PROGNOZA PREVENTIVA PE TIPURI SITUATII DE URGENTA - pentru trimestru II 2012

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PROGNOZA PREVENTIVA PE TIPURI SITUATII DE URGENTA - pentru trimestru II 2012"

Transcriere

1 PROGNOZA PREVENTIVA PE TIPURI SITUATII DE URGENTA - pntru trimstru II In urma analizi situatiilor d urgnta produs in zona d comptnta a Inspctoratului pntru situatii d urgnta PODUL INALT al judtului Vaslui, compartimntul d Evidnta, Analiza si Prognoz Prvntiv a laborat prznta prognoza prvntiva pntru prioada urmatoar. Pntru intocmira prognozi au fost luat in calcul datl statistic din prioada 9- p fcar situat d urgnta A. INCENDII Conform datlor statistic rfritoar la numarul incndiilor produs in zona d comptnta a Inspctoratului pntru situatii d Urgnta Podul Inalt al judtului Vaslui p ultimii tri ani, dinamica incndiilor s przinta astfl: ianuar fbrua r mart april m ai iun iul augus t mbr octom br nom br dc mbr Md incndii conform dinamicii din rprzntara grafica s constata o scadr a incndiilor produs in zona d comptnta a ISUJ Vaslui incpand cu a doua jumatat a lunii april; - pntru prioada april iun s prognozaza o md d producr in jurul valorii d.78 incndii / luna;

2 A.. INCENDII LA GOSPODARIILE POPULATIEI: Dinamica incndiilor la gospodariil populati s przinta astfl: fbruar mart april mai iun iul august mbr octomb r nomb r dcm br Md dinamica incndiilor la gospodariil populati coincid cu dinamica tuturor incndiilor incndiilor produs in zona d comptnta (rspctiv o scadr incpand cu a doua jumatat a lunii april), rzultand faptul ca dinamica tuturor incndiilor st data in principal d incndiil produs la gospodariil populati. - pntru prioada april iun s prognozaza o md d producr in jurul valorii d 5.89 incndii / luna; Pntru a s puta stabili o concpt prvntiva si principall dirctii d actiun al Inspcti d Prvnir pntru prioada april iun, s va analiza dinamica principallor imprjurari, astfl:. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat xploatarii ncorspunzatoar a instalatiil lctric : ianuar fbruari mart april mai iun iul august m br octombr nombr dcmb r MEDIA

3 - avand in vdr graficul d mai sus s constata ca in prioada april - iun dinamica incndiilor la gospodariil populati datorat modului d xploatar a instalatiilor lctric va inrgistra o scadr in prioada april mai, urmata d o crstr in prioada mai-iun. S constata ca in luna mai s inrgistraza valoara maxima din an la incndiil datorat instalatiilor lctric ( incndii/luna); - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat xploatarii ncorspunzatoar a instalatiilor lctric st d incndii / luna. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat xploatarii ncorspunzatoar a sistmlor d incalzir : fbrua r m art april m ai iun iul august mbr octom br nom br dcm br MEDIA avand in vdr rprzntara grafica d mai sus, s constata ca xploatara ncorspunzatoar a sistmlor d incalzir cunoast o scadr fata d prioada ianuar mart, xistand totusi cazuri izolat in car xploatara ncorspunzatoar a sistmlor d incalzir au gnrat incndii in gospodarii; - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat xploatarii ncorspunzatoar a siatmlor d imcalzir st d aproximativ. incndii / luna. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat xploatarii ncorspunzatoar a cosurilor d fum : 6 5 fbruar mart april mai iun iul august mbr octomb r nomb r dcm br

4 - avand in vdr rprzntara grafica d mai sus, s constata ca xploatara ncorspunzatoar a cosurilor d fum va cunoast o scadr in prioada urmatoar ( panta dscndnta), nconstituind o imprjurar car sa conduca la dinamica ascndnta a incndiilor. - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat xploatarii ncorspunzatoar a cosurilor d fum st d aproximativ, 56 incndii / luna. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat cadrii jarului din sistml d incalzir si a scantlor purtat d vant : fbrua r m art april m ai iun iul august mbr octom br nom br dcm br MEDIA avand in vdr rprzntara grafica d mai sus, s constata ca imprjurara privind- jarul cazut din sistml d incalzir / scanti purtat d vant va cunoast o scadr in prioada urmatoar ( panta dscndnta), nconstituind o imprjurar car sa conduca la dinamica ascndnta a incndiilor. - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat cadrii jarului din sistml d incalzir si a scantlor purtat d vant d aproximativ incndiu / luna; Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat JOCULUI COPIILOR CU FOCUL : ianuar fbruar mart april mai iun iul august mbr octombr nombr dcmbr MEDIA

5 - in luna april s inrgistraza valoara maxima a incndiilor datorat jocul copiilor cu focul raportat la intrgul an (. incndii/luna), urmata apoi d o scadr in prioada urmatoar - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat jocului copiilor cu focul st d. incndii / luna; 6. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat FOCULUI DESCHIS IN SPATII DESCHISE : 6 5 fbruar mart april mai iun iul august m br octomb r nomb r dcm br MEDIA avand in vdr rprzntara grafica d mai sus, s constata ca focul dschis in spatii dschis va cunoast o scadr fata d prioada trimstrului I; - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat focului dschis in spatii dschis st d. incndii / luna; - rprzinta principala imprjurar car conduc la crstra incndiiilor ( in luna april s inrgistraza valoara maxima a numarului d incndii datorata focului dschis in spatii dschis raportat la intrgul an) 7. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat FOCULUI DESCHIS IN SPATII INCHISE : fbruar m art april m ai iun iul august mbr octomb r nomb r dcm br MEDIA

6 - avand in vdr rprzntara grafica d mai sus, s constata ca focul dschis in spatii inchis s constata o oscilat prmannta nxistand un punct maxim intr-o anumita prioada a anului; - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat focului dschis in spatii inchis st d.67 incndii / luna; Avand in vdr mdia incndiilor p luna pntru fcar imprjurar in part, pntru prioada april iun, riscul cl mai ridicat d producr a incndiilor in gospodariil ctatnilor in funct d imprjurar, st: - focului dschis in spatii dschis st d. incndii / luna; - jocului copiilor cu focul st d. incndii / luna; - xploatara ncorspunzatoar a instalatiilor lctric - incndii / luna; - focul dschis in spatii inchis st d.67 incndii / luna; - xploatara ncorspunzatoar a cosurilor d fum -, 56 incndii / luna; - jar cazut din sistml d incalzir si a scantlor purtat d vant incndiu / luna; - xploatara ncorspunzatoar a sistmlor d incalzir -. incndii / luna In funct d imprjuraril avand riscul cl mai ridicat d producr a incndiilor in gospodariil populati pntru trimstrul II, vom idntifica si spatiil cl mai vulnrabil, astfl: -foc dschis in spatii dschis cu urmatoarl dstinatii: Dstinat Incndii / luna ( in trimstrul II ) Dpozit furaj 7.67 Alt dstinatii ( curt, trm viran).67 Adapost animal.67 Acopris. incndii / luna - jocul copiilor cu focul: Dstinat Incndii / luna ( in trimstrul II ) Dpozit furaj. Adapost animal.67 Alt dstinatii ( curt, trn viran). Spatii prparar hrana.67 Acopris. Spatii pntru locuit. - xploatara ncorspunzatoar a instalatiilor lctric: Dstinat Incndii / luna ( in trimstrul II ) Spatii prparar hrana.67 Adapost animal. Acopris.67 Spatii pntru locuit.67 Dpozit furaj. Concluzii privind incndiil la gospodariil populati: - nu sunt rspctat masuril d aparar impotriva incndiilor p timpul xcutatii lucrarilor cu foc dschis cu afctara in spcial a dpozitlor d furaj din gospodariil proprii; - parintii nu supravghaza prmannt copii ( incndiil datoral copiilor au afctat in spcial anxl gospodari dpozitl d furaj si adaposturil d animal); - sunt xploatat ncorspunzator instalatiil lctric din spatiil pntru prparara hrani ( bucatarii d vara) si adaposturil d animal;

7 Dirctii d actiun: Pntru printampinara crstrii numarului d incndii si mntinra probabilitatii d producr a acstora in limit admisibil, s vor lua o sr d masuri, astfl: - continuara campaniilor d informar prvntiva a populati privind xcutara lucrarilor cu foc dschis in gospodariil proprii, supravghra prmannta a minorilor, xploatara instalatiilor lctric - constntizara populati (mai als in mdiul rural) privind riscuril la car s xpun p timpul xcutarii lucrarilor d ardr a rsturilor vgtal; - xcutara actiunilor d informar prvntivă a populaţi odata cu fctuara controlallor in comunl planificat; - vrificara p timpul controallor la gospodariil ctatnsti a modului d xploatar a instalatiilor lctric; MASURI PREVENTIVE: Focul dschis in spatiu dschis aprins voluntar in scopul ignizarii rsturilor vgtal din gospodariil ctatnilor constitu una din imprjuraril cl mai ds intalnit in prioada analizata. Elmntl car favorizaza aparitia incndiilor au fost - lasara nsupravghata si scapara d sub control al acstuia; - riscul d propagar st sporit si d particull incandscnt purtat d vant ( vantul rprzinta factorul sntial in dzvoltara incndiilor) - lmntul favorizant in propagara incndiului o rprzinta prznta matriallor combustibil in apropr- nrspctara distantlor d siguranta pntru fctuara lucrarilor cu foc dschis; - aparitia fnomnului d propagar prin radiat cand tmpratura flacarilor st dstul d ridicata ; Ardra vgtaţi uscat şi a rsturilor vgtal s xcută cu rspctara următoarlor prvdri gnral: condiţii mtorologic fără vant; colctara în grămzi a vgtaţi uscat şi a rsturilor vgtal în cantităţi încât ardra să poată fi controlată; xcutara ardrii în zon car să nu prmită propagara focului la alt obctiv din gospodariil proprii: dpozit furaj, grajduri, ori alt bunuri matrial combustibil; curăţara d vgtaţ a suprafţi din jurul fcări grămzi p o distanţă d 5 m; dsfăşurara ardrii numai p timp d zi; asigurara mijloaclor şi matriallor pntru stingra vntuallor incndii- rzrva d apa, lopata tc supravghra prmanntă a ardrii; stingra totală a focului înaint d părăsira locului ardrii; intrzicra acopririi cu pământ a focarlor. jocul copiilor cu focul: supravghra prmannta a copiilor privind activitatil dsfasurar atat in casa cat si in xtriorul locuinti ( acsta au tndinta d a s ascund d parinti in locuri cu risc ridicat d incndiu dpozit d furaj); intrzicra acstului acstora la sursl d aprindr ( chibrituri, bricht, lumanari tc); nu lasati copii sa supravghz locuril und s fctuza lucraril d ignizar a trnurilor ( au tndinta d a lua rsturil aprins si d a s juca cu l); intnsificara actiunilor ducativ si d catr parinti cu copii pntru a nu folosi chibrituril ca mijloc d joaca si pntru a fi dprinsi cu folosira corcta a aragazului si altor aparat casnic; Exploatara ncorspunzatoar a instalatiilor lctric Instalatiil lctric actionaza ca surs d aprindr in urmatoarl cazuri: - folosira instalatilor lctric si a consumatorilor in star dfcta, uzata sau improvizata; - folosira aparatlor lctric fara izolara fata d matrialal combustibil; - lasara nsupravghata sau aparatlor lctric sau - suprasolicitara instalatiilor lctric pst sarcina maxima admisa; - inlocuira lmntlor d protct cu altl supradimnsionat ( lita in loc d fuzinil la sigurantl tablourilor lctric); Rcomandari prvntiv pntru vitara incndiilor avand surs d aprindr d natura lctrica

8 xcutara lucrarilor d montar, intrtinr si rparatii a oricaror lmnt componnt al instalati lctric trbu fctuata d catr prsonal calificat /autorizat; rmdra imdiata a oricari dfctiuni constatat; aparatl si chipamntl lctric cu dfctiuni trbu dconctat imdiat d la rta; asigurara corctitudinii algrii si slctivitatii lmntlor d protct: vitara sigurantlor supradimnsionat, ncalibrat tc.; imbinara conductorilor lctrici trbu sa s faca prin clm d lgatura, lipir sau sudar, dupa car locuril d imbinar s izolaza corspunzator; vrificara prmannta a contactlor, intrrupatoarlor, prizlor, dozlor; inlaturara clor dfct sau incomplt; vitara supraincalzirii instalatiilor lctric prin conctara d consumatori pst putra proctata x. motoar, aparat d sudura tc; intrzicra montarii cablurilor, tablourilor lctric dirct p lmnt d construct din matrial combustibil ( sau amplasara mtriallor combustibil in apropra tablourilor lctic); prvdra d carcas d protct (tansat corspunzator si mntinut inchis) pntru tablouril lctric d distribut, rl, contactoar; intrzicra agatarii d intrrupatoar, conductoar, lampi a hainlor si difritlor obct; mntinra curata a instalatiilor lctric (tablouri d distribut, motoar s.a.) prin inlaturara priodica a prafului, scamlor, corpurilor strain tc. c pot duc la conturnari d izolatii si ultrior la scurtcircuit; fcar proprtar sa fctuz o inspct priodica a instalatiilor lctric in car sa urmarasca urmatoarl aspct: - tabloul d distribut (sigurant ncalibrat, conductori libri, mai multi conductori intr-o borna tc.); - conductori (imbinari incorct, izolat dtriorata, fixar impropr in doz, dimnsionar incorcta, fixar ncorpunzatoar p prti cu s.a., solicitari mcanic indoiri, striviri tc.); - priz (sigurant ncorspunzatoar, mai multi consumatori dcat ci proctati, contact slabit, conductori lgati slabit, conductori lgati grsit); - aparat d comutar (lgar incorcta conductori, contact imprfct, fixar incorcta, supraincalziri); - corpuri d iluminat (cordoan d alimntar cu dfctiuni, suspndar d cordoan d alimntar, amplasar langa matrial combustibil, ps cu smn d imbatranir a izolati); - alt aparat (cablu d alimntar dtriorat, supraincalziri, dpunri d praf, scam tc.); - aparat lctric d incalzit (amplasara incorcta, cordoan d alimntar, priz, conxiuni dfct tc.) B. INCENDII DE VEGETATIE SI ALTELE fbruar mart april mai iun iul august mbr octomb r nomb r dcm br Md

9 - din rprzntara grafica d mai sus s constata o scadr a numarului d incndii d vgtat in luna mai dupa car dnamica st din nou in crtr; - avand in vdr datl statistic din anii prcdnti mdia numarului d incndii d vgtat pntru trimstrul II st d aproximativ: 7 incndii/ luna In conformitat cu prvdril OMAI 65/8 pntru aprobara Dispozitiilor gnral d aparar impotriva incndiilor p timpul utilizarii fucului dschis la ardra d miristi, vgtat uscata si rsturi vgtal, trbu rspctat urmatoarl masuri gnral: - primarii sunt obligati sa aduca la cunostinta ctatnilor prvdril gnral spcific car trbu sa f rspctat cand s xcuta ardra d vgtat uscata si rsturi vgtal; - in prioadl d canicula si scta prlungita ardra vgtati uscat si a rsturilor vgtal st intrzisa; - obtinra prmisului d lucru cu focul ( fac xcpt lucraril d ignizar din gospodariil populati ) d la primaria comuni; Ardra vgtaţi uscat şi a rsturilor vgtal s xcută cu rspctara următoarlor prvdri gnral: condiţii mtorologic fără vânt; colctara în grămzi a vgtaţi uscat şi a rsturilor vgtal în cantităţi încât ardra să poată fi controlată; xcutara ardrii în zon car să nu prmită propagara focului la fondul forstr/construcţii şi să nu afctz rţll lctric, d comunicaţii, conductl d transport gaz natural, ori alt bunuri matrial combustibil; curăţara d vgtaţ a suprafţi din jurul fcări grămzi p o distanţă d 5 m; dsfăşurara ardrii numai p timp d zi; asigurara mijloaclor şi matriallor pntru stingra vntuallor incndii; supravghra prmanntă a ardrii; stingra totală a focului înaint d părăsira locului ardrii; intrzicra acopririi cu pământ a focarlor. Dirctii d actiun pntru rducra mumarului d incndii la vgtatia uscata: - angrnara srviciilor voluntar pntru situatii d urgnta in scopul informarii populati cu privir la conditiil prvazut d lg pntru ardra vgtati uscat; - constntizara populati privind riscuril gnrat d incndra vgtati uscat d p trnuril agricol la masuril car s impun in scopul prvniriiacstora, prcum si a sanctiunilor car s aplica in cazul incalcarii prvdrilor lgal; - instruira prsonalului car incadraza componnta prvntiva a srviciilor voluntar pntru situatii d urgnta pntru xcutara d controal d prvnir; - xcutara d catr inspctia d prvnir d controal comun cu comisariatul tritorial al Garzii National d Mdiu; C. MISIUNI DE ASANARE A TERENURILOR ianuar fbruar mart april mai iun iul august mbr octombr nombr dcmbr Md

10 - din rprzntara grafica d mai sus s constata o scadr a numarului d intrvntii pirothnic incpand cu luna april. Acst fapt s datoraza in spcial trminarii araturilor d primavara. - S vor mai dscopri lmntl d munit in prioada urmatoar cu ocazia xcutarii lucrarilor d constructii ( sapaturi fundatii), xcutar lucrari d alimntar cu apa, sau chiar prin spălara naturală a unor trnuri. - mdia numarului d intrvntii pirothnic pntru prioada april iun va fi in jurul valorii d 7 intrvntii / luna; Pntru a limina sau a rduc riscul p car îl rprzintă muniţiil rămas nxplodat s intrzic: - atingra muniţiilor cu mâna sau cu alt obct ; - ridicara, transportul şi introducra muniţiilor în difrit încăpri sau locuinţ; - comrcializara acstora prin agnţii d colctar a dşurilor froas şi nfroas ; - lovira sau mişcara muniţiilor găsit în pământ sau la suprafaţă ; - introducra muniţiilor în foc; - topira lmntlor mtalic d muniţii; - tăra muniţiilor cu frăstrăul, scul lctric sau prin sudură; - folosira muniţiilor pntru improvizara difritlor unlt ; - utilizara pulbrilor şi xplozivilor provnit din muniţii în scopuri artizanal; - dmontara d la muniţii a focoaslor sau a altor lmnt componnt ; - folosira pntru joacă, d cătr copii, a unor muniţii, cum sunt: grnadl, proctill şi focoasl sau alt lmnt al acstora. Daca luati la cunostintã dspr xistnta lor, anuntati imdiat organul d polit prin numarul unic d urgnta, scurizati zona si astptati la fata locului sosira chiplor spcializat. Intocmit Compartimntul Evidnt, Analiza si Prognoza Prvntiva