BIL_1209SCL1.pdf

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "BIL_1209SCL1.pdf"

Transcriere

1 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc Scara Ap. Telefon Numar din registrul comertului J13/643/1991 Cod unic de inregistrare Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 5224 Manipul ri Formular 10 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZ RI NECORPORALE Denumirea elementului BILANT la data de lei Cheltuieli de constituire (ct ) 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct ) Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, drepturi i active similare i alte imobiliz ri necorporale (ct ) , , Fond comercial (ct ) Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct ) 05 TOTAL (01 la 05) 06 II. IMOBILIZ RI CORPORALE 1. Terenuri i construc ii (ct ) Instala ii tehnice i ma ini (ct ) Alte instala ii, utilaje i mobilier (ct ) Avansuri i imobiliz ri corporale în curs de execu ie (ct ) 10 TOTAL ( 07 la 10) , ,342 46,559,551 43,737,883 16,813,338 17,861, , , ,124 33,767 63,641,291 61,769,904 III. IMOBILIZ RI FINANCIARE 1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (ct ) Împrumuturi acordate entit ilor afiliate (ct ) Interese de participare (ct ) Împrumuturi acordate entit ilor de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct ) 5. Investi ii de inute ca imobiliz ri (ct ) ,385 91,385 81, , Alte împrumuturi (ct. 2675* * * * * *) 17 TOTAL ( 12 la 17) , ,785

2 Denumirea elementului F10 - pag ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( ) 19 B. ACTIVE CIRCULANTE 64,469,664 62,602,031 I. STOCURI 1. Materii prime i materiale consumabile (ct / / ) , , Produc ia în curs de execu ie (ct /- 348* ) Produse finite i m rfuri (ct /- 348* / / ) 4. Avansuri pentru cump r ri de stocuri (ct. 4091) 23 TOTAL ( 20 la 23) , ,632 36,818 34,052 7,000 1,340, ,996 II. CREAN E (Sumele care urmeaz s fie încasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Crean e comerciale 26) (ct. 2675* *+ 2678* * * * ) 25 7,064,711 6,542, Sume de încasat de la entit ile afiliate (ct *) Sume de încasat de la entit ile de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct *) 4. Alte crean e (ct ) , , Capital subscris i nev rsat (ct *) 29 TOTAL ( 25 la 29) 30 7,429,876 6,939,953 III. INVESTI II PE TERMEN SCURT 1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (ct ) Alte investi ii pe termen scurt (ct ) 32 TOTAL ( ) 33 IV. CASA I CONTURI LA B NCI (ct ) 34 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL ( ) 35 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) , ,000 18,652,856 24,003,252 27,423,478 31,967, , ,083 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD DE PÂN LA UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile (ct ) 2. Sume datorate institu iilor de credit (ct ) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct ) Efecte de comer de pl tit (ct ) Sume datorate entit ilor afiliate (ct ) Sume datorate entit ilor de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct ) , ,988

3 Denumirea elementului F10 - pag Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigur rile sociale (ct ) TOTAL ( 37 la 44) 45 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE ( ) 46 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE ( ) 47 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile (ct ) 2. Sume datorate institu iilor de credit (ct ) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct ) Efecte de comer de pl tit (ct ) Sume datorate entit ilor afiliate (ct * + 451) Sume datorate entit ilor de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct ) ,180,612 1,888,762 2,540,986 2,536,750 25,139,656 29,533,208 89,609,320 92,135, Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigur rile sociale (ct ) 55 2,175,875 2,138,161 TOTAL ( 48 la 55) 56 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii i obliga ii similare (ct. 1515) 57 2,175,875 2,138, Provizioane pentru impozite (ct. 1516) Alte provizioane (ct ) ) 59 TOTAL ( 57 la 59) 60 I. VENITURI ÎN AVANS 1. Subven ii pentru investi ii (ct ) Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 62 TOTAL ( ) 63 J. CAPITAL I REZERVE 353, , ,822 I. CAPITAL 1. Capital subscris v rsat (ct. 1012) Capital subscris nev rsat (ct. 1011) 65 34,342,574 34,342, Patrimoniul regiei (ct. 1015) 66 TOTAL ( 64 la 66) 67 34,342,574 34,342,574 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 68 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 69 28,766,361 28,766,361

4 F10 - pag. 4 IV. REZERVE Denumirea elementului Rezerve legale (ct. 1061) Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) Alte rezerve (ct. 1068) 73 TOTAL ( 70 la 73) 74 Ac iuni proprii (ct. 109) 75 3,955,065 4,022, , ,102 14,358,523 14,400,523 18,559,690 18,669,065 Câ tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 76 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 77 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT( ) SOLD C (ct. 117) 78 SOLD D (ct. 117) 79 1,415,492 5,812,816 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCI IULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 80 SOLD D (ct. 121) 81 Repartizarea profitului (ct. 129) 82 CAPITALURI PROPRII - TOTAL ( ) 83 7,613,707 2,120, ,395 67,375 87,433,445 89,643,582 Patrimoniul public (ct. 1016) 84 CAPITALURI - TOTAL ( ) 85 87,433,445 89,643,582 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 26) Sumele înscrise la acest rând i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint crean ele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte crean e imobilizate, scadente într-o perioad mai mic de 12 luni. 27) Acest cont apare la entit ile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 94/2001, precum i la cele care aplic prevederile pct. 92 (3) din Reglement rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene, parte component a Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modific rile i complet rile ulterioare. Suma de control F10 : / ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele LINTES DANIEL NICOLAE ADRIANA Stampila unitatii Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII Formular VALIDAT de inregistrare in organismul profesional:

5 F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de Formular 20 - lei - Denumirea indicatorilor Exercitiul financiar 2008 Exercitiul financiar Cifra de afaceri net ( 02 la 05) 01 Produc ia vândut (ct ) 02 Venituri din vânzarea m rfurilor(ct. 707) 03 Venituri din dobânzi înregistrate de entit ile al c ror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766) Venituri din subven ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) ,818,012 45,841,662 58,755,365 45,803,159 62,647 38, Varia ia stocurilor de produse finite i a produc iei în curs de execu ie (ct.711) Sold C 06 Sold D Produc ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct ) 4. Alte venituri din exploatare(ct ) 09 VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL ( ) a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct ) 11 Alte cheltuieli materiale (ct ) 12 b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap )(ct ) 13 c) Cheltuieli privind m rfurile (ct.607) Cheltuieli cu personalul ( 16+17), din care: 15 a) Salarii i indemniza ii (ct ) 16 b) Cheltuieli cu asigur rile i protec ia social (ct ) 17 7.a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile corporale i necorporale ( 19-20) 18 a.1) Cheltuieli (ct ) , , ,125 34,916 1,520,454 1,492,254 60,225,742 47,207,492 5,832,506 3,402, , ,230 1,080, , ,376 27,338 31,465,773 25,516,554 23,955,718 19,557,431 7,510,055 5,959,123 3,445,194 5,883,479 3,445,194 5,883,479 a.2) Venituri (ct.7813) 20 b) Ajust ri de valoare privind activele circulante ( 22-23) 21 b.1) Cheltuieli (ct ) 22 b.2) Venituri (ct ) Alte cheltuieli de exploatare ( 25 la 28) 24 2,163 60,719 2,163 60, ,848,273 11,976, Cheltuieli privind presta iile externe (ct ) 25 7,602,953 11,051, Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate (ct.635) Cheltuieli cu desp gubiri, dona ii i activele cedate (ct.658) 27 Cheltuieli privind dobânzile de refinan are înregistrate de entit ile al c ror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666) Ajust ri privind provizioanele ( 30-31) , , , ,909 1,466, ,904

6 F20 - pag. 2 Denumirea indicatorilor Exercitiul financiar 2008 Exercitiul financiar Cheltuieli (ct.6812) 30 - Venituri (ct.7812) 31 CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL ( 11 la ) 32 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit ( 10-32) 33 - Pierdere ( 32-10) Venituri din interese de participare (ct ) 35 - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate Venituri din alte investi ii i împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 37 1,920, , ,702 1,306,297 52,662,849 47,051,966 7,562, ,526 3,000 - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate Venituri din dobânzi (ct.766) 39 - din care, veniturile ob inute de la entit ile afiliate 40 Alte venituri financiare (ct ) 41 VENITURI FINANCIARE TOTAL ( ) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare i investi iile de inute ca active circulante ( 44-45) - Cheltuieli (ct.686) 44 - Venituri (ct.786) Cheltuieli privind dobânzile (ct ) ,131,967 2,406,781 1,105, ,060 2,240,760 2,830,841-2,071 2,071 - din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile afiliate 47 Alte cheltuieli financiare (ct ) 48 CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL ( ) 49 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR( ): - Profit ( 42-49) 50 - Pierdere ( 49-42) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT( ): - Profit ( ) 52 - Pierdere ( ) Venituri extraordinare (ct.771) , , , ,153 1,561,700 2,493,688 9,124,593 2,649, Cheltuieli extraordinare (ct.671) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR : - Profit ( 54-55) 56 - Pierdere ( 55-54) 57 VENITURI TOTALE ( ) 58 CHELTUIELI TOTALE ( ) 59 62,466,502 50,038,333 53,341,909 47,389,119

7 F20 - pag. 3 Denumirea indicatorilor Exercitiul financiar 2008 Exercitiul financiar 2009 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT( ): - Profit ( 58-59) 60 9,124,593 2,649,214 - Pierdere ( 59-58) Impozitul pe profit (ct.691) 62 1,510, , Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) A EXERCI IULUI FINANCIAR: - Profit ( ) 64 - Pierdere ( ) 65 Suma de control F20 : / ,613,707 2,120,141 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele LINTES DANIEL NICOLAE ADRIANA Stampila unitatii Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII Formular VALIDAT de inregistrare in organismul profesional:

8 Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de unitati Unitati care au inregistrat profit 01 F30 - pag. 1 Sume - lei - 1 2,120,141 Unitati care au inregistrat pierdere 02 II Date privind platile restante Total, din care: Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investitii A B 1= Plati restante total ( la 18+22), din care: 03 Furnizori restan i total ( 05 la 07), din care: 04 - peste 30 de zile 05 - peste 90 de zile 06 - peste 1 an 07 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (09 la 13), din care: - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 - Contribu ia pentru pensia suplimentar 11 - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 - Alte datorii sociale 13 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri Obligatii restante fata de alti creditori 15 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenta total ( 19 la 21), din care: 18 - restante dupa 30 de zile 19 - restante dupa 90 de zile 20 - restante dupa 1 an 21 Dobanzi restante 22 III. Numar mediu de salariati Numar mediu de salariati

9 IV. Plati de dobanzi si redevente F30 - pag. 2 Sume (lei) A B 1 Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 24 - impozitul datorat la bugetul de stat 25 Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 26 - impozitul datorat la bugetul de stat 27 Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28 - impozitul datorat la bugetul de stat 29 V. Tichete de masa Sume (lei) A B 1 Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30 VI. Cheltuieli de inovare **) 873, Cheltuieli de inovare **) total ( 32 la 34), din care: 31 - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 32 - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 33 - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 34 VII. Alte informa ii Imobiliz ri financiare, în sume brute ( ), din care: 35 Ac iuni de inute la entit ile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obliga iuni pe termen lung, în sume brute ( 37 la 41), din care: , , , ,785 - ac iuni cotate 37 - ac iuni necotate , ,785 - p r i sociale 39 - obliga iuni 40 - ac iuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 41 Crean e imobilizate, în sume brute ( ), din care: 42 - crean e imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) 43 - crean e imobilizate în valut (din ct. 267) 44 Crean e comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, în sume brute (ct ) 45 9,034,445 7,515,216 Crean e în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct ) 46 Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct ) 47 Alte crean e (ct ) 48 Dobânzi de încasat (ct. 5187) 49 Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct din ct.508) ( 51 la 55), din care: , , , , ,319

10 F30 - pag ac iuni cotate 51 - ac iuni necotate 52 - p r i sociale 53 - obliga iuni 54 - ac iuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 55 Alte valori de încasat (ct ) 56 Casa în lei i în valut ( ), din care: 57 - în lei (ct. 5311) 58 - în valut (ct. 5314) 59 Conturi curente la b nci în lei i în valut ( ), din care: 60 - în lei (ct. 5121) 61 - în valut (ct. 5124) ,000 2,374 5, ,862 2, ,648,098 23,996,950 18,522,578 17,727, ,520 6,269,747 Alte conturi curente la b nci i acreditive ( ), din care: 63 - sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct ) 64 - sume în curs de decontare i acreditive în valut (ct ) 65 Datorii ( la 90), din care: 66 - Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni i dobânzile aferente, în sume brute (ct )( ), din care: - în lei ,717,781 4,677,237 - în valut 69 - Credite bancare interne pe termen scurt i dobânzile aferente (ct din ct. 5198), ( ), din care: 70 - în lei 71 - în valut 72 - Credite bancare externe pe termen scurt i dobânzile aferente (ct din ct. 5198), ( ), din care: 73 - în lei 74 - în valut 75 - Credite bancare pe termen lung i dobânzile aferente (ct din ct. 1682) ( ), din care: 76 - în lei 77 - în valut 78 - Credite externe pe termen lung (ct din ct. 1682)( ), din care: 79 - în lei 80 - în valut 81 - Credite de la trezoreria statului (ct din ct. 1682) - Alte împrumuturi i dobânzile aferente (ct ) ( ), din care: - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute ,175,875 2,196,133 - în valut 85 2,175,875 2,196,133

11 F30 - pag Datorii comerciale, avansuri primite de la clien i i alte conturi asimilate, în sume brute (ct ) - Datorii în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct ) - Datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct ) - Alte datorii (ct ) , , , ,482 1,437,198 1,155, , ,000 - Dobânzi de pl tit (ct. 5186) 90 Capital subscris v rsat (ct. 1012)( 92 la 94), din care: 91 - ac iuni cotate 92 34,342,574 34,342,574 34,342,574 34,342,574 - ac iuni necotate 93 - p r i sociale 94 VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 95 Suma de control F30 : / *) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele LINTES DANIEL NICOLAE ADRIANA Stampila unitatii Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII Formular VALIDAT de inregistrare in organismul profesional:

12 Elemente de imobilizari SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de Formular 40 (pag.1-2) - lei - Imobilizari necorporale Valori brute Sold initial Cresteri Reduceri Total Din care: dezmembrari si casari Sold final (col.5=1+2-3) Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X Alte imobilizari ,541 8,613 X 940,154 Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03 8,613 8,613 X 0 TOTAL ( 01 la 03) ,541 17,226 8,613 X 940,154 Imobilizari corporale Terenuri 05 74,607 X 74,607 Constructii 06 Instalatii tehnice si masini 07 46,624,744 46,624,744 31,442,680 4,049,411 1,206 35,490,885 Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 Avansuri si imobilizari corporale in curs TOTAL ( 05 la 09) ,124 3,532,384 3,647,741 X 33,767 Imobilizari financiare ,785 42,000 X 214,785 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( ) ,130 31, ,309 78,479,285 7,612,974 3,648,947 82,443,312 79,583,611 7,672,200 3,657,560 83,598,251 SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -lei- Elemente de imobilizari Sold initial Amortizare in cursul anului Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) Imobilizari necorporale A B Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13 Alte imobilizari 14 TOTAL (13 +14) 15 Imobilizari corporale 275,953 46, , ,953 46, ,812 Terenuri 16 Constructii 17 Instalatii tehnice si masini 18 Alte instalatii,utilaje si mobilier 19 TOTAL (16 la 19) 20 AMORTIZARI - TOTAL (15 +20) ,800 2,821,668 2,961,468 14,629,342 3,000,912 1,206 17,629,048 68,852 14,040 82,892 14,837,994 5,836,620 1,206 20,673,408 15,113,947 5,883,479 1,206 20,996,220

13 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE -lei- Elemente de imobilizari Sold initial Ajustari constituite in cursul anului Ajustari reluate la venituri Sold final (col. 13= ) Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare A B Alte imobilizari 23 Avansuri si imobilizari necorporale in curs 24 TOTAL (22 la 24) 25 Imobilizari corporale Terenuri 26 Constructii 27 Instalatii tehnice si masini 28 Alte instalatii, utilaje si mobilier 29 Avansuri si imobilizari corporale in curs 30 TOTAL ( 26 la 30) 31 Imobilizari financiare 32 AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL ( ) Suma de control F40 : / ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele LINTES DANIEL NICOLAE ADRIANA Stampila unitatii Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT Vers.1.01

14 Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent) Conturi OK 1 cr. Cont Suma Salt