X-ECTURA $I SCr{.IXI{N CREATI\rA Marilena $erban. Medelina Vincene Caiet < aentru afrcanta de iarnd clasa u VI-u q*i $V ra 4 W eeeffi

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "X-ECTURA $I SCr{.IXI{N CREATI\rA Marilena $erban. Medelina Vincene Caiet < aentru afrcanta de iarnd clasa u VI-u q*i $V ra 4 W eeeffi"

Transcriere

1 XECTURA $I SCr{.IXI{N CREATI\rA Marilena $erban. Medelina Vincene Caiet < aentru afrcanta de iarnd clasa u VIu q*i $V ra 4 W eeeffi

2 Cuprins Cumilipetrecivacanfadeiarnd?(cuvAntulautoarelor) Cine sunt eu? (joc de autocunoagtere) Unitatea L: Lumea circului....5 incugcaleului(fragment), delacklondon...5 Legeanr.21\l2)}Aprioindprotecliaanimalelor (fragment) L5 Fram, ursul polar (fragment), de Cezar Petrescu Festioalul internalional de artd a circului (intemet) Cloanii, de Miroslaw Holub...23 De ce fierbe copilul tn mdmdligd? (fragmente), de Aglaja Veteranyi Scamatorii, scamatorii, scamatorii (fragment), de Marin Sorescu...25 Unitatea 2: FirAme de infelepciune Cilinile, deantonpann...29 Musca, dealecudonici...35 Papngalul gi celelalte paseri, de Grigore Alexandresflr Fabuld,deElenaNitu(elevd) Cerbul, de Lev Tolstoi...40 Parabola despre tmpdratul milos Si seraul netndurat Cei gapte ani deacasd. Codulbunelor maniere pentru copii (fuagment), demichielapoenaru...45 Greierele gi furnica, de Marin Sorescu Unitatea3:Tabloudenaturi...51 Noapte de iarnd, de George Topirceanu um se fabricd zdpada, de Iulia Nitu, Ella Nifu (eleve) IntilmplareacuadntulMafteo(fragmente),deDinoBuzzatt...56 Bucegii pe timp de ploaie, de Dan Alexe Ofertdturisticd...68 Unitatea4: Fipturiinchipuite Noifapturipropusenaturii, de ChristianMorgenstem...71, Portrete, delulesrenard...74 Pooesteafdrd sffrrgit (fragment), de Michael Ende Enciclopedia zmeilor (fragment), de Mircea Cirtirescu Dinozaurii (textgtiinfific)...79 Catalogulflinlelorfantastice (fragmente) Figd pentru evaluarea redactdrii textului narativ Figd pentru evaluarea redactirii textului descriptiv Figd de autoevaluare: Ce fel de cititor sunt?

3 Lumea circului IJrritate # Scrie o naraliune, de 10L5 randuri, in care si folosegti urmitoarele cuvintezmdtur d, leu, nebunie, arend. Citeqte un fragment din textul in cueca leului, de ack London, gi incercuieete termenii folosifi de tine in compunerea de mai sus. BdtuAnul Hanibal atnnebunit! le dddu el de rteste. Vorbd sd fie fdcu Harris Collins. Mai degrabd cred cd tu ai imbdtuanit. Tio prins sldbiciunea, asta este! Vino sdli ardt. Haideli, aenili cu to[ii. Facem o pauzd de cincisprezece minute gi am sd ad ardt eu ceaa ce nu sa mai odzut pe nicio arend, de cilnd lumea! Numdrul dsta ar merita zece mii pe sdptdmilnd, oriunde... numai cd nar line prea mult. BdtrilnulHanibal giar ardtarepede ghearele, de jignit ce sar simli. Haideli, sdoind toatd lumea. Venili cu to[ii. Cincisprezece minute pauzd.

4 $i Mihail se lud dupd cel din urmd gi cel mai teribil stdpln al sdu, conducdnd tmpreund cu el procesiunea de salariali gi de specialigti care tocmai se aflautn oizitd. Dupd cum se gtia prea bine, cind Harris Collins dddea areo reprezenta[ie, apoi o dddea numai pentru elitd, pentru numerogii specialieti tn ale dresajului. Paznicul leilor gi tigrilor, cdruia firea lui de bestie ti ldsase urme pe fnld, scdnci tn chip de protest, cfrnd rsdzu cd stdphnul lui se pregdtegte sd intre tn cugca lui Hanibal, tnarmat doar cu o coadd de mdturd. Hanibal erabdtran, dar aoeafaima de afi cel mai mareleu aflattn captiaitate gi nici nugi pierduse tncd dinlii. Se plimba tn sus gi tn jos prin cugcd, greoi gi legdnat, a1n cum le e obiceiul animalelor tn captioitate, cdnd, deodntd, o lume neagteptatd de aizitatori ndodli tn spaliul din fala cugtii lui. Leul, tnsd, nici nu se sinchisi gi continud sd meargd legdndndugi capul, intorcinduse cu suplele de fiecare datd cfrnd ajungea la un capdt al cugtii, cu aerul unuia care urmdrea un lel bine definit. Uitali, aga face de doud zile, scfrnci paznicul. $i cum simte cd te apropii de el, tntinde laba dupd tine. Uitali ce miafdcut! Omul ridicd bralul drept. Cdmaga gi Jlanela ti erau fdcute ferfeni[d gi nigte ganturi rogii, paralele, sdpnte dea lungul bralului, cu silngele inchegat pe ele, tnsemnau locul pe unde trecuserd ghearele leului. $i nici mdcar nam intrnt la el. Ma zgdriat printre gratii, dintro looiturd, cfrnd md pregdteam sdi curd! cugca. Cel pulin dacd ar rdcni sau mai gtiu eu ce! Dar nu scoate niciun sunet gi umbld doar aga, tn sus gi tn jos! Undei cheia? tntrebd Collins. Bine, acum agteaptd sd intru gi dupd aceeatncuie la loc. Scoate cheia din broascd, fdo pierdutd, arunco sau uitd unde ai pusl. Nu md grdbesc deloc. Am toatd aremea sd agtept so gdsegti gi sdmi dai drumul. $i Haruis Collins, care nu era mai mult decfrt o bucd[icd de om gi care trdia cu frica tn s6n ca nu cumaa, la masd, mama copiilor lui sdi toarne farfuria cu supd fierbinte tn cap, intrd tn cugcd, tn fala tntregii mullimi de slujbagi deai lui gi de oizitatori de meserie, care tlprirseau cu un ochi critic.lntrdtnarmat doar cu o coadd de mdturd. Apoi ugafutncuintd tn urma lui gi, de cum se adzu tnduntru, tl priai nepdsdtor, dar tncordat, pe Hanibal, care se plimba tncoace gi tncolo. Porunci din nou sd se incuie uga gi sd se scoatd cheia din broascd. Leul se plimbd mai departe de cfrteoa ori, tn sus gi in jos, refuzfrnd sdl iatn seamd pe intrus. Apoi, pe cilnd se tntorcea ca so porneascd iardgi spre perete, Collins i se agezdtn cale, calntntoarcere sdi steatnfa[d, girdmasetnfipt acolo. Gdsind drumulblocat, Hanibal nu scoase niciun rdcnet. Dintro migcare a mugchilor sdi, care pdreau sd lunece unii tntral[ii ca sub un tnaelig mdtdsos ardmiu, dddu sd izbeascd piedica ce ii stdtea tn cale. Dnr Collins, gtiind dinaintea leului ce aaea acesta de ghnd sd facd, lotsi primul, trdgilndui una cu coada mdturii peste nasul moale. Hnnibal se ddduinapoi cu un mhrilit gi repezi ca fulgerul a doua looiturd, cu laba lui puternicd. Dar gi de astd datd Collins io lud tnainte gi izbitura?n nas tl fdcu pe leu sd se dea inapoi. Trebuie sdl fac sd lind capul tn jos numai aga putem fi in siguran[d mormdi maestrul dresor, cu glas tncet, dar tncordat. Aga? Ei atunci, lineo 5i pasta! Dar looiturn pe care o primi neintarziat peste nas il sili sdgi plece capul gi regele animalelor, cu nasul tncd tn pdmilnt, se dddu tnapoi incetigor, mfrrdind Ei sco{frnd tot felul de sunete din gfrtlej gi din piept.

5 M Unitatea ff' ffiixq s Ddi drumul, a1a! spuse Collins, lufrnduse dupd leu qi pocnindul cu putere peste ias, silindul astfe[ sdg,i grdbeascd retragerea. Omul e stdpin pentru cd are cap cu care sd ghndeascd iqi continud Collins leclia. $i de aceea trebuie sd facd in aga fel fucilt capul sdi conducd trupul. Astai tot. Adicd, trebuie sd gdndeascd mai repede decit animalul gi sd io ia tnainte gi tn acliune. Sd oede[i cum ti oin eu de hac. Nui nici pe departe affit de grozao cum orea sd ne facd sd credem. $i tocmai ideea asta caretncepe sdi tncolleascdin minte trebuie sd io scoatem. Las' cd treaba asta o so facd coada de mdturd! Priai[i, ud rog! il alungd pe leu dea lungul cugtii, plesnindul necontenit peste ndri, ca sdgi lind capul in pdmfrnt. Acum o sdltnghesuitn col!. gi Hanibal, mfrrdind, sfordind gi scuipilnd, plecdndugi capul giincercfrnd sd se fereascd de loaiturile tncdpd!frnate ale cozii de mdturd, dfrnd gi el scurte lottituri de labd, se trdgea mereu tnapoi, ascultdtor, tntrun col!, se ghemuia pe labele dinapoi gi tncerca sdgi ghemuiascd trupul tntro dureroasd sfor[are de a se face cilt mai mic. lgi [inea nasul tot timpul tn pdmilnt; pdrea sd nu fle nicio primejdie sd se reeadd; tn mijlocul tncorddrii, ridicd nasul gi trase un cdscat. Dar, cum o fdcu foarte pe tndelete gi cum Collins se agteptase la asta, pentru cd gtiuse tnaintea lui Hanibal cd acesta aa cdsca, leul fu din nou plesnit peste nas. Asta e! anunld Collins, ztorbind pentru prima oard cu cdldurd tn glasul lui din care pierise orice urmd de tncordare. CAnd un leu cascd tn toiul luptei, sd gti[i de la mine cd numai nebun nu e; ba e chiar foarte la locul lui. Sigur cd e la locul lui, cdci altfel sar reezi sfru ar?ncerca sd dea cu laba, tn loc sd cagte. $tie bine cd e bdtut gi cdscatul nu ttrea sd tnsemne decfrt afit:,,md las pdgubag. Pentru numele lui Dumnezeu, lasdmd odatd tn pace! Md doare nasul. Mare pofid ag aoea sd md reped la tine, dar nu merge. Fac tot ce orei gi am sd fiu foarte cuminte, numai nu md loai mereu peste nas, cd md doare foarte tare!". Dar omul e stupin gi nuei poate tngddui sdl lase sd scape affit de ieftin. Sd ad intre bine tn cap cd ztoi sunte[i stapfrnii! Asta sd leo oilrilli bine tn cap. Nu tncetali cfrnd area el. Face[il sdinghitd doctoria gi, pe deasupra, sd mai lingd gi lingura. Facelil sd ad lingd piciorul care?i apasd capul tn ldrfrnd. Face[il sd lingd bd[ul care tl bate. Ia prioili! $i Hanibal, cel mai mare leu aflat tn captirsitate, cu toli din[ii din gurd gi capturat tn jungld la maturitate, un adeodrat rege al animalelor, se dddea tot mai mult inapoi gi se ghemuia tot mai adhnctn col!, tn fa[a amenin[dtoarei cozi de mdturd din milna unei stilrpituri de om. Spatele ii era tncoaoiat o pozi[ie muculard care nu ti tngdduia sd sard iar capul gil ldsa tot mai jos 9i mai jot, ascunzandul tn piept cu cea mai mare umilinld

6 proptindugi greutatea tn tncheieturi, apdrilndugi bietul lui nas cu labele masioe, cu care, dacd ar fi looit numai o datd, lar fi sfdgiat pe Collins, ucigindul pe loc. O fi el giret li se adresd din nou Collins dar nare?ncotro. kebuie sdmi lingd gi piciorul Eibdlul. Priai{i! Ridicd gi tntinse piciorul stdng, nu gooditor gi ca o simpld tncercare, ci repede gi hofirill punilndul pe ghtul leului. Bdlul era gata sd loaeascd,?naintea oricdrei ac[iuni posibile a leului, dupd cum gi mintea lui Collins gilndea tnaintea oricdrui gilnd al leului. $i Hanibalfdcu cele cetifuseserdpredestinate gipreadzute. Ridicd capul cafulgerul, fdlcile uriage se cdscard, colliiti sclipird gata sd set"fisdin glezna delicatd gi acoperitd cu ciorap de mdtase, gi anume chiar peste croiala decoltatd apantofului cafeniu. Dar colyii nu ajunserd sd se infigd. Abia se porniserd la o cincime de distanld, cilnd coada de mdturd care tl agtepta il plesni peste nas, fdcilndul sd gil ofrre tn pdmdnt, sub piept, gi sd gil acopere din nou cu labele. Nui nebun deloc, spuse Collins. Din pulinele lucruri pe care le gtie tgi dd seama cd eu pricep mai mult ca el gi cd iam aenit de hac. Dacd ar fi nebun, nar gti, nici eu nu iag putea ghici intenliile gi nici nu iag puteao lua tnninte. Atunci mar da gatn gi ar minji toatd cu1ca cu mdruntaiele mele. II?mpungea pe Hanibal cu odrful bdlului gi, dupd fiecare tmpunsdturd, [inea bd[ul gata sd loaeascd. $i leul cel mare zdcea gi rdcnea neajutorat, gi la fiecare tmpunsdturd igi descoperea tot mai mult nasul gil ridica tot mai sus, pdnd cilnd, tn sfdrgit, limba lui rogie se ioi printre co$i gi linse gheata cflre se odihnea nu prea blilnd pe ceafa lui, apoi linse gi coada mdturii, care ti administrase tntreaga pedeapsd. Ai sd fii un leu cuminte? tntrebd Collins gtergilndugi piciorul cu brutalitate de ceafalui Hanibal. Hnnibal nu se putea sfipilni sd nuqi milrkie ura. Ei, ai sd fii un leu cuminte? repetd Collins, frecilndugi piciorul tncoace gi incolo gi maibrutal. $i Hanibal tgi ardtd nasul gi cu limba lui rogie linse din nou gheata cafenie gi gleznn delicatd, tot cafenie, pe care ar fi pututo sfarilma dintro singurd scrfrgniturd. Cu siguranfi, textul in cugca leuluitea linut cu sufletul la guri. i1i poli exprima emofiile triite completand enunfurile de mai ios: Cel mai multmia pldcut Cel mai pu,ln mia pi5cut.

7 fm Unitatea w*i:ttr # Compari naratiunea scrisi de tine cu cea a lui ]ack London. Noteazi, mai jos, aseminirile gi deosebirile dintre cele doui texte. Te pofi referi la: o temd; o personaje;. intampldri; o locul unde se petrece acfiunea; o tonul povestirii (grav, umoristic); o dinamicair:rtampl5rilor povestite (ritm rapid sau lent existenfa/ absenfa suspansului);. alte aspecte care ti se par importante pentru compararea textelor.,,imblanzegte" enunfurile de mai jos, dovedind ci ai inleles textul citit. Scrie, pe spafiul punctat, & daci tu consideri ci enunpl este adevirat, qi [, daci il consideri fals. Nu uita, vei descoperi rispunsul corect ciutand cu atenfie informafia in text. 1. Harris Collins este un leu, iar Hanibal este un dresor. 2. imblanzirea leului are loc in timpul unui spectacol. 3. De doud sdptdmani,leul se plimba prin cugcd qi ataca pe cine se apropia 4. Dresorul intrd in cuqci inarmat doar cu o coadd de miturd 5. Uqa cuqtii rdmane descuiatd. 6. Primul care lovegte este leul. 7. Dresorul crede ci omul este stdpan pentru cd are cap sd gandeascd 8. Leul cascd pentru ci este nebun. 9. Hanibal mugcd piciorul dresorului. 10. Animalul linge m5tura folositd de imblanzitor. 9

8 l(, Ur.Ute numele personajului cu descrierea care ii corespunde. Harris Collins Paznicul Hanibal Era bdtuan, dar aaea faima de a fi cel mai mare leu aflat tn captioitate gi nici nugi pierduse tncd dinlii 1...1fusese capturat in jungld la maturitate, un adeodrat rege al animalelor. Se plimba tn sus gi tn jos prin cuscd, greoi gi legdnat, a1a cum le e obiceiul animalelor tn captioitate; 1...) mugchii sdi pdreau sd lunece unii tntrallii ca sub untnaelig mdtdsos ardmiu. Nu era mai mult decilt o bucdlicd de om, care trdia cu fricatn sfrn ca nu cumoa, la masd, mama copiilor lui sdi toarne farfuria cu supd rbinte in cap lntrd in cuecd tnarmat doar cu o coadd de mdturd. Firea lui de bestie ti ldsase urme pe fald; flanela ti era fdcutd ferild gi nigte ganluri rogii, paralele, sdpate dea lungul bralului, cu silngele inchegat pe ele, tnsemnau locul pe unde trecuserd ghearele leului. Ordoneazi etapele ac{iunii in desfigurarea lor fireasci gi ilustre azile cu paragrafele potrivite din text. 10

9 1. i(*alx Unitad ff tr fl 2. J Imagineazdli cd egti,,in pielea" leului Hanibal. Rescrie povestea, in 10L5 randuri,la persoana intai, deci din punctul acestuia de vedere.

10 Recitegte ceea ce ai scris gi autoevalueazifi compunerea, notand punctele tari qi punctele slabe. Ar trebui si ai in vedere: respectarea cronologiei acfiunilor, folosirea persoanei intai, relatarea din perspectiva leului, originalitatea, coerenla exprimirii, ortografia gi punctuafia. Puncte tari Puncte slabe Te invitim pe,,scaunul autorului". Daci ai fi scris tu textul in cugcaleului, ce ai fi schimbat? Poli avea in vedere: titlul, finalul, personaiele (scoase, introduse), deznodimantul intamplirii etc. f}} CONCURS: Printre invitafii care au participat la reprezentalia dati de Harris 'Y'v Coilins a fost gi un ziaist. A scris pe loc un articol de senzafie, care la ficut faimos. Redacteazi gi tu un astfel de articol, despre un alt animal sau eveniment, imaginare sau despre care ai auzit, qi pof cigtiga premiile oferite la concurs.

11 urfi^{^, Ina.inte, cauti/ intrun ziar, o astfel de relatare, pentru a avea un model gi citegte, mai ios, cateva dintre regulile pe care un ziarist trebuie si le respecte atunci cand scrie un articol de senzafie: 1. Alege un titlu surprinzdtor, care sh capteze atenfia. 2. Povestegte evenimenful insistand pe ceea ce e goc.il:rt, neagteptat, incitant. 3. Scrie enunfuri clare gi coerente. 4. Respecti regulile privind ortografia gi punctuafia. I

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

The Chalkboard

The Chalkboard Generatorul de motivatie Gandeste Pozitiv, mergi inainte si transforma-ti visele in realitate Introducere Cum am descoperit dezvoltarea personala Rolul motivatiei in atingerea obiectivelor Pregateste-te

Mai mult

Jurnalul meu scolar pentru vacanta cls 6 Limba romana

Jurnalul meu scolar pentru vacanta cls 6 Limba romana ffi@mwtuw Crishna Cerqan Mthaela?oqonuci" btancn Ytean,rffin6@lM v paztruuwnffi lunba qt l*eratura rorndnd claq a Yl-a Editura Paralela 45 ACEST JURNAL I] APARTINE LUI: AdresS.: E-mai1: EU! Descvie-le

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de 12.01.2017 data înregistrării: 27.05.2017 participanţi:

Mai mult

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL

NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL NLP Mania CĂLĂTORIA EROULUI DESCOPERĂ CINE EȘTI CU ADEVĂRAT ȘI CUM SĂ ÎȚI ÎMPLINEȘTI DESTINUL Cuprins: 1. Cine esti tu / cunoasterea eroului (acum faci cunostiinta cu tine insuti) a) cele 12 arhetipuri

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Cocosul lui Pettson - Sven Nordqvist

Cocosul lui Pettson - Sven Nordqvist CocosuL LU PnTTSON Sven Nordqvist Traducere din suedezd de Gabriella Eftimie tpqn dq rj i ll ir ll l' l. il ri LJ a;(!\ Pettson avea o c.isuti cu griclini, magazie de 1emne, atelier de t.lmpldrie qi o

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiec

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiec Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Mai mult

Adrian Ursulescu, Scandia: Credem în dezvoltarea producătorilor români prin exporturi

Adrian Ursulescu, Scandia: Credem în dezvoltarea producătorilor români prin exporturi Adrian Ursulescu, Scandia: Credem în dezvoltarea producătorilor români prin exporturi 24 Sep 2014 de Mihail Tănase [1] Pe fondul asaltului mărcilor private ale retailerilor asupra pieței bunurilor de larg

Mai mult

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Şcoala Clasa Îndrumător Supraveghetor 1. Toate subiectele

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic 1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aici sunt 3 pasi: 1. Motivatia, de ce vrei sa slabesti

Mai mult

CARE ESTE OBIECTIVUL MEU PENTRU MERS? În timpul celor 4 săptămâni de antrenament, accesează pagina Te provocăm la mers sportiv, pentru a-ţi recăpăta c

CARE ESTE OBIECTIVUL MEU PENTRU MERS? În timpul celor 4 săptămâni de antrenament, accesează pagina Te provocăm la mers sportiv, pentru a-ţi recăpăta c CARE ESTE OBIECTIVUL MEU PENTRU MERS? În timpul celor 4 săptămâni de antrenament, accesează pagina Te provocăm la mers sportiv, pentru a-ţi recăpăta condiţia fizică şi a descoperi beneficiile acestui sport

Mai mult

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la:

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la: PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Sezonul cald a sosit, iar noi am pregătit o listă de jocuri perfecte pentru a petrece timpul alături de cei dragi! Echipa

Mai mult

Print

Print CEL MAI MARE LOC DE JOACĂ DIN ROMÂNIA E o joacă de copii să ai angajați fericiți! E O JOACĂ DE COPII SĂ AI ANGAJAȚI FERICIȚI! Noi venim cu activitățile fun și relaxante pentru oamenii tăi, tu le oferi

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba ucraineană Judeţul/sectorul...

Mai mult

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Timp de o săptămână, au transformat pasiunea și talentul

Mai mult

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar

GRUPA BAMBINI 1 RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA MAI 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizar RAPORT EDUCAȚIONAL 2019 Despre NORMALIZARE Normalizarea este obiectivul final al educaţiei Montessori. Dar ce este normalizarea? Normalizarea este un proces de vindecare care te duce înapoi la starea normală,

Mai mult

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu 1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelui, printre rotocoale de ceaţă şi pini. În prima dimineaţă

Mai mult

Învățăm alfabetul - Literele mari si mici

Învățăm alfabetul - Literele mari si mici c u t s o m p a p e r d e s i g n Planșe pentru învățarea alfabetului - d e s i g n & p r i t n -A Decupați urmând linia neagră. și veți obține planșe individuale pentru fiecare literă, de mărimea unor

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subi

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subi Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din

Mai mult

PROIECT DIDACTIC

PROIECT DIDACTIC LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL VASILE PAVELCU IAŞI PROPUNĂTORI: prof.vasilache Cătălin, prof. Muşat Mihaela Rodica PROIECT DE ACTIVITATE CLASA: a VI-a (clasa este formată din șapte elevi care prezintă hipoacuzie

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

7 Pasi simpli pentru a avea succes online Sunteti pasionat de marketingul digital si vreti sa va creati propriul site sau blog cu care sa faceti bani,

7 Pasi simpli pentru a avea succes online Sunteti pasionat de marketingul digital si vreti sa va creati propriul site sau blog cu care sa faceti bani, 7 Pasi simpli pentru a avea succes online Sunteti pasionat de marketingul digital si vreti sa va creati propriul site sau blog cu care sa faceti bani, sau din contra sunteti deja propietar al unei afaceri

Mai mult

Matematica Clasa 2 Culegere - Ion Petrica

Matematica Clasa 2 Culegere - Ion Petrica ffiffiwffiffiffiffi ffi-ffitr-ffiffif,f-ffikk. ION- PETRICA ffiffi*ffiffim*&wffi WK cq"frgsffikffi FHffiTRr"$ crgsg A & &-a @D ffiwpffiffiffis in loc de prefafi.....3 Numere naturale de la 0la I 000 Formarea,

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a...

Mai mult

2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc

2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc 2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc By Valentin Bosioc antrenor personal cu recunoaștere internațională (www.valentinbosioc.com) Despre abdomen perfect: cu această broșură cred ca voi dezamăgi multă

Mai mult

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzile adunate. Uită-te la aceste exemple simple despre

Mai mult

Comunicare in limba romana - Teste clasa 2 - Sorina Barbu, M. Calin, M. Radulescu, E.Toma

Comunicare in limba romana - Teste clasa 2 - Sorina Barbu, M. Calin, M. Radulescu, E.Toma Sorina Barbu Marilena Cdlin Marina Rddulescu Elvira Toma %ffiffi te'tm ttm Test 1 r'*f. Citegte cu atenlie textul de maijos, pentru a rispunde la intrebiri. Despre pisici Maia este o feti!5 in clasa a

Mai mult

Buratino Ed.2017

Buratino Ed.2017 ALEXEI TOLSTOI Cheitu de aur, s&a MINUT\TATELE T4T,AXN ALE LUI BURATI VO Traducere de Dan Faur EDITURA CARTEX 2OOO Bucureqti (Jn butuc care scfrnce;te cu glus omenesc nimere;te tn mfrinile dulgherului

Mai mult

Song Il-gook, un Colombo coreean

Song Il-gook, un Colombo coreean Song Il-gook, un Colombo coreean de Carina T. În viitoarea dram? Detectives in Trouble / Crime Squad, care începe pe 7 martie la KBS, Song Il-gook îl va personifica pe Detectivul Park Se-hyuk care, de?i

Mai mult

B1, Fișă - N-am nimic, dar..._c1.indd

B1, Fișă -  N-am nimic, dar..._c1.indd N-am nimic, dar.... Ghid de înțelegere pentru bărbați. Ce spun, de fapt, femeile? Lucrați în perechi! Potriviți cuvintele din coloana A cu semnificația lor din coloana B. A. Ce aud bărbații... c. Bine!.

Mai mult

reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama c

reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama c reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama ce deliciu este!!!! Prepararea lui nu este deloc complicata,

Mai mult

Ecler cu crema de cafea si glazura fondant

Ecler cu crema de cafea si glazura fondant Ecler cu crema de cafea si glazura fondant Am mai gatit ecler de casa aici si a fost foarte apreciat de toata familia. Stiam ca voi mai incerca, asa ca de data asta am pregatit ecler cu crema de cafea

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

Microsoft Word - Comper-Comunicare_EtapaN_2015_2016_clasa6.doc

Microsoft Word - Comper-Comunicare_EtapaN_2015_2016_clasa6.doc CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2015-2016 / ETAPA NAŢIONALĂ 23-27 MAI 2016 COMPER LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a VI-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE HÎRLĂU TESTARE Pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar Sesiunea: 25 Mai 2019 Disciplina: Limba română V

COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE HÎRLĂU TESTARE Pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar Sesiunea: 25 Mai 2019 Disciplina: Limba română V COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE HÎRLĂU TESTARE Pentru înscrierea în clasa a V-a, an şcolar2019-2020 Sesiunea: 25 Mai 2019 Disciplina: Limba română Varianta nr.1 SUBIECTE Citeşte cu atenţie textul următor

Mai mult

ZÂNA BUNĂ DIN CĂMARĂ TEMA 1. Citeşte cu atenţie textul următor! Anotimp de bucurii! (autor nespecificat) Ce e toamna, dragi copii? Anotimp de bucurii!

ZÂNA BUNĂ DIN CĂMARĂ TEMA 1. Citeşte cu atenţie textul următor! Anotimp de bucurii! (autor nespecificat) Ce e toamna, dragi copii? Anotimp de bucurii! ZÂNA BUNĂ DIN CĂMARĂ TEMA 1. Citeşte cu atenţie textul următor! Anotimp de bucurii! (autor nespecificat) Ce e toamna, dragi copii? Anotimp de bucurii!... Mere-mbujorate, fine, Stau în coşurile pline! N-am

Mai mult

DATA: UNITATEA: Grădiniţa Nr. 203 NIVEL: I GRUPA: Mică PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Iordache Georgeta, Tudor Cerasela Elena PROIECT DE

DATA: UNITATEA: Grădiniţa Nr. 203 NIVEL: I GRUPA: Mică PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Iordache Georgeta, Tudor Cerasela Elena PROIECT DE DATA: 20. 02. 2018 UNITATEA: Grădiniţa Nr. 203 NIVEL: I GRUPA: Mică PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Iordache Georgeta, Tudor Cerasela Elena PROIECT DE ACTIVITATE TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi,

Mai mult

Chestionar_1

Chestionar_1 Chestionar 1 Partea I: Informatii cu caracter general: Va rugam bifati raspunsul corespunzator: 1.1 Sunteti: Barbat Femeie Cu domiciliul in mediul urban Cu domiciliul in mediul rural Completati: 1.2. Denumirea

Mai mult

Izvoare nesecate - Anthony de Mello

Izvoare nesecate - Anthony de Mello ttvoart N ES ECATE un volum Dr EXERCITII SPIRITUALE Anthony de Mello Tiaducere: Georgiana Filip EDITURAMIX CRISTIAN 2018 Ordinului iezuit, fald de care mi simt deopotrivd mdndru qi nedemn c[ ii aparfin.

Mai mult

Microsoft Word - DARUIREA UNUI ZAMBET.doc

Microsoft Word - DARUIREA UNUI ZAMBET.doc Daruirea unui Zambet Odata ce ajungi sa intelegi ca toate lucrurile sunt efemere. Toate lucrurile sunt intr-o continua schimbare. In acest fel, lucrurile care te inspaimanta nu vor fi tot timpul prezente.

Mai mult

PROIECT DIDACTIC PROFESOR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10

PROIECT DIDACTIC PROFESOR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ORBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10 PRIECT DIDACTIC PRFESR: CIUREA ALINA MIHAELA DATA: 27.02.2017 ŞCALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RBEASCA DE SUS CLASA a III a EFECTIVUL: 18 elevi: 8 fete, 10 băieţi LC DE DESFĂŞURARE: sală de sport. MATERIALE : mingi

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu Alina, X A Stirbu Delia, IX B PROFESORI: Corina Vint

Mai mult

Spune-mi o poveste cu pisici - Szabo Eniko, Zenko Karda

Spune-mi o poveste cu pisici - Szabo Eniko, Zenko Karda SZABO EN IK6 P*VHST'TS,&RE ZENK6 KARDA, ILUSTRATOARE Spunemi o x]oxr ste cu pisici Hditura Frsntiera 2*19 Cuprins lntroducere...... b Iacob gi tat5,1lui......? Finii motanului...... 10 C6,ine1e, pisica,

Mai mult

teste limba romana cl 5_final.indd

teste limba romana cl 5_final.indd Mihaela Daniela Cîrstea Laura Raluca Surugiu Limba și literatura română Teste de evaluare pentru clasa a V-a Sugestii de rezolvare Date despre autoare: Mihaela Daniela Cîrstea profesor, grad didactic I,

Mai mult

Sa poti zambi atunci cand suferi

Sa poti zambi atunci cand suferi Derulare automată Carte cu acompaniament muzical 11 Să poţi zâmbi atunci când suferi (Aforisme de viaţă) Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Să poţi zâmbi atunci când

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sărbătoarea Mărţişorului 1 Martie MĂRŢIŞORUL Mărțișorul este un mic obiect-talisman legat cu un șnur format din două fire împletite, unul roșu și altul alb. Purtătorul lui este protejat împotriva răului.

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

I. Citeşte textul. Realizează sarcinile propuse. Tom este erou 1.Era la gară cu un vraf de ziare subsuoară. Deodată văzu un tablou înspăimîntător. Un

I. Citeşte textul. Realizează sarcinile propuse. Tom este erou 1.Era la gară cu un vraf de ziare subsuoară. Deodată văzu un tablou înspăimîntător. Un I. Citeşte textul. Realizează sarcinile propuse. Tom este erou.era la gară cu un vraf de ziare subsuoară. Deodată văzu un tablou înspăimîntător. Un vagon de marfă deşert, decuplat fiind de la tren, porni

Mai mult

Investigaţie independentă

Investigaţie independentă 1/5 Investigaţie independentă Ghid Pas 1 Ce este un proiect? Un proiect la ştiinţe este o cale pentru elevi pentru a experimenta în mod real cum se lucrează într-un laborator de cercetare. Aceasta este

Mai mult

Școala Gimnazială Ion Ghica Iași Prof. Răduianu Elena Alina An școlar PROIECT DE LECŢIE Unitatea școlară: Școala Gimnazială Ion Ghica Iași P

Școala Gimnazială Ion Ghica Iași Prof. Răduianu Elena Alina An școlar PROIECT DE LECŢIE Unitatea școlară: Școala Gimnazială Ion Ghica Iași P PROIECT DE LECŢIE Unitatea școlară: Profesor: Răduianu Elena Alina Obiectul: BIOLOGIE Clasa: a VIII-a B Unitatea de învăţare: Echilibre și dezechilibre în ecosisteme Tema lecției: Parcuri și rezervații

Mai mult

Apel de participare în Grupul de Coordonare Județeană CIVIT Dacă ești interesat(ă) de această oportunitate, te rugăm să te înscrii folosind acest form

Apel de participare în Grupul de Coordonare Județeană CIVIT Dacă ești interesat(ă) de această oportunitate, te rugăm să te înscrii folosind acest form Apel de participare în Grupul de Coordonare Județeană CIVIT Dacă ești interesat(ă) de această oportunitate, te rugăm să te înscrii folosind acest formular online (http://bit.ly/civit-a1) până la data de

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate sub

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate sub Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din

Mai mult

Script-ul: primul pas în crearea unui video care vinde

Script-ul: primul pas în crearea unui video care vinde Introducere Video-ul nu mai este acum o opţiune de marketing, ci a devenit o necesitate pentru orice tip de afacere. Oricât de convingător ar fi mesajul în cuvinte, şi în marketing se foloseşte puterea

Mai mult

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea

Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea Oamenii de pe Pirita Cine sunt și ce își doresc locuitorii celei mai sărace comunități din Baia Mare. Fotografii și text de Mircea Reștea În octombrie 2016 am început să fotografiez o comunitate de romi

Mai mult

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni 9 luni Courtney Adamo, Esther van de Paal 9 months First published in Great Britain and in the USA in 2017 by Frances Lincoln Children s Books, 74 77 White Lion Street, London N1 9PF, UK QuartoKnows.com

Mai mult

ANEXA la REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) nr /10.

ANEXA la REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) nr /10. ANEXA la REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) nr. 46022/10.11.2016 PROBA A STRUCTURA SUBIECTELOR LIMBILE FRANCEZĂ,

Mai mult

Studiul 7 - Drumul credintei

Studiul 7 - Drumul credintei Studiul 7 pentru 12 august 2017 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

Mai mult

Microsoft Word - dice town.docx

Microsoft Word - dice town.docx Undeva în estul sălbatic american... O mină de aur, teritorii propice pentru creşterea animalelor, nici nu este nevoie de mai mult pentru a atrage aventurieri de toate tipurile. Un mic orăşel a fost repede

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

Portalul magic 7 - Vrajitorul din Era Glaciara - Mary Pope Osborne

Portalul magic 7 - Vrajitorul din Era Glaciara - Mary Pope Osborne Editura Paralela 45 %epm de Mary Pope Osborne Ilustrafii de Sal Murdocca Traducere din limba englez1 de Cristina Miron Guprlns I bucrurl cape tncep cu M Mergem la cdsuf5? propuse Annie pe cand se intorcea

Mai mult

Banca Transilvania Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot

Banca Transilvania Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot Ghid Accesare Credit Imobiliar - Ipotecar de la BT Impreuna dorim sa facem lucrurile simple, clare si prietenoase, oferindu-ti tot sprijinul nostru pentru un credit responsabil si pentru alegerea casei

Mai mult

Hyun Bin – descoperirea de sine

Hyun Bin – descoperirea de sine Hyun Bin descoperirea de sine de Carina T. Hyun Bin: Nu m? tem s? m? înrolez la Pu?ca?ii marini Ca actor, voi pre?ui cei doi ani pe care îi voi petrece în armat? f?r? s? profesez. Cred c? va fi o perioad?

Mai mult

Cum ar fi sa fii Horica -

Cum ar fi sa fii Horica - ELENA VIZIR 8f#e&e-$&effiS&MS rstorrr INTERESANTT il versurt GALoPANTE si 50 DE POEZII-GHICITORI ) Chiginiu.2016 EDITURA ry s Cr,tm u,fis[rfilhorich s Filrxfry[,, turttywoasil! I La mijlocul unui veac,

Mai mult

GRUPA NIDO RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA APRILIE 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre som

GRUPA NIDO RAPORT EDUCAȚIONAL LUNA APRILIE 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre som RAPORT EDUCAȚIONAL 2019 Regatul subconştientului nu se află, oare, în somn? Când suntem profund necăjiţi ne îndreptăm spre somn; pentru că în somn există vise şi nu realităţi; în somn există viaţă fără

Mai mult

Cocosatul de la Notre Dame_paginat_Q8_Reed2013_Layout 1

Cocosatul de la Notre Dame_paginat_Q8_Reed2013_Layout 1 CUPRINS CAPITOLUL 1 O zi a sărbătorilor 9 CAPITOLUL 2 Papa Nebunilor 19 CAPITOLUL 3 Poetul şi ţigăncuşa 25 CAPITOLUL 4 Pierre o urmăreşte pe Esmeralda 32 CAPITOLUL 5 Nu-tocmai-căsnicie 43 CAPITOLUL 6 Preotul

Mai mult

Prezentare PowerPoint

Prezentare PowerPoint CREA Români din Diaspora Studiu Sociologic, Partea a 3-a București, 20 august 2019 47% dintre românii emigrați își doresc să se reîntoarcă în România, cu 10 procente mai puțin decât în 2017 47% dintre

Mai mult

CAPITOLUL 3 Cum Eliminam Emotiile Si Gandurile Negative In modulul trecut am vorbit despre importanta autocunoasterii si despre ceea ce se intampla da

CAPITOLUL 3 Cum Eliminam Emotiile Si Gandurile Negative In modulul trecut am vorbit despre importanta autocunoasterii si despre ceea ce se intampla da CAPITOLUL 3 Cum Eliminam Emotiile Si Gandurile Negative In modulul trecut am vorbit despre importanta autocunoasterii si despre ceea ce se intampla daca nu pornim pe acest drum, al cunoasterii, al descoperirii

Mai mult

Umeno

Umeno 1 Acesta este un translator manual. Kon'ichwa. Hello Oops, versiunea în limba engleză. Kon'ichwa. Bună Dimineata. Gogo, Gogo ( după-amiaza ). Bună ziua. În câțiva ani sau cam asa ceva, avem un telefon

Mai mult

MIHAI TUDOSE, DENUNTAT LA PICCJ – Avocatul Corneliu-Liviu Popescu il acuza pe premierul Romaniei de nazism: "Faptuitorul, ca un nazist, ameninta cu sp

MIHAI TUDOSE, DENUNTAT LA PICCJ – Avocatul Corneliu-Liviu Popescu il acuza pe premierul Romaniei de nazism: Faptuitorul, ca un nazist, ameninta cu sp MIHAI TUDOSE, DENUNTAT LA PICCJ Avocatul Corneliu-Liviu Popescu il acuza pe premierul Romaniei de nazism: "Faptuitorul, ca un nazist, ameninta cu spanzurarea unii membri ai unei minoritati etnice, iar

Mai mult

Microsoft Word - PROIECT DE LECTIE PT SIMULTAN CLR CLS I SI A II-A

Microsoft Word - PROIECT DE LECTIE PT SIMULTAN CLR CLS I SI A II-A PROIECT DE LECŢIE PROIECT DE LECŢIE ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLĂTIOARA DATA: CLASA: I PROF. ÎNV. PRIMAR: FLOREA CRISTINA ELENA ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE OBIECTUL: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (CLR)

Mai mult

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20 1 al şedinţei extraordinare din data de 20.07.2010 Dl. Sever Stana: face prezenţa: 16 consilieri prezenţi şi 11 absenţi (dl Avramescu Manuel, dl Cursaru Paul Gabriel, dl Darabont Dan Alexandru, dl Dina

Mai mult

& companie de interventii artistice studio de comunicare CONTACT

& companie de interventii artistice studio de comunicare CONTACT & companie de interventii artistice studio de comunicare CONTACT consulting@madalinadobraca.com + 40 744 387811 Intervenție artistică la galeria de arta Aiurart Spuneți-ne tot Client : Madalina Dobraca

Mai mult

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Colecţia Matematică DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ

Mai mult

Layout 1

Layout 1 Ghid esențial pentru viitoarele mirese RENTROP & STRATON Cuprins Capitolul 1 Să începem: De la vis la realitate 3 Capitolul 2 Primii pași către o nuntă de vis 18 Cum răspândim vestea evenimentului Pe cine

Mai mult

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà TEST DE LECTURE EN MOLDAVE 1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le

Mai mult

Memorator de fizica - Clasele 6-8

Memorator de fizica - Clasele 6-8 Emilia Poll Memorator de fizicd pentru clasele 6-8 rabooklet Bucureqti,2016 Memorator de fizicd pentru clasele 6-8 91 Memorator defizicd olasele 6.8 tlbmorator de fizicd pentru clasele 6-8 3 1. MARIMI

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale Şcoala Gimnazială GEORGE COŞBUC - Iaşi Str. Prof. Ion Simionescu, Nr. 16, cod Secretariat: telefon/fax

Ministerul Educaţiei Naţionale Şcoala Gimnazială GEORGE COŞBUC - Iaşi Str. Prof. Ion Simionescu, Nr. 16, cod Secretariat: telefon/fax 1866-1918 Ministerul Educaţiei Naţionale Şcoala Gimnazială GEORGE COŞBUC - Iaşi Str. Prof. Ion Simionescu, Nr. 16, cod 700408 Secretariat: telefon/fax: 0232 237795 e-mail: scoala_georgecosbuc@yahoo.com

Mai mult

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait Ne aflăm în România, singura ţară din lume în care copiii nu se tem de lupi. Anda, lupoaica sfântă, poartă în ea trei pui, dintre care unul este simbolul unei noi ere de pace pentru omenire. Cei răi nu

Mai mult

Material de presa_doc 2015

Material de presa_doc 2015 Tabăra de vară 2015 Spre înăţtimea credinţei în Munţii Maramureşului Ediţia a II-a Cronică montană Într-un cadru bucolic, feeric s-a desfăşurat şi anul acesta, pe trei serii (29.06.-03.07, 13.07-17.07,

Mai mult

CDC

CDC Această carte a fost scrisă special pentru: IOANA GOREA EȘTI O FETIȚĂ DEOSEBITĂ!... De la MOȘ CRĂCIUN DECEMBRIE 2014 ~~~- Zânele Iernii! strigă IOANA. Un nor alb uriaş coborî din tăria cerului. Dintr-o

Mai mult

ENVI_2018_matematica_si_stiinte_Test_1_Caietul_elevului_Limba_romana

ENVI_2018_matematica_si_stiinte_Test_1_Caietul_elevului_Limba_romana EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar 2017-2018 Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Unitatea de învățământ... Numele şi prenumele elevei/elevului......

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VIOLENŢA o formă de manifestare a agresivitaţii ce presupune utilizarea forţei pentru a manifesta superioritatea. Este o conduită agresivă acuta cu finalitate distructivă, sau transformativă. DISCUTAM

Mai mult

BritTeen Club Clasele 1-2 Ateliere mai iunie :30 18:00 DIY II: Crafts and Stories (Lucia Radu) Vino să vezi cum e să te distrezi în limba engle

BritTeen Club Clasele 1-2 Ateliere mai iunie :30 18:00 DIY II: Crafts and Stories (Lucia Radu) Vino să vezi cum e să te distrezi în limba engle Clasele 1-2 Ateliere mai iunie 2019 DIY II: Crafts and Stories (Lucia Radu) Vino să vezi cum e să te distrezi în limba engleză! Învăţăm să ne creăm singuri jucării, decoraţiuni și jocuri educative. Ne

Mai mult

1 - - Cu ce calatoresc spre vacanta, de vis Recunoaşte mijloacele de transport cu care călătoreşti în vacanţă. a) Scrie-le numele sub imagini

1 - - Cu ce calatoresc spre vacanta, de vis Recunoaşte mijloacele de transport cu care călătoreşti în vacanţă. a) Scrie-le numele sub imagini 1 - - Cu ce calatoresc spre vacanta, de vis Recunoaşte mijloacele de transport cu care călătoreşti în vacanţă. a) Scrie-le numele sub imagini. b) Rescrie denumirile în ordine alfabetică. c) Desparte în

Mai mult