TRADUCER! DIN L1MBA ENCIEZL DE Maura Cotfas pilot. DOOKS

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "TRADUCER! DIN L1MBA ENCIEZL DE Maura Cotfas pilot. DOOKS"

Transcriere

1 TRADUCER! DIN L1MBA ENCIEZL DE Maura Cotfas pilot. DOOKS

2 Tidul original al acestei ci4i. este How to Be a Footbaler de Peter Crouch, CUPRINS P ter croucll 2or8 First published by Ebury Press, an imprint ofebury Publishing. Ebury Publishing is part ofthe Penguin Random House group of companies. copydght O Pilot Books, 2o2o, pentru edilia ln limba romani Toate drcptudl rczervat. Cu exceplia situaliei in care dori$ se inserati citate scufe in cadrul un i rccenzii, nicio part din aceasti cade nu poate fi reprodusi sau difuzatx in orice formtr sau pdn orice miiloace, scris, foto sau video, fdrtr acodul scris din partea editorului. Descrierea clp a Bibliotecij Nalionale a Romaniei CROUCI], PETER Cum str devii fotbalist / Petff crouch, Tom Fordyce; tad.: Maum cotfas. ' Bucurc$ti: Pilot Books,2o2o rsrn 97 I I. Fordyce, Tom ll. Codas, Maura (trad.) 796 EDIIOR DESlGN REDACTOR CARACTERE PRODUCTTE Bogdan Ungureanu Faber Studio Ioana Gruenwald Sorin Niculescu Obiekiv, Yoga EvrikaEurodips Editun PilotBooks are ca scop dezvoltarea literaturii cu tematictr sportivl Ce{ile PilotBooks vi aiuti sfuiimila$ mai utor anumite etape, si cunoatteti mai bine qi sl indrtrg$i $i mai mult sportul preferat. De asemenea, n alitursm - prin literatura d specialitat - tuturcr celorlalte camparii de conttientizare a importanlei mitcxrii. Prolog 009 Vestiarele 0't3 Superstigiile o22 Mapinile 036 Fundagii o49 Tatuajele 059 Terenurile de antrenament 066 V stim ntatia o81 Voleurile 091 Autocarul echipei o99 Atunci cind stai,,pe sec" 107 Sirbitorirea golurilor 114 lnterviurile Casele Transferurile Muzica lnjuriile Loviturile cu capul Frizurile Portarii legirilein orag Liga Campionilor vs Cupa Angliei Sponsorizirile Hotelurile Refelele de socializare Gerrard Mul;umiri zo

3 Vestiarele aide$ cu mine si vd dezvilui lumea nevizuti a fotbalului. Haideti in sanctuar gi in toate celelalte cotloane nebtrnuite ale fotbalului. De pildi, vestiarul. faisprezece jucitori, antrenorul, toli secunzii, personalul medical. Cu toate astea, persoana care deline lntreaga putere este magazionerul. Odati ce magazionerul i! alocd un umeraq, nimic nu mai poate fi schimbat. La fiecare meci iucat acasl vei avea acelaqi loc. La meciurile iucate ln deplasare, ordinea jucltorilor va fi aceeaqi in vestiar. incearci numai si-1i schimbi locul qi vei declanga o adevirati zarvtr:,ce te-a apucat si faci asta ti ce te-a apucat s-o faci tocmai acum, inainte de un meci pe care trebuie sij caqtigim?" Totul se face metodic. E posibii si fii aqezat in rlnd cu alli colegi sau pus in acelagi grup cu cei care ocupi pozilii simiiare pe teren: atacant hngi partenerul din atac, apoi fundagii centrali ti ultimul, portarul, de unul singur. Acasb vei avea dulapul numerotat ti evidentiat cu o poz{ inrimati cu tine in ac}iune. De preferat, intr-o ipostazi eroicb, domin0nd adversarul sau lnscriind un gol. O singurl privire fugitivi cdtre ea inainte de meci face cit o imb[rbitare pe umir, cat mana ridicati in semn de victorie, cu pumnul strans, cat un,hai ci poli, voinicule!" Vestiarul de la stadion e cu totul diferit fa$ de cel de la antrenamente. Ambele servesc aceluiagi scop, ce-i drept, insd la stadion atmosfera e mult mai serioasi. inainte de meci echipa se intehette la terenul de antrenamente gi de acolo pleaci cu autocarul spre stadion, unde se cam termini distraclia. Intri in vestiar ti te gandegti: da, despre asta e vorba, pentru asta am sacrificat atatea siptimdni de munci in ploaie gi frig toate orele cdnd, pugti fiind, mergeam la antrenament in parc dupi 013

4 014!9 l.d tcoali, alimentalia sinitoesl, gimnastica, stretching-ul, dormitul devreme. Mi rog, destul de devreme. in zilele de lucru. Daci startul se di la ora r5.oo, trebuie si fii la stadion pe la rt.3o. Unii dintre fldcii vor fi probabil la un ultim masaj, allii cu clgtile pe urechi. in timpul ista eu citesc programul cap-coadd, ln speranla ci gbsesc ceva amuzant sl le citesc celorla\i, Ia uitafi, prieteni, ce-a scis cdpitanul ln rubica de sdptdmdna asta! Aaa, scuze, sunteli in toiul masaiului! $i am uitat cd inainte de meci nu mai uor' bim unii cu alpii. Mese intre$ cu tot felul de bluturi, ape, shoturi de cafein! geluri energizante, doze de Red Bull, pachete cu gume de mestecat. Toati lumea iqi lmparte ieleuri Jelly Babies. Sd nu care cumaa sd mi le halisi pe cele negre, doar StiSi cd sunt preferdtele mele! Cel mai tare vestiar era odinioarl la Highbury. Faimoasele si.li de marmuri te lssau cu gura ciscati, dupl care aiungeai in vestiarul echipei oaspete ti triiei pentru prima datl in via]5 experienla incilzirii ln pardoseali. Pentru cineva care nu mai vlzuse aqa ceva, rlmineai masc6. Pfai de capu' meu! FraSilor, podeaua asta e caldd pe bune! in secunda urmitoare, ne aruncam qlapii cit colo qi incepeam si ne fdliim desculli incoace gi-ncolq cu ochii mari. Acum e deia ceva normal in majoritatea biilor din cluburi, e o metod[ standard de lncl]zire. Atunci, lns[, era a opta minune a fotbalului profesio nist. Deci asa e la Arsenal... Cele de acum de la Emirates sunt grozave. Vestiarul echipei gazdi de pe Wembley e uriag. La cit de mari sunt vestiarele la Aston villa, ili dai seama ci inci e un club important. Au covoare peste tot. Stadioanele mai vechi au gi vestiarele cele mai ciudate. La Fulham, vestiarul oaspelilor se afli intr-o anexi de la nivelul terenului, o construclie de patrimoniu, dar foarte mici. La Anfield vestiarele sunt atat de inghesuite incat auzi strigitele adversarilor, iar duqurile sunt vechi ti stremte. La Queen's Park Rangers, pe Loftus Road, stiteam ingremldili in vestiare minuscule ce nu puteau antifona zgomotul de la tribunele de-afarl. La Anfield mtr uitam mereu atent ln iur intrebdndu-mtr ce nume legendare stituserl odinioari pe locul meu sau hanoracul cdrui jucitor a atarnat de umeragul meu qi lmi doream si-qi fi scriie' lit inilialele ln lemn, ca la gcoali. in vestiarul echipei Angliei de la Twickenham, fiecare loc are o listl de lucitori fairnogi care au stat acolo lnainte. Mi-ar fi pllcut qi mie si am in spatele meu ase' menea nume. st Iohn, Keegan, Dalglish, Rush, voronin. Aveau personalitate, cele vechi. Astea noi, ln schimb, deqi foarte multe au dotiri moderne, te lasb cam rece. Cele din stadioanele nou-construite ln Germania pentru Campionatul Mondial din zoo6 au fost foarte confortabile, dar lipsite de personalitate gi parcl toate arltau la fel. Pentru mine, standardul fusese deja stabilit cu o vari lnainte, cdnd am debutat cu echipa Angliei pe stadionul Giants, in New Jersey. Fiecare iucitor avea propria cabinl de duq, cam cit o sali de baie incipitoare 9i confortabili, cu tot cu fotoliu extensibil La-Z-Boy. La sfirqitul meciului nu-1i mai venea si pleci, nu voiai decit si te llfli cu o pungi de popcorn in fala televizorului plat gi si revezi momen' tele-cheie ale victoriei cu 3-z din fala Columbiei. Stadioanele mari pe care se ioaci meciurile din Liga Campionilor te fac si te simli ca un gladiator. San Siro, Bernabeu, Camp Nou - toate au vestiarele la subsol gi, in timp ce te schimbi, simli toati htrrmllaia de deasupra, auzi fluiertrturile cind ieqi afarl la incllzire qi ln momentul in care plgeqti timid pe teren, cateva minute mai tdrziu, ai senzalia ci urci intr-un ceaun clocotind cu ur5. Jin minte ci m-am uitat in jos qi am vizut cum mi se ridici pirul pe picioare. Agitalia fanilor din tribune ficea si trepideze apa din cegtile de pe masi, in timp ce md chinuiam si-mi tlag tricoul pe mine, cu mdinile tremurinde. Vestiarul poate si devini un ioc oribil cind lucrurile nu ies cum ar trebui. Cind am fost eliminat pe Bernabeu, in aprilie zorr, la un meci de Liga Campionilor dintre Tottenham Hotspur qi Real Madrid, duptr 4 minute de ioc ai la scor egal, am iegit de pe teren gi, din vacarmul infernal de afari, am p[git intr-o linigte mormflntall qi totalbizafi. Nar, optzeci de mii de suflete urlau _9 E.g

5 016, io!z ud fi lipau la unison, iar eu mi trezisem dintr-o dati singur-cuc, cea rnai singuri persoani din iume in inima celei mai animate zone din orag. Prea mult timp de reculegere, prea multe ecouri, dar nimeni c[ruia si-i ceri scuze sau care si te ia prietenegte pe dupi umeri. Acelagi glnd care nu-$ dd pace: Ce naiba am flicut? Ce-a fost in capul meu? De deasupra se aude deodati o riget uriaq - Ssta sigur a fost gol, dar... la naiba, la cet de tare au urlat n-are cum sd fie de la noi. Futu-i, e numai vina mea... C0nd lucrurile merg bine, e ca gi cum te-ai afla in cel mai tare bar din orag, intr-un club apirut din senin unde toati lumea simte la unison $i unde, brusc, toli sunt cei mai buni prieteni. Petrecerea de pe San Siro, cind am lnscris golul caqtigitor pentru Spurs in meciul cu Milan din zorr, la Liga Campionilor, vestiarul din Anfield dupl ce am cattigat la penaltiuri meciul cu Chelsea, care ne-a dus apoi in semi-finalele Ligii campionilor in 2oo7... astea sunt doar cdteva dintre cele mai de pominl,,iegiri in oraq", cu diferenla ci le petreci de fapt ca acasd, printre pantaloni scu4i murdari, gosete pline de noroi gi tricouri ce duhnesc a sudoare, cu beri agitate ti improtcate peste tot, mincare la discrelie, dans, cintec ti lopiituri ti nici vorbl si meargd cineva la culcare, nimeni nu inchide un ochi pdni nu se crapl de ziui! cam singurul avantaj al infrdngerii suferite de Liverpool in meciul cu Milan, in finala din zoo7, a fost ci m-au luat la un test anti-dopping imediat dupi fluierul de final. A trebuit si trec de vestiare qi si aqtept lntr-o cabini stramti, unde mi s-a pirut ci am stat o ve$nicie incercdnd si storc ciliva stropi de urini, dupi ce alergasem ln amurgul canicular al Atenei. Daci am fi cigtigat, s-ar fi dezlinluit cea mai tare petrecere la care ag fi participat vreodatl incununarea nu numai a efortului nostru comun din acel sezon, ci gi a tuturor speranlelor, visurilor gi muncii mele inci de cind aveam cinci ani - gi nu ftiu, zlu, daci at fi suportat si o ratez. Cine $tie, poate ci aq fi acceptat suspendarea pe gase luni gi ae fi explicat dupi: "Uitali-vl pulin la fizicul meu, e clar cl n-am fost pe nimic, dar nu puteam si nu mi duc sll stropesc cu bere pe Steven Gerrard qi si ristorn o glleati de api rece peste Rafa Benitez. Cu ce altceva si te alegi, altfel?" "Tati, ce-ti amintegti cel mai bine din seara in care ai cattigat cel mai mare trofeu din istoria fotbalului de club?",,pdi, cum stiteam cu penisul ln mind qi iacercam din risputeri sd ml glndesc la un robinet pornit, sub privirile vigilente ale unui necunoscut cu un clipboard ln m0ni." Pesemne ci ati auzit ti voi povettile despre festele jucate uneori echipei adverse la vestiare: clldura dati tare, si te cuprindi toropeala fix inainte de meci, apa caldi opriti, sd mori de frig la duguri, tone de zahlr in ceai, ca str-l faci ori imposi. bil de btrut, ori si te trimiti de urgenl[ la dentist. La Rotherham ne schimbam in cabine modulare gi apoi traversam strada ca si aiungem pe teren. Mai nou, insl, parci lncearci si ne omoare cu atata confort. Camere princiare, toate scaunele capitonate, duguri ca-n poveqti, produse de toaletl Molton Brown - asta daci egti pe Stamford Bridge. E ca qi cum ai 6la spa, dar exclusiv pentru birbali. Fix cind eqti gata de un gomaj facial, Gary Cahill e cdt pe ce si te calce pe glezne. in continuare nu pot lnlelege de ce a displrut baia comuni. La inceputurile carierei mele era o chestie de bazi: ne adunam cu tolii in aptr, dezbricali qi plini de noroi, ne bil[ceam pulin ti apoi ieteam cu diverse chestii atirndnd gi blllnglnindu-se in toate direcliile. Dar cu timpul te obignuiegti 9i feri, qi incepi si te gindetti la cat de bizari er4 totuti, toatl chestia. Si lf,ncezeqti intr-o api murdari, cu buciti de nlmol intirit plutind peste tot, cu fire rizlele de iarbi gi noroi ilindu-se in iurul tiu, de la tine sau de la altii. Cum ar fi si-i punem gi pe juniori si facl asta? Ar zice ci ori suntem nebuni, ori cl atentlm la pudoarea lor. Soarta bazinului a fost pecetluiti de ultimele descoperiri in materie de sport. Cildura cici nu era indicatl la picioare, in schimb blile de gheall pireau si aiute mult mai mult la recuperarea de dupi meci. Dar era ceva care mie chiar imi plicea la 017 E 9

6 .9!5) baia la comun. Era ceva profund, cea mai profundi experienli pe care o puteai trii intr-o baie. Eram cu tolii acolo, laolalti, se crea un soi de spirit de camaraderie. Nu intdmplltor Imperiul Roman s-a clidit in jurul experientei blii comune. E locul perfect unde oamenii se aduni, pentru ci toati lumea e egali intr-o baie construiti pentru toat[ lumea. Imaginea clasici de dupi finala Cupei Angliei: r3 iucltori victoriogi, uzi gi murdari, din care jumitate fumeaz5, iar restul beau lapte direct din sticla de iuma'de litru. Cdnd ii vezi acolo pe Bobby Charlton ;i pe Bobby Moore, cu cdte o sticld de bere amiruie in mand, totul pare mega-distractiv, ca intr-un pub fbri mdncare. De la piept in sus pare o petrecere a burlacilor, de Ia piept in ios seamini mai degrabl cu un club de noapte ceva mai dubios. Acum totul se invirte in jurul dugurilor, evident. in vestiarele cele mai spalioase, precum cele de pe Wembley, sunt de reguli cam r5 duguri, toate in spaliu deschis, in loc de cabine individuale, ca pe la silile de sport de file. Nici pomeneali de dispersoare de gel de duq - se presupune ci-1i aduci de-acas5. Evident ci niciunul din noi nu-qi aduce aminte, ca orice fotbalist care primegte mereu totul de-a gata. Sfdr;im mereu prin a pogti o sticlule minusculi cu gel de duq pe care a tterpelit-o careva de la vreun hotel, storcdnd din ea cantiti{i din ce in ce mai infime. Asta doar daci n-am fost gizduiti la Malmaison, unde, dupi cum probabil qtili deja, daci ali avut plicerea si stali la unul din hotelurile lanlului, sticlele de pampon gi gel de dug din partea casei sunt foarte generoase, ili pot aiunge chiar o siptimand. imi inchipui ci foarte mulli clienli pleacl cu ele. in ziua de dupi o cazare la Malmaison, suntem dezlinluili. Vrea cineua balsam de pdr? Nimeni? Prosoapele sunt ;i ele tot responsabilitatea magazionerului. Pe fiecare apare numirul personal al jucitorului, ca si se gtie care al cui este. Din picate, asta inseamne cd te pricopsegti cu aceeagi vechituri zdrenluiti mai multe sezoane la rdnd. Ultimul meu prosop de la Stoke era deja in circulalie de qase ani qi ajunsese aproape franiuri, complet deqirat ti tocit. M-am vlzut nevoit sij trag pe tip de guler. Nu sunt vreo divi, dar aq vrea si mi pot gterge ca lumea dupi ce fac due. Un mare dezavantai al vestiarelor? Toaletele. Ia gindili-vi un pic: daci vorbim de o intdlnire matinali, ai treizeci de bdieli venili direct de acasi gi care tocmai au blut cafea. La Stoke sunt trei cabine, aga c5, oricum o dai, tot nu iese socoteala. Mai e ti poziiia toaletelor, care dau direct citre vestiar. Mireasma e de-a dreptul barbari gi nu existi nici micar o anticameri sau un hol, fie ele pi mici, pe post de tampon. Asta e singurul motiv pentru care mi bucur ci a plecat Robert Huth, un neaml masiv cu un apetit pe mlsuri. Mai multe nu vreau si spun. Situalia e atat de gravi incdt uneori m[ duc la singura toaletd de pe coridorul de la etaj, o micl oazi in miilocul poluirii generale. Partea buni: mdncarea. Dupi meciurile din deplasare se aduc mereu tot felul de chestii in vestiar. Arsenal e iar in top la capitolul ista. De obicei, cam peste tot primim pizza, insi celor de la Arsenal le place si iasi din tipare. Sunt, de fapt, adevlrali artitti: aripioare de pui, cartofi wedges, toate mancirurile interzise dar care, in acea fereastrl de o ori, dupi meci, sunt permise, pentru ci scopul e si. bagi ceva in stomac - nu conteazi ce, atata timp cat reuteqti sd imbuci cdte ceva. Cu cet e mai gustoasi mancarea, cu atet e mai ugor de ingerat. DacI ai iucat tot meciul, e foarte posibil si te incerce o utoari senzalie de greali, aqa ci orice stimulent e binevenit. DacI ai gomat, sunt tanse si fii chiar gi mai flimdnd, pentru ci tot cinci ore ai stat ti tu nemencat, doar ci flri partea de efort fizic intens care si-1i intoarcd stoma. cul pe dos. Nu e exclus si vezi jucitori care au stat pe tuti toati ziua, dar care infuleci po4ii imense de margherita una dupi alta. Mai apar 5i inciieriri, dar nu pentru ultima felie de pizza, ci la pauzi, c6nd cineva a cdlcat riu pe bec sau nu ti.a marcat corect adversarul. De fapt nu e un lucru tocmai rlu, ci poate fi un spaliu sigur unde si se elibereze toati furia adunati in prima 019 I

7 -o!9 Ud reprizi. I-am vlzut la un moment dat pe Steven Nzonzi ti pe Jon Walters cirandu-;i pumni la pauzi, ca mai apoi si facl o figuri excelentl impreuni pe teren. S-au iniurat cu sete ti s-au flcut cu ou ti cu oret, dar asta a dat dovadd ci le pasi. E mult mai nasol un vestiar in care nimeni nu scoate o vorbi la pauz5, in condi!- ile in care echipa e condusl cu z-o gi i! dai seama ci unora le e totuna daci pierd sau cattigi. Vestiarul e spaliul perfect pentru diverse scene comice. Pe vremea c0nd eram la Spurs, am iucat un meci cu Brighton inainte de inceperea sezonului competilional. Pe drum, Jamie O'Hara, tdnirul nostru coleg miilocat, ne-a povestit despre noul lui contract de 15.ooo de lire pe siptimini - o sumd decenti pentru cineva care inci igi face un nume in breasli. Am fost sub orice criticl in prima reprizi qi, c1nd ne-am revirsat in vestiar, Harry Redknapp ne attepta la cotiturl, gata si ne ciomigeasc6.: Fir-ali ooi qi dracu'de ratasi! o adundturd de inutili! ApoL infigindu-gi un deget in O'Hara, a continuat: Prftfli' dsta e singurul care-si dd osteneala! Voi bdgapi Ia buzunar sumefrumusele, iar dsta micu' foacd pe numai S-ooo Pe sdpfimand! $i-a conrinuat tirada, in timp ce noi il ascultam cu capetele plecate, firi si indriznim sij privim in ochi. intr-un final a rdmas in pani de invective pi a ietit tumultuos din vestia! lisand in urm[ o linitte mormantali. fonathan Woodgate a rupt tecerea in secunda urmltoare. Mi-am ridicat privirea gi, cdnd l-am vlzut rdnjind, m-am mirat ci ii arde de rds fix atunci. A izbucnit, aritind cu degetul spre Jamie: Mincinosule! Noud ne'ai spus cd-si dau cinspe mii pe sdptdmdnd... Nu ne deranja atdt suma in sine cat faptul cd, cu o siptim0ni inainte, ne turna tuturor numai bragoave. Vestiarul a fost mereu un sanctuar, un loc numai al nostru, al echipei, unde nimeni din afari nu avea acces qi nu gtia nimic despre inclierlrile ti totiile noastre. Antrenorul secund stitea mereu de pazi la ugi, blocdnd-o cu mtna daci arbitrul voia si intre taman cand antrenorul principal ne explica cum si-l cotonogim pe cipitanul echipei adverse sau lindndu-i calea biiatului care ne aducea ceai, daci cumva se inciieraseri vreunii inluntru. Toate astea se vor schimba. Manchester City are deia tunelul de sticli de pe arena Etihad, prin care jucitorii pot fi vizuli defildnd spre teren. Probabil ci pasul urmitor pentru grupul media care va pune mana pe drepturile de televizare va fi si cearl acces ti mai in intimitate, adici si pitrundi pdni in vestiare. Pot inlelege de ce. Cea mai arzitoare dorinll a unui fan este si aibl acces in acest ultim sanctuar. Dar, chiar gi atunci cdnd echipa favorite e promovati sau ca;tigd un trofeu ti fanii dau buzna pe teren cu un plan bine gindit, tot nu reugesc si pitrundl pdnl-n vestiare. $i asta pentru ci vestiarele sunt intr-adevir locuri speciale. Am iucat pe Old Trafford la un meci Unicef, intr.o echipl in care iumitate dintre jucitori erau de la United, marii cettigdtori din 7999, cu Sir AIex Ferguson ca antrenor. ii aveam intr.o parte pe Ryan Giggs, pe fralii Neville, pe Paul Scholes gi pe David Beckham. in timp ce Sir Alex ne linea discursul de dinainte de meci, m-am intors in aqa fel inc1t sd-i am in raza vizuall numai pe biielii de la United, qi pentru o clipi mi.am ingiduit si visez ci sunt pe teren cu ei, atunc in'99 - poate inainte de prelungirile din semi-finala Cupei Angliei, cdnd au iucat cu Arsenal, sau inainte de finala Ligii Campionilor de pe Camp Nou, cu Bayern Mi.inchen. Nici micar nu sunt fan United, n-am fost niciodat[. Dar trebuie se respectim ce au reutit ei ca echipi. $i, cum stiteam acolo, ldngi ei, mi g6ndeam: poate pfuea ciudat ce fac eu acum, dar e o nebunie frumoasi, pentru ci au trecut prin aqa ceva. Iar eu acum trec prin aceeasi expedenle, prin care atat de pulini vor mai trece vreodati. _g.9

8 -o '89 Ud Superstifiile i s-a spus la un moment dat despre Serena Williams, multipli campioanl de Grand Slam, probabil cea mai mare tenismeni a tuturor timpurilor, chintesenla talentului ti a excelen- 1ei sub presiune, ci ar avea o fixa1ie inexplicabili gi anume ci refuzi sl-gi schimbe gosetele pe parcursul unui intreg turneu. Cam mare povara pe slracele tosete, si reziste vreo doui siptimani qi qapte meciuri de Grand Slam. Pare aproape de necrezut, ceea ce, in mod pervers, sporette convingerea oamenilor cd e, de fapt, adevirat. Superstiliile sunt prin definilie absurde, aqa ci de ce n-ar fi adevirat gin cazul ista? Si vl spun o poveste cu morali. Umbli un zvon - de fapt, o poveste, degi de-acum aproape ci a devenit memi gi a ajuns pe bannere, pe tricouri qi in nesfertite intrebiri pe reielele de socializare - o poveste, agadar, pe care am putea-o numi Crouchie crdnydne nacios. Hai si v-o povestesc. Cic[ sunt la film qi e coadi mare la standul cu snackuri. Firi sd mi arit descuraiat, mi infig cu incredere fix in fap, la teighea, m[ uit la vinzltor gi mi rlstesc la el: lvacfrosl Nu tu Te rog, nutu Md scuzasi, sfidare totali fali de fraierii fliminzi din spate. Mai circuli ti altl versiune, in care se pare ci nici nu le pldtesc. Mi rog, dupi ce imi primesc porlia, cicl mi intorc cu fala spre cei de la coadi gi stau ata neclintit, varend nacho dup[ nacho in guri, molfxind netulburat. Se aude la un moment dat un strigdt din spate: - Ce faci, Crouchie, unde te crezi? La care eu aparent scot faimoasa replicl as Crouchie $i crdnsdne nachosurile. Si ne-nielegem: n-am nimic cu nachos-urile. DacI md nimeresc la cinema, imi place gi mie si mai crinlin, nu zic nu. Dar si mi bag in fali? Niciodati. Si stau gi si molfii, in timp ce al1ii aqteapt[ la coadi dupi mine? Nicidecum. Oricum, ideea cu ronliitul la cinema este s-o faci in fala ecranului. Cine dd gata o po4ie intreagi de nachos in hol? $i apoi - chestia cea mai cea - si vorbesc despre mine la persoana a treia?! Dali-o naibii de treab5! Din picate, nimic din toate astea nu conteazl. Am primit poze cu oameni care poarti tricouri pe care scrie,,crouchie cr[n15ne nachos"; oamenii s-au dus cu pancarte de genul ista pe stadion, la diferite meciuri. Rareori trece slptimana firl s[ pri. mesc pe Twitter poze de la diverqi, cu ei mincand nachos qi rinjind cu subinleles. O fi la fel qi cu Serena. Poate ci poarti aceeagi marcl de qosete la fiecare meci gi cdteodati se mai murdiresc de zgurl sau au pete verzi de la iarbi, gi una-doui pe internet circuli poze cu gosetele murdare gi cineva decide ci nu le-a mai spllat de zece zile, de cand a invins-o in minimum de set-uri pe numirul rrz mondial. AEadar, cdnd vine vorba de superstifile fotbalftilor, mi vid dator si incep cu cele pe care le-am vizut cu ochii mei. Sau, mi rog, in cazul lui Shaun Derry pe care le-am auzit cu urechile mele gi le-am mirosit cu propriu-mi nas. Derry se incipildna si i se fac5. riu inainte de fiecare meci. Mai precis, daci nu i se ficea riu in mod natural de la emo,tii, i;i blga degetele pe gdt gi rezolva singur problema. Nu cred ci se mai miri nimeni cdnd spun ci asta a cam stricat atmosfera din vestiarele din Portsmouth. Nu de puline ori, in timp ce Graham Rix qi Harry Redknapp erau in plin discurs motivalional, cu tensiunea in crettere gi cu noi ascultind fascinali in tdcere, se auzea deodati dinspre toalete un'grrrreee' care ne rupea urechile... Cu timpul am inv5lat si anticipim astfel de episoade. Pe unde-i Dezza? - dar nici nu apucam bine si deschidem gura ci imediat venea gi sunetul, ca o motocicleti turatl la maximum. Eu zic ci sunt destul de destupat la minte... face fiecare ce crede cd funclioneazi mai bine. Dar eu, unul, daci miag virsa malele inainte de meci, m-ag impletici pe picioare ore bune dupi, ca un pisoi neaiutorat. Mai dai qi peste genul discret, colegi care se 3

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

R E G U L A M E N T pentru Turneul Internațional de Fotbal dedicat Copiilor și Juniorilor CHALLENGE CUP Scopurile și sarcinile Turneului 1.1.

R E G U L A M E N T pentru Turneul Internațional de Fotbal dedicat Copiilor și Juniorilor CHALLENGE CUP Scopurile și sarcinile Turneului 1.1. R E G U L A M E N T pentru Turneul Internațional de Fotbal dedicat Copiilor și Juniorilor CHALLENGE CUP 2019 1. Scopurile și sarcinile Turneului 1.1. Al II-lea Turneu Internațional de copii și juniori

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de 12.01.2017 data înregistrării: 27.05.2017 participanţi:

Mai mult

Microsoft Word - Cupa Romaniei docx

Microsoft Word - Cupa Romaniei docx REGULAMENT DE DESFĂȘURARE CUPA ROMÂNIEI MASCULIN ȘI FEMININ SEZON 2019 2020 Articolul 1. Participarea la joc 1.1.Participarea este obligatorie pentru echipele nominalizate de către F.R.H.. 1.2.Pe toată

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U17 (jucători născuţi după ) ediția SISTEMUL DE DESFĂȘURARE Sistemul de desfășurare al c

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U17 (jucători născuţi după ) ediția SISTEMUL DE DESFĂȘURARE Sistemul de desfășurare al c REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U17 (jucători născuţi după 01.01.2003) ediția 2019 2020 1. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE Sistemul de desfășurare al competiției va avea următoarele etape: 1.1. Etapa I

Mai mult

2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc

2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc 2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc By Valentin Bosioc antrenor personal cu recunoaștere internațională (www.valentinbosioc.com) Despre abdomen perfect: cu această broșură cred ca voi dezamăgi multă

Mai mult

KID S SPORT FESTIVAL 2015 CUPA ELEVILOR BUCURESTENI LA VOLEI București, OCTOMBRIE 2015 REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI 1. Participarea la co

KID S SPORT FESTIVAL 2015 CUPA ELEVILOR BUCURESTENI LA VOLEI București, OCTOMBRIE 2015 REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI 1. Participarea la co KID S SPORT FESTIVAL 2015 CUPA ELEVILOR BUCURESTENI LA VOLEI București, 03-11 OCTOMBRIE 2015 REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI 1. Participarea la competiţie Dreptul de înscriere la Cupa Elevilor Bucureșteni,

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după 01.01.2002) Ediția 2016-2017 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează etapa județeană a competiției. - FRF organizează prin

Mai mult

Regulament media - Futsal Introducere (1) Prezentul regulament se aplică cluburilor de futsal din România și are ca scop dezvoltarea și promovarea ace

Regulament media - Futsal Introducere (1) Prezentul regulament se aplică cluburilor de futsal din România și are ca scop dezvoltarea și promovarea ace Regulament media - Futsal Introducere (1) Prezentul regulament se aplică cluburilor de futsal din România și are ca scop dezvoltarea și promovarea acestui segment sportiv, precum și creșterea atractivității

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL JUNIORI A1 NIVEL JUDEȚEAN - EDIȚIA 2015 / 2016 OBIECTIVE: - Depistarea de noi talente din rândul juniorilor născuț

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL JUNIORI A1 NIVEL JUDEȚEAN - EDIȚIA 2015 / 2016 OBIECTIVE: - Depistarea de noi talente din rândul juniorilor născuț REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL JUNIORI A1 NIVEL JUDEȚEAN - EDIȚIA 2015 / 2016 OBIECTIVE: - Depistarea de noi talente din rândul juniorilor născuți în anul 1997 și mai tineri, care participă în campionatele

Mai mult

Layout 1

Layout 1 Ghid esențial pentru viitoarele mirese RENTROP & STRATON Cuprins Capitolul 1 Să începem: De la vis la realitate 3 Capitolul 2 Primii pași către o nuntă de vis 18 Cum răspândim vestea evenimentului Pe cine

Mai mult

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U15 (jucători născuți după ) ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează faza/etap

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U15 (jucători născuți după ) ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează faza/etap REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U15 (jucători născuți după 01.01.2005) ediția 2019-2020 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează faza/etapa județeană a competiției. - FRF organizează prin Departamentul

Mai mult

Microsoft Word - J1F docx

Microsoft Word - J1F docx REGULAMENT DE DESFĂȘURARE CAMPIONAT NAȚIONAL JUNIORI I FEMININ SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 2020 Articolul 1. Sistemul de desfășurare al competiției 1.1.Echipele înscrise vor fi repartizate, pe criteriul

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic 1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aici sunt 3 pasi: 1. Motivatia, de ce vrei sa slabesti

Mai mult

FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL R E GUL AM E N T U L EDIŢIA Aprobat Comitetul Executiv al FMF 1

FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL R E GUL AM E N T U L EDIŢIA Aprobat Comitetul Executiv al FMF 1 FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL R E GUL AM E N T U L EDIŢIA 2019-2020 Aprobat Comitetul Executiv al FMF 1 1. CONDIŢII GENERALE 1.1 Pentru participarea în Campionatul Naţional la fotbal copii şi juniori

Mai mult

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà TEST DE LECTURE EN MOLDAVE 1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le

Mai mult

Mic dejun la Tiffany - Truman Capote

Mic dejun la Tiffany - Truman Capote 98 Truman Capote Câteva drumuri suplimentare la toaletă ca să mă pudrez, zise ea ridicând din umeri. Promite mi totuşi ceva. Promite mi că n o să închizi niciodată o pasăre vie în ea. Am vrut s o sărut,

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

Print

Print CEL MAI MARE LOC DE JOACĂ DIN ROMÂNIA E o joacă de copii să ai angajați fericiți! E O JOACĂ DE COPII SĂ AI ANGAJAȚI FERICIȚI! Noi venim cu activitățile fun și relaxante pentru oamenii tăi, tu le oferi

Mai mult

REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean interjudețean în par

REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean interjudețean în par REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL ediția 2019-2020 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean interjudețean în parteneriat cu cele 41 de Asociații Județene de Fotbal

Mai mult

Strângerea de mână

Strângerea de mână semnificaţii de Andy Szekely Felul în care interlocutorul dă noroc cu tine îţi poate furniza o mulţime de informaţii preţioase. În plus, gestul în sine este şi un puternic furnizor de încredere. Dr. Allan

Mai mult

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T COLCAIE CORUPTIA IN DNA Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, Teodosia Iordachita. Bendei aranjeaza livrarea telefoanelor

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a...

Mai mult

B1, Fișă - N-am nimic, dar..._c1.indd

B1, Fișă -  N-am nimic, dar..._c1.indd N-am nimic, dar.... Ghid de înțelegere pentru bărbați. Ce spun, de fapt, femeile? Lucrați în perechi! Potriviți cuvintele din coloana A cu semnificația lor din coloana B. A. Ce aud bărbații... c. Bine!.

Mai mult

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc Proces - Verbal încheiat astăzi, 27 decembrie 2010 în şedinţa de îndată a Consiliului local al municipiului Deva Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39

Mai mult

SE-What to Ask and How to Listen

SE-What to Ask and How to Listen Elemente esențiale în vânzări: Cum să pui întrebările și cum să fii un bun ascultător Copyright 2012 by HRDQ Program de studiu individual Modulul 1: O perspectivă asupra ascultării Unde ne aflăm în procesul

Mai mult

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea În octombrie 2016 am început să fotografiez o comunitate de romi

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE DIVIZIA A MASCULIN SEZONUL COMPETIȚIONAL Federația Română de Handbal / Romanian Handball Federation Str. Av. Popa

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE DIVIZIA A MASCULIN SEZONUL COMPETIȚIONAL Federația Română de Handbal / Romanian Handball Federation Str. Av. Popa REGULAMENT DE DESFĂȘURARE DIVIZIA A MASCULIN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 2020 Articolul 1. Sistemul de desfășurare al Diviziei A - masculin 1.1.Echipele repartizate vor fi înscrise în cadrul 4 serii a câte

Mai mult

Microsoft Word - Div A f docx

Microsoft Word - Div A f docx REGULAMENT DE DESFĂȘURARE DIVIZIA A FEMININ SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 2020 Articolul 1. Sistemul de desfășurare al Diviziei A - feminin 1.1.Divizia A se va organiza în cadrul a 4 serii a câte 6 8 echipe,

Mai mult

Regulament_Seniori+35_30__Superseniori_Echipe_2014

Regulament_Seniori+35_30__Superseniori_Echipe_2014 REGULAMENT DE DESFASURARE A CAMPIONATELOR NATIONALE PE ECHIPE DE SENIORI / SUPER-SENIORI +35(30) < proiect > Aceasta competitie se afla in proprietatea si sub controlul si conducerea Federatiei Romane

Mai mult

PROIECT DIDACTIC PROFESOR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10

PROIECT DIDACTIC PROFESOR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10 PRIECT DIDACTIC PRFESR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: 27.02.2017 ŞCALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10 băieţi LC DE DESFĂŞURARE: sală de sport. MATERIALE : mingi

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Timp de o săptămână, au transformat pasiunea și talentul

Mai mult

Chestionar_1

Chestionar_1 Chestionar 1 Partea I: Informatii cu caracter general: Va rugam bifati raspunsul corespunzator: 1.1 Sunteti: Barbat Femeie Cu domiciliul in mediul urban Cu domiciliul in mediul rural Completati: 1.2. Denumirea

Mai mult

Microsoft Word - LN Fem docx

Microsoft Word - LN Fem docx REGULAMENT DE DESFĂȘURARE LIGA NAȚIONALĂ - FEMININ SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 2020 Articolul 1. Sistemul de desfășurare al Ligii Naționale Feminin. 1.1.Liga Națională Feminină se va desfășura în cadrul

Mai mult

REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean - interjudețean fără

REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean - interjudețean fără REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL ediția 2018-2019 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean - interjudețean fără finalitate națională de către FRF în parteneriat cu

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

Microsoft Word - Reg.desf.J1 M.docx

Microsoft Word - Reg.desf.J1 M.docx REGULAMENT DE DESFĂȘURARE CAMPIONAT NAȚIONAL JUNIORI I MASCULIN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2018 2019 Articolul 1. Sistemul de desfășurare al competiției 1.1.Echipele înscrise vor fi repartizate, pe criteriul

Mai mult

170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit c

170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit c 170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit cu o tânără frumoasă şi bogată din Florida. A înfiinţat

Mai mult

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv

Contact for further information about this collection United States Holocaust Memorial Museum Interv United States Holocaust Memorial Museum Interview with Anastasia Brăguţă RG-50.572*0041 Numele și prenumele intervievatului: Anastasia Brăguţă Data nașterii: 1925 Locul nașterii: Olăneşti, Republica Moldova

Mai mult

Liga Squash & We Play De ce Liga de Squash & Badminton la We Play? Dă posibilitatea de a te confrunta cu alţi jucători ai clubului, de a s

Liga Squash & We Play De ce Liga de Squash & Badminton la We Play? Dă posibilitatea de a te confrunta cu alţi jucători ai clubului, de a s Liga Squash & Badminton @ We Play De ce Liga de Squash & Badminton la We Play? Dă posibilitatea de a te confrunta cu alţi jucători ai clubului, de a simţi o parte din ceea ce reprezintă un concurs, o miză...adrenalină,

Mai mult

Factotum - Charles Bukowski

Factotum - Charles Bukowski Îşi goli paharul şi îşi mai turnă unul. N ar fi trebuit să mi las slujba din Sears Roebuck. O duceam bine. Am băut cu toţii pentru asta. 34 Pe cînd intram în doc, Grace ni se alăturase şi ea. Tot mai avea

Mai mult

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la:

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la: PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Sezonul cald a sosit, iar noi am pregătit o listă de jocuri perfecte pentru a petrece timpul alături de cei dragi! Echipa

Mai mult

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu 1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelui, printre rotocoale de ceaţă şi pini. În prima dimineaţă

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

Apel de participare în Grupul de Coordonare Județeană CIVIT Dacă ești interesat(ă) de această oportunitate, te rugăm să te înscrii folosind acest form

Apel de participare în Grupul de Coordonare Județeană CIVIT Dacă ești interesat(ă) de această oportunitate, te rugăm să te înscrii folosind acest form Apel de participare în Grupul de Coordonare Județeană CIVIT Dacă ești interesat(ă) de această oportunitate, te rugăm să te înscrii folosind acest formular online (http://bit.ly/civit-a1) până la data de

Mai mult

FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL HUNEDOARA RAPORT DE OBSERVARE PENTRU ARBITRI LIGA IV, V - SENIORI Echipele A B Localitatea: D

FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL HUNEDOARA RAPORT DE OBSERVARE PENTRU ARBITRI LIGA IV, V - SENIORI Echipele A B Localitatea: D FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL HUNEDOARA RAPORT DE OBSERVARE PENTRU ARBITRI LIGA IV, V - SENIORI Echipele A B Localitatea: Data: Ora: Scor final: Prima repriză: In favoarea echipei:

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Şcoala Clasa Îndrumător Supraveghetor 1. Toate subiectele

Mai mult

Microsoft Word - LN Masc docx.docx

Microsoft Word - LN Masc docx.docx REGULAMENT DE DESFĂȘURARE LIGA NAȚIONALĂ - MASCULIN SEZON COMPETIȚIONAL 2019 2020 Articolul 1. Sistemul de desfășurare al Ligii Naționale Masculin. 1.1.Liga Națională masculin se va desfășura în cadrul

Mai mult

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î Raionul MINISTERU EDUCAŢIEI, CUTURII ŞI CERCETĂRII A REPUBICII MODOVA AGENŢIA NAŢIONAĂ PENTRU CURRICUUM ŞI EVAUARE ocalitatea Instituţia de învăţământ Numele, prenumele elevului TESTU Nr. IMBA ŞI ITERATURA

Mai mult

CÂT DE DIGITALIZAT ESTE TURISMUL ROMÂNESC? STUDIU REALIZAT DE h

CÂT DE DIGITALIZAT ESTE TURISMUL ROMÂNESC? STUDIU REALIZAT DE h CÂT DE DIGITALIZAT ESTE TURISMUL ROMÂNESC? STUDIU REALIZAT DE http://www.digital-travel.ro http://www.digital-travel.ro http://www.digital-travel.ro http://www.digital-travel.ro http://www.digital-travel.ro

Mai mult

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI SPORTS FESTIVAL FOOTBALL TOURNAMENT EDITIA 2019 U14 (jucători născuți după ) 1.DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR,

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI SPORTS FESTIVAL FOOTBALL TOURNAMENT EDITIA 2019 U14 (jucători născuți după ) 1.DREPTUL DE JOC, NUMĂRUL JUCĂTORILOR, REGULAMENTUL COMPETIȚIEI SPORTS FESTIVAL FOOTBALL TOURNAMENT EDITIA 2019 U14 (jucători născuți după 01.01.2005) Au drept de joc în competiția SF Football Tournament U14 editia 2019 jucătorii născuți în

Mai mult

Cel mai mare centru de distracţii pentru adulţi din Europa Centrală Câştigaţi aici Show Park este cel mai mare centru

Cel mai mare centru de distracţii pentru adulţi din Europa Centrală   Câştigaţi aici Show Park este cel mai mare centru Câştigaţi aici Show Park este cel mai mare centru de distracţii pentru adulţi din Europa Centrală. Show Park este vizitat de câteva sute de clienţi solvabili în fiecare zi. Vei câştiga aproximativ 500

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 9 iunie de la ora 10:00 Parcul Herastrau Eveniment de strangere de fonduri in beneficiul Centrelor Educationale ale Fundatiei Inovatii Sociale Regina Maria (Baneasa si Clinceni) ANDREI OȘANU Instructor

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

Sa poti zambi atunci cand suferi

Sa poti zambi atunci cand suferi Derulare automată Carte cu acompaniament muzical 11 Să poţi zâmbi atunci când suferi (Aforisme de viaţă) Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Să poţi zâmbi atunci când

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA 2011-2012 ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obligatoriu echipele de juniori aparţinând cluburilor

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL Cupa Hagi Danone Editia 2019 Competitie nationala rezervata unitatilor cu invatamant gimnazial Cupa Hagi Danone este o competitie

REGULAMENTUL OFICIAL Cupa Hagi Danone Editia 2019 Competitie nationala rezervata unitatilor cu invatamant gimnazial Cupa Hagi Danone este o competitie REGULAMENTUL OFICIAL Cupa Hagi Danone Editia 2019 Competitie nationala rezervata unitatilor cu invatamant gimnazial Cupa Hagi Danone este o competitie de fotbal organizata pentru copiii nascuti dupa data

Mai mult

In liceu

In liceu Andreea Coscai in liceu :S*& qffis U INTEGRAL partea intdi in liceu Aura Dinu Clasa a X-a $coala Superioari Comerciali rrn. Kretzulescu" l. Ce ai schimba la tine si de ce? Mi-ag dori sl devin mai deschisi,

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

EFICIENŢA FINALIZĂRII ÎN JOCUL ECHIPEI DE FOTBAL SENIORI LIGA I “STEAUA BUCUREŞTI” ÎN TURUL CAMPIONATULUI ŞI TURUL

EFICIENŢA FINALIZĂRII ÎN JOCUL ECHIPEI DE FOTBAL SENIORI LIGA I “STEAUA BUCUREŞTI” ÎN TURUL CAMPIONATULUI ŞI TURUL EFICIENŢA FINALIZĂRII ÎN JOCUL ECHIPEI DE FOTBAL SENIORI LIGA I STEAUA BUCUREŞTI ÎN TURUL CAMPIONATULUI 11-1 ŞI TURUL 1-13 CIOLCĂ Sorin sorin.ciolca@yahoo.com GRIGORE Gheorghe gh.grigore@yahoo.com PALADE

Mai mult

FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL REGULAMENTUL CUPEI R. MOLDOVA ORANGE EDIŢIA Aprobat Comitetul de Urgenţă al FMF 11 aprilie 2019 CHIŞINĂU 1

FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL REGULAMENTUL CUPEI R. MOLDOVA ORANGE EDIŢIA Aprobat Comitetul de Urgenţă al FMF 11 aprilie 2019 CHIŞINĂU 1 FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL REGULAMENTUL CUPEI R. MOLDOVA ORANGE EDIŢIA 2019-2020 Aprobat Comitetul de Urgenţă al FMF 11 aprilie 2019 CHIŞINĂU 1 1.1. Cupa Republicii Moldova Orange, ediţia 2019-2020

Mai mult

Sfaturi pentru clienti

Sfaturi pentru clienti Câteodată lucrurile nu merg aşa cum ne dorim, iar centrala noastră termică nu vrea să mai funcţioneze. Şi dacă Murphy se ambiţionează să ne demonstreze corectitudinea legilor sale, ne vom trezi fără apă

Mai mult

ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL BRASOV B-dulEroilor nr. 19, Brasov, Tel/Fax: Cod fiscal: Contbancar: RO77BRDE0

ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL BRASOV B-dulEroilor nr. 19, Brasov, Tel/Fax: Cod fiscal: Contbancar: RO77BRDE0 REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL Ediția 2017 2018 valabil pentru faza județeană 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean fără finalitate națională de către AJF Brașov

Mai mult

MAGISTRATII #REZIST CHEFUIAU CAND ROMANII O PLANGEAU PE ALEXANDRA – Activistii Florentin Riza de la Parchetul Tribunalului Braila si Bogdan Cornea de

MAGISTRATII #REZIST CHEFUIAU CAND ROMANII O PLANGEAU PE ALEXANDRA – Activistii Florentin Riza de la Parchetul Tribunalului Braila si Bogdan Cornea de MAGISTRATII #REZIST CHEFUIAU CAND ROMANII O PLANGEAU PE ALEXANDRA Activistii Florentin Riza de la Parchetul Tribunalului Braila si Bogdan Cornea de la Judecatoria Bals au petrecut cu bautura si femei in

Mai mult

Cămin C/17 Anexa 1 PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE INVENTAR CAMERĂ CAMERA Student (a) Nr. Bun material Starea (de consemnat la momentul preluării)

Cămin C/17 Anexa 1 PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE INVENTAR CAMERĂ CAMERA Student (a) Nr. Bun material Starea (de consemnat la momentul preluării) Cămin C/17 Anexa 1 Starea (de consemnat la momentul Bucăţi 3. Pernă 4. Faţă pernă 5. Chei 6. Paturi 1 7. Mese 2 8. Scaune 4 9. Etajere 2 10. Saltele 1 11. Dulap 1 12. Corpuri de iluminat 1 13. Uşă cameră

Mai mult

WATER PLANET DELUXE HOTEL & AQUA PARK - 4STAR Locatie: ALANYA, ANTALYA, TURCIA Descriere Localizare Hotelul este situat la 90 km de aeroportul din Ant

WATER PLANET DELUXE HOTEL & AQUA PARK - 4STAR Locatie: ALANYA, ANTALYA, TURCIA Descriere Localizare Hotelul este situat la 90 km de aeroportul din Ant WATER PLANET DELUXE HOTEL & AQUA PARK - 4STAR Locatie: ALANYA, ANTALYA, TURCIA Descriere Localizare Hotelul este situat la 90 km de aeroportul din Antalya si la 30 km de centrul orasului Alanya. A fost

Mai mult

Chestionar: TU CUM TE COMPORŢI ONLINE? Propus: STRATULAT ANA; PARFENIE ARSINETA Clasele chestionate: a V-a A, B, a VI-a A,B, a VIII-a B Perioada: mart

Chestionar: TU CUM TE COMPORŢI ONLINE? Propus: STRATULAT ANA; PARFENIE ARSINETA Clasele chestionate: a V-a A, B, a VI-a A,B, a VIII-a B Perioada: mart Chestionar: TU CUM TE COMPORŢI ONLINE? Propus: STRATULAT ANA; PARFENIE ARSINETA Clasele chestionate: a V-a A, B, a VI-a A,B, a VIII-a B Perioada: martie 2013 Scopul: Descoperirea modului în care elevii

Mai mult

O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun!

O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun! O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun! A. FIȘA ACTIVITĂȚII Școala Gimnazială Petőfi Sándor, Târgu Secuiesc Nivelurile de învățământ: ciclul primar: clasa a

Mai mult

Microsoft Word - J2 M docx

Microsoft Word - J2 M docx REGULAMENT DE DESFĂȘURARE CAMPIONAT NAȚIONAL JUNIORI II MASCULIN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 2020 Articolul 1. Sistemul de desfășurare al competiției 1.1.Echipele înscrise vor fi repartizate, pe criteriul

Mai mult

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere colectiva si modificari la Codurile penale. Iohannis nu

Mai mult

Microsoft Word - Ciolca Sorin.doc

Microsoft Word - Ciolca Sorin.doc 159 TIMPUL EFECTIV DE JOC LA ECHIPELE DE FOTBAL SENIORI DIN CAMPIONATUL INTERN Lect. univ. dr. Ciolcă Sorin Mirel Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti Cuvinte cheie: competiţie, fotbal,

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni 9 luni Courtney Adamo, Esther van de Paal 9 months First published in Great Britain and in the USA in 2017 by Frances Lincoln Children s Books, 74 77 White Lion Street, London N1 9PF, UK QuartoKnows.com

Mai mult

Manual de utilizare Aplicatie Proiector I. Pornire/Oprire proiectie Pentru a porni/opri proiectia aveti 3 posibilitati: 1) Pentru pornirea proiectiei

Manual de utilizare Aplicatie Proiector I. Pornire/Oprire proiectie Pentru a porni/opri proiectia aveti 3 posibilitati: 1) Pentru pornirea proiectiei Manual de utilizare Aplicatie Proiector I. Pornire/Oprire proiectie Pentru a porni/opri proiectia aveti 3 posibilitati: 1) Pentru pornirea proiectiei tineti apasat 2 secunde pe pictograma din ecranul principal,

Mai mult

reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama c

reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama c reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama ce deliciu este!!!! Prepararea lui nu este deloc complicata,

Mai mult

Federatia Romana de Baschet B-dul Basarabia nr. 39 Bucuresti, Sector 2, Romania, CUI: Tel: Fax: E-mai

Federatia Romana de Baschet B-dul Basarabia nr. 39 Bucuresti, Sector 2, Romania, CUI: Tel: Fax: E-mai Federatia Romana de Baschet B-dul Basarabia nr. 39 Bucuresti, Sector 2, 022103 Romania, CUI: 4203857 Tel: +40 31 437 85 27 Fax: +40 21 317 04 89 E-mail: federatia@frbaschet.ro www.frbaschet.ro REGULAMENTUL

Mai mult

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/ ; fax: 0249/ offi

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/ ; fax: 0249/ offi Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439.377; 439233 fax: 0249/439.336 e-mail: office@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro

Mai mult

Bine primiți Bine primiți Un loc de poveste Un colţ de România, aflat la intersecţia celor trei judeţe: Braşov, Covasna şi Buzău, unde culorile naturi

Bine primiți Bine primiți Un loc de poveste Un colţ de România, aflat la intersecţia celor trei judeţe: Braşov, Covasna şi Buzău, unde culorile naturi Un loc de poveste Un colţ de România, aflat la intersecţia celor trei judeţe: Braşov, Covasna şi Buzău, unde culorile naturii oferă un adevărat spectacol pentru ochi, a fost sursa de inspiraţie pentru

Mai mult

RIXOS TEKIROVA - 5STAR Locatie: KEMER, ANTALYA, TURCIA Descriere Localizare Hotelul a fost renovat in 2014 si este situat in Tekirova, la 10 minute de

RIXOS TEKIROVA - 5STAR Locatie: KEMER, ANTALYA, TURCIA Descriere Localizare Hotelul a fost renovat in 2014 si este situat in Tekirova, la 10 minute de RIXOS TEKIROVA - 5STAR Locatie: KEMER, ANTALYA, TURCIA Descriere Localizare Hotelul a fost renovat in 2014 si este situat in Tekirova, la 10 minute de centru, 17 km de Kemer si 73 km de aeroportul Antalya.

Mai mult

DESPRE NOI Spiru Hotel *** este unul dintre cele mai plăcute şi primitoare hoteluri ale staţiunii Mamaia şi ale litoralului românesc. Cele 3 stele sun

DESPRE NOI Spiru Hotel *** este unul dintre cele mai plăcute şi primitoare hoteluri ale staţiunii Mamaia şi ale litoralului românesc. Cele 3 stele sun DESPRE NOI Spiru Hotel *** este unul dintre cele mai plăcute şi primitoare hoteluri ale staţiunii Mamaia şi ale litoralului românesc. Cele 3 stele sunt garanţia calităţii, confortului şi a serviciilor

Mai mult

Stephen Hawking - Gaurile negre

Stephen Hawking - Gaurile negre Redactor: Grigore Vida Coperta: Ioana Nedelcu Tehnoredactor: Manuela Măxineanu DTP: Florina Vasiliu, Dan Dulgheru Tipărit la Radin Print, prin reprezentantul său exclusiv pentru România, 4 Colours, www.4colours.ro

Mai mult

Banca Transilvania Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot

Banca Transilvania Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot sprijinul nostru pentru un credit responsabil si pentru alegerea casei

Mai mult

PetExpo 2019_brochure_RO

PetExpo 2019_brochure_RO La ediția a 11-a, PetExpo își continuă misiunea de a face viața animăluțelor mai frumoasă, cu un eveniment memorabil și educarea consumatorilor spre calitate. 12-14 Aprilie 2019 Romexpo, pavilionul C6

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Obiceiuri de utilizare a Smartphone-ului Raport de Cercetare Calitativă Metodologie OBIECTIV Obiectivul principal al acestui studiu a fost acela de a evalua modalitățile în care este utilizat smartphoneul

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult