Microsoft Word - TEMATICA LICENTA MANAGEMENT 2011.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - TEMATICA LICENTA MANAGEMENT 2011.doc"

Transcriere

1 UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE, BRAŞOV PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE: MANAGEMENT TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ, SESIUNILE IULIE, SEPTEMBRIE 2019 ŞI FEBRUARIE 2020 LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE MANAGEMENT I. PRECIZĂRI GENERALE Art.1. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov, organizează şi desfăşoară examen de licenţă la programul de studii universitare Management potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizarea şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie nr. 3098/2016, Cartei Universităţii Spiru Haret şi Regulamentului propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează: - proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; - proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. Art. 2. Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - constă în rezolvarea unui număr de 50 de teste grilă, sub formă de enunţuri cu variante de răspuns. Testele grilă sunt repartizate după cum urmează: discipline fundamentale (Economie și Management) câte 10 teste din fiecare; discipline de specialitate (Managementul resurselor umane și Managementul afacerilor) câte 15 teste din fiecare disciplină. Timpul alocat pentru susţinerea probei 1 este de 2 ore. Art. 3. Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă constă în prezentarea şi susţinerea unui proiect redactat în baza unei tematici anunţate din timp sub îndrumarea unui îndrumător, cadru didactic. II. CONŢINUTUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ Art. 4. Tematica pentru proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate cuprinde: tematici pentru 2 ( d o u ă ) discipline fundamentale (Economie și Management) şi tematici pentru 2 (două) discipline de specialitate (Managementul resurselor umane și Managementul afacerilor). Art. 5. Tematica pentru proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a fost elaborată în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor după care au studiat absolvenţii promoţiei Art. 6. Tematica şi bibliografia sunt aceleaşi pentru toţi absolvenţi înscrişi la examenul de licenţă, indiferent de forma de învăţământ absolvită: învăţământ cu frecvenţă (IF), învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sau la distanţă (ID) și indiferent de anul absolvirii. Art. 7. Tematica pentru proba Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, lista îndrumătorilor pe domenii, precum şi recomandările privind modul de redactare a lucrării de licenţă au fost afişate la avizierul facultăţii şi pe pagina web a acesteia. 1

2 III. DISCIPLINE DE EXAMEN A. DISCIPLINE FUNDAMENTALE: 1. Economie (Microeconomie şi macroeconomie); 2. Management. B. DISCIPLINE DE SPECIALITATE: 1. Managementul resurselor umane; 2. Managementul afacerilor. IV. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA A. DISCIPLINE FUNDAMENTALE Disciplina 1: ECONOMIE (MICROECONOMIE și MACROECONOMIE) 1. Economia şi ştiinţa economică. Obiectul de studiu al economiei politice. Metodă în ştiinţa economică: nevoile umane şi resursele economice; raritatea şi alegerea; activitatea economică şi structurile ei; formarea şi dezvoltarea ştiinţei economice. Obiectul de studiu al economiei politice; metoda şi ştiinţa economică. 2. Economia de piaţă: caracterizarea generală. Agenţii economici: economia de schimb; tipuri; economia de piaţă contemporană; trăsături şi tipuri ale acesteia; agenţii economici; fluxurile economice. 3. Piaţa. Cererea şi oferta: piaţa şi rolul ei; tipuri de piaţă; cererea; legea cererii; elasticitatea cererii; oferta; legea ofertei; elasticitatea ofertei; echilibrul pieţei; efectul variaţiilor ofertei şi cererii. 4. Comportamentul consumatorului: conceptul de bun şi clasificarea bunurilor; utilitatea bunurilor; optimul consumatorului. 5. Comportamentul producătorului. Combinarea factorilor de producţie: întreprinderea; combinarea factorilor de producţie; factorii de producţie; combinarea factorilor de producţie; randamentul, productivitatea folosirii factorilor de producţie; definirea şi măsurarea productivităţii; productivitatea muncii; factorii de creştere a productivităţii. 6. Costul de producţie: conţinutul costului; mărimea şi tipologia costului; minimizarea costului; relaţia dintre cost şi productivitate; comportamentul producătorului; echilibrul producătorului. 7. Concurenţa şi formarea preţurilor: concurenţa - conţinut, forme, funcţii; formarea preţurilor pe diverse tipuri de pieţe. 8. Piaţa muncii şi salariul: piaţa muncii-conţinut, caracterizare, structuri; cererea şi oferta de muncă; salariul - definire; forme de salarizare. 9. Profitul şi renta: profitul - definire, tipuri, mărime şi dinamică; renta - concept şi forme. 10. Piaţa monetară. Dobânda: moneda şi funcţiile acesteia; masa monetară şi agregatele monetare; piaţa monetară; cererea şi oferta de monedă; băncile; dobânda; echilibrul pieţei monetare. 11. Piaţa capitalului: definire şi forme ale acesteia; piaţa primară a capitalului; cererea şi oferta de titluri de valoare; piaţa secundară a capitalului şi formarea cursului; rolul bursei de valori. 12. Piaţa valutară: definire şi categorii de operaţiuni valutare; cursul valutar şi factorii care îl influenţează; consecinţe ale modificării cursului valutar; datoria externă. 13. Creşterea şi dezvoltarea economică: Rezultatele macroeconomice şi măsurarea lor; indicatori macroeconomici; conceptul de creştere economică şi tipuri ale acesteia; conceptul de dezvoltare economică; dezvoltarea economică durabilă şi ecodezvoltarea; echilibrul şi dezechilibrul economic. 14. Venitul, consumul, economiile şi investiţiile: venitul la nivel macroeconomic (venitul naţional); relaţia dintre venit, consum şi economii; investiţiile; multiplicatorul investiţiilor şi acceleratorul. 2

3 15. Fluctucţiile activităţii economice: ciclicitatea procesului economic şi factorii acesteia; tipologia ciclului economic; ciclul economic decenal şi fazele sale; politici anticriză. 16. Şomajul: definirea şi cauze; forme ale şomajului şi indicatori de măsurare; consecinţele economice şi sociale ale şomajului; politici active şi pasive. 17. Inflaţia: definire, cauze, măsurare, forme; relaţia inflaţie-şomaj; curba Phillips; consecinţele economice şi sociale ale inflaţiei; politici de atenuare a efectelor şi de combatere a inflaţiei. 18. Statul şi economia: implicarea statului în economie - conţinut şi forme; bugetul de stat şi politica bugetară; politica fiscală; programarea (planificarea) macroeconomică. 19. Economia mondială: concepte şi structuri; economiile naţionale; fluxurile economice mondiale; indicatori de măsurare a comerţului exterior; diviziunea mondială a muncii şi circuitul economic mondial; regionalismul în economia mondială; integrarea economică; mondializarea activităţilor economice; locul României în economia mondială. Pânzaru, S., Economie, Sinteza cursului (Platforma Blackboard), Mecu, Ctin, Paşnicu, D., Pânzaru, S, Teorie economică, Vol.1, 2, Editura Fundaţiei România de Mâine, Mecu, C-tin., Părăluță N., Paşnicu, ș.a. Economie politică. Aplicații practice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Pânzaru, S., Introducere în economie politică şi politici economice, Editura Alma Mater, Pânzaru, S., Managementul producţiei şi serviciilor în organizaţia românească, În Contribuţii la conturarea unui model românesc de management, Petrescu, I. (cood.), Vol. 1, lucrare realizată sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Ed. Expert, Bucureşti, pp , Disciplina 2: MANAGEMENT 1. Premise ale apariţiei şi evoluţiei managementului modern: premise ale apariţiei şi dezvoltării ştiinţei manageriale; locul şi rolul managementului în cadrul organizaţiei şi în societate; arta şi ştiinţa conducerii. 2. Managementul relaţiei dintre agentul economic şi mediul extern concurenţial: agentul economic şi modul de manifestare a funcţiilor acestuia; acţiunea mediului ambiant asupra agentului economic; agentul economic, factor activ în economia de piaţă. 3. Conceptul, trăsăturile, principiile şi funcţiile procesului managerial: delimitări conceptuale privind procesul managerial; trăsăturile şi principiile procesului managerial; elemente ale organizării procesului managerial; principalele funcţii ale managementului. 4. Managementul strategic al organizaţiei: delimitări conceptuale privind strategia şi tactica în managementul organizaţiei; tipologia strategiilor; componentele de bază ale strategiei; specificitatea managementului strategic al organizaţiei; procesul managementului strategic. 5. Organizarea-funcţie a managementului organizaţiei: delimitări conceptuale privind organizarea ca funcţie managerială; organizarea procesuală componentă a subsistemului organizatoric al organizaţiei; specificitatea organizării structurale a organizaţiei. 6. Managementul şi subsistemul său informaţional: delimitări conceptuale privind subsistemul informaţional al managementului organizaţiei; sistemul informatic al managementului organizaţiei; etape ale perfecţionării sistemului informaţional managerial al organizaţiei. 7. Subsistemul decizional al managementului organizaţiei: delimitări conceptuale privind subsistemul decizional; tipologia deciziilor; procesul decizional. 8. Subsistemul metodologico-managerial: delimitări conceptuale privind sistemul metodologicomanagerial; metode utilizate în management; tehnici utilizate în management; instrumente utilizate în management. 9. Funcţia de control evaluare a managementului organizaţiei: delimitări conceptuale privind funcţia de control evaluare; locul şi rolul activităţii de control-evaluare; funcţiile activităţii de control evaluare; etapele activităţii de control evaluare; tipologia activităţii de control evaluare. 10. Subsistemul managementul activităţilor de cercetare-dezvoltare: activităţile de cercetare 3

4 dezvoltare desfăşurate în cadrul organizaţiei; managementul activităţii de cercetare-dezvoltare; managementul inovării. 11. Subsistemul managementul activităţilor de producţie: delimitări conceptuale privind managementul activităţilor de producţie; managementul activităţii de programare, lansare şi urmărire a producţiei; planificarea pregătirii fabricaţiei noilor produse; standardizarea, diversificarea şi simplificarea producţiei; managementul activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor, auxiliare şi de servire. 12. Activitatea de marketing în cadrul societăţilor comerciale: delimitări conceptuale privind activitatea de marketing; funcţiile şi trăsăturile marketingului; procesul managerial al activităţii de marketing; strategiile şi tehnicile de marketing; unele caracteristici ale pieţei; reclama comercială şi desfacerea produselor. 13. Subsistemul managementul activităţii financiare: delimitări conceptuale ale elementelor de bază în managementul financiar; adoptarea deciziilor în managementul financiar; exercitarea controlului financiar. 14. Subsistemul managementul resurselor umane: rolul şi particularităţile resursei umane în cadrul organizaţiei; delimitări conceptuale privind managementul resurselor umane; elementele componente ale subsistemului managementul resurselor umane; strategii şi politici în managementul resurselor umane; politici în domeniul resurselor umane. Pânzaru, S., Management general, Sinteza cursului (Platforma Blackboard), Dragomir, C., Metodologia cercetării ştiinţifice în management, Editura Fundaţiei România de Mâine, Dragomir, C., Managementul afacerilor, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, Nicolescu, O. (coord.), Dicţionar de management, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, Pânzaru, S., Management general, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, Pânzaru, S., Management general, Curs în tehnologie ID-IFR, Editura Fundaţia România de Mâine, Pânzaru, S., Managementul resurselor umane, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, Pânzaru, S., Managementul resurselor umane, Curs în tehnologie ID-IFR, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, Pânzaru, S., Ştefănescu Roxana, Managementul producţiei, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, Pânzaru, S., Ştefănescu Roxana, Managementul producţiei, Curs în tehnologie ID-IFR, Editura Fundaţia România de Mâine, Petrescu, I., Management general. Concepte şi aplicaţii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, Petrescu, I., Băjenaru, G., Management general. Teorie şi aplicaţii practice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, Petrescu I., Konrad C., Teorie şi aplicaţii în managementul resurselor umane, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, B. DISCIPLINE DE SPECIALITATE Disciplina 1: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1. Noţiuni de bază privitoare la managementul personalului: resursele umane pe piaţa forţei de muncă; diferenţe dintre managementul personalului şi managementul resurselor umane; teoriile capitalului uman şi social. 2. Managementul personalului ca sferă specifică a managementului: funcţiile, subiecţii şi metodele de managementul personalului; metodele managementului personalului; managementul strategic al personalului organizaţiei. 3. Asigurarea organizaţiei cu personal: prognoza şi planificarea personalului organizaţiei; conţinutul managementului previzional al necesarului de personal; diagnoza şi analiza în procesul de stabilire a 4

5 necesarului de personal; orientarea profesională. 4. Recrutarea şi selecţia personalului: recrutarea personalului; selecţia personalului. 5. Dezvoltarea personalului organizaţiei: asimilarea şi integrarea noilor angajaţi; formarea şi perfecţionarea profesională. 6. Evaluarea performanţelor şi promovarea personalului organizaţiei: evaluarea performanţelor personalului organizaţiei şi aprecierea salariaţilor în ordinea meritelor; promovarea personalului. 7. Salarizarea personalului: salariul, ca pârghie de echilibru pe piaţa forşei de muncă: sisteme, principii şi criterii de salarizare; politica de salarizare la nivel de organizaţie; forme de salarizare; plata salariilor; negocierile salariale. 8. Managementul relaţiilor cu salariaţii: implicarea personalului în dialogul social; activitatea sindicală; managementul stărilor conflictuale în organizaţie; managementul raporturilor de muncă. 9. Drepturile şi obligaţiile angajaţiilor şi angajatorilor. Disciplina muncii și răspunderea disciplinară: drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi angajatorilor; disciplina muncii şi răspunderea disciplinară; ocuparea forţei de muncă, şomajul, protecţia socială a şomerilor şi integrarea lor profesională. 10. Managementul sănătăţii, protecţiei muncii şi serviciilor sociale: problematica sănătăţii şi protecţiei muncii; managementul asigurărilor sociale, al protecţiei sociale şi al protecţiei speciale. 11. Administrarea propunerilor făcute de personalul organizaţiei: noţiunea de propunere a salariaţilor; factorii apariţiei şi formării propunerilor salariaţilor; sistemul de propuneri: componente şi obiective; funcţiile propunerilor. 12. Locul şi rolul ergonomiei în managementul personalului organizaţiei: ergonomia: obiect, metodă şi perspective; interdisciplinaritatea ergonomiei; studiul muncii şi normele activităţii personalului organizaţiei; principiile şi regulile ergonomice privitoare la economisirea mişcărilor şi reducerea oboselii în organizaţie; probleme ergonomice ale managementului producţiei; eficienţa preocupărilor ergonomice şi indicatorii de eficacitate ai organizaţiei. 13. Eficienţa utilizării personalului organizaţiei: eficienţa economică, cerinţă a economiei de piaţă; primatul factorului uman în procesul de creştere a eficienţei economice; participare şi eficienţă; cointeresarea personalului ca mobil psihosocial al creşterii eficienţei economice; locul şi rolul personalului în creşterea eficienţei organizării producţiei şi muncii. 14.Implicaţii psihosociale în managementul personalului organizaţiei: problemele psihosociale de bază ale organizaţiei; aportul psihologiei în tratarea personalului organizaţiei. Pânzaru, S., Managementul resurselor umane, Sinteza cursului (Platforma Blackboard), Nicolescu, O. (coord.), Dicţionar de management, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, Pânzaru, S., Managementul resurselor umane, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, Pânzaru, S., Managementul resurselor umane, Curs în tehnologie ID-IFR, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, Pânzaru, S., Management general, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, Pânzaru, S., Management general, Curs în tehnologie ID-IFR, Editura Fundaţia România de Mâine, Petrescu I., Konrad C., Teorie şi aplicaţii în managementul resurselor umane, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

6 Disciplina 2: MANAGEMENTUL AFACERILOR 1. Aspecte generale în managementul afacerilor. Concepte, caracteristici, etape ale dezvoltării afacerii; Modalităţi de demarare a unei afaceri; Curente în evoluţia managementului afacerilor Procesul managerial; Funcţiile şi principiile managementului afacerilor. 2. Comunicarea în managementul afacerilor: specificul comunicării mediul de afaceri; rolul comunicării în afaceri; tipuri de comunicare în practica de afaceri; modele de comunicare managerială aplicate în afaceri. 3. Managementul participativ în afaceri: Definiţii; Obiectivele managementului participativ în afaceri; Factori care susţin aplicarea procesului managerial participativ în afaceri; Modalităţi de abordare a actului decizional participativ; Avantaje şi limite ale aplicării managementului participativ în afaceri. 4. Riscul în managementul afacerilor: Semnificaţia riscului în afaceri; Tipologia riscurilor în afaceri; Cauze generatoare de riscuri; Conţinutul managementului riscurilor; Atitudinea managerului faţă de risc; Măsuri de diminuare a riscurilor în afaceri. 5. Cultura organizaţională în firma de afaceri: Concept, trăsături şi elemente constitutive; Tipuri de culturi organizaţionale; Rolul managerului în dezvoltarea culturii organizaţionale; Relaţia cultură organizaţională-performanţa în afaceri; Specificul culturii organizaţionale în firmele româneşti. 6. Etica şi responsabilitatea socială în managementul afacerilor: Semnificaţia eticii în afaceri; Conduita etică a managerului în afaceri; Promovarea valorilor morale în managementul afacerilor; Responsabilitatea socială a companiilor. Dragomir, C., Managementul afacerilor, Sinteza cursului (Platforma Blackboard), Dragomir, C., Managementul afacerilor, Ed. Expert, Bucursti, Dragomir, C., Managementul afacerilor, Curs în tehnologia ID-IFR, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Dragomir, C., Managementul afacerilor, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, Tematica și bibliografia au fost aprobate în ședința Consiliului facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative din data de Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Conf.univ.dr. Camelia Nicoleta Olteanu Director Departament Ştiinţe economice Prof.univ.dr. Stelian Pânzaru 6

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Facultatea de Ştiinţe Economice Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, Tel , tel./ fax ++40-

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Facultatea de Ştiinţe Economice Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, Tel , tel./ fax ++40- UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Facultatea de Ştiinţe Economice Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-516345 www.ub.ro; e-mail: stiinteec@ub.ro DEPARTAMENTUL

Mai mult

FD_UG_N_50_TD(MCN)

FD_UG_N_50_TD(MCN) FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunarea de Jos Galati 1.2 Facultatea / Departamentul Arhitectura Navala/Structuri Navale 1.3 Catedra Structuri

Mai mult

Microsoft Word - 6. Ghid de studii MML ciclu_

Microsoft Word - 6. Ghid de studii MML ciclu_ UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ ACREDITATĂ PRIN LEGEA 274/15 MAI 2002 GHID DE STUDII Programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL LOGISTICII FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING Bd. Expoziţiei

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 16.01.2017. REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE) ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

FD Contab gestiune CIG

FD Contab gestiune CIG FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea SPIRU HARET 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice, Bucureşti 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice, Bucureşti 1.4.

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Anexa 1b Programul de studii: Economie Generală şi Comunica

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Anexa 1b Programul de studii: Economie Generală şi Comunica PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2016-2017 Programul de studii universitare de licenţă economie ECONOMIE GENERALĂ ȘI COMUNICARE ECONOMICĂ Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE Ramura de ştiinţă

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel./Fax:

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel./Fax: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro GHID PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI

Mai mult

1

1 Regulamentul Centrului de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR) din Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) 1. Cadrul juridic şi caracteristici generale 1.1. Învăţământul

Mai mult

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 10.01.2019, modificat 18.03.2019 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE)

Mai mult

Microsoft Word - economie_proba_III_2007

Microsoft Word - economie_proba_III_2007 ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU Comisia de admitere Sesiunea iulie 2007 NESECRET Exemplar unic APROB PREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE Col. prof.univ.dr. Benoni SFÂRLOG SUBIECTELE PENTRU PROBA

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 2017 CUPRINS Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE...3 Capitolul II. CADRUL ORGANIZATORIC...4 Capitolul III. ACTIVITATEA

Mai mult

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, Bd. Daciei, 41, TEL: FAX: , MANAGEMENT ÎN INDUSTRIE 1. Date de

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, Bd. Daciei, 41, TEL: FAX: ,   MANAGEMENT ÎN INDUSTRIE 1. Date de MD-2045, CHIŞINĂU, Bd. Daciei, 41, TEL: 022 56 78 59 FAX: 022 56 77 99, www.utm.md MANAGEMENT ÎN INDUSTRIE 1. Date despre unitatea de curs/modul Facultatea Departamentul Inginerie Economică şi Business

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI An universitar 2018-2019 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice 1.3. Departamentul de Administrarea

Mai mult

DEPARTAMENUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE PROGRAMUL DE STUDII: INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ ŞI AGROTURISM EXAMENUL DE LICENȚĂ CONSTĂ ÎN: 1.

DEPARTAMENUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE PROGRAMUL DE STUDII: INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ ŞI AGROTURISM EXAMENUL DE LICENȚĂ CONSTĂ ÎN: 1. DEPARTAMENUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE PROGRAMUL DE STUDII: INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIA PUBLICĂ ŞI AGROTURISM EXAMENUL DE LICENȚĂ CONSTĂ ÎN: 1. Proba 1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

Microsoft Word - FD_dr_adm_BercuAM.docx

Microsoft Word - FD_dr_adm_BercuAM.docx FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

Mai mult

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax:

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax: Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel/Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro GHID PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE GEOGRAFIE 1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE UMANĂ

Mai mult

Microsoft Word - carte_finante

Microsoft Word - carte_finante CUPRINS Introducere... XIII PARTEA I. REPERE TEORETICE PRIVIND FINANŢELE PERSONALE... 1 Capitolul 1. Planificarea financiară... 1 1.1. Planificarea de-a lungul etapelor de viaţă ale individului... 1 1.1.1.

Mai mult

Microsoft Word - Fisa disciplinei 2016 Marketing - spec. Agricultura ?i Montanologie ?i TPPA.doc

Microsoft Word - Fisa disciplinei 2016 Marketing - spec. Agricultura ?i Montanologie ?i TPPA.doc Marketing (ANUL IV, SEMESTRUL I) Nr. credite transferabile 5 Statutul disciplinei Disciplină în domeniu - obligatorie Titular disciplină Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) -însuşirea teoretică

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE-BĂNCI, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI TEMATICA

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE-BĂNCI, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI TEMATICA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE-BĂNCI, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ LA DISCIPLINA FINANŢE PUBLICE

Mai mult

C U P R I N S

C U P R I N S MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Universitatea Româno Americană Bd. Expoziţiei, nr. 1B, sector 1 Bucureşti, cod 012101, România Telefon: 0040-372.120.101 Fax: 0040-21-318.35.66 www.rau.ro Romanian-American

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 Facultatea Economie și Admin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 Facultatea Economie și Admin FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galați 1.2 Facultatea Economie și Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Economie 1.4

Mai mult

Contabilitate manageriala si gestiune fiscala

Contabilitate manageriala si gestiune fiscala 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea 2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de st

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de st FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Administrarea

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Economie 1.4

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA ANEXA 3

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA ANEXA 3 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT Avizat, Prorector Strategie Academică, Conf univ dr Irina MACSINGA Se aprobă, ÎN ȘEDINȚA

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de st

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de st FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea UNIVERSITATEA

Mai mult

FD Marketing_CIG

FD Marketing_CIG FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Microsoft Word - TST docx

Microsoft Word - TST docx FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 1.3

Mai mult

ANUNȚ IMPORTANT privind examenul de licență/disertație pentru promoția 2018 I. Potrivit reglementărilor în vigoare, examenul de licență va cuprinde do

ANUNȚ IMPORTANT privind examenul de licență/disertație pentru promoția 2018 I. Potrivit reglementărilor în vigoare, examenul de licență va cuprinde do ANUNȚ IMPORTANT privind examenul de licență/disertație pentru promoția 2018 I. Potrivit reglementărilor în vigoare, examenul de licență va cuprinde două probe: 1. Proba nr. 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale

Mai mult

Microsoft Word - Ghid de elaborare a lucrarii de licenta MM-MK (ATENTIE - an referinta diagnostic economico-financiar pag.3)

Microsoft Word - Ghid de elaborare a lucrarii de licenta MM-MK  (ATENTIE - an referinta diagnostic economico-financiar pag.3) UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT - MARKETING GHID DE ELABORARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ Domeniul de licență: Marketing Specializarea: Marketing

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU REŞIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, Tel: +40 730 583027, Fax: +40 374 810712 E-mail: secretariat_fse@uem.ro, www.uem.ro PLAN DE

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 1.2. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 1.3. Departamentul de Ştiinţe Sociale 1.4.

Mai mult

13 FD DEFECTOLOGIE RO

13 FD DEFECTOLOGIE RO FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Economie 1.4

Mai mult

ANEXA nr

ANEXA nr FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior SNSPA 1.2 Facultatea / Departamentul FACULTATEA DE MANAGEMENT 1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT

Mai mult

Competenţe profesionale FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facu

Competenţe profesionale FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facu Competenţe profesionale FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

Mai mult

Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: Fax: Web: www

Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: Fax: Web: www Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: 021.250.24.44 Fax: 021.250.59.31 E-mail : scoala_49@yahoo.com Web: www.scoala49.ro CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII PĂMÎNTENI COMUNA POSEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII PĂMÎNTENI COMUNA POSEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anu ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII PĂMÎNTENI COMUNA POSEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul - Obiectivul programului: Implementarea standardelor

Mai mult

Plan de invatamant - an I_ _ECTS final

Plan de invatamant - an I_ _ECTS final Anul de studiu I Semestrul I Semestrul II Condiţionări Denumirea disciplinei Tip Codul disciplinei ore/sem. ore/sem. (cod) 1. Microeconomie DF UOFSE.CTS.01.01 28 8 20 Ex. 5 2. Bazele contabilităţii DF

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A U B ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea ARTIFEX din Bucureşti Str. Economu Cezarescu nr. 47, sector 6, Telefoane: 316.61.67; 316.61.68; 316.61.69 Fax: 316.61.68; 316.61.69 Website: www.artifex.org.ro

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice Bucureşti 1

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice Bucureşti 1 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice Bucureşti 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice 1.4. Domeniul de

Mai mult

GHIDUL

GHIDUL Master - Acreditare Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior FIŞA VIZITEI în vederea acreditării programelor universitare de masterat (include FIŞA a) CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII,

Mai mult

FD_CIG_II_01_Contabilitate financiara curenta

FD_CIG_II_01_Contabilitate financiara curenta FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de s

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de s MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 36. Ştiinţe Economice Program de maşter de

Mai mult

rptFisa

rptFisa Fişa disciplinei 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 1.2. Facultatea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 1.3. Departamente (Departament) MANAGEMENT 1.4.

Mai mult

FD Informatica

FD Informatica 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior FIŞA DISCIPLINEI Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice 1.4. Domeniul

Mai mult

Microsoft Word - 10 FD_Relatii fin.val.intern III CIG 2017.doc

Microsoft Word - 10 FD_Relatii fin.val.intern III CIG 2017.doc FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Microsoft Word - Ghid_intocmire_lucrare_disertatie iulie 2019_f _1_

Microsoft Word - Ghid_intocmire_lucrare_disertatie   iulie 2019_f _1_ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice GHID de întocmire a lucrării de disertație - sesiunile iulie 2019, septembrie 2019 și februarie 2020 CONDIȚII DE BAZĂ 1.

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

Mai mult

Microsoft Word - iea 1.doc

Microsoft Word - iea 1.doc Nr. din Formular USAMV 0204040218 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 1.2. Facultatea Horticultură

Mai mult

Microsoft Word - TST docx

Microsoft Word - TST docx FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 1.3

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 Tel./Fax:

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Ştiinta Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnolo

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor DEPARTAMENTUL Ştiinta Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnolo FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 1.2 Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 1.3 Departamentul Ştiinţa Alimentelor,

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI Competenţe profesionale FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea

Mai mult

Microsoft Word - Ghid_practica_2009.doc

Microsoft Word - Ghid_practica_2009.doc Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Ediția: 1 Revizia: 0 An universitar 2018-2019 Forma de învățământ ID Pagina 1 din 13 I. INFORMAȚII UTILE

Mai mult

Carmen Luiza COSTULEANU SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII Definiţii. Structură. Analiză.

Carmen Luiza COSTULEANU SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII Definiţii. Structură. Analiză. Carmen Luiza COSTULEANU SITUAŢIILE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII Definiţii. Structură. Analiză. Referent ştiinţific: Prof. Univ. dr. Neculai Tabără Redactor: Aurel Ştefanachi Coperta: Cristian Almăşanu

Mai mult

Microsoft Word - Raport de evaluare externa in vederea acreditarii pentru Scoala Primara Lauder Reut, Bucuresti.doc

Microsoft Word - Raport de evaluare externa in vederea acreditarii pentru      Scoala Primara Lauder Reut, Bucuresti.doc Bucureşti, Strada Spiru Haret, nr 12, sector 1, cod 010176, tel: +4021 310 42 13; fax: +4021 319 20 96 http://aracip.edu.ro, e-mail aracip@mec.edu.ro Raport de evaluare externă în vederea acreditării,

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice 1.3. Departamentul Finante

Mai mult

Font scris: Georgia

Font scris: Georgia ROMÂNIA, ÎNCOTRO? ECONOMIA ROMÂNIEI ECONOMIA ROMÂNIEI - perspective pe termen mediu - dr. Andrei RĂDULESCU Senior Economist, Banca Transilvania Cercetător, Institutul de Economie Mondială, Academia Română

Mai mult

MP

MP PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ anul universitar dureaza un an.de aceea am facut cu rosu in prima versiune. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI CICLUL DE STUDII UNIVERSITAR

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI CICLUL DE STUDII UNIVERSITAR UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PROGRAMUL DE STUDII: PSIHOLOGIE - SESIUNILE

Mai mult

Microsoft Word - LJC%20-%202011[1].doc

Microsoft Word - LJC%20-%202011[1].doc UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE JURNALISM, COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE DEPARTAMENT: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII SPECIALIZAREA: JURNALISM FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI PROGRAMA ANALITICĂ I. DISCIPLINA:

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a

Mai mult

Ghid studii

Ghid studii Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Centrul Constanța Ghid de studii INFORMAȚII GENERALE: 2 Facultatea de Drept și Administrație Publică Adresă sediul principal: Constanța,

Mai mult

Microsoft Word - Ghid de practica Financiar Contabilitate

Microsoft Word - Ghid de practica Financiar Contabilitate ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT GHID DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII ANULUI II SI III LICENȚĂ, FACULTATEA DE MANAGEMENT Domeniul: Financiar - Contabilitate Anul universitar

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume SPINEANU - GEORGESCU LUCIANA Adresă(e) Constanţa, Strada Unirii, nr. 32-34, România Telefon(oane) 0241/545015 E-mail(uri) luciana.spineanu@spiruharet.ro

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

Organizatia, ca si fiinta umana, este un sistem care are nevoie de consiliere psihologica, necesara în procesul de marire a eficientei si calitatii re

Organizatia, ca si fiinta umana, este un sistem care are nevoie de consiliere psihologica, necesara în procesul de marire a eficientei si calitatii re Programa practicii de master la specialitatea Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice în diferite tipuri de organizaţii Organizaţiile reprezintă una din componentele structurale şi funcţionale esenţiale

Mai mult

CARTA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

CARTA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA Aprobat în Senatul din 22.01.2008 CARTA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA TITLUL I. PRINCIPII GENERALE Art.1. În activitatea academică, prestaţia intelectuală este determinantă, iar gândirea, ca proces

Mai mult

PROTOCOL DE COLABORARE

PROTOCOL DE COLABORARE UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Şoseaua Berceni nr. 24, BUCUREŞTI sector 4 Tel./Fax 0213171900 E mail: ushefs@spiruharet.ro ROMANIAN MOVEMENT MC QUALITY ISO 9001

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE DREPT METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER An

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE DREPT METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER An METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER Anul universitar 2018-2019 The Methodology for Organizing Final Master Exams, 2018-2019 FACULTY OF LAW Elaborat:

Mai mult

11_FD_Evaluarea intreprinderii si Diagnostic financiar-contabil_2018_2019

11_FD_Evaluarea intreprinderii si Diagnostic financiar-contabil_2018_2019 Competenţe profesionale FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET 1.2.Facultatea STIINTE ECONOMICE BUCURESTI 1.3.Departamentul STIINTE ECONOMICE

Mai mult

PROG

PROG MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA PENTRU DISCIPLINE SOCIO-UMANE: PSIHOLOGIE Aprobata

Mai mult

ANEXA_12_Grila_evaluare_th_fin_Plan_Afaceri

ANEXA_12_Grila_evaluare_th_fin_Plan_Afaceri PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară : Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea

Mai mult

Procedura UTI.POB-01

Procedura UTI.POB-01 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURĂ DE FIINALIIZARE A STUDIIIILOR UNIIVERSIITARE ŞII POSTUNIIVERSIITARE COD UTII.POB.11 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIŢIA REVIZIA Prorectoratul Prorectoratul Consiliul

Mai mult

Curs : Business skills Descriere ocupatie : Un management de calitate reprezinta fundatia pentru performanta pe termen lung a unei organizatii. A avea

Curs : Business skills Descriere ocupatie : Un management de calitate reprezinta fundatia pentru performanta pe termen lung a unei organizatii. A avea Curs : Business skills Descriere ocupatie : Un management de calitate reprezinta fundatia pentru performanta pe termen lung a unei organizatii. A avea rezultate ca manager inseamna sa actionezi in permanenta

Mai mult

Facultatea de Economie

Facultatea de Economie Facultatea de Economie Catedra de finanţe şi contabilitate Programa curriculară la disciplina Audit financiar avansat specializarea Contabilitate anul de studii 2012-2013 Titularul cursului: dr. conf.univ.

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (valabil începând cu anul universitar 2018-2019) II. Desfăşurarea studiilor (în număr de săptămani) Anul Activităţi Sesiuni de Vacanţă

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Microsoft Word - FD_AA_An2 Sem II_Cerc. de mk doc

Microsoft Word - FD_AA_An2 Sem II_Cerc. de mk doc UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE STIINTE CONOMICE BLAJ FIŞA DISCIPLINEI Universitatea UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE BLAJ Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Hotărâre 636 2017-08-30 Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României, aflată în subordinea Băncii Naţionale

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA REGULAMENT privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele ID - IFR 2017 PREAMBUL Prezentul Regulament

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Admin FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul Administrarea

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII ANUL ŞCOLAR 2017 2018 SEMESTRUL I 1. Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă: Coordonator C.E.A.C

Mai mult

Microsoft Word - Metodologia Certificate de Competenta Lingvistica.doc

Microsoft Word - Metodologia Certificate de Competenta Lingvistica.doc FU DAŢIA ROMÂ IA DE MÂI E U IVERSITATEA SPIRU HARET CE TRUL PE TRU LIMBI STRĂI E METODOLOGIA OBŢI ERII CERTIFICATULUI DE COMPETE ŢĂ LI GVISTICĂ Introducere Organizarea şi desfăşurarea examenului de compentenţă

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult