Textele pieselor din prezentulvolum sunt reproduse dupi: Camil Petrescu, Teatru,vol.I-fi, Editura de stat pentru literafuri gi arti, Bucuregti,

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Textele pieselor din prezentulvolum sunt reproduse dupi: Camil Petrescu, Teatru,vol.I-fi, Editura de stat pentru literafuri gi arti, Bucuregti,"

Transcriere

1 Textele pieselor din prezentulvolum sunt reproduse dupi: Camil Petrescu, Teatru,vol.I-fi, Editura de stat pentru literafuri gi arti, Bucuregti, Textele au fost adaptate normelor ortografice in vigoare azi, aprobate de Academia Romdni. Edifie ingrijiti de VALERLA FILIMON Tabel cronologic de FLORICA ICHIM TOCUL IELELOR Editor: Valeria Filimon Coordonare grafici: Liviu Constantin Chigcariu Coperti: Carmen Lucaci EdituraAGORA, Bucuregti 2013 Copyright Florica Ichim Toate drepturile asupra acestei edi$i sunt rezewatein exclusivitate Editurii AGORA Bucuregti. Orice reproducere, integrali sau parfiali, prin orice procedeu, a textelor confinute in prezentul volum este strict interzisi. ISBN s1-20 -s

2 * scrie poemul eroicomic pent ru copi Papuciada sau pouestea dupre armata viteazului Papuc, da\ deqi avea contract cu Editura Tineretului, cartea e respinsd, deoarece,,personajul negativ" se numea Urs gi s-a considerat ci se face trimitere la U.R.S.S. Apar fragmente doar in Viala Romhneascrt in acelaqi an, iarvolumul a fost publicat postum. 1 aprilie-l mai infiinleazi gi conduce, in calitate de pregedinte al colegiului de redacfie, revista Tbqtrul, in care publici importante articole de teorie teatrald. Primul articol:,,obiectivitate-obiectivisml octombrie - apare volumul Nu velelaedfiya destat pentru Literaturi qi Arti (ESPLA), cuprinzand titlurile: Cei care pldtesc cu viafa, Mdnugile, Moartea pacdrusului, Turnul defiide;, Un episod. nuvele la care autonrl face completnri fati de ed{iile anterioare. in arhiva scriitorului existi un exemplal la care autorul a mai ficut corecturi ample gi adiugiri spre retipirire. - spre finele anului, autorul scria intr-un caiet:,iot felul de note literare, medicale g.a. Nemultumiri. 7 piese nejucate niciodati. Darea afari din teatru. Doui comandate, acum in manuscris (Roata norocului, Caragiale). Llltima oari jucat in 1949 cu Bdlcescu, scos in lnafxade nalcescu, nv am mai fost pe afig din 1946 cu Miticd Popescu)' martie -apareunvolum deversuri, ultimulingrijitdescriitotvolumantologic, insofit de o postfafd a autorului gi de o prefafi de Georgeta Horodinci (ESPLA). Spre sfhrqitul anului apare gi traducerea in limba francezi a romanului Un om intre oameni (la,,editions en langues 6trangdred' - Bucureqti), efectuati de Aurel George Boegteanu, singura traducere la care autorul a putut urmiri o parte din text. marli, lj mai, orele se stinge din viafi. Dupn disparilia scriitomlui apar nenumirate volume de inedite 9i reeditiri, i CUPRINS Thbel cronologic dar cea mai importanti rimdne seria Opere, in gase volume ingrijite de Al. ; Rosetti qi Liviu Cilin (Editura Minerva), intrerupti gi ea de disparilia celor :, doi. FloricaICHIM

3 ACTUL I GELU RUSCANU $ERBAN SARU-SrNE$Tr FR. PENCIULESCU D. M. VASILru PETRE BORUGA SACHE DUMITRESCU MITICA UN LUCRATOR PRIMUL-PROCUROR MEDICUL PERSOANETE SECRE1 GARDIANUL PRIMUL-GARDIAN MO$ DUMTTMCHE MIFIAI MARIA SINE$TI IRENA ROMESCU ROXANA RESPONSABILUL (KIRIAC) ELENA BORUGA NORA O SERVITOARE TABLOUL I Redaclia ziarului DrEtatea Sociald, biroul directorului, E collul spre Parcul Otetelepanu al unei vechi clddiri, h etqlul intdi.,. Feratre multe, ziilurt groase, simplu vdruite, o accentuatd asimetrte. Un birou mare, demodat, cu doudfotoki de piele infasd, multe dosare, cdrli, ziare, telefon. Canapeaua corespunzdtoare celor doudfotolii e h perete. Doud-trei blblioteci, Perelii sunt qcoperili cu placote colorate franfuzestl, reprenntdnd afse de lansare ale cotidianelor socialiste franceze. Intre ferutrq tnspre fund, o panoplie de scrimd: masti,florete, mdnryi. Deasupra ei - ofotografie.cu un portret: capulunuibdrbat ca de patruzeci ile ani,frumos, cu o musiagdfranluzeascd mdtdsoasi gi moale. un afit tn romdneste anunld pentru 1 Mai petreceri Si mmi serbdri la grddina Bordei. AfiSe cu DreptateaSociali, chtevaplacarde culozinci: Proletari din toate fdrile, unili-vd!... sau: Fapte, nu vorbe! Teancuri de ziare, coleclii de reviste ilustrate sau satirice. O cartonierd dubld. Doud u;i tn dreapta: una din vatibul, alta dd la secreturtat. Incd o ugd tn stdnga. SCENA 1 SACHE, apoi (La tnceput, Sache, singur ln scend, rdscoleste in toate pdrfile, cdutdnd manuscrise... lncearcd dulapuri Si sertare inchise. lngenunche, cduthnd jos ln sertarele biroului... E paginatorul Dreptdlii Sociale, ln vhrstd ca de patruzeci, patruzeci ;i cinci de anl dnr pdrhnd rnult maibdtrhn., Etmbrdcat intr-o bluzd albastrd"foarte vuhe, dc lucru. Poartiimustala mare Si odtelari legafi cu un fnur. In mdini - sfoard neagrd de mdsurat coloanele. DaScu, hdrbat voinic, negricios, foarte dhrz cdnd e nevoie, ate masinistul-sef. Intrd Si el foarte lngrijorat, ca gi Sache, tocmai &nd acata ate in genunchi.) NOTI: Lucrarea care urmeazi nu vrea si fie decat acest lucru contradictoriu, o,,drami a absolutului" qi, deci, se infelege ci toate referinfele aparent istorice nu corespund datelor gtiute. Astfel, personajele principale gi partidele socialist, liberal qi conservator citate sunt aci personaje gi partide de fic{iune. Sunt insi in anume sens substanlial reale datele cadrului, menite si fixeze momentul: mai I)A$CU: Ei, ai gisit ceva? SACHE (aratd cu disprel cdtevafoi dehdrtie):unarticol al profesorului ila gros, pus pe masd ca si i-l dea inapoi, qi doui desene... I)A$CU: Tovarige, daci toati redacfia lipsegte de patru zile, cum si mai scoatem atunci gazeta? SACHE: Duminici a mdi mers, c[ era in parte fbcuti de simbiti...ieri, luni, am pus tot ce am gesit in tipografie: rimiqife, reclame, clieee, Azi,ma4i,uvinutci m-am descurcat iar. N-am avut decat articolul

4 directorului dat inainte... pentru maine insd n-am dec?tta$i-. (Aratd sfoara de pagina[ie, un mpdt mic.) : $i tovardgul director unde e? SACHE: Trebuie si vie asti-sear6... A fost la Iagi si pledeze in procesul ceferigtilor de la Paqcani. Vine cu trenul de noui qi jumitate. (iritat)t Dar eilati? SACHE: Eu gtiu unde sunt? Cum dau cildurile, se rispindesc tofi in toate pirfile... Mai ales acum, cand au permise de tren... Nu mai dau cu zilele pe la reda{ie... Se lasi unul in nidejdea celuilalt... (amdra\t $i futia sunt socialigti?... Sunt tovardgi, ai? Asta-i garctdt socialistl? Ascultl, nene Sache, cand vid intelectualii (a apdsat, cu disprefl dgtiadin migcare, mie sili... sild, in{elegi?... SACHE (gospodar cumsecade):daclnusunt plitifi cu lunile, ce wei si faci?... Se invirtesc Ai ei cum pot... Dumneata egti maginist... Daci simbitd nu primeqti salariul, nu mai lucrezi... Eu sunt paginator; dacd simbiti nu-mi primesc cei treizeci de lei ai mei, nu lucrez... : Dar pe mine nu mi plitegte gazeta, nici pe dumneata... Ne pliteqte patronul tipografiei, care nici nu e micar socialist. SACHE: Dar el ia tot de lagazetd,, nu? Ei, atunci nu mai rimane pentru redactori. Cil,vezi,gazeta de-abia o duce de azi pe maine. E mulpmire aci cand se scoate tiparul qi h6rtia... (unfldcniag ca de,aptesprezece-optsprezece ani, intrd pulin speriat): Iar e tipul ila cu mustifi la circiuma de peste drum... Pindeqte mereu... (Tofi trei se privuc nelinistili Si se duclafereastrd.) (privind cu oarecarefereala): Care e?... ci vid gi alfii in fereastri... : Ala care e cu piliria in cap, cu burlane la mdini... (stdruie) in stanga, acolo, unul negru, cu mustafa tunsi. (Se intorc de lafereastrd. Tbma iae. Sache mai cautd mereu.) : Ai mai gisit ceva?... SACHE: Tot mai credeam ci are directorul ceva pus deoparte. (se tntoarce, oarecum speriat): Tovarige Dagcu, e jos responsabilul Internafionalei a doua... (atncretnenit): Cine?... Unde e? SACHE (cautd sprijin): Ce ne facem, cl nu-i nimeni din redacfie si-l primeasci? '[OMA (agttat): E pe coridorul de la tipografie... Nu se urci niciodati sus pdni nu se incuie toate ugile cu cheia gi nu se pun cheile pe masi. Eu trebuie si pizesc la intrare... : Ce facem? SACHE (prietenos): Nu te speria. Aga e regula. (Se frdmdntd ;i el totu;i.) PrimegteJ dumneata ci egti secretarul sindicatului gi nu admite martori. : Bine, il primesc eu. Tovarige, inchide ugile gi cheami-l sus... (inchide cu cheile cele doud usi, Si, dupd ce Sache a intrat la secretariat, iese Si el.) SCENA 2, RESPONSABIIUL, apoi RESPONSABILUL (e un bdrbat ca de Saizeci de ani, indesat, cu capul pdtrat, ochii apropiafi, maxilare puternice Si nasul incovoint. Are totusi o finele a liniilor nea;teptatd ;i cew nelinistit Si tulbure in privirea ades prea fixd. Controleazd cheile pe care Tbma Ie aratd pe birou): Unde este tovards,ul director? : Este plecat la Iagi... Pledeazi in procesul grevigtilor de la Pagcani... Trebuie si vini chiar acum, cu trenul de asti-seari. ITESPONSABILUL: Unde este tovarigul administrator? I)A$CU: Tovarigul Praida este la depozitul de hartie... Vine numaidecat. I{ESPONSABILUL (extrem de nervos, extrem de nemulfumit): Unde este tovariqul secretar de redacfie?... I)A$CU: Domnul Penciulescu, secretarul de zi, nu poate fi gisit... Tovarigul Lotar, secretar de noapte, este plecat din Bucuregti. ITESPONSABILUL (dur neincrezdtor): $i dumneata cine egti? l)a$cu: Sunt maqinistul-gef gi secretarul Sindicatului lucritorilor tipografi. ITESPONSABILUL (se plimbd doi pa;i prin camerd): Tovardge, este de neinchipuit ceea ce se intdmpli... intreaga redac{ie a singurului cotidian socialist e absenti in momentul culminant al istoriei socialiste... (Fapa i sefrilnge dezolntd.) Came cu putinfi atata lipsi de in{elegere? Cum we}i ca muncitorii si mai aibi incredere in intelectualii din miqcare? I )A$CU (dezamdgit): Tovariqe, avefi dreptate, gi eu am aceeagi pirere despre intelectualii din miqcare... RIISPONSABILUL: Tocmai asti-seard!... (Frdmantandu-seingrijorat:) Tocmai asti-seari...

5 (nelinistit): Dar ce se intdmpli ast[-sear6, tovarige? RESPONSABILUL nele lnterna{ionalei? (cufervoare, indurerat): (tutburat, plin de inimd): Cui comunic eu astl noapte ordi- Tovarlge, v-am spus ci sunt secretarul Sin- tate, Arsenalul, principalele ministere... oarecare indoiald, nervos): : Pot avea incredere in (spertat detncredereape care o solicitd): RESPONSABILUL ce sd creadd): La (nu se auzit nimic... Nu s-a vorbit nimic... Ziarele n-au scris nici un rind... in sfarqit... RESPONSABILUL (cu aceea;i emolie liturgicd): Tovarlge, asti-seari e seara cea mare... La ora asta, gaizeci de divizii germane s-au pus in miqcare in secret gi vor trece la miezul nop{ii frontierafrancez6... La noapte, optsprezece mai in zorii zilei,laora patru gi treizeci, se va proclama revolulia socialisti mondiali... (nu mai poate respira): Se proclamd revolulia socialisti mondiali? RESPONSABILUL (granitic):la ora patru $i fteizeci dimineafa, drept rispuns provocirii capitaliste... (Apoi, datins, melancolic Si mulfumit) Cine ar fi. crezut asta acum cateva siptimdni?... Germania, Franta, Austro-Ungaria, Anglia, Rusia in plini revolulie proletari? (agitat, instabit): $eful de atelier pretindea ci nici intr-o mie de ani nu va mai fi revolulie socialist6... Da noi?... Noi ce facem?... RISPONSABILUL (solemn ;i uimit): Maiintrebi? De ce sunt eu aici? Mdine la patru gi treizqci, proletariatul rominesc, in acelaqi timp cu muncitorimea din lumea intreagi, va declanqa revolu{ia... Te rog si comunici direc{iei ziarului socialist urmitoarele dispozifii. Vrei si iei un toc? (DicteazdJ,,Deschidefi, dupl ora doulsprezece, plicul galben din caseta de fier, cu numirul L4.367, qi vi conformafi imediat dispozifiunilor de acolo... La opt dimineafa deschidefi un alt plic galben, numerotat Caprinde o proclamafie citre muncitorime, pe care o afiqali qi o tiplrifi gi in gazetfi Oameni de qoc avefi intre muncitorii dumneavoastrl?... (Se miscd I{ESPONSABILUL: Nici o grijd.. Revolu{ia va merge ca Isus pe ape... I)A$CU (nedumerit): Ca Isus pe ape? Tovarige, credefi in minuni? I{ESPONSABILUL (tncurcat): Pufin, nu mult... Nici chiar unei revolufii nu-i strici oleaci de minune...!)a$cu: Credeli cd am si am timp si-mi mai imbrdfigez nevasta gi copilul? I{ESPONSABILUL (induiosar): Copilul? (Pdtruns de ghndut acata, obsedat, emofionat:) Ceea ce mi tulburi pe mine este rolul jucat de data de optsprezece in viafa mea. Sunt ndscut la optsprezece iulie, m-am insurat la optsprezece ianuarie, nevastd-mea era gi ea niscuti la optsprezece martie... I )A$CU (ca in fala unei porli spre alt tdrdm): Revolulie proletari... ITESPONSABILUL: Nu uitafi... ordine clare, energie in execu{ie... Secret pentru surprizi... (Scoate un pkc ahastru Si i-l ddlui DaScu.) Avefi aici fondurile necesare pentru tipdrirea proclamafiei... La revedere... gi fi1i cu grrje... MAine, optsprezece mai 19L4, e ziua ceamare... l)a$cu: La revedere, tovare$e... aveli incredere in noi.... II A$CU (Responsabiluliese.) (se duce Ia usa secretariatului, Mereu tulburat): Tovarige... (Dar; dachide cu cheia. Apa4 intrigafi, Sache Si Toma. de emofie, nu poate vorbi.) SACHE (grdbit): A lisat plicul? 10 Asti-seari? Dat. nu Etiu... N-am noapte, tovarige? poate regasi, cautd sd se convingd parcd): (Tot mai intreabd, nducit) crezut?... (Foarte tulburat,) RESPONSABILUL: Hei, tinere... la roata lumii vor invarti mulli nebuni pini se va opri magindria ei cum trebuie... vor suna cit cerul tobele poftelor... se vor incdleca mereu trisnetele turbdrii... (speriat): Credefi ci nu va reugi revolulia. Si RESPONSABITUL (coplqit, concentrat, tn Soaptd): La noapte... lntocmai... fi solemn): (concentrat, Iuptdnd mult cu el tnsusi, il privege lung nu gtie Cine ar RESPONSABILUL: Da... de miine incepe si se invdrteasci iar scranciobul ruginit al lumii. Milioane de oameni se vor ridica deasupra norilor gi vor fi striv$ apoi de pimant... (addnc tuhurat): Ya fi atdt de greu, tovarige? Cum crede{i, tovarige. Tovarige, la noapte izbucneqte rizboiul imperialist... (inremenit, Se va face nervos.) dumneata? Suntem aci noi, doi dintre maqinigti, qi RESPONSABILUL: Avefi instrucfiuni speciale secrete, comunicate individual, raportate la obiective precise: Pogta, Uzina de gaz gi electrici- dicatului lucritorilor tipografi... RESPONSABILUL (cu (ascultdnd tumultul din el): mai sunt trei linotipiqti... 11

6 (rdsufl6ndbucuros): Uf... m-am speriat cand l-am du+e) AgenfsJ.era jos qi pdndea. vizut... ]ustifchn- (intrfrparcdpefurig,vorbegtepu{incamlncurcat):nuvisup[rafi...nu era nimeni afar6.casi mi anunfe qi am intrat aqa... (Tofi rdmhn incremenifi, se uitd unii h altii... Agentul iri invdrteste mereu pdliri*' se uiti la ei.) (a trecut in spatele agentului gi aratd speriat, ln Soaptd, dar net): Siguranfa... SACHE: Nu face nimic... dar ce wei dumneata? (tncurcat)tag wea si vorbesc cu domnul director... SACHE (nelingtit): Domnul director nu e aici... Vino mai $rziu. (vreasdiasd, dar serdzgdndege):nu pot sij aqtept aci pe domnul director? (care intrase, pricepe situafia): Dar cine egti dumneata qi ce treabd ai cu domnul director? (Praida e un bdrbat voinic, frumos, ca de treizeci Si cinci-patruzeci de ani, cu o barbd pdtratd blondd, ingrijitd. Fire ile un calm episcopal cu gesturi foarte legate, are o autoritate sigurd, fird sd ridice niciodatd tonul. Fumeazd gurii o pipd dreaptdfranfuzeascd') sau cel pusin line necontenit in coftul Sunt un mic ceasornicar de pe domnul Ruscanu si-mi pledeze pe strada Sfinfilor... L-am rugat intr-un proces gi mi-a spus si-l caut la redaclie... (modest, mhngdindu-si parcd mdinile): (care Si-a confirmat impresia cd e vorba de un agent al Siguranfei, foarte blajin):foafte bine... atunci, agteapt6-1. (Cdtre Sache) Ei, ce facem, l-afi gisit pe Lotar? SACHE (cu sfoara in mhnd): Iatd tot ce avem... Nici pomeneali nici de tova- riqul Lotar, nici de tovarigul Vasiliu. : Nu vd supirafi, am intdlnit pe scari un domn... Nu era domnul Kiriac, fostul proprietar al Uzinelor Unite? (Asteaptd interaat rdspunsul.nimeninu Stiece sdrdspundd, schimbdtntre eipriviri care confirmd sentimentul tuturor cd au tn fagd un potisist. Agentul, Joarte lncurcat:) L-am cunoscut mai de mult, aveam ceasorniciria l6ngi magazinele lui. (tltntrerupefulgerdtor): Ascrtltd, domnule, spune limpede afli despre acest domn?... (mereuincurcar): Nimic, intrebam Eu, de la Siguranll?. (Apoi ci suntefi informafi... : Noi te qtiam de mult, acum spune-ne ce wei si Ce nume ai inlelege cd e de prtsos sd Vbd ce vrei si afli despre domnul Kiriac?... AGE_NTUL (foarte firesc): Nimic, am vrut numai si-mi verific pirerea. Cazul lui ne e perfect cunoscut la Siguranfi... E un om foarte cumsecade... dar are o ficneal6... vede numai fitzboaie gi revolufii!... Aci vine de weo $apte ani, dar inainte de Dreptatea Socialdtimp de weo zece-unsprezece ani, se ducea la optsprezece ale fiecirei lunila Torfa. Ldsa gi acolo cate un plic... La Siguranfi avea un cazier p6nd acum weo doi ani,la 2i... Acum rdd toli inspectorii de nebunii lui. (Sigur) Nu va fi niciodati nici rizboi, nici revolufie, din cauza armamentului teribil de azi. Aga spune domnul director general gi tofi inspectorii sunt de aceeagi pirere... Spunea domnul inspector Georgescu, ieri, de pildi:,,dafi-mi trei mitraliere de astea noi de trag gase sirte d. focuri pe minut, gi nu-mi mai e teamd nici de o adunari de zece mii de oameni de pe stradi...ei, ziceadumnealui, altceva era pe wemea revolufiei aceleiafranceze... Atunci, pdni incirca un soldit o pugci cu cremene gi indesa cu vergeaua, ii spirgea lelila capul cu stilla de laplel.. Dj uil,cdnd aud de revolufii gi rizboaie, azi rdd toqi de se pripddesc. Tofi il qtiu pe Kiriac. l' {AIDA: Ei, atunci rad ca nigte proqti... O si vedefi gi rizboaie gi revolufii si vi siturafi, dacd nu peste zece ani, peste cincizeci, atunci cdnd societatea de azivafi coapti pentru rinboigi revolufie... pofi si pleci, dac6 e vorba numai de asta. (hotdrht): Nu vi supirafi, dar eu tot am sdj aqtept pe domnul director. Am de vorbit cu el. A(;ENTUL l'i{aida (privesteincurcat): Dar nu e aici. Vino cu mine. nelinistit): Unde? Vreau si rimdn aci. l'i{aida (energic): Vino cu mine (Iltmpinge) 'I'OMA (Eeriat, dar nu nemullumit): Sdqtii ci tovariqul praida (Sovdie, vizut cum l-a ingfrcat? gi eu aga... (surdde, apoi, bl6nd de tot, cum l-ar tntreba ce figdri fumeazd): (o clipd zdpdcit): tdgdduiascd.) DA$CIJ (incruntat): Afostfoarte supirat ci n-a gisit pe nimeni din redacfie' fdchndu+e cd nu il impugci. Ai SACHE: Ei, gi dumneata, tovarige... Nu se ucid oamenii capuii de giinl... Am auzit qi eu cd inginerul acesta e iute de revolver... Multe si spun ci a mai ficut prin strdinitate, pe acolo. Dar ce anume gi cine e, nu gtie nimeni. dumneatala Siguranfn? 13

7 L-am inchis la expedilie (se tntoarce): wea s6-gi vdre nasul (sfios, dar pini vine directorul.'. Prea pwionat):e adevlrat, tovariqe inginer, olel? (,+r wea parcd sd ci avefi muqchi de pipdie.) Chiar de ofel n-or fi ei, dar nu mi lasl la nevoie... : Floroiu pretinde ci afi sdrit, in Austria, de pe un pod pe acoperieul unui tren in plin mers... Se poate asta? (surhde prietenos): De, se cam poate, cind eqti incollit de (surhzhnd mereu cu simpatie): poli1ie... De aceea, tovarige, trebuie tare... (Il bate pe obraz pe Toma, care si faci gimnastici multi... si fii iae apoi, fericit.) SCENA 3 ACEIA$I,, P EN CIU LESCU si cinci de ani, fala neagrd de senator &teva zile, sprhncenele stufoase): Ce-i, dom- PENCIULESCU (bdrbat de cincizeci-cincizeci roman trdit ln mizerie, nebdrbieit de nule, iar au dispirut derbedeii aceia de redactori? Bine ci afi venit, domnule Penciulescu... De poate aplrea gazeta., Nu e nici un redactor Nu ciutdm... (rdsufldndtn 'ttei zile vi sfhrsit): aci... SACHE: Nu e nici un redactor $i..$i...ne cam cauti de la Siguranti. PENCIULESCTJ (speriat, gata sd plece): De la Siguranfi? Ce mai e 9i asta? (Spre usd.) Am plecat... (copildreste, pdtimas):l-ainchis tovarigul Praida la expedilie. Ne-am sperijt... ci tocmai venise gi responsabilul de la Interna{ionala a doua... PENCIULESCIJ (bucuros, din prag): A venit nebunul de Kiriac?-.. unde e plicul? Repede... (ti aratd neglijent): E PENCIULESCU; Dar ce spunea{i de agent?... Ci de bucuria banilor si uitasem... Ce e cu Siguranfa? in toate. I)A$CU:...E un agent care agteapti pe tovardgul director... L-a inchis tovardgul Praida la expedi1ie... PENCIULESCU azi... (Se cautd mii opt sute de lei.'. Avem asitrei sute de lei. E-unul din imi refin gurati chenzina salariilor. Eu farmecele viefii si ai de-a face cu nebunii. E adevirat ci dintre toti nebunii Pe care i-am vizut ln viafa mea, nici unul nu mi s-a pilrut mai iremediabil dec6t ista. De cdfi ani vine el aqa convins si anunfe I'ENCIULESCU (nelinistit): E gravi... Drept si-fi spun, nu-mi prea place si fiu amestecat in chestiuni de felul acesta... Asculte.,g gazetidintre cele care trdiesc din fonduri suspecte (surhzhnd) - dsta-i titlul nostru in paginile oficiosului - igi atribuie in mod ridicol un merit din faptul ci conducerea - cacofonia e a lor - partidului a chemat intr-alt post de mare importanfi pe distinsul nostru prieten, domnul Nicolae Hariton, fost ministru al ustiliei. ingdmfatn firi motiv, numita foaie, care triieqtedin fonduri suspecte, a dezlinpit o noui campanie impotriva actualului tiftrlar al fustifiei, insinuand cd va veni cu documenie misterioase care existd numai in fantezia acestor domni. ceea ce aceqti pescuitori in api tulbure trebuie si gtie neapirat e ci guvernul este hotdrat si intervie energic, ca s[ taie pe viiior cheful unor indmzi certafi cu morala s6 agite imprudent opinia publici. Se vor lua mdsuri drastice ca_peviitor si piari pofta gi altora de a mai reiurge la asemenea procedee" (Cdtre praida) SACHE: De qapte ani, sdracul... $io si mai vini inci weo gapte de aci incolo, dac-1 mai trii. in ajun de optsprezece ale lunii, e ceasornic. 1A Ai inteles? Misuri drastice! Cu 6qtia nu e deglumit. III{AIDA: Nu... nu... Penciule... exagerezi... Nota nu vine de sus... e scrisi de weun reporterag... 'IiNCIULESCU (cerceteazd atent);bloc doisprezece, la ultimele informa{ii? Astea sunt scrise totdeauna de membrii guvernului sau de allii de la conducerea partidului. Au cipitat febri sus la cap, la conducere. (Se aud pe fereastrd mdsuri SACHE: E ora noui, din \Aduva Veseli.) a inceput spectacolul la parc. (inchidefereastra. Sund telefonul.) l'ltaida: Daci e Lotar, cheami-l imediat la redaclie. ItI NCIULES crj (dupd DrEtateaSociali. noaptea revolufiei? Acum inieleg... E o noti in oficiosul guvernului de in buzunare.) I'RAIDA: Ce notd? pe masd... PENCIULESCIJ (desfacepliculfebrit): Doud Gta catua fimp pe ganduri, apoi igi bate fruntea cu vhrful degetelor si spunelui Praida): ce ascutt neaga ciu (Ironic.) Sigur... capul, apoi'vorbesjela terefon):da... da... continud... $i maine, in fiecare zi.da, domnule, continui in chestia cu Sinegti... Bine... Noud sute de foi?... lq