12141/21 RD/neg JAI.2

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "12141/21 RD/neg JAI.2"

Transcriere

1 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE Subiect: DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a începerii negocierilor cu Japonia în vederea modificării Acordului dintre Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală 12141/21 RD/neg

2 DECIZIA (UE) 2021/ A CONSILIULUI din de autorizare a începerii negocierilor cu Japonia în vederea modificării Acordului dintre Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală CONSILIUL UNIUNII EUPENE, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatele (3) și (4), având în vedere recomandarea Comisiei Europene, 12141/21 RD/neg 1

3 întrucât: (1) Ar trebui să se înceapă negocierile în vederea modificării Acordului dintre Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală 1 (denumit în continuare acordul ). (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul acordului implică prelucrarea, schimbul și utilizarea ulterioară a informațiilor relevante în scopurile prevăzute la articolul 82 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Respectiva prelucrare ar trebui să respecte normele aplicabile privind protecția datelor. Prin urmare, dispozițiile din acord privind protecția datelor ar trebui revizuite și ar trebui să se convină asupra unor noi dispoziții care să îi permită Uniunii să se asigure că o astfel de prelucrare este conformă cu Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului 2. 1 Acord între Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală (JO L 39, , p. 20). 2 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, , p. 89) /21 RD/neg 2

4 (3) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului 1 și a emis un aviz la 16 iulie (4) În conformitate cu articolul 6a din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la TFUE, Decizia 2010/616/UE a Consiliului 3 este obligatorie pentru Irlanda și, prin urmare, aceasta participă la adoptarea prezentei decizii. (5) În conformitate cu articolele 1, 2 și 2a din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică, ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 1 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, , p. 39). 2 JO: a se introduce referința privind avizul conținută în documentul ST 10983/21. 3 Decizia 2010/616/UE a Consiliului din 7 octombrie 2010 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală (JO L 271, , p. 3) /21 RD/neg 3

5 Articolul 1 (1) Comisia este autorizată să înceapă negocierile cu Japonia în vederea modificării Acordului dintre Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, în vederea alinierii respectivului acord la Directiva (UE) 2016/680 în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul acordului. (2) Negocierile se desfășoară pe baza directivelor de negociere ale Consiliului prevăzute în addendumul la prezenta decizie, sub rezerva eventualelor directive pe care Consiliul le poate adresa ulterior Comisiei. Comisia este desemnată negociator al Uniunii. Articolul 2 Articolul 3 (1) Negocierile se desfășoară cu consultarea Grupului de lucru pentru cooperare în materie penală (COPEN). (2) Comisia raportează periodic Grupului de lucru COPEN cu privire la progresul negocierilor și îi transmite toate documentele de negociere fără întârziere /21 RD/neg 4

6 Articolul 4 Prezenta decizie se adresează Comisiei. Adoptată la, Pentru Consiliu Președintele 12141/21 RD/neg 5