0090/bt/p1

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "0090/bt/p1"

Transcriere

1 12 GUVERNUL ROM NIEI OFICIUL DE STAT PENTRU INVENfiII I M RCI ORDIN pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat Œn temeiul art. II alin. 2 din Legea nr. 337/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 16/1995 privind protec ia topografiilor circuitelor integrate, Ón baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hot r rea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea i func ionarea Oficiului de Stat pentru Inven ii i M rci, directorul general al Oficiului de Stat pentru Inven ii i M rci emite urm torul ordin: Art. 1. Se aprob Normele de aplicare a Legii nr. 16/1995 privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat, prev zute Ón anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Bucure ti, 10 ianuarie Nr. 6. Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inven ii i M rci, Gabor Varga Art. 2. Oficiul de Stat pentru Inven ii i M rci va duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I. NORME de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat REGULA 1 Dispozi ii generale Prezentele norme stabilesc condi iile i procedura privind Ónregistrarea topografiilor produselor semiconductoare. REGULA 2 Defini ii Œn Ón elesul prezentelor norme, termenii de mai jos se definesc dup cum urmeaz : a) lege Legea nr. 16/1995 privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat ; b) O.S.I.M. Oficiul de Stat pentru Inven ii i M rci; c) topografie topografia produsului semiconductor, Ón sensul art. 2 lit. c) din lege; d) formular de cerere cererea scris care con ine solicitarea expres de acordare a protec iei unei topografii; e) solicitant persoana care cere Ónregistrarea unei topografii; f) titular persoana fizic sau juridic c reia Ói apar in drepturile conferite prin Ónregistrarea topografiei; g) mandatar consilierul Ón proprietate industrial care Ó i desf oar activitatea Ón temeiul Ordonan ei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea i exercitarea profesiei de consilier Ón proprietate industrial, republicat **). REGULA 3 Condi iile necesare Ónregistr rii topografiilor (1) O.S.I.M. Ónregistreaz topografiile Ón Registrul na ional al topografiilor dac : a) obiectul cererii respect dispozi iile art. 2 lit. b) i c) i ale art. 3 din lege; *) Legea nr. 16/1995 a fost republicat Ón Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I, nr. 824 din 6 octombrie **) Ordonan a Guvernului nr. 66/2000 a fost republicat Ón Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I, nr din 21 decembrie ANEX b) solicitantul are dreptul la ob inerea protec iei pentru topografia care face obiectul cererii, Ón conformitate cu art. 6, 8 i 9 din lege; c) depozitul reglementar al cererii este constituit Ón conformitate cu art. 13 din lege; d) topografia nu a mai fost Ónregistrat la O.S.I.M.; e) cererea a fost depus la O.S.I.M. Ón termen de 2 ani de la data primei exploat ri comerciale a topografiei sau, dup caz, dac topografia nu a fost exploatat comercial i cererea a fost depus la O.S.I.M. Ónainte de Ómplinirea unui termen de 15 ani de la data la care topografia a fost creat ori codat pentru prima oar. (2) Œn cazul nerespect rii dispozi iilor alin. (1), topografia nu poate fi Ónregistrat i O.S.I.M. respinge cererea. REGULA 4 Obiectul cererii (1) Nu pot face obiectul unei cereri: a) proiectele, procedeele i mijloacele tehnologice utilizate pentru realizarea topografiilor produselor semiconductoare; b) informa iile stocate Ón produsele semiconductoare; c) produsele semiconductoare realizabile pe baza topografiilor; d) alte crea ii care pot fi denumite topografii, dar care nu corespund Ón elesului definit de art. 2 lit. c) din lege. (2) Cererile care au ca obiect crea ii din categoria celor men ionate la alin. (1) sunt respinse. (3) Solicitantul poate revendica originalitatea topografiei Ón ansamblul ei sau numai a unei p r i din aceasta. Œn cazul Ón care numai o parte a topografiei este original, protec ia conferit prin Ónregistrare se refer numai la

2 13 aceast parte revendicat, partea neoriginal a topografiei neconstituind obiect al protec iei. (4) O topografie care este constituit dintr-o combina ie de elemente i interconexiuni uzuale este original dac combina ia, luat Ón ansamblul ei, este original ; o combina ie original poate fi constituit i din elemente i interconexiuni uzuale, asociate cu elemente i interconexiuni originale. (5) O cerere trebuie s fie unitar, adic s aib ca obiect o singur topografie. (6) Cererea care are ca obiect dou sau mai multe topografii este neunitar i solicitantul are posibilitatea s o divizeze Ón at tea cereri unitare c te topografii fac obiectul acestei cereri. (7) Œn cazul unei cereri neunitare, constituie obiectul cererii o singur topografie, i anume aceea care este indicat de solicitant Ón termen de dou luni de la data la care O.S.I.M. i-a notificat c cererea este neunitar ; Ón cazul Ón care solicitantul nu comunic Ón termenul men ionat care dintre topografii r m ne ca obiect al cererii, obiectul acesteia este prima dintre topografiile men ionate Ón cerere. (8) Cererile depuse ulterior de solicitant, av nd ca obiect celelalte topografii ale cererii neunitare, sunt considerate cereri divizionare din depozitul acestei cereri, dac sunt depuse la O.S.I.M. Ón termen de 3 luni de la data notific rii lipsei de unitate i primesc ca dat de depunere data la care a fost depus cererea ini ial, neunitar ; dac sunt depuse la O.S.I.M. dup expirarea termenului de 3 luni, cererile nu mai sunt recunoscute ca cereri divizionare i primesc ca dat de depunere data la care au intrat Ón Registratura general a O.S.I.M. (9) Lipsa de unitate a unei cereri nu poate constitui un motiv pentru respingerea acesteia. REGULA 5 Depozitul reglementar al cererii (1) Depozitul cererii este reglementar constituit dac sunt depuse la O.S.I.M., Ón dou exemplare, urm toarele elemente: a) formularul de cerere privind Ónregistrarea topografiei, redactat Ón conformitate cu prevederile regulii 7 i semnat ; b) documenta ia tehnic necesar pentru identificarea topografiei i pentru eviden ierea func iunii electronice a produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei, Óntocmit Ón conformitate cu prevederile regulii 8; c) produsul semiconductor realizat pe baza topografiei, dac topografia a fost exploatat comercial; d) Ómputernicirea de reprezentare a mandatarului, dup caz; e) dovada de plat a taxelor pentru: depunerea cererii, examinarea cererii, Ónregistrarea topografiei, publicarea Ónregistr rii topografiei i eliberarea certificatului de Ónregistrare a (2) La depozitul reglementar al cererii se anexeaz toate documentele depuse ulterior de solicitant sau de mandatarul acestuia Ón leg tur cu cererea, documentele redactate de examinator Ón leg tur cu rezolvarea acesteia, precum i coresponden a purtat de O.S.I.M. cu solicitantul sau cu mandatarul acestuia. REGULA 6 Limba oficial (1) Toate documentele care se depun la O.S.I.M. Ón leg tur cu protec ia topografiilor, precum i coresponden a purtat de O.S.I.M. cu solicitan ii i cu mandatarii acestora se redacteaz Ón limba rom n. (2) Este admis utilizarea Ón documenta ia tehnic din depozitul cererii a unor termeni tehnici de specialitate exprima i Ón limba englez, dac ace ti termeni au fost deja prelua i i utiliza i ca atare Ón limba rom n de c tre speciali tii domeniului. Œn caz contrar, ace ti termeni pot fi utiliza i numai dac sunt Ónso i i de termenii echivalen i Ón limba rom n. REGULA 7 Cererea de Ónregistrare a topografiei (1) Cererea de Ónregistrare a unei topografii se prezint pe un formular, conform modelului stabilit de O.S.I.M. i pus la dispozi ie publicului. (2) Formularul de cerere trebuie s cuprind Ón mod obligatoriu: a) datele de identificare ale solicitantului, respectiv numele i prenumele sau, dup caz, denumirea solicitantului, precum i adresa complet a solicitantului, inclusiv nr. de telefon, fax, ; dac sunt mai mul i solicitan i, datele de identificare vor fi prezentate separat pentru fiecare dintre ace tia; Ón cazul persoanelor juridice str ine care au filiale sau sucursale Ón Rom nia, se vor preciza denumirile i sediile acestor filiale sau sucursale; b) declararea creatorului topografiei, Ón cazul Ón care acesta este alt persoan dec t solicitantul, cu men ionarea numelui, prenumelui i a domiciliului creatorului; dac sunt mai mul i creatori, coautori, se fac acelea i men iuni pentru fiecare dintre ace tia; Ón cazul Ón care creatorii topografiei nu doresc s li se men ioneze numele i calitatea de creator al topografiei Ón certificatul de Ónregistrare i/sau Ón publica ii efectuate de O.S.I.M. Ón leg tur cu topografia Ónregistrat, solicitantul va face o declara ie Ón acest sens Ón cerere i va Ónscrie numele creatorilor numai pe un exemplar al cererii; c) indicarea temeiului legal Ón baza c ruia solicitantul are dreptul la protec ia topografiei, respectiv: art. 8 din lege c nd solicitantul este creatorul topografiei; art. 9 alin. (1) din lege c nd topografia a fost creat Ón cadrul sarcinilor de serviciu; art. 9 alin. (2) din lege c nd topografia a fost creat pe baza unui contract de cercetare/proiectare; d) dup caz, indicarea faptului c solicitantul a dob ndit dreptul de a Ónregistra topografia prin cesiune sau pe cale succesoral ; e) denumirea i destina ia produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei; denumirea produsului va fi formulat succint, de preferin Ón maximum 15 cuvinte; f) declara ia solicitantului c topografia nu a mai fost Ónregistrat la O.S.I.M.; g) declara ia solicitantului privind originalitatea topografiei; se va preciza dac topografia este original Ón ansamblu sau originalitatea prive te numai o parte a topografiei, caz Ón care se va preciza modul Ón care partea original este eviden iat Ón documenta ia tehnic anexat la cerere; h) declararea datei primei exploat ri comerciale, Ón cazul Ón care topografia a fost exploatat comercial; i) declararea datei cre rii sau a primei cod ri a topografiei;

3 14 j) datele de identificare ale mandatarului, Ón cazul Ón care este numit un mandatar; datele de identificare vor fi similare celor men ionate la lit. a), pentru solicitant; dac sunt 2 sau mai mul i solicitan i i nu a fost numit un mandatar, se va men iona care dintre ace tia va fi reprezentantul solicitan ilor Ón procedurile Ón fa a O.S.I.M., Ón lipsa acestei men iuni O.S.I.M. consider ndu-l ca reprezentant al solicitan ilor pe primul dintre ace tia Ónscris Ón cerere; k) lista pieselor anexate la cerere; l) semn tura/semn turile solicitantului/solicitan ilor; c nd solicitantul este o persoan juridic, cererea va fi semnat de conduc torul unit ii i tampilat ; dac este numit un mandatar, acesta poate semna cererea Ón numele solicitantului, cu condi ia ca procura s fie depus la O.S.I.M. odat cu cererea sau cel mai t rziu Ón termen de dou luni de la data depunerii acesteia, Ón caz contrar, cererea resping ndu-se. REGULA 8 Documenta ia tehnic de identificare a topografiei (1) Documenta ia tehnic de identificare a topografiei este constituit din materiale grafice i un text explicativ. (2) Materialele grafice vor fi prezentate sub una sau mai multe dintre urm toarele forme: a) desen sau fotografie reprezent nd configura ia setului de straturi ale produsului semiconductor; b) desene sau fotografii ale straturilor individuale ale produsului semiconductor; c) desene sau fotografii ale m tilor utilizate pentru fabricarea produsului semiconductor. (3) Desenele i fotografiile trebuie s fie clare i realizate la o scar suficient de mare Ónc t s permit identificarea topografiei; se va utiliza formatul A4 sau un alt format care, prin pliere, este adus la formatul A4. (4) Œn cazul Ón care numai o parte a topografiei este original, aceast parte va fi eviden iat Ón mod distinct Ón materialele grafice. (5) Œn cazul Ón care solicitantul declar c o parte a materialelor grafice de identificare a topografiei con ine secrete comerciale, partea respectiv va fi acoperit, prin ha urare sau prin alt procedeu, pe unul dintre exemplarele acestor materiale grafice; cel de-al doilea exemplar al materialelor grafice respective nu va fi acoperit, pentru a exista Ón depozitul cererii toate informa iile necesare identific rii (6) Textul explicativ va avea o redactare succint i va cuprinde prezentarea unui minim de informa ii, strict necesar pentru identificarea topografiei, eviden ierea p r ii originale a topografiei (c nd este cazul), eviden ierea func iei electronice a produsului semiconductor i precizarea destina iei acestui circuit. (7) Pe toate documentele de identificare a topografiei va fi Ónscris denumirea produsului semiconductor, a a cum a fost men ionat Ón cerere. (8) Œn afara materialelor men ionate la alin. (2) i (6) de mai sus, solicitantul mai poate depune la O.S.I.M. suporturi de date pe care topografia este Ónregistrat sub form codat. REGULA 9 Plata taxelor (1) Taxele datorate pentru Ónregistrarea unei topografii sau pentru efectuarea de c tre O.S.I.M. a unor servicii, Ón conformitate cu prevederile Ón vigoare, sunt considerate pl tite dac au fost v rsate Ón contul O.S.I.M. sumele respective, Ón cuantumurile prev zute de lege, i dac s-a depus la O.S.I.M. o copie de pe documentul de plat. (2) Sumele pl tite Ón valori mai mici dec t cuantumurile legale nu sunt luate Ón considerare ca plat a taxelor; dac ulterior aceste sume au fost completate la nivelul cuantumului prev zut de lege, taxele respective se consider pl tite la data la care a fost Óntregit suma corespunz toare cuantumului legal. REGULA 10 Reprezentarea prin mandatar (1) Orice solicitant poate fi reprezentat Ón procedurile Ón fa a O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, cu domiciliul, re edin a sau sediul profesional Ón Rom nia. (2) Poate fi mandatar numai un consilier Ón proprietate industrial atestat de O.S.I.M., pentru domeniul protec iei topografiilor de produse semiconductoare, i Ónregistrat Ón Registrul na ional al consilierilor Ón proprietate industrial. (3) Mandatarul poate fi numit de c tre solicitant, la depunerea cererii sau ulterior. Œn cazul Ón care solicitantul este o persoan str in cu domiciliul Ón str in tate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie Ónc de la depunerea cererii. (4) Œn toate cazurile Ón care este numit un mandatar este necesar depunerea la O.S.I.M. a procurii care constituie Ómputernicirea de reprezentare a mandatarului. Œn lipsa procurii, O.S.I.M. nu ia Ón considerare reprezentarea prin mandatar men ionat Ón cerere sau Ón alte documente. REGULA 11 Depunerea cererilor (1) Cererile de Ónregistrare a topografiilor pot fi depuse direct la Registratura general a O.S.I.M., deschis publicului Ón zilele lucr toare, sau pot fi transmise la O.S.I.M. prin po t, recomandat, cu confirmare de primire. Registratura general a O.S.I.M. Ónscrie pe fiecare cerere primit, direct sau prin po t, num rul i data intr rii Ón O.S.I.M. a cererii, dup care transmite cererea la Biroul de examinare a topografiilor. (2) Cererile de Ónregistrare a topografiilor pot fi depuse i pe cale electronic. REGULA 12 Examinarea cererilor (1) Cererile Ónscrise Ón eviden a Biroului de examinare a topografiilor sunt examinate din punctul de vedere al Óndeplinirii condi iilor necesare pentru Ónregistrarea topografiilor men ionate Ón regula 3. (2) Dac Ón urma examin rii cererii se constat Óndeplinirea condi iilor pentru constituirea depozitului reglementar i a celorlalte condi ii legale pentru acordarea protec iei, topografia este Ónregistrat Ón Registrul na ional al topografiilor; data depozitului reglementar este data depunerii la O.S.I.M. a cererii. (3) Œn cazul Ón care, din examinarea cererii, rezult lipsuri sau deficien e ale pieselor necesare pentru constituirea depozitului reglementar al cererii, examinatorul cererii notific solicitantului cele constatate, Ón termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acord ndu-i un termen de dou luni pentru remedierea acestor lipsuri sau deficien e; dac solicitantul depune la O.S.I.M., Ón termenul acordat, toate complet rile i rectific rile cerute, depozitul cererii este reglementar i topografia este Ónregistrat Ón Registrul na ional al topografiilor; Ón acest caz, data depozitului reglementar al cererii este data la care s-au

4 15 primit la O.S.I.M. toate complet rile i rectific rile necesare; dac Ón termenul acordat solicitantul nu depune la O.S.I.M. complet rile i rectific rile cerute, cererea este respins. (4) Cererile la care nu sunt pl tite taxele de depunere i de examinare se returneaz solicitantului, Ónso ite de o notificare prin care se comunic motivul return rii. O.S.I.M. re ine ca martor un exemplar al cererii. (5) Œn cazul Ón care, din examinarea cererii, rezult c : obiectul cererii nu constituie o topografie Ón sensul definit la art. 2 lit. c) din lege sau nu poate face obiectul unei cereri potrivit regulii 4 alin. (1); solicitantul nu este Óndrept it la ob inerea protec iei pentru topografia care face obiectul cererii; topografia a mai fost Ónregistrat la O.S.I.M.; cererea a fost depus dup expirarea termenului de 2 ani de la data primei exploat ri comerciale a topografiei; topografia nu a fost exploatat comercial i cererea de Ónregistrare a fost depus dup expirarea termenului de 15 ani de la crearea sau prima codare a topografiei; examinatorul cererii notific solicitantului cele constatate i faptul c nu sunt Óndeplinite condi iile legale pentru Ónregistrarea topografiei, acord ndu-i un termen de dou luni pentru r spuns. (6) Dac, Ón termenul acordat, solicitantul nu depune la O.S.I.M. argumente i, dup caz, documente relevante, prin care s demonstreze c sunt Óndeplinite condi iile legale pentru Ónregistrarea topografiei, cererea este respins. (7) Œn cazul Ón care, din examinarea cererii, rezult c aceasta este neunitar, examinatorul cererii notific solicitantului cele constatate, Ón conformitate cu prevederile regulii 4 alin. (7) privind modul de solu ionare a cererilor neunitare. REGULA 13 Hot r rea privind acordarea protec iei (1) Hot r rea privind acordarea protec iei se ia pe baza unui raport de examinare i este motivat. (2) Hot r rea se ia Ón conformitate cu procedurile prev zute de art. 14 i 15 din lege, regula 12 din prezentele norme i Ón termenele prev zute de lege. (3) Hot r rile pot fi: a) hot r re de Ónregistrare a topografiei Ón Registrul na ional al topografiilor; b) hot r re de respingere a cererii de Ónregistrare a (4) Hot r rea de Ónregistrare a topografiei se comunic solicitantului Ómpreun cu certificatul de Ónregistrare a (5) Hot r rea de respingere a cererii se comunic solicitantului Ón termen de 15 zile de la luarea ei. (6) Œn cazul Ón care, pe parcursul examin rii cererii, solicitantul comunic la O.S.I.M. c solicit retragerea cererii, abandoneaz cererea sau orice alt solicitare care semnific renun area la Ónregistrarea topografiei, examinarea cererii se sisteaz i se Óntocme te un procesverbal prin care O.S.I.M. ia act de solicitarea f cut. Procesul-verbal se comunic solicitantului, respectiv mandatarului, Ón termen de 15 zile de la data Óncheierii. REGULA 14 Œnregistrarea topografiilor (1) Hot r rea de Ónregistrare a unei topografii se Ónscrie Ón Registrul na ional al topografiilor. (2) Data Ónregistr rii topografiei este data la care s-a constituit depozitul reglementar al cererii de Ónregistrare. (3) Œn Registrul na ional al topografiilor se Ónscriu toate datele care privesc statutul juridic al topografiei Ónregistrate, precum i toate modific rile care survin Ón timpul perioadei de protec ie. (4) Registrul na ional al topografiilor con ine cel pu in urm toarele rubrici: num rul de Ónregistrare a topografiei; num rul i data depunerii cererii; denumirea produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei; data depozitului reglementar al cererii; data primei exploat ri comerciale a topografiei data cre rii sau a primei cod ri a topografiei; datele de identificare ale titularului; numele, prenumele, localitatea i ara de domiciliu ale creatorului/creatorilor topografiei; datele de identificare ale mandatarului; cesiuni; licen e; modific ri privind titularul; modific ri privind creatorul/creatorii; Óncetarea protec iei. REGULA 15 Publicarea Ónregistr rii topografiilor (1) O.S.I.M. public Ónregistrarea topografiilor Ón Buletinul Oficial al Propriet ii Industriale (B.O.P.I.), sec iunea îbrevete de inven ie, subsec iunea îtopografii de produse semiconductoare. (2) Publicarea se face Ón termen de dou luni de la data Ónregistr rii topografiei i con ine urm toarele date: num rul de Ónregistrare a topografiei; data depozitului reglementar; denumirea produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei Ónregistrate; numele/denumirea titularului; numele i prenumele creatorului/creatorilor topografiei; data primei exploat ri comerciale a topografiei; data cre rii sau a primei cod ri a topografiei; perioada de protec ie. (3) O.S.I.M. public Ón B.O.P.I. toate modific rile cu privire la topografiile Ónregistrate, Ón conformitate cu dispozi iile art. 17 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (4), art. 33, 37 i 40 din lege. REGULA 16 Eliberarea certificatului de Ónregistrare (1) Certificatul de Ónregistrare a unei topografii este redactat pe baza hot r rii de Ónregistrare a (2) Certificatul de Ónregistrare a topografiei, semnat de c tre directorul general al O.S.I.M., se elibereaz titularului Ón termen de 3 luni de la data public rii Ónregistr rii (3) La cererea autorilor, li se pot elibera acestora duplicate ale certificatului de Ónregistrare a topografiei; cererea trebuie Ónso it de dovada de plat a taxelor legale pentru eliberarea copiilor certificate. REGULA 17 Consultarea materialelor din depozitul cererii (1) Dup publicarea Ónregistr rii unei topografii, O.S.I.M. pune la dispozi ie publicului, pentru consultare, documenta ia din depozitul reglementar al cererii; Ón acest

5 16 scop, se Óntocme te un dosar con in nd c te un exemplar al pieselor care constituie depozitul reglementar. (2) Œn cazul topografiilor la care solicitantul a declarat c o anumit parte a documenta iei tehnice con ine secrete comerciale, Ón dosarul destinat consult rii publice se vor introduce numai documentele care nu dezv luie secrete comerciale. (3) Œn cazul Ón care, conform declara iei solicitantului, creatorii men iona i ca atare Ón cerere nu doresc ca numele lor s fie f cute publice, Ón dosarul destinat consult rii publice va fi introdus exemplarul cererii Ón care nu sunt men ionate numele creatorilor. (4) Dosarele cererilor respinse sau retrase nu sunt supuse consult rii publice. (5) La cererea oric rei persoane interesate, O.S.I.M. poate elibera copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar al topografiilor Ónregistrate sau de pe file ale Registrului na ional al topografiilor. Cererea trebuie Ónso it de dovada de plat a taxelor legale pentru eliberarea copiilor solicitate. EDITOR: PARLAMENTUL ROM NIEI CAMERA DEPUTAfiILOR îmonitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure ti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB Banca Comercial Rom n S.A. Sucursala îunirea Bucure ti i IBAN: RO12TREZ XXX Direc ia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucure ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel /150, fax , Internet: Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela ii cu publicul, Bucure ti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel i , fax i Tiparul: îmonitorul Oficial R.A. &JUYDGY ] Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I, nr. 90/5.II.2007 con ine 16 pagini. Pre ul: 1,05 lei ISSN

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

Mai mult

Anul 172 (XVI) Nr PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EU

Anul 172 (XVI) Nr PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EU Anul 172 (XVI) Nr. 1.139 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 489. Lege pentru modificarea

Mai mult

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Având în vedere Expunerea de

Mai mult

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314 OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod 030044 - ROMÂNIA Telefon:315.19.65; 315.19.64; 314.59.64; 314.59.65; 314.59.66; Telefon director: 315.90.66 Http:/

Mai mult

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 3 mai 2012 Data intrarii in vigoare : 03/05/2012

Mai mult

0767 BIS bt:Layout 1.qxd

0767 BIS bt:Layout 1.qxd 30 Capitolul III Acordarea titlului de profesor-emerit în înv mântul preuniversitar Art. 47 Acordarea titlului de profesor-emerit semnific dobândirea de c tre cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate

Mai mult

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc CONSILIUL JUDEŢEAN OLT DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Complex servicii Sf. Ştefan : - Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat -

Mai mult

cartea proprietate.mdi

cartea proprietate.mdi I. Mărci 1. Opoziţie la înregistrarea mărcii. Conflict cu nume comercial. Rea-credinţă. Conflict cu o marcă notorie (SABADSAG) Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c), art. 23, art. 48 alin. (1) lit. c) Convenţia

Mai mult

Anexe 1_6-1 OG41.xls

Anexe 1_6-1 OG41.xls ANEXA 1 CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie 1 euro = 4.6637 lei 1 2 3 4 5 6 actualizat Înregistrarea de brevet de invenţie la OSIM.

Mai mult

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc ORDONAN DE URGEN privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii În scopul cre rii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilit ilor actuale de dezvoltare

Mai mult

Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 2

Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 2 Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 28 septembrie 2010 Consolidarea din data de 03 iulie

Mai mult

Nr. crt ANEXA Nr. 1 CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie Obiectul plăţii 1 Înre

Nr. crt ANEXA Nr. 1 CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie Obiectul plăţii 1 Înre Nr. crt ANEXA Nr. 1 CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie Obiectul plăţii 1 Înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM. 3

Mai mult

D212Anexa1_ pdf

D212Anexa1_ pdf anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal

Mai mult

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În România fiec rei persoane îi sunt garantate dreptul

Mai mult

untitled

untitled 230/12.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, DURLEA M. Florica având func ia de EF SERVICIU la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor CNP domiciliul Bucure ti,, cunoscând

Mai mult

Microsoft Word - formmu08.doc

Microsoft Word - formmu08.doc CERERE DE MODEL DE UTILITATE Nr. referinţă solicitant/mandatar Registratura OSIM (numărul şi data primirii ): Se completează de către OSIM Numărul cererii de model de utilitate Data primirii la Registratura

Mai mult

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc 136/03.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, Cojocaru D. Paula, având func ia de Consilier Principal la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor D.G.C.O. Serviciul Antifraud,

Mai mult

dec_200_2016-EDITABIL.pdf

dec_200_2016-EDITABIL.pdf Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Prenume Venit scutit conform conven iei de evitare a dublei impuneri Op iune

Mai mult

Microsoft Word - FORMULAR_CBI.doc

Microsoft Word - FORMULAR_CBI.doc Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului

Mai mult

Microsoft Word - NOUL COD al MUNCII.doc

Microsoft Word - NOUL COD al MUNCII.doc LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicat *) Codul muncii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011 Data intrarii in vigoare : 18/05/2011 --------- *) Republicat

Mai mult

anexa1formular 201 decl privind venit din strainatete.pdf

anexa1formular 201  decl  privind venit din strainatete.pdf Agen ia Na ional de Administrare Fiscal DECLARA IE privind veniturile realizate din str in tate 201 Anul Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE

Mai mult

40

40 PROCESUL DE ÎNFIIN ARE A ÎNTREPRINDERILOR ÎN ROMÂNIA ASIST. UNIV. DRD. RADU VASILIC Universitatea din Pite ti, Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative, Pite ti, str. Republicii, nr.71,

Mai mult

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 59 În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 i în scopul reglement rii i perfec ion rii modului de reflectare a unor indicatori

Mai mult

Directiva (UE) 2019/ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniu

Directiva (UE) 2019/ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniu DIRECTIVA (UE) 2019/1152 A PARLAMENTULUI EUPEAN I A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind transparen a i previzibilitatea condi iilor de munc în Uniunea European PARLAMENTUL EUPEAN I CONSILIUL UNIUNII

Mai mult

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd PARTEA I Anul 183 (XXVII) Nr. 23 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Marți, 13 ianuarie 2015 SUMAR Pagina Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului

Mai mult

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in u 2009 Autor Melnic Oleg, dr. conf. Anul de studii

Mai mult

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securitate adecvate cuplate cu protec ia prin asigurare sunt componente

Mai mult

Anexe_Ordin_839.pdf

Anexe_Ordin_839.pdf (pag.1) C tre, [conduc torul autorit ii administra iei publice emitente * ) ] C E R E R E pentru emiterea autoriza iei de construire/desfiin are Subsemnatul 1).., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul

Mai mult

eMonitor

eMonitor Anul 175 (XIX) Nr. 411 Nr. PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR HOT R RI ALE GUVERNULUI ROM NIEI Pagina 587. Hot r re pentru modificarea i completarea Hot r rii Guvernului nr. 1.281/2006

Mai mult

- ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normati

- ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normati ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normativ este determinat în principal de necesitatea: implement

Mai mult

ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni tii, precum i pentru modific

ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni tii, precum i pentru modific ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni tii, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative Având în vedere

Mai mult

Microsoft Word - Anale2_2005.doc

Microsoft Word - Anale2_2005.doc Analele Universit ii,, tefan Cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/2005 Analiza comparativ a cadrului general legislativ privind eficien a energetic a cl dirilor din rile UE i România

Mai mult

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018 DECLARA IE DE AVERE Nr. 67/12.07.2018 Subsemnatul/Subsemnata, FARA N. NICOLAE, având func ia de Director executiv la A.J.O.F.M. Hunedoara, CNP, domiciliul Simeria, jud. Hunedoara cunoscând prevederile

Mai mult

22

22 BUGETAREA I CONTROLUL BUGETAR - O PROVOCARE PENTRU ECONOMIA ROMÂNEASC (II) CONF. DR. CORNELIA DASC LU Academia de Studii Economice, str.a. Ciurea, nr.2, bl. S41, sc. 1, apt.9, sector 5, Bucure ti, tel.

Mai mult

REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN M

REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN M REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN MEDICAL ÎN ANUL 2013 CUPRINS 1. Context general 3 2.

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 30 iunie 2009 edin a ordinar este convocat de Pre

Mai mult

SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel , tel / fax:

SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel , tel / fax: SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel. 25-69-01, tel / fax: 22-23-49 e-mail: acc@mtc.md web: www.acc.md Certificat nr. 085C ISO

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin a este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean

Mai mult

NRDO 2009_3.pdf

NRDO 2009_3.pdf Hot rârea CNCD cu privire la discriminarea salarial în raport cu sistemul de majorare salarial CONSILIUL NA IONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMIN RII HOT RÂREA din 14 mai 2009 Dosar nr.: 739/2008 Peti ia nr.:

Mai mult

STCD_1.pdf

STCD_1.pdf 3. PROIECTAREA SISTEMULUI DE TRANSMITERE PRIN CUREA DIN AT Acest tip constructiv de sistem de transmitere func ionez prin angrenarea din ilor curelei cu din ii ro ilor de curea, iar metodica de calcul

Mai mult

Loi n° 655-XIV du 29 octobre 1999 sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés (telle que modifiée jusqu'à la loi n° 238-XVI du

Loi n° 655-XIV du 29 octobre 1999 sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés (telle que modifiée jusqu'à la loi n° 238-XVI du L E G E privind protecţia topografiilor circuitelor integrate Nr.655-XIV din 29.10.1999 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/4 din 06.01.2000 * * * C U P R I N S Articolul 1. Obiectul protecţiei Articolul

Mai mult

csspp_hot_15_ _norma_8_2010

csspp_hot_15_ _norma_8_2010 Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este c

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este c ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure

Mai mult

Microsoft Word - Ticlea-Raspunderea disciplinara paginat.docx

Microsoft Word - Ticlea-Raspunderea disciplinara paginat.docx R spundereadisciplinar 561 Cuprins INTRODUCERE... 5 CAPITOLUL I CONSIDERA II GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII I R SPUNDEREA DISCIPLINAR... 7 1. Disciplina muncii... 7 1. No iune... 7 2. Tr s turi ale

Mai mult

Duvac_Drept_penal_Parte_generala

Duvac_Drept_penal_Parte_generala Cuvânt-înainte 7 CUVÂNT-ÎNAINTE Lucrarea este adresat, în principal, studen ilor facult ilor de drept afla i la început de drum în ceea ce prive te descifrarea tainelor tiin ei dreptului penal i ale dreptului

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalime

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalime Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare constituie un instrument important pentru studiul

Mai mult

2

2 POLITICA DE OCUPARE A FOR EI DE MUNC LA NIVELUL JUDE ULUI ARGE PROF. UNIV. DR. EMILIA UNGUREANU Universitatea din Pite ti, 0722760883, emiliaungureanu@yahoo.com PREP. UNIV. M D LINA NEAC U Universitatea

Mai mult

Word Vorlage - Blitzstrom.pdf

Word Vorlage - Blitzstrom.pdf Aprobat: Administrator, TOMA CRISTIAN ANDREI PROCEDURA DE FACTURARE A CERTIFICATELOR VERZI Intocmit: NEXT POWER SRL Ianuarie 2019 LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR Nr.crt Revizia Data Revizia se refera la

Mai mult

Microsoft Word - SILVOTEHNICA_TOT.doc

Microsoft Word - SILVOTEHNICA_TOT.doc Analele Universit ii,, tefan cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/26 Variabilitatea biometric intraspecific manifestat în f getele exploatabile de productivitate superioar din nordul

Mai mult

a

a OpANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare Emitent AGENŢIA NAŢIONALĂ

Mai mult

Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A Terminologie. Personalul bugetar... A 20/ Terminologie. Raporturile jurid

Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A Terminologie. Personalul bugetar... A 20/ Terminologie. Raporturile jurid Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A 20 1. Terminologie. Personalul bugetar... A 20/001 2. Terminologie. Raporturile juridice... A 20/003 Concediul de odihnă... C 10 1. Reglementare...

Mai mult

Microsoft Word - proiect de lege pentru modificare lege_marci_8_1_2018.doc

Microsoft Word - proiect de lege pentru modificare lege_marci_8_1_2018.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Parlamentul României adoptă prezenta lege: Art.I. - Legea

Mai mult

paginata de mine0003.mdi

paginata de mine0003.mdi Cuprins Capitolul I. Încheierea contractului individual de muncă 1 1. Condi ii specifice de validitate a contractului individual de muncă. Refuzul avizului. Concurs pentru ocuparea unui post de conferen

Mai mult

Departamentul de Management al Cercetării-Inovare- Granturi şi Finanţare Proiecte de Cercetare

Departamentul de Management al Cercetării-Inovare- Granturi şi Finanţare Proiecte de Cercetare Departamentul de Management al Cercetării-Inovare- Granturi şi Finanţare Proiecte de Cercetare Îndrumări pentru depunerea Brevetelor de invenţie la OSIM PASUL 1Cercetare-documentare în domeniul invenţiilor

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: I-SS-01 INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR.

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: I-SS-01 INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR. UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN COD: INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele i numele Semn tura Departamentul de Management

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

Anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal Prenume

Mai mult

Microsoft Word - REVROEC2_01.DOC

Microsoft Word - REVROEC2_01.DOC Prezent i perspectiv în statistica social din România dr. Filofteia PANDURU, Institutul Na ional de Statistic Motto: Statistica pentru guverne este ceea ce sunt pentru om cele cinci sim uri. Cine va p

Mai mult

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT Cuprins 5 CUPRINS ABREVIERI... 17 PREFA PATRIMONIUL CULTURAL I NATURAL SUB PAV ZA DREPTULUI... 21 PREFACE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE PROTECTED BY LAW... 25 UN CUVÎNT DE ÎNSO IRE... 29 CAPITOLUL I. ELEMENTE

Mai mult

Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING

Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING S T A T U T U L ASOCIA IEI ROMÂNE PENTRU PROGRAMARE

Mai mult

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operationala privind completarea condicii de preze

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operationala privind completarea condicii de preze Pag. 1 / 7 1282 b/14.09.2015 Aprobat in CA din 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Crt. Elemente privind responsabilii

Mai mult

PROIECT AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România

PROIECT AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 Având în vedere prevederile

Mai mult

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Monitorul oficial

Mai mult

România Jude ul Maramure Consiliul Jude ean Nr.3773/15 iulie 2010 PROCES VERBAL al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din 15 iulie 2010

România Jude ul Maramure Consiliul Jude ean Nr.3773/15 iulie 2010 PROCES VERBAL al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din 15 iulie 2010 România Jude ul Maramure Consiliul Jude ean Nr.3773/15 iulie 2010 PROCES VERBAL al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din 15 iulie 2010 edin a ordinar este convocat de Pre edintele Consiliului

Mai mult

Investe te în oameni! Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa pr

Investe te în oameni! Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa pr Investe te în oameni! Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar nr. 2 Corelarea înv rii pe tot parcursul vie

Mai mult

partajul judiciar0002.mdi

partajul judiciar0002.mdi Capitolul I Reguli privind încetarea coproprietăţii Secţiunea 1. Coproprietatea temporară 1. Nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Denegare de dreptate. Greşita calculare a cotelor-părţi

Mai mult

MINISTERUL S II I COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN O R D I N privind aprobarea Criteriilor de contractare a institu iilor medico-sanitare în

MINISTERUL S II I COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN O R D I N privind aprobarea Criteriilor de contractare a institu iilor medico-sanitare în MINISTERUL S II I COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN O R D I N privind aprobarea Criteriilor de contractare a institu iilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigur rii obligatorii de asisten

Mai mult

Microsoft Word - OMFP_496_2014.doc

Microsoft Word - OMFP_496_2014.doc 1 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştințelor dobândite în domeniul Sistemului

Mai mult

LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesio

LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesio LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia ia civil din România EMITENT: PARLAMENTUL

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul 62 12 iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European i a Consiliului din

Mai mult

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 28 MAI 2014

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 28 MAI 2014 ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 28 MAI 2014 edin a ordinar este convocat de Pre edintele Consiliului

Mai mult

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 ORDIN Nr. 3006/2016 din 21 octombrie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT:

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 7 FEBR

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 7 FEBR R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 7 FEBRUARIE 2011 edin a ordinar este convocat de Pre edintele

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 26/08.02.2019 cu privire la aprobarea

Mai mult

TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Asist. univ. dr. Luca Andrei UMF Grigore T. Popa Iasi

TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Asist. univ. dr. Luca Andrei UMF Grigore T. Popa Iasi TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Asist. univ. dr. Luca Andrei UMF Grigore T. Popa Iasi andrei.g.luca@umfiasi.ro www.ispro.ro Trecut Prezent TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Dorinta de a imbunatati

Mai mult

eMonitor

eMonitor PARTEA I Anul 176 (XX) Nr. 44 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Vineri, 18 ianuarie 2008 SUMAR Pagina Anexa la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 22 MAR

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 22 MAR R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 22 MARTIE 2011 edin a ordinar este convocat de Pre edintele

Mai mult

Hotararea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală nr. 541 din 18 iu

Hotararea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală nr. 541 din 18 iu H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală nr. 541 din 18.07.2011 Monitorul Oficial nr.118-121/610 din 22.07.2011 *

Mai mult

Decizia nr certificat profesional curent good standing

Decizia nr certificat profesional curent good standing Decizia nr. 14/2018 privind întocmirea și emiterea certificatului profesional curent Modificări (...) Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 01 aprilie 2019 În temeiul art. 414 alin. (1)

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT COD: MSIM 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenume

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT COD: MSIM 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenume UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele i numele Semn tura Reprezentantul Managementului Elaborat Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU ef

Mai mult

Untitled-2

Untitled-2 CAMPANIE DE PUBLICITATE PENTRU VALORIFICAREA N MOLULUI DE EPURARE Media, Agnita, Dumbr veni Mai 2013 OBIECTIV: Informarea grupurilor int, privind oportunitatea i avantajele valorific rii n molului în

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIR

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015 2016,

Mai mult

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare A. MECANIC Se consider accelera ia gravita ional g = m/s.. p inând cont c nota iile sunt cele utilizate în manuale de fizic, reprezint : t a. for a medie b. accelera ia medie c. viteza medie d. puterea

Mai mult

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru EDUCA IE MUZICAL CLASA a IX-a ALTERNATIVA EDUCA IONAL WAL

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru EDUCA IE MUZICAL CLASA a IX-a ALTERNATIVA EDUCA IONAL WAL MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru EDUCA IE MUZICAL CLASA a IX-a ALTERNATIVA EDUCA IONAL WALDORF Aprobat prin Ordin al Ministrului nr. / Bucureşti

Mai mult

NRDO 2014_1.pdf

NRDO 2014_1.pdf Hot rârea CNCD privind instigarea la ur rasial fa de participan ii la evenimentul Zilele Cet ii Medievale Hot rârea nr. 553 din 18.09.2013 Dosar nr.: 425/2013 Peti ia nr.: 3178/07.05.2013 Petent: Uniunea

Mai mult

10 ani începând cu anul depunerii cererii de finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concedent i trebuie s con in :- situa

10 ani începând cu anul depunerii cererii de finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concedent i trebuie s con in :- situa 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concedent i trebuie s con in :- situa ia privind respectarea clauzelor contractuale i dac

Mai mult

Nr. 1488/ Aprobat în C.A PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR I. CADRUL LEGISLATIV Planul mana

Nr. 1488/ Aprobat în C.A PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR I. CADRUL LEGISLATIV Planul mana Nr. 1488/18.10.2017 Aprobat în C.A. 19.1-.2017 PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR 2017-2018 I. CADRUL LEGISLATIV Planul managerial se fundamenteaz pe urm toarele acte normative:

Mai mult

site_ _Expmotive_modificare_N22_aderare

site_ _Expmotive_modificare_N22_aderare Expunere de motive a Proiectului Normei pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi

Mai mult

Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura a

Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura a Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura acea afirmat ie vi se potrives te. Nu exista ra spunsuri

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

Anexa_3b-Centralizator_teme_disertatie _DAI

Anexa_3b-Centralizator_teme_disertatie _DAI Anexa nr. 3b Str. Universit ii, nr. 1, cod po tal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409 Web: http://steconomice.uoradea.ro;

Mai mult

Declaratia 200 (formular 200) - Declaratie de venit

Declaratia 200 (formular 200) - Declaratie de venit Declaratia 200 - Formular pentru anul 2012 (venituri realizate în 2011), conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală nr. 233/01.02.2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea

Mai mult

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA SIGHISOARA - MURES Str. Mihai Viteazu nr. 102 Tel: Fax: / conta

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA SIGHISOARA - MURES Str. Mihai Viteazu nr. 102 Tel: Fax: / conta SOCIETATEA COMERCIALA VES SA 545400 - SIGHISOARA - MURES Str. Mihai Viteazu nr. 102 Tel: 00-40-265-773840 Fax: 00-40-265-778865 / 779710 E-mail: contact@ves.ro web: www.ves.ro; www.caldi.ro Nr. inreg.

Mai mult

RAPORT ALTERNATIV PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 2019 Policy brief #76 Autori: Cristian Ghinghes Constantin-Alexandru Manda Bucures ti,

RAPORT ALTERNATIV PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 2019 Policy brief #76 Autori: Cristian Ghinghes Constantin-Alexandru Manda Bucures ti, RAPORT ALTERNATIV PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 2019 Policy brief #76 Autori: Cristian Ghinghes Constantin-Alexandru Manda Bucures ti, iunie 2019 0 INTRODUCERE Dupa un an de activita t i

Mai mult

Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod Tel.: ; Fax: J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 1

Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod Tel.: ; Fax: J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 1 Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod 010621 Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Nr.9900/15982/23.07.2015 Raport curent conform

Mai mult