-/o. f^6/1s^^s. R-l^"

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "-/o. f^6/1s^^s. R-l^""

Transcriere

1 -/o f^6/s^^s R-l^" Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilo/aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea fn aplicare a Ordonantei de Urgen^a a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie B 3=+ TOTAL VENITURI BUGET LOCAL, din care: Sume defalcate din T^/A (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 006 locale (se scad) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea 6 de activitati Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 36 Diverse venituri Taxe speciate 4 Subventii de la bugetul de stat Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare Subventii de la alte administratii , , ,54 308, , , , , , , , Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati 46 Atte sume primite de la UE Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana ,00 Sume primite de la UE/alti donatori in 4 contul platilor efect " refinantari aferente cadr n^ia 4-00 Sumeprimit irq; "lc^ ctuate ^^i^r- " - --7, Sume prim e T co Tn anii ante 'ori Sume primit ^ in anul curent ol-a ilo ef tuate s/ 0'00 ctua ;i^^w t'^j^g^ "" y S S%--:8,00 <<9PMAN^ , Pagina

2 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Influents 3=+ TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL, din care detaliere pe institutii: PRIMARIA MUNICIPIULUI Anexa 47 BUCURE TI TOTAL CHELTUIELI din care: 5 0 Autoritati publice?i actuni externe Autoritati executive 0 CHELTUIELI DE PERSONAL Salarii de baza 0005 Sporuri pentru conditii de munca Vouchere de vacanta 0 Bunuri si servicii , , 8-4 5, , , , , , , , , , , Deplasari interne, detasari, transferuri 0 3 Pregatire profesionala 59 ALTE CHELTUIELI Indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada 594 inchiderii temporare a unitatilor de invatamant 54 0 Alte servicii publice generate Alte servicii publice generate 55 ALTE TRANSFERURI , , , 38 75, , Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara Tranzactii privind datoria publica si 55 0 imprumuturi 0 Bunuri si servicii Comisioane si alte costuri aferente imprumuturitor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturil ri^ Stabilirea lu' 30 TITLUL Dobanzi fer nu directe II'VT^ \r>^ ^sy :^ T» ubli e int , ^C!PJO/~ 8,00 ^^ R^7 ^^',, Cm'^ 'iipk^k 88 a5 %?ECurie S n/ -^ BUGETAI^ -^7 ^9ww^ Pagina , , ,

3 ' Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 600 Aparare Aparare nationala 7 Active nefinanciare Constructii, din care: Consolidare i reamenajare sediu administrativ-centrul Militar Zonal - str lcoanei nr 7, sect - HCGMBnr 4/05 Executie+PT+DE+AT, creditele de 65 0 Tnvatamant Tnvatamant secundar inferior 7 Active nefinanciare Constructii, din care: Scoala 6, creditele de angajament raman nemodificate Scoala 49, creditele de angajament raman nemodificate Scoala 74, creditele de angajament raman nemodificate Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si Sport Scolii Gimnaziale nr 9, Aleea Vlahita, nr A, sector 3 - Executie+AT HCGMB Nr 506/3 0 07, creditele de 3 534, = , , Construire complex multifunctional pentru activitati didactice?i Spori: Scolii Alexandru loan Cuza (fosta Scoala nr 99), Bid Nicolae Grigorescu, nr 4, sector 3 - Executi, GMB Nr 505/3 0 T^fcr^it^te, angajament em ^ ^^ ^ ^w^^ / WE^^ " -^^^KK%^ SUGETWA -^' ^O^wf Pagin

4 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgent a Guvernului nr 0/00 cu privire la Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si Sport Scolii Gimnaziale nr 67, Aleea Magnetului, nr -3, sector 3 - Executie+AT HCGMB Nr 507/3 0 07, HCGMB Nr 9/30409, creditele de Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si Sport Scolii Gimnaziale nr, str Patulului, nr, sector 3 - Executie+AT HCGMB 509/3 0 07, HCGMB 9/30409, creditele de Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si Sport Leonardo DaVinci (fosta?coala Gimnaziala nr 75), str Gheorghe Petrascu, nr 55, sector 3 - Executie+AT HCGMB Nr 5/3 0 07, creditelede Tnvatamant secundar superior 7 Active nefinanciare Constructii, din care: Grupul Scalar Nichita Stanescu, creditele de angajament raman nemodificate Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si Sport LICEUL BENJAMIN FRANKLIN, str Pictor Gheorghe Tattarescu, nr, sectors- Exe " CGMB Nr 5/3 7, creci\re e angajame r Alteche i n omen ul * Tnvatam tul i TITLUL LL BURS Q 8 CREDITE 'O^o -,^^T ^'A^ f e K^*9ip/(// ^t^er/% 'f^ J^'^?' a-3? , , , , 3= ,00 035, Pagina 4

5 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucure^ti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local at Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite = Cultura, recreere si religie Institutii publice de spectacole si concerte 7 Active nefinanciare Constructii, din care: 579 9, , ,00-487, Amenajare, reabilitare si refunctionalizare sala spectacole i spafii anexe Teatrul "Ion Creanga" HCGMB 59/0 - PT+Executie+ Dirigentie antier, creditele de Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 5 PUBLICE Transferuri catre institutii publice Alte transferuri de capital catre institutii publice ,00 4 9, , , , Sport TITLUL VI TRANSFERURI TNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 5 PUBLICE 5 00 Transferuri catre institutii publice ,00 457, , Tntretinere gradinipublice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 7 Active nefinanciare Constructii, din care: Restaurarea " ' valoare a PalatuluiV ^yo I "Suflte ''yeche" - Consult C^3 B 0/6 5 HCG B 7 08^^^ creditel de n nemodi ^t^ tr a ^ ^y '<to^ /y^s^&,<<-) Il^SII ^ 'BUaPAW ~'-:' /?OM^ Pagina 5

6 049, 538, 538, 483, Rectificarea Bugetului propriu al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al hflunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonan^ei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Sala Multifuncfionala - Complex sportiv Lia Manoliu, Bdul Basarabia nr 37-39, sector, BUCURESTI (PT+DE+DTAC+AT+Executie cu utilaje si dotari) HCGMB 56/09, creditele de Masini, echipamente si mijloace de transport Copertine, creditele de angajament raman nemodificate Proved eri 3= , Locuinte, servicii si dezvoltare publics Alimentare cu apa 7 Active nefinanciare Constructii, din care: , , , , , Realizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public si a drumurilor aferente ansamblului Henry Coanda, lot I si lot II HCGMB 335/009, HCGMB 50/00, ref nr 5847/0 si ref nr 85/04, creditele de angajament nu se modifica 7030 Alte active fixe , , Nicio strada neasfaltata si fara utilitati publice HCGMB 479/08, creditele de angajament se diminueaza de la 000 la lluminat public si electrificari 0 Bunuri si servicii,, Alte cheltuieli cu b rli^i ^drvttii^ Alte servicii Tn do qffii ' r^ '^ ^serviciilorsidez Itar c ^^ 0 Bunuri si servicii ll'^^/'( Alte chettuieli cu ^" 6l^i'_, 74 0 Protectia mediului Salubritate 7 # ^^^ 0 Bunuri si servicii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ^!5^ ^WCJ7A^ ir'a^^ii ^ $IE ^ ^B BUQ?^^ + ^OMk^ Pagin , , , , , ,

7 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pc anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la 7 Active nefinanciare Constructii, din care: Tmprejmuirea, igienizarea, salubrizarea si dotarea cu camere video a terenului din str Chitila, F N, Tarlaua A9, sectorul, Tn baza HCGMB nr 33/3 0 06, HCGMB nr 608/08, creditele de angajament raman nemodificate Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 7 Active nefinanciare Constructii, din care: , -3000, , 00 3= , ,00 Studiu de fezabilitate privind compostarea deseurilor vegetale Tn Municipiul Bucuresti, creditele de Achizitionare teren cu destinatia dezvottare investitii pentru gestiunea deseurilor, creditele de angajament riman nemodificate 7030 Alte active fixe , Achizitia serviciilor de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectutui "Instalatie de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti", creditele de 78, Canatizarea si tratarea apelor reziduale TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Finanfare Finant ern ^ bursab"^^s%< Chelt eli el" "e ^ ^^ 7 ACTI E ft FN CIA ^ R^^, ^'^^ ^'fe a'^^ff'4if '< bi >"4Mift Pagina , , , , , , , , , , , , , , , 5 3

8 8, 597, 6, 8, 79, 837, Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucure?ti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Constructii Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) Tn Municipiul Bucuresti - Etapa II =+ 3, Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare/proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cactrului financiar Finantare nationala Finantare Fond de coeziune Cheltuieli neeligibile 7 ACTIVE NEFINANCIARE Constructii , ,00 3,00 A Objective de investitii in continuare Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta) Tn Municipiul Bucuresti - Etapa II Finantare nationala Finantare Fond de coeziune Cheltuieli neeligibile * Extinderea SEAU si construirea incineratorului de namol HCGMB 60/00, /0, 3/0, 43/03, CL 73/04, 4/04, 69/8 09, 369/070900, valoarea totala actualizata se modifica la atatla ere credits ang Fin tar n Fin Che gajament cat si la ', ftf 'tele de i -ia"' lflcat^?g^ gib'e o%^ ^ ;a?r&^ ::'*!" t"^r ^"» agina ,

9 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00?i validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la ctasificatie B 3=+ Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din CL Lacurile Titan, Tineretului si Carol HCGMB 60/00, /0, 3/0, 43/03, 73/04, 4/04, 376/4 06, 69/8 09, 369/070900, creditele de Finantare nationala Finantare Fond de coeziune Cheltuieli neeligibile Se redenumeste poz"reabilitarea colectoaretor principale de canalizare (AO si BO) - (Executie Tn regim de urgenta a lucrarilor de punere Tn siguranta si de finalizare a tucrarilor partial executate de reabilitare a colectoarelorao si BO) HCGMB CL3 60/00, /0, 3/0, 43/03, 73/04, 4/04, 376/4 06, 69/8 09" Tn "Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (AO si BO) HCGMB 60/00, /0,3/0, 43/03, 73/04, 4/04, 69/8 09, 369// ", valoarea totala actualizata se modifica la atat la creditele de angajament cat si la crediteleb, editeledeje angaja Fina t^ ^ dificate4< %^ re i la Fina tar :ar F de co zfy Che n ile * ^ ^"cs!t^ /^? DIRECTW% j'^fiprogramaress \f^ SIEXECUTIE ^s \i& iijqmura' -^- '^\ * ^OMAM^ Pagina ,00, ,00 307,00

10 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonan^ei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B 3=+ Reabilitarea Casetei si sistemului sau principal de drenare pe partea stanga a Casetei (in sectoarele Ciurel-Unirii- Vitan) HCGMB 60/00, /0, 3/0, 43/03, 73/04, 4/04,, 69/8 09, 369/ , valoarea totala actualizata se modifica la atat la creditele de angajament cat si la creditele bugetare, creditele de CL ,00 Lotnr - Reabilitarea Casetei si sistemului sau principal de drenare pe partea stanga a Casetei - Ciurel - Unirii Finantare nationala Finantare Fond de coeziune Cheltuieli neetigibile , , , , ,00 Lot nr - Reabilitarea Casetei si sistemului sau principal de drenare pe partea stanga a Casetei - Uniriil - Vitan,valoarea totala actualizata se modifica la 87 atat la creditele de angajament cat si la creditele bugetare Finantare nationala Finantare Fond de coeziune Cheltu' _ " ile 0 M , '^sgs^ GENt^ ^' ibecu]te S? 'BUliCTAW Pagina 0

11 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pc anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B 3=+ Reabilitarea Casetei?i a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan-Glina HCGMB 60/00, CL5 /0, 3/0, 43/03, 73/04, 4/04, 376/4 06, 69/8 09, 369/ , valoarea totala actualizata se modifica la atat la creditele de angajament cat si la creditele bugetare, creditele de 3 388, ,00 Lot nr - Reabilitarea Casetei si a sistemului de drenare de pe partea stanga in sectorul Vitan - NH - Popesti, valoarea totals actualizata se modifica la atat la creditele de angajament cat si la creditele bugetare Finantare nationala Finantare Fond de coeziune Cheltuieli neeligibile Lot nr - Reabilitarea Casetei in sectoral NH - Popesti - Glina Finantare nationala Finantare Fond de coeziune Cheltuieli neeligibile Af ^ ^%^ ^'csff^> ^"^^ rl^'sr»tc"lc ^' ^ 'B)T6ETA"A "^ Pagina

12 35, Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B Influents 3=+ Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor proiectului Statia de Epurare a Municipiului Bucuresti Glina Faza II impreuna cu lucrarile de reabilitare 03 colectare apa uzata si Caseta de Apa Uzata Dambovita HCGMB 60/00, /0,3/0, 43/03, 73/04, 4/04, 376/4 06, 69/8 09, 369/ , creditele de angajament raman nemodicate Finantare nationala Finantare Fond de coeziune Cheltuieli neeligibite , , Auditul proiectului statia de epurare a municipiului Bucuresti Glina Faza II a proiectului "Finalizarea Statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canatului CS3 Dambovita" (caseta) in mun Bucuresti HCGMB60/00, /0, 3/0, 43/03, 73/04, 4/04, 376/4 06, 69/8 09, creditele de angajament raman nemodificate Finantare nationala 5, , B Objective de investitii noi Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Cas \ icipiul Bucuresti - E all M 'I ^, din care: v" ^ ^\CIPIU^/, ^^^^ S^" pift^" \, Pagina

13 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pc anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare/proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 04-00,valoarea totala actualizata se modifica la atat la creditele de angajament cat si la creditele bugetare Reabilitarea/ inlocuirea retelei de canalizare (in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului) HCGMB 60/00, /0,3/0, 43/03, 73/04, 4/04, 376/4 06,69/8 09, 369/ , valoarea totala actualizata se modifica la atat la creditele de angajament cat si la creditele bugetare, creditele de angajament si creditele bugetare raman CL 6 nemodificate Constructii, din care: 3=+ 3-3 Se elimina pozitia "Asistenfa tehnica privind supervizarea lucraritor Proiectului "Finalizarea stafiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare i a canalului colector Dambovifa (Caseta) Tn Municipiul CS 4 Bucure ti - Etapa II" Programe din Fondul de Coeziune (FC) Extinderea si reabilitatrea Infrastructurii de apa ti apa uzata Tn zonele; Ghidigeni, Oltenitei, Cheile Turzii si Henri Coanda din Municipiul Buc ^ Finantarea nafi ^ Finantarea e heltuieli neel ur m ib- %, ^%r^^ Pagina 65 74, , , 9 ^^L-^ 0'55 ^-"M 06 ftom^ S^m - 636, , , , , , , 5

14 Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B 3=+ COMPONENTA INFRASTRUCTURA DE APA Sl APA UZATA DIN CADRUL CONTRACTULUI 79/ REALIZAREA RETELELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, ILUMINAT PUBLIC, PRECUM Sl A DRUMURILOR AFERENTE ANSAMBLULUI DE LOCUINTE HENRI COANDA, SECTOR - LOT, HCGMB 78/30409, 586/4 009, 585/4 009, 607/ , creditele de CL II angajament riman nemodificate Finanfarea nafionala Finanfarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile 48 86, , , , ,0-636, , , ,54, 4, 09, Componenta privind infrastructura de apa si apa uzata din cadrul contractului Asistenfa tehnica pentru managementul si supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului "Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente ansamblului de locuinte Henri Coanda, sect - Lot I si Lot II - HCGMB 78/ , 586/4 0 09, 585/4 0 09, 607/60908, creditele de angajament se diminueaza de la 000 CLIX la I OOOmiilei Cheltuieli neeligibile TITLULXVII RAMBURSARI DE 8 CREDITE Rambur $^e xterne 80 0 contra sf^ gtb 'de ere 8 0 Corn i i Ene t r 40TITL LI S < <"uy^ <?'^ ^ >"PROGR/A^eg?> ll^& a^m 0-" BUGETARA ^' * /?OM^^ 576, ,

15 93, Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucure?ti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Subvenfii pentru acoperirea diferenfelor de pref?i tarif 7 Active nefinanciare Constructii, din care: , ,00 3= Reabilitatrea sistemului de termoficare al Municipiului Bucure?ti ( apte objective Tnsumand o lungime de traseu de 3,6 km), creditele de angajament raman nemodificate Modernizare Centrale Termice din Municipiul Bucure?ti-CT Amzei; HCGMB nr /9 0 08, creditele de TITLULXVtl RAMBURSARt DE CREDITS Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Transporturi Transport In comun TITLUL IV SUBVENTII Subvenfii pentru acoperirea diferenfelor de pret?i tarif Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantare nationala Finanfarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Modernizare tinie de tramvai pe B-dul G- ral Vasile Milea de la intersectia cu B-dul Timisoara pana in dreptul intrarii in benzinaria OMV, HCGMB nr 850/ 08, creditele de Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila Modernizar _si dota-e^-li ' i de tramvai nr, HC, P _ 8 Finanfar a e ei creditele e g 73 9 m ^5, %>^f iis, ^K^; , 368, "<-' re w adirct^^c^ ss^6i3rhwr!:li^ iir iex CUJIt SS'! 96 ^g> 'BUGETABA"^/ Pa ' ^^S> 95, , ,60 35, , , , , , , , , ,

16 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie Cheltuieli neeligibile, creditele de Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr 0, HCGMB nr 69/8 008 Finanfarea externa nerambursabila, creditele de angajament se majoreaza la 73 9 miilei Cheltuieli neeligibile, creditele de Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr, HCGMB nr 74/ Finantarea externa nerambursabila, creditele de angajament se majoreaza la 73 9 Cheltuieli neeligibile, creditele de Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr 5, HCGMB nr 743/ Finanfarea externa nerambursabila, creditele de angajament se majoreaza la 73 9 Cheltuieli neeligibile, creditete de Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr 3, HCGMB nr 740/ Finanfarea externa nerambursabila, creditele de angajament se majoreaza la 73 9 Cheltuieli neeligibile, creditele de Achizitionare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de aseele3, 33, 368,3 Ar s -HC 8credit ^3^ de a m nne clifica ^^^, 8^30^0 p^ l "3:480:00 / ^ ^BU&ETftaA "''-^ Fina tar n <y, ^'ULt // ^?OM^ Pagina 6 5, , , , = , 00,00,

17 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Finanfarea externa nerambursabila 5 45 (+ -) =+ 3 Achizitionare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 37, 38 HCGMB nr 848/ 08, creditele de Finantare nationals Finanfarea externa nerambursabila Achizitionare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 73, 3, 336, 38, 60 HCGMB nr 847/ 08, creditelede 5800 Finantare nationala Finanfarea externa nerambursabila Achizitionare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 300, 330, 335 HCGMB nr 846/ 08, creditele de Finantare nationala Finan^area externa nerambursabila , ,00 3,00 7 Active nefinanciare Masini, echipamente si mijloace de transport Achizitionare troleibuze HCGMB 394/06, creditel ajament, cantitatea si p, aaaam odificate _ 47 7,A;'* ^- ' t '^^ ^ ^i-i^ '(;^' h^,,^ '^-L RO^'" Pagina 7-47,00

18 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonan^ei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie B Inftuente (+ -) 3=+ Servicii de publicitate pentru proiectul "Achizitionare mijloace de transport mai putin poluante necesare Tmbunatatirii transportului public de calatori Tn Municipiul Bucuresti", creditele de Pozitia 8 "Achizitie Autobuze hibrid", se modifica astfel: pe bugetul local se diminueaza la creditele de angajament cat si la credite bugetare de la 8 40 la 4788, pe transfer buget stat se majoreaza la credite de angajament si bugetare de la 0 la , TITLUL XVII RAMBURSARI DE 8 CREDITE Rambursari de credits externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE 85 IN ANUL CURENT 07, , Plati efectuate Tn anii precedent! si recuperate Tn anul curent Tn sectiunea de functionare a bugetului local Plati efectuate Tn anii precedenti si recuperate Tn anul curent Tn sectiunea de dezvoltare a bugetului local Strazi TITLUL XVII RAMBURSARI DE 8 CREDITE Rambursarea Tmprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu 8 04 finantareue , , , ,00 6 Anexa 3 CE To^ Al re ree "i s UL RU NIORIAL, ULUI BUCURESTI t r"' ^^ i"c ^ILAL^ 3 8' iile ulturii //^S^b& ^ullu'" '30' 0 <y ^ ,

19 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucure?ti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea m aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Total cheltuieli, din care : 0 BUNURI Sl SERVICII 000 Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Materials si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare 0 0 reparatii curente Alte obiecte de inventar ,00 5, , Influenfe = Deplasari interne, detasari, transferuri Deplasari Tn strainatate 0 3 Pregatire profesionala Reclama si publicitate Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURt Alte transferuri curente interne , Asistenta acordata persoanelor in varsta Total cheltuieli, din care : 57 Asistenta sociala Ajutoare sociale Tn natura Suport alimentar Anexa Asigurari si asistenta sociala Unitati de asistenta medico-sociala CHELTUIELI DE PERSONAL Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Indemnizatii de hrana Vouchers 3,pa Bunuri Repa tir& Prote u Canti ed aj o Bunur i s / cipiului Bucuresti , , , , , , , ,00 ^^

20 Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la 00 Reparatii curente Hrana pentru oameni Alte cheltuieli Tn domeniul asistentei sociale 0 CHELTUIELI DE PERSONAL Salarii de baza 0005 Sporuri pentru conditii de munca Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale Tn bani 0 Bunuri si servicii Materials si prestari de servicii cu caracter functional Hrana pentru oameni Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Titlul VI Transferuri Tntre unitati ale 5 admninistratiei publice 500 Transferuri catre institutii publice 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Tn numerar 7 Active nefinanciare Constructii, din care: La obiectivul "Modernizare imobil din str Soldat Grigore Raducanu, nr 3, sector, pentru centra de educatie si Tngrijire pentru copii 0-3 ani(cresa) HCGMB 39, "creditele de angajament raman nemodidifcate Banca de alimente, Cantina Sociala, Centrul de asistenta pentru mama si copil si reintegrare socio-profesionala, Sediul administrativ din Aleea Erou George Stanciu nr, Str Mihail Sebastian nr 30-34, sector 5, Bucuresti HCGMB nr 490/ , , = , , , , , , Anexa 43 ADMINISTRAT TOTAL C 0 Cheltuiel" p 0 0 Cheltui ^ I r Salarii a a I^L^/ 0 ^ b n LELOR 8 SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI ^ pn^ Pagm' - -

21 Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucure?ti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonanfei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Indemnizatii de detasare 0 Bunuri si servicii 0 0 Bunuri si servicii a pro bate Proved eri 3= Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si 0030 functionare 00 Reparatii curente 0 04 Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti , , ,00 008, Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari Tn strainatate Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Transferuri de capital Transferuri din bugetele locate pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Programe ori'du, ean de Dezvolt ^ ' F ) 4,00 8 4, , Finant r/f^ a bu Active efin n T^'?',? Active fi ^^, f/ Construe ^%»^ abila , , ,

22 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la ^ B 3=+ Centrul medical "Sf Stefan " si Centru de referinta pentru diabet "Nicolae Malaxa"HCGMB nr /08, se diminueaza creditele bugetare pentru anul Proiectare si executia unui lift secundar si a scarii de evacuare cu targa, statie de pompare hidranti si platforma gunoi pentru "Spitalul Clinic Nicolae Malaxa ", HCGMB nr 3/08, 8/ , se diminueaza creditele bugetare pe anul00 Reconstructia, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie,, Foisor" HCGMB 383/009, 3/06, nr 84/ / , se majoreaza creditele bugetare in anul 00 Masini, echipamente si mijloace de transport Extractor automat pentru izolarea acizilor nucleici conceput pe tehnologia purificarii prin bile magnetice, pentru AND, ARN si proteine, se elimina din lista de investitii Ventilator pacienti critici, se elimina din lista de investitii Ventilator de inalta performanta cu moduri de ventilatie: BIAP, APRV, STANDARD, se elimina din lista de investitii Injectomat dublu canal, se etimina din tista de investiti' ^ Aerogen so rfer-nt^e 'mina din lista de in i i" / * Consols Sft- a > ' montaj, 9 D c, ^ dit r ^;s^ SG\P'"( (// ti lusiv/^^ 448, '^^& mil JxS' ^^^' 00 Pagina * FtOW^ , ,00 959, 0 48, , 0

23 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00?i validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie Panou de alarmare si control gaze: Oxigen si Vacuum, 3 buc, pret unitar 7, 48 Influents, 44 3=+, 44 Statia vacuum 60 mc/h- cu 3 pompe, buc, pret unitar 8, 36 Tablou electric PDB inclusiv montaj, buc, pret unitar 75 Monitor repetor la distanta (in afara mediu RMN ) compatibil camera RMN, buc, pret unitar 5 Sistem complet CCTV compatibil cu camera RMN, buc, pret unitar,00 Antena 6 canale + soft, buc, pret unitar 75,00 8, , Usa glisanta automata cu deschidere dubla si cu panou de comanda cu 5 pozitii afisaj digital inclusiv montaj, se elimina din lista de investitii 4,6-4, 6 Usa batanta cu programator electronic si senzor, buc, pret unitar 4, 3 8, 6 8,6 Anexa Administratia Strazilor TOTAL CHELTUIELt, din care lluminat public si electrificari Bunuri si servicii Alte cheltuieti cu bunuri si servicii Strazi Bunuri si servicii Apa, canal si salubritate Materials si prestari de servicii cu caracter functional Reparatii cure ^j^ A A/' Alte obiect ^ii Consultan Active nef an ia Construct! ^ / ^ ^" ^^^ ^JUL , , , ^PiU^ ^& 9,00 ^'ffiffegwis>^^ -4086, , , , ,00

24 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucure?ti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Reabilitare sistem rutier strada Teius HCGMB 5/00, creditele de Executie si modernizare intersectii semaforizate HCGMB 40/08, creditele de Reabilitare sistem rutier HCGMB 4/08, creditele de angajament ramsn nemodificate Proiectare semnalizare rutiera, creditele de angajament ramsn nemodificate Proiectare sistem rutier, creditele de Expertize si DALI poduri, creditele de angajament raman nemodidifcate Expertize si DALI semnalizare rutiera, creditele de angajament raman nemodificate Expertize si DALI sistem rutier, creditele de Studii de prefezabilitate, fezabilitate proiecte tehnice si detalii de executie sistem rutier, creditele de angajament raman nemodificate Masini, echipamente si mijloace de transport Bolarzi hidraulici, creditele de, cantitate 0 buc si pret unitar diferit Sistem remorcare auto, creditele de, bucati, pref unitar Se elimina poziti _";; "na marcaj rutier cu impinger qg^aft "^ Seelimin" if ' Sjy caj rutier cu vops -fl^r * Autoutilit ra'l cr I ina i h e-8^s^ creditele e a g a ent r' S^^l^T^^ ^ nemodific ^^ yflw:<y Pag M^ , , = ,00 3

25 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la UPS, creditele de angajament raman nemodificate Imprimanta multifunctionala, creditele de Tahograf auto, creditele de angajament raman nemodificate, bucata Ansamblu panou semnalizare, creditele de, bucata Bariere, creditele de angajament raman nemodificate, 8 bucati, pret unitar diferit Container metalic, creditele de Reciclator asfalt, creditele de angajament se diminueaza de la 63 mil lei la Alte active fixe Consultanta, asistenta tehnica semnalizare rutiera si alte taxe aferente semnalizare rutiera, creditele de Consultanta, asistenta tehnica sistem rutier si alte taxe aferente sistem rutier, creditele de angajament raman nemodificate Aplicatie UTMS, creditete de Extensie storage SOOtb utili, creditele de angajament rsman nemodificate Soft control intern managerial, creditele de Bransament credi raman ne cfit Sistem co i^l angajame t ar Studiitrafi ere "te raman nem jament 8 8, , e^&^ ^^ " ijt?^^sj 0 ^'^^ ^>^^7 ^'" *v /'oy'^ Pagina -9-7,00-7, , ,00 3=+ 7,00 7, , ,00 7 5

26 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la rectifiicarea bugetului de stat pe anul00 Se introduce pozitia "Modernizare sistem supraveghere video", credite de angajament 9 Reparatii capitale aferente activelor fixe Modernizare si consolidare Pasaj denivelat Pod Grant HCGMB 604/08, creditele de angajament raman nemodidifcate 836 Inftuente 9, ,00 3= Anexa 3 BUGETUL CREDITELOR INTERNE, din care: TOTAL VENITURI, din care: Alteoperatiunifinanciare Sume aferente creditelor interne TOTAL CHELTUIELI, din care: , Anexa 47 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE?TI, din care: Transporturi Transport Tn comun , Programs din Fondul European de 58 Dezvoltare Regionala (FEDR) 5800 Finantare nationala Finanfarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Modernizare linie de tramvai pe B-dul G- ral Vasile Milea de la intersectia cu B-dul Timisoara pana in dreptul intrarii in benzinaria OMV, HCGMB nr 850/ 08, creditele de 5800 Finantare nationala 5800 Finanfarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibi Modernizare ' d8f ~ ~ Ifhj^i tramvai nr, HCG r ^» Finantare angajame al ra 'n <^^ el de if ^ ^Kl's^ 90 46, ,00,00 0'00 ff^^^ '00 v^> leugpasft '7 ^ "" * ^, flom^-// Pagina , ,00 7 5,00 9 3? 55

27 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00?i validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminueaza la 9 30 mii lei Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr 0, HCGMB nr 69/8 008 Finantare nationala, creditele de Cheltuieli neeligibite, creditele de angajament se diminueaza la 9 30 mii lei Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr, HCGMB nr 74/ Finantare nationala, creditele de Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminueaza la 9 30 mii lei Modernizarea?i dotarea liniei de tramvai nr 5, HCGMB nr 743/ Finantare nationala, creditele de Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminueaza la 9 30 mii lei Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr 3, HCGMB nr 740/ Finantare nationala, creditele de Cheltuieli neeligibile, creditele de angajament se diminueazs la 9 30 mii lei Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr 40, HC, """ '^ Finant»^a ' $,:lede angaj ifl6 aman e 6di cate ^c CM ial e ' cr S, ed; ^ts^ aga metr p^ ate ^ip^%ffi 4 ^ ^^s ^^^ ^s% ^ ^-^ V' %\ ,00 3=

28 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr 4, HCGMB nr 74/ Finantare nationala, creditele de Cheltuieli neeligibile, creditele de Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr 55, HCGMB nr 576/ Finantare nationala, creditele de Cheltuieli neeligibile, creditele de Achizitionare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 3, 33, 368, 385 -HCGMBnr 849/ 08 Finantare nationala, creditele de Cheltuieli neeligibile, creditele de Achizitionare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 37, 38 HCGMB nr 848/ 08 Finantare nationata, creditele de angajament ramsn nemodificate Cheltuieli neeligibile, creditele de Achizitionare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 73, 3, 336, 38, 60 HCGMBnr 847/ 08 ^Clp^^s, Finantare nationala, creditele de ^^^ angaj^nen^m^nemodificate II 0 " BUQCTAfiA" ^ * '!OMAN*^ Pagina , ,00-5 5, ,00 59 A ^ ^ ^ * 4 ^^^T 3= ,,00 -^^-

29 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucure?ti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Cheltuieli neeligibile, creditele de Achizitionare autobuze electrice necesare imbunatatarii transportului public de calatori pe traseele 300, 330, 335 HCGMBnr 846/ 08 Finantare nationala, creditele de Cheltuieli neeligibile, creditele de , =+ Anexa 4 BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE, din care: TOTAL VENITURI, din care: 3 498, 8 4 Subventii de la bugetul de stat 47 Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiut 4 75 Economic European si Norvegian , , Sume primite de la UE/alti donatori in 48 contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Mecanismele financiare Spatiul 48 3 Economic European si Norvegian Prefinantare TOTAL CHELTUIELI, din care Sanatate Spitale generale PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 58 NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Mecanismele financiare Spatiul 58 3 Economic European si Norvegian Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila -,^ yl^ ^w^ '^y d?/^? ~s--~ DIRECTfA "^ ;'5?PROQRA^tRES' ^?,E?KU!'tfi% A'S" BUGET&nA -\^; ^s * ^^ v^b/ Pagina 9 557, , ,00 084,00 463, ,00 668, , ^A^^ <Q ' ^ 3, 0 ' 00 ^g"

30 530 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la 3=+ BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII din care: TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte 33 0 activitati , Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decat 37 0 subventiile Donatii si sponsorizari , Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local Varsaminte din sectiunea de functionare Venituri din capital Alte venituri din valorificarea unor bunuri Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare ^cip^ ^i 345, o^o, 00 uu ^ 43 Subventii de la alte administratii /^^^?&\ ^'?? ^ Subventiipentruinstitutiipublice f^ps^^ 865?BECt^: s5 \y BuamHA' -^ ^OMA^S^ Pagina / ^^/ ,

31 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii Subvenfii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare Influence 3 83, = Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale Sume alocate pentru stimutentul de risc (FNUASS) Alte sume primite de la Uniunea Europeans Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Prefinantare Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anil anteriori Prefinantari TOTAL CHELTUIELI, din care: , , Anexa Muzeul Municipiului Bucure ti Total venituri, din care : 43 Subventii de la alte administratii Subventii pentru institutii publice Total cheltuieli, din care : 0 CHELTUIELI DE PERSONAL 000 Salarii de baza 00 3 Drepturi de delegare Indemnizatii de hrana Vouchere de vacanta ^ ^"s^ ^5' DiREI'TIA ''<3/'<'» <y^' /<?^ DiRECRA u<^ FS? PR03RAMARE g5!i t\0 i!tl fiii wj jks^ ^y Buisi-iwA -^ ^ ^&fr-' , 00- I ^ ^ ChJ,00 ^OMk^t- Pagina ^V A 3 ',r^ wo

32 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Contributia obligatorie pentru munca 0,00 0 Bunuri si servicii 7 045,00 Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare 569 Anexa 8 TEATRUL DE REVISTA CONSTANTIN TANASE Total venituri, din care : 85,00 Venituri din prestari de sen/icii si alte 33 activitati 3 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 3 43 Subventii de la alte administratii Subvenfii pentru institutii publice 53,00 Total cheltuieli, din care : 85 0 CHELTUIELI DE PERSONAL Salarii de baza Fond pentru posturi ocupate prin cumul 03 0 Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Reparatii curente Alte obiecte de inventar 0 4 Protectiamuncii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 0 7, 8, , ,00 87,00 3= , , Anexa CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI Total venituri, din care : 43 Subventii de la alte administratii Subventii pentru institutii publice Total cheltuieli, din care : 0 CHELTUIELI DE PERSONAL Salarii de baza Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale Tn ban! Vouchere de vacanta Contributia asiguratorie pentru munc, ^^i%^ 0 Bunuri si servicii, ^,-5 i-isaectia<^ i?'<ul:'"03t'^a!e'gy Carburanti si lubrifianti lili ^ES cuiie s^ 50 9, , , ^ N /, 99 ^< ^ 5

33 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la A B Piese de schimb Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare Protectia muncii Reclama si publicitate Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Plati efectuate Tn anii precedent! si recuperate Tn anul curent = , Plati efectuate Tn anii precedenti si recuperate Tn anul curent Tn sectiunea de functionare a bugetului local Caminul Pentru Persoane Varstnice Al Municipiului Lilui Bucuresti Academician Anexa 35 Cajal Total venituri, din care : ,00 43 Subventii de la alte administratii Subvenfii pentru institutii publice 6 58, Total cheltuieli, din care : CHELTUIELI DE PERSONAL Salariide baza Bunuri si servicii Medicaments Materiale sanitare Dezinfectanti Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Nicolae , Anexa 43 CENTRALIZATOR SPITALE TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate ^GW''^i(,y '»"i Venituri din contractele incheiate cu ^^- Afc^^ '-brd\ directiile de sanatate publica din su^, ^!^^ alocate de la bugetul de stat r i'l^i9yie ^ 9 00 \C;? 'BUfit''WA -^ ,00 ^-^/^" 0 ^'< - <s%? 'c^g^

34 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al nflunicipiulm Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la A Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decat subventiite B Donatii si sponsorizari , = Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local Varsaminte din sectiunea de functionare 40 0 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare , Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 43 0 Subventii de la alte administratii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale Sume alocate pentru stimulentul de risc (FNUASS) Alte sume primite de la Uniunea Europeana Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana /^C^ yiss^i ^^'9S*aul? [M'9S*auli ^ ^'B^ETAW Pagina^, ^^ ,00 ^'N/^ 0 ^ ^ ,

35 , ^ Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B 3= Sume primite de la UE/alti donatori in 48 contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul Dlatilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Prefinantare Fondul Social European(FSE) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) Prefinantari TOTAL CHELTUIELI, din care Cheltuieli de personal Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond pentru posturi ocupate prin cumut 00 Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din 0 0 afara unitatii Drepturi de delegare Indemnizatii de detasare Indemnizatii de hrana Stimutentul de risc Alte drepturi salariale in bani 0 0 Cheltuieli satariale in natura 0006 Vouchers de vacanta 898,00 898, Contributii _^^ ^%^-J8;00 tf <^$y DiRECTiAA^ ^?, '-'! Contributia asiguratorie pentru muncafil^^^^^ aaecutie^; ^ 'BU&ETARA ^ ,00 34, , ,00 4»,( , , >,t , , ^ ipft?^ 656 Pagin yaf^

36 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la 0 Bunuri si servicii 0 0 Bunuri si servicii 0 00 Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti 0006 Piese de schimb Transport , ,00-6 3= Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti , , Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar 0 06 Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari Tn strainatate 0 09 Materiale de laborator 0 Carti, publicatii si ma documentare ^ "^ T ^4^ 0 Consultanta si 0 3 Pregatire prof j^ I 0 4 Protectia mun 0 30 Alte cheltuieli ^ Prime de asigu re n Chirii cs"t*l^ '^-^^ b?3\ ^'i 5i "9iBiECUJE <y BUQETARA Pagina fjovi'^^> 7 536, ',< ,00 -, , ,00 405,00

37 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al nflunicipiulm Bucuresti pe anul 00 pentru punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Alte cheltuieli cu bunuri si servicii PROIECTE CU FINANTARE DIN 58 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR , = Programe din Fondul European de 58 0 Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea externa nerambursabila Alte facilitati si instrumente postaderare 58-6(AFIP)~ Finantare externa nerambursabila 59 Alte cheltuieli Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate PLATI EFECTUATE TN ANII 85 PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT , , , Plati efectuate Tn anii precedent! si recuperate Tn anul curent Tn sectiunea de functionare a bugetului local 7 Active nefinanciare 70 Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijtoace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporate 7030 Alte active fixe , ,00 Anexa ^3 SPITALUL CLINIC SF MARIA TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte 33 0 activitati Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 43 0 Subventii de la alte administratii P^^ 75 ~<s: ,00 ^Ot? f ^ 36 8 : 33 CS" yi; W«^^^y ~7y

38 i^s's! Xto!i?? Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B 3=+ Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate J TOTAL CHELTUIELI, din care Cheltuieli de personal Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Fond aferent platii cu ora Bunuri si servicii Bunuri si servicii Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare -buget local- Hrana Hrana pentru oameni -buget local- Medicamente si materiale sanitare Materials sanitare Dezinfectanti Active nefinanciare Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport -atte surse- Aspirator chirurgical, 4 buc, se modifica pretul unitar la 5 Caseta cu ecran fosforic sistem classic CR 35*43 cm, buc, pret unitar 5 mii lei Monitor functii vitale, se elimina din lista de investitii Aparat electric de nebulizare pentru dezinfectia de nivel inalt a suprafetelor ^'^ ^^^^ f'^!w aeromicroflorei, 8 buc, pret unitar 7, ^^,?:;^^^ , , , miilei ' " 0 0() S^ '^ 'BlffiSTAHA ~^ Pagina 38 fsom^ 06 36, /PN ^' l^ , , , ^ ^'4 c^3^

39 Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte activitati }AN THEODORESCU Influents = Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Subventii de la alte administratii Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale TOTAL CHELTUIELI, din care 0 Cheltuieli de personal 0 0 Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza 0005 Sporuri pentru conditii de munca Altesporuri pond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 Fond aferent platii cu ora Indemnizatie de hrana 0 09 Stimulente de risc 0 Bunuri si servicii 0 0 Bunuri si servicii Furnituri de birou 0006 Piese de schimb 003 Hrana Hrana pentru oameni 0 04 Medicamente si materiale sanitare Dezinfectanti Anexa 43 3 SPITALUL CLINIC DENEFROLOGIE DR CAROL L DAVILA TOTAL VENITURI din care ^^^i4^ Venituri din prestari de servicii si ^^secw ^''ov ^^ ^Ffc;^^& %^ activitati 8y^ ^ , , ,00 89, ^N - 37, /^ , , , , E^ ^/MdPft^, 0 sii ^<fy

40 Rectificarea Bugetului propriu al IWunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la ctasificatie 3= Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate , Venituri din contractele incheiate cu directiite de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 43 0 Subventii de la alte administratii Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale Sume primite de la UE/alti donatori in 48 contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare 480 Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Prefinantare TOTAL CHELTUIELI, din care 0 Cheltuieli de personal 0 0 Cheltuieli salariale in ban! Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca , , Fond pentru posturi ocupate prin cumul 00 Fond aferent platii cu ora Drepturi de delegare Indemnizatii de hrana 0 03 Contributii , Contributia asiguratorie pentru munca 0 Bunuri si servicii 0 0 Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale de curatenie 0006 Piese de schimb <^f?pluf^,4^a^^ ^ ^^-" o;f'!:c-nft '^c\ BsP TO3':^REs^i [llr ik^g^ ^ tusstafia ^ ^owi^s ^ ^'' ,00 7 ^ ^\ 30 >< j ^i 5 '" ^ 0 ^c«^ cl<af tcwvs^'g vo%cif

41 Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificariloraduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B 3= Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari Tn strainatate Pregatire profesionala PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR ,00 764, Programe din Fondul European de 58 0 Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila Sume aferente persoanelor cu handicap 5940 neincadrate , Anexa 434 SPJTALUL CLINIC FILANTROPIA TOTAL VENITURI, din care Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari , 00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local -6, 439, ; :30, Varsaminte din sectiunea de functionare 43 0 Subventii de la alte administratii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii /?'"^!^"/: */ 439, , con / 0 tf, It 'OA/SILV,,, : ^ *!c ^_ ^'o, k ;»/'' 00

42 $_ 4, 4, Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B 3= Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul Social European(FSE) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori TOTAL CHELTUIELI, din care Cheltuieli de personal Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Alte drepturi salariale in bani Bunuri si servicii Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare Reparatii curente -buget local- Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materials sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Consultants si expertiza Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii p!u^ 67 ^DIBOTL^ ^^OT^^ 5 ^'SP^W^^' $'K3i ^i^: y» ij[k v: ^w'( &? 'BUSCTWA -^ ftau^ , , ,0-0, 0, < ^\ 0, A'/NIC N ^* J , , ^ 5

43 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local at Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la ctasificatie PROIECTE CU FINANTARE DIN 58 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR ,00 Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea externa nerambursabila 7 Active nefinanciare 7 0 Active fixe Constructii Actualizare studiu de fezabilitate aripa noua spital, se elimina din lista de investitii Proiectare si executie copertina plattforma acces salvare, se elimina din lista de investitii Proiectare si executie static de tratare ape reziduale, se elimina din lists de investitii Masini, echipamente si mijloace de transport UPS corp A 000 KWA, se elimina din lista Masa chirurgicala electromecanica cu sistem transport pacienti buc se elimina din lista 85 Trusa chirurgie endoscopica 4K cu unitate electrochirurgicala complexa si accesorii pentru ginecologie buc Se elimina din lista 94 04, , , , = , Cabinet incastrat, din inox cu 5 polite ajustabile 3 buc se elimina din lista 55, 50-55, 50 Transformator de separatie si UPS sala de operatic buc se elimina din lista Consola de tavan pentru anestezie cu brate buc se elimina din lista 7 39 Consola de perete, de rezerva lungime ^^;p,7,;>, 300 m - buc Se elimina din lista /<y^a^<^- ^6 Pagin /^y" 0!F:CCTiA -7 ' \J/ «/N C ^ ONSII- J ^ * K 5?^

44 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonan^ei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Denumirea indicatoritor/ Centrala de detectare incendiu,senzori de detectare fum compatibili si sistemele de alarmare buc, pret unitar 3 Boiler cu serpentine 700 I, buc, pret unitar,90 Boiler cu serpentine 000 I, buc, pret unitar 4, 8 Centrala murala in condesare, buc, pret 6, 9 Lampa UV germicida fixa, 8 buc, pret unitar 5, 60 din care 7030 Alte active fixe Licenta sistem informatic TACT, buc, pret unitar 4 Licenta antivirus se adauga in lista 87 buc, pret unitar , 80 3, Influents 3, 90 4, 8 3,8 8, 50 8, =+ 3, 90 4, 8 3, 8 735, 30 5,30 4, Anexa SPJTALUL CLINK; DR CANTACUZINO TOTAL VENITURI, din care Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari Subventii de la alte administratii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii TOTAL CHELTUIELI, din care Bunuri si servicii Bunuri si servicii Incalzit, iluminat si forta motrica Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare /^e $s^ /^y'n'p^, ^s\»^i^ Pa&^H^ 07, , , ^ik , , / 8 T 7 8 ^ 5

45 590, Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificsrilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie A buget local- React! vi Dezinfectanti -buget local Bunuri de natura obiectelor de inventar B = Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat 0 06 Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari 0 09 Materiale de laborator 7 Active nefinanciare 7 0 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Defibrilator, se modifica pretul unitar la 85,00, raman 8 buc Dispozitiv semi-automat destinat curatarii manuale, buc, pret unitar Anexa 43 6 SPtTALUL CLINIC DE ORTOPEDIE Sl TRAUMATOLOGIE OSTEOARTICULAR FOISOR TOTAL CHELTUIELI, din care 0 Cheltuieli de personal 0 0 Cheltuieli salariale in bani 000 Salarii de baza 0 Bunuri si servicii 0 0 Bunuri si servicii Apa, canal si salubritate Materials si prestari de servicii cu caracter functional 0 04 Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare 0 09 Materials de laborator ^ IU^>5-00'00 ^^^ 000'00 Ss^"50:00 w^sṣ <\<s' ^^^y y Sirii 78, w^ 0' ^ 0 00 *!:- O^IClft^ ^~u- 3704, ;^ 6 ^ ^

46 64, 90, 390, 660, 73, 40, 69, 575, 43, Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la PLATI EFECTUATE IN ANII 85 PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT ,00 3= Plati efectuate Tn anii precedent! si recuperate Tn anul curent Tn sectiunea de functionare a bugetului local -69,00-78, Anexa 437 SPITALUL CLINIC COLENTINA TOTAL VENITURI, din care 43 0 Subventii de la alte administratii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent TOTAL CHELTUIELI, din care Cheltuieli de personal Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza 0 Bunuri si servicii 0 Bunuri si servicii 03 Incalzit, iluminat si forta motrica -buget local- Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare -buget local- Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Reactivi '<- ^ ^^ICU , , , , Pagina 46

47 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Denumirea indicatoritor/ Dezinfectanti buget local Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Programs din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila 7 Active riefinanciare 7 0 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Holter ECG, 3 buc, se majoreaza pretul Sistem de filtrare a aerului cu UV, HEPA si oxigen activ, ramane buc, la pretul unitar de 35,70 Sistem video fibroscopie, buc, pret unitar0, 46 Sistem radiofrecventa, buc, pret unitar 73, 7 Sistem tratamente acute de dializa si plasma exchange, buc, pret unitar 0, 5 Sistem monitorizare noor scoling se modifica denumirea in Sistem monitorizare nurse calling, buc, la pret unitar 74,44 Analizor special conceput pentru situatii de urgenta, se elimina din lista de investitii Sistem fbtoterapie, se elimina din lista /$^A^^ de investitii _- ^lil e>;s ^ ^^5 r^ 7^ R0f^^' , 030, ,00 0, 40 35, 70 36, 40 84, ,44,00 Q 97S Influents , 60-5, 94-0, 83 -,85 ^t)^ - ^ ^ * '^ ^ ^%'[ft 3= , , 70 0,46 73, 7 0, 5 74, 44

48 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Sistem fototerapie modular, se elimina din lista de investitii Sistem complet de oxigenoterapie cu debit mare, buc, pret unitar 7 mii lei 3,80-3, =+ 54 Nebulizator ceata uscata, se majoreaza cantitatea, 6 buc, pret unitar 8, 68 Radiocauter, buc, pret unitar 5 Videolaringoscop pentru managementul cailor respiratorii, buc, pret unitar 74, Alte active fixe Licente Microsoft Ofiice, 5 buc, pret unitar, 7miilei Licente Microsoft Ofiice, 4 buc, pret unitar, 36 8, , , 64 3,64, , , 36 3, 64 Anexa 438 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIESF STEFAN 33 0 TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 43 0 Subventii de la alte administratii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale TOTAL CHELTUIELI, din care 0 Cheltuieli de personal 0 0 Cheltuieli salariale in bani 000 Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca /^ 33 5, , x^^^ ^ii:'al%^ 8 058!i; i:stf'ssb; GUT^ S^ ^^? BUSsURA ~';?/' igina'4y, ^?CMX^ -3 63, , - 46,00-737, ,00 85, , " ft /^ 995 ^9 4 - &'% ^^ 43-8, ^' C^c^ ' fll ^,A 30^00

49 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonanfei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la A , Alte sporuri Ore suplimentare Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in ban! Contributii Contributia asiguratorie pentru munca Bunuri si servicii Bunuri si servicii B Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materials si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materials sanitare -buget local- Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale y^^:up^; documentare /;yt*; Pregatire profesionala j(-js? l\l$^> s^yli; SSl BtJSiTARrt "^ ^' * Pai w^> , , , s% 6'? S^ll , , , , ,00 5, M5?oe»^^" ^ SP *» ^ \^ \ ^^'i 3= , , ,00 6,00 6 * ''t^0\ ^: /^ ^ffif

50 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la 0 4 Protectia muncii 0 30 Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate PLATI EFECTUATE?N ANII 85 PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT Inftuente ,,00-3,00-3,00-3= Plati efectuate Tn anii precedenti si recuperate Tn anul curent Tn sectiunea de functionare a bugetului local -8 -,00-9 Anexa 430 SPITALUL CLINIC DR V GOMOIU TOTAL VENITURI, din care Subventij de la alte administratii Sume alocate pentru stimulentul ( (FNUASS) TOTAL CHELTUIELI, din care Cheltuieli de personal Cheltuieli salariale in ban! Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de detasare Indemnizatii de hrana Stimulentul de risc Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli satariale in natura Vouchere de vacanta Bunuri si servicii Bunuri si servicii Materiale si prestari de servicii cu caracter functional -buget local- de risc , ,00 65, /^SE^ /si^l^ {^Sp^M^^i, N%'?» ;JI? s$!i ^y CUSETARA -^ ^" *, ^iffafsq^ r , N ^ ^ f ^\ 3 s ' 0^< % ; ;'J ^^ 3,00 6 -oo ^Qf ''

51 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere sl '/'~,T functionare -buget local- 00 Reparatii curente -buget local Hrana Hrana pentru oameni 0 04 Medicaments si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi = Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar -buget local Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari 0 3 Pregatire profesionala 030 Alte cheltuieli Chirii lanexa 43 SPITALUL CLINIC N MALAXA 33 0 TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte activitati , Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 3 7 ^-t^s^x 800'00 f/^ sr^^^\ s^s-'^ ^T^BL ^i^'^^s^^ \^> "WfS^^ ^ p^^^^ ^ N/ ^, 4 ^u ^^

52 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Incasari din rambursarea imprumuturilor 40 0 acordate B = Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 43 0 Subventii de la alte administratii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TOTAL CHELTUIELI, din care 0 Bunuri si servicii 0 0 Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare -buget local- 9 3, , , , , Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar -buget local Alte cheltuieli Chirii -buget locat- 7 Active nefinanciare 70 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de 7 00 transport -buget local , , ,00 47 Sistem RT PCR de tip Point of Care (POCT), buc, pret unitar Echipament digital mobil de radiografii, buc, pret unitar 95 Sistem de PACS, buc, pret unitar 43 ft?~ i-'''^'"^^ ^lrfw'^4?l%i i t'sc H ^'^- «; V,,& 'BiJa^AfiA '^ ^Q^> Pagina 5 '9 ^ N / X'904'00 ^r" ^^, A \43 "' m,/' ^y'

53 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pc anul 00 pentru punerea In aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B 3=+ Anexa 43 SPITALUL CLINIC COLTEA TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte activitati Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decat subventiile , , -35 0, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local , Varsaminte din sectiunea de functionare TOTAL CHELTUIELI, din care 0 Cheltuieli de personal 0 0 Cheltuieli salariale in ban! Salarii de baza 0 Bunuri si servicii 0 0 Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare 7 Active nefinanciare 70 Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporate Computer profesional cu monitor de inalta rezolutie ultrawide, se elimina din lista de investitii 7 38, ,00-38,00-38, , , Anexa 43 3 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE Sl TROPICALE DR V BABES TOTAL VENITURI, din care Transferuri voluntare, altele decat 37 0 subventiile Donatii si sponsorizari 09 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare^, -^^ abugeteiuilocal ^^B^A-363 f'-s''^ ^w:i \ '^~~y\ ---' p^ss p^laft"^ 4384, N / ' ^ ^ icir^'^ %^siu 9

54 839, 576, 90, 00, 500, 000, 80, 90, 38, 3, 543,, 857, 07,, 700,, 000,, 660,, 880,, 955, Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea m aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B 3= Varsaminte din sectiunea de functionare 43 0 Subventii de la alte administratii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subventii din bugetele locale pentru 43, 0 4 finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale Alte sume primite de la Uniunea Europeans Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent TOTAL CHELTUIELI, din care Cheltuieli de personal Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Ore suplimentare Fond aferent platii cu ora Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Bunuri si servicii Bunuri si servicii Furnituri de birou Materials pentru curatenie Tncalzit, lluminat si forta motrica /4^-"A'''^^ y^'ct^ftj^ ^l&p%^? lli llk S'KE) '''it^ &»f '^^ Eyfi;rARA -y/ i^ijia'54 ^ ^ flaw^^ , , , < ^ c-g^yw ,

55 Rectificarea Bugetului propriu at IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Hflunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea m aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la A buget local- Apa, canal si salubritate -buget local- Carburanti si lubrifianti Transport Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare -buget local- Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Reactivi -buget local- Dezinfectanti -buget local- Bunuri de natura obiectelor de inventar B Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat -buget local- Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza ^ Pregatire profesionala ^s ;%!,' i,'^s %!i -'? 9 *B^ TAKA 'a' , ^a^0'00 ^^5'0 fpl^yi^, pag"^^^; , , ,00 6, ,-3iOON ^' 0 ^ '- wi - 5, 3= , , ,00 7,00 ^

56 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenfa a Guvernului nr 0/00 cu privire la 0 4 Protectia muncii -buget local Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 58 NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionata (FEDR) Finantarea externa nerambursabila 7 Active nefinanciare 70 Active fixe ^ Masini, echipamente sj mijloace de transport -buget local- Sistem de oxigenoterapie cu debit mare si nebulizare, 0 buc, pret unitar 3 Container 6x,4, 4 buc, pret unitar 4 Paturi Tl cu 3 sectiuni si saltele antiescar, 6 buc, pret unitar 3 mii lei Aparate EKG, buc, pret unitar 7,00 Injectomate, 58 buc, pret unitar, 75 mii lei Infuzomate, 0 buc, pret unitar 3, 50 mii lei Camera video supraveghere, buc, pret unitar 36,50 Aparat radiologie static, buc, pret unitar 685,00 Suport infuzomate si injectomate, 6 buc, pret unitar 3, 875 Static centrala, 3 buc, pret unitar 67, Influents 5 -, , , , 50 0*'il' "^^ 3= , , ,00 as o, ' '> f^ teo, oo \ ^-fl? ^Si"

57 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B 3=+ Anexa 434 SPITALUL DE BOLI CRONICE SF LUCA, TOTAL CHELTUIELI, din care 7 Active nefinanciare 70 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de 700 transport Microscop binocular cu ecran LCD Sl 4 objective, buc, se diminueaza pretul unitar si va fi de 3,08 Hota citostatice, se elimina pozitia din lista de investitii Banda de alergare profesionala, se elimina pozitia din lista de investitii Bicicleta medicinala, se elimina pozitia din lista de investitii ,00 88, ,86 6, , 9-58, , ,00 3, 08 Aparat terapie prin radiofrecventa, se elimina pozitia din lista de investitii 45, -45, Sistem de purificare a aerului, vertical de podea, buc, pret unitar 9 Sistem de purificare a aerului, de perete, buc, pret unitar,00 Sistem de purificare a aerului, integral in perete, buc, pret unitar Mobilier, aparatura birotica si alte active corporate Caseta luminoasa tip totem cu soclu marmura si corp luminos, se elimina pozitia din lista de investitii Server pentru baza de date, buc, pret unitar 7 UPS 5 KVA, buc, pret unitar mil lei 97 97,00 5 Sistem securitate video, buc, pret ^--T--;-;/--;, unitar 9 /^ ^iy$^\ 0, Alte active fixe :^^;:^^ 79 5^"F^^^ gi ^^'»^^? s^i wj ^? ^Eia^AnA y/ PaitOa, 0 tf ^ ) 0^'cir 0 ^ ^f ,

58 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgent a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie A B 79 3=+ 89 Restructurare si modernizare website existent-se elimina din lista de investitii 5,00-5 Modernizare-automatizarecentrala termica, buc, pret unitar 5 5 5, Anexa 43 5 SPITALUL CLINIC THEODOR BURGHELE 33 0 TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Subventii de la alte administratii , Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Prefinantare Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) Prefinantari TOTAL CHELTUIELI, din care Cheltuieli de personal Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Pagina" ^657,00 / ^?%03-00 ), 00 x teaer^ ^ ^ fo'f9-^ ^ 0 ^b 3 849, ^- 33'?^ 57-9, ^ 03 v?^ 8 68 ILl^'

59 Rectifiicarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pc anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea m aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la ctasificatie Sporuri pentru conditii de munca Altesporuri Indemnizatie de hrana Stimulente de risc Alte drepturi salariale in bani 0 03 Contributii , = Contributia asiguratorie pentru munca 0 Bunuri si servicii 0 0 Bunuri si servicii 000 Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate 0006 Piese de schimb 938, , , , , Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materials si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Reactivi ,00-98, Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar 0 06 Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari 0 3 Pregatire profesionala 0 30 Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ^ ;^ 55 ^i^'kskir^ ^Sl ^ ^SRA"^ ^ Pagin , 0 Q<- N/ ^ ^ ^[^ :/ '<< ,00 6 4,00 3

60 849, Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la 58 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Influents 3 3=+ 3 85,00 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila Alte facilitati si instrumente postaderare 58-6(AFIP Finantare externa nerambursabila 0 0, 00 64,00 64, , PLATI EFECTUATE IN ANII 85 PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT , Ptati efectuate Tn anii precedent! si recuperate Tn anul curent Tn sectiunea de functionare a bugetului local Anexa 43 7 SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR CONSTANTIN GORGOS TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publics din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 43 0 Subventii de la alte administratii , ,00 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale TOTAL CHELTUIELI, din care / ^^?5, ^46'00 0 Bunuri si servicii ^ ^-^--'^^J;;'; 0 0 Bunuri si servicii Incalzit, iluminat si forta motrica ia& &: :^ JE-?? \j^> B'a TAw ^ PagT' ^w^> 9, ^CI[%f

61 Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucure?ti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenfa a Guvernului nr 0/00 cu privire la Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si ' functionare 00 Reparatii curente 0 03 Hrana Hrana pentru oameni 0 04 Medicamente si materiale sanitare Medicamente (+ -) ,00 3= Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar 0 06 Deplasari, detasari, transferari 97 87, Deplasari interne, detasari, transferari 0 30 Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii lanexa 43 8 CENTRUL DE EVALUARE Sl TRATAIWENT SF STELIAN 33 0 TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din contractele incheiate cu casete de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Sume utilizate din excedentul anului 40 5 precedent pentru efectuarea de cheltuieli , Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 43 0 Subventii de la alte administratii /^^^ \^ 'BUSEFARA Paginal ^ffomf^ 36,00,00 ^iictt^ it ^ J ^ 48

62 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local at Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Contributia asiguratorie pentru munca TOTAL CHELTUIELI, din care Cheltuieli de personal Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Contributii Bunuri si servicii Bunuri si servicii Materiale pentru curatenie -buget local- Incalzit, iluminat si forta motrica -buget local- Apa, canal si salubritate -buget local- Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare -buget local- Reparatii curente -buget local- ::^^ 58,00 /^K -^'^37,'-: V: -:' '/arh:' '' K^pov: ^^I'llii 5 t'^s- b^;e^ s^ """ ^ "^^AFA-^ ^* Pa y ^ 3= , , , , , ,00-38 ^^^ ^ ^v T:",^ r^ - ^ ^ ^ s <~' y^ ^?^" , , , , ,00 9,00,00 9, ,

63 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al nflunicipiului Bucuresti peanul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonanfei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la 0 03 Hrana Hrana pentru oameni -buget local Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materials sanitare Reactivi , Influents , = , ,00 5, Bunuri de natura obiectelor de inventar 0050 Uniforme si echipament -buget local Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar -buget local Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Materials de laborator Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate Active nefinanciare Active fixe Constructii Lucrari Tnlocuire usi- cu usi metalice cu vizeta+montaj, buc, pret unitar 4 mii lei Masini, echipamente si mijloace de transport Plita si cuptor profesional, buc, pret unitar 7, 38 Cuptor electric, buc, pretunitar4, 47 5,00 5,00, ,00 7 4, , , ^ , , s' rt 4 8 7, 38 ^^^ ^

64 000, 305,, 666,, 4,, 73,, 84,, 600, Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie Hota profesionala, buc, pret unitar 8, 50 Feliator electric profesional, buc, pret unitar 3 8, =+ 3, 50 3 Anexa 43 9 SPITALUL CLINIC OBREGIA TOTAL VENITURI, din care Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Sume utilizate din excedentut anului 40 5 precedent pentru efectuarea de cheltuieli Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 43 0 Subventii de la alte administratii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale TOTAL CHELTUIELI, din care 0 Cheltuieli de personal 0 0 Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza 0005 Sporuri pentru conditii de munca 00 0 Fond pentru posturi ocupate prin cumul^:- 0 0 Fond aferentplatiicuora /^f^ i^ 00 7 Indemnizatii de hrana / ^y' ;: ^: ',c%^i ^-!:^r: ^:-!!''>^Sm ^^w^^^, '''^> BU3 ratv* ~^ pa^n^l?^y ^ , ^ % 0 'Lf <^ OOOI O 40 ^ 0 ^ 90 ^^

65 Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D P G nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Alte drepturi salariale in bani 0 0 Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta 003 Contributii Contributia asiguratorie pentru munca 0 Bunuri si servicii 0 0 Bunuri si servicii 0 00 Materiale pentru curatenie Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti 0006 Piese de schimb 0008 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de sen/icii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oamenl -buget local- Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materials sanitare Reactivi Dezinfectanti Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari Tn strainatate 0 Consuttanta si expertiza 0 3 Pregatire profesionala 0 30 Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 7 Active nefinanciare 70 Active fixe Constructii ^^^ P^^:844:00 ^S&^N^43'00 itl:lii i ^>(^^^ fa^i^/ =

66 Rectificarea Bugetului propriu at Municipiului Bucuresti pe anul 00?i validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la ctasificatie Retea de internet televiziune si telefonie fixa IP, se diminueaza valoarea de vine 89, Masini, echipamente si mijloace de transi Frigidermedicamente, buc, pretunitar 8,00 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporate Set mobilier sala tratament, 3 buc, pret unitar 8,00 Set mobilier oficiu alimentar, 3 buc, pret unitar 5 Troliu medical pentru tratament, 4 buc, pret unitar 5 Troliu medical depozitare, buc, pret unitar5 Masa kinetoterapie, buc, pret unitar 7 Scaun kinetoterapie, buc, pret unitar , ,00 3=+ 3, , , ,00 7 iai*6xa 43 CENTRALIZATOR SPITALE SURSA D TOTAL VENITURI, din care 4 Subventii de la bugetul de stat Cofinantare publics acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 04-0 Sume primite de la UE/alti donatori in 48 contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Mecanismele financiare Spatiul 48 3 Economic European si Norvegian Prefinantare TOTAL CHELTUIELI, din care , , > 53 ^'' ^ - - -^ 53»'?- 3<3 5 so' '""^»r ^s ^

67 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 58 NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Mecanismele financiare Spatiul 58 3 Economic European si Norvegian Finantarea hationala Finantarea externa nerambursabila 3 084, ,00 3 3,00 3= Anexa 43 SPITALUL CLINIC COLTEA sursa D TOTAL VENITURI, din care 4 Subventii de la bugetul de stat Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian ,00 Sume primite de la UE/alti donatori in 48 contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar Mecanismele financiare Spatiul 48 3 Economic European si Norvegian Prefinantare TOTAL CHELTUIELI, din care PROIECTE CU FINANTARE DIN 58 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Mecanismele financiare Spatiul 58 3 Economic European si Norvegian Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Anexa 48 PUBLIC DIRECTIA GENERALA DE ARHITECTURA PEISAGISTICA? N FOR Alte servicii Tn domeniile culturii, recreerii si religiei 855 ^ 3 0 f7

68 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucure^ti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonanfei de Urgent a Guvernului nr 0/00 cu privire la TOTAL VENITURI, din care : Venituri din prestari de servicii si alte 33 activitati Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Transferuri voluntare, altele decat 37 0 subventiile Donatii si sponsorizari 39 0 Venituri din capital 45855, , , = Alte venituri din valorificarea unor bunuri 43 0 Subventii de la alte administratii Subvenfii pentru institutii publice Subvenfii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare TOTAL CHELTUIELI, din care: 0 CHELTUIELI DE PERSONAL 000 Salarii de baza 0005 Sporuri pentru conditii de munca Altesporuri Drepturi de delegare Indemnizatia de hrana 0006 Vouchere de vacanta , , , Contributia asiguratorie pentru munca 0 BUNURI 8 SERVICII 00 0 Materiale pentru curatenie 0003 Tncalzit, lluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate 0005 Carburanti si lubrifianti 0006 Piese de schimb ,00 38, ,00-3, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru Tntretinere si 0030 functionare reparatii curente "_ Alte obiecte de inventar ^^A^~^ 57 /j^-^_^, ^w<^ /^'«f' v^'^y'-j^y^ Deptasari interne, detasari, transferuri JSHP^^I^, li-zo; R c'''-'"i' s' -t;<^' ^>SEUO r^7^ Pagin; , ^ ^ ^ ' f 8 ^'

69 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea in aplicare a Ordonantei de Urgen^a a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie 0 3 Pregatire profesionala 0 4 Protectia muncii 33,00,00-6 5, 00 3=+ 7 7 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes poblic local, Tn baza unor 0 9 conventii sau contracte de asociere Protocol si reprezentare Chirii ,00-54, Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 57 ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociali Tn numerar 7 ACTIVE NEFINANCIARE Constructii, atat la credite de angajament cat si la credite bugetare, din care: Cc Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investitii, ,00 din care: Proiecte noi ,00 43 Reatizare project tehnic de amplasare ANSAMBLU MONUMENTAL REGELE FERDINAND I INTREGITORUL, creditele de angajament raman nemodifcate Ce Alte cheltuieli asimilate investitiilor, din care: Proiecte Tn continuare 09 Amplasare mfp ALEXANDER DUBCEK, se elimina din lista de investitii Realizare soclu si amplasare monument de for plublic Regenesis, autor lonel Mandrescu, se elimina din lista de investitii Proiecte noi ^^p^, ^;Tg^;i %" ^w^

70 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucure?ti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al IVIunicipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie Proiectare si executie lucrari de amenajare spatii multifunctionale la Arcul de Triumf, se elimina din lista de investitii Influents - 3=+ Centru conferinte CASA TURISMULUI, se elimina din lista de investitii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale, atat la credite de angajament cat si la credite bugetare, din care: Proiecte in continuare - 09 C b Dotari independente, din care: Sistem sonorizare, se elimina din lists de investitii Proiecte noi 00 Sistem integral pentru vanzare bilete - Arcul de Triumf, se elimina din lista de investitii Sistem integral pentru vanzare bilete - Punct de informare Turistica, se elimina din lista de investitii Hotel Display, se elimina din lista de investitii Sistem supraveghere video interior - Punct de informare turistica, se elimina din lista de investitii Sistem supraveghere video interior- Arcul de Triumf, se elimina din lista de investitii Sistem antiefractie- Arcul de Triumf, se elimina din lista de investitii , ,00,00 -,00, ,00 8,00-8 -,,Sistem antiefractie- Punct de Informare turistica, se elimina din lista de investitii Realizare soclu si amplasare LUPTA CD INERTIA, creditele de angajament raman nemodifcate Concurs de solutii monument /<$^il]'^^ comemorativ MONUMENTUL SALA ^^^b^ << DALLES, se elimina din lista de investi ifj ;'lc-< i^3 -ii?<l~! ^'""^'!"':''^ 'Si< ^^'^ y^^ A^' ^>:^^ ^ 0,00 -,00 38,00,>37,0 -,,00 ^3^!^ ^

71 Rectificarea Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 00?i validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea m aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la clasificafie Concurs de solutii mfp WILSON WOODROW, se elimina din lista de investitii Concurs de solutii mfp NELSON MANDELA, se elimina din lista de investitii Concurs de solutii mfp PACHE PROTOPOPESCU, se elimina din lista de investitii Concurs de sotutii realizare monument MAX - CAINELE EROU, se elimina din lista de investitii Concurs de solutii de realizare monument statuie, soclu pentru mfp RADU CAMPEANU, se elimina din lista de investitii =+ Sistem de arborare pavilioane de mare pavoaz, se elimina din lista de investitii -,00 Sistem fixare bolarzi la Arcul de Triumf, se elimina din lista de investitii Proiecte noi - 00 Proiect tehnic de amplasare bust I L CARAGIALE, se elimina din lista de investitii Project tehnic pentru reamplasarea mfp NICOLAE BALCESCU, se elimina din lista de investitii Proiecte Tn continuare 09 Relizare lucrare de arta, proiectare si amplasare monument comun MARTIN LUTHER si JEAN CALVIN, se elimina din lista de investitii Proiecte noi 00 Reatizare project, amplasare mfp si iluminat arhitectural MFP ROTARY, se elimina din lista de investitii 4, , \ * 05,00 75 Realizare soclu si zid placat pentru mfp IMPARATUL TRAIAN - AUTOR Vasile 4g% Gorduz, se elimina din lista de invest! ^s^^^-eg^s ^ ^ 0

72 Rectificarea Bugetului propriu at Municipiului Bucuresti pe anul 00 si validarea modificarilor aduse prin D PG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea in aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la B Influents 3=+ Realizare sisteme de iluminat artistic la mfp noi - Printul Rainier al III- lea de Monaco, se elimina din lista de investitii Realizare Realizare sistem de iluminat artistic la mfp Stefan eel Mare, se elimina din lista de investitii Reatizare sistem de iluminat artistic la mfp turi Gagarin, se elimina din lista de investitii Realizare sistem de iluminat artistic la mfp Nikola Martinoski, se elimina din lista de investitii Alte active fixe, atat la credits de angajament cat si la credite bugetare, din care: Soft arhitectura AUTOCAD, se elimina din lista de investitii Realizare website institutie, se elimina din lista de investitii Realizare platforma digitala Punct Informare Turistica, se elimina din lista de investitii Realizare website Arcul de Triumf, se elimina din tista de investitii Realizare website, bucata Reparatii capitale aferente activetor fixe, atat la credits de angajament cat si la 7 03 credits bugetare, din care: Proiecte in continuare , ,00 59,00 3 8, , , , , ,00 Expertiza tehnica, proiectare la MEMORIALUL EROILOR NEAMULUI - MAUSOLEUL si hemiciclurile, creditele de angajament raman nemodifcate -0 Lucrari de reparatii si transpunere Tn material definitiv bronz 0 Cariatide si transpunere Tn piatra Arhitravew ale ansamblului ALEEA CARIATIDELO^ se elimina din lista de investitii f^s^ '^^y 'Vs * rf^-^ ^'^ ^^33 c:^,^

73 Rectificarea Bugetului propriu al nflunicipiului Bucuresti pe anul 00?i validarea modificarilor aduse prin DPG nr 493/07 00 privind modificarea Bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 00 pentru punerea Tn aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 0/00 cu privire la Lucrari de consolidare si reabilitare mfp FANTANA GEORGE Gr CANTACUZINO -870, se elimina din lista de investitii Influents 3=+ 6-6 Varsamintele din sec iunea de func ionare entru finan rea sec iunii de dezvoltare Tn bii etui Munici iului Bucuresti se influenteaza cu modificarile din rezenta anexa yt 4 ; ^ \"^! Pagina 73 -u'^^