X-ECTURA $I SCr{.IXI{N CREATI\rA Marilena $erban. Medelina Vincene Caiet < aentru afrcanta de iarnd clasa u VI-u q*i $V ra 4 W eeeffi

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "X-ECTURA $I SCr{.IXI{N CREATI\rA Marilena $erban. Medelina Vincene Caiet < aentru afrcanta de iarnd clasa u VI-u q*i $V ra 4 W eeeffi"

Transcriere

1 XECTURA $I SCr{.IXI{N CREATI\rA Marilena $erban. Medelina Vincene Caiet < aentru afrcanta de iarnd clasa u VIu q*i $V ra 4 W eeeffi

2 Cuprins Cumilipetrecivacanfadeiarnd?(cuvAntulautoarelor) Cine sunt eu? (joc de autocunoagtere) Unitatea L: Lumea circului....5 incugcaleului(fragment), delacklondon...5 Legeanr.21\l2)}Aprioindprotecliaanimalelor (fragment) L5 Fram, ursul polar (fragment), de Cezar Petrescu Festioalul internalional de artd a circului (intemet) Cloanii, de Miroslaw Holub...23 De ce fierbe copilul tn mdmdligd? (fragmente), de Aglaja Veteranyi Scamatorii, scamatorii, scamatorii (fragment), de Marin Sorescu...25 Unitatea 2: FirAme de infelepciune Cilinile, deantonpann...29 Musca, dealecudonici...35 Papngalul gi celelalte paseri, de Grigore Alexandresflr Fabuld,deElenaNitu(elevd) Cerbul, de Lev Tolstoi...40 Parabola despre tmpdratul milos Si seraul netndurat Cei gapte ani deacasd. Codulbunelor maniere pentru copii (fuagment), demichielapoenaru...45 Greierele gi furnica, de Marin Sorescu Unitatea3:Tabloudenaturi...51 Noapte de iarnd, de George Topirceanu um se fabricd zdpada, de Iulia Nitu, Ella Nifu (eleve) IntilmplareacuadntulMafteo(fragmente),deDinoBuzzatt...56 Bucegii pe timp de ploaie, de Dan Alexe Ofertdturisticd...68 Unitatea4: Fipturiinchipuite Noifapturipropusenaturii, de ChristianMorgenstem...71, Portrete, delulesrenard...74 Pooesteafdrd sffrrgit (fragment), de Michael Ende Enciclopedia zmeilor (fragment), de Mircea Cirtirescu Dinozaurii (textgtiinfific)...79 Catalogulflinlelorfantastice (fragmente) Figd pentru evaluarea redactdrii textului narativ Figd pentru evaluarea redactirii textului descriptiv Figd de autoevaluare: Ce fel de cititor sunt?

3 Lumea circului IJrritate # Scrie o naraliune, de 10L5 randuri, in care si folosegti urmitoarele cuvintezmdtur d, leu, nebunie, arend. Citeqte un fragment din textul in cueca leului, de ack London, gi incercuieete termenii folosifi de tine in compunerea de mai sus. BdtuAnul Hanibal atnnebunit! le dddu el de rteste. Vorbd sd fie fdcu Harris Collins. Mai degrabd cred cd tu ai imbdtuanit. Tio prins sldbiciunea, asta este! Vino sdli ardt. Haideli, aenili cu to[ii. Facem o pauzd de cincisprezece minute gi am sd ad ardt eu ceaa ce nu sa mai odzut pe nicio arend, de cilnd lumea! Numdrul dsta ar merita zece mii pe sdptdmilnd, oriunde... numai cd nar line prea mult. BdtrilnulHanibal giar ardtarepede ghearele, de jignit ce sar simli. Haideli, sdoind toatd lumea. Venili cu to[ii. Cincisprezece minute pauzd.

4 $i Mihail se lud dupd cel din urmd gi cel mai teribil stdpln al sdu, conducdnd tmpreund cu el procesiunea de salariali gi de specialigti care tocmai se aflautn oizitd. Dupd cum se gtia prea bine, cind Harris Collins dddea areo reprezenta[ie, apoi o dddea numai pentru elitd, pentru numerogii specialieti tn ale dresajului. Paznicul leilor gi tigrilor, cdruia firea lui de bestie ti ldsase urme pe fnld, scdnci tn chip de protest, cfrnd rsdzu cd stdphnul lui se pregdtegte sd intre tn cugca lui Hanibal, tnarmat doar cu o coadd de mdturd. Hanibal erabdtran, dar aoeafaima de afi cel mai mareleu aflattn captiaitate gi nici nugi pierduse tncd dinlii. Se plimba tn sus gi tn jos prin cugcd, greoi gi legdnat, a1n cum le e obiceiul animalelor tn captioitate, cdnd, deodntd, o lume neagteptatd de aizitatori ndodli tn spaliul din fala cugtii lui. Leul, tnsd, nici nu se sinchisi gi continud sd meargd legdndndugi capul, intorcinduse cu suplele de fiecare datd cfrnd ajungea la un capdt al cugtii, cu aerul unuia care urmdrea un lel bine definit. Uitali, aga face de doud zile, scfrnci paznicul. $i cum simte cd te apropii de el, tntinde laba dupd tine. Uitali ce miafdcut! Omul ridicd bralul drept. Cdmaga gi Jlanela ti erau fdcute ferfeni[d gi nigte ganturi rogii, paralele, sdpnte dea lungul bralului, cu silngele inchegat pe ele, tnsemnau locul pe unde trecuserd ghearele leului. $i nici mdcar nam intrnt la el. Ma zgdriat printre gratii, dintro looiturd, cfrnd md pregdteam sdi curd! cugca. Cel pulin dacd ar rdcni sau mai gtiu eu ce! Dar nu scoate niciun sunet gi umbld doar aga, tn sus gi tn jos! Undei cheia? tntrebd Collins. Bine, acum agteaptd sd intru gi dupd aceeatncuie la loc. Scoate cheia din broascd, fdo pierdutd, arunco sau uitd unde ai pusl. Nu md grdbesc deloc. Am toatd aremea sd agtept so gdsegti gi sdmi dai drumul. $i Haruis Collins, care nu era mai mult decfrt o bucd[icd de om gi care trdia cu frica tn s6n ca nu cumaa, la masd, mama copiilor lui sdi toarne farfuria cu supd fierbinte tn cap, intrd tn cugcd, tn fala tntregii mullimi de slujbagi deai lui gi de oizitatori de meserie, care tlprirseau cu un ochi critic.lntrdtnarmat doar cu o coadd de mdturd. Apoi ugafutncuintd tn urma lui gi, de cum se adzu tnduntru, tl priai nepdsdtor, dar tncordat, pe Hanibal, care se plimba tncoace gi tncolo. Porunci din nou sd se incuie uga gi sd se scoatd cheia din broascd. Leul se plimbd mai departe de cfrteoa ori, tn sus gi in jos, refuzfrnd sdl iatn seamd pe intrus. Apoi, pe cilnd se tntorcea ca so porneascd iardgi spre perete, Collins i se agezdtn cale, calntntoarcere sdi steatnfa[d, girdmasetnfipt acolo. Gdsind drumulblocat, Hanibal nu scoase niciun rdcnet. Dintro migcare a mugchilor sdi, care pdreau sd lunece unii tntral[ii ca sub un tnaelig mdtdsos ardmiu, dddu sd izbeascd piedica ce ii stdtea tn cale. Dnr Collins, gtiind dinaintea leului ce aaea acesta de ghnd sd facd, lotsi primul, trdgilndui una cu coada mdturii peste nasul moale. Hnnibal se ddduinapoi cu un mhrilit gi repezi ca fulgerul a doua looiturd, cu laba lui puternicd. Dar gi de astd datd Collins io lud tnainte gi izbitura?n nas tl fdcu pe leu sd se dea inapoi. Trebuie sdl fac sd lind capul tn jos numai aga putem fi in siguran[d mormdi maestrul dresor, cu glas tncet, dar tncordat. Aga? Ei atunci, lineo 5i pasta! Dar looiturn pe care o primi neintarziat peste nas il sili sdgi plece capul gi regele animalelor, cu nasul tncd tn pdmilnt, se dddu tnapoi incetigor, mfrrdind Ei sco{frnd tot felul de sunete din gfrtlej gi din piept.

5 M Unitatea ff' ffiixq s Ddi drumul, a1a! spuse Collins, lufrnduse dupd leu qi pocnindul cu putere peste ias, silindul astfe[ sdg,i grdbeascd retragerea. Omul e stdpin pentru cd are cap cu care sd ghndeascd iqi continud Collins leclia. $i de aceea trebuie sd facd in aga fel fucilt capul sdi conducd trupul. Astai tot. Adicd, trebuie sd gdndeascd mai repede decit animalul gi sd io ia tnainte gi tn acliune. Sd oede[i cum ti oin eu de hac. Nui nici pe departe affit de grozao cum orea sd ne facd sd credem. $i tocmai ideea asta caretncepe sdi tncolleascdin minte trebuie sd io scoatem. Las' cd treaba asta o so facd coada de mdturd! Priai[i, ud rog! il alungd pe leu dea lungul cugtii, plesnindul necontenit peste ndri, ca sdgi lind capul in pdmfrnt. Acum o sdltnghesuitn col!. gi Hanibal, mfrrdind, sfordind gi scuipilnd, plecdndugi capul giincercfrnd sd se fereascd de loaiturile tncdpd!frnate ale cozii de mdturd, dfrnd gi el scurte lottituri de labd, se trdgea mereu tnapoi, ascultdtor, tntrun col!, se ghemuia pe labele dinapoi gi tncerca sdgi ghemuiascd trupul tntro dureroasd sfor[are de a se face cilt mai mic. lgi [inea nasul tot timpul tn pdmilnt; pdrea sd nu fle nicio primejdie sd se reeadd; tn mijlocul tncorddrii, ridicd nasul gi trase un cdscat. Dar, cum o fdcu foarte pe tndelete gi cum Collins se agteptase la asta, pentru cd gtiuse tnaintea lui Hanibal cd acesta aa cdsca, leul fu din nou plesnit peste nas. Asta e! anunld Collins, ztorbind pentru prima oard cu cdldurd tn glasul lui din care pierise orice urmd de tncordare. CAnd un leu cascd tn toiul luptei, sd gti[i de la mine cd numai nebun nu e; ba e chiar foarte la locul lui. Sigur cd e la locul lui, cdci altfel sar reezi sfru ar?ncerca sd dea cu laba, tn loc sd cagte. $tie bine cd e bdtut gi cdscatul nu ttrea sd tnsemne decfrt afit:,,md las pdgubag. Pentru numele lui Dumnezeu, lasdmd odatd tn pace! Md doare nasul. Mare pofid ag aoea sd md reped la tine, dar nu merge. Fac tot ce orei gi am sd fiu foarte cuminte, numai nu md loai mereu peste nas, cd md doare foarte tare!". Dar omul e stupin gi nuei poate tngddui sdl lase sd scape affit de ieftin. Sd ad intre bine tn cap cd ztoi sunte[i stapfrnii! Asta sd leo oilrilli bine tn cap. Nu tncetali cfrnd area el. Face[il sdinghitd doctoria gi, pe deasupra, sd mai lingd gi lingura. Facelil sd ad lingd piciorul care?i apasd capul tn ldrfrnd. Face[il sd lingd bd[ul care tl bate. Ia prioili! $i Hanibal, cel mai mare leu aflat tn captirsitate, cu toli din[ii din gurd gi capturat tn jungld la maturitate, un adeodrat rege al animalelor, se dddea tot mai mult inapoi gi se ghemuia tot mai adhnctn col!, tn fa[a amenin[dtoarei cozi de mdturd din milna unei stilrpituri de om. Spatele ii era tncoaoiat o pozi[ie muculard care nu ti tngdduia sd sard iar capul gil ldsa tot mai jos 9i mai jot, ascunzandul tn piept cu cea mai mare umilinld

6 proptindugi greutatea tn tncheieturi, apdrilndugi bietul lui nas cu labele masioe, cu care, dacd ar fi looit numai o datd, lar fi sfdgiat pe Collins, ucigindul pe loc. O fi el giret li se adresd din nou Collins dar nare?ncotro. kebuie sdmi lingd gi piciorul Eibdlul. Priai{i! Ridicd gi tntinse piciorul stdng, nu gooditor gi ca o simpld tncercare, ci repede gi hofirill punilndul pe ghtul leului. Bdlul era gata sd loaeascd,?naintea oricdrei ac[iuni posibile a leului, dupd cum gi mintea lui Collins gilndea tnaintea oricdrui gilnd al leului. $i Hanibalfdcu cele cetifuseserdpredestinate gipreadzute. Ridicd capul cafulgerul, fdlcile uriage se cdscard, colliiti sclipird gata sd set"fisdin glezna delicatd gi acoperitd cu ciorap de mdtase, gi anume chiar peste croiala decoltatd apantofului cafeniu. Dar colyii nu ajunserd sd se infigd. Abia se porniserd la o cincime de distanld, cilnd coada de mdturd care tl agtepta il plesni peste nas, fdcilndul sd gil ofrre tn pdmdnt, sub piept, gi sd gil acopere din nou cu labele. Nui nebun deloc, spuse Collins. Din pulinele lucruri pe care le gtie tgi dd seama cd eu pricep mai mult ca el gi cd iam aenit de hac. Dacd ar fi nebun, nar gti, nici eu nu iag putea ghici intenliile gi nici nu iag puteao lua tnninte. Atunci mar da gatn gi ar minji toatd cu1ca cu mdruntaiele mele. II?mpungea pe Hanibal cu odrful bdlului gi, dupd fiecare tmpunsdturd, [inea bd[ul gata sd loaeascd. $i leul cel mare zdcea gi rdcnea neajutorat, gi la fiecare tmpunsdturd igi descoperea tot mai mult nasul gil ridica tot mai sus, pdnd cilnd, tn sfdrgit, limba lui rogie se ioi printre co$i gi linse gheata cflre se odihnea nu prea blilnd pe ceafa lui, apoi linse gi coada mdturii, care ti administrase tntreaga pedeapsd. Ai sd fii un leu cuminte? tntrebd Collins gtergilndugi piciorul cu brutalitate de ceafalui Hanibal. Hnnibal nu se putea sfipilni sd nuqi milrkie ura. Ei, ai sd fii un leu cuminte? repetd Collins, frecilndugi piciorul tncoace gi incolo gi maibrutal. $i Hanibal tgi ardtd nasul gi cu limba lui rogie linse din nou gheata cafenie gi gleznn delicatd, tot cafenie, pe care ar fi pututo sfarilma dintro singurd scrfrgniturd. Cu siguranfi, textul in cugca leuluitea linut cu sufletul la guri. i1i poli exprima emofiile triite completand enunfurile de mai ios: Cel mai multmia pldcut Cel mai pu,ln mia pi5cut.

7 fm Unitatea w*i:ttr # Compari naratiunea scrisi de tine cu cea a lui ]ack London. Noteazi, mai jos, aseminirile gi deosebirile dintre cele doui texte. Te pofi referi la: o temd; o personaje;. intampldri; o locul unde se petrece acfiunea; o tonul povestirii (grav, umoristic); o dinamicair:rtampl5rilor povestite (ritm rapid sau lent existenfa/ absenfa suspansului);. alte aspecte care ti se par importante pentru compararea textelor.,,imblanzegte" enunfurile de mai jos, dovedind ci ai inleles textul citit. Scrie, pe spafiul punctat, & daci tu consideri ci enunpl este adevirat, qi [, daci il consideri fals. Nu uita, vei descoperi rispunsul corect ciutand cu atenfie informafia in text. 1. Harris Collins este un leu, iar Hanibal este un dresor. 2. imblanzirea leului are loc in timpul unui spectacol. 3. De doud sdptdmani,leul se plimba prin cugcd qi ataca pe cine se apropia 4. Dresorul intrd in cuqci inarmat doar cu o coadd de miturd 5. Uqa cuqtii rdmane descuiatd. 6. Primul care lovegte este leul. 7. Dresorul crede ci omul este stdpan pentru cd are cap sd gandeascd 8. Leul cascd pentru ci este nebun. 9. Hanibal mugcd piciorul dresorului. 10. Animalul linge m5tura folositd de imblanzitor. 9

8 l(, Ur.Ute numele personajului cu descrierea care ii corespunde. Harris Collins Paznicul Hanibal Era bdtuan, dar aaea faima de a fi cel mai mare leu aflat tn captioitate gi nici nugi pierduse tncd dinlii 1...1fusese capturat in jungld la maturitate, un adeodrat rege al animalelor. Se plimba tn sus gi tn jos prin cuscd, greoi gi legdnat, a1a cum le e obiceiul animalelor tn captioitate; 1...) mugchii sdi pdreau sd lunece unii tntrallii ca sub untnaelig mdtdsos ardmiu. Nu era mai mult decilt o bucdlicd de om, care trdia cu fricatn sfrn ca nu cumoa, la masd, mama copiilor lui sdi toarne farfuria cu supd rbinte in cap lntrd in cuecd tnarmat doar cu o coadd de mdturd. Firea lui de bestie ti ldsase urme pe fald; flanela ti era fdcutd ferild gi nigte ganluri rogii, paralele, sdpate dea lungul bralului, cu silngele inchegat pe ele, tnsemnau locul pe unde trecuserd ghearele leului. Ordoneazi etapele ac{iunii in desfigurarea lor fireasci gi ilustre azile cu paragrafele potrivite din text. 10

9 1. i(*alx Unitad ff tr fl 2. J Imagineazdli cd egti,,in pielea" leului Hanibal. Rescrie povestea, in 10L5 randuri,la persoana intai, deci din punctul acestuia de vedere.

10 Recitegte ceea ce ai scris gi autoevalueazifi compunerea, notand punctele tari qi punctele slabe. Ar trebui si ai in vedere: respectarea cronologiei acfiunilor, folosirea persoanei intai, relatarea din perspectiva leului, originalitatea, coerenla exprimirii, ortografia gi punctuafia. Puncte tari Puncte slabe Te invitim pe,,scaunul autorului". Daci ai fi scris tu textul in cugcaleului, ce ai fi schimbat? Poli avea in vedere: titlul, finalul, personaiele (scoase, introduse), deznodimantul intamplirii etc. f}} CONCURS: Printre invitafii care au participat la reprezentalia dati de Harris 'Y'v Coilins a fost gi un ziaist. A scris pe loc un articol de senzafie, care la ficut faimos. Redacteazi gi tu un astfel de articol, despre un alt animal sau eveniment, imaginare sau despre care ai auzit, qi pof cigtiga premiile oferite la concurs.

11 urfi^{^, Ina.inte, cauti/ intrun ziar, o astfel de relatare, pentru a avea un model gi citegte, mai ios, cateva dintre regulile pe care un ziarist trebuie si le respecte atunci cand scrie un articol de senzafie: 1. Alege un titlu surprinzdtor, care sh capteze atenfia. 2. Povestegte evenimenful insistand pe ceea ce e goc.il:rt, neagteptat, incitant. 3. Scrie enunfuri clare gi coerente. 4. Respecti regulile privind ortografia gi punctuafia. I