Textele pieselor din prezentulvolum sunt reproduse dupi: Camil Petrescu, Teatru,vol.I-fi, Editura de stat pentru literafuri gi arti, Bucuregti,

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Textele pieselor din prezentulvolum sunt reproduse dupi: Camil Petrescu, Teatru,vol.I-fi, Editura de stat pentru literafuri gi arti, Bucuregti,"

Transcriere

1 Textele pieselor din prezentulvolum sunt reproduse dupi: Camil Petrescu, Teatru,vol.I-fi, Editura de stat pentru literafuri gi arti, Bucuregti, Textele au fost adaptate normelor ortografice in vigoare azi, aprobate de Academia Romdni. Edifie ingrijiti de VALERLA FILIMON Tabel cronologic de FLORICA ICHIM TOCUL IELELOR Editor: Valeria Filimon Coordonare grafici: Liviu Constantin Chigcariu Coperti: Carmen Lucaci EdituraAGORA, Bucuregti 2013 Copyright Florica Ichim Toate drepturile asupra acestei edi$i sunt rezewatein exclusivitate Editurii AGORA Bucuregti. Orice reproducere, integrali sau parfiali, prin orice procedeu, a textelor confinute in prezentul volum este strict interzisi. ISBN s1-20 -s

2 * scrie poemul eroicomic pent ru copi Papuciada sau pouestea dupre armata viteazului Papuc, da\ deqi avea contract cu Editura Tineretului, cartea e respinsd, deoarece,,personajul negativ" se numea Urs gi s-a considerat ci se face trimitere la U.R.S.S. Apar fragmente doar in Viala Romhneascrt in acelaqi an, iarvolumul a fost publicat postum. 1 aprilie-l mai infiinleazi gi conduce, in calitate de pregedinte al colegiului de redacfie, revista Tbqtrul, in care publici importante articole de teorie teatrald. Primul articol:,,obiectivitate-obiectivisml octombrie - apare volumul Nu velelaedfiya destat pentru Literaturi qi Arti (ESPLA), cuprinzand titlurile: Cei care pldtesc cu viafa, Mdnugile, Moartea pacdrusului, Turnul defiide;, Un episod. nuvele la care autonrl face completnri fati de ed{iile anterioare. in arhiva scriitorului existi un exemplal la care autorul a mai ficut corecturi ample gi adiugiri spre retipirire. - spre finele anului, autorul scria intr-un caiet:,iot felul de note literare, medicale g.a. Nemultumiri. 7 piese nejucate niciodati. Darea afari din teatru. Doui comandate, acum in manuscris (Roata norocului, Caragiale). Llltima oari jucat in 1949 cu Bdlcescu, scos in lnafxade nalcescu, nv am mai fost pe afig din 1946 cu Miticd Popescu)' martie -apareunvolum deversuri, ultimulingrijitdescriitotvolumantologic, insofit de o postfafd a autorului gi de o prefafi de Georgeta Horodinci (ESPLA). Spre sfhrqitul anului apare gi traducerea in limba francezi a romanului Un om intre oameni (la,,editions en langues 6trangdred' - Bucureqti), efectuati de Aurel George Boegteanu, singura traducere la care autorul a putut urmiri o parte din text. marli, lj mai, orele se stinge din viafi. Dupn disparilia scriitomlui apar nenumirate volume de inedite 9i reeditiri, i CUPRINS Thbel cronologic dar cea mai importanti rimdne seria Opere, in gase volume ingrijite de Al. ; Rosetti qi Liviu Cilin (Editura Minerva), intrerupti gi ea de disparilia celor :, doi. FloricaICHIM

3 ACTUL I GELU RUSCANU $ERBAN SARU-SrNE$Tr FR. PENCIULESCU D. M. VASILru PETRE BORUGA SACHE DUMITRESCU MITICA UN LUCRATOR PRIMUL-PROCUROR MEDICUL PERSOANETE SECRE1 GARDIANUL PRIMUL-GARDIAN MO$ DUMTTMCHE MIFIAI MARIA SINE$TI IRENA ROMESCU ROXANA RESPONSABILUL (KIRIAC) ELENA BORUGA NORA O SERVITOARE TABLOUL I Redaclia ziarului DrEtatea Sociald, biroul directorului, E collul spre Parcul Otetelepanu al unei vechi clddiri, h etqlul intdi.,. Feratre multe, ziilurt groase, simplu vdruite, o accentuatd asimetrte. Un birou mare, demodat, cu doudfotoki de piele infasd, multe dosare, cdrli, ziare, telefon. Canapeaua corespunzdtoare celor doudfotolii e h perete. Doud-trei blblioteci, Perelii sunt qcoperili cu placote colorate franfuzestl, reprenntdnd afse de lansare ale cotidianelor socialiste franceze. Intre ferutrq tnspre fund, o panoplie de scrimd: masti,florete, mdnryi. Deasupra ei - ofotografie.cu un portret: capulunuibdrbat ca de patruzeci ile ani,frumos, cu o musiagdfranluzeascd mdtdsoasi gi moale. un afit tn romdneste anunld pentru 1 Mai petreceri Si mmi serbdri la grddina Bordei. AfiSe cu DreptateaSociali, chtevaplacarde culozinci: Proletari din toate fdrile, unili-vd!... sau: Fapte, nu vorbe! Teancuri de ziare, coleclii de reviste ilustrate sau satirice. O cartonierd dubld. Doud u;i tn dreapta: una din vatibul, alta dd la secreturtat. Incd o ugd tn stdnga. SCENA 1 SACHE, apoi (La tnceput, Sache, singur ln scend, rdscoleste in toate pdrfile, cdutdnd manuscrise... lncearcd dulapuri Si sertare inchise. lngenunche, cduthnd jos ln sertarele biroului... E paginatorul Dreptdlii Sociale, ln vhrstd ca de patruzeci, patruzeci ;i cinci de anl dnr pdrhnd rnult maibdtrhn., Etmbrdcat intr-o bluzd albastrd"foarte vuhe, dc lucru. Poartiimustala mare Si odtelari legafi cu un fnur. In mdini - sfoard neagrd de mdsurat coloanele. DaScu, hdrbat voinic, negricios, foarte dhrz cdnd e nevoie, ate masinistul-sef. Intrd Si el foarte lngrijorat, ca gi Sache, tocmai &nd acata ate in genunchi.) NOTI: Lucrarea care urmeazi nu vrea si fie decat acest lucru contradictoriu, o,,drami a absolutului" qi, deci, se infelege ci toate referinfele aparent istorice nu corespund datelor gtiute. Astfel, personajele principale gi partidele socialist, liberal qi conservator citate sunt aci personaje gi partide de fic{iune. Sunt insi in anume sens substanlial reale datele cadrului, menite si fixeze momentul: mai I)A$CU: Ei, ai gisit ceva? SACHE (aratd cu disprel cdtevafoi dehdrtie):unarticol al profesorului ila gros, pus pe masd ca si i-l dea inapoi, qi doui desene... I)A$CU: Tovarige, daci toati redacfia lipsegte de patru zile, cum si mai scoatem atunci gazeta? SACHE: Duminici a mdi mers, c[ era in parte fbcuti de simbiti...ieri, luni, am pus tot ce am gesit in tipografie: rimiqife, reclame, clieee, Azi,ma4i,uvinutci m-am descurcat iar. N-am avut decat articolul

4 directorului dat inainte... pentru maine insd n-am dec?tta$i-. (Aratd sfoara de pagina[ie, un mpdt mic.) : $i tovardgul director unde e? SACHE: Trebuie si vie asti-sear6... A fost la Iagi si pledeze in procesul ceferigtilor de la Paqcani. Vine cu trenul de noui qi jumitate. (iritat)t Dar eilati? SACHE: Eu gtiu unde sunt? Cum dau cildurile, se rispindesc tofi in toate pirfile... Mai ales acum, cand au permise de tren... Nu mai dau cu zilele pe la reda{ie... Se lasi unul in nidejdea celuilalt... (amdra\t $i futia sunt socialigti?... Sunt tovardgi, ai? Asta-i garctdt socialistl? Ascultl, nene Sache, cand vid intelectualii (a apdsat, cu disprefl dgtiadin migcare, mie sili... sild, in{elegi?... SACHE (gospodar cumsecade):daclnusunt plitifi cu lunile, ce wei si faci?... Se invirtesc Ai ei cum pot... Dumneata egti maginist... Daci simbitd nu primeqti salariul, nu mai lucrezi... Eu sunt paginator; dacd simbiti nu-mi primesc cei treizeci de lei ai mei, nu lucrez... : Dar pe mine nu mi plitegte gazeta, nici pe dumneata... Ne pliteqte patronul tipografiei, care nici nu e micar socialist. SACHE: Dar el ia tot de lagazetd,, nu? Ei, atunci nu mai rimane pentru redactori. Cil,vezi,gazeta de-abia o duce de azi pe maine. E mulpmire aci cand se scoate tiparul qi h6rtia... (unfldcniag ca de,aptesprezece-optsprezece ani, intrd pulin speriat): Iar e tipul ila cu mustifi la circiuma de peste drum... Pindeqte mereu... (Tofi trei se privuc nelinistili Si se duclafereastrd.) (privind cu oarecarefereala): Care e?... ci vid gi alfii in fereastri... : Ala care e cu piliria in cap, cu burlane la mdini... (stdruie) in stanga, acolo, unul negru, cu mustafa tunsi. (Se intorc de lafereastrd. Tbma iae. Sache mai cautd mereu.) : Ai mai gisit ceva?... SACHE: Tot mai credeam ci are directorul ceva pus deoparte. (se tntoarce, oarecum speriat): Tovarige Dagcu, e jos responsabilul Internafionalei a doua... (atncretnenit): Cine?... Unde e? SACHE (cautd sprijin): Ce ne facem, cl nu-i nimeni din redacfie si-l primeasci? '[OMA (agttat): E pe coridorul de la tipografie... Nu se urci niciodati sus pdni nu se incuie toate ugile cu cheia gi nu se pun cheile pe masi. Eu trebuie si pizesc la intrare... : Ce facem? SACHE (prietenos): Nu te speria. Aga e regula. (Se frdmdntd ;i el totu;i.) PrimegteJ dumneata ci egti secretarul sindicatului gi nu admite martori. : Bine, il primesc eu. Tovarige, inchide ugile gi cheami-l sus... (inchide cu cheile cele doud usi, Si, dupd ce Sache a intrat la secretariat, iese Si el.) SCENA 2, RESPONSABIIUL, apoi RESPONSABILUL (e un bdrbat ca de Saizeci de ani, indesat, cu capul pdtrat, ochii apropiafi, maxilare puternice Si nasul incovoint. Are totusi o finele a liniilor nea;teptatd ;i cew nelinistit Si tulbure in privirea ades prea fixd. Controleazd cheile pe care Tbma Ie aratd pe birou): Unde este tovards,ul director? : Este plecat la Iagi... Pledeazi in procesul grevigtilor de la Pagcani... Trebuie si vini chiar acum, cu trenul de asti-seari. ITESPONSABILUL: Unde este tovarigul administrator? I)A$CU: Tovarigul Praida este la depozitul de hartie... Vine numaidecat. I{ESPONSABILUL (extrem de nervos, extrem de nemulfumit): Unde este tovariqul secretar de redacfie?... I)A$CU: Domnul Penciulescu, secretarul de zi, nu poate fi gisit... Tovarigul Lotar, secretar de noapte, este plecat din Bucuregti. ITESPONSABILUL (dur neincrezdtor): $i dumneata cine egti? l)a$cu: Sunt maqinistul-gef gi secretarul Sindicatului lucritorilor tipografi. ITESPONSABILUL (se plimbd doi pa;i prin camerd): Tovardge, este de neinchipuit ceea ce se intdmpli... intreaga redac{ie a singurului cotidian socialist e absenti in momentul culminant al istoriei socialiste... (Fapa i sefrilnge dezolntd.) Came cu putinfi atata lipsi de in{elegere? Cum we}i ca muncitorii si mai aibi incredere in intelectualii din miqcare? I )A$CU (dezamdgit): Tovariqe, avefi dreptate, gi eu am aceeagi pirere despre intelectualii din miqcare... RIISPONSABILUL: Tocmai asti-seard!... (Frdmantandu-seingrijorat:) Tocmai asti-seari...

5 (nelinistit): Dar ce se intdmpli ast[-sear6, tovarige? RESPONSABILUL nele lnterna{ionalei? (cufervoare, indurerat): (tutburat, plin de inimd): Cui comunic eu astl noapte ordi- Tovarlge, v-am spus ci sunt secretarul Sin- tate, Arsenalul, principalele ministere... oarecare indoiald, nervos): : Pot avea incredere in (spertat detncredereape care o solicitd): RESPONSABILUL ce sd creadd): La (nu se auzit nimic... Nu s-a vorbit nimic... Ziarele n-au scris nici un rind... in sfarqit... RESPONSABILUL (cu aceea;i emolie liturgicd): Tovarlge, asti-seari e seara cea mare... La ora asta, gaizeci de divizii germane s-au pus in miqcare in secret gi vor trece la miezul nop{ii frontierafrancez6... La noapte, optsprezece mai in zorii zilei,laora patru gi treizeci, se va proclama revolulia socialisti mondiali... (nu mai poate respira): Se proclamd revolulia socialisti mondiali? RESPONSABILUL (granitic):la ora patru $i fteizeci dimineafa, drept rispuns provocirii capitaliste... (Apoi, datins, melancolic Si mulfumit) Cine ar fi. crezut asta acum cateva siptimdni?... Germania, Franta, Austro-Ungaria, Anglia, Rusia in plini revolulie proletari? (agitat, instabit): $eful de atelier pretindea ci nici intr-o mie de ani nu va mai fi revolulie socialist6... Da noi?... Noi ce facem?... RISPONSABILUL (solemn ;i uimit): Maiintrebi? De ce sunt eu aici? Mdine la patru gi treizqci, proletariatul rominesc, in acelaqi timp cu muncitorimea din lumea intreagi, va declanqa revolu{ia... Te rog si comunici direc{iei ziarului socialist urmitoarele dispozifii. Vrei si iei un toc? (DicteazdJ,,Deschidefi, dupl ora doulsprezece, plicul galben din caseta de fier, cu numirul L4.367, qi vi conformafi imediat dispozifiunilor de acolo... La opt dimineafa deschidefi un alt plic galben, numerotat Caprinde o proclamafie citre muncitorime, pe care o afiqali qi o tiplrifi gi in gazetfi Oameni de qoc avefi intre muncitorii dumneavoastrl?... (Se miscd I{ESPONSABILUL: Nici o grijd.. Revolu{ia va merge ca Isus pe ape... I)A$CU (nedumerit): Ca Isus pe ape? Tovarige, credefi in minuni? I{ESPONSABILUL (tncurcat): Pufin, nu mult... Nici chiar unei revolufii nu-i strici oleaci de minune...!)a$cu: Credeli cd am si am timp si-mi mai imbrdfigez nevasta gi copilul? I{ESPONSABILUL (induiosar): Copilul? (Pdtruns de ghndut acata, obsedat, emofionat:) Ceea ce mi tulburi pe mine este rolul jucat de data de optsprezece in viafa mea. Sunt ndscut la optsprezece iulie, m-am insurat la optsprezece ianuarie, nevastd-mea era gi ea niscuti la optsprezece martie... I )A$CU (ca in fala unei porli spre alt tdrdm): Revolulie proletari... ITESPONSABILUL: Nu uitafi... ordine clare, energie in execu{ie... Secret pentru surprizi... (Scoate un pkc ahastru Si i-l ddlui DaScu.) Avefi aici fondurile necesare pentru tipdrirea proclamafiei... La revedere... gi fi1i cu grrje... MAine, optsprezece mai 19L4, e ziua ceamare... l)a$cu: La revedere, tovare$e... aveli incredere in noi.... II A$CU (Responsabiluliese.) (se duce Ia usa secretariatului, Mereu tulburat): Tovarige... (Dar; dachide cu cheia. Apa4 intrigafi, Sache Si Toma. de emofie, nu poate vorbi.) SACHE (grdbit): A lisat plicul? 10 Asti-seari? Dat. nu Etiu... N-am noapte, tovarige? poate regasi, cautd sd se convingd parcd): (Tot mai intreabd, nducit) crezut?... (Foarte tulburat,) RESPONSABILUL: Hei, tinere... la roata lumii vor invarti mulli nebuni pini se va opri magindria ei cum trebuie... vor suna cit cerul tobele poftelor... se vor incdleca mereu trisnetele turbdrii... (speriat): Credefi ci nu va reugi revolulia. Si RESPONSABITUL (coplqit, concentrat, tn Soaptd): La noapte... lntocmai... fi solemn): (concentrat, Iuptdnd mult cu el tnsusi, il privege lung nu gtie Cine ar RESPONSABILUL: Da... de miine incepe si se invdrteasci iar scranciobul ruginit al lumii. Milioane de oameni se vor ridica deasupra norilor gi vor fi striv$ apoi de pimant... (addnc tuhurat): Ya fi atdt de greu, tovarige? Cum crede{i, tovarige. Tovarige, la noapte izbucneqte rizboiul imperialist... (inremenit, Se va face nervos.) dumneata? Suntem aci noi, doi dintre maqinigti, qi RESPONSABILUL: Avefi instrucfiuni speciale secrete, comunicate individual, raportate la obiective precise: Pogta, Uzina de gaz gi electrici- dicatului lucritorilor tipografi... RESPONSABILUL (cu (ascultdnd tumultul din el): mai sunt trei linotipiqti... 11

6 (rdsufl6ndbucuros): Uf... m-am speriat cand l-am du+e) AgenfsJ.era jos qi pdndea. vizut... ]ustifchn- (intrfrparcdpefurig,vorbegtepu{incamlncurcat):nuvisup[rafi...nu era nimeni afar6.casi mi anunfe qi am intrat aqa... (Tofi rdmhn incremenifi, se uitd unii h altii... Agentul iri invdrteste mereu pdliri*' se uiti la ei.) (a trecut in spatele agentului gi aratd speriat, ln Soaptd, dar net): Siguranfa... SACHE: Nu face nimic... dar ce wei dumneata? (tncurcat)tag wea si vorbesc cu domnul director... SACHE (nelingtit): Domnul director nu e aici... Vino mai $rziu. (vreasdiasd, dar serdzgdndege):nu pot sij aqtept aci pe domnul director? (care intrase, pricepe situafia): Dar cine egti dumneata qi ce treabd ai cu domnul director? (Praida e un bdrbat voinic, frumos, ca de treizeci Si cinci-patruzeci de ani, cu o barbd pdtratd blondd, ingrijitd. Fire ile un calm episcopal cu gesturi foarte legate, are o autoritate sigurd, fird sd ridice niciodatd tonul. Fumeazd gurii o pipd dreaptdfranfuzeascd') sau cel pusin line necontenit in coftul Sunt un mic ceasornicar de pe domnul Ruscanu si-mi pledeze pe strada Sfinfilor... L-am rugat intr-un proces gi mi-a spus si-l caut la redaclie... (modest, mhngdindu-si parcd mdinile): (care Si-a confirmat impresia cd e vorba de un agent al Siguranfei, foarte blajin):foafte bine... atunci, agteapt6-1. (Cdtre Sache) Ei, ce facem, l-afi gisit pe Lotar? SACHE (cu sfoara in mhnd): Iatd tot ce avem... Nici pomeneali nici de tova- riqul Lotar, nici de tovarigul Vasiliu. : Nu vd supirafi, am intdlnit pe scari un domn... Nu era domnul Kiriac, fostul proprietar al Uzinelor Unite? (Asteaptd interaat rdspunsul.nimeninu Stiece sdrdspundd, schimbdtntre eipriviri care confirmd sentimentul tuturor cd au tn fagd un potisist. Agentul, Joarte lncurcat:) L-am cunoscut mai de mult, aveam ceasorniciria l6ngi magazinele lui. (tltntrerupefulgerdtor): Ascrtltd, domnule, spune limpede afli despre acest domn?... (mereuincurcar): Nimic, intrebam Eu, de la Siguranll?. (Apoi ci suntefi informafi... : Noi te qtiam de mult, acum spune-ne ce wei si Ce nume ai inlelege cd e de prtsos sd Vbd ce vrei si afli despre domnul Kiriac?... AGE_NTUL (foarte firesc): Nimic, am vrut numai si-mi verific pirerea. Cazul lui ne e perfect cunoscut la Siguranfi... E un om foarte cumsecade... dar are o ficneal6... vede numai fitzboaie gi revolufii!... Aci vine de weo $apte ani, dar inainte de Dreptatea Socialdtimp de weo zece-unsprezece ani, se ducea la optsprezece ale fiecirei lunila Torfa. Ldsa gi acolo cate un plic... La Siguranfi avea un cazier p6nd acum weo doi ani,la 2i... Acum rdd toli inspectorii de nebunii lui. (Sigur) Nu va fi niciodati nici rizboi, nici revolufie, din cauza armamentului teribil de azi. Aga spune domnul director general gi tofi inspectorii sunt de aceeagi pirere... Spunea domnul inspector Georgescu, ieri, de pildi:,,dafi-mi trei mitraliere de astea noi de trag gase sirte d. focuri pe minut, gi nu-mi mai e teamd nici de o adunari de zece mii de oameni de pe stradi...ei, ziceadumnealui, altceva era pe wemea revolufiei aceleiafranceze... Atunci, pdni incirca un soldit o pugci cu cremene gi indesa cu vergeaua, ii spirgea lelila capul cu stilla de laplel.. Dj uil,cdnd aud de revolufii gi rizboaie, azi rdd toqi de se pripddesc. Tofi il qtiu pe Kiriac. l' {AIDA: Ei, atunci rad ca nigte proqti... O si vedefi gi rizboaie gi revolufii si vi siturafi, dacd nu peste zece ani, peste cincizeci, atunci cdnd societatea de azivafi coapti pentru rinboigi revolufie... pofi si pleci, dac6 e vorba numai de asta. (hotdrht): Nu vi supirafi, dar eu tot am sdj aqtept pe domnul director. Am de vorbit cu el. A(;ENTUL l'i{aida (privesteincurcat): Dar nu e aici. Vino cu mine. nelinistit): Unde? Vreau si rimdn aci. l'i{aida (energic): Vino cu mine (Iltmpinge) 'I'OMA (Eeriat, dar nu nemullumit): Sdqtii ci tovariqul praida (Sovdie, vizut cum l-a ingfrcat? gi eu aga... (surdde, apoi, bl6nd de tot, cum l-ar tntreba ce figdri fumeazd): (o clipd zdpdcit): tdgdduiascd.) DA$CIJ (incruntat): Afostfoarte supirat ci n-a gisit pe nimeni din redacfie' fdchndu+e cd nu il impugci. Ai SACHE: Ei, gi dumneata, tovarige... Nu se ucid oamenii capuii de giinl... Am auzit qi eu cd inginerul acesta e iute de revolver... Multe si spun ci a mai ficut prin strdinitate, pe acolo. Dar ce anume gi cine e, nu gtie nimeni. dumneatala Siguranfn? 13

7 L-am inchis la expedilie (se tntoarce): wea s6-gi vdre nasul (sfios, dar pini vine directorul.'. Prea pwionat):e adevlrat, tovariqe inginer, olel? (,+r wea parcd sd ci avefi muqchi de pipdie.) Chiar de ofel n-or fi ei, dar nu mi lasl la nevoie... : Floroiu pretinde ci afi sdrit, in Austria, de pe un pod pe acoperieul unui tren in plin mers... Se poate asta? (surhde prietenos): De, se cam poate, cind eqti incollit de (surhzhnd mereu cu simpatie): poli1ie... De aceea, tovarige, trebuie tare... (Il bate pe obraz pe Toma, care si faci gimnastici multi... si fii iae apoi, fericit.) SCENA 3 ACEIA$I,, P EN CIU LESCU si cinci de ani, fala neagrd de senator &teva zile, sprhncenele stufoase): Ce-i, dom- PENCIULESCU (bdrbat de cincizeci-cincizeci roman trdit ln mizerie, nebdrbieit de nule, iar au dispirut derbedeii aceia de redactori? Bine ci afi venit, domnule Penciulescu... De poate aplrea gazeta., Nu e nici un redactor Nu ciutdm... (rdsufldndtn 'ttei zile vi sfhrsit): aci... SACHE: Nu e nici un redactor $i..$i...ne cam cauti de la Siguranti. PENCIULESCTJ (speriat, gata sd plece): De la Siguranfi? Ce mai e 9i asta? (Spre usd.) Am plecat... (copildreste, pdtimas):l-ainchis tovarigul Praida la expedilie. Ne-am sperijt... ci tocmai venise gi responsabilul de la Interna{ionala a doua... PENCIULESCIJ (bucuros, din prag): A venit nebunul de Kiriac?-.. unde e plicul? Repede... (ti aratd neglijent): E PENCIULESCU; Dar ce spunea{i de agent?... Ci de bucuria banilor si uitasem... Ce e cu Siguranfa? in toate. I)A$CU:...E un agent care agteapti pe tovardgul director... L-a inchis tovardgul Praida la expedi1ie... PENCIULESCU azi... (Se cautd mii opt sute de lei.'. Avem asitrei sute de lei. E-unul din imi refin gurati chenzina salariilor. Eu farmecele viefii si ai de-a face cu nebunii. E adevirat ci dintre toti nebunii Pe care i-am vizut ln viafa mea, nici unul nu mi s-a pilrut mai iremediabil dec6t ista. De cdfi ani vine el aqa convins si anunfe I'ENCIULESCU (nelinistit): E gravi... Drept si-fi spun, nu-mi prea place si fiu amestecat in chestiuni de felul acesta... Asculte.,g gazetidintre cele care trdiesc din fonduri suspecte (surhzhnd) - dsta-i titlul nostru in paginile oficiosului - igi atribuie in mod ridicol un merit din faptul ci conducerea - cacofonia e a lor - partidului a chemat intr-alt post de mare importanfi pe distinsul nostru prieten, domnul Nicolae Hariton, fost ministru al ustiliei. ingdmfatn firi motiv, numita foaie, care triieqtedin fonduri suspecte, a dezlinpit o noui campanie impotriva actualului tiftrlar al fustifiei, insinuand cd va veni cu documenie misterioase care existd numai in fantezia acestor domni. ceea ce aceqti pescuitori in api tulbure trebuie si gtie neapirat e ci guvernul este hotdrat si intervie energic, ca s[ taie pe viiior cheful unor indmzi certafi cu morala s6 agite imprudent opinia publici. Se vor lua mdsuri drastice ca_peviitor si piari pofta gi altora de a mai reiurge la asemenea procedee" (Cdtre praida) SACHE: De qapte ani, sdracul... $io si mai vini inci weo gapte de aci incolo, dac-1 mai trii. in ajun de optsprezece ale lunii, e ceasornic. 1A Ai inteles? Misuri drastice! Cu 6qtia nu e deglumit. III{AIDA: Nu... nu... Penciule... exagerezi... Nota nu vine de sus... e scrisi de weun reporterag... 'IiNCIULESCU (cerceteazd atent);bloc doisprezece, la ultimele informa{ii? Astea sunt scrise totdeauna de membrii guvernului sau de allii de la conducerea partidului. Au cipitat febri sus la cap, la conducere. (Se aud pe fereastrd mdsuri SACHE: E ora noui, din \Aduva Veseli.) a inceput spectacolul la parc. (inchidefereastra. Sund telefonul.) l'ltaida: Daci e Lotar, cheami-l imediat la redaclie. ItI NCIULES crj (dupd DrEtateaSociali. noaptea revolufiei? Acum inieleg... E o noti in oficiosul guvernului de in buzunare.) I'RAIDA: Ce notd? pe masd... PENCIULESCIJ (desfacepliculfebrit): Doud Gta catua fimp pe ganduri, apoi igi bate fruntea cu vhrful degetelor si spunelui Praida): ce ascutt neaga ciu (Ironic.) Sigur... capul, apoi'vorbesjela terefon):da... da... continud... $i maine, in fiecare zi.da, domnule, continui in chestia cu Sinegti... Bine... Noud sute de foi?... lq

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba

Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimba Cum sa te imprietenesti cu Google Introducere Povestea acestei carti a inceput in urma cu putin timp cand am participat la conferinta Treptele schimbarii, organizata de doua persoane de la care am avut

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: "Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii!" După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat

Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii! După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat Evenimentul zilei 13 iunie 2011 Iunie 90: "Nu istoricii pot zice ce a fost, ci juriştii!" După 21 de ani în care justiţia n-a găsit vinovaţi, la Senat se dezbate un proiect de lege care prevede imprescriptibilitatea

Mai mult

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T COLCAIE CORUPTIA IN DNA Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, Teodosia Iordachita. Bendei aranjeaza livrarea telefoanelor

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a...

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

B1, Fișă - N-am nimic, dar..._c1.indd

B1, Fișă -  N-am nimic, dar..._c1.indd N-am nimic, dar.... Ghid de înțelegere pentru bărbați. Ce spun, de fapt, femeile? Lucrați în perechi! Potriviți cuvintele din coloana A cu semnificația lor din coloana B. A. Ce aud bărbații... c. Bine!.

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti

CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi desti CARTEA BEBELU{ULUI FERICIT CORINT UTILIS CUM S -}I CRE{TI COPILUL CU ÎNCREDERE {I CALM GINA FORD Cea mai bine vândută autoare britanică de cărţi destinate îngrijirii copiilor 4 Cum să înţelegeţi somnul

Mai mult

reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama c

reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama c reteta-video.ro Sos de Caramel Sarat La prima vedere sosul de caramel sarat pare o asociere ciudata. Dar imediat ce bagi lingura in el iti dai seama ce deliciu este!!!! Prepararea lui nu este deloc complicata,

Mai mult

I. Citeşte textul. Realizează sarcinile propuse. Tom este erou 1.Era la gară cu un vraf de ziare subsuoară. Deodată văzu un tablou înspăimîntător. Un

I. Citeşte textul. Realizează sarcinile propuse. Tom este erou 1.Era la gară cu un vraf de ziare subsuoară. Deodată văzu un tablou înspăimîntător. Un I. Citeşte textul. Realizează sarcinile propuse. Tom este erou.era la gară cu un vraf de ziare subsuoară. Deodată văzu un tablou înspăimîntător. Un vagon de marfă deşert, decuplat fiind de la tren, porni

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20 1 al şedinţei extraordinare din data de 20.07.2010 Dl. Sever Stana: face prezenţa: 16 consilieri prezenţi şi 11 absenţi (dl Avramescu Manuel, dl Cursaru Paul Gabriel, dl Darabont Dan Alexandru, dl Dina

Mai mult

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î Raionul MINISTERU EDUCAŢIEI, CUTURII ŞI CERCETĂRII A REPUBICII MODOVA AGENŢIA NAŢIONAĂ PENTRU CURRICUUM ŞI EVAUARE ocalitatea Instituţia de învăţământ Numele, prenumele elevului TESTU Nr. IMBA ŞI ITERATURA

Mai mult

2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc

2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc 2013 Mituri despre abdomen Valentin Bosioc By Valentin Bosioc antrenor personal cu recunoaștere internațională (www.valentinbosioc.com) Despre abdomen perfect: cu această broșură cred ca voi dezamăgi multă

Mai mult

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim

Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Tim Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Omagiu pentru Vasarely, Soto și Tinguely Cinci tineri artiști s-au mutat la Uzina de la Mioveni, România. Timp de o săptămână, au transformat pasiunea și talentul

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Umeno

Umeno 1 Acesta este un translator manual. Kon'ichwa. Hello Oops, versiunea în limba engleză. Kon'ichwa. Bună Dimineata. Gogo, Gogo ( după-amiaza ). Bună ziua. În câțiva ani sau cam asa ceva, avem un telefon

Mai mult

Hyun Bin – descoperirea de sine

Hyun Bin – descoperirea de sine Hyun Bin descoperirea de sine de Carina T. Hyun Bin: Nu m? tem s? m? înrolez la Pu?ca?ii marini Ca actor, voi pre?ui cei doi ani pe care îi voi petrece în armat? f?r? s? profesez. Cred c? va fi o perioad?

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de

Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de Vorbeşte lumea Situaţia de comunicare: Fragment dintr-un interviu realizat în cadrul emisiunii televizate Vorbește lumea (ProTV), difuzate la data de 12.01.2017 data înregistrării: 27.05.2017 participanţi:

Mai mult

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc Proces - Verbal încheiat astăzi, 27 decembrie 2010 în şedinţa de îndată a Consiliului local al municipiului Deva Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39

Mai mult

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu

18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lu 18 Emma stătea singură în camera ei de hotel, citind Jurnalul unui deţinut din scoarţă în scoarţă. Nu ştia cine era Max Lloyd, dar era sigură de un lucru: nu el era autorul. Doar un singur om ar fi putut

Mai mult

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni

Courtney Adamo, Esther van de Paal - 9 luni 9 luni Courtney Adamo, Esther van de Paal 9 months First published in Great Britain and in the USA in 2017 by Frances Lincoln Children s Books, 74 77 White Lion Street, London N1 9PF, UK QuartoKnows.com

Mai mult

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp

IN NUMELE TATALUI – Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre sp IN NUMELE TATALUI Mircea Oprescu, fiul primarului Capitalei Sorin Oprescu, vorbeste in premiera intr-un interviu acordat Lumeajustitiei.ro despre spectacolul procurorilor DNA: Orice om politic sau om de

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà TEST DE LECTURE EN MOLDAVE 1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

KGN BSG-T.qxd

KGN BSG-T.qxd A ctivităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat. Folosiţi următoarele gesturi pentru

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi-

Microsoft Word - Google translate-Umeno Satoshi- Satoshi UMENO s manuscript for the Romanian Speech Contest (Acesta este un translator manual.) Kon'ichiwa. Bună ziua. (Oops, versiunea în limba engleză). Kon'ichiwa. (Bună Dimineața.) Gogo, Gogo ( după-amiaza

Mai mult

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col

NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE – Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere col NICI DE ZIUA UNIRII NU LASA GUVERNUL IN PACE Klaus Iohannis ataca Parlamentul, Guvernul si Curtea Constitutionala si vrea referendum pe gratiere colectiva si modificari la Codurile penale. Iohannis nu

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 07 decembrie 2016, orele 14,00, cu ocazia şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data de mai sus,

Mai mult

In liceu

In liceu Andreea Coscai in liceu :S*& qffis U INTEGRAL partea intdi in liceu Aura Dinu Clasa a X-a $coala Superioari Comerciali rrn. Kretzulescu" l. Ce ai schimba la tine si de ce? Mi-ag dori sl devin mai deschisi,

Mai mult

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic 1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aici sunt 3 pasi: 1. Motivatia, de ce vrei sa slabesti

Mai mult

Matematica Clasa 2 Culegere - Ion Petrica

Matematica Clasa 2 Culegere - Ion Petrica ffiffiwffiffiffiffi ffi-ffitr-ffiffif,f-ffikk. ION- PETRICA ffiffi*ffiffim*&wffi WK cq"frgsffikffi FHffiTRr"$ crgsg A & &-a @D ffiwpffiffiffis in loc de prefafi.....3 Numere naturale de la 0la I 000 Formarea,

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba ucraineană Judeţul/sectorul...

Mai mult

Print

Print CEL MAI MARE LOC DE JOACĂ DIN ROMÂNIA E o joacă de copii să ai angajați fericiți! E O JOACĂ DE COPII SĂ AI ANGAJAȚI FERICIȚI! Noi venim cu activitățile fun și relaxante pentru oamenii tăi, tu le oferi

Mai mult

Sa poti zambi atunci cand suferi

Sa poti zambi atunci cand suferi Derulare automată Carte cu acompaniament muzical 11 Să poţi zâmbi atunci când suferi (Aforisme de viaţă) Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN Să poţi zâmbi atunci când

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

Microsoft Word - Viata e trista la noi-PusaRoth-comentariu

Microsoft Word - Viata e trista la noi-PusaRoth-comentariu Viaţa e tristă la noi, în schimb salariul e hazliu Postat de Pusa Roth pe 20 Nov 2012. In Carte, Cultura, Promo, Rezumate, Știință Tags: algebră, arizona, bancuri, bancuri cu mirese, defecte omenești,

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Strângerea de mână

Strângerea de mână semnificaţii de Andy Szekely Felul în care interlocutorul dă noroc cu tine îţi poate furniza o mulţime de informaţii preţioase. În plus, gestul în sine este şi un puternic furnizor de încredere. Dr. Allan

Mai mult

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume

Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Nume Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a X-a 11 mai 2019 CLASA a III-a Prenume Şcoala Clasa Îndrumător Supraveghetor 1. Toate subiectele

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

7 Pasi simpli pentru a avea succes online Sunteti pasionat de marketingul digital si vreti sa va creati propriul site sau blog cu care sa faceti bani,

7 Pasi simpli pentru a avea succes online Sunteti pasionat de marketingul digital si vreti sa va creati propriul site sau blog cu care sa faceti bani, 7 Pasi simpli pentru a avea succes online Sunteti pasionat de marketingul digital si vreti sa va creati propriul site sau blog cu care sa faceti bani, sau din contra sunteti deja propietar al unei afaceri

Mai mult

SE-What to Ask and How to Listen

SE-What to Ask and How to Listen Elemente esențiale în vânzări: Cum să pui întrebările și cum să fii un bun ascultător Copyright 2012 by HRDQ Program de studiu individual Modulul 1: O perspectivă asupra ascultării Unde ne aflăm în procesul

Mai mult

Jurnalul meu scolar pentru vacanta cls 6 Limba romana

Jurnalul meu scolar pentru vacanta cls 6 Limba romana ffi@mwtuw Crishna Cerqan Mthaela?oqonuci" btancn Ytean,rffin6@lM v paztruuwnffi lunba qt l*eratura rorndnd claq a Yl-a Editura Paralela 45 ACEST JURNAL I] APARTINE LUI: AdresS.: E-mai1: EU! Descvie-le

Mai mult

LEGE Nr. 209 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal

LEGE Nr. 209 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal LEGE Nr. 209 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport EMITENT: PARLAMENTUL

Mai mult

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu 1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelui, printre rotocoale de ceaţă şi pini. În prima dimineaţă

Mai mult

jai-rendez-vous-pour-prise-de-sang_medecin-femme-patient-femme.pdf

jai-rendez-vous-pour-prise-de-sang_medecin-femme-patient-femme.pdf Am o programare pentru analiza de sânge SANTE CoActis Santé BD org Ce este analiza de sânge? Este o injecţie în venă pentru a-mi lua un pic de sânge Venele sunt liniile albastre care se văd puţin sub piele

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

Eroina Clementina

Eroina Clementina Eroina Clementina Sara Pennypacker (născută în 1951, în Massachusetts) este o autoare americană de cărți pentru copii. Titlurile sale au primit mai multe premii, printre care Medalia Christopher şi Golden

Mai mult

Microsoft Word - BAC sociologie

Microsoft Word - BAC sociologie Colecţia SUBIECTE POSIBILE Editura Paralela 45 Lucrarea este elaborată conform programei şcolare în vigoare pentru bacalaureat. Redactare: Daniel Mitran Tehnoredactare: Iuliana Ene Pregătire de tipar &

Mai mult

Adrian Ursulescu, Scandia: Credem în dezvoltarea producătorilor români prin exporturi

Adrian Ursulescu, Scandia: Credem în dezvoltarea producătorilor români prin exporturi Adrian Ursulescu, Scandia: Credem în dezvoltarea producătorilor români prin exporturi 24 Sep 2014 de Mihail Tănase [1] Pe fondul asaltului mărcilor private ale retailerilor asupra pieței bunurilor de larg

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

The Chalkboard

The Chalkboard Generatorul de motivatie Gandeste Pozitiv, mergi inainte si transforma-ti visele in realitate Introducere Cum am descoperit dezvoltarea personala Rolul motivatiei in atingerea obiectivelor Pregateste-te

Mai mult

Cocosul lui Pettson - Sven Nordqvist

Cocosul lui Pettson - Sven Nordqvist CocosuL LU PnTTSON Sven Nordqvist Traducere din suedezd de Gabriella Eftimie tpqn dq rj i ll ir ll l' l. il ri LJ a;(!\ Pettson avea o c.isuti cu griclini, magazie de 1emne, atelier de t.lmpldrie qi o

Mai mult

ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februar

ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februar ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februarie 2016 Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele

Mai mult

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil

III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzil III. ECONOMISIREA ŞI INVESTIŢIILE De citit. Un bănuţ pus deoparte Nu-ţi trebuie cine ştie ce formule pentru investiţii, pentru a te bucura de dobânzile adunate. Uită-te la aceste exemple simple despre

Mai mult

170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit c

170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit c 170 Haruki Murakami şi Seiji Ozawa Murakami : Schippers? Ozawa : Da, Thomas Schippers! Un om extraordinar! Era bun prieten cu Lenny şi s a căsătorit cu o tânără frumoasă şi bogată din Florida. A înfiinţat

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

Post

Post Post Data, ora.iii, 3.03.III, 6.40 6.28 6.28 7.48 4.III, 6.4 8.III, 8.25.III, 4.32.III, 5. (martie 20) Emisiune, autorul greşelii Greşeala Forma corectă Explicaţia greşelii titraj Primăvara la maxim Primăvara

Mai mult

imposibilulQ8

imposibilulQ8 CUPRINS Mulţumiri...................................... 7 Ce înseamnă de fapt să realizezi imposibilul?....... 13 Introducere.................................... 15 Îndrăzneşte să faci imposibilul...................

Mai mult

Microsoft Word - 15_BirladeanuCristina_muzica-PD.docx

Microsoft Word - 15_BirladeanuCristina_muzica-PD.docx Proiect didactic Data: 11.10.2017 Profesor: Bîrlădeanu Cristina Grădinița: Program Prelungit nr. 20 Iași Grupa: mare C Domeniul: Estetic și creativ Categoria ctivitate: Educație muzicală Tema anuală: Când,

Mai mult

Microsoft Word - LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019.doc

Microsoft Word - LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019.doc LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din

Mai mult

CĂTĂLIN VASILOIU TRANSFORM YOUR LIFE! GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI INTERPRETAREA HĂRȚII BAZI COLOANELE DESTINULUI

CĂTĂLIN VASILOIU TRANSFORM YOUR LIFE! GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI INTERPRETAREA HĂRȚII BAZI COLOANELE DESTINULUI CĂTĂLIN VASILOIU TRANSFORM YOUR LIFE! GHIDUL ÎNCEPĂTORULUI INTERPRETAREA HĂRȚII BAZI COLOANELE DESTINULUI www.catalinvasiloiu.ro Ce este Maestrul Zilei? Maestrul Zilei reprezintă punctul de referință cel

Mai mult

Microsoft Word - proiect muzica prof Moraru Daniela Liceul Teoretic Ion Creanga Tulcea

Microsoft Word - proiect muzica  prof Moraru  Daniela Liceul Teoretic Ion Creanga Tulcea PRIECT DE ACTIVITATE GRUPA CMBINATĂ PRF. ÎNV. PREPRIMAR MRARU DANIELA LICEUL TERETIC IN CREANGĂ TULCEA DMENIUL EXPERIENŢIAL ESTETIC ŞI CREATIV CAPITLUL DEPRINDERI DE INTERPRETARE EXPRESIVĂ A CÂNTECELR

Mai mult

Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului: SE VA ACHITA LA ORGANIZATORI CU SPRIJINUL BEXC, BET IPJ ILFOV, IGP, IGPF, DGL, DGPMB S1 SAMBATA 22 Iunie 06:00 - Prezentarea concurenţilor la locul de intâlnire pe podul rutier de langa lac 06:15-06:30

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiec

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiec Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI Ediția a IX-a FAZA INTERJUDEȚEANĂ 5 mai 2018 CLASA a IV-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Mai mult

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a

CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea a CUPRINS: Mulţumiri... IX Prefaţă... XIII Introducere... XVII Capitolul 1 Tu eşti deja perfect... 3 Capitolul 2 Amintirile... 9 Capitolul 3 Ştergerea amintirilor... 15 Capitolul 4 Puterea cuvântului Mulţumesc...

Mai mult

Microsoft Word - Casa ecologica_Final pt pdf.doc

Microsoft Word - Casa ecologica_Final pt pdf.doc 1 Investigare: De la cercetare asupra izolaţiei termice la proiectarea şi realizarea unei machete pentru o casă ecologică (Premiul La main à la pâte) [Ciclul 3] Autor: Sacchetti Jean-Paul Acest material

Mai mult

Subiectul 1

Subiectul 1 Subiectul 1 În fişierul Numere.txt pe prima linie este memorat un număr natural n (n

Mai mult

CARE ESTE OBIECTIVUL MEU PENTRU MERS? În timpul celor 4 săptămâni de antrenament, accesează pagina Te provocăm la mers sportiv, pentru a-ţi recăpăta c

CARE ESTE OBIECTIVUL MEU PENTRU MERS? În timpul celor 4 săptămâni de antrenament, accesează pagina Te provocăm la mers sportiv, pentru a-ţi recăpăta c CARE ESTE OBIECTIVUL MEU PENTRU MERS? În timpul celor 4 săptămâni de antrenament, accesează pagina Te provocăm la mers sportiv, pentru a-ţi recăpăta condiţia fizică şi a descoperi beneficiile acestui sport

Mai mult

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print

CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print CE AM ÎNVaTAT DESPRE VIATa DE LA Micul print 2017 Biblioteca Respiro Toate drepturile rezervate. Este permisă descărcarea liberă, cu titlu personal, a cărții în acest format. Distribuirea gratuită sau

Mai mult

Tax Free

Tax Free Tax Free Am un vis, acela de a trai intr-o tara civilizata, unde lucrurile se se aliniaze la nivelul altor tari civilizate, in cele mai mici amanunte, de la bunul simt la cadrul legislativ. Visez de asemenea

Mai mult

Tipul din filme nu exista Vol.3

Tipul din filme nu exista Vol.3 BOGDAN STOICA Tipul din filme nu exist[ volumul trei tr EDITURA UNIVERS CupnrNs Ceamaibunicititoaredinlume...5 FromMiercurea-Ciuc,withlove...I2 Cum ili dai seama cl o vecini e fututl prost.. '.. 16 imprumut...:........20

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

Catalog usi interior Workshop Doors

Catalog usi interior Workshop Doors producãtor usi de interior www.usiworkshop.ro www.usiworkshop.ro producãtor usi de interior Workshop Doors SRL Reghin, societate cu capital integral privat are ca obiect de activitate fabricarea si comercializarea

Mai mult

Ana Maria PALEA Scrisorile verii Caiet de antrenament clasa a IV-a Ediţia a II-a EDITURA PARALELA 45 Editura Paralela 45

Ana Maria PALEA Scrisorile verii Caiet de antrenament clasa a IV-a Ediţia a II-a EDITURA PARALELA 45 Editura Paralela 45 Ana Maria PALEA (coord.) @vacantadevara.eu Scrisorile verii Caiet de antrenament clasa a IV-a Ediţia a II-a Editura Paralela 45 Acest auxiliar didactic este aprobat pentru utilizarea în unităţile de învăţământ

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

PROCURORII DNA DAU BUNA ZIUA LA SRI – Dezvaluire incredibila facuta de un ofiter SRI: “Procurorul sef al DNA Brasov s-a deplasat la DJI Brasov, din pr

PROCURORII DNA DAU BUNA ZIUA LA SRI – Dezvaluire incredibila facuta de un ofiter SRI: “Procurorul sef al DNA Brasov s-a deplasat la DJI Brasov, din pr PROCURORII DNA DAU BUNA ZIUA LA SRI Dezvaluire incredibila facuta de un ofiter SRI: Procurorul sef al DNA Brasov s-a deplasat la DJI Brasov, din proprie initiativa, si mi-a prezentat, pe rand, doi procurori

Mai mult

CRUELA DE LA ANTICORUPTIE – Procuroarea Claudia Rosu este data pe mana Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie pentru torturarea unui

CRUELA DE LA ANTICORUPTIE – Procuroarea Claudia Rosu este data pe mana Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie pentru torturarea unui CRUELA DE LA ANTICORUPTIE Procuroarea Claudia Rosu este data pe mana Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie pentru torturarea unui functionar intr-o camera de hotel. Lia Olguta Vasilescu

Mai mult

Microsoft Word - 4. proces verbal sedinta ordinara

Microsoft Word - 4. proces verbal sedinta ordinara al şedinţei ordinare din data de 30.04.2014 Dl Secretar face prezenţa: Moisă Constantin are motivare, ne aduce la cunoştinţă că nu poate participa la şedinţa de astăzi, întrucât este plecat din ţară. Petrea

Mai mult

Gramatica limbii romane - Clasa 3 -

Gramatica limbii romane - Clasa 3 - CUPRINS Cuvântul... 4 Recapitulare/Consolidare... 9 Exerciții de aprofundare/recuperare... 12 Exerciții de dezvoltare... 14 Intuirea substantivului... 16 Intuirea numărului substantivelor... 19 Intuirea

Mai mult

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi fol

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi fol AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite în secțiile de votare la alegerea Senatului și

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania

Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania Coniacul Drobeta: istoria unui brand de succes din Romania comunista. Ce s-a ales de vinarsul de Severin Alexandra Georgescu, Odata cu infiintarea judetelor, pe fondul industrializarii nationale rapide,

Mai mult

Acasă TV, dewcembrie 2007

Acasă TV, dewcembrie 2007 National TV, decembrie 2007 Alexandru Nicolae 27 noiembrie 15.59 Miezul problemei moderator Era să le zic bulangii, îmi cer scuze (e vorba Stilistică Inadecvare 16.10 Miezul problemei 16.10 Miezul problemei

Mai mult

. METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE EVALUARE PENTRU TRECEREA SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL MAIŞTRILOR MILITARI -BOBOC din 8

. METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE EVALUARE PENTRU TRECEREA SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL MAIŞTRILOR MILITARI -BOBOC din 8 . METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE EVALUARE PENTRU TRECEREA SUBOFIŢERILOR ÎN CORPUL MAIŞTRILOR MILITARI -BOBOC- 2015 1 din 8 CUPRINS CAPITOLUL I Dispoziţii generale...3 CAPITOLUL

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Barometrul opiniei publice Martie 2009 Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau greşită? Nu ştiu (NŞ), 11% Nu răspunde (NR), 1% Direcţia este bună, 29.20% Direcţia este greşită,

Mai mult

jai-un-rendez-vous-de-gynecologie_medecin-femme-patient-femme.pdf

jai-un-rendez-vous-de-gynecologie_medecin-femme-patient-femme.pdf Am o programare la Ginecologie 0-13 ani SANTE BD org CoActis Santé 1 Am o programare la ginecologie Mă pot duce la ginecolog sau la moaşă Pot alege un bărbat sau o femeie Nu este uşor... Pentru că sunt

Mai mult

Izvoare nesecate - Anthony de Mello

Izvoare nesecate - Anthony de Mello ttvoart N ES ECATE un volum Dr EXERCITII SPIRITUALE Anthony de Mello Tiaducere: Georgiana Filip EDITURAMIX CRISTIAN 2018 Ordinului iezuit, fald de care mi simt deopotrivd mdndru qi nedemn c[ ii aparfin.

Mai mult

MIHAI TUDOSE, DENUNTAT LA PICCJ – Avocatul Corneliu-Liviu Popescu il acuza pe premierul Romaniei de nazism: "Faptuitorul, ca un nazist, ameninta cu sp

MIHAI TUDOSE, DENUNTAT LA PICCJ – Avocatul Corneliu-Liviu Popescu il acuza pe premierul Romaniei de nazism: Faptuitorul, ca un nazist, ameninta cu sp MIHAI TUDOSE, DENUNTAT LA PICCJ Avocatul Corneliu-Liviu Popescu il acuza pe premierul Romaniei de nazism: "Faptuitorul, ca un nazist, ameninta cu spanzurarea unii membri ai unei minoritati etnice, iar

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile cone

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile cone PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol

Mai mult

Microsoft Word - ROMENO.doc

Microsoft Word - ROMENO.doc Acord de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Agenas Campanie de informare Utilizarea corectă a serviciilor de urgenţă şi de intervenţie rapidă Conţinut informativ Campanie de informare Utilizarea

Mai mult