Actualizare din data 21 august 2020 (2034z5c) ACTE OFICIALE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Actualizare din data 21 august 2020 (2034z5c) ACTE OFICIALE"

Transcriere

1 Actualizare din data 21 august 2020 (2034z5c) ACTE OFICIALE 1. HOTĂRÂRE nr. 8 din 21 august 2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale A u t o r i t a t e a E l e c t o r a l ă P e r m a n e n t ă PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din LEGE nr. 188 din 21 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 3. DECRET nr. 473 din 21 august 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice P r e ş e d i n t e l e R o m â n i e i 4. LEGE nr. 189 din 21 august 2020 pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Naţională a Copilului Prematur din România 5. DECRET nr. 474 din 21 august 2020 privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Naţională a Copilului Prematur din România P r e ş e d i n t e l e R o m â n i e i 6. LEGE nr. 191 din 21 august 2020 pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/ DECRET nr. 476 din 21 august 2020 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006 P r e ş e d i n t e l e R o m â n i e i 8. LEGE nr. 192 din 21 august 2020 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/ DECRET nr. 477 din 21 august 2020 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 P r e ş e d i n t e l e R o m â n i e i 10. LEGE nr. 193 din 21 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 handicap privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu Pagina 1 din 7

2 11. DECRET nr. 478 din 21 august 2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap P r e ş e d i n t e l e R o m â n i e i 12. ORDIN nr din 21 august 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 780/1.432 /2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic M i n i s t e r u l S ă n ă t ă ţ i i 13. ORDIN nr. 126 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020 M i n i s t e r u l A f a c e r i l o r I n t e r n e 14. ORDIN nr. 978 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 780/1.432 /2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanţă, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării de către sportivii profesionişti, sportivii de performanţă şi/sau legitimaţi a activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic M i n i s t e r u l T i n e r e t u l u i ş i S p o r t u l u i 15. HOTĂRÂRE nr. 690 din 19 august 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6" PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 19 august 2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism 17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 Pagina 2 din 7

3 18. HOTĂRÂRE nr. 695 din 19 august 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 "Prima casă" privind aprobarea normelor de implementare a programului 19. HOTĂRÂRE nr. 696 din 19 august 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului 20. RECTIFICARE nr din 10 august 2020 referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr /2020 M i n i s t e r u l S ă n ă t ă ţ i i 21. RECTIFICARE nr. 302 din 10 august 2020 referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 302/2020 P r i m - M i n i s t r u l 22. ORDIN nr. 224 din 6 august 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 23. RECTIFICARE nr. 489 din 25 iunie 2020 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 489/ DECIZIA nr. 219 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Codul penal C u r t e a C o n s t i t u ţ i o n a l ă 1. CPF Tip: Atribuire contract Obiect: Program de finantare Contractant: Municipiul Sibiu Ofertant: Asociatia Fotbal Club Hermannstadt ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE Pagina 3 din 7

4 2. PCON Contractant: Primaria Orasului Ianca 3. PCON Contractant: Comuna Sinesti 4. CCON Tip: Atribuire contract Contractant: Primaria orasului Balan Ofertant: S.C. MATEI CONSTRUCT CONSTRUCTII SPECIALE - S.R.L. 5. PCON Contractant: R.A. Aeroportul International Cluj-Napoca 6. PCON Contractant: Municipiul Brad 7. PCON Contractant: Primaria Comunei Farcasa 8. PAP Pagina 4 din 7

5 Contractant: Primaria Comunei Pojorata 9. PAP Contractant: Primaria Comunei Padureni 10. PAP Contractant: UAT Comuna Tomesti 11. CAP Tip: Atribuire contract Contractant: UAT Comuna Tomesti Ofertant: Hadar Ionut Bogdan Pagina 5 din 7 LEGISLAȚIE EUROPEANĂ 1. R a t a d e s c h i m b a m o n e d e i e u r o a u g u s t Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 18 august Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9759 Nonopoziție la o concentrare notificată [Cazul M.9759 Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant Acquiring business)] (Text cu relevanță pentru SEE) 3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (Text cu relevanță pentru SEE) 4. A v i z u l n r. 4 / Avizul nr. 4/2020 [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) și al articolului 322 alineatul (1) litera (a) din TFUE] referitor la propunerea 2020/0101 (COD) de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU); și la propunerea modificată

6 2018/0196 (COD) de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize 5. A v i z d e d e s c h i d e r e a u n e i p r o c e d u r i a n t i d u m p i n g Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de produse laminate plate din aluminiu originare din Republica Populară Chineză 6. Inițierea procedurii (Cazul M.9660 Google/Fitbit) Inițierea procedurii (Cazul M.9660 Google/Fitbit) (Text cu relevanță pentru SEE) 7. Regulamentul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 Regulamentul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind statisticile europene de întreprindere, de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (Text cu relevanță pentru SEE) 8. Decizia nr. 4/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 Decizia nr. 4/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/2040] 9. Decizia nr. 3/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 Decizia nr. 3/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/2039] 10. Decizia nr. 9/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 Decizia nr. 9/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2019/2045] 11. Decizia nr. 7/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 Decizia nr. 7/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/2043] 12. Decizia nr. 5/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 Decizia nr. 5/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/2041] 13. Decizia nr. 2/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 Decizia nr. 2/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a regulamentului de procedură al Comitetului mixt al SEE [2019/2038] 14. Decizia nr. 6/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 Decizia nr. 6/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2019/2042] 15. Decizia nr. 1/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 Decizia nr. 1/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a regulamentului de procedură al Comitetului mixt al SEE [2019/2037] 16. Decizia nr. 8/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 Decizia nr. 8/2018 a Comitetului mixt al SEE din 9 februarie 2018 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2019/2044] 17. Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt 18. Decizia nr. 24/2005 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2005 Decizia nr. 24/2005 a Comitetului mixt al SEE din 8 februarie 2005 de modificare a regulamentului de procedură al Comitetului mixt al SEE Pagina 6 din 7

7 Pagina 7 din 7