PROGNOZA PREVENTIVA PE TIPURI SITUATII DE URGENTA - pentru trimestru II 2012

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PROGNOZA PREVENTIVA PE TIPURI SITUATII DE URGENTA - pentru trimestru II 2012"

Transcriere

1 PROGNOZA PREVENTIVA PE TIPURI SITUATII DE URGENTA - pntru trimstru II In urma analizi situatiilor d urgnta produs in zona d comptnta a Inspctoratului pntru situatii d urgnta PODUL INALT al judtului Vaslui, compartimntul d Evidnta, Analiza si Prognoz Prvntiv a laborat prznta prognoza prvntiva pntru prioada urmatoar. Pntru intocmira prognozi au fost luat in calcul datl statistic din prioada 9- p fcar situat d urgnta A. INCENDII Conform datlor statistic rfritoar la numarul incndiilor produs in zona d comptnta a Inspctoratului pntru situatii d Urgnta Podul Inalt al judtului Vaslui p ultimii tri ani, dinamica incndiilor s przinta astfl: ianuar fbrua r mart april m ai iun iul augus t mbr octom br nom br dc mbr Md incndii conform dinamicii din rprzntara grafica s constata o scadr a incndiilor produs in zona d comptnta a ISUJ Vaslui incpand cu a doua jumatat a lunii april; - pntru prioada april iun s prognozaza o md d producr in jurul valorii d.78 incndii / luna;

2 A.. INCENDII LA GOSPODARIILE POPULATIEI: Dinamica incndiilor la gospodariil populati s przinta astfl: fbruar mart april mai iun iul august mbr octomb r nomb r dcm br Md dinamica incndiilor la gospodariil populati coincid cu dinamica tuturor incndiilor incndiilor produs in zona d comptnta (rspctiv o scadr incpand cu a doua jumatat a lunii april), rzultand faptul ca dinamica tuturor incndiilor st data in principal d incndiil produs la gospodariil populati. - pntru prioada april iun s prognozaza o md d producr in jurul valorii d 5.89 incndii / luna; Pntru a s puta stabili o concpt prvntiva si principall dirctii d actiun al Inspcti d Prvnir pntru prioada april iun, s va analiza dinamica principallor imprjurari, astfl:. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat xploatarii ncorspunzatoar a instalatiil lctric : ianuar fbruari mart april mai iun iul august m br octombr nombr dcmb r MEDIA

3 - avand in vdr graficul d mai sus s constata ca in prioada april - iun dinamica incndiilor la gospodariil populati datorat modului d xploatar a instalatiilor lctric va inrgistra o scadr in prioada april mai, urmata d o crstr in prioada mai-iun. S constata ca in luna mai s inrgistraza valoara maxima din an la incndiil datorat instalatiilor lctric ( incndii/luna); - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat xploatarii ncorspunzatoar a instalatiilor lctric st d incndii / luna. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat xploatarii ncorspunzatoar a sistmlor d incalzir : fbrua r m art april m ai iun iul august mbr octom br nom br dcm br MEDIA avand in vdr rprzntara grafica d mai sus, s constata ca xploatara ncorspunzatoar a sistmlor d incalzir cunoast o scadr fata d prioada ianuar mart, xistand totusi cazuri izolat in car xploatara ncorspunzatoar a sistmlor d incalzir au gnrat incndii in gospodarii; - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat xploatarii ncorspunzatoar a siatmlor d imcalzir st d aproximativ. incndii / luna. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat xploatarii ncorspunzatoar a cosurilor d fum : 6 5 fbruar mart april mai iun iul august mbr octomb r nomb r dcm br

4 - avand in vdr rprzntara grafica d mai sus, s constata ca xploatara ncorspunzatoar a cosurilor d fum va cunoast o scadr in prioada urmatoar ( panta dscndnta), nconstituind o imprjurar car sa conduca la dinamica ascndnta a incndiilor. - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat xploatarii ncorspunzatoar a cosurilor d fum st d aproximativ, 56 incndii / luna. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat cadrii jarului din sistml d incalzir si a scantlor purtat d vant : fbrua r m art april m ai iun iul august mbr octom br nom br dcm br MEDIA avand in vdr rprzntara grafica d mai sus, s constata ca imprjurara privind- jarul cazut din sistml d incalzir / scanti purtat d vant va cunoast o scadr in prioada urmatoar ( panta dscndnta), nconstituind o imprjurar car sa conduca la dinamica ascndnta a incndiilor. - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat cadrii jarului din sistml d incalzir si a scantlor purtat d vant d aproximativ incndiu / luna; Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat JOCULUI COPIILOR CU FOCUL : ianuar fbruar mart april mai iun iul august mbr octombr nombr dcmbr MEDIA

5 - in luna april s inrgistraza valoara maxima a incndiilor datorat jocul copiilor cu focul raportat la intrgul an (. incndii/luna), urmata apoi d o scadr in prioada urmatoar - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat jocului copiilor cu focul st d. incndii / luna; 6. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat FOCULUI DESCHIS IN SPATII DESCHISE : 6 5 fbruar mart april mai iun iul august m br octomb r nomb r dcm br MEDIA avand in vdr rprzntara grafica d mai sus, s constata ca focul dschis in spatii dschis va cunoast o scadr fata d prioada trimstrului I; - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat focului dschis in spatii dschis st d. incndii / luna; - rprzinta principala imprjurar car conduc la crstra incndiiilor ( in luna april s inrgistraza valoara maxima a numarului d incndii datorata focului dschis in spatii dschis raportat la intrgul an) 7. Dinamica incndiilor in gospodariil populati datorat FOCULUI DESCHIS IN SPATII INCHISE : fbruar m art april m ai iun iul august mbr octomb r nomb r dcm br MEDIA

6 - avand in vdr rprzntara grafica d mai sus, s constata ca focul dschis in spatii inchis s constata o oscilat prmannta nxistand un punct maxim intr-o anumita prioada a anului; - mdia incndiilor p luna pntru prioada april iun datorat focului dschis in spatii inchis st d.67 incndii / luna; Avand in vdr mdia incndiilor p luna pntru fcar imprjurar in part, pntru prioada april iun, riscul cl mai ridicat d producr a incndiilor in gospodariil ctatnilor in funct d imprjurar, st: - focului dschis in spatii dschis st d. incndii / luna; - jocului copiilor cu focul st d. incndii / luna; - xploatara ncorspunzatoar a instalatiilor lctric - incndii / luna; - focul dschis in spatii inchis st d.67 incndii / luna; - xploatara ncorspunzatoar a cosurilor d fum -, 56 incndii / luna; - jar cazut din sistml d incalzir si a scantlor purtat d vant incndiu / luna; - xploatara ncorspunzatoar a sistmlor d incalzir -. incndii / luna In funct d imprjuraril avand riscul cl mai ridicat d producr a incndiilor in gospodariil populati pntru trimstrul II, vom idntifica si spatiil cl mai vulnrabil, astfl: -foc dschis in spatii dschis cu urmatoarl dstinatii: Dstinat Incndii / luna ( in trimstrul II ) Dpozit furaj 7.67 Alt dstinatii ( curt, trm viran).67 Adapost animal.67 Acopris. incndii / luna - jocul copiilor cu focul: Dstinat Incndii / luna ( in trimstrul II ) Dpozit furaj. Adapost animal.67 Alt dstinatii ( curt, trn viran). Spatii prparar hrana.67 Acopris. Spatii pntru locuit. - xploatara ncorspunzatoar a instalatiilor lctric: Dstinat Incndii / luna ( in trimstrul II ) Spatii prparar hrana.67 Adapost animal. Acopris.67 Spatii pntru locuit.67 Dpozit furaj. Concluzii privind incndiil la gospodariil populati: - nu sunt rspctat masuril d aparar impotriva incndiilor p timpul xcutatii lucrarilor cu foc dschis cu afctara in spcial a dpozitlor d furaj din gospodariil proprii; - parintii nu supravghaza prmannt copii ( incndiil datoral copiilor au afctat in spcial anxl gospodari dpozitl d furaj si adaposturil d animal); - sunt xploatat ncorspunzator instalatiil lctric din spatiil pntru prparara hrani ( bucatarii d vara) si adaposturil d animal;

7 Dirctii d actiun: Pntru printampinara crstrii numarului d incndii si mntinra probabilitatii d producr a acstora in limit admisibil, s vor lua o sr d masuri, astfl: - continuara campaniilor d informar prvntiva a populati privind xcutara lucrarilor cu foc dschis in gospodariil proprii, supravghra prmannta a minorilor, xploatara instalatiilor lctric - constntizara populati (mai als in mdiul rural) privind riscuril la car s xpun p timpul xcutarii lucrarilor d ardr a rsturilor vgtal; - xcutara actiunilor d informar prvntivă a populaţi odata cu fctuara controlallor in comunl planificat; - vrificara p timpul controallor la gospodariil ctatnsti a modului d xploatar a instalatiilor lctric; MASURI PREVENTIVE: Focul dschis in spatiu dschis aprins voluntar in scopul ignizarii rsturilor vgtal din gospodariil ctatnilor constitu una din imprjuraril cl mai ds intalnit in prioada analizata. Elmntl car favorizaza aparitia incndiilor au fost - lasara nsupravghata si scapara d sub control al acstuia; - riscul d propagar st sporit si d particull incandscnt purtat d vant ( vantul rprzinta factorul sntial in dzvoltara incndiilor) - lmntul favorizant in propagara incndiului o rprzinta prznta matriallor combustibil in apropr- nrspctara distantlor d siguranta pntru fctuara lucrarilor cu foc dschis; - aparitia fnomnului d propagar prin radiat cand tmpratura flacarilor st dstul d ridicata ; Ardra vgtaţi uscat şi a rsturilor vgtal s xcută cu rspctara următoarlor prvdri gnral: condiţii mtorologic fără vant; colctara în grămzi a vgtaţi uscat şi a rsturilor vgtal în cantităţi încât ardra să poată fi controlată; xcutara ardrii în zon car să nu prmită propagara focului la alt obctiv din gospodariil proprii: dpozit furaj, grajduri, ori alt bunuri matrial combustibil; curăţara d vgtaţ a suprafţi din jurul fcări grămzi p o distanţă d 5 m; dsfăşurara ardrii numai p timp d zi; asigurara mijloaclor şi matriallor pntru stingra vntuallor incndii- rzrva d apa, lopata tc supravghra prmanntă a ardrii; stingra totală a focului înaint d părăsira locului ardrii; intrzicra acopririi cu pământ a focarlor. jocul copiilor cu focul: supravghra prmannta a copiilor privind activitatil dsfasurar atat in casa cat si in xtriorul locuinti ( acsta au tndinta d a s ascund d parinti in locuri cu risc ridicat d incndiu dpozit d furaj); intrzicra acstului acstora la sursl d aprindr ( chibrituri, bricht, lumanari tc); nu lasati copii sa supravghz locuril und s fctuza lucraril d ignizar a trnurilor ( au tndinta d a lua rsturil aprins si d a s juca cu l); intnsificara actiunilor ducativ si d catr parinti cu copii pntru a nu folosi chibrituril ca mijloc d joaca si pntru a fi dprinsi cu folosira corcta a aragazului si altor aparat casnic; Exploatara ncorspunzatoar a instalatiilor lctric Instalatiil lctric actionaza ca surs d aprindr in urmatoarl cazuri: - folosira instalatilor lctric si a consumatorilor in star dfcta, uzata sau improvizata; - folosira aparatlor lctric fara izolara fata d matrialal combustibil; - lasara nsupravghata sau aparatlor lctric sau - suprasolicitara instalatiilor lctric pst sarcina maxima admisa; - inlocuira lmntlor d protct cu altl supradimnsionat ( lita in loc d fuzinil la sigurantl tablourilor lctric); Rcomandari prvntiv pntru vitara incndiilor avand surs d aprindr d natura lctrica

8 xcutara lucrarilor d montar, intrtinr si rparatii a oricaror lmnt componnt al instalati lctric trbu fctuata d catr prsonal calificat /autorizat; rmdra imdiata a oricari dfctiuni constatat; aparatl si chipamntl lctric cu dfctiuni trbu dconctat imdiat d la rta; asigurara corctitudinii algrii si slctivitatii lmntlor d protct: vitara sigurantlor supradimnsionat, ncalibrat tc.; imbinara conductorilor lctrici trbu sa s faca prin clm d lgatura, lipir sau sudar, dupa car locuril d imbinar s izolaza corspunzator; vrificara prmannta a contactlor, intrrupatoarlor, prizlor, dozlor; inlaturara clor dfct sau incomplt; vitara supraincalzirii instalatiilor lctric prin conctara d consumatori pst putra proctata x. motoar, aparat d sudura tc; intrzicra montarii cablurilor, tablourilor lctric dirct p lmnt d construct din matrial combustibil ( sau amplasara mtriallor combustibil in apropra tablourilor lctic); prvdra d carcas d protct (tansat corspunzator si mntinut inchis) pntru tablouril lctric d distribut, rl, contactoar; intrzicra agatarii d intrrupatoar, conductoar, lampi a hainlor si difritlor obct; mntinra curata a instalatiilor lctric (tablouri d distribut, motoar s.a.) prin inlaturara priodica a prafului, scamlor, corpurilor strain tc. c pot duc la conturnari d izolatii si ultrior la scurtcircuit; fcar proprtar sa fctuz o inspct priodica a instalatiilor lctric in car sa urmarasca urmatoarl aspct: - tabloul d distribut (sigurant ncalibrat, conductori libri, mai multi conductori intr-o borna tc.); - conductori (imbinari incorct, izolat dtriorata, fixar impropr in doz, dimnsionar incorcta, fixar ncorpunzatoar p prti cu s.a., solicitari mcanic indoiri, striviri tc.); - priz (sigurant ncorspunzatoar, mai multi consumatori dcat ci proctati, contact slabit, conductori lgati slabit, conductori lgati grsit); - aparat d comutar (lgar incorcta conductori, contact imprfct, fixar incorcta, supraincalziri); - corpuri d iluminat (cordoan d alimntar cu dfctiuni, suspndar d cordoan d alimntar, amplasar langa matrial combustibil, ps cu smn d imbatranir a izolati); - alt aparat (cablu d alimntar dtriorat, supraincalziri, dpunri d praf, scam tc.); - aparat lctric d incalzit (amplasara incorcta, cordoan d alimntar, priz, conxiuni dfct tc.) B. INCENDII DE VEGETATIE SI ALTELE fbruar mart april mai iun iul august mbr octomb r nomb r dcm br Md

9 - din rprzntara grafica d mai sus s constata o scadr a numarului d incndii d vgtat in luna mai dupa car dnamica st din nou in crtr; - avand in vdr datl statistic din anii prcdnti mdia numarului d incndii d vgtat pntru trimstrul II st d aproximativ: 7 incndii/ luna In conformitat cu prvdril OMAI 65/8 pntru aprobara Dispozitiilor gnral d aparar impotriva incndiilor p timpul utilizarii fucului dschis la ardra d miristi, vgtat uscata si rsturi vgtal, trbu rspctat urmatoarl masuri gnral: - primarii sunt obligati sa aduca la cunostinta ctatnilor prvdril gnral spcific car trbu sa f rspctat cand s xcuta ardra d vgtat uscata si rsturi vgtal; - in prioadl d canicula si scta prlungita ardra vgtati uscat si a rsturilor vgtal st intrzisa; - obtinra prmisului d lucru cu focul ( fac xcpt lucraril d ignizar din gospodariil populati ) d la primaria comuni; Ardra vgtaţi uscat şi a rsturilor vgtal s xcută cu rspctara următoarlor prvdri gnral: condiţii mtorologic fără vânt; colctara în grămzi a vgtaţi uscat şi a rsturilor vgtal în cantităţi încât ardra să poată fi controlată; xcutara ardrii în zon car să nu prmită propagara focului la fondul forstr/construcţii şi să nu afctz rţll lctric, d comunicaţii, conductl d transport gaz natural, ori alt bunuri matrial combustibil; curăţara d vgtaţ a suprafţi din jurul fcări grămzi p o distanţă d 5 m; dsfăşurara ardrii numai p timp d zi; asigurara mijloaclor şi matriallor pntru stingra vntuallor incndii; supravghra prmanntă a ardrii; stingra totală a focului înaint d părăsira locului ardrii; intrzicra acopririi cu pământ a focarlor. Dirctii d actiun pntru rducra mumarului d incndii la vgtatia uscata: - angrnara srviciilor voluntar pntru situatii d urgnta in scopul informarii populati cu privir la conditiil prvazut d lg pntru ardra vgtati uscat; - constntizara populati privind riscuril gnrat d incndra vgtati uscat d p trnuril agricol la masuril car s impun in scopul prvniriiacstora, prcum si a sanctiunilor car s aplica in cazul incalcarii prvdrilor lgal; - instruira prsonalului car incadraza componnta prvntiva a srviciilor voluntar pntru situatii d urgnta pntru xcutara d controal d prvnir; - xcutara d catr inspctia d prvnir d controal comun cu comisariatul tritorial al Garzii National d Mdiu; C. MISIUNI DE ASANARE A TERENURILOR ianuar fbruar mart april mai iun iul august mbr octombr nombr dcmbr Md

10 - din rprzntara grafica d mai sus s constata o scadr a numarului d intrvntii pirothnic incpand cu luna april. Acst fapt s datoraza in spcial trminarii araturilor d primavara. - S vor mai dscopri lmntl d munit in prioada urmatoar cu ocazia xcutarii lucrarilor d constructii ( sapaturi fundatii), xcutar lucrari d alimntar cu apa, sau chiar prin spălara naturală a unor trnuri. - mdia numarului d intrvntii pirothnic pntru prioada april iun va fi in jurul valorii d 7 intrvntii / luna; Pntru a limina sau a rduc riscul p car îl rprzintă muniţiil rămas nxplodat s intrzic: - atingra muniţiilor cu mâna sau cu alt obct ; - ridicara, transportul şi introducra muniţiilor în difrit încăpri sau locuinţ; - comrcializara acstora prin agnţii d colctar a dşurilor froas şi nfroas ; - lovira sau mişcara muniţiilor găsit în pământ sau la suprafaţă ; - introducra muniţiilor în foc; - topira lmntlor mtalic d muniţii; - tăra muniţiilor cu frăstrăul, scul lctric sau prin sudură; - folosira muniţiilor pntru improvizara difritlor unlt ; - utilizara pulbrilor şi xplozivilor provnit din muniţii în scopuri artizanal; - dmontara d la muniţii a focoaslor sau a altor lmnt componnt ; - folosira pntru joacă, d cătr copii, a unor muniţii, cum sunt: grnadl, proctill şi focoasl sau alt lmnt al acstora. Daca luati la cunostintã dspr xistnta lor, anuntati imdiat organul d polit prin numarul unic d urgnta, scurizati zona si astptati la fata locului sosira chiplor spcializat. Intocmit Compartimntul Evidnt, Analiza si Prognoza Prvntiva

DRAFT AUTORIZAȚIE DE MEDIU Titularul activității: SC COBASCHI SRL Adresa: municipiul Botoșani, str. Cărămidari nr. 2B, judeţul Botoşani Punct de lucru

DRAFT AUTORIZAȚIE DE MEDIU Titularul activității: SC COBASCHI SRL Adresa: municipiul Botoșani, str. Cărămidari nr. 2B, judeţul Botoşani Punct de lucru DRAFT AUTORIZAȚIE DE MEDIU Titularul activității: SC COBASCHI SRL Adrsa: municipiul Botoșani, str. Cărămidari nr. 2B, judţul Botoşani Punct d lucru: ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO Locația activității: sat Răchiți,

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL HELEGIU HOTARARE privind aprobara la plata a sumi d 3 043 li rprzntand contravaloara chltuili transport prsonal didactic pntru luna IUNIE 2014 Consiliul local Hlgiu,

Mai mult

ou_14_10_03_n_96

ou_14_10_03_n_96 Guvrnul Românii Imprimar Ordonanţă d urgnţă nr. 96 din 14/10/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Parta I nr. 750 din 27/10/2003 Intrar in vigoar: 01/02/2004 privind protcţia matrnităţii la locuril d muncă

Mai mult

Analiza incendiilor pe primele sapte luni ale anului

Analiza incendiilor pe primele sapte luni ale anului PROGNOZA PREVENTIVĂ PRIVIND INCENDIILE LUNA FEBRUARIE 2016 PROGNOZA PREVENTIVĂ PRIVIND INCENDIILE ÎN LUNA FEBRUARIE 2016 În urma analizei incendiilor produse în zona de competenţă a Inspectoratului pentru

Mai mult

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. BISTRIŢA AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD Bistriţa, CENTRU OPERAŢIONAL Exemplar nr. APROB INSPECTO

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. BISTRIŢA AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD Bistriţa, CENTRU OPERAŢIONAL Exemplar nr. APROB INSPECTO INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. BISTRIŢA AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD Bistriţa, 1..2 CENTRU OPERAŢIONAL Exemplar nr. APROB INSPECTOR ŞEF Locotenent colonel Dr.ing.Florea Constantin S T U D

Mai mult

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş Compartiment Control RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE privind activitate de control a furnizorilor pe anul 2017 Comp

Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş Compartiment Control RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE privind activitate de control a furnizorilor pe anul 2017 Comp Casa d Asigurări d Sănătat Maramurş Compartimnt Control RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE privind activitat d control a furnizorilor p anul 2017 Compartimntul Control al Casi d Asigurări d Sănătat Maramurș st

Mai mult

1 DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ RAPORT DE ACTIVITATE 2014 DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ RAPORT DE ACTIVITATE Execuţia bugetară D

1 DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ RAPORT DE ACTIVITATE 2014 DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ RAPORT DE ACTIVITATE Execuţia bugetară D 1 DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ RAPORT DE ACTIVITATE 2014 1. Excuţia bugtară 2014 2. Dirctia Spatii d Invatamant; 3. Dirctia Camin-Cantin 4. Dpartamntul d Crctar si Transfr Thnologic; 5. Dirctia Juridica

Mai mult

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Ex.nr. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. din INSPECŢIA DE PREVENIRE A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă privind activităţile de prevenire şi intervenţiile

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A N A L I Z A S T A T I S T I

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A N A L I Z A S T A T I S T I DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă privind acţiunile de prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă pentru

Mai mult

SI - laborator1

SI - laborator1 LABORATOR NR.1 Algoritmi d criptar clasici În cadrul lucrărilor d laborator s przintă câtva mtod d criptar folosit înainta ri calculatoarlor, numit thnici d criptar clasic. Studiul acstor thnici vor ajuta

Mai mult

Olimpiada de Fizică Etapa pe judeţ 14 februarie 2015 Barem XI Pagina 1 din 10 Problema 1 Parţial Punctaj a) 10p M m g ky 0,5p Desprinderea corpului de

Olimpiada de Fizică Etapa pe judeţ 14 februarie 2015 Barem XI Pagina 1 din 10 Problema 1 Parţial Punctaj a) 10p M m g ky 0,5p Desprinderea corpului de Olipiada d Fizică Etapa p judţ 4 fbruari 5 Bar XI Pagina din Probla Parţial Punctaj a) p M g ky Dsprindra corpului d asă ar loc în ontul în car forţa d intracţiun dintr platan şi corp st nulă a N g a g

Mai mult

E_c_matematica_M_mate-info_2017_var_02_LRO

E_c_matematica_M_mate-info_2017_var_02_LRO Matmatică M_mat-info Toat subictl sunt obligatorii. S acordă punct din oficiu. Timpul d lucru fctiv st d or. 5p. S considră numărul compl z + i. Arătați că z z zz 9 5p. Dtrminați numărul ral m, știind

Mai mult

INDRUMAR pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la gospodării cetăţeneşti INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

INDRUMAR pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la gospodării cetăţeneşti INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI INDRUMAR pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la gospodării cetăţeneşti INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI -2004- CUPRINS: INTRODUCERE STATISTICA INCENDIILOR PREVENIREA INCENDIILOR

Mai mult

Plan operational DMM 2014

Plan operational DMM 2014 Str. Univrsităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oraa, jud. Bihor, România Tlfon: Scrtariat: 0259-408276, 0259-408407; Dcanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409 Wb: http://stconomic.uoraa.ro; E-mail: stconomic@uoraa.ro

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Controlr fuzzy Thnici d intlignţă computaţională în lctronică, 1 / 39 Procs Procs in bucla dschisa Intrara d comandă u c dtrmină valoara işirii y după o anumită lg (cuaţi), car st modlul matmatic al sistmului.

Mai mult

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FUM 1.INCENDIUL REGULI Şl MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR: DOTAREA CU DETECTOARE INDIVIDUALE D Se r

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FUM 1.INCENDIUL REGULI Şl MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR: DOTAREA CU DETECTOARE INDIVIDUALE D Se r FUM 1.INCENDIUL REGULI Şl MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR: DOTAREA CU DETECTOARE INDIVIDUALE D Se recomanda instalarea detectoarelor individuale de fum (câte unul în dormitoare, camera de zi, holuri).

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Univrsitt Trnsilvni in Brşov Lbortorul Vr Artificilă Robustă şi Control Mto Numric Curs 0 Clcul mtricil și rori clcul numric Gigl Măcșnu Cuprins Clcul mtricl Surs rori Eror bsolută și ror rltivă Propgr

Mai mult

Document

Document Pagina 1 din 26 Fişă cu dat d scuritat Conform Rgulamntul (CE) 1907/2006, Anxa II SECŢIUNEA 1: Idntificara substanţi/amstcului şi a socităţii/întrprindrii 1.1 Elmnt d idntificar a produsului 1.2 Utilizări

Mai mult

ORDIN nr. 384 din 22 iunie 2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente ele

ORDIN nr. 384 din 22 iunie 2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente ele ORDIN nr. 384 din 22 iunie 2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINITERUL EDUAŢIEI ȘI ERETĂRII ȘTIINȚIFIE UNIVERITATEA DE VET DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DEFĂŞURAREA ADMITERII ÎN ILUL DE TUDII UNIVERITARE DE LIENŢĂ la FAULTATEA DE FIZIĂ Anul univrsitar

Mai mult

FIȘĂ DE VERIFICARE

FIȘĂ DE VERIFICARE FIȘĂ DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU POSTUL NR. 8 ASISTENT UNIVERSITAR ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-250EI MMA-180MI MMA-250MI MMA-180FI MMA-250FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-250EI MMA-180MI MMA-250MI MMA-180FI MMA-250FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-160EI MMA-180EI MMA-200EI MMA-2EI MMA-180MI MMA-2MI MMA-180FI MMA-2FI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ NICOLAE IORGA AL JUDEŢULUI BOTOŞANI A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă a incendi

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ NICOLAE IORGA AL JUDEŢULUI BOTOŞANI A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă a incendi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ NICOLAE IORGA AL JUDEŢULUI BOTOŞANI A N A L I Z A S T A T I S T I C Ă a incendiilor la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti la nivelul

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECŢIA DE PREVENIRE Ex. nr. Nr. din APROB INSPECTOR GENERAL ROG A APROBA ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL Colonel

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Controlr fuzzy 1 / 37 2 / 37 Procs Procs in bucla dschisa Intrara d comandă u c dtrmină valoara işirii y după o anumită lg (cuaţi), car st modlul matmatic al sistmului. Procsul trbui să furnizz o valoar

Mai mult

Proiectul Calitate și performanță în administrația publică locală a municiului Urziceni PLAN DE ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CAF UAT Municipiul U

Proiectul Calitate și performanță în administrația publică locală a municiului Urziceni PLAN DE ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CAF UAT Municipiul U Proictul Calitat și prformanță în administrația publică ă a municiului Urzicni PLAN DE ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CAF 2019-2021 UAT Municipiul URZICENI Obictiv gnral - crștra nivlului îmbunătățir a srviciilor

Mai mult

4PWRO book

4PWRO book MANUAL DE EXPLOATARE Instalaţii invertoare de aer condiţionat SISTEM FXDQ15P7VEB FXDQ20P7VEB FXDQ25P7VEB FXDQ32P7VEB FXDQ40P7VEB FXDQ50P7VEB FXDQ63P7VEB Vă mulţumim că aţi cumpărat această instalaţie Daikin

Mai mult

Nr. Crt. Proces 1 Mentenanta Corectiva LISTA ASPECTELOR DE MEDIU/ASPECTE SEMNIFICATIVE DISTRIGAZ SUD RETELE Activitate Decupare strat carosabil

Nr. Crt. Proces 1 Mentenanta Corectiva LISTA ASPECTELOR DE MEDIU/ASPECTE SEMNIFICATIVE DISTRIGAZ SUD RETELE Activitate Decupare strat carosabil Nr. Crt. Proces 1 Mentenanta Corectiva LISTA ASPECTELOR DE MEDIU/ASPECTE SEMNIFICATIVE 2014 - DISTRIGAZ SUD RETELE Activitate Decupare strat carosabil sau vegetal si executie sapatura Aspect Impact Conditii

Mai mult

Microsoft Word - 02 instructiuni SU 1.docm

Microsoft Word - 02 instructiuni SU 1.docm Serviciul Intern de Prevenire si Protectie APROBAT RECTOR Academ. Prof. Ioan Aurel Pop Obligaţiile generale şi specifice ce revin cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-105PI MMA-120PI MMA-140PI MMA-180PI MMA-250PI MMA-250KI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-105PI MMA-120PI MMA-140PI MMA-180PI MMA-250PI MMA-250KI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de MANUAL DE INSTRUCŢIUNI MMA-105PI MMA-120PI MMA-140PI MMA-180PI MMA-250PI MMA-250KI IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 13.08.2018;

Mai mult

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ Anuarul Statistic al judeţului Dolj este o lucrare de referinţă a Direcţiei Judeţene de Statistică şi conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a

Mai mult

Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur

Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur, tot mai multe ţări aleg să utilizeze sistemele IT

Mai mult

Program activitati extracurriculare

Program activitati extracurriculare MINISTRUL DUCAŢII SI CRCTARII STIINTIFIC INSPCTORATUL ŞCOLAR JUDŢAN GORJ COLGIUL THNIC NR. 2, TG-JIU Str. Victoriei, Nr. 132 138, Tg-Jiu, Gorj e-mail:ct_nr2@yahoo.com Tel/fax. 0253/228006 website:http://ct2tgjiu.ro

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr 1 Nr. crt. LISTA PROIECTELOR COMPONENTE ale programului nucleu: Dezvoltarea de noi concepte, metode, procese şi tehnologii privind securitatea exploatării resurselor minerale, protecţia la explozie, protejarea

Mai mult

Microsoft Word - L8

Microsoft Word - L8 Facultata d Ingnr Chmcă ş Protcţa Mdulu Dpartamntul d Polmr Natural ş Snttc Ştnţa ş Ingnra Polmrlor Ingnra utlajlor pntru sntza ş prlucrara polmrlor Laborator nr. 8 MODLARA MATMATICĂ ŞI SIMULARA PROCSULUI

Mai mult

MANUAL DE UTILIZARE CONVECTOR ELECTRIC MODEL: CT-23Turbo Spec.: V A.C. 50Hz 2000 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utiliz

MANUAL DE UTILIZARE CONVECTOR ELECTRIC MODEL: CT-23Turbo Spec.: V A.C. 50Hz 2000 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utiliz MANUAL DE UTILIZARE CONVECTOR ELECTRIC MODEL: CT-23Turbo Spec.: 220-240V A.C. 50Hz 2000 Watts. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea convectorului electric! Păstrați-le și pentru

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160CP1 BX1-200CP1 BX1-250CP1 IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Rev. 0; Data: 27.05.2016; Traducere a instructiunilor

Mai mult

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2 Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei SL 16.1/SL 16 P IX/HA (Hotă de bucătărie) 1 Filtru anti-grăsimi Filtru cu suport metalic Filtru pe cărbuni 2 Bec halogen Bec de 40 W Instrucţiuni de montare

Mai mult

ANEXA NR

ANEXA NR F I Ş A L O C A L I T Ă Ţ I I LOCALITATE Denumire localitate GIULVĂZ nr. 172 ADRESA SEDIULUI PRIMĂRIEI Adresa sediului primăriei GIULVĂZ nr.172 Telefon, Fa, E-mail 0256/416201, 0256/416543 OPERATORI ECONOMICI/INSTITU

Mai mult

H.G.1028

H.G.1028 Hotarârea nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

Mai mult

INFORMAȚII DESPRE PRODUS MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL-listat (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: <HAR> H07V-K (depinde de secţiune), cupru stanat Lapp

INFORMAȚII DESPRE PRODUS MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL-listat (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: <HAR> H07V-K (depinde de secţiune), cupru stanat Lapp USA: UL-listat (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (depinde de secţiune), cupru stanat Lapp Kabel, conductor liţat pentru alimentare și control, izolaţie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1,

Mai mult

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS ASPIRATOR DE PRAF MANUAL DE UTILIZARE SMART 90 ECO - 1 - - 2 - MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE Ori de câte ori folosiți un aparat electric, este important să respectați o serie de măsuri de siguranță elementare.

Mai mult

PH taxe 2016

PH taxe 2016 R O M Â N I A J U D E Ţ U L B U Z Ă U C O M U N A B R E A Z A C O N S I L I U L L O C A L Proct d HOTĂRÂRE prvnd stabra mpoztor s taxor oca pntru anu 2016 Consu oca a comun Braza, judţu Buzău întrunt în

Mai mult

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare

Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Alimentatoare AX-3003D, AX-3005D AX-1803D Instrucţiuni de utilizare Cuprins 1. Introducere... 3 Despachetarea şi verificarea componenţei setului... 3 Indicaţii privind siurana... 4 Informaţii privind siurana...

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura august 2014.doc

Microsoft Word - raport prefectura august 2014.doc Nr. 13.216/CRP/10.09.2014 Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA AUGUST 2014 A. I. CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna august 2014 inspectorii de muncă din

Mai mult

Saptamana Internationala a Accesului Deschis la Informatie 2018 in USARB

Saptamana Internationala a Accesului Deschis la Informatie 2018 in USARB Bibliotca Ştiinţifică a Univrsităţii d Stat Alcu Russo din Bălți www.opnaccsswk.org libruniv,usarb.md Săptămâna Intrnaţională a Accsului Dschis la Informaţi 2018 în USARB Bălţi, 2018 În data d 22 octombri

Mai mult

FISA TEHNICA AplaEFoam EPS 70 Polistiren Expandat ignifugat Nr:198 Editia:1 Revizia:1 Data: PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: Plăci termoizolante d

FISA TEHNICA AplaEFoam EPS 70 Polistiren Expandat ignifugat Nr:198 Editia:1 Revizia:1 Data: PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: Plăci termoizolante d FISA TEHNICA AplaEFoam EPS 70 Polistiren Expandat ignifugat Nr:198 Editia:1 Revizia:1 Data:30.08.2018 PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE: Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat, clasificat ca polistiren

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederi

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

Mai mult

1 CONSILIUL Judetean Olt Anexa nr. 4 la HCJ. Nr. 28/ /05 VENITURILE I CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010 mii l

1 CONSILIUL Judetean Olt Anexa nr. 4 la HCJ. Nr. 28/ /05 VENITURILE I CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010 mii l 1 CONSILIUL Judetean Olt Anexa nr. 4 la HCJ. Nr. 28/25.02.2010 11/05 VNITURIL I CHLTUILIL VIDNȚIAT ÎN AFARA BUGTULUI LOCAL P ANUL 2010 D N U M I R A I N D I C A T O R I L O R TOTAL VNITURI (od 00.02) 00.01

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 24 APRILIE 07 MAI 2017 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ NESECRET INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 27^35 lit. a),

Mai mult

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ COMISIA DE CONCURS În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului

Mai mult

Microsoft Word - manual civic ro.doc

Microsoft Word - manual civic ro.doc A Division of Watts Water Technologies Inc. DETECTOARE PENTRU SCĂPĂRI DE GAZE CIVIC2 / ECT2 CIVR-MET CIVR-GPL Grup II, categoria 3G Directiva 94/9/CE (Atex) Watts Industries Italia S.r.l. - Via Brenno

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Instrumente Structurale 2007-2013 Dezvoltarea strategică organizaţională şi creşterea

Mai mult

Microsoft Word - ETN-ST Cutii derivatie retea si bransamente

Microsoft Word - ETN-ST Cutii derivatie retea si bransamente Montare cutii de derivaţie reţea şi branşament, pentru echipamente electrice din reţelele de distribuţie 1. GENERALITĂŢI 1.1 Obiectul Prezenta specificaţie se referă la cutiile de derivaţie reţea şi branşamente,

Mai mult

LUNI 17.iun MARTI 18.iun SEDIUL 1 ATHOS - str. Vaselor nr. 40 PREZENTARE PROGRAM, CUNOASTEREA COECHIPIERILOR, STABILIREA PROIECTELOR PISCINA BUFTEA LA

LUNI 17.iun MARTI 18.iun SEDIUL 1 ATHOS - str. Vaselor nr. 40 PREZENTARE PROGRAM, CUNOASTEREA COECHIPIERILOR, STABILIREA PROIECTELOR PISCINA BUFTEA LA 17.iun 18.iun PREZENTARE PROGRAM, CUNOASTEREA COECHIPIERILOR, STABILIREA PROIECTELOR Jocuri distractive pe echipe JOCURI SPORTIVE 19.iun (Fotbal, Ping-Pong, Volei) 20.iun SAPTAMANA 1 * 17-21 IUNIE * COOKING

Mai mult

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 25 IUNIE 08 IULIE 2018 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

Bătaie de joc la Garda de Mediu: După ce a aflat al cui e terenul cu dejecții, lui Daniel Cristian Zanfir i-a mirosit numai a trandafiri!

Bătaie de joc la Garda de Mediu: După ce a aflat al cui e terenul cu dejecții, lui Daniel Cristian Zanfir i-a mirosit numai a trandafiri! Băti joc l Gr Miu: După c flt l cui trnul cu jcții, lui Dnil Cristin Znfir i- mirosit numi trnfiri! A fost lucit mistrul mirosului pstilnțil vnit pst municipiul Călărși, în priml săptămâni l lunii fbruri.

Mai mult

CARTE TEHNICA SERIA C

CARTE TEHNICA SERIA C CARTE TEHNICA SERIA C SUMAR Date tehnice: pagina 1 Note importante privind securitatea: paginile 2,3 Instalare: pagina 4 Instrucțiuni conectare la curent: pagina 5 Principii de utilizare și funcționare:

Mai mult

Nr

Nr Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN MARTIE 2017 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna martie 2017 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii

Mai mult

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. Ver. 1/Re MANUAL DE INSTRUCŢIUNI BX1-160C BX1-200C BX1-250C IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului. 1 Cuprins Instrucţiuni de siguranţă Prezentarea aparatului de

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență Inspectoratul pentru Situaţii

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență Inspectoratul pentru Situaţii MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mihai Viteazul al Judeţului Covasna NESECRET

Mai mult

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc

Microsoft Word - ST96m Rezistor.doc Societatea Comercială ELECTRICA SA Bucureşti SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Rezistor de limitare a curentului de defect pentru tratarea neutrului reţelelor de MT S.T. nr. 96 Rev. 0 1 2 Data 2010 Nr. pagini: 5 CUPRINS

Mai mult

HOTARARE /08/2006 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS HOTĂRÂRE nr din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca re

HOTARARE /08/2006 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS HOTĂRÂRE nr din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca re HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL

Mai mult

AWZ820_III_RO_v2.2

AWZ820_III_RO_v2.2 PSU-S-12V/L-3.5A/9/FTA-TR-MC AWZ 820 v.2.2 RO Alimentator stabilizat, liniar. Ediţia: 3 din ziua de 04.09.2009 Înlocuieşte ediţia: 2 din ziua de 30.06.2009 16102009 CUPRINS: 1. Descrierea tehnică. 1.1.

Mai mult

Produkt-Datenblatt

Produkt-Datenblatt 3 035 Regulatoare de temperatură cameră, cu comutare pentru 7 zile şi afişaj LCD pentru sisteme de încălzire RDE10 Comandă cu 2 poziţii, cu ieşire ON/OFF pentru încălzire Moduri de lucru: mod normal şi

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura mai 2015.doc

Microsoft Word - raport prefectura mai 2015.doc Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MAI 2015 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna mai 2015 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii

Mai mult

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_regiuni_ AUGUST 2016 FINAL.doc

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_regiuni_ AUGUST 2016 FINAL.doc ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 15 28 AUGUST 2016 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF)

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

ST Separatoare tripolare de exterior 24 kV

ST Separatoare tripolare de exterior 24 kV Pagina: 1 / 12 SEPARATOARE TRIPOLARE DE EXTERIOR 24 KV Prezenta specificaţie tehnică s-a întocmit de către: Divizia Conectare la Rețea și Modernizare Serviciu Politici Tehnice din cadrul DELGAZ GRID S.A.

Mai mult

Microsoft Word - RAPORT februarie 2015 ITM PRAHOVA.doc

Microsoft Word - RAPORT februarie 2015 ITM PRAHOVA.doc Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA FEBRUARIE 2015 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna februarie 2015 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control

Mai mult

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_ 14 AUGUST - 28 AUGUST 2017 cu ploi.doc

Microsoft Word - Prognoza_2 saptamani_  14 AUGUST - 28 AUGUST 2017 cu ploi.doc ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR ÎN INTERVALUL 14 AUGUST 28 AUGUST 2017 Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura iulie 2016.doc

Microsoft Word - raport prefectura iulie 2016.doc Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA IULIE 2016 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna iulie 2016 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii

Mai mult

Nr

Nr Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN FEBRUARIE 2017 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna februarie 2017 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii

Mai mult

GUVERNULROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea programului guvernamental Dezvoltarea Regiunii Nord-Est Având în vedere: implementarea măsur

GUVERNULROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea programului guvernamental Dezvoltarea Regiunii Nord-Est Având în vedere: implementarea măsur GUVERNULROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea programului guvernamental Dezvoltarea Regiunii Nord-Est Având în vedere: implementarea măsurilor de susţinere a dezvoltării regionale echilibrate

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura august 2009.doc

Microsoft Word - raport prefectura august 2009.doc MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSPECŢIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA Ploiesti, Str.B-dul Independentei,nr.12 Tel./ Fax : 0244-513671 Nr. 11630/8.09.2009 VIZAT, Director

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI Dat dspr program 1.1.Instituţia d învăţământ suprior Univrsitata Spiru Hart 1.2.Facultata Facultata d Litr 1.3.Dpartamntul Dpartamntul d Filologi 1.4.Domniul d studii Limbă şi litratură

Mai mult

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADOR INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Actualizat in: Mai 2018 I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI? J ADORE GRAND BALLROOM, este denumirea comerciala a ALFA

Mai mult

Microsoft Word - Manual.doc

Microsoft Word - Manual.doc USCATOR DE MAINI GIRO, VERTICAL, 1650W, ABS ALB Brand: KRONER Model: DH9922H Cod Romstal: 80US0015 1 Precautii - Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E pe terenul intravilan,

Mai mult

STADIUL IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ANCPI LA DATA DE I.ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 1. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU Ș

STADIUL IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ANCPI LA DATA DE I.ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 1. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU Ș STADIUL IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ANCPI LA DATA DE 01.07.2019 I.ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 1. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ (PNCCF): program instituit în temeiul

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN ALBA ANEXA NR

CONSILIUL JUDETEAN ALBA ANEXA NR ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREȘEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare pentru aplicarea proiectului de interes public judeţean Creşterea eficienței intervențiilor

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura august 2013.doc

Microsoft Word - raport prefectura august 2013.doc Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice INSPECŢIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA B-dul Independenţei, nr. 12, cod poştal 100028, Ploieşti, jud. Prahova

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău Consiliul Local al

Mai mult

UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE RECTOR, Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY Ciclul de studii: Master univ

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE RECTOR, Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY Ciclul de studii: Master univ Ciclul d studii: Mastr univrsitar Program d studiu: "Contabilitat, Audit şi Informatică d Gstiun" Cod 40.70.10 Aprobat Snat Titlul absolvntului: Mastr în Contabilitat, Audit şi Informatică d Gstiun Durata

Mai mult

Prezentare PowerPoint

Prezentare PowerPoint VINDROVER TRACTAT PENTRU RECOLTAT FURAJE SI MASINA DE REGENERAT PAJISTI or ga n i zat î n dat a de 02.10.2015 î n ca dr u l ma n i f est a t i ei de: AGRI CULTURA - TÂRGUL NATI ONAL DE AGRI CULTURA, Br

Mai mult

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1

HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; ; Traducere a instrucţiunilor originale 1 HIDROFOR ATDP 370A ATDP 505A MANUAL DE UTILIZARE Ver. 1/ Rev. 0; 22.08.2011; Traducere a instrucţiunilor originale 1 Produsul trebuie ridicat şi manipulat cu grijă. 1. MANIPULARE 2. DOMENIU DE APLICARE

Mai mult

Microsoft Word - raport prefectura februarie 2016.doc

Microsoft Word - raport prefectura februarie 2016.doc Către: PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA Ref: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA FEBRUARIE 2016 A.CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ În luna februarie 2016 inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Evaluare ISU BT 2012.

Microsoft PowerPoint - Evaluare ISU BT 2012. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII II DE URGENŢĂ NICOLAE IORGA AL JUDEŢULUI ULUI BOTOŞANI EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR ILOR DESFĂŞURATE DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII II DE URGENŢĂ

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc ANEXA B - 2015 Norme si recomandari pentru constructia de roll-cage Pentru asigurarea securitatii echipajelor in concursurile de offroad, etape ale CN, in conformitate cu prezentul Regulament, la inscrierea

Mai mult

PERFORMANTA PRIN PREGATIRE! Best Training Solution SRL Bd. 1 Mai nr. 110, Constanta Judetul Constanta CUI J13/1168/2015

PERFORMANTA PRIN PREGATIRE! Best Training Solution SRL Bd. 1 Mai nr. 110, Constanta Judetul Constanta CUI J13/1168/2015 PERFORMANTA PRIN PREGATIRE! Best Training Solution SRL Bd. 1 Mai nr. 110, Constanta Judetul Constanta CUI 34598988 J13/1168/2015 office@trainingsolution.ro www.trainingsolution.ro Echipa de specialisti

Mai mult

B.I. Situatia operativa pe trimestrul I 2013

B.I. Situatia operativa pe trimestrul I 2013 GalaŃi 28.04.2013 BULETIN INFORMATIV DINAMICA SITUAłIILOR DE URGENłĂ PRODUSE ÎN ZONA DE COMPETENłĂ, CONSECINłELE ACESTORA ŞI CAUZELE CARE LE-AU GENERAT GeneralităŃi În trimestrul I 2013 serviciile profesioniste,

Mai mult

Tema 1 PSI – Obligaţii ale primarului şi documente specifice

Tema 1 PSI – Obligaţii ale primarului şi documente specifice Reguli de pregătire antiseismică în caz de cutremur, alunecări de teren Cunoştinţe despre clădirile şi spaţiile în care locuim sau lucrăm, privind: evenimentele seismice precedente şi acţiunile lor asupra

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA A MUNICIPIULUI SIBIU Calea Dumbravii, nr. 142, Sibiu, Romania, C.I.F

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA A MUNICIPIULUI SIBIU Calea Dumbravii, nr. 142, Sibiu, Romania, C.I.F CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC GRADINA ZOOLOGICA A MUNICIPIULUI SIBIU Calea Dumbravii, nr. 142, Sibiu, Romania, C.I.F. 17298786 Tel. / fax : 004-0269-252996, e-mail : zoo@sibiu.ro

Mai mult