EDITURA PARALELA 45. Editura Paralela 45

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "EDITURA PARALELA 45. Editura Paralela 45"

Transcriere

1 Editura Paralela 45

2 Editura Paralela 45 cest auxiliar didactic este aprobat pentru utilizarea în unit ile de înv mânt preuniversitar prin ME nr. 6250/ Lucrarea este elaborat în conformitate cu programa colar pentru sus inerea Evalu rii Na ionale pentru absolven ii clasei a VIII-a i cu modelul de structur de subiect i baremul de evaluare i notare în vigoare. Redactare: Iuliana Ene, Roxana Pietreanu, Ionu urcioiu Tehnoredactare: driana Vl descu, armen R dulescu, Mioara enza Preg tire de tipar: Marius adea esign copert : Mirona Pintilie redite foto: shutterstock.com escrierea IP a ibliotecii Na ionale a României PP, GRIEL Matematic : Evaluarea Na ional 2022 : clasa a VIII-a / Gabriel Popa, drian Zanoschi, Gheorghe Iurea, orel Luchian. - Pite ti : Paralela 45, 2021 ISN I. Zanoschi, drian II. Iurea, Gheorghe III. Luchian, orel 51 opyright Editura Paralela 45, 2021 Prezenta lucrare folose te denumiri ce constituie m rci înregistrate, iar con inutul este protejat de legisla ia privind dreptul de proprietate intelectual.

3 Gabriel Popa, drian Zanoschi, Gheorghe Iurea, orel Luchian MTEMTI EVLURE N INL 2022 lasa a VIII-a Memorator cu cele mai importante no iuni i defini ii din program Teme recapitulative con inute de programa de examen 70 de variante de subiecte cu solu ii de rezolvare Editura Paralela 45

4 UVÂNT-ÎNINTE Lucrarea Matematic. Evaluarea Na ional 2022 vine în întâmpinarea a tept rilor elevilor i profesorilor care se afl pe traseul preg tirii Evalu rii Na ionale 2022, în contextul lans rii, în 2021, a unui nou format al subiectului de examen. vând în vedere competen ele vizate prin programa de examen, precum i exigen ele fire ti ale studiului matematicii, am gândit o structur complex i eficient a c r ii, care implic un memorator, 14 teme/lec ii recapitulative din materia pentru examen a claselor V-VIII i 70 de teste dup modelul din 2021, care este confirmat pentru examenul de Evaluare Na ional La primele teste, elevul poate completa r spunsul în spa iul alocat, ca un exerci iu de redactare necesar în perspectiva evalu rilor, care impune viitorilor candida i un ritm de lucru i ni te obiective precise. e asemenea, copiii i antrenorii lor au posibilitatea de a studia metodic baremele specifice acestui tip de subiect, întrucât testele beneficiaz de r spunsuri i sugestii de rezolvare care le ofer un feedback necesar i imediat, astfel încât nivelul de preg tire se poate verifica prin autoevaluare. Problemele au, în general, un caracter aplicativ, dar i unul ludic, iar reperele teoretice reprezint o form util de sistematizare a aparatului conceptual necesar rezolv rii subiectelor, precum i lucrului de zi cu zi, în clas i acas. S fie un exerci iu cu sens, aduc tor de succes! utorii Matematic. Evaluarea Na ional

5 TESTUL 1 SUIETUL I. Încercuie te litera corespunz toare r spunsului corect. 1. Suma divizorilor naturali ai num rului 21 este: a) 11; b) 21; c) 31; d) carte cost 36 de lei. up o reducere de 20%, pre ul c r ii va fi: a) 7,2 lei; b) 28,8 lei; c) 32 lei; d) 34,2 lei. 3. ac a = 3 4 ( 2) ( 5) i b = ( 2) 3 : : ( 3) 4, atunci diferen a a b este egal cu: a) 1; b) 2; c) 3; d) intre intervalele ( 2, 7), [ 4, 6), (12, 21] i [ 16, 10], cel care con ine cele mai multe numere întregi este: a) ( 2, 7); b) [ 4, 6); c) (12, 21]; d) [ 16, 10]. 5. ndrei, arbu, lin i an au calculat media geometric a numerelor a = i b = Rezultatele ob inute de ei sunt trecute în tabelul urm tor: intre cei patru elevi, cel care a ob inut rezultatul corect este: a) ndrei; b) arbu; c) lin; d) an. 6. ei 30 de elevi ai unei clase au ales prin vot eful clasei, dintre colegii lor: na, ogdan i armen. Procentele voturilor ob inute de cei trei candida i sunt prezentate în tabelul de mai jos. Num rul elevilor care au votat-o pe na este egal cu: a) 5; b) 6; c) 10; d) 20. SUIETUL al II-lea. Încercuie te litera corespunz toare r spunsului corect. ndrei arbu lin an na ogdan armen p% 45% 35% 1. În figura al turat este reprezentat triunghiul, i punctul situat pe latura, astfel încât unghiurile i au m surile egale. Pentru triunghiul, dreapta este: a) bisectoare; b) median ; c) în l ime; d) mediatoare. 2. În figura al turat este desenat un triunghi dreptunghic cu ipotenuza i ' = 60. ac punctul M este mijlocul laturii, iar este bisectoarea unghiului M, atunci m sura unghiului este egal cu: a) 15 ; b) 30 ; c) 45 ; d) 60. M Matematic. Evaluarea Na ional

6 3. Terenul din figura al turat are forma unui paralelogram cu laturile = 170 m, = 80 m i diagonala = 150 m. ria terenului este egal cu: a) 6000 m 2 ; b) m 2 ; c) m 2 ; d) m În figura al turat este reprezentat trapezul dreptunghic, cu i ' = 90. iagonala este bisectoarea unghiului, = 8 cm i = 5 cm. Lungimea laturii este egal cu: a) 3 cm; b) 4 cm; c) 3 2 cm; d) 5 cm. 5. În figura al turat este reprezentat un cerc cu centrul i raza egal cu 6 cm. Punctele i sunt diametral opuse, iar coarda are lungimea de 6 cm. Lungimea coardei este egal cu: a) 6 cm; b) 6 2 cm; c) 6 3 cm; d) 12 cm. 6. În figura al turat este desenat o cutie în form de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile = 12 dm, = 3 dm i = 4 dm. Maria vrea s cumpere o coal de hârtie cu suprafa a de x dm 2, pentru a împacheta cutia. tiind c 20% din x se pierde la ambalare, valoarea minim a lui x este: a) 96; b) 192; c) 240; d) 300. SUIETUL al III-lea. Scrie rezolv rile complete. 1. Într-o pung sunt mai multe bomboane. ac toate bomboanele se împart în mod egal unui grup de 6 copii, atunci în pung r mân 4 bomboane, iar dac toate bomboanele se împart în mod egal unui grup de 8 copii, atunci în pung r mân 6 bomboane. (2p) a) Verific dac în pung puteau fi 46 de bomboane. Justific r spunsul dat. b) fl care poate fi cel mai mic num r de bomboane din pung. 60 Modele de teste

7 2. Se consider expresia E(x) = (x + 2) 2 + (x 3) 2 (x 1)(x + 2) (3x + 7), unde x. (2p) a) alculeaz E(3). b) emonstreaz c E(k) este un num r întreg divizibil cu 8, pentru orice num r întreg par k. (2p) 3. Se consider func ia f :, f (x) = x + 4. a) etermin num rul real a pentru care are loc egalitatea f (2a) = a b) Reprezentarea geometric a graficului func iei f intersecteaz axele x i y ale sistemului de axe ortogonale în punctele, respectiv. etermin distan a de la punctul (4, 0) la dreapta. y (4, 0) x Matematic. Evaluarea Na ional

8 4. În figura al turat este desenat trapezul cu, ' = 90, = 9 cm, = 4 cm i = 6 cm. (2p) a) alculeaz lungimea laturii. (2p) b) rat c diagonalele i sunt perpendiculare. 5. În figura al turat este reprezentat patrulaterul convex, cu ' = ' = = 90, = 12 cm i = 6 cm. Punctul este mijlocul diagonalei. a) alculeaz aria triunghiului. b) fl m sura unghiului. 62 Modele de teste

9 (2p) 6. În figura al turat este reprezentat o prism triunghiular regulat cu latura bazei = 12 cm i muchia lateral = 9 cm. Punctul este centrul bazei, iar punctul este situat pe segmentul, astfel încât = 5 cm. a) alculeaz distan a de la punctul la planul ( ). b) emonstreaz c dreapta este paralel cu planul ( ). Matematic. Evaluarea Na ional

10 96 Modele de teste TESTUL 12 SUIETUL I. Încercuie te litera corespunz toare r spunsului corect. 1. Rezultatul calculului 12 6 : (1 + 2) este: a) 2; b) 4; c) 6; d) bluz cost 240 lei. up o reducere de 30%, pre ul bluzei va fi egal cu: a) 72 lei; b) 80 lei; c) 168 lei; d) 210 lei. 3. În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile medii din primele cinci luni ale anului Varia ia maxim (diferen a dintre cea mai mare i cea mai mic temperatur medie) a temperaturii medii în cele cinci luni este: a) 8 ; b) 5 ; c) 15 ; d) el mai mic dintre numerele ra ionale 5,(3); 5,3(2); 5,33; 5,(32) este: a) 5,(3); b) 5,3(2); c) 5,33; d) 5,(32). 5. Patru elevi calculeaz produsul numerelor 2 2, 3 6 i 12 i ob in rezultatele înregistrate în tabelul al turat. intre cei patru elevi, cel care a calculat corect produsul celor trei numere este: a) ndrei; b) arbu; c) ristina; d) ana. 6. Sonia a plecat spre coal cu 20 de minute înainte de ora 8 i s-a întors acas la ora 14:30. Ea i-a spus mamei sale c a fost plecat de acas timp de 410 minute. firma ia Soniei este: a) adev rat ; b) fals. SUIETUL al II-lea. Încercuie te litera corespunz toare r spunsului corect. Ianuarie Februarie Martie prilie Mai În figura al turat este desenat un patrulater convex i punctul, intersec ia diagonalelor sale. Num rul triunghiurilor care au vârfurile printre punctele,,,, este: a) 4; b) 5; c) 6; d) În figura al turat dreptele X i Y sunt paralele, iar semidreptele i sunt bisectoarele unghiurilor X, respectiv Y. M sura unghiului este egal cu: a) 30 ; b) 45 ; c) 60 ; d) În figura al turat sunt reprezentate patru mici localit i,,, amplasate în vârfurile trapezului dreptunghic cu ' = ' = 90 i = 50 km, = 30 km i = 10 km. Lungimea celui mai scurt drum de la la oseaua care une te cu este: a) km; b) 30 km; c) 40 km; d) 50 km. ndrei 72 arbu 6 6 ristina 6 12 ana 36 4 X Y

11 4. Pardoseala unei b i este acoperit cu 80 de pl ci de gresie în form de p trat cu latura de 0,3 m, ca în figura al turat. Fiecare plac de gresie are p tratul cu vârfurile în mijlocul laturilor sale de culoare albastr, iar restul pl cii este de culoare alb. Suprafa a albastr a pardoselei b ii are aria egal cu: a) 3 m 2 ; b) 3,6 m 2 ; c) 4 m 2 ; d) 7,2 m ele dou cercuri din figura al turat au acela i centru, iar coarda este tangent cercului interior în. ac raza cercului exterior este de 10 cm i coarda are 16 cm, atunci raza cercului interior este: a) 6 cm; b) 7 cm; c) 8 cm; d) 9 cm. 6. Un cub de brânz are bazele,, muchiile laterale,,, i muchia = 8 cm. Ileana taie cubul cu un cu it dup un plan care trece prin punctele, M, i N, unde M i N sunt mijloacele muchiilor, respectiv. ria sec iunii este: a) 16 3 cm 2 ; b) 24 3 cm 2 ; c) 32 6 cm 2 ; d) 48 2 cm 2. SUIETUL al III-lea. Scrie rezolv rile complete. (2p) (2p) (2p) y 1. Un turist a parcurs un drum în trei zile. În prima zi a mers 18 km, a doua zi a parcurs 3 din distan a r mas, 5 iar pentru ultima zi i-a r mas de f cut 25% din distan a ini ial. a) fl ce procent din distan a ini ial a parcurs turistul în primele dou zile. b) etermin lungimea total a drumului. 2. Se consider expresia E(x) = (2x + 1) 2 2(x 1) 2 + (1 x)(x + 3). unde x. a) rat c E(x) = x 2 + 6x + 2, pentru orice x. b) etermin valoarea minim a lui E(x), x. 3. Se consider func iile f :, f (x) = x + 2 i g :, g(x) = = 3x 4. a) etermin num rul real a pentru care f (a) = g(a). b) Fie i punctele de intersec ie a reprezent rilor grafice ale func iilor f, respectiv g cu axa x a sistemului de axe ortogonale xy i punctul lor comun. alculeaz aria triunghiului. 4. În figura al turat este reprezentat podeaua unui balcon. rcele MQ i NP apar in cercului de diametru MN = 12 m i fiecare dintre ele are m sura de 60. (2p) a) emonstreaz c PQ = 6 m. b) etermin lungimea conturului podelei. 5. În figura al turat este desenat triunghiul dreptunghic, cu ipotenuza = 24 cm i ' = 30. (2p) a) rat c m sura unghiului este de 30. b) etermin lungimea segmentului. M Q G g G f P 30 x N Matematic. Evaluarea Na ional

12 (2p) 6. În figura al turat este reprezentat piramida patrulater regulat V, în care este centrul bazei, G (V), VG = 2G, {M} = G V i {N} = G V. a) emonstreaz c M este mijlocul muchiei V. b) emonstreaz c planele MN i V sunt paralele. TESTUL 13 SUIETUL I. Încercuie te litera corespunz toare r spunsului corect. 1. Num rul divizorilor naturali ai num rului 24 este: a) 2; b) 4; c) 6; d) ndrei i ianca au vârstele (exprimate în ani) invers propor ionale cu 3, respectiv 4, iar suma acestor vârste este egal cu 49 ani. ianca are: a) 28 ani; b) 27 ani; c) 24 ani; d) 21 ani. 3. În tabelul urm tor sunt prezentate datele celor trei r zboaie punice purtate între Roma i artagina. Primul r zboi punic î.hr. l doilea r zboi punic î.hr. l treilea r zboi punic î.hr. În câ i ani din perioada î.hr., Roma i artagina nu s-au luptat? a) 71; b) 72; c) 73; d) Rezultatul calculului + 2, 4 este: 3 6 a) 0,4; b) 1,2; c) 2; d) În tabelul al turat sunt trecute aproxim rile g site de patru elevi pentru num rul ira ional 2 3. intre cei patru elevi, cea mai bun aproximare a g sit-o: a) lexandra; b) Ilinca; c) Maria; d) Victor. 6. unica lui Radu are de urmat un tratament de 10 zile în care trebuie s ia câte o pastil galben la 6 ore i câte dou pastile verzi la 8 ore. Radu a cump rat de la farmacie, pentru tratamentul bunicii, 40 de pastile galbene i 60 de pastile verzi. Radu a procedat bine? a) da; b) nu. SUIETUL al II-lea. Încercuie te litera corespunz toare r spunsului corect. 1. În figura al turat sunt reprezentate dou p trate, i EF. Triunghiul EF este: a) ascu itunghic; b) echilateral; c) obtuzunghic; d) dreptunghic isoscel. lexandra 2 Ilinca 3 Maria 5 Victor 6 N V F G M E 98 Modele de teste

13 SLU II TEME REPITULTIVE TEM 1. Numere naturale. Numere întregi 1. a) 50; b) 21; c) 2; d) Valoarea minim este 0, iar valoarea maxim este n {60, 61, 64, 69} , a = 15, b = a = 20, b = 60, c = a) 16; b) 0; c) 7; d) 28; e) 32; f) 54; g) 7; h) b) a = 2 30 = 8 10 < 9 10 = 3 20 = b. 11. a) a = ( ) 2 ; b) um ultima cifr a num rului b este 7, rezult c b nu este p trat perfect. 12. a) Num rul a este suma a 12 numere impare, deci este un num r par; b) a = ( ) + ( ) + ( ) = 40( ) a = n abcd = 100 ab + cd = 300 cd + + cd = 7 43 cd p = 2, q = 3, r = a) 56 = 2 3 7, 72 = , 144 = , 2700 = ; b) 10 divizori naturali. 17. a) n {70, 72, 74, 76, 78}; b) n {630, 612, 684, 666, 648}; c) n {252, 552, 852, 156, 456, 756}; d) n {170, 125}. 18. (48, 60) = 12, [48, 60] = 240; b) (12, 15, 18) = 3, [12, 15, 18] = Fie x num rul maxim de pachete. tunci, cum 168, 96 i 72 trebuie s se divid cu x, rezult c x este cel mai mare divizor comun al numerelor 168, 96, 72, adic x = Fie x num rul florilor din flor rie. in rela iile x = 18a + 3 = 24b + 3 (a, b ), deducem c x 3 = 72k sau x = 72k + 3 (k ). um 450 < 72k + 3 < 570, rezult c x = = Fie x num rul de sportivi. vem x = 6a + 3 = 5b + 1 = 9c + 6, deci x + 3 = 6(a + 1) = 4(b + 1) = 9(c + 1) (a, b, c ). e aici rezult c x + 3 = 36k (k ) i, cum x + 3 < 53, deducem c x = 33. Num rul maxim de grupe este 11, iar num rul de sportivi dintr-o grup este Fie a num rul -urilor de 54 lei i b num rul -urilor de 90 lei cump rate de Sanda. vem 54a + 90b = 486 sau 3a + 5b = 27. um 3 divide pe 3a i pe 27, rezult c 3 divide pe 5b. e aici, având în vedere c 0 < b < 6, rezult c b = 3. eci, a = 4 i b = 3. Sanda a cump rat 7 -uri. 23. a) 7 < 3 < 2 < 0 < 1 < < 4 < 9; b) 7 > 3 > 1 > 1 > 2 > 4 > = ( 8) + ( 1) + (+1). 25. a) 3; b) 1; c) 5; d) 1; e) 1; f) 21; g) 3; h) ivizorii întregi ai num rului 288 sunt 1, 1, 2, 2, 3, 3, Suma lor este (x + 1) (2x + 5) (x + 1) ((2x + 5) 2(x + 1)) (x + 1) 3 x + 1 { 3, 1, 1, 3} x { 4, 2, 0, 2}. 29. x > 3 x {, 6, 5, 4, 4, 5, 6, }; x x + 1 { 6, 5, 4,, 4, 5, 6} x { 7, 6, 5, 4, 3,, 3, 4, 5}. eci, x { 7, 6, 5, 4, 4, 5}. 30. (x + 1)(y + 1) = 5 (x, y) {( 6, 2), ( 2, 6), (0, 4), (4, 0)}. TEM 2. Numere ra ionale 1 1. a) 1; b) 1; c) 2; d) 1; e) ; f) 2; g) 14; h) a) n {0, 1, 2}; b) n = 3; c) n {0, 1, 2, 3, 4, 5}. 3. pusul lui a 12 6 este a = 1,25. Inversul lui a este 1 4 a = 5. Modulul lui a este a = 1, = 0, 4; = 5,5; = 0, a) < < 0,(4) < 1,1(3) < < 1, 7 ; b) 0,(3) > 0,33 > 0,(32) > 0,3(2) > 0,3 > 0,2(3) = 5, = 0, 75, , 23 = = 0, = {2; 5}, = { 7; 2; 5}, ( \ ) = ; 3,4;0,5;1,(2). 8. a = 5; b = (a 2) 10 = (1 2) = a = a = = = 0, a = = ac n este impar, atunci a = + =, iar dac n este par, atunci a = + =. Prin urmare, a =, oricare ar fi n x = a = vem b b 230 Solu ii

14 uprins uvânt-înainte / 5 MEMRTR E MTEMTI / 7 TEME REPITULTIVE / 20 MELE E TESTE PENTRU EVLURE N INL / 58 SLU II TEME REPITULTIVE / 230 MELE E TESTE PENTRU EVLURE N INL / 244 Matematic. Evaluarea Na ional

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII-

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII- Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard 3 Algebră Capitolul I. MULŢIMEA NUMERELOR RAŢIONALE Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale

Mai mult

Microsoft Word - Programa_Evaluare_Nationala_2011_Matematica.doc

Microsoft Word - Programa_Evaluare_Nationala_2011_Matematica.doc C E N T R U L NAłIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ EVALUAREA NAłIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII A Pagina 1 din 5 PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ I. STATUTUL

Mai mult

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP.

Teoreme cu nume 1. Problema (Năstăsescu IX, p 147, propoziţia 5) Formula lui Chasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP. Teoreme cu nume Problema (Năstăsescu IX, p 47, propoziţia 5) Formula lui hasles Pentru orice puncte M, N şi P avem MN + NP = MP 2 Problema (Năstăsescu IX, p 68, teoremă) Vectorul de poziţie al centrului

Mai mult

Microsoft Word - Concursul SFERA.doc

Microsoft Word - Concursul SFERA.doc CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ SFERA EDIŢIA a II-a BĂILEŞTI, 1 martie 005 CLASA a IV-a Pentru întrebările 1-5 scrieţi pe lucrare litera corespunzătoare răspunsului corect 1. Care este numărul care

Mai mult

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 000 standard 3 10 PP Algebră Capitolul I. NUMERE REALE Competenţe specifice: Determinarea

Mai mult

Microsoft Word - Programa finala olimpiadei matematica 2007 gimnaziu.doc

Microsoft Word - Programa finala olimpiadei matematica 2007 gimnaziu.doc ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE PROGRAMA OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ CLASELE V XII AN ŞCOLAR 006 / 007 Pentru

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava Şcoala Gimnazială Luca Arbure CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a VIII a 29 APRILIE 2017 Clasa a I

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava Şcoala Gimnazială Luca Arbure CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a VIII a 29 APRILIE 2017 Clasa a I Clasa a IV a 1. Rezultatul calculului : 8 + [40 + 8 (00 : 5 7 : )] 0 este A) 0 B) C) 4 D) 8. Valoarea lui x din egalitatea [( x + 60 : ) + 4] 5 = 1985este : A) 1 B) 5 C) 1 D) 10. Suma dintre jumatatea

Mai mult

joined_document_27.pdf

joined_document_27.pdf INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ, CLASA a V - a FEBRUARIE 014 a). Pe un stadion intră la un meci un număr de persoane după următoarea regulă: în primul

Mai mult

Matematica VI

Matematica VI There are no translations available. Datorita unor probleme tehnice, site-ul nu poate fi vizionat cu Internet Explorer 8, partea de teste (apare pagina alba). Pentru navigare, va recomandam Chrome, Mozilla,

Mai mult

Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL

Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL Pachete de lecţii disponibile pentru platforma AeL -disciplina Matematică- Nr. crt Nume pachet clasa Nr. momente Nr.Recomandat de ore 1 Corpuri geometrice V 6 1 2 Fracţii V 14 5 3 Măsurarea lungimilor.

Mai mult

Subiecte_funar_2006.doc

Subiecte_funar_2006.doc Clasa a VIII-a A. 1. Exista numere n Z astfel încât n si n+ sa fie patrate perfecte? (Gheorghe Stoica) A. 2. Se considera A N o multime cu 7 elemente si k N*. Aratati ca ecuatia 4x 2 4ax+b 2 +10k = 0,

Mai mult

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri

CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, tri CERCURI REMARCABILE ASOCIATE UNUI TRIUNGHI 19 3. CERCURI EXÎNSCRISE Natura vorbeşte în limbajul matematicii: literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi alte guri geometrice. Galileo Galilei 3

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat de Ana-Cristina Blanariu-Șugar, profesor Digitaliada, revizuit de Ioan Popa, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document

Mai mult

0767 BIS bt:Layout 1.qxd

0767 BIS bt:Layout 1.qxd 30 Capitolul III Acordarea titlului de profesor-emerit în înv mântul preuniversitar Art. 47 Acordarea titlului de profesor-emerit semnific dobândirea de c tre cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate

Mai mult

I

I METODA VECTORIALĂ ÎN GEOMETRIE prof. Andrei - Octavian Dobre Această metodă poate fi descrisă după cum urmează: Fiind dată o problemă de geometrie, după explicitarea şi reprezentarea grafică a configuraţiei

Mai mult

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare A. MECANIC Se consider accelera ia gravita ional g = m/s.. p inând cont c nota iile sunt cele utilizate în manuale de fizic, reprezint : t a. for a medie b. accelera ia medie c. viteza medie d. puterea

Mai mult

Copyright c 2001 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la

Copyright c 2001 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician   1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la Copyright c 1 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician http://math.ournet.md 1 Ministerul Educatiei si Stiintei Examenul de bacalaureat la matematica, Profilurile: fizica-matematica, economie,

Mai mult

OLM_2009_barem.pdf

OLM_2009_barem.pdf Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Societatea de Ştiinţe Matematice din Romania Olimpiada Naţională de Matematică Etapa finală, Neptun Mangalia, 13 aprilie 2009 CLASA A VII-a, SOLUŢII ŞI BAREMURI

Mai mult

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x

Universitatea Politehnica din Bucureşti 2019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1. Ştiind cos x = 3 2, atunci sin2 x 1 5 6 7 Universitatea Politehnica din Bucureşti 019 Disciplina: Geometrie şi Trigonometrie G1 * Varianta A 1 Ştiind cos x atunci sin x este: (6 pct a 1 ; b 1 ; c 1 ; d ; e 1 8 ; f Soluţie Folosind prima

Mai mult

clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător. 1. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) 3 B) 10 C)

clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător. 1. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) 3 B) 10 C) clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător.. Continuă numărarea şi află câţi morcovi a mâncat iepuraşul. 6, 7, 8, 9,. A) B) 0 C) D) 9 E). Vecinul mai mic al numărului 70 este: A) 60 B)

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat în cadrul programului - pilot Digitaliada, revizuit de Simona Roșu, profesor Digitaliada Textul și ilustrațiile din acest document începând

Mai mult

www. didactic.ro Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinus

www. didactic.ro Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinus Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Trecem în revistă următoarele rezultate importante: 1) Teorema sinusurilor: Teorema cosinusurilor: Fiind dat triunghiul ABC, vom folosi următoarele notaţii:,,

Mai mult

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare A. MECANIC Se consider accelera ia gravita ional g =0 m/s.. Unitatea de m sur în S.I. pentru energia cinetic este: a. J b. W c. N d. Kg m s. Alege i expresia care are dimensiunea unui impuls mecanic: a.

Mai mult

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC),

Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar. Notăm σ c = aria ( QAB) σ a = aria ( QBC), Coordonate baricentrice Considerăm în plan un triunghi ABC şi un punct Q în interiorul său, fixat arbitrar Notăm σ c = aria ( QAB) = aria ( QBC), = aria ( QCA) şi σ = aria ( ABC), astfel încât σ = + +

Mai mult

MergedFile

MergedFile PROIECT DIDACTIC Clasa a VII-a Matematică Proiect didactic realizat de profesor Tatiana Predoană, Fundația Noi Orizonturi, în cadrul programului - pilot Digitaliada, revizuit de Monica Popovici, profesor

Mai mult

Microsoft Word - Evaluare_initiala_Matematica_Cls07_Model_Test.doc

Microsoft Word - Evaluare_initiala_Matematica_Cls07_Model_Test.doc Precizări metodologice cu privire la testul de evaluare inińială la disciplina MATEMATICĂ, din anul şcolar 011-01 În anul şcolar 011-01, modelul propus pentru testare inińială la disciplina Matematică

Mai mult

Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INST

Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INST Republica Serbia MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ŞTIINŢEI ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE INSTITUTUL PENTRU EVALUAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI EDUCAŢIEI INSTITUTUL PEDAGOGIC AL VOIVODINEI EXAMENUL FINAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Mai mult

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 61 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net:

BAC 2007 Pro Didactica Programa M1 2 Rezolvarea variantei 61 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: BAC 7 Pro Didactica Programa M Rezolvarea variantei 6 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ CAPITOLUL Varianta 6. Subiectul I. (a) Coordonatele punctelor C şi D satisfac

Mai mult

Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r car

Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r car Concursul de Matematică Upper.School ediția 2019 Etapa III - Clasa a 7-a Lista de probleme PROBLEMA 1 / 4 punctaj: 7 Aflați numerele prime p, q, r care satisfac simultan următoarele condiții: qr p 4 1

Mai mult

BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA ianuarie Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că

BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA ianuarie Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că BARAJ NR. 1 JUNIORI FRANŢA 019 9 ianuarie 019 1. Fie x şi y două numere întregi astfel încât 5x + 6y şi 6x + 5y să fie pătrate perfecte. Arătaţi că x şi y sunt divizibili cu 11.. Fie Γ un cerc de centru

Mai mult

Noțiuni matematice de bază

Noțiuni matematice de bază Sistem cartezian definitie. Coordonate carteziene Sistem cartezian definiţie Un sistem cartezian de coordonate (coordonatele carteziene) reprezintă un sistem de coordonate plane ce permit determinarea

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_javitasi_0911_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Indicaţii

Mai mult

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Colecţia Matematică DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin două dintre ele fiind diferite. Arătaţi că x y z 0

Mai mult

Clasa IX 1. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul

Clasa IX 1. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul Clasa IX. O lăcustă face salturi, fiecare salt în linie dreaptă şi de două ori mai lung ca precedentul. Poate vreodată lăcusta să revină în punctul de plecare iniţial? Soluţie. Răspunsul este negativ.

Mai mult

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314 OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod 030044 - ROMÂNIA Telefon:315.19.65; 315.19.64; 314.59.64; 314.59.65; 314.59.66; Telefon director: 315.90.66 Http:/

Mai mult

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc

Microsoft Word - Matematika_kozep_irasbeli_jav_utmut0513V28_roman.doc Matematika román nyelven középszint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 8. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN MATEMATICĂ KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA EXAMEN DE BACALAUREAT NIVEL MEDIU Az írásbeli vizsga időtartama:

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc CONSILIUL JUDEŢEAN OLT DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Complex servicii Sf. Ştefan : - Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat -

Mai mult

TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 :

TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 : TEST DE PROMOVARE ÎN CLASELE DE EXCELENȚĂ Clasa a V-a 29.09.2018 BAREM SUBIECTUL I a) Determinați numărul natural a din egalitatea: 315 : 7 9 4 22 5 204 : 2 2 a 16 : 4 43 b) Se consideră șirul următor

Mai mult

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se conside

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 21 aprilie 2018 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se conside CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICA PANAITOPOL EDIŢIA a X-a, TULCEA, 1 aprilie 18 Clasa a VII - a Soluţii orientative şi bareme Problema 1. Se consideră numerele reale x, y şi z, cel puţin două dintre ele

Mai mult

RecMat dvi

RecMat dvi Conice şi cubice în probleme elementare de loc geometric Ştefan DOMINTE 1 Abstract. In this Note, a number of simple problems are presented to support the idea that conic and cubic curves can frequently

Mai mult

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in u 2009 Autor Melnic Oleg, dr. conf. Anul de studii

Mai mult

untitled

untitled 230/12.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, DURLEA M. Florica având func ia de EF SERVICIU la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor CNP domiciliul Bucure ti,, cunoscând

Mai mult

Matematica Clasa 5 Culegere De Exercitii Si Probleme

Matematica Clasa 5 Culegere De Exercitii Si Probleme uprins Teste de evaluare inițială... 7 4 I. Numere naturale. Numere naturale... 9. Scrierea şi citirea numerelor naturale... 9.2 xa numerelor naturale. ompararea şi ordonarea numerelor naturale... 4.3

Mai mult

40

40 PROCESUL DE ÎNFIIN ARE A ÎNTREPRINDERILOR ÎN ROMÂNIA ASIST. UNIV. DRD. RADU VASILIC Universitatea din Pite ti, Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative, Pite ti, str. Republicii, nr.71,

Mai mult

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Având în vedere Expunerea de

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 30 iunie 2009 edin a ordinar este convocat de Pre

Mai mult

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2014 Test 1 MATEMATICĂ Judeţul / sectorul... L

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2014 Test 1 MATEMATICĂ Judeţul / sectorul... L CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2014 Test 1 MATEMATICĂ Judeţul / sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevei

Mai mult

Microsoft Word - Memorator anatomie_ doc

Microsoft Word - Memorator anatomie_ doc IRINA KOVACS DANIELA FIRICEL EMILIA POP LILIANA PA CA MEMORATOR DE ANATOMIE, GENETIC I ECOLOGIE UMAN pentru clasele XI-XII Edi ia a III-a Editura Paralela 45 Editura Paralela 45 Redactare: Mugur Butuza

Mai mult

2

2 POLITICA DE OCUPARE A FOR EI DE MUNC LA NIVELUL JUDE ULUI ARGE PROF. UNIV. DR. EMILIA UNGUREANU Universitatea din Pite ti, 0722760883, emiliaungureanu@yahoo.com PREP. UNIV. M D LINA NEAC U Universitatea

Mai mult

PROIECT DIDACTIC

PROIECT   DIDACTIC Plan de lecție Informații generale Obiectul: Matematică Clasa: a VII - a Durata: 50 min Mijloace TIC: calculatorul profesorului cu videoproiector,calculatoare pentru elevi Tema lecției: Aria triunghiului

Mai mult

Nr. 1488/ Aprobat în C.A PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR I. CADRUL LEGISLATIV Planul mana

Nr. 1488/ Aprobat în C.A PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR I. CADRUL LEGISLATIV Planul mana Nr. 1488/18.10.2017 Aprobat în C.A. 19.1-.2017 PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR 2017-2018 I. CADRUL LEGISLATIV Planul managerial se fundamenteaz pe urm toarele acte normative:

Mai mult

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În România fiec rei persoane îi sunt garantate dreptul

Mai mult

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 CLASA a IX-a În programa de concurs pentru clasa a IX-a sunt incluse conţinuturile programelor din clasele anterioare şi din etapele anterioare. 1. Mulţimi şi elemente de logică matematică.

Mai mult

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc

Microsoft Word - D_ MT1_II_001.doc ,1 SUBIECTUL II (30p) Varianta 1001 a b 1 Se consideră matricea A = b a, cu a, b şi 0 http://wwwpro-matematicaro a) Să se arate că dacă matricea X M ( ) verifică relaţia AX = XA, atunci există uv,, astfel

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este c

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este c ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure

Mai mult

D212Anexa1_ pdf

D212Anexa1_ pdf anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin a este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean

Mai mult

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018 DECLARA IE DE AVERE Nr. 67/12.07.2018 Subsemnatul/Subsemnata, FARA N. NICOLAE, având func ia de Director executiv la A.J.O.F.M. Hunedoara, CNP, domiciliul Simeria, jud. Hunedoara cunoscând prevederile

Mai mult

1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se î

1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se î 1 Concursul de matematic¼a NICOLAE COCULESCU 2011-12 EDIŢIA a VIII-a SLATINA 29 noiembrie 2012 Clasa a III-a 1. Numere, numere. a) Cinci prieteni se întâlnesc. Ei se salut¼a, ecare dând mâna cu ecare,

Mai mult

0090/bt/p1

0090/bt/p1 12 GUVERNUL ROM NIEI OFICIUL DE STAT PENTRU INVENfiII I M RCI ORDIN pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat Œn

Mai mult

Microsoft Word - Rezolvarea Test nr. 11.doc

Microsoft Word - Rezolvarea Test nr. 11.doc Testul nr. 11 Problema 1 (30 puncte = 10 puncte + 10 puncte + 10 puncte) a) Să se calculeze ( 42 : 2 + 23 ) :11+ 2 5 16. b) Să se determine cifrele a și b din egalitatea { a b} 2 + 42 : 2 + 23 :11+ 2 5

Mai mult

22

22 BUGETAREA I CONTROLUL BUGETAR - O PROVOCARE PENTRU ECONOMIA ROMÂNEASC (II) CONF. DR. CORNELIA DASC LU Academia de Studii Economice, str.a. Ciurea, nr.2, bl. S41, sc. 1, apt.9, sector 5, Bucure ti, tel.

Mai mult

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd PARTEA I Anul 183 (XXVII) Nr. 23 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Marți, 13 ianuarie 2015 SUMAR Pagina Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului

Mai mult

STCD_1.pdf

STCD_1.pdf 3. PROIECTAREA SISTEMULUI DE TRANSMITERE PRIN CUREA DIN AT Acest tip constructiv de sistem de transmitere func ionez prin angrenarea din ilor curelei cu din ii ro ilor de curea, iar metodica de calcul

Mai mult

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc 136/03.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, Cojocaru D. Paula, având func ia de Consilier Principal la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor D.G.C.O. Serviciul Antifraud,

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se Clasa a IX -a Se consideră funcţia f : R R, f ( x) x mx 07, unde mr a) Determinaţi valoarea lui m ştiind că f( ), f() şi f () sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice b) Dacă f() f(4), să

Mai mult

Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura a

Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura a Parenting and Child Sexuality Questionnaire Va ruga m sa citit i fiecare afirmat ie s i sa bifat i un numa r de la 0 la 3 care indica i n ce ma sura acea afirmat ie vi se potrives te. Nu exista ra spunsuri

Mai mult

Microsoft Word - EN_IV_2019_Matematica_Test_1.doc

Microsoft Word - EN_IV_2019_Matematica_Test_1.doc EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2 019 MATEMATICĂ Test 1 Județul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevei / elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina

Mai mult

Matematika román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1813 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI

Matematika román nyelven középszint Javítási-értékelési útmutató 1813 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VI Matematika román nyelven középszint 83 ÉRETTSÉGI VIZSGA 09. május 7. MATEMATIKA ROMÁN NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Informaţii utile

Mai mult

20 SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie do

20 SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie do SUBIECTE DE EXAMEN - De fapt, în pofida acestor probleme, până la urmă tot vom logaritma, căci aceasta este tehnica naturală în context. Trebuie doar să gestionăm cu precauţie detaliile, aici fiind punctul

Mai mult

Microsoft Word - a5+s1-5.doc

Microsoft Word - a5+s1-5.doc Unitatea şcolară: Şcoala cu cls. I-VIII Sf. Vineri Profesor: Gh. CRACIUN Disciplina: Matematică Clasa a V-a / 4 ore pe săpt./ Anul şcolar 007-008 PROIECTAREA DIDACTICĂ ANUALĂ Număr săptămâni: 35 Număr

Mai mult

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT Cuprins 5 CUPRINS ABREVIERI... 17 PREFA PATRIMONIUL CULTURAL I NATURAL SUB PAV ZA DREPTULUI... 21 PREFACE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE PROTECTED BY LAW... 25 UN CUVÎNT DE ÎNSO IRE... 29 CAPITOLUL I. ELEMENTE

Mai mult

cartea proprietate.mdi

cartea proprietate.mdi I. Mărci 1. Opoziţie la înregistrarea mărcii. Conflict cu nume comercial. Rea-credinţă. Conflict cu o marcă notorie (SABADSAG) Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c), art. 23, art. 48 alin. (1) lit. c) Convenţia

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 20 aprilie 2019 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Se punctează doar rezult

CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 20 aprilie 2019 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Se punctează doar rezult CONCURSUL DE MATEMATICǍ ISTEŢII D ARBORE EDIŢIA a X-a - 0 aprilie 09 Clasa a IV-a BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE Se punctează doar rezultatul: pentru fiecare răspuns se acordă fie uncte, fie 0 puncte Nu

Mai mult

ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență MODELE DE PROBLEME REZOLVATE DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURS

ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență MODELE DE PROBLEME REZOLVATE DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURS ARTUR BĂLĂUCĂ ARITMETICĂ Teme pentru centre de excelență + 0 MODELE DE PROBLEME REZOLVATE + 1130 DE PROBLEME SEMNIFICATIVE PENTRU OLIMPIADE, CONCURSURI ŞI CENTRE DE EXCELENŢĂ Clasa a V-a Ediţia a X-a EDITURA

Mai mult

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de Școala: Clasa a V-a ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ de SEMESTRUL I. Recapitulare, iniţială. Numere - reprezentare comparare, estimare

Mai mult

MergedFile

MergedFile GHID DE PREDARE A MATEMATICII CU AJUTORUL METODELOR DIGITALE Clasa a VI-a Realizat de Szasz Szilard, profesor Digitaliada, Nicoleta Duma, profesor Digitaliada, Aura Bârdeș, profesor Digitaliada, coordonat

Mai mult

Microsoft Word - Anale2_2005.doc

Microsoft Word - Anale2_2005.doc Analele Universit ii,, tefan Cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/2005 Analiza comparativ a cadrului general legislativ privind eficien a energetic a cl dirilor din rile UE i România

Mai mult

recmat dvi

recmat dvi Concursul de matematică Florica T.Câmpan Etapa judeţeană, 5-6 mai 2005 Notă. Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: cl. a IV-a 90 de minute, cl. V-VIII 2 ore. ClasaaIV-a 1. Să seafledouă numere

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIR

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015 2016,

Mai mult

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 3 mai 2012 Data intrarii in vigoare : 03/05/2012

Mai mult

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

ENVI_2019_matematica_si_stiinte_Test_2_Caietul_elevului_Limba_romana

ENVI_2019_matematica_si_stiinte_Test_2_Caietul_elevului_Limba_romana EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Anul școlar 2018-2019 Matematică şi Ştiinţe ale naturii TEST 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Unitatea de învățământ... Numele şi prenumele elevei/elevului......

Mai mult

1. Teorema lui Ceva Ene Mihai+Radu Vlad+Budacu Vlad

1. Teorema lui Ceva Ene Mihai+Radu Vlad+Budacu Vlad 1. Teorema lui Ceva Ene Mihai+Radu Vlad+Budacu Vlad 2. Teorema lui Menelaus Ciocan Cristian+Cioară Alexandru+Răileanu Daniel 3. Teorema lui Pitagora Paraipan Rareș+Postelnicu Marius+Anghel Mircea

Mai mult

Anexe_Ordin_839.pdf

Anexe_Ordin_839.pdf (pag.1) C tre, [conduc torul autorit ii administra iei publice emitente * ) ] C E R E R E pentru emiterea autoriza iei de construire/desfiin are Subsemnatul 1).., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul

Mai mult

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 2019 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IM UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB 6 aprilie 219 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1) Problemele de tip grilă din Partea A pot

Mai mult

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 59 În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 i în scopul reglement rii i perfec ion rii modului de reflectare a unor indicatori

Mai mult

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare MECNIC Se consider accelera ia gravita ional g = 0 / s inând cont c nota iile sunt cele utilizate în anualele de fizic, teorea varia iei energiei cinetice pentru un punct aterial are expresia: a L = EC

Mai mult

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati

COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathemati COMENTARII FAZA JUDEŢEANĂ, 9 MARTIE 2013 Abstract. Personal comments on some of the problems presented at the District Round of the National Mathematics Olympiad 2013. Data: 12 martie 2013. Autor: Dan

Mai mult

Revista Strategii Manageriale_nr I_2013.pdf

Revista Strategii Manageriale_nr I_2013.pdf ROLUL CAPITALULUI INTELECTUAL ÎN SOCIETATEA CUNOA TERII Denisa-Elena Parpandel 1 Rezumat: În societatea cunoa terii, organiza iile se afl într-o continu schimbare i transformare, iar un factor cheie al

Mai mult

SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel , tel / fax:

SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel , tel / fax: SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel. 25-69-01, tel / fax: 22-23-49 e-mail: acc@mtc.md web: www.acc.md Certificat nr. 085C ISO

Mai mult

c o l e c i a EDITURA PARALELA 45

c o l e c i a EDITURA PARALELA 45 c o l e c i a Autorii aduc mulumiri speciale Societii de tiine Matematice din România pentru sprijinul acordat. Redactare: Ramona Rossall Tehnoredactare: Iuliana Ene Pregtire de tipar: Marius Badea Design

Mai mult

Ministerul Educaț iei al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălț i Facultatea Ș tiinț e Reale, Economice ș i ale Mediului Catedr

Ministerul Educaț iei al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălț i Facultatea Ș tiinț e Reale, Economice ș i ale Mediului Catedr Ministerul Educaț iei al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălț i Facultatea Ș tiinț e Reale, Economice ș i ale Mediului Catedra de Matematică ș i Informatică Curriculum pentru unitatea

Mai mult

PROGRAMA CONCURSUL MICII CAMPIONI I. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVAȚARE 1.1. Explicarea unor modele / regularităţi, pent

PROGRAMA CONCURSUL MICII CAMPIONI I. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVAȚARE 1.1. Explicarea unor modele / regularităţi, pent PROGRAMA CONCURSUL MICII CAMPIONI - 2019 I. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVAȚARE 1.1. Explicarea unor modele / regularităţi, pentru crearea de raţionamente proprii identificarea unor

Mai mult

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securitate adecvate cuplate cu protec ia prin asigurare sunt componente

Mai mult

Microsoft Word - EN_IV_2019_Matematica_Test_2.doc

Microsoft Word - EN_IV_2019_Matematica_Test_2.doc EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2 019 MATEMATICĂ Test 2 Județul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevei / elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina

Mai mult

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc ORDONAN DE URGEN privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii În scopul cre rii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilit ilor actuale de dezvoltare

Mai mult