DECLARATIE PE PROPRIA NASPUNDERE A CAI{DIDATULUI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLARATIE PE PROPRIA NASPUNDERE A CAI{DIDATULUI"

Transcriere

1 DECLARATIE PE PROPRIA NASPUNDERE A CAI{DIDATULUI Subsemnatul Ardeleanu Vlad, candidat in Adunarea Generali Extraordinaril din26 septembrie 202l,lafuncfia de Pregedinte al Federaliei Romffne de $ah declar pe proprie rispundere: Apartenenta sportivl debazil A.C.S. Chess Masters Apartenenfa la alti structuri sportivi Locul de munci S.C. Medima Health S.A Numele si prenumele Ardeleanu Vlad Rela!ia contractual6 de muncd Rela{ia contractuali de muncd Relafia contractuald de munci Experienfa in organe de gi administrare Func{ia de Funcfia de Funcjia de CEO NU Candidez la functia de: Presedinte I Vicepresedinte Membru X Calitntea Antrenor Sportiv Membru Calitatea x Antrenor Sportiv Membru Calitatea Acfionar Partener Membru Observa{ii DA (se va indica functia 9i institufia) CEO S.C. Medima Health S.A Prezenta declarafie reprezintl un act public qi semnatarulrispunde, potrivit legii, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor m :nfipn4te. Data : Semnitura -#az

2 WWwM &nrdwfiwmnw Cet6genie: rom6nd 1 Gen Masculin tr Despre mine: Sunt antreprenor gi manager de carierd. in acelaqi timp sunt implicat in mai multe proiecte de suslinere a gahului gi a comunitdtii sportive din Rom6nia 9i cred ce pot aduce plus valoare 5ahului rominesc ca Pregedinte al Federatiei. '/t, EXPERIENTA PROFESIONALA a&naza - lru Cuns - Bucuregti, Ronnania EXECUTIV - MEDIMA HEALTH Medima Health este o clinici ce pune la dispozilie servicii de RMN, CT, PET-CT, in special pentru afectiunile oncologice. Avem misiunea de a lupta impotriva bolii, prin detectarea timpurie a acesteia, atunci csnd are cele mai multe tanse de trala re. A6/2A15 - D7l202A - Bucuregti, Rominia EXEC{JTFV - SUPERBET Director general 5i pregedinte al Consiliului, Superbet Holding SA. Fondatin 2008 de un antreprenor local, Superbet este, 10 ani mai t6rziu, cel mai mare operator de pariuri sportive $i jocuri din Rom6nia. in 2019, Superbet Holding Rom6nia raportat o cifrs de afaceri de 2,8 miliarde EUR, GGR de 236 milioane EUR, o retea de retail cu '1400 de magazine 9i 4000 de angajali. Compani a dezvoltat o relea de magazinein toati Rom6nia, creind o afacere predominant cu am;nuntul. Tehnologia digitali a devenit prioritara pentru organizaliein ultimii ani, transform6nd compania dintr-un axatd pe come4ul cu ambnuntul intr-o organizatie axat; pe tehnologie. Din 2015 p6n5 in 2019, afacerea a crescut de 5 ori. Blackstone Inc-firma de investilii din NewYork-achizilioneazd o participalie minoritars pentru 175 milioane EURin Ziarul Financiar, apreciaz6 compania la 700 milioane EUR. 82/2A11 - D5l2A15 - Bucljre5ti, Rom6nia PIRHCTOR EOMERCIA!- - CARREFOUR ROMANIA Responsabil de vanz5ri de peste 1 miliard EUR cu responsabilitate total; a marjei brute, pe toate canalele de v6nzare. Responsabil pentru achizi{iile alimentare 5i nealimentare, dezvoltarea vsnzerilor gi strategie comercials, incluz6nd gama de sortimente gi etichete private, preluri, promotii, conceptul magazinelor, hipermarketurilor, supermarketurilor 5i canalelor online. Timp de 3 ani la r6nd am oblinut rezultate peste marjele brute agteptate pentru Carrefour Rom6nia. in2o14, am fost numit responsabil pentru dezvoltarea de noi venturi, pentru a accelera cresterea Carrefour pe piata din RomSnia. ln acest rol nou, am fost responsabil pentru magazinele de proximitate, comer! electronic, servicii financiare 9i pentru lansarea Supeco Concept Stores, divizia de promotii a Carrefour. 03/2009 ^A2/2A11 - Eucunegti, RornSnia DIREETOR FXECI.ITIV - CARREFOUR PROPERTY ROM,ANIA Liderul pielei europene in domeniul proprietatilor comerciale, Divizia Carrefour Property Carmila, in zilele noastre) gestioneazi imobiliare de peste 10 miliarde EUR in toata Europa. erty sau Lt4

3 Cuactivedepestel miliardeurinrom6nia,diviziacarrefourpropertydinrom6niaafostresponsabilsde: (l) extinderea pe toate canalele de v6nzare cu amenuntul (hipermarketuri, supermarketuri $i francize) (ll) investitiiin imobiliare comerciale (centre comerciale, galerii comercialetc.) (lll) servicii de administrare a proprietdtilor. Membru al Comitetului executiv Carrefour Rom6nia 06/ / Warsaw Area, Polonia PIRECTOR EXECUTIV - OZO[\E LABORATORIES POLAND Ozone Laboratories a fostinfiinlatin 2001 ca parte a AD Pharma, cel mai mare Srup farmaceutic din Rom6nia. Din 200'l p6ne in 2009, Ozone a devenit o afacere farmaceuticindependents, in timp ce compania-mami a devenit publics. La apogeul s5u, Ozone a v6ndut 70 milioane EUR de medicamente OTC 5i generale pe pielele din ECE. Am inceput ca director financiar Ozone Laboratories. in acest scurt rol (mai pulin de un an), eu am facilitat infiinlarea 9i apoi dezvoltarea operaliunilor internationalein Polonia, Slovacia, Ungaria gi Bulgaria. in 2006, am fost mutat la Vargovia pentru responsabilitsli generale de. Obtinend EBITDA pozitivin trei ani, Ozone polonia s-a transformit rapid intr-o afacere de dimensiuni medii, cu vsnz5ri de 30 milioane EUR, oferind valoare in toate domeniile de activitate. in 2009, AD Pharma a achizilionat Ozone Polonia, intruc6t filiala polonez5 a dovedit mult potenlial de viitor. Filiala Ozon din Rom6nia a fost v6nduti c5tre Advent, un fond de capital privat. W2AQO - Q7 /2005- Timig, Ronn6nia _ EOFOhIDATOR - ARTIMA (ADOPTATA DE CARREFOUR) FondatS in 2001, Artima Retail Investment Company, a devenit cinci ani mait6rziu principalul lan! de supermarketuri din vestul RomSniei. Compania a fost cofondati impreuns cu Florentin Banu, un renumit antreprenoroman. Am inceput prin a fi Director Financiar, dar responsabilitilile mele s-au schimbat rapid in management general. Cu o relea de supermarketuri moderne gi o pozilie financiard solids, compania fost dobandit; de fondul principal de capital privat, Entreprise Investorsin Compania a fostv6ndutd cu succes c5tre Carrefourin Valoarea tranzacli a dep5git 50 de milioane de euro. EDUCATIEI FORMARE PROFESIONALA zuz - 2A12 Fxecutive Prograrn, Retail Managernent ABSO[-VENT - IMD Business School Drept ABSOLVEh!T - Universitatea din Craiova Economie ABSOLVEIVT - Universitatea de Vest Timisoara LimbS(i) matern;(e): ROMANA AltE limbi (Alte limbi): ENGLEZA ; rnnrucrza I

4 Cwwnpw&ewn$w w COMPETENTE DE COMUNICARE $l INTERPERSONALE Management GSndire strategic5 Spirit antreprenonial w DISTINCTII 2015 Best Developrytent Manager in Romania Premiul al ll-lea 2A19 FEnanciaN Transaction of the Yean w REAIIZARI ele rnai importante realizdri - crearea proiectului Medima Health; o investilie de capital privat pentru a construi o retea de clinici de radiologie cu accent oncologic in toat; Rom6nia. - dirijarea unel-afaceri antreprenorialein industria pariurilorsportive dintr-o mic5 operaliune din Rom6niaintr-o mare corporalie internalional5. -gestionareamotorului dev6nzarecuaminuntul al CarrefourinRom6niacurezultateinvbnziri depestel miliardeur; -idminittrareabralului imobiliargi investilional CarrefourinRomAniacuactivedepestel miliardeur; -infiinlarea <<Supeco>>, divizia de reduceii a Carrefourin Rom6nia.in prezent, Supeco este canalul cu cea mai rapid5 crettere pentru Carrefour din RomAnia. -.on1gurarer << Carrefour-Online.ro >>. La lansare, a fost primul magazin alimentar online pe piala din.rom6nia. AlSturide <<Bringo>>, un serviciu de livrare, Carrefour continud se fie liderin alimentele online din Rom6nia. - gestionarea unui start-up farmaceuticu am5nuntulin Polonia intr-o entitate profitabils. 15 ani maitdrziu, compania continud si se dezvolte gi si investeascs Polonia. - co-fondator <<Artima>>, un lan! de supermarketuri din Transilvania. La 7 ani de lainfiinlare, Carrefour achizilioneaz5 Artima pentru peste 50 milioane EUR. - Cregterea valorii acliunilor p6ni la 800 milioane EUR; - 20 de ani experienle in managementul executiv al comertului; - Cofondator gi manager a mai multor afacerin Europa Central5 9i de Est. - Concentrat pe transformarea digitals gi tehnologia aplicat5 pentru comertul cu amdnuntul. 3t4

5 w sah Organizanea gi participarea la evenimente dedicate gahului - lmplicarea direct5 in organizarea etapei de Grand Chess Tour Superbet Rapid & Blitz ( erandchesstou r.orgl201 9-gra nd-chess-tour/201 9-superbet-rapid-blitz). limplicarea directein organizarea turneului SuperChess Romdnia,in care au participat 10 dintre componenlii echipelor nalionale, at6t masculine, cdt gi feminine, iar fondul de premiere a fost de de dolari. - lmplicarea directs in sponsorizarea echipelor nationale ale FR$ah in anii 2Q19, Participarea la mai multe competilii de gah in calitate de jucstor. - Legitimat in perioada junioratului la Clubul $colar Sportiv din Timigoara gi Voinla Timi;oara.