Descrierea GIP a Biblio&cli Nafionale a Rominiel TWAIN, MARK Prinf 9i cergetor/ Mark Twain; trad. $i adapt.: Lulciuc lrina. -Ed. a 7-a -Bucuregti: Ste

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Descrierea GIP a Biblio&cli Nafionale a Rominiel TWAIN, MARK Prinf 9i cergetor/ Mark Twain; trad. $i adapt.: Lulciuc lrina. -Ed. a 7-a -Bucuregti: Ste"

Transcriere

1 Descrierea GIP a Biblio&cli Nafionale a Rominiel TWAIN, MARK Prinf 9i cergetor/ Mark Twain; trad. $i adapt.: Lulciuc lrina. -Ed. a 7-a -Bucuregti: Steaua Nordtilui, Ztils ISBN 97&60GS11"dZl4 Mark Twain L Lulciuc, lrina (trad. ; adapt.) (7 3l = Prinf ti Editura Steaua Nordului. Toate drepturile rezervate.

2 6 CAPITOLUT I Nagterea prinfului gi a cergetorului /\ I n vechea cetate a Londrei, intr-o zi obignuiti de toamni I din cel de-al doilea sfert al secolului al XVI-lea, intr-o I familie siraci s-a niscut un biiat care purta numele de Canty gi pe care nimeni nu-l prea dorea. in aceeagi zi, intr-o familie bogati cu numele de Tudor; s-a niscut un alt copil englez, pe care toati Anglia il dorea. intreaga gari l-a dorit gi l-a agteptat atat de mult rugandu-se la Dumnezeu, incat acum cand s.a nescut poporul era aproape nebun de bucurie. Oameni care nici micar nu se cunogteau bine se imbrigigau plingand. Toati lumea s-a oprit din lucru, mici gi mari, bogagi gi siraci; cu totii sirbitoreau, cintau, dansau, gi au fost plini de generozitate timp de mai multe zile gi nopgi. Ziua, Londra oferea un spectacol extraordinar cu drapele vesele care falfiiau la toate balcoanele gi pe toate acoperigurile, gi cu parade splendide pe api. Noaptea nu era deloc mai pugin sclipitoare cici deborda de focuri de artificii la fiecare colg de stradi gi de mandria petreciregilor care se bucurau impreuni. Peste tot in Anglia nu se vorbea decit despre acest nou-niscut, Eduard Tudor, pring de Wales, care in scutecele sale de mitase gi satin, se odihnea firi si aibi habar de reacgiile pe care le-a provocat venirea sa pe lume, sau si se preocupe de rangul inalt al nobililor gi doamnelor care aveau griji de el. Dar; de celilalt bebelug, Tom Canty, in scutece zdrenguitq nu se vorbea decat in familia siraci in care prezenta sa era o povari in plus. I 1

3 CAPITOTUL II Primiiani din viata luitom i sirim peste cagiva ani. Londra, care avea pe atunci vreo mie cinci sute de ani, era un orat mare, cel pugin pentru aceasti epoci. Avea vreo o suta de mii de locuitori sau chiar dublu dupi spusele altora. Strizile erau stramte, intortocheate, murdare gi mai ales pe acolo pe unde locuia Tom Canty, intr-un cartier din apropierea Podului Londrei. Casele erau de lemn, etajul al doilea era atezat peste primul gi cel de-al treilea se sprijinea pe celde-al doilea; cu cat casele erau maiinalte cu atat ele cigtigau in ligime. Scheletul lor era construit din stalpi puternici in cruce, umplugi cu materiale solide, gi totul era tencuit in ipsos. Stilpii erau vopsigi in rogu, albastru sau negru, dupi preferinga proprietarului, gi aceasta didea caselor un aspect pitoresc. Ferestrele inguste aveau ochiuri mici in formi de romb gi se deschideau in exterior avind balamale ca gi ugile. Casa unde locuia tatil lui Tom se ridica lntr-un fel de fundituri numiti Offal Court, la iegirea din Pudding Lane. Era stramti, veche, siricicioasi 5i plini ochi de familii sirace gi zdrengiroase. Tribul Canty se ingrimidea intr-o cameri la etajul trei. Mama gi tata aveau un fel de somieri de lemn intr-un colg, iar Tom, bunica sa gi cele doui surori, Bet gi Nan, nu se plingeau din cauza spatiului, aveau intreaga podea la dispozigie gi puteau dormi unde voiau. Erau gi una sau doui cuverturi zdrenguite gi o grimadi de paie vechi gi murdare, dar acestea nu puteau fi in niciun caz numite paturi. Dimineaga totul era ingrimidit intr-un colg cu o lovituri de picior; iar seara fiecare trigea din grimada aceea in funcgie de nevoie. Bet gi Nan erau gemene gi aveau cincisprezece ani. Erau fete bune, nu foarte curate, imbricate in zdrenqe gi profund ignorante, mama lor de asemenea. insi tatil gi bunica formau o pereche diabolici. Se imbitau cu prima ocazie; se biteau intre ei sau cu cine le iegea?n cale. injurau gi blestemau in continuu, fie ci erau begi sau nu. John Canty fura,iar mama lui cergea. l-au obligat gi pe copii si cergeasci, dar nu au reugit si-i faci si fure. Printre pleava societigii care locuia acolo, firi si faci parte din ea, era gi un preot betran pe care regele l-a expulzat din casa lui cu o rente modici gi care, in secret, ii inviga pe copii bunele maniere. Pirintele Andrei l-a invigat pe Tom pugine latini, l-a invi;at si citeasci, si scrie gi le-ar fi invigat tot atatea 9i pe surorile lui, daci acestea nu s-ar fi retras de teama bitiii de joc a camaradelor in faga cunogtingelor lor neobignuite. intreg Offal Court zumzdia dupi modelul locuingei familiei Canty. De-a lungul intregii nopti befiile, certurile gi scandalurile ficeau legea acestui loc. Capetele sparte erau un lucru obignuit, ca gi foametea. Cu toate acestea, micugul Tom nu era nefericit. Viaga lui era aspri,?nsi el nu-gi didea seama. Era viaga pe care o triia oricare copil din Offal Court, astfel ci totul pirea normal gi obignuit. Cind se intorcea seara cu mainile goale, gtia ci tatil siu il va ociri mai intai gi apoi il va lovi, ci groaznica lui bunici il va trata la fel sau mai riu; dar in timpul nopgii, mama sa, degi moarte de foame, se va str cura pe ascuns pini la el pentru a-i aduce tot ceea ce reugea si 8 9

4 pune deoparte; chiar din porgia ei, nigte firimituri mizerabile sau o coaji de paine, degi adesea, prinsi asupra faptului, era pedepsiti gi bituti penrru aceasre tridare de insugi sogul siu. Cu toate acestea viata lui Tom nu era chiar atat de neplicuti, mai ales vara. El certea minimul necesar cici legile impotriva cer;etoriei erau severe iar penalititile stricte; astfel ii riminea destul timp pentru a asculta povetrile gi legendele pirintelui Andrei cu uriagi, zilne, pitici, spirite, castele fermecate, regi neobignuigi gi pringi. Mintea sa era inviluiti de aceste povetti minunate gi adesea, noaptea, culcat in intuneric pe grimada lui de paie care-l zgiriau, obosit, infometat gi amegit de lovituri, igi didea frau liber imaginagiei uitandu-gi repede durerea gi suferinta, ;i imaginindu-gi viaga plini de rdsfig a unui print adorat dintr-un palat regal. Astfel, o dorinti arzitoare a inceput si-l obsedeze zi qi noapte - si vadi cu ochii lui un print adevirat. intro zi, gi-a impirtigit dorinta cu unii dintre camarazii lui din Offal Courg dar acegtia gi-au bitut joc de el gi,au luat peste picior firi mili, aga ci a hotirat ca pe viitor si-gi pistreze visurile doar pentru el. Citea o multime dintre cirgile vechi ale abarelui, ciruia ii cerea si i le explice gi si i le comenteze. Visurile gi lecturile sale l-au transformat incet,incet. Fiintele din visurile sale erau atat de rafinate, incit il ticeau si rogeasci la vederea zdrengelor gi mizeriei in care triia, dorind si fie mai curar. insi ii ficea plicere si se joace in noroi ca altidati; dar, in loc si se scatde in Tamisa doar pentru a se distra, el a inceput si aprecieze aceste bii pentru a se spila gi a se curiga. Dupi pirerea sa, intotdeauna se intimpla ceva pe langi Maypole, Cheapside sau in tirguri; uneori, toti londonezii aveau gansa si vadi cate o paradi militari atunci cand vreun nenorocit renumit era condus la inchisoarea din Turnul Londrei, pe jos sau cu vaporul. intr-o zi de vari a vizut-o pe sirmana Ana Askew impreuni cu trei oameni urcand pe rug la Smithfiel4 a auzit un fost episcop spunand o predici care l-a lisat indiferent. Da[ in pofida tuturor acestor lucruri viaga lui Tom era destul de variati gi de plicuti. in timp, lecturile gi visurile lui Tom despre viaga pringilor l-au influengat atat de puternic,?ncat firi si-gi dea seama, a inceput si se comporte ca un prin9. Limbajul gi manierele sale au devenit ceremonioase gi au provocat admiragie gi amuzament in jurul siu..lnfluenfa pe care o avea asupra 10 11

5 celorlalti copii cregtea cu fiecare zi; ajunsese si fie considerat o fiingi superioari, acordandu-i-se un respect deosebit. Pirea ci ttie atatea lucruri! Faptele gi cuvintele sale erau nemaipornenite!$i pe lingi acestea aveau un caracter profundl Citi ingelepciune! Observagiile sale, gesturile sale, rot ceea ce venea de la el era povestir de citre cei mici oamenilor mari; acegtia, la randul lo[ vorbeau despre el gi-l considerau o fiingi foarte dotatd gi cu adevirar exrraordinari. Adulgi nehotirati, care goviiau la luarea unei decizii, veneau la el si-i ceari sfatul gi adesea, erau uimigi de subtilitatea gi ingeniozitatea pirerilor sale. De fapt, a devenit o persoani importanti in ochii tuturor celor care-l cunotteau, in afari de familia sa - aceasta nu vedea nimic deosebit la el. in secret, dupi ceva timp, Tom gi-a creat propria curte princiari! Pringul era el, iar prietenii sii cei mai apropiali erau glrzile, gambelanii, cavalerii, nobilii, doamnele de la curte, gi familia regali. in fiecare zi acest,,aga-zis" pring era primit cu mare ceremonie, asemenea celor din lecturile sale romantice; zilnic marile afaceri din regatul imaginar erau dezbitute in consiliul monarhic, iar maiestatea sa inchipuiti emitea decrete pentru armatele, ffotele gi comandangii siifictivi. Dupi toate acestea se reintorcea la zdrentele sale, cer$ea cagiva binuti, igiinghigea masa siricicioasi, primea portia de lovituri gi injurii, apoi se intindea pe adunitura de paie care-i servea drept pat, gi igi relua visurile de grandoare inchipuiti. $i astfel, dorinta de a intilni micar o dati in viaga sa un print adevirat, in carne gi oase, crettea cu fiecare zi caretrecea, pani ce aceasre doringi le-a absorbir pe toate celelalte gi a \s* \+ \-/ devenit singura preocupare a existentei sale. 12 J 13,/

6 intr-o zi de ianuarie, se afla in cartierul care se intinde intre Mincing Lane gi Little East Cheappe unde igi ficea obignuitul rond pentru a cere de pomani; s-a plimbat descurajat timp de mai multe ore, cu picioarele goale gi tremurand de frig contempla vitrinele rotiseriilor; gi suspina la vederea plicintelor umplute gia altor bunitigi uimitoare care erau prezentate acolo - cdci, dupi pirerea s4 aceasti mancare era divini, destinati ingerilor; asta putea judeca dupi mirosul lor cici nu avusese niciodati norocul si guste din acestea. ploaia rece cidea, iar atmosfera era intunecati; era o zi tristi. Seara, Tom s-a intors acasi ud leoarci, atit de obosit gi de infomerat incat, vizindu-l cum arati, tatil gi bunica sa au fost emogionagi atat cat puteai ei. Lau bitut mai pulin decar de obicei gi l-au trimis la culcare. Durerea, foamea, vacarmul injuriilor gi certurilor care domina clidirea l-au tinut mult timp treaz; dar, in final, gindurile sale s-au refugiat in ginuturile indepirtate de poveste gi a adormit in compania unor pringigori aurigi gi colorati care triiau in palate de dimensiuni imense, gi care aveau servitoricare se incrinau in faga lor sau se gribeau pentru a le executa ordinele. $i bineingeles ci a visat, ca de obicei, ci el insugi erau fiu de pring. De-a lungul nopgii reputagia condigiei sale regale a strilucit in faga lui;s-a plimbat printre nobiligidoamne importante,intr-o lumini strilucitoare, respirind parfumul lor, band inconjurat de sunetul unei muzici divine rispunzand pleciciunilor multimii care se indepirta pentru a-i face loc fie printr-un zambet, fie printr-o migcare ugoari din cap; insi, a doua zi dimineati cand s-atrezit,visulsiu a avut efectul obignuit- intensifica de o mie de ori mizeriadimprejur. Era cuprins de amiriciune gi cu inima sfagiati de durere a inceput si plingi. CAPITOTUL III Tom ilintilnegte pe pring om se treziinfometat giincepu si se plimbe de colo-colo la fel de infometat dar cu spiritul ocupat de minunigiile visurilor sale nocturne. Se plimbi firi vreun scop anume prin orag, firi si fie atent in ce direcgie se indrepta sau si bage de seami cine trecea pe lingi el. Oameniiii impingeau sau ii vorbeau urat, dar copilul nu didea importangi acelor cuvinte riuvoitoare. Tot plimbandu-se aga a ajuns intr-un final la Temple Bar; niciodati nu se aventurase atit de departe in aceasti parte a oragului. S-a oprit si reflecteze, insi imediat s-a lisat din nou absorbit de'imaginagia sa gi a iegit dincolo de perimetrul Londrei. in acele vremuri Strand nu mai era doar un drum de gari, ci avea pretenfia si fie o stradi cu pugine locuinge; intr-adevir daci pe o parte a drumului randul de case era compact, de cealalti nu erau decit cateva construc9ii vaste care erau palatele oamenilor bogagi gi nobili a ciror terenuri magnifice se intindeau pani la fluviu, terenuri care astizi sunt limitate de ziduri stramte de cirimidi sau piatri. Tom a descoperit in final Charing Village gi s-a oprit o clipi in faqa unei cruci minunate pe care o ridicase un rege indoliat din timpuri strivechi; apoi a luat-o calm pe un drum linigtit gi plicut, a depigit palatul impozant al marelui cardinal indreptindu-se spre un palat extraordinar gi monumental deci mult mai impozant decit precedentul gi anume Westminster. Tom, incintat gi impresionat, a contemplat constructia vasti, aripile ce se desfiturau cu amploare, fortificagiile austere, 14 15

7 intrarea imensi din piatri cu griraje aurite care adiposreau gigangii lei de granit gi toate celelalte semne gi simboluri ale regaliti;ii. oare ceea ce-gi dorea din tot sufletul se va indeplini in sfir'it? Firi indoiali in faga lui se inilga palatul unui rege. Acum nu se purea atrepta si vadi gi un print... un print in ffi^z carne gi oase, cerul nu putea si fie chiar atat de generos cu er! De o parte gi de cealarti a grirajurui aurit stitea in picioare o statuie vie, adici un strijer care era imbricat din cap pani in picioare cu o armurd strirucitoare din oger. La o distangi respectuoasi stiteau oamenii simpli gi cei din ora, care pandeau cea mai buni ocazie pentru a zdri, chiar gi pentru o clipi pe cineva cu sange albastru. Calegti splendide, care plimbau cilitori minunati, cu lachei strilucitori, soseau gi plecau iar portile care se deschideau larg stripungeau parcd hotarul regal. Bietul Tom, care era imbricat cu nigte zdrente, s-a apropiat gi a trecut timid gi incet dincolo de santinele. lnima ii bitea cu putere gi speranga lui cregtea cand, deodati, a observat prin grilajul aurir un spectacol care aproape ci l-a ficur si gipe de bucurie. iniuntr, era un biiat cu o infigigare pricuti, bronzat gi bine ficut datoriti sporturui gi gimnasticii, a cirui haine erau numai din mitase, satin gi purta bijuterii stritucitoare; avea intr-o parte o sabie ornati cu pietre pregioase gi un pumnal; in picioare avea cizme din piele de ciprioari cu tocuri fr rogii; pe cap purra o pilirie eleganti de culoare rogu aprins, cu pene lungi, fixate cu o bijuterie sclipitoare. Mai mulqidomni imbricagi cu haine scumpe ilinsogeau, cu sigurangi era vorba despre servitorii lui. Oh! Era un pring... un prinr, un pring viu, adevirat... nu mai era nicio indoiari; rugimintea din inima bietului copil era in sfargit indepliniti. *F Tom era atat de emotionat, incat risuffa din ce in ce mai 16 17

8 repede, ochii i se mereau fericigi gi incantagi. Nu a mai avut decat o singuri dorinti: si se apropie de prin,t, si-l vadi cu adevirat, si-l devoreze din.priviri. Firi si se gindeasci, gi_a lipit faga de grilaj. lmediar unul dintre soldagi l-a smuls de acolo gi l-a impins citre multimea de tirani gi de guri cascd ce se holbau la acest spectacol. Soldatul i-a spus: - Jine-te bine, pomanagiule! Mulgimea a ranjit, insi pringul a sirit inspre poafte roru de furie cu ochii srrilucind de furie gi a strigat: - Astfel re porri ru cu un biet biiat!?!cum indriznetti sa tratezi astfel un servitor ar regelui, al tatilui meu?! Deschide poarra gi lasi-l si inrre! Arfi trebuit si-ivedegi pe oameniidin poporaruncandu-gi piliriile in aer. Ar fi trebuit si-i fi auzit gipind:,,i)ra,,li,viare lungi Pringului de Wales!,, Soldagii au prezentat onorurile cu halebardele lol au deschis poarta gi ;i-au prezentar din nou armele, in timp ce bietul copil trecea prin faga lor, cu zdrengele in vant, pentru a atinge mina intinsi a pringurui care reflecta o bogigie infiniri. Eduard Tudor a spus: - Pari obosit gi infometau ai fost maltrarat, urmeazi-mi! Vreo gase curteniau sirit pentru a face nu gtiu ce, cert este ci au sirit in ajutor. Dar o migcare princiari a mainii drepte i-a indepirtat gi acegtia s-au oprit imediar inmirmurind ca nigte statui. Eduard l-a condus pe Tom prin palat pini la o camere bogat mobilati pe care o numea cabinetul siu. La porunca sa, a fost adusi mancare ata cum Tom nu mai vizuse decat in cirti. cu o delicatege gi o educagie de ranginart printur gi-a concediat servitorii pentru a-l proteja pe invitatur siu de criticite goptire ale acestora; apoi, s-a arezat langi el gi l-a intreb"t in timp ce acesta manca: - Care este numele tiu, biiete? - Tom Canty, sire, cu tot respectul. - Ce nume ciudat! Unde locuiegti? - in orag, cu tot respectul, sire. in Offal Court la capitul cartierului Pudding Lane. - Offal Court! O alti denumire ciudati, intr-adevir. Ai piringi? - Da, sire, gi o bunici, dar nu prea imi place de ea, si mi ierte Dumnezeu!Am de asemenea, doui surori, gemene, Nan gi Bet. - Bunica ta,fir indoiali, nu este prea drigugi cu tine. - Nici cu ceilalgi, cu tot respectul datorat domnieivoastre. lnima sa este rea gi acgiunile sale riuticitoare de dimineata pini seara. - Te maltrateazi? - Se maiintimplisi seabgini cind doarme sau este moarte de beati, dar cum igi vine in fire imi aplici cateva scatoalce. - Cum? Te bate? - Pe cuvantul meu ca da, cu tot respectul, sire. Te bate! Tu atat de mig atat de fragil. Asculti-mi ce-tizic:inainte si cadi noaptea va fi trimisi la inchisoarea din Turnul Londrei. Regele, tatil meu... - De fapt, uitagi sire ci rangul siu este josnic. Turnul este rezervat persoanelor de rang inalt. - Exact, desigur; nici nu m-am gindit la aceasta. Voi vedea eu cum o voi pedepsi! Tatil tiu este bun cu tine? - Nu mai mult decat bunica, sire. - Se spune ci togi tafii sunt la fel. Nici al meu nu este tocmai un mielugel. Are mana grea, cu toate ci pe mine mi ocolegte. Dar vorba sa nu mi iarti deloc. $i mama ta, cum se comporte cu tine? 18 19

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po (Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Povestitor D Povestitor E Povestitor F Povestitor G Brad

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

Cocosatul de la Notre Dame_paginat_Q8_Reed2013_Layout 1

Cocosatul de la Notre Dame_paginat_Q8_Reed2013_Layout 1 CUPRINS CAPITOLUL 1 O zi a sărbătorilor 9 CAPITOLUL 2 Papa Nebunilor 19 CAPITOLUL 3 Poetul şi ţigăncuşa 25 CAPITOLUL 4 Pierre o urmăreşte pe Esmeralda 32 CAPITOLUL 5 Nu-tocmai-căsnicie 43 CAPITOLUL 6 Preotul

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait Ne aflăm în România, singura ţară din lume în care copiii nu se tem de lupi. Anda, lupoaica sfântă, poartă în ea trei pui, dintre care unul este simbolul unei noi ere de pace pentru omenire. Cei răi nu

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Chestionar_1

Chestionar_1 Chestionar 1 Partea I: Informatii cu caracter general: Va rugam bifati raspunsul corespunzator: 1.1 Sunteti: Barbat Femeie Cu domiciliul in mediul urban Cu domiciliul in mediul rural Completati: 1.2. Denumirea

Mai mult

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà TEST DE LECTURE EN MOLDAVE 1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concurs MyKoolio Clasa 3 semestrul al II-lea 2016-2017 1 Citește textul. Selectează enunțurile adevărate. Text Lampa fermecată se afla în grădina palatului din peșteră. În grădina palatului se găseau pomi

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba ucraineană Judeţul/sectorul...

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu 1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelui, printre rotocoale de ceaţă şi pini. În prima dimineaţă

Mai mult

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de 12.01.2017 data înregistrării: 27.05.2017 participanţi:

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

Microsoft Word - RG _trs_ro.doc

Microsoft Word - RG _trs_ro.doc MOLCEANOV, Lida Moldova Documentation Project Romanian 50.572*0013 Cutia 1, CD 1 În acest interviu A discută detaliat despre unul din lagărele de concentrare care au fost în satul în care dânsa a locuit,

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu 18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lucru: nu el era autorul. Doar un singur om ar fi putut

Mai mult

Vrajitorul din Oz - L. Frank Baum

Vrajitorul din Oz - L. Frank Baum Ilustrafii: Raluca Gheorghe CorecturL:Zeca Iulia Lyman Frank Baum Descrierea CIP a Bibliotecii Nagionale a Romin iei BAUM, FRANK Vriiitorul din Oz / Frank L. Baum ; trad. de Mihaela lstrati. - Ed. a 6-a.

Mai mult

GRUPA NIDO RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA APRILIE 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre som

GRUPA NIDO RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA APRILIE 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre som RAPORT EDUCAȚIONAL 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre somn; pentru că în somn există vise şi nu realităţi; în somn există viaţă fără

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sărbătoarea Mărţişorului 1 Martie MĂRŢIŞORUL Mărțișorul este un mic obiect-talisman legat cu un șnur format din două fire împletite, unul roșu și altul alb. Purtătorul lui este protejat împotriva răului.

Mai mult

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să

Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să Cuprins Volumul 2 Călătoria către adevărata forţă a prezentului tău - 11 Capitolul 1 - Motivaţie sau motorul care te împinge către acţiune - 13 Cum să faci cu uşurinţă lucrurile pe care alţii le fac greu

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

Microsoft Word - D.P. PUZ C.URSENI, doc

Microsoft Word - D.P. PUZ C.URSENI, doc PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA MINUTA PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA DIN 24.02.2015 A PLANULUI URBANISTIC ZONAL LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, CALEA URSENI NR.36, TIMISOARA La dezbaterea publica desfasurata

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

CDC

CDC Această carte a fost scrisă special pentru: IOANA GOREA EȘTI O FETIȚĂ DEOSEBITĂ!... De la MOȘ CRĂCIUN DECEMBRIE 2014 ~~~- Zânele Iernii! strigă IOANA. Un nor alb uriaş coborî din tăria cerului. Dintr-o

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

Strângerea de mână

Strângerea de mână semnificaţii de Andy Szekely Felul în care interlocutorul dă noroc cu tine îţi poate furniza o mulţime de informaţii preţioase. În plus, gestul în sine este şi un puternic furnizor de încredere. Dr. Allan

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat Studiul 6 pentru 9 februarie 2019 Cei 144.000 sigilaţi sunt prezentaţi în două ocazii paralele: Apocalipsa 7 şi 14:1-5. În prima ocazie, rămân în picioare înaintea iminentei veniri a Mielului. În a doua,

Mai mult

Microsoft Word - 15_BirladeanuCristina_muzica-PD.docx

Microsoft Word - 15_BirladeanuCristina_muzica-PD.docx Proiect didactic Data: 11.10.2017 Profesor: Bîrlădeanu Cristina Grădinița: Program Prelungit nr. 20 Iași Grupa: mare C Domeniul: Estetic și creativ Categoria ctivitate: Educație muzicală Tema anuală: Când,

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 Dezbinare II Samuel 2 şi I Corinteni 12 Pastorul Paul Hamilton Introducere Eu sper că atunci cînd studiaţi Vechiul Testament, studiați mai mult decît doar istoria. Eu sper

Mai mult

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania comunista. Ce s-a ales de vinarsul de Severin Alexandra Georgescu, Odata cu infiintarea judetelor, pe fondul industrializarii nationale rapide,

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa I Numele... Inițiala prenumelui

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa I Numele... Inițiala prenumelui CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa I Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

Microsoft Word - Viata e trista la noi-PusaRoth-comentariu

Microsoft Word - Viata e trista la noi-PusaRoth-comentariu Viaţa e tristă la noi, în schimb salariul e hazliu Postat de Pusa Roth pe 20 Nov 2012. In Carte, Cultura, Promo, Rezumate, Știință Tags: algebră, arizona, bancuri, bancuri cu mirese, defecte omenești,

Mai mult

Factotum - Charles Bukowski

Factotum - Charles Bukowski Îşi goli paharul şi îşi mai turnă unul. N ar fi trebuit să mi las slujba din Sears Roebuck. O duceam bine. Am băut cu toţii pentru asta. 34 Pe cînd intram în doc, Grace ni se alăturase şi ea. Tot mai avea

Mai mult

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu Alina, X A Stirbu Delia, IX B PROFESORI: Corina Vint

Mai mult

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere colectiva si modificari la Codurile penale. Iohannis nu

Mai mult

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea În octombrie 2016 am început să fotografiez o comunitate de romi

Mai mult

OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era

OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era OBSERVAȚIA LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2011 Potrivit rezultatelor ultimului Recensământ (2002), populația de etnie romă din România era de 535.140 de persoane. Cercetătorii și activiștii

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subi

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subi Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Fiecare proiect pe care il dezvoltam are ca tinta pe langa multumirea si siguranta deplina a dvs, asigurarea ca va vom sustine pana cand AICI va fii: ACASA De ce (si ce anume) primiti mai mult? Primul

Mai mult

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd L E C Ţ I A Slujir ea lui Samuel Anul A Trimestrul 3 Lecţia 4 SLUJIRE A sluji înseamnă a-i ajuta pe alţii. Referinţe 1 Samuel 7; Patriarhi și profeţi, capitolul 59, partea despre slujirea lui Samuel. Text

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni 9 luni Courtney Adamo, Esther van de Paal 9 months First published in Great Britain and in the USA in 2017 by Frances Lincoln Children s Books, 74 77 White Lion Street, London N1 9PF, UK QuartoKnows.com

Mai mult

Banca Transilvania Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot

Banca Transilvania Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot sprijinul nostru pentru un credit responsabil si pentru alegerea casei

Mai mult

Izvoare nesecate - Anthony de Mello

Izvoare nesecate - Anthony de Mello ttvoart N ES ECATE un volum Dr EXERCITII SPIRITUALE Anthony de Mello Tiaducere: Georgiana Filip EDITURAMIX CRISTIAN 2018 Ordinului iezuit, fald de care mi simt deopotrivd mdndru qi nedemn c[ ii aparfin.

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv United States Holocaust Memorial Museum Interview with Anastasia Brăguţă RG-50.572*0041 Numele și prenumele intervievatului: Anastasia Brăguţă Data nașterii: 1925 Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova

Mai mult

Microsoft Word - proiect muzica prof Moraru Daniela Liceul Teoretic Ion Creanga Tulcea

Microsoft Word - proiect muzica  prof Moraru  Daniela Liceul Teoretic Ion Creanga Tulcea PRIECT DE ACTIVITATE GRUPA CMBINATĂ PRF. ÎNV. PREPRIMAR MRARU DANIELA LICEUL TERETIC IN CREANGĂ TULCEA DMENIUL EXPERIENŢIAL ESTETIC ŞI CREATIV CAPITLUL DEPRINDERI DE INTERPRETARE EXPRESIVĂ A CÂNTECELR

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VIOLENŢA o formă de manifestare a agresivitaţii ce presupune utilizarea forţei pentru a manifesta superioritatea. Este o conduită agresivă acuta cu finalitate distructivă, sau transformativă. DISCUTAM

Mai mult

Song Il-gook, un Colombo coreean

Song Il-gook, un Colombo coreean Song Il-gook, un Colombo coreean de Carina T. În viitoarea dram? Detectives in Trouble / Crime Squad, care începe pe 7 martie la KBS, Song Il-gook îl va personifica pe Detectivul Park Se-hyuk care, de?i

Mai mult

Broşură despre munca copilului in Moldova pentru copii de la 7 la 12 ani Chişinău, 2006

Broşură despre munca copilului in Moldova pentru copii de la 7 la 12 ani Chişinău, 2006 Broşură despre munca copilului in Moldova pentru copii de la 7 la 12 ani Chişinău, 2006 Orice copil are dreptul la protecţie împotriva exploatării economice şi de a nu fi constrîns la vreo muncă ce comportă

Mai mult

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î Raionul MINISTERU EDUCAŢIEI, CUTURII ŞI CERCETĂRII A REPUBICII MODOVA AGENŢIA NAŢIONAĂ PENTRU CURRICUUM ŞI EVAUARE ocalitatea Instituţia de învăţământ Numele, prenumele elevului TESTU Nr. IMBA ŞI ITERATURA

Mai mult

Prezentare PowerPoint

Prezentare PowerPoint CREA Români din Diaspora Studiu Sociologic, Partea a 3-a București, 20 august 2019 47% dintre românii emigrați își doresc să se reîntoarcă în România, cu 10 procente mai puțin decât în 2017 47% dintre

Mai mult

ghid_Gradinita_1_2019.pmd

ghid_Gradinita_1_2019.pmd L E C Ţ I A Ajutor pentru tata Anul B Trimestrul 1 Lecţia 2 SLUJIRE Isus este exemplul nostru de slujire. Referinţe Matei 13,55; Marcu 6,3; Hristos, Lumina lumii, pag. 72-74, în original. Text de memorat

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a...

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Raport anual 2018 Un strop de demnitate Atunci când ești o femeie foarte săracă, posibil fără adăpost sau venit stabil, zilele mai delicate ale lunii devin o umilitoare povară în plus. Am creat inițiativa

Mai mult

I Copilăria, ca un vis trecător

I Copilăria, ca un vis trecător I Copilăria, ca un vis trecător Principesa Maria de Edinburgh s a născut la Castelul Eastwell, în Anglia, în anul 1875. Era al doilea copil al părinţilor săi. Avea un frate mai mare, Alfred, şi trei surori

Mai mult

Holocaust

Holocaust IP Gimnaziul Vasile Lupu s.susleni O EXCURSIE PE LOCURILE EVREEŞTI DIN ORHEI Elaborat de profesoara de istorie BALAN NATALIA, grad didactic superior Orhei, 2019 Pe data de 28.01.2019 împreună cu elevii

Mai mult

Cyrano de Bergerac - Stefano Benni

Cyrano de Bergerac - Stefano Benni zqi.'ly ffi '''$ff w- 'e';r,';1 ti, &y, 'f,g'!ts STEFANO BENNI Un*abbuuun* ILUSTRATII DE MIGUEL TANCO CURTEA VECHE PUBLISHING Bucuregti,2018 I i;' r,,rit I it Cu mai bine de o sutl de ani in urmi, la

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun!

O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun! O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun! A. FIȘA ACTIVITĂȚII Școala Gimnazială Petőfi Sándor, Târgu Secuiesc Nivelurile de învățământ: ciclul primar: clasa a

Mai mult

Stephen Hawking - Gaurile negre

Stephen Hawking - Gaurile negre Redactor: Grigore Vida Coperta: Ioana Nedelcu Tehnoredactor: Manuela Măxineanu DTP: Florina Vasiliu, Dan Dulgheru Tipărit la Radin Print, prin reprezentantul său exclusiv pentru România, 4 Colours, www.4colours.ro

Mai mult

Mic dejun la Tiffany - Truman Capote

Mic dejun la Tiffany - Truman Capote 98 Truman Capote Câteva drumuri suplimentare la toaletă ca să mă pudrez, zise ea ridicând din umeri. Promite mi totuşi ceva. Promite mi că n o să închizi niciodată o pasăre vie în ea. Am vrut s o sărut,

Mai mult

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Si nous choisissons de d aller vers ce qui est céleste, nous paierons nos dettes sans dommage Dacă alegem să mergem către ce e

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Si nous choisissons de d aller vers ce qui est céleste, nous paierons nos dettes sans dommage Dacă alegem să mergem către ce e OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Si nous choisissons de d aller vers ce qui est céleste, nous paierons nos dettes sans dommage Dacă alegem să mergem către ce este celest, ne vom plăti datoriile fără daune Conferinţa

Mai mult

Bun Venit în Equestria! Alătură-te lui Twilight Sparkle şi prietenelor ei ponei în aventurile lor uimitoare din Equestria, unde prietenia magică face

Bun Venit în Equestria! Alătură-te lui Twilight Sparkle şi prietenelor ei ponei în aventurile lor uimitoare din Equestria, unde prietenia magică face Bun Venit în Equestria! Alătură-te lui Twilight Sparkle şi prietenelor ei ponei în aventurile lor uimitoare din Equestria, unde prietenia magică face totul posibil. Castelul regal al Prinţesei Celestia

Mai mult

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV L enfant, sa naissance, se prépare d abord dans le plan spirituel (Copilul, naşterea lui, se pregătesc mai întâi în planul spi

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV L enfant, sa naissance, se prépare d abord dans le plan spirituel (Copilul, naşterea lui, se pregătesc mai întâi în planul spi OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV L enfant, sa naissance, se prépare d abord dans le plan spirituel (Copilul, naşterea lui, se pregătesc mai întâi în planul spiritual) Les rôles respectifs du père et de la mère

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

Pliant Knitting Mill Maxi.xlsx

Pliant Knitting Mill Maxi.xlsx Continut pachet produs: Montarea masinii de tricotat MAXI Montaj elemente masina 1. Montati picioarele H A: Masina de tricotat semi-automata MAXI 2. Montati manerul F B: Maneta 3 a+b. Montati elementul

Mai mult

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20 1 al şedinţei extraordinare din data de 20.07.2010 Dl. Sever Stana: face prezenţa: 16 consilieri prezenţi şi 11 absenţi (dl Avramescu Manuel, dl Cursaru Paul Gabriel, dl Darabont Dan Alexandru, dl Dina

Mai mult

Microsoft Word - Comper-Comunicare_EtapaN_2015_2016_clasa6.doc

Microsoft Word - Comper-Comunicare_EtapaN_2015_2016_clasa6.doc CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA NAŢIONALĂ 23-27 MAI 2016 COMPER LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a VI-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul

Mai mult

Casa Anastasie Simu - Vila Retezat, arh. Karel Liman str. Mihail Kogălniceanu 68, oraș Sinaia, județ Prahova 250 m de C

Casa Anastasie Simu - Vila Retezat, arh. Karel Liman str. Mihail Kogălniceanu 68, oraș Sinaia, județ Prahova 250 m de C Casa Anastasie Simu - Vila Retezat, arh. Karel Liman str. Mihail Kogălniceanu 68, oraș Sinaia, județ Prahova 250 m de Centru Preț de pornire: 1.220.000 Estimare: 1.400.000-1.500.000 Suprafață teren: Suprafață

Mai mult

슬라이드 1

슬라이드 1 1750 î.hr. Mesopotamia antică Al 6-lea rege babilonian, Hammurabi, a creat primele legi: Codul lui Hammurabi. Astfel apar primele forme de asigurări în strânsă legatură cu dezvoltarea puterilor maritime.

Mai mult

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic 1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aici sunt 3 pasi: 1. Motivatia, de ce vrei sa slabesti

Mai mult

ghid_Primara_3_2017.pmd

ghid_Primara_3_2017.pmd L E C Ţ I A Ș A P T E Banchetul Esterei Tematica lunii Oamenii sunt atrași la Dumnezeu prin viaţa poporului Lui. Referinţe Estera 5; 6; Profeţi și regi, pag. 602 Text de memorat Recunoaște-L în toate căile

Mai mult

TIMISOARA HOTEL**** Situat la 3,3 Km distanta de locul desfasurarii evenimentului str. Marasesti, nr. 1-3, Timişoara, Romania Hotel Timişoara e

TIMISOARA HOTEL**** Situat la 3,3 Km distanta de locul desfasurarii evenimentului str. Marasesti, nr. 1-3, Timişoara, Romania Hotel Timişoara e TIMISOARA HOTEL**** Situat la 3,3 Km distanta de locul desfasurarii evenimentului str. Marasesti, nr. 1-3, 300086 Timişoara, Romania Hotel Timişoara este cel mai mare din oraş, cu 191 de camere şi 18 apartamente.

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

Microsoft Word - ziar11.doc

Microsoft Word - ziar11.doc PERISCOP ZIARUL SCOLII NR. 146 I. G. DUCA Sector 5 Bucuresti www.igduca.home.ro NR. 11 13 Decembrie 2004 Colectivul de redactie Profesori Corcalciuc Virginia, Sarbu Luminita, Melnic Lorena. Elevi: Straton

Mai mult

ghid_Gradinita_2_2019.pmd

ghid_Gradinita_2_2019.pmd L E C Ţ I A Testul Anul B Trimestrul 2 Lecţia 5 ÎNCHINARE Suntem bucuroși să ne închinăm lui Dumnezeu. Referinţe Daniel, capitolul 1; Profeţi și regi, pag. 479-490, în original. Text de memorat Să lepede

Mai mult

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Colegiul Tehnic AL.I.CUZA Suceava Titlul subproiectului: St

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee Beneficiar: Colegiul Tehnic AL.I.CUZA Suceava Titlul subproiectului: St PROF. SILVIA CHIFAN LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ FIȘĂ DE LUCRU MOROMEȚII, M. PREDA INCIPITUL ROMANULUI MOTIVUL TIMPULUI Citiți incipitul romanului Moromeții de M. Preda. Observă asemănările cu un alt mare

Mai mult

Layout 1

Layout 1 Ghid esențial pentru viitoarele mirese RENTROP & STRATON Cuprins Capitolul 1 Să începem: De la vis la realitate 3 Capitolul 2 Primii pași către o nuntă de vis 18 Cum răspândim vestea evenimentului Pe cine

Mai mult

DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA – Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales s

DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA – Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales s DNA A VRUT SA PACALEASCA SERBIA Intrucat in dosarul de extradare al lui Sebastian Ghita erau doua mandate de arestare, autoritatile romane au ales sa elimine unul, cu mana judecatorului Gheorghe Casandrescu

Mai mult

Cuprins Cuvânt înainte... 5 Capitolul I. Anii de formare Copilăria pe Strada Cetăţii... 9 Adolescent în comunism Primii ani ca dascăl Educ

Cuprins Cuvânt înainte... 5 Capitolul I. Anii de formare Copilăria pe Strada Cetăţii... 9 Adolescent în comunism Primii ani ca dascăl Educ Cuprins Cuvânt înainte... 5 Capitolul I. Anii de formare Copilăria pe Strada Cetăţii... 9 Adolescent în comunism... 14 Primii ani ca dascăl... 21 Educaţia: cea mai preţioasă şansă... 25 Ucenicia într-ale

Mai mult

Instr_prim_3_2009.pmd

Instr_prim_3_2009.pmd L E C Ţ I A D O I Iosia îndreaptă Tematica lunii Biblia ne învaţă despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Referinţe 2 Regi 22; 2 Cronici 34; Profeţi și regi, pag. 384, 385, 392-406 Text de memorat Iosia...

Mai mult

170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit c

170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit c 170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit cu o tânără frumoasă şi bogată din Florida. A înfiinţat

Mai mult

HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publi

HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publi HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din

Mai mult