s[ m[ intorc spre reversul expunerii de mai inainte gi anume aplecarea spre lucrurile m[- runte din viala de zi cu zi, cioburile din care este de fapt ea alcltuit[! O privire, o imbr[{ieare, chiar foarte scurtx. Automatismele care le repet[m pan[ la limita lipsei de conqtientizare. Mlrosurile familiare ale ciminului. Grijile comune pentru asi gursrea celor necesare copiilor. Lui Alexandru ii mai trebuie un 10 1t

5 DAN Ei\,lII,IAN TINICA,,irr,,,.'.,r. "' WNCALA flv nureresf?lt/s?3?g, trening sau o geacd. gi apoi toatd operaliunea de achizilie qi satisfactia comund c[ am g[sit ceea ce ii trebuie copilului. un r[srrit de soare, cffteva zile de concediu undeva pe malul marii, firx prea mare accent pe stelele hotelului, doar un loc unde sd te simli bine. $i la munte unde iarba e verde, o poienitrh unde poli intinde o pitur[ sau iarna cand zdpada e multi qi albi. Toate acestea formeaz[ vialr noastrr! in aceste lucruri mici st[ fericirea noastri pe care o ciutdm atata fird sd o gdsim. Bucurandu-ne din toat[ inima pentru toate aceste nimicuri punem in aplicare celebrul,,trliegte clipa,'atat de repetat peste tot Ei de toati lumea, pan[ la demonetizare completi. Nu luxul, bog[1ia, faima gi etalarea lor pentru a-i nimici pe ceilalli cu orgoliul nostru ne aduc fericirea, chiar dac[ ego-ul este super satisfhcut cateva secunde! chiar dacx civilizalia noastrr bazatd pe bani, pe mulli bani qi multd, aproape infinitd, prostie nu tnce_ teazd o clipi proclamand sus qi tare ca adevdruri incontestabile fraze de genul,,eqti cel mai tare'r,,,oferd-1i ceea ce meri!i,,,,,a_ ceastd e casa (magina) care te reprezintd',,,,viala e numai pentru invingdtori". Nu este vorba decat de niqte sloganuri publicitare, de marketing agresin care sr te faci si cumperi ceea ce nici nu-!i trece prin cap, pentru cx de fapt tu nu ai nevoie de obiectele respective, goale de orice conlinut adevdrat, de o bucllic[ de suflet cat de micx, adresate unor oameni goi (pe dinruntru) care incearcx s5-gi gdseascd fericirea in lucruri. sd nu va mira{i cand nu gdsiti fericirea acolo unde vd spun cd este cei care produc ai apoi difuzeazl astfel de sloganuri.. Ne-am cunoscut la un ceai organizat de o individd (nu pot s[ o numesc altfel oricat m-ag str[dui) cu numele de otilia, pe care nici eu qi niciviitoarea mea so{ie, Adriana, nu o cunoqteam. Eu fusesem adus acolo de Robert, un vechi amic din liceu, care voia sx mi scoatl din amorfea]a in care cxzusem dup[ inceputul divorfului de prima mea sotie. Nici el nu era un cunoscut al Otiliei, dar prietena lui din acel moment (Robert a alrrt atatea prietene, c[ nici el nu cred s[ le mai gtie numlrul) o qtia pe ea sau weun prieten de-al ei, care fusese invitat la ceaiul respectiv. Adriana venise adus[ de o bunx amic[, Giani, care o cunoetea pe Otilia, dar pentru siguran![ deplind ii adusese qi pe fratele ei adic[ viitorul meu cumnat. St[team intr-un coltr gi-mi savuram singur5tatea, cand au intrat ei, cei trei, Adriana, Giani gi Horafiu. Parcd s-a simlit o inviorare a atmosferei! Sau poate numai mie mi s-a plrut aqa! Dup[ un timp am invitat-o la dans! $i prietena ei era drigul[, dar parc[ un pic prea slabd! Adriana era plinuts, dar fiind inaltl nu se cuno$tea. (eram dupd sesiune cand stau in cas5. qi m[nanc mult, avea ea s[-mi spun[ mai tarziu) Lui Robert ii pl[ceau femeile slabe aqa cd mi-a fhcut semn c[ i-ar pllcea Giani (Hora{iu dansa mult cu Giani sau dansau in trei), dar nu are loc de intors, ea fiind cu altcineva. Am mai dansat cu Adriana qi am discutat de una de alta pani a apdrut un tip sacaitor, care a inceput si se linx de capul ei. ii tot lua mana qi incerca s5-gi plaseze repertoriul lui de fraze seductive. Am salvat-o de mainile lui lipicioase qi am invitat-o din nou la dans. I-am zis ceva de genul,,tipului [sta i-a spus cineva ci e irezistibil gi nu qi-a mai revenit de atunci". I-a pl[cut poanta qi am mai dansat pulin. Apoi ori Horaliu, ori Giani a luat hotirarea ch trebuie si plece Ei s-au gr[bit spre ieqire. M-am dus dupi ea qi i-am luat num5rul de telefon. Mi-a spus numlrul corect prenu= mele corect, dar un nume de familie fals. Ulterior nu a L2 13

6 DLNCOLO DE DLIREUE $TTRISTETE recunoscut. Nu mi s-a perut prea important $i m-am fhcut cr-i dau dreptate. Acesta a fost inceputul inceputurilor! A fost indubitabil soarta, care a fhcut sr ne g6sim, s[ avem trei copii qi si ducem viala pe care am dus-o, cu bune qi cu rele, cu momentele ei de fericire gi mullumire, dar parcd eu am fost mai fericit decat ea, mai mullumit gi asta imi dd un sentiment puternic de frustrare, de vinov[trie. M[ consolez c[ aqa era natura ei, firea ei qi nu s-ar fi putut face nimic, dar poate ar fi trebuit sd fiu mai atent la ceea ce iqi dorea, la tot ce ar fi putut s-o facd mai fericit[, mai mullumit5. cand a murit, in afara durerii fizice, a dus cu ea o mare nemul{umire, o mare suferin{[. sper cr acum sd fie complet uquratd de acest balast! Am inleles abia dupd moartea ei un lucru foarte important, care poate pentru cineva din exterior poate parea evident sau din contra de neconceput, depinde de unghiul din care aceapersoan[ ne-a privit, a observat cuplul nostru, familia noastrd gi anume cd am fost dou[ suflete pereche gi suferinla mea este atat de mare pentru cd mi-am pierdut jumdtatea cu ajutorul crreia formam un intreg perfect. Am auzit prima dat[ asta de la o veche prietenx, care ins5 se referea la ea qi la fostul ei so!, dar eu am translatat-o imediat cdtre mine. in primul moment am fost ui_ mit de aceastx afirmalie, apoi incet, incet am asimilat-o gi am perceput-o in totalitate. ce inseamnd, falsa educalie pe care o primim, automatismele qi prejudecllile pe care le ingurgitdm din copil5rie. Te impiedicd sx vezi adevdrul, care de multe ori e chiar langd tine, la indemand. cs.sitoria noastrd a avut murte hopuri qi inainte de a avea copii (4 ani!) qi dupl aceea! S-a consumat de multe ori la temperaturi inalte cu certuri violente gi imp[c[ri llcrimoase! Nu dldeam impresia cuplului perfect, dar finalurile erau intotdeauna fericite. Personalitatea umand are atatea falete qi firea omului este mult prea schimb[toare, incat toate teorii]e prestabilite despre cum ar trebui si fie alesul, sau aleasa nu au nici o valoare! Dupd prima intalnire a trecut foarte mult timp, pan[ sl urmeze o a doua. Nimic nu indica c[ relalia noastr[ va avea un viitor. Am vorbit de cateva ori la telefon. Eu i-am spus cateva banalitxli despre mine gi serviciul meu, iar ea despre facultate qi examene (era incd students!). Apoi am fhcut o pneumonie uratl qi am stat la pat ceva weme, aga c[ nu am mai vorbit deloc. Pewemea aceea, aveam o,,combinalie" cu o coleg[ de serviciu qi eram in plin divorf de prima so{ie (in perioada respectivl un divor! putea s[ tin[ qi z ani). Cei de la,,secu" imi tiiaserx viza (nu puteam sd plec nici in Bulgaria), ceea ce fhcea ca serviciul meu sd fie greu de suportat pentru cd singurul avantaj al acestuia, erau plecdrile in strlin[tate. Una peste alta eram cu moralul la pimant! in seara aceea combinalia nu gi-a fhcut apari{ia, chestie care m-a enervat peste m[sur[. Mi-am flcut o omletx giganticl qi apoi am blut o bere sau dou[, ca s[ nu-mi fie grea!5 (uleiul era de soia). Apoi am sunat-o pe Ea. in mod surprinzxtor era acas5. Ei nu avea un program anume. Cum stdteam amandoi in acelaei cartier, chiar la micl distan!5 unul de celdlalt, am glsit cu ueurinld un loc de intalnire. in ciuda schimbdrilor ap[rute in ultimii 2o-3o de ani locul acela existl qi in prezent. Era un mic plrcule! prev[zut qi cu o banc[, amplasat in jurul unei centrale termice, protejat de un gard scund din plasa de sarmi

7 DAN EMILIAN TIMCA D'i NCOL9, fr p; lxle448 $r rrx/,s?gf s De fapt ne-am intalnit in fali la BIG (Blcdnie. Industriale. Gospod[reqti) in prezent MEGA IMAGE, dupl care ne_am dus la locul descris mai inainte. Era vari Ei era imbricatd intr-o rochie sublire, nu foarte mulatd pe co{p, dar care ii punea in valoare silueta (avea o silueta superbx) qi sandale cu toc. Era mult mai supl[ ca prima datr aga ci mi-a fhcut o impresie puternicd. ce mai incolo gi-dco&c, era o tipi foarte,,miqto" sau cool cum se zice astdzi. Juca rolul femeii dezinvolte, care n-are complexe! Cum ne-am aeezat pe banc[ a scos un pachet de KENT superlong (pe wemea aceea nici o altd $gar[ nu putea concura Kentul superlong!) qi mi-a oferit o {igard pe care am refuzat-o pentru cr nu sunt fumrtor Ei nici nu am fost weodata. Am g[sit intotdeauna fumatul un viciu complet stupid, dar ea fuma de fi1i, pugtoaicl care wea sd impresioneze. Nu s-a intamplat nimic deosebit la acea intalnire, nici mdcar nu ne-am shrutat, dar de atunci incolo am inceput sd ne vedem mai des gi nu neapflrat in cartier. Cu,,combinalia" am terminat-o imediat gi dupd inci cate_ va s[ptflmani am pus punct unei alte aventuri cu o fati foarte prezentabil5 gi foarte bine imbrdcatd (tatdl era colonel de securitate qi lucrase la Paris), care nu se hotrra dac[ si se mrrite cu un tip cu care trata amor de 4-5 ani, pentru c[ il considera sub nivelul ei (la fel ca qi dl. colonel) 9i chiar era intre altele fie spus. Ei bine i-am indicat si se mdrite cu el pentru c[ eu nu mai eram disponibil, ceea ce ea a qi fhcut!astfel a luat sfarqit scurta mea carier[ de casanova, deoarece intotdeauna am fost un monogam convins qi numai divorful mx adusese pe c5i greqite. Deci eram liber ca pasrrea cerului, gata de o noud iubire plini de pasiune! Au trecut doi ani qi jumltate de la moartea Ei. Scriu foarte greu, dar sunt convins ci voi termina cartea! Toat5 viala mea matur[ este cuprins[ in spaliu1 dintre aceste doud cdr[i, una menlionatd la inceputul acestor pagini qi a doua, prezenta, in curs de concepere, prima qi ultima iubire, un interval de 3S de ani! Oare cand au trecut, oare cum au trecut! Am revenit cu inima mult mai ugoar[ la aceste pagini pentru c[ am deplqit cu copiii o noud serie de examene ca acum patru ani, de data asta de unul singur. Poate c[ nu am fost chiar singur. Mai ales in astfel de momente qtiu c[ e lang[ mine, langi noi, ne ajutd, ne imb5rbdteazd. aga cum poate, de acolo, de dincolo. Acum patru ani cel mare a dat la facultate. Codru! a fost aproape elewl model, dar este o fire foarte emotivi. ii seamlnl mult. $i Ea se consuma la toate evenimentele mai importante din viala copiilor, din viala noastrl. Pentru a fi sigur c[ intrl la o facultate la stat a dat in cinci locuri, sau mdcar a depus dosarul. I-am flcut gustul degi a cam costat ceva distractia, fiecare inscriere fiind urmat[ de taxe corespunzdtoare. Eu eram sigur, ci dac[ se concentreazs, intrl la orice facultate wea. El nu! Deci a dat la doul facultiti in Politehnicl, doar amandoi p[rin]ii erau ingineri gi la doud facultlli din ASE, unde, ziceam noi, urma s[ aibl un program mai uqor, iar el care flcuse ro ani de tenis, trebuia s[ se mai ocupe Ei de capito]ul Ssta in vederea oblinerii unui venit suplimentar, atat de necesar pentru un tanlr student. Cam de pe atunci panta coboratoare a afacerilor mele incepuse s[ se apropie de verticals Ei eram sincer ingrijorat de ce-o s[ vin[. Ea incerca si m[ imbdrb[teze gi o simteam cum iqi face griji pentru mine. Griji care in mod sigur nu i-au fhcut bine, mai ales adunate la grijile examenelor copiilor. S[ revin. A 16 t7

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de 12.01.2017 data înregistrării: 27.05.2017 participanţi:

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Ce se întâmplă cu mine? Am născut şi am un copil, sunt fericită, dar în acelaşi timp mă simt tristă, neliniştită

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu 1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelui, printre rotocoale de ceaţă şi pini. În prima dimineaţă

Mai mult

170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit c

170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit c 170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit cu o tânără frumoasă şi bogată din Florida. A înfiinţat

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

Chestionar_1

Chestionar_1 Chestionar 1 Partea I: Informatii cu caracter general: Va rugam bifati raspunsul corespunzator: 1.1 Sunteti: Barbat Femeie Cu domiciliul in mediul urban Cu domiciliul in mediul rural Completati: 1.2. Denumirea

Mai mult

Hyun Bin – descoperirea de sine

Hyun Bin – descoperirea de sine Hyun Bin descoperirea de sine de Carina T. Hyun Bin: Nu m? tem s? m? înrolez la Pu?ca?ii marini Ca actor, voi pre?ui cei doi ani pe care îi voi petrece în armat? f?r? s? profesez. Cred c? va fi o perioad?

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba ucraineană Judeţul/sectorul...

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Prezentare PowerPoint

Prezentare PowerPoint CREA Români din Diaspora Studiu Sociologic, Partea a 3-a București, 20 august 2019 47% dintre românii emigrați își doresc să se reîntoarcă în România, cu 10 procente mai puțin decât în 2017 47% dintre

Mai mult

Mic dejun la Tiffany - Truman Capote

Mic dejun la Tiffany - Truman Capote 98 Truman Capote Câteva drumuri suplimentare la toaletă ca să mă pudrez, zise ea ridicând din umeri. Promite mi totuşi ceva. Promite mi că n o să închizi niciodată o pasăre vie în ea. Am vrut s o sărut,

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Timp de o săptămână, au transformat pasiunea și talentul

Mai mult

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Lecția 1, 6 Aprilie 2019 Toate își au vremea lor (Eclesiastul 3:1). Dumnezeu a creat timpul și ritmurile care dirijează viața pe Pământ (pentru plante, animale și pentru oameni). Aceste ritmuri sunt identice

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VIOLENŢA o formă de manifestare a agresivitaţii ce presupune utilizarea forţei pentru a manifesta superioritatea. Este o conduită agresivă acuta cu finalitate distructivă, sau transformativă. DISCUTAM

Mai mult

Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: "Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii!" După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat

Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii! După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: "Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii!" După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat se dezbate un proiect de lege care prevede imprescriptibilitatea

Mai mult

Layout 1

Layout 1 Ghid esențial pentru viitoarele mirese RENTROP & STRATON Cuprins Capitolul 1 Să începem: De la vis la realitate 3 Capitolul 2 Primii pași către o nuntă de vis 18 Cum răspândim vestea evenimentului Pe cine

Mai mult

CAPITOLUL 3 Cum Eliminam Emotiile Si Gandurile Negative In modulul trecut am vorbit despre importanta autocunoasterii si despre ceea ce se intampla da

CAPITOLUL 3 Cum Eliminam Emotiile Si Gandurile Negative In modulul trecut am vorbit despre importanta autocunoasterii si despre ceea ce se intampla da CAPITOLUL 3 Cum Eliminam Emotiile Si Gandurile Negative In modulul trecut am vorbit despre importanta autocunoasterii si despre ceea ce se intampla daca nu pornim pe acest drum, al cunoasterii, al descoperirii

Mai mult

Song Il-gook, un Colombo coreean

Song Il-gook, un Colombo coreean Song Il-gook, un Colombo coreean de Carina T. În viitoarea dram? Detectives in Trouble / Crime Squad, care începe pe 7 martie la KBS, Song Il-gook îl va personifica pe Detectivul Park Se-hyuk care, de?i

Mai mult

Descriere

Descriere Despre noi Viața este un dar de la Dumneazeu. Când dăruim iubirea devenim parte din minunea Creației. Doar iubind putem avea milă, compasiune, înțelegere față de aproapele nostru, ajutându-l când are mai

Mai mult

The Chalkboard

The Chalkboard Generatorul de motivatie Gandeste Pozitiv, mergi inainte si transforma-ti visele in realitate Introducere Cum am descoperit dezvoltarea personala Rolul motivatiei in atingerea obiectivelor Pregateste-te

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 07 decembrie 2016, orele 14,00, cu ocazia şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data de mai sus,

Mai mult

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania comunista. Ce s-a ales de vinarsul de Severin Alexandra Georgescu, Odata cu infiintarea judetelor, pe fondul industrializarii nationale rapide,

Mai mult

Microsoft Word - D.P. PUZ C.URSENI, doc

Microsoft Word - D.P. PUZ C.URSENI, doc PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA MINUTA PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA DIN 24.02.2015 A PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, CALEA URSENI NR.36, TIMISOARA La dezbaterea publica desfasurata

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiec

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiec Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Mai mult

Print

Print CEL MAI MARE LOC DE JOACĂ DIN ROMÂNIA E o joacă de copii să ai angajați fericiți! E O JOACĂ DE COPII SĂ AI ANGAJAȚI FERICIȚI! Noi venim cu activitățile fun și relaxante pentru oamenii tăi, tu le oferi

Mai mult

MAGISTRATII #REZIST CHEFUIAU CAND ROMANII O PLANGEAU PE ALEXANDRA – Activistii Florentin Riza de la Parchetul Tribunalului Braila si Bogdan Cornea de

MAGISTRATII #REZIST CHEFUIAU CAND ROMANII O PLANGEAU PE ALEXANDRA – Activistii Florentin Riza de la Parchetul Tribunalului Braila si Bogdan Cornea de MAGISTRATII #REZIST CHEFUIAU CAND ROMANII O PLANGEAU PE ALEXANDRA Activistii Florentin Riza de la Parchetul Tribunalului Braila si Bogdan Cornea de la Judecatoria Bals au petrecut cu bautura si femei in

Mai mult

Sistemul NLP – Transformă-ți Mintea într-una de Succes!

Sistemul NLP – Transformă-ți Mintea într-una de Succes! Sistemul NLP - Transformă-ți Mintea într-una de Succes! Tehnica care a schimbt viața la milioane de oameni din lumea întreaga va fi explicată pe scurt mai jos și in detalii suplimentare in posturile viitoare.

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

Izvoare nesecate - Anthony de Mello

Izvoare nesecate - Anthony de Mello ttvoart N ES ECATE un volum Dr EXERCITII SPIRITUALE Anthony de Mello Tiaducere: Georgiana Filip EDITURAMIX CRISTIAN 2018 Ordinului iezuit, fald de care mi simt deopotrivd mdndru qi nedemn c[ ii aparfin.

Mai mult

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv United States Holocaust Memorial Museum Interview with Anastasia Brăguţă RG-50.572*0041 Numele și prenumele intervievatului: Anastasia Brăguţă Data nașterii: 1925 Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova

Mai mult

B1, Fișă - N-am nimic, dar..._c1.indd

B1, Fișă -  N-am nimic, dar..._c1.indd N-am nimic, dar.... Ghid de înțelegere pentru bărbați. Ce spun, de fapt, femeile? Lucrați în perechi! Potriviți cuvintele din coloana A cu semnificația lor din coloana B. A. Ce aud bărbații... c. Bine!.

Mai mult

Register your product and get support at Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare

Register your product and get support at   Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 RO Manual de utilizare abc h g f e d i j Română Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia

Mai mult

Valorile brandului si valorile oamenilor - cum sa le aliniem?

Valorile brandului si valorile oamenilor - cum sa le aliniem? Valorile brandului si valorile oamenilor - cum sa le aliniem? 13 Sep 2013 de admin [1] Este foarte usor sa spui haide sa aliniem valorile oamenilor nostri cu valorile brandului nostru. E cu atat mai usor

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

Personal profile – Michael

Personal profile – Michael Schiţă personală Michael Suntem într-o vacanţă-aventură în Asia pe cont propriu, fără ghid. Conducem o maşină închiriată.este un Landrover vechi care merge în medie cu 80 de km/h şi consumă un litru de

Mai mult

Microsoft Word - Comper-Comunicare_EtapaN_2015_2016_clasa6.doc

Microsoft Word - Comper-Comunicare_EtapaN_2015_2016_clasa6.doc CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA NAŢIONALĂ 23-27 MAI 2016 COMPER LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a VI-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul

Mai mult

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi-

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi- Satoshi UMENO s manuscript for the Romanian Speech Contest (Acesta este un translator manual.) Kon'ichiwa. Bună ziua. (Oops, versiunea în limba engleză). Kon'ichiwa. (Bună Dimineața.) Gogo, Gogo ( după-amiaza

Mai mult

CDC

CDC Această carte a fost scrisă special pentru: IOANA GOREA EȘTI O FETIȚĂ DEOSEBITĂ!... De la MOȘ CRĂCIUN DECEMBRIE 2014 ~~~- Zânele Iernii! strigă IOANA. Un nor alb uriaş coborî din tăria cerului. Dintr-o

Mai mult

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu 18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lucru: nu el era autorul. Doar un singur om ar fi putut

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Manipularea

Microsoft PowerPoint - Manipularea Manipularea in viata de zi cu zi Gabriel Mirea, grupa 4A gabriel.mirea@infoiasi.ro informatii informatii informatii informatii Informatii informatiiinformatii INFORMATII INFORMATII INFORMATII INFORMATII

Mai mult

2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc

2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc 2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc By Valentin Bosioc antrenor personal cu recunoaștere internațională (www.valentinbosioc.com) Despre abdomen perfect: cu această broșură cred ca voi dezamăgi multă

Mai mult

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà TEST DE LECTURE EN MOLDAVE 1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sărbătoarea Mărţişorului 1 Martie MĂRŢIŞORUL Mărțișorul este un mic obiect-talisman legat cu un șnur format din două fire împletite, unul roșu și altul alb. Purtătorul lui este protejat împotriva răului.

Mai mult

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic 1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aici sunt 3 pasi: 1. Motivatia, de ce vrei sa slabesti

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_sarba

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_sarba CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba sârbă Judeţul/sectorul... Localitatea...

Mai mult

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T COLCAIE CORUPTIA IN DNA Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, Teodosia Iordachita. Bendei aranjeaza livrarea telefoanelor

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

Banca Transilvania Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot

Banca Transilvania Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot sprijinul nostru pentru un credit responsabil si pentru alegerea casei

Mai mult

Microsoft Word - Chestionar pt. parinti I-VIII

Microsoft Word - Chestionar pt. parinti I-VIII CHESTIONAR pentru PĂRINȚI (I-VIII) Chestionarul adresat părinților elevilor Școlii Gimnaziale Grigore Silași a avut ca scop evaluarea gradului de satisfacție al părinților în raport cu școala unde învață

Mai mult

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu Alina, X A Stirbu Delia, IX B PROFESORI: Corina Vint

Mai mult

imposibilulQ8

imposibilulQ8 CUPRINS Mulţumiri...................................... 7 Ce înseamnă de fapt să realizezi imposibilul?....... 13 Introducere.................................... 15 Îndrăzneşte să faci imposibilul...................

Mai mult

Microsoft Word - RG _trs_ro.doc

Microsoft Word - RG _trs_ro.doc MOLCEANOV, Lida Moldova Documentation Project Romanian 50.572*0013 Cutia 1, CD 1 În acest interviu A discută detaliat despre unul din lagărele de concentrare care au fost în satul în care dânsa a locuit,

Mai mult

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20 1 al şedinţei extraordinare din data de 20.07.2010 Dl. Sever Stana: face prezenţa: 16 consilieri prezenţi şi 11 absenţi (dl Avramescu Manuel, dl Cursaru Paul Gabriel, dl Darabont Dan Alexandru, dl Dina

Mai mult

Microsoft Word - Studiu privind efectul migratiei parintilor la munca in strainatate asupra copiilor ramasi acasa

Microsoft Word - Studiu privind efectul migratiei parintilor la munca in strainatate asupra copiilor ramasi acasa Studiu privind efectul migrației părinților la muncă în străinătate asupra copiilor rămași acasă Profesor învățământ primar Băcican Codruța Școala Gimnazială,,Virgil Iovănaș, Șofronea, Arad Fenomenul globalizării

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Fiecare proiect pe care il dezvoltam are ca tinta pe langa multumirea si siguranta deplina a dvs, asigurarea ca va vom sustine pana cand AICI va fii: ACASA De ce (si ce anume) primiti mai mult? Primul

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LIFE IS MATH, MATH IS LIFE Liceului Teoretic Petre Pandrea Bals Proiect etwinning Logo-urile celor 2 proiecte Proiectul Life is Math, Math is Life l-am desfasurat in anii scolari 2015-2016, respectiv 2016-2017

Mai mult

Umeno

Umeno 1 Acesta este un translator manual. Kon'ichwa. Hello Oops, versiunea în limba engleză. Kon'ichwa. Bună Dimineata. Gogo, Gogo ( după-amiaza ). Bună ziua. În câțiva ani sau cam asa ceva, avem un telefon

Mai mult

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea În octombrie 2016 am început să fotografiez o comunitate de romi

Mai mult

PROIECT EDUCAŢIONAL COPILUL ARTIST-ATELIERUL DE CREAŢIE Retrospectivă Coordonator proiect, profesor STELA VÂRGOLIU ECHIPA DE PROIECT: Direct

PROIECT EDUCAŢIONAL COPILUL ARTIST-ATELIERUL DE CREAŢIE Retrospectivă Coordonator proiect, profesor STELA VÂRGOLIU ECHIPA DE PROIECT: Direct PROIECT EDUCAŢIONAL COPILUL ARTIST-ATELIERUL DE CREAŢIE Retrospectivă 2012-2017 Coordonator proiect, profesor STELA VÂRGOLIU ECHIPA DE PROIECT: Director, prof. IULIANA NEACŞU Secretara MIRELA TUDOR Prof.înv.primar

Mai mult

CE ESTE MOZZART CLUB? Un club de loialitate care oferă diverse avantaje jucătorilor. Concursul Mozzart Club Concursul bazat pe adunarea punctelor înce

CE ESTE MOZZART CLUB? Un club de loialitate care oferă diverse avantaje jucătorilor. Concursul Mozzart Club Concursul bazat pe adunarea punctelor înce CE ESTE MOZZART CLUB? Un club de loialitate care oferă diverse avantaje jucătorilor. Concursul Mozzart Club Concursul bazat pe adunarea punctelor începe pe 15 februarie pentru toți membrii Mozzart Club

Mai mult

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzile adunate. Uită-te la aceste exemple simple despre

Mai mult

brosura PF_iunie 2016_web

brosura PF_iunie 2016_web Fericirea înseamnă să te poţi bucura de lucrurile simple. La orice vârstă. Fără griji. BROȘURĂ PERSOANĂ FIZICĂ Economisiţi pentru viitorul dumneavoastră! economii Economisirea pentru perioada retragerii

Mai mult

Microsoft Word - Proces verbal sedinta 12 ianuarie 2007.doc

Microsoft Word - Proces verbal sedinta 12 ianuarie 2007.doc R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 12 ianuarie 2007, în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora 16,00 ORA 16,00, preşedinte

Mai mult

Un pariu de de euro pe produsele traditionale

Un pariu de de euro pe produsele traditionale Un pariu de 15.000 de euro pe produsele traditionale 10 Sep 2014 de Alina Stancu [1] Donia Bacania cu Suflet este un business de familie care a aparut din dorinta proprietarilor de a le oferi bucurestenilor

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Folosirea mediilor. Interviuri cu elevi si profesori Metodologie: Cercetarea a fost realizata in 7 licee din Bucuresti, un liceu din Petrosani si unul

Folosirea mediilor. Interviuri cu elevi si profesori Metodologie: Cercetarea a fost realizata in 7 licee din Bucuresti, un liceu din Petrosani si unul Folosirea mediilor. Interviuri cu elevi si profesori Metodologie: Cercetarea a fost realizata in 7 licee din Bucuresti, un liceu din Petrosani si unul din Ploiesti, in perioada octombrie-noiembrie 2009.

Mai mult

Cum creștem copii fericiți – Bianca Gai

Cum creștem copii fericiți – Bianca Gai CUM CREȘTEM COPII FERICIȚI Ghid practic cu jocuri și activități simple Bianca Gai La ce ne ajută aceste jocuri? Beneficii pentru copii: creșterea încrederii în sine exprimarea emoțiilor în mod iubitor

Mai mult

TVR Cultural

TVR Cultural (1 31 iulie 2012) Postul Data, ora 21.08 21.09 21.36 Emisiune, autorul greşelii V... de la vizual, titraj Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii Fie că dau examen de absolvire a celor patru ani de

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc Proces - Verbal încheiat astăzi, 27 decembrie 2010 în şedinţa de îndată a Consiliului local al municipiului Deva Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39

Mai mult

DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA – Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales s

DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA – Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales s DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales sa elimine unul, cu mana judecatorului Gheorghe Casandrescu

Mai mult

Eroina Clementina

Eroina Clementina Eroina Clementina Sara Pennypacker (născută în 1951, în Massachusetts) este o autoare americană de cărți pentru copii. Titlurile sale au primit mai multe premii, printre care Medalia Christopher şi Golden

Mai mult

GLORIA MUNDI – Dupa 46 de achitari pe lipsa de probe incasate in dosarul „Referendumului”, Ambasada Frantei i-a agatat in piept sefei DNA Laura Kovesi

GLORIA MUNDI – Dupa 46 de achitari pe lipsa de probe incasate in dosarul „Referendumului”, Ambasada Frantei i-a agatat in piept sefei DNA Laura Kovesi GLORIA MUNDI Dupa 46 de achitari pe lipsa de probe incasate in dosarul Referendumului, Ambasada Frantei i-a agatat in piept sefei DNA Laura Kovesi insemnele de cavaler al Ordinului Legiunii de Onoare:

Mai mult

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar RAPORT EDUCAȚIONAL 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizarea? Normalizarea este un proces de vindecare care te duce înapoi la starea normală,

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a...

Mai mult

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la:

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la: PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Sezonul cald a sosit, iar noi am pregătit o listă de jocuri perfecte pentru a petrece timpul alături de cei dragi! Echipa

Mai mult

Design mereu actual pentru locuinţe, cu sisteme din aluminiu pentru uşi glisante şi pliante Tehnologie Verde pentru Planeta Albastră. Energie curată,

Design mereu actual pentru locuinţe, cu sisteme din aluminiu pentru uşi glisante şi pliante Tehnologie Verde pentru Planeta Albastră. Energie curată, Design mereu actual pentru locuinţe, cu sisteme din aluminiu pentru uşi glisante şi pliante Tehnologie Verde pentru Planeta Albastră. Energie curată, de la soare. 4 Schüco Sisteme glisante şi pliante Aluminiu

Mai mult

10_Iubirea de aproapele – ajutor ....fm

10_Iubirea de aproapele – ajutor ....fm Arhimandrit Teofil P\r\ian Iubirea de aproapele ajutor pentru bucuria vie]ii Tip\rit\ cu binecuvântarea ~naltpreasfin]itului TEOFAN Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei Editura DOXOLOGIA Ia[i, 2014 3 Dac\

Mai mult

OBICEIURI DIGITALE SĂNĂTOASE CEVA CE CREĂM ÎMPREUNĂ Sfaturi utile pentru părinții copiilor cu vârsta între 0-18 ani

OBICEIURI DIGITALE SĂNĂTOASE CEVA CE CREĂM ÎMPREUNĂ Sfaturi utile pentru părinții copiilor cu vârsta între 0-18 ani OBICEIURI DIGITALE SĂNĂTOASE CEVA CE CREĂM ÎMPREUNĂ Sfaturi utile pentru părinții copiilor cu vârsta între 0-18 ani I BUNI STABILESC LIMITE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ ȘTIM CUM SĂ NE COMPORTĂM ATUNCI CÂND CREȘTEM

Mai mult

CULTUL PERSONALITATII – Procurorul General Augustin Lazar a proiectat la bilantul activitatii PICCJ pe 2016 un film despre un caz pe care l-a prezenta

CULTUL PERSONALITATII – Procurorul General Augustin Lazar a proiectat la bilantul activitatii PICCJ pe 2016 un film despre un caz pe care l-a prezenta CULTUL PERSONALITATII Procurorul General Augustin Lazar a proiectat la bilantul activitatii PICCJ pe 2016 un film despre un caz pe care l-a prezentat ca un model de colaborare interinstitutionala. Surprinzator,

Mai mult