BIL_1209SCL1.pdf

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "BIL_1209SCL1.pdf"

Transcriere

1 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc Scara Ap. Telefon Numar din registrul comertului J13/643/1991 Cod unic de inregistrare Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 5224 Manipul ri Formular 10 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZ RI NECORPORALE Denumirea elementului BILANT la data de lei Cheltuieli de constituire (ct ) 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct ) Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, drepturi i active similare i alte imobiliz ri necorporale (ct ) , , Fond comercial (ct ) Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct ) 05 TOTAL (01 la 05) 06 II. IMOBILIZ RI CORPORALE 1. Terenuri i construc ii (ct ) Instala ii tehnice i ma ini (ct ) Alte instala ii, utilaje i mobilier (ct ) Avansuri i imobiliz ri corporale în curs de execu ie (ct ) 10 TOTAL ( 07 la 10) , ,342 46,559,551 43,737,883 16,813,338 17,861, , , ,124 33,767 63,641,291 61,769,904 III. IMOBILIZ RI FINANCIARE 1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (ct ) Împrumuturi acordate entit ilor afiliate (ct ) Interese de participare (ct ) Împrumuturi acordate entit ilor de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct ) 5. Investi ii de inute ca imobiliz ri (ct ) ,385 91,385 81, , Alte împrumuturi (ct. 2675* * * * * *) 17 TOTAL ( 12 la 17) , ,785

2 Denumirea elementului F10 - pag ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( ) 19 B. ACTIVE CIRCULANTE 64,469,664 62,602,031 I. STOCURI 1. Materii prime i materiale consumabile (ct / / ) , , Produc ia în curs de execu ie (ct /- 348* ) Produse finite i m rfuri (ct /- 348* / / ) 4. Avansuri pentru cump r ri de stocuri (ct. 4091) 23 TOTAL ( 20 la 23) , ,632 36,818 34,052 7,000 1,340, ,996 II. CREAN E (Sumele care urmeaz s fie încasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Crean e comerciale 26) (ct. 2675* *+ 2678* * * * ) 25 7,064,711 6,542, Sume de încasat de la entit ile afiliate (ct *) Sume de încasat de la entit ile de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct *) 4. Alte crean e (ct ) , , Capital subscris i nev rsat (ct *) 29 TOTAL ( 25 la 29) 30 7,429,876 6,939,953 III. INVESTI II PE TERMEN SCURT 1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (ct ) Alte investi ii pe termen scurt (ct ) 32 TOTAL ( ) 33 IV. CASA I CONTURI LA B NCI (ct ) 34 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL ( ) 35 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) , ,000 18,652,856 24,003,252 27,423,478 31,967, , ,083 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD DE PÂN LA UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile (ct ) 2. Sume datorate institu iilor de credit (ct ) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct ) Efecte de comer de pl tit (ct ) Sume datorate entit ilor afiliate (ct ) Sume datorate entit ilor de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct ) , ,988

3 Denumirea elementului F10 - pag Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigur rile sociale (ct ) TOTAL ( 37 la 44) 45 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE ( ) 46 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE ( ) 47 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile (ct ) 2. Sume datorate institu iilor de credit (ct ) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct ) Efecte de comer de pl tit (ct ) Sume datorate entit ilor afiliate (ct * + 451) Sume datorate entit ilor de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct ) ,180,612 1,888,762 2,540,986 2,536,750 25,139,656 29,533,208 89,609,320 92,135, Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigur rile sociale (ct ) 55 2,175,875 2,138,161 TOTAL ( 48 la 55) 56 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii i obliga ii similare (ct. 1515) 57 2,175,875 2,138, Provizioane pentru impozite (ct. 1516) Alte provizioane (ct ) ) 59 TOTAL ( 57 la 59) 60 I. VENITURI ÎN AVANS 1. Subven ii pentru investi ii (ct ) Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 62 TOTAL ( ) 63 J. CAPITAL I REZERVE 353, , ,822 I. CAPITAL 1. Capital subscris v rsat (ct. 1012) Capital subscris nev rsat (ct. 1011) 65 34,342,574 34,342, Patrimoniul regiei (ct. 1015) 66 TOTAL ( 64 la 66) 67 34,342,574 34,342,574 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 68 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 69 28,766,361 28,766,361

4 F10 - pag. 4 IV. REZERVE Denumirea elementului Rezerve legale (ct. 1061) Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) Alte rezerve (ct. 1068) 73 TOTAL ( 70 la 73) 74 Ac iuni proprii (ct. 109) 75 3,955,065 4,022, , ,102 14,358,523 14,400,523 18,559,690 18,669,065 Câ tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 76 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 77 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT( ) SOLD C (ct. 117) 78 SOLD D (ct. 117) 79 1,415,492 5,812,816 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCI IULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 80 SOLD D (ct. 121) 81 Repartizarea profitului (ct. 129) 82 CAPITALURI PROPRII - TOTAL ( ) 83 7,613,707 2,120, ,395 67,375 87,433,445 89,643,582 Patrimoniul public (ct. 1016) 84 CAPITALURI - TOTAL ( ) 85 87,433,445 89,643,582 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 26) Sumele înscrise la acest rând i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint crean ele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte crean e imobilizate, scadente într-o perioad mai mic de 12 luni. 27) Acest cont apare la entit ile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 94/2001, precum i la cele care aplic prevederile pct. 92 (3) din Reglement rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, parte component a Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare. Suma de control F10 : / ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele LINTES DANIEL NICOLAE ADRIANA Stampila unitatii Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII Formular VALIDAT de inregistrare in organismul profesional:

5 F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de Formular 20 - lei - Denumirea indicatorilor Exercitiul financiar 2008 Exercitiul financiar Cifra de afaceri net ( 02 la 05) 01 Produc ia vândut (ct ) 02 Venituri din vânzarea m rfurilor(ct. 707) 03 Venituri din dobânzi înregistrate de entit ile al c ror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766) Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) ,818,012 45,841,662 58,755,365 45,803,159 62,647 38, Varia ia stocurilor de produse finite i a produc iei în curs de execu ie (ct.711) Sold C 06 Sold D Produc ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct ) 4. Alte venituri din exploatare(ct ) 09 VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL ( ) a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct ) 11 Alte cheltuieli materiale (ct ) 12 b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap )(ct ) 13 c) Cheltuieli privind m rfurile (ct.607) Cheltuieli cu personalul ( 16+17), din care: 15 a) Salarii i indemniza ii (ct ) 16 b) Cheltuieli cu asigur rile i protec ia social (ct ) 17 7.a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i necorporale ( 19-20) 18 a.1) Cheltuieli (ct ) , , ,125 34,916 1,520,454 1,492,254 60,225,742 47,207,492 5,832,506 3,402, , ,230 1,080, , ,376 27,338 31,465,773 25,516,554 23,955,718 19,557,431 7,510,055 5,959,123 3,445,194 5,883,479 3,445,194 5,883,479 a.2) Venituri (ct.7813) 20 b) Ajust ri de valoare privind activele circulante ( 22-23) 21 b.1) Cheltuieli (ct ) 22 b.2) Venituri (ct ) Alte cheltuieli de exploatare ( 25 la 28) 24 2,163 60,719 2,163 60, ,848,273 11,976, Cheltuieli privind presta iile externe (ct ) 25 7,602,953 11,051, Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate (ct.635) Cheltuieli cu desp gubiri, dona ii i activele cedate (ct.658) 27 Cheltuieli privind dobânzile de refinan are înregistrate de entit ile al c ror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666) Ajust ri privind provizioanele ( 30-31) , , , ,909 1,466, ,904

6 F20 - pag. 2 Denumirea indicatorilor Exercitiul financiar 2008 Exercitiul financiar Cheltuieli (ct.6812) 30 - Venituri (ct.7812) 31 CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL ( 11 la ) 32 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit ( 10-32) 33 - Pierdere ( 32-10) Venituri din interese de participare (ct ) 35 - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate Venituri din alte investi ii i împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 37 1,920, , ,702 1,306,297 52,662,849 47,051,966 7,562, ,526 3,000 - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate Venituri din dobânzi (ct.766) 39 - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate 40 Alte venituri financiare (ct ) 41 VENITURI FINANCIARE TOTAL ( ) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare i investi iile de inute ca active circulante ( 44-45) - Cheltuieli (ct.686) 44 - Venituri (ct.786) Cheltuieli privind dobânzile (ct ) ,131,967 2,406,781 1,105, ,060 2,240,760 2,830,841-2,071 2,071 - din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate 47 Alte cheltuieli financiare (ct ) 48 CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL ( ) 49 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR( ): - Profit ( 42-49) 50 - Pierdere ( 49-42) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT( ): - Profit ( ) 52 - Pierdere ( ) Venituri extraordinare (ct.771) , , , ,153 1,561,700 2,493,688 9,124,593 2,649, Cheltuieli extraordinare (ct.671) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR : - Profit ( 54-55) 56 - Pierdere ( 55-54) 57 VENITURI TOTALE ( ) 58 CHELTUIELI TOTALE ( ) 59 62,466,502 50,038,333 53,341,909 47,389,119

7 F20 - pag. 3 Denumirea indicatorilor Exercitiul financiar 2008 Exercitiul financiar 2009 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT( ): - Profit ( 58-59) 60 9,124,593 2,649,214 - Pierdere ( 59-58) Impozitul pe profit (ct.691) 62 1,510, , Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) A EXERCI IULUI FINANCIAR: - Profit ( ) 64 - Pierdere ( ) 65 Suma de control F20 : / ,613,707 2,120,141 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele LINTES DANIEL NICOLAE ADRIANA Stampila unitatii Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII Formular VALIDAT de inregistrare in organismul profesional:

8 Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de unitati Unitati care au inregistrat profit 01 F30 - pag. 1 Sume - lei - 1 2,120,141 Unitati care au inregistrat pierdere 02 II Date privind platile restante Total, din care: Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investitii A B 1= Plati restante total ( la 18+22), din care: 03 Furnizori restan i total ( 05 la 07), din care: 04 - peste 30 de zile 05 - peste 90 de zile 06 - peste 1 an 07 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (09 la 13), din care: - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 - Contribu ia pentru pensia suplimentar 11 - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 - Alte datorii sociale 13 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori 15 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta total ( 19 la 21), din care: 18 - restante dupa 30 de zile 19 - restante dupa 90 de zile 20 - restante dupa 1 an 21 Dobanzi restante 22 III. Numar mediu de salariati Numar mediu de salariati

9 IV. Plati de dobanzi si redevente F30 - pag. 2 Sume (lei) A B 1 Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 24 - impozitul datorat la bugetul de stat 25 Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 26 - impozitul datorat la bugetul de stat 27 Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28 - impozitul datorat la bugetul de stat 29 V. Tichete de masa Sume (lei) A B 1 Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30 VI. Cheltuieli de inovare **) 873, Cheltuieli de inovare **) total ( 32 la 34), din care: 31 - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 32 - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 33 - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 34 VII. Alte informa ii Imobiliz ri financiare, în sume brute ( ), din care: 35 Ac iuni de inute la entit ile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obliga iuni pe termen lung, în sume brute ( 37 la 41), din care: , , , ,785 - ac iuni cotate 37 - ac iuni necotate , ,785 - p r i sociale 39 - obliga iuni 40 - ac iuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 41 Crean e imobilizate, în sume brute ( ), din care: 42 - crean e imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) 43 - crean e imobilizate în valut (din ct. 267) 44 Crean e comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, în sume brute (ct ) 45 9,034,445 7,515,216 Crean e în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct ) 46 Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct ) 47 Alte crean e (ct ) 48 Dobânzi de încasat (ct. 5187) 49 Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct din ct.508) ( 51 la 55), din care: , , , , ,319

10 F30 - pag ac iuni cotate 51 - ac iuni necotate 52 - p r i sociale 53 - obliga iuni 54 - ac iuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 55 Alte valori de încasat (ct ) 56 Casa în lei i în valut ( ), din care: 57 - în lei (ct. 5311) 58 - în valut (ct. 5314) 59 Conturi curente la b nci în lei i în valut ( ), din care: 60 - în lei (ct. 5121) 61 - în valut (ct. 5124) ,000 2,374 5, ,862 2, ,648,098 23,996,950 18,522,578 17,727, ,520 6,269,747 Alte conturi curente la b nci i acreditive ( ), din care: 63 - sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct ) 64 - sume în curs de decontare i acreditive în valut (ct ) 65 Datorii ( la 90), din care: 66 - Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni i dobânzile aferente, în sume brute (ct )( ), din care: - în lei ,717,781 4,677,237 - în valut 69 - Credite bancare interne pe termen scurt i dobânzile aferente (ct din ct. 5198), ( ), din care: 70 - în lei 71 - în valut 72 - Credite bancare externe pe termen scurt i dobânzile aferente (ct din ct. 5198), ( ), din care: 73 - în lei 74 - în valut 75 - Credite bancare pe termen lung i dobânzile aferente (ct din ct. 1682) ( ), din care: 76 - în lei 77 - în valut 78 - Credite externe pe termen lung (ct din ct. 1682)( ), din care: 79 - în lei 80 - în valut 81 - Credite de la trezoreria statului (ct din ct. 1682) - Alte împrumuturi i dobânzile aferente (ct ) ( ), din care: - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute ,175,875 2,196,133 - în valut 85 2,175,875 2,196,133

11 F30 - pag Datorii comerciale, avansuri primite de la clien i i alte conturi asimilate, în sume brute (ct ) - Datorii în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct ) - Datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct ) - Alte datorii (ct ) , , , ,482 1,437,198 1,155, , ,000 - Dobânzi de pl tit (ct. 5186) 90 Capital subscris v rsat (ct. 1012)( 92 la 94), din care: 91 - ac iuni cotate 92 34,342,574 34,342,574 34,342,574 34,342,574 - ac iuni necotate 93 - p r i sociale 94 VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 95 Suma de control F30 : / *) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele LINTES DANIEL NICOLAE ADRIANA Stampila unitatii Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII Formular VALIDAT de inregistrare in organismul profesional:

12 Elemente de imobilizari SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de Formular 40 (pag.1-2) - lei - Imobilizari necorporale Valori brute Sold initial Cresteri Reduceri Total Din care: dezmembrari si casari Sold final (col.5=1+2-3) Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X Alte imobilizari ,541 8,613 X 940,154 Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03 8,613 8,613 X 0 TOTAL ( 01 la 03) ,541 17,226 8,613 X 940,154 Imobilizari corporale Terenuri 05 74,607 X 74,607 Constructii 06 Instalatii tehnice si masini 07 46,624,744 46,624,744 31,442,680 4,049,411 1,206 35,490,885 Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 Avansuri si imobilizari corporale in curs TOTAL ( 05 la 09) ,124 3,532,384 3,647,741 X 33,767 Imobilizari financiare ,785 42,000 X 214,785 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( ) ,130 31, ,309 78,479,285 7,612,974 3,648,947 82,443,312 79,583,611 7,672,200 3,657,560 83,598,251 SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -lei- Elemente de imobilizari Sold initial Amortizare in cursul anului Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) Imobilizari necorporale A B Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13 Alte imobilizari 14 TOTAL (13 +14) 15 Imobilizari corporale 275,953 46, , ,953 46, ,812 Terenuri 16 Constructii 17 Instalatii tehnice si masini 18 Alte instalatii,utilaje si mobilier 19 TOTAL (16 la 19) 20 AMORTIZARI - TOTAL (15 +20) ,800 2,821,668 2,961,468 14,629,342 3,000,912 1,206 17,629,048 68,852 14,040 82,892 14,837,994 5,836,620 1,206 20,673,408 15,113,947 5,883,479 1,206 20,996,220

13 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE -lei- Elemente de imobilizari Sold initial Ajustari constituite in cursul anului Ajustari reluate la venituri Sold final (col. 13= ) Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare A B Alte imobilizari 23 Avansuri si imobilizari necorporale in curs 24 TOTAL (22 la 24) 25 Imobilizari corporale Terenuri 26 Constructii 27 Instalatii tehnice si masini 28 Alte instalatii, utilaje si mobilier 29 Avansuri si imobilizari corporale in curs 30 TOTAL ( 26 la 30) 31 Imobilizari financiare 32 AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL ( ) Suma de control F40 : / ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele LINTES DANIEL NICOLAE ADRIANA Stampila unitatii Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT Vers.1.01

14 Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent) Conturi OK 1 cr. Cont Suma Salt

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s.c. TURISM FELIX SA Judet Sector Localitate ~ IBihor

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

structura_SC_an2018_010219

structura_SC_an2018_010219 OMFP nr.10/ 03.01.2019 Situatii financiare anuale : S1002,S1003,S1005 Raportari contabile anuale : S1004 S1002 (BL) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mari, mijl. An 12/

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile În

Mai mult

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018 Data raportului 29 August 2018

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc Str. Prevederii nr. 14-18/23 Sector 3, Bucuresti Tel: (+40) 768.560.813, Fax: (+40) 21.310.06.05 E-mail info@nqeholdings.com J40/3315/2009, CUI RO 2695737 Capital social: 2,917,691.50 RON Nr. 14/14.05.2014

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

Anexa Ordin 14_2012

Anexa Ordin 14_2012 ANEXA SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor Capitolul I A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf S1014_A1.0.0 /120.02.2019 (S1014) Suma de control 4.100 Bifati numai dacă este cazul : CAR unitati militare CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire clasa CAEN) COD GRUPA

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287 RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului

Mai mult

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ; Nr. Reg. Com.: J 2

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ;   Nr. Reg. Com.: J 2 S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscalã: RO2993997 RO51 RZBR

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare AVICOLA BUZAU SA Telefon +40 238 710416 +40 238 710414 Dn 2b Km 9+270 Km 9+527 Fax +40 238 710271/ +40 238 710516 0 Buzau Buzau România Crefo Nr. 13368 Nr. de inregistrare

Mai mult

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2015 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE A B 1 2 1.Cheltuieli de constituire

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc Comunicat privind disponibilitatea Raportului trim. III 2009 SC BERMAS SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil

Mai mult

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 18 Date de identificare EVW HOLDING SRL Telefon +40 372 200200 +40 264 407700 +40 732 200100 Principala 1333 Fax +40 372 200003/ +40 264 417099 407310 Gilau Cluj E-mail camioane.gilau@evwholding.ro

Mai mult

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I. 2019 Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data raportului: 17.09.2019 Denumirea societatii comerciale

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU     Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de dezvoltare(ct 203-2803-2903) 1 - - 2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale(ct205+208-2805-2808-2905-2906-2908)

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2010 1. UNITATEA RAPORTOARE Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială SOCEP

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Monitorul oficial

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa 508 Alte titluri de plasam si creante asimilate Lichidităţi 51211 Conturi la banca in lei BCR 19 51212 Conturi la banca in lei MILLENNIUM 109.578 51213 Conturi la banca in lei Trezoreria 24 51 51214 Conturi

Mai mult

Microsoft Word - Situatii Financiare doc

Microsoft Word - Situatii Financiare doc Situatia Pozitiei Financiare lei Active Active Imobilizate Imobilizari corporale BS01 222.637.376 223.297.012 Terenuri si amenajari la terenuri BS02 94.981.552 94.970.923 Constructii BS03 102.260.014 101.423.262

Mai mult

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2019 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 462.860 462.291 Imobilizari corporale 60.710.201

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT SITUAŢII FINANCIARE NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCTIUNEA NR.5/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ORDINUL COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR

Mai mult

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe BILANT pag.: SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0003.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2.575.938 2.96.300 0004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_ ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 bis din

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

Microsoft Word - NOTEEXPLICATIVEla doc

Microsoft Word - NOTEEXPLICATIVEla doc S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2009 1. UNITATEA RAPORTOARE Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială SOCEP

Mai mult

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx TERAPLAST S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 3055/2009 şi modificările

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5 Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013 Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) 113 31.03.2013 01.01.2013 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 40,748,081 41,024,258

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) 113 2012 2011 2010 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 15 BS01 41,024,258 40,500,520

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc Structura fişier XML pentru S1014 - bilant ONG-uri (OL) (OL UniversalCode=S1014) Formulare F10(56,2), F20(77,3), F21(Nota3), F25(Nota1.1), F26(Nota1.2) Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire

Mai mult

Data / Ora / 09:59 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 09:59 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Telefon +40 21 2067500 +40 21 2060081 P-ţa Presei Libere 3-5 Fax +40 21 2067580 011028 Bucuresti Sector 1 E-mail office.downstream@rompetrol.com

Mai mult

Politici contabile si note explicative V

Politici contabile si note explicative V COMUNA RECI Raport privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2016 Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl reprezintă situaţiile financiare. Situaţiile

Mai mult

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg.

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la 30.06. 2010 1. Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB conform

Mai mult

ANTET EXTERN

ANTET EXTERN SC BOROMIR PROD SA Membra a grupului de firme BOROMIR RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE prezentat ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Privind situatia economico-financiara pentru activitatea defasurata

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/03.02.2011 de aprobare a Regulamentului nr. 4/2011 privind

Mai mult

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE - EXTRAS - A SOCIETATILOR COMERCIALE UAMT SA Oradea Jud.Bihor (Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta) FICAMT SA Oradea Jud. Bihor (Societate

Mai mult

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012 S.C. AEROSTAR S.A. BACAU RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU TRIMESTRUL I 2012 Raportul trimestrial la 31.03.2012 conform Anexei 30A din Regulamentul

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co Data primirii.0.09 :: Entitatea 00 (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada 0.0.08..08 Eximdor SRL (Denumirea completă) Anexe la SNC Prezentarea situaţiilor financiare Aprobat de Ministerul Finanţelor

Mai mult

Microsoft Word - bilant elj.doc

Microsoft Word - bilant elj.doc S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. RAPORTARE CONTABILA ANUALA 2016 S1040- COD 10- SITUATIA ACTIVELOR,DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2016 Denumirea elementului `Nr.rand Sold an curent la:`

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari p

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari p NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2018 NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) Denumirea

Mai mult