COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen"

Transcriere

1 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. NR. 5 / 2018 la SC COMCM SA CONSTANŢA Sediul social : Bulevardul Aurel Vlaicu 144, Constanţa Numărul de telefon / fax : , Numărul si data inregistrarii la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Cod unic de inregistrare fiscală : RO Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucuresti; simbol CMCM Capital social subscris si vărsat : ,80 ron Principalele caracteristici ale valorilor imobiliare emise: acţiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune I. In semestrul societatea a desfasurat, urmatoarele activitati: - activitate de cazare în hostel; - activitati de inchiriere spatii. Societatea obţine venituri şi din vânzarea de active reprezentând investitii imobiliare. Pe parcursul perioadei societatea s-a preocupat de incasarea la scadenta a creantelor, o preocupare importanta fiind urmarirea derularii corespunzatoare a contractelor de vanzare imobile cu plata in rate. Societatea nu are contractate credite si nu are datorii importante catre furnizori. Din acest punct de vedere nu exista un risc generat de imposibilitatea onorarii la timp a datoriilor. In functie de evolutia proceselor cu ANAF, in ceea ce priveste anularea Decizei de Impunere nr. F-CT 26/ , societatea va adopta masurile necesare pentru evitatea oricarui risc care sa afecteze patrimoniul societatii. Precizam ca in primele 6 luni ale anului 2019 nu s-au efectuat tranzacti cu partile afiliate. 1

2 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO II. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante Rezultatele obtinute in semestrul I 2019 sunt raportate conform prevederilor OMF 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu IFRS. Situatiile financiare nu au fost auditate la Situatiile financiare pentru perioada sunt urmatoarele: SITUATIA POZITIEI FINANCIARE a) Elemente de bilanţ: ACTIVE Imobilizări corporale Imobilizări necorporale 0 0 Active financiare Active imobilizate - total Stocuri Creanţe comerciale si avansuri plătite Alte creanţe Numerar si conturi la bănci Cheltuieli in avans Active circulante - total TOTAL ACTIVE CAPITALURI PROPRII SI DATORII Capital si rezerve Capital social Rezerve din reevaluare Rezerve Rezultat reportat ( ) ( ) Rezultatul perioadei ( ) ( ) Repartizare profit - - Capitaluri proprii-total Datorii Datorii comerciale si avansuri încasate Alte datorii Datorii - Total TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII 2

3 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO Analizand elementele bilantului contabil incheiat la cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele: - La societatea are in patrimoniu active imobilizate in valoare de lei reprezentand 78,63% din total active fata de 80,44 % din aceeasi perioada a anului 2018 ; - Stocurile sunt in valoare de lei si reprezinta 0,19 % din total active, fata de semestrul I al anului 2018 care reprezentau 0,19 % din total active; - Creantele comerciale si avansuri platite sunt in valoare de lei reprezentand 10,26% din total active fata de 10,23% la ; - Disponibilitatile banesti la sunt in suma de lei fata de lei din aceeasi perioada a anului Ponderea sumelor o detin disponibilitatile banesti aflate in conturile bancare; - Cheltuielile in avans la sunt in suma de lei, fata de lei la ; - Total active curente (circulante) la sunt in valoare de lei fata de lei din aceeasi perioada a anului 2018; - Total datorii curente la sunt in valoare de lei fata de lei din aceeasi perioada a anului 2018; - Capitalul social este de lei nemodificat fata de Rezervele din reevaluare sunt la in suma de lei - La societatea inregistreaza o pierdere neta de in valoare de lei b) Situaţia rezultatului global Venituri din vânzări Alte venituri din exploatare Venituri din producţia de imobilizări - Variaţia stocurilor de produse finite - profit (6.922) Venituri din exploatare Cheltuieli materiale si consumabile Cheltuieli energie si apa Cheltuieli privind mărfurile Reduceri comerciale primite - Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu prestaţii externe Cheltuieli cu impozite si taxe Cheltuieli cu protecţia mediului 4 Cheltuieli cu amortizarea Ajustări de valoare privind activele circulante Alte cheltuieli Cheltuieli pentru exploatare Rezultatul din exploatare ( ) ( ) Venituri financiare Cheltuieli financiare 110 (117) 3

4 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO Rezultatul financiar VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE REZULTATUL INAINTE DE ( ) ( ) IMPOZITARE Impozitul pe profitul curent Alte impozite REZULTATUL GLOBAL ( ) ( ) Analizand contul de profit si pierdere se constata urmatoarele: - La cifra de afaceri este de lei, o scadere de lei fata de acceiasi perioada a anului c) Lichiditate (disponibil in cont): -lei Disponibilităţi la bănci în lei Disponibilităţi la bănci în monedă străină Casa in lei Alte valori Total In semestrul I 2019 fata de acceiasi perioada a anului trecut, fluxul de numerar a scazut cu lei 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE 2.1 Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatae societatii comerciale, comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut In semestrul I 2019 capacitatea de acoperire a adatoriilor curente din activele curente a fost pozitiva, indicile lichiditatii curente fiind 2, Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii In semestrul I 2019 nu au fost achizitionate imobilizari corporale. Modernizari Nu sau efectuat modernizari in semestrul I Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza 4

5 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO Activitatea preponderent desfasurata este inchiriere si subinchiriere bunuri imobile proprii- cod CAEN SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII 3.1 In perioada analizata nu au aparut modificari ale capitalului social. Structura actionariatului la este urmatoarea: Denumire detinator Numar detineri Procent(%) SIF TRANSILVANIA SA BRASOV ,72 FRATILA CONSTANTIN ,65 FRATILA MIHAELA ,01 COCIU MARIANA ALEXANDRA ,01 CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS SA ,00 ALTI ACTIONARI ,61 TOTAL ,00 Conform Actului Constitutiv, la Consiliul de Administratie este compus din 5 membrii. TRANZACTII SEMNIFICATIVE Tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane nu s-au inregistrat. Indicatori economico financiari Nr. Denumirea indicatorului crt. 1. Lichiditatea curenta Active curente / 2,54 (optim = > 2) Datorii curente 2. Gradul de îndatorare Cap. impumutat/ 0 Cap. propriu 3. Viteza de rotaţie a Sold mediu clienţi/ zile debitelor clienţi (zile) CA x Viteza de rotaţie a CA / 0,006 activelor imobilizate Active imobilizate (rotaţii) 5

6 COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO Societatea COMCM S.A. cu sediul in Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, judetul Constanta, J13/613/191. CIF RO , in conformitate cu reglementarile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 informeaza actionarii si investitorii ca Raportul pentru semestrul I 2019 este disponibil in format electronic, pe website-ul societatii la rubrica "INFORMATII"- sectiunea " COMUNICATE, RAPOARTARI 2019" si la sediul societatii. Versiunea raportului este disponibila si in link-ul de mai jos. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, ALEXE GABRIELA 6

7 Formular S1045_A1.0.0 Conform OMFP nr /2016 si OMFP 2.493/ Formular valabil din: Raportare contabilă semestrială * Suma de control 0 Data raportarii Tip formular Anul IT 2019 Date de identificare * Campuri obligatorii * Entitatea COMCM SA FORMULAR VALIDAT * Numar inregistrare in Registrul Comertului J13/613/1991 * Cod Unic de Inregistrare Semnaturi * Campuri obligatorii * Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate Fabric.beton * Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprii sau inchiriate * Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni Strada BD. AUREL VLAICU Numar 144 Bloc Scara Apartament Telefon * Județ Constanta * Localitatea CONSTANTA Administrator * Nume si prenume ALEXE GABRIELA Sector Intocmit * Nume si prenume ALEXE GABRIELA Bifați dacă este cazul Mari contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de jumatate din valoarea capitalului subscris Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului Semnatura electronica Semnatura * Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura *) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr /2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de lei Indicatori Campuri cu valori calculate Capitaluri - total Profit/ pierdere Capital subscris Număr de operator de date cu caracter personal 759

8 COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd codrd Denumirea elementului Nr. rand Sold an curent la: A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare (ct ) Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct ) Fond comercial (ct. 2071) Avansuri (ct. 4094) Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct ) TOTAL (rd. 01 la 05) 06 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri şi construcții (ct ) Instalații tehnice şi maşini (ct ) Alte instalații, utilaje şi mobilier (ct ) Investiții imobiliare (ct * * *) Imobilizări corporale în curs de execuție (ct ) Investiții imobiliare în curs de execuție (ct ) Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct ) Plante productive (ct ) Avansuri ( ct. 4093) TOTAL (rd. 07 la 15) III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct ) IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE Acțiuni deținute la filiale (ct ) 19 Număr de operator de date cu caracter personal 759

9 A B Împrumuturi acordate entităților din grup (ct ) 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate şi la entitățile controlate în comun (ct ) 4. Împrumuturi acordate entităților asociate şi entităților controlate în comun (ct ) Alte titluri imobilizate (ct ) Alte împrumuturi (ct. 2675* * * * * *) TOTAL (rd. 19 la 24) ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd ) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI Materii prime şi materiale consumabile (ct / / ) Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311) Producția în curs de execuție (ct /- 348* ) 4. Produse finite și mărfuri (ct /- 348* / / ) Avansuri (ct. 4091) TOTAL (rd. 27 la 31) II. CREANȚE Creanțe comerciale (ct. 2675* * * * * * ) Avansuri plătite (ct. 4092) Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*) Sume de încasat de la entitățile asociate şi entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) 5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652) 6. Alte creanțe (ct ** + 436** + 437** ** ** + 444** ** + 447** ** ** ) Capital subscris şi nevărsat (ct *) Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) TOTAL (rd. 33 la 40) Număr de operator de date cu caracter personal 759

10 40 41 III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct * ) IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* ) ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd ) C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct ) ( rd ), din care Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct ) 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct ) Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct ) Efecte de comerț de plătit (ct ) Sume datorate entităților din grup (ct ***) 7. Sume datorate entităților asociate şi entităților controlate în comun (ct ***) 8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct *** + 436*** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** *** *** ) TOTAL (rd. 48 la 56) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd ) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct ) 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct ) Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct ) 63 Număr de operator de date cu caracter personal 759

11 63 5. Efecte de comerț de plătit (ct ) Sume datorate entităților din grup (ct ***) 7. Sume datorate entităților asociate şi entităților controlate în comun (ct ***) 8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651) 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct *** + 436*** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** *** + 473*** ) TOTAL (rd. 60 la 68) 69 H.PROVIZIOANE Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517) Alte provizioane (ct ) TOTAL (rd ) 72 VENITURI ÎN AVANS Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd ), din care: Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd ), din care: Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd ), din care: Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) TOTAL (rd ) J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL Capital subscris vărsat (ct. 1012) Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 84 Număr de operator de date cu caracter personal 759

12 85 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1027) Patrimoniul regiei (ct. 1015) Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028) Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) 89 SOLD C SOLD D SOLD C SOLD D TOTAL (rd ) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE Rezerve legale (ct. 1061) Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) Alte rezerve (ct. 1068) TOTAL (rd. 94 la 96) Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) SOLD C SOLD D Acțiuni proprii (ct. 109) Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C SOLD D VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD D SOLD C SOLD D Număr de operator de date cu caracter personal 759

13 108 Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd ) Patrimoniul privat (ct. 1023) Patrimoniul public (ct. 1026) CAPITALURI - TOTAL (rd ) FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 10: / Semnaturi Administrator Nume si prenume ALEXE GABRIELA Semnatura Intocmit Nume si prenume ALEXE GABRIELA Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ** Solduri debitoare ale conturilor respective. *** Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd ) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare. 3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. Număr de operator de date cu caracter personal 759

14 COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd codrd Denumirea indicatorilor Nr. rand Perioada de raportare A B Cifra de afaceri netă (rd ) Producția vândută (ct ct. 6815*) Venituri din vânzarea mărfurilor (ct ct. 6815*) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct ) 05 SOLD C SOLD D Venituri din producția de imobilizări şi investiții imobiliare (rd ) Venituri din producția de imobilizări necorporale şi corporale (ct ) Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755) Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757) Venituri din subvenții de exploatare (ct ) Alte venituri din exploatare (ct ), din care venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd ) a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct ) Alte cheltuieli materiale (ct ) b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605) c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 24 Număr de operator de date cu caracter personal 759

15 A B Cheltuieli cu personalul (rd ), din care: a) Salarii şi indemnizații (ct ) b) Cheltuieli privind asigurările şi protecția socială (ct ) a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd ) a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct ) a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685) a.3) Venituri (ct ) b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd ) b.1) Cheltuieli (ct ) b.2) Venituri (ct ) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct ) 2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct ) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655) Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657) Cheltuieli privind calamitățile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 9. Alte cheltuieli (ct ) Ajustări privind provizioanele (rd ) Cheltuieli (ct. 6812) Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 20 la ) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: Profit (rd ) Număr de operator de date cu caracter personal 759

16 48 - Pierdere (rd ) Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612) Venituri din acțiuni deținute la entități asociate şi entități controlate în comun (ct. 7613) Venituri din operațiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762) Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) Venituri din dobânzi (ct. 766) din care, veniturile obținute de la entitățile din grup Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617) Alte venituri financiare (ct ) VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd ) Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investițiile financiare deținute ca active circulante (rd ) - Cheltuieli (ct. 686) Venituri (ct. 786) Cheltuieli privind operațiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661) Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685) Alte cheltuieli financiare (ct ) CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 70 - Profit (rd ) Pierdere (rd ) Număr de operator de date cu caracter personal 759

17 72 VENITURI TOTALE (rd ) CHELTUIELI TOTALE (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 74 - Profit (rd ) Pierdere (rd ) Impozitul pe profit curent (ct. 691) Impozitul pe profit amânat (ct. 692) Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) Impozitul specific unor activități (ct. 695) Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 80 - Profit (rd ) Pierdere (rd ) (rd ) FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 20: / Semnaturi Administrator Nume si prenume ALEXE GABRIELA Semnatura Intocmit Nume si prenume ALEXE GABRIELA Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 26 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice. Număr de operator de date cu caracter personal 759

18 COD 30. DATE INFORMATIVE la data de (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd codrd I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rand Nr.unitati Sume A B Unități care au înregistrat profit Unități care au înregistrat pierdere Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere II. Date privind plățile restante Nr. rand Total (col.2 + 3) Din care: Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investitii A B Plăți restante total (rd la ), din care: Furnizori restanți total (rd. 06 la 08), din care: peste 30 de zile peste 90 de zile peste 1 an Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale total (rd.10 la 14), din care: - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați şi alte persoane asimilate contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate contribuția pentru pensia suplimentară contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj alte datorii sociale Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri Obligații restante față de alți creditori Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: contribuția asiguratorie pentru muncă Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19 III. Număr mediu de salariați Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Număr mediu de salariați Numărul efectiv de salariați existenți la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie Număr de operator de date cu caracter personal 759

19 IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante A B 1 Nr. rand Sume Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat A B Redevență minieră plătită la bugetul de stat Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: impozitul datorat la bugetul de stat Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor subvenții aferente veniturilor, din care: subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*) Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat creanțe restante de la entități din sectorul privat 37 V. Tichete acordate salariaților Nr. rand Sume A B 1 37 Contravaloarea tichetelor acordate salariaților Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații 39 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare dezvoltare**) Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Cheltuieli de cercetare - dezvoltare după surse de finanțare (rd ), din care din fonduri publice din fonduri private 43 Număr de operator de date cu caracter personal 759

20 42 - după natura cheltuielilor (rd ) cheltuieli curente cheltuieli de capital 46 VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Cheltuieli de inovare 47 VIII. Alte informații Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) - avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093) Imobilizări financiare, în sume brute (rd ), din care: Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligațiuni, în sume brute (rd ), din care: acțiuni necotate emise de rezidenți părți sociale emise de rezidenți acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți, din care dețineri de cel puțin 10% obligațiuni emise de nerezidenți Creanțe imobilizate, în sume brute (rd ), din care: creanțe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct ), din care: - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct din ct din ct din ct din ct din ct.4642) Număr de operator de date cu caracter personal 759

21 creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct din ct din ct din ct din ct din ct.4642) Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct din ct din ct din ct. 413) Creanțe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct ) Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct ), (rd.70 la 74), din care: - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct ) - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct ) subvenții de încasat (ct. 445) fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care: creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451) Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct. 4482) Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) Alte creanțe (ct ), (rd. 81 la 83), din care: - decontări cu entitățile asociate şi entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct ) - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct din ct din ct. 473) - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: de la nerezidenți Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****) Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care: acțiuni necotate emise de rezidenți părți sociale emise de rezidenți 89 Număr de operator de date cu caracter personal 759

22 82 - acțiuni emise de nerezidenți obligațiuni emise de nerezidenți Alte valori de încasat (ct ) Casa în lei şi în valută (rd ), din care: în lei (ct. 5311) în valută (ct. 5314) Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd ), din care: în lei (ct. 5121), din care: conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente în valută (ct. 5124), din care: conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd ), din care: sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct din ct ) - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct ) Datorii (rd ), din care: Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd ), din care: în lei în valută Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd ), din care: în lei în valută Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct din ct. 1682) Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct ), (rd ), din care: - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute în valută Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care: 115 Număr de operator de date cu caracter personal 759

23 108 - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți şi alte conturi asimilate, în sume brute 2) (ct ), din care: - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct.4641) - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct.4641) Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct ) Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct ), (rd. 122 la 125), din care: - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct ) - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct ) fonduri speciale taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care: datorii cu entități afiliate nerezidente 3) (din ct. 451), din care: cu scadența inițială mai mare de un an datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) Alte datorii (ct ), (rd. 135 la 139), din care: - decontări cu entitățile asociate şi entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende şi decontări din operații în participație (ct ) - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 4) (din ct ct din ct din ct. 473) subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 137 Număr de operator de date cu caracter personal 759

24 vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiții pe termen scurt (ct ) - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: către nerezidenți Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****) Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care: acțiuni cotate 5 ) acțiuni necotate 6 ) părți sociale capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012) Brevete si licențe (din ct.205) 148 IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152 XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Nr. rand 30 iunie iunie 2019 A B Valoarea contabilă netă a bunurilor7) 153 XII. Capital social vărsat Nr. rand 30 iunie iunie Suma (col.1) % 8) (col.2) Suma (col.3) A B Capital social vărsat (ct. 1012) 8) (rd ), din care: X X % 8) (col.4) deținut de instituții publice (rd ), din care: deținut de instituții publice de subordonare centrală; Număr de operator de date cu caracter personal 759

25 A B deținut de instituții publice de subordonare locală; deținut de societățile cu capital de stat, din care: cu capital integral de stat; cu capital majoritar de stat; cu capital minoritar de stat; deținut de regii autonome deținut de societățile cu capital privat deținut de persoane fizice , , deținut de alte entități , ,72 XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat Nr. rand Sume (lei) Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat A B 30iunie iunie XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Nr. rand Sume (lei) A B dividendele interimare repartizate 9) 167 XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) Nr. rand Sume (lei) 30 iunie iunie Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: A B creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: 170 Număr de operator de date cu caracter personal 759

26 A B creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 171 XVI. Venituri obținute din activități agricole ******) Nr. rand Sume (lei) 30 iunie iunie 2019 A B Venituri obținute din activități agricole 172 FORMULAR VALIDAT Suma de control Formular 30: / Semnaturi Administrator Nume si prenume ALEXE GABRIELA Semnatura Intocmit Nume si prenume ALEXE GABRIELA Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr /2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/ ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr /2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/ ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), venituri înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente ) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) La rândurile , pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul ) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadența inițială mai mare de un an și datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451). 4) În categoria Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice Număr de operator de date cu caracter personal 759

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018 Data raportului 29 August 2018

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ; Nr. Reg. Com.: J 2

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ;   Nr. Reg. Com.: J 2 S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscalã: RO2993997 RO51 RZBR

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I. 2019 Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data raportului: 17.09.2019 Denumirea societatii comerciale

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile În

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2015 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE A B 1 2 1.Cheltuieli de constituire

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

structura_SC_an2018_010219

structura_SC_an2018_010219 OMFP nr.10/ 03.01.2019 Situatii financiare anuale : S1002,S1003,S1005 Raportari contabile anuale : S1004 S1002 (BL) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mari, mijl. An 12/

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Anexa Ordin 14_2012

Anexa Ordin 14_2012 ANEXA SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor Capitolul I A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc Str. Prevederii nr. 14-18/23 Sector 3, Bucuresti Tel: (+40) 768.560.813, Fax: (+40) 21.310.06.05 E-mail info@nqeholdings.com J40/3315/2009, CUI RO 2695737 Capital social: 2,917,691.50 RON Nr. 14/14.05.2014

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire clasa CAEN) COD GRUPA

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL I BUCUR OBOR S.A. ELABORAT IN CONFORMITATE CU LEGEA 24/2017, SI REGULAMENTUL A.S.F. NR. 5/2017

RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL I BUCUR OBOR S.A. ELABORAT IN CONFORMITATE CU LEGEA 24/2017, SI REGULAMENTUL A.S.F. NR. 5/2017 RAPORT FINANCIAR PENTRU TRIMESTRUL I - 2019 BUCUR OBOR S.A. ELABORAT IN CONFORMITATE CU LEGEA 24/2017, SI REGULAMENTUL A.S.F. NR. 5/2017 Raport financiar pentru trimestrul I anul 2019 al Societatii BUCUR

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

RAPORT TRIMESTRIAL -

RAPORT TRIMESTRIAL - RAPORT TRIMESTRIAL - AFERENT TRIMESTRULUI III 2018 Raportul trimestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 31.12.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul preliminar Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co Data primirii.0.09 :: Entitatea 00 (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada 0.0.08..08 Eximdor SRL (Denumirea completă) Anexe la SNC Prezentarea situaţiilor financiare Aprobat de Ministerul Finanţelor

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Calea Rahovei 266-268 Sector 5 Bucuresti 050912 Telefon : (021) 4042 131 Fax: (021) 4042 195 E-mail: juridic@electromagnetica.ro www.electromagnetica.ro Anunt de disponibilitate a rezultatelor financiare

Mai mult

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2019 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 462.860 462.291 Imobilizari corporale 60.710.201

Mai mult

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĀ

Mai mult

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc Comunicat privind disponibilitatea Raportului trim. III 2009 SC BERMAS SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil

Mai mult

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542;

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542; SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

Raport semestrial SC ARMATURA SA

Raport semestrial SC ARMATURA SA RAPORT SEMESTRIAL 2011 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: 400267 Cluj-Napoca Str. Gării Nr. 19 Telefon: +40 264 435 367 Fax: +40 264 435 368 Email: office@armatura.ro Website: www.armatura.ro

Mai mult

S

S SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU     Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de dezvoltare(ct 203-2803-2903) 1 - - 2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale(ct205+208-2805-2808-2905-2906-2908)

Mai mult

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s.c. TURISM FELIX SA Judet Sector Localitate ~ IBihor

Mai mult

S.C. ARMATURA S.A. Raport semestrial 2012 Cluj - Napoca RAPORT SEMESTRIAL 2012 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: Cluj-Napoca Str. G

S.C. ARMATURA S.A. Raport semestrial 2012 Cluj - Napoca RAPORT SEMESTRIAL 2012 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: Cluj-Napoca Str. G RAPORT SEMESTRIAL 2012 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: 400267 Cluj-Napoca Str. Gării Nr. 19 Telefon: +40 264 435 367 Fax: +40 264 435 368 Email: office@armatura.ro Website: www.armatura.ro

Mai mult

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf S1014_A1.0.0 /120.02.2019 (S1014) Suma de control 4.100 Bifati numai dacă este cazul : CAR unitati militare CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

ANTET EXTERN

ANTET EXTERN SC BOROMIR PROD SA Membra a grupului de firme BOROMIR RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE prezentat ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Privind situatia economico-financiara pentru activitatea defasurata

Mai mult

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE - EXTRAS - A SOCIETATILOR COMERCIALE UAMT SA Oradea Jud.Bihor (Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta) FICAMT SA Oradea Jud. Bihor (Societate

Mai mult

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare AVICOLA BUZAU SA Telefon +40 238 710416 +40 238 710414 Dn 2b Km 9+270 Km 9+527 Fax +40 238 710271/ +40 238 710516 0 Buzau Buzau România Crefo Nr. 13368 Nr. de inregistrare

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) 113 2012 2011 2010 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 15 BS01 41,024,258 40,500,520

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5 Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013 Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) 113 31.03.2013 01.01.2013 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 40,748,081 41,024,258

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

RAPORT ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

RAPORT ANUAL AL ADMINISTRATORILOR DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ŞI EMITENT Raportul trimestrial conform prevederilor art.227 din Legea nr.297/2004 Data raportului: 15 mai 2018 Denumirea societăţii comerciale: SNTGN TRANSGAZ SA Sediul social:

Mai mult

Microsoft Word - 02c5-8eca fee

Microsoft Word - 02c5-8eca fee Raport Trimestrial pentru exercițiul financiar Q1 2019 Data raportului : Raport trimestrial conform Regulamentului nr.5/2018, cu modificările și completările ulterioare Pentru exercițiul financiar Q1 2019

Mai mult

00. Raport trimestrul III total

00. Raport trimestrul III total SIF HOTELURI SA Pţa Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, România Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150 Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939 E-mail: secretariat@sif-hoteluri.ro Nr. 183/14.11.2017 Raport

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2010 1. UNITATEA RAPORTOARE Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială SOCEP

Mai mult

Seminar 4 ID 2012

Seminar 4 ID 2012 CONTABILITATEA TREZORERIEI Noțiuni teoretice introductive Investiţii pe termen scurt În categoria invetițiilor pe termen scurt sunt incluse: acţiunile deţinute la entităţile afiliate (501), obligațiunile

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie

Mai mult

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc SC MOBAM S.A. Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21 ROMANIA J 24 / 391 / 1991 Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258 Fax : 40-262-278217; 0362-418790; Capital social : 1.239.163 RON, C.U.I. : RO2201663,

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 18 Date de identificare EVW HOLDING SRL Telefon +40 372 200200 +40 264 407700 +40 732 200100 Principala 1333 Fax +40 372 200003/ +40 264 417099 407310 Gilau Cluj E-mail camioane.gilau@evwholding.ro

Mai mult

BVC Anexa 2.xls

BVC Anexa 2.xls ANEXA Nr. 2 COMUNA BARASTI SC PRESTARI BARASTI SRL CIOCANESTI,STR.PRINCIPALA,NR.173 Cod unic de înregistrare 27293115... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari p

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari p NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2018 NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) Denumirea

Mai mult