Primarul comunei Targu Trotu, judetul Bacliu;

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Primarul comunei Targu Trotu, judetul Bacliu;"

Transcriere

1 ROMANI A JUDETUL BACAU COMUNATARGUTROTUS PRIMAR P R O I E C T DE H O T A R A R E NR.3 DIN privind desemnarea domnului consilier Lenghen Iulian pre edinte de edinfa pentru luna mai 221 Primarul comunei Targu Troh1, judetul Bacau, Luand in considerare propunerea ca domnului consilier Lenghen Iulian pre edinte pentru luna mai 221 Avand in vedere: - prevederile art.123 alin.(1) din OUG nr.57 /219 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, - prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Targu Trotu aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 8/22; - Avizul Comisiei pentru urbanism i amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public i privat, agicultura, protecµa mediului, agrement si conservarea monumentelor, inregistrat sub nr. _/_.4.221; - Avizul Comisiei juridice, pentru administraµe publica, tiinta, invatamant, cultura, sport, tineret, culte, sanatate, protecµe sociala, apararea ordinii i lini tii publice, respectarea drepturilor i libertaplor cetatenilor nr. /_.4.221; -Avizul Comisiei pentru studii i prognoze economico-sociale, buget-finante, comert, privatizarc, rcalizarca lucrarilor publice, inregistrat sub nr. /_4.221; In temeiul dispozitiilor art.136 alin.1 din OUG nr.57 /219 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, PROPUNE: Art.1. Domnul consilier Lenghen Iulian este ales presedinte de edinta pentru luna mai 221. Art.2. Prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se comunica prin grija Secretarului Comunei Tg. Trotus, Compartimentului de specialitate potrivit competentelor, Primarului Comunei Tg. Trotus si Institutiei Prefectulului Judetului Bacau. Avi Secretaru E

2 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA TARGUTROTUS PRIMAR PR O I E CT D E H O TAR ARE nr.31 din privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 221 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau Primarul comunei Targu Trotu, judetul Bacliu; Avand in vedere: adresa nr. 4634/221 a Ministeru]ui Finantelor Publice; adresele Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau nr.445/ , 481/ privind sume defalcate din T.V.A. pentru anul 221; Adresa nr. 6441/ transmisa de Consiliului Judetean Bacau. Referatul de aprobare nr / a Primarului comunei Targu Trotu ; Raportul de specialitate nr. 2188/ intocmit Biroul Cont_.abilitate - Financiar, Taxe i Impozite, Resurse Umane i Achizitii Publice; - Avizul Comisiei pentru urbanism i amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public i privat, agricultura. protecµa mediului, agrement si conservarea monumentelor, inregistrat sub nr. J_.4.221; - A vizul Comisiei juridice, pentru administraµe publica, tiinfa, invaµmant, cultura, sport, tineret, culte, sanatate, protecµe sociala, apararca ordinii i lini lii pul>lice, respectarea drepturilor i IibertaµIor cetafenilor nr. _/_.4.221; -Avizul Comisiei pentru studii i prognoze economico-sociale, buget-finanfe, comert, privatizare, realizarea lucrarilor publice, inregistrat sub nr. J_ Potrir it prevederilor: Legii nr. 15/221 privind bugetul de stat penl:.ru anul 221; Legea 273/26 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr.353/221 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.72/ 213 privind a pro bar ea normelor mrtodologice pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TV A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, prescolar Legea educatiei nationale nr.1/211 Hotararea Guvernului nr.164/22 privind aprobarea cuantumului burselor; In temciul art.129 alin(.4) lit.a) art.136 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57 /219 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

3 PROPUNE: Art. 1 Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau, pentru anul 221 1n mnformitate cu Anexele care fac parte din prezenta Hotarare. Art. 2 Se aproba estimarile bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau, pentru anii Art. 3 Se aproba bugetul sectiunii de functionare pe anul 221 in suma totala de 5.838,5 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli, precum si estimarile pe anii , conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta Hotarare. Art. 4 (1) Se aproba bugetul sectiunii de dezvoltare pe anul 221 in suma totala de 4.834,5 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta Hotarare. (2) Se aproba utilizarea sumei de 3.24 mii lei reprezentand sume din execedentul bugetelor locale din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Art. 5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri extrabugetare pe anul 221, in suma totala de 61,26 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli, conform Anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta Hotarare. Art. 6 Se aproba programul de investitii pe anul 221, conform Anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta Hotarare. Art. 7 Se aproba numarul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si fondul salariilor de baza, conform Anexei nr.5 care face parte integranta din prezenta Hotarare. Art. 8 Documentele si informatiile prevazute la art. 76"1 din Legea nr. 273/26, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi publicate pe pagina de internet a unitatii administrativteritoriale si transmise in format electronic Ministerului Admnistratiei in termen de 5 zile lucratoare de la prezentarea in consiliul local. Art. 9 Prezenta Hotarare poate fi atacat la Tribunalul Bacau - Sectia a II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg.544/24 privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 1 Prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se comunica prin grija Secretarului Comunei Tg. Trotus, Biroului Contabilitate - Financiar, Taxe i lmpozite, Resurse Umane i Achizitii Publice, Primarului Comunei Tg. Trotus si Institutiei Prefectulului - Judetul Bacau. Avizat p Secretarul ge Elen Intocmit - BCF, p. $ef birou Se Simona Nicoleta t.

4 Anexa nr.1 la PH nr. 31 DIN VENITURILE SI CHLETUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE PE ANUL in mii lei - DENUMIREA INDICA TORILOR BUGET ANUL ESTIMARI PT. ANH: A.VENITURI -TOTAL SF I. VENITURI PROPRil 3.2. IMPOZIT PE VENIT 7.2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE TAXE PE SERVICII SPECIFICE TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTJVITATI 3.2. VEN ITU RI DIN PROPRIET A TE AMENZI, PENALIT ATI SI CONFISCARI DIVERSE VENITURI II. COTE SI SUME DEFALCATE COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETULUI LOCAL SUME REPARTJZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN III. SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETULUI LOCAL Sume defalcate din TV A pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor,sectoarelor si municipiului Bucuresti Sume defalcate din TV A pentru drumuri l Sume defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale TRANSFERlJRI VOLllNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD B.CHELTUIELI -TOTAL SF AUTORITATI PUBLICE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ORDINE PUBLICA SI SIGURANT A NATIONALA INVATAMANT CUL TURA SI RELIGIE ASIGURARI SI ASISTENT A SOCIALA 7.2. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PVBLICA PROTECTIA MEDIULUI AGRICULTURA, SILVICULTURA TRANSPORTURI.Mru111.u,j-s-iJ)oduri) '.>.'.> ,5 5838, o/: t <, Im:,. ". \.'<...""""-! P r a 2 ffjt%\l % Sabau \ -ff-;;\ l::i I 'I '- \' : :; "9 ",.. C'.q u, c,;.-,,o<'',}v:: PA I t.11 P.: Avizat p u legalitate, Secretarul ge Elen B r al comunei, e In toe ;; CF, p. ef birou Serb ona Nicoleta

5 Anexa nr.2 la PH nr. 31 din VENITURILE SI CHEL TUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLT ARE PENTRU ANUL in mii lei - DENUMIREA INDICATORILOR A. VENITURI - TOT AL TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE V ARSAMlN'l'E DIN SF PENTRU FINANTAREA SD 39.7 VENITURI DIN V ALORIFICAREA BUN.CAP FIN ANT AREA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 43.2 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII FOND EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA EXCEDENT DIN ANII PRECEDENT! B. CHELTUIELI - TOTAL AUTORITATI PUBLICE INVATAMANT CULTURA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLT ARE PUBLICA PROTECTIA MEDIULUI TRANSPORTURI BUGET ANUL ,5 181, , ,5 ESTIMARI ANH Initi p Saba A vizat pentr)-1 legalitate, Secretarul geneq"cj I comunei, ElenaB r Intocmit - BCF, p. Sol biro Simona Nicoleta

6 Anexa nr.3 la PH nr.31 din BUGETUL DE VENITURI SI CHEL TUIELI PENTRU ACTIVITATILE AUTOFINANTATE DIN VENITURILE EXTRABUGETARE PENTRU ANUL 221 Nr. Crt. 1 Denumire activitate APA TOTAL Sold la Venituri Venituri curente Total 61,26 61,26 61,26 61,26 - Mii lei - Cheltuieli Sold la Total ,26 61,26 Avizat pe legalitate, Secretarul gene al comunei, Elena o Intocmit - BCF, p. $ef birou Ser imona Nicoleta 1t:

7 Anexa nr.4 la PH nr.31 din LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN ALOCATII BUGETARE SI DIN ALTE SURSE CONSTITUITE POTRIVIT LEGII PENTRU ANUL 221 in mii lei- NR. Denumirea obiectivului Valoarea Surse de finantare totala Surse Credite Credite Aile Alocatii bugetare Transfer Total 85 proprii interne externe surse buget de stat To:al Buget alocatii local I ,5 4834,5 A Lucrari in continuare B Lucrari noi 139,5 139,5 C Altc chcltuieli de invcstitii 85 - Masini echipamente si miiloace de transnort Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixc/oroiectarc PUG 3 3 CAP A Lucrari in continuarc B Lucrari noi C Alte cheltuicli de invcstitii - Masini echinamente si miiloace de transport - Mobilier, anaratura birotica si altc active corporalc 5 5 Alte active fixe/oroiectare CAP, A Lucrari in continuare B Lucrari noi C Alte chcltuieli de investitii - Masini echioamente si miiloace de transoort Mobilier, aoaratura birotica si alte active coroorale Alte active fixc/proiectarc - Alte active fixe / Proicctare Cap INV ATAMANT A Lucrari in continuare B Lucrari noi Magazie lemne scoala gimnaziala Targu Trotus 25 C Alte cheltuieli de investitii 25 - Masini echipamcnte si mijloace de transport - Mobilicr, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe/proiectare Cap CULTURA SI RELIGIE Total I

8 A Lucrari in continuare I Reabilitare,modemizare si dotare Camin cultural, sat Tuta, comuna n. Trotus, : udetul Bacau" Construire si dotare camin cultural sat Targu Trotus, comuna Targu 5 5 Trotus judetul Bacau, Lucrari noi C Aile cheltuicli de investit1i - Altc active fixe / Proicctare CAP Total A Lucrari in continuare 1 1 I Infiintare distributie gaze naturale 1 1 B Lucrari noi 1 Extindere iluminat public 1 1 C Alte cheltuieli de invcstitii Alte active fixe /cheltuieli de proicctare(revizuirc avizc, proiectc si 3 3 actualizarea lor)pug 8 8 Cap TOTAL 8 8 A Lucrari in continuare 8 8 I lnfiintare racorduri la reteaua de canalizarc menajera existenta din 3 3 localitatiile Te;.Trotus si Tuta, comuna Tg.Trotusjudetul Bacau 2 Infiintare retea canalizare menajera in local 5 5 Viisoara,comuna Tinm Troi Trotus, iudetul Bacau. C Altc cheltuicli de investitii - Dotari - Cheltuicli de proicctare Altc active fixc /Cheltuicli de proiectarc Cap.84.2.Transporturi Total 394,5 394,5 A Lucrari in continuare I Modemizare drumuri locale in comuna Tg.Trotus, judetul Bacau Modemizare poduri si podete in cornuna 1 1 Tg.Trotus,judetul Bacau 3 Arnenajare alei pietonale in sat Tg.Trotus, cornuna Tg.Trotus, iudetul Bacau Amenalare parcare Primarie comuna Tamu Trotus 2 2 B Lucrari noi I Construire pod peste raul Troltts, in cornuna Targu 2 2 Trotus, judetul Bacau 2 Reabilitare si Modemizare DC128- strada George 984,5 Bacovia si strazile Calea Crucii si Viitorului 984,5 2 I

9 C Altc chcltuicli de invcstitii - Dotari masini, echipamente si mijloace de transport - Cheltuieli de proiectare Alie active fixe /Cheltuieli de proicctarc,consultanta Intocmit - BCF, p. $ef birou Ser irnona Nicoleta Avizat B legalitate, Secretarul g :;: B/, /1,rnunei, r / '!1!/J 3

10 Anexa nr.5 la PH nr.31 din NUMARUL PERSONALULUI din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, conform art. 26 din Legea nr. 273/26, cu modificarile si completarile ulterioare Avand in vedere art. 26 din Legea nr. 273/26, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza ca,, numarul de personal, permanent 9i temporar, se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecarei institutii publice. Numarul de salariati aprobat fiecarei institutii publice nu poate fi depa9it conform OUG 63/21 din care: FUNCTII TOTAL ocupate vacante PERSONAL TOTAL demnitari functii publice de conducere functii publice de executie functii contractuale de conducere functii contractuale de executie FUNCTII din care: TOTAL ocupate vacante PERSONAL Functii contractuale asistenti personali ai pers.cu handicap!rrav Fata de cele mentionate mai sus, propunem aprobarea posturilor Avizat p Secretarul Elen Intocmit - BCF, p. $ef birou Se Simona Nicoleta

11 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA TARGU TROTUS PRIMAR Nr.2187 din Comuna Targu Trotus, jud. Bacau, Te1/fax: , www. pri mariatp;.trotus. ro REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 221 si a estimarilor pentru anii Prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 221 si a estimarilor pentru anii , a fost initiat avand in vedere - dispozitiile Legii nr. 273/26, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,ale Legii nr. 15/221 privind bugetul de stat pe anul 221, adresa 4634/221 a Ministerului Finantelor Publice, Hotararea Guvernului nr.353/221 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.72/213 privind aprobarea norm el or mrtodologice pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TV A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, prescolar, Hotararea Guvernului nr.164/22 privind aprobarea cuantumului burselor,legea educatiei nationale nr.1/211, adresele Administratiei Judetene a Finan tel or Pub lice Bacau nr.481/l.4.221,445/ privind sume defalcate din T.V.A. pentru anul 221, adresele nr. 6441/ a Consiliului Judetean Bacau. Fata de cele mentionate mai sus, propun Consiliului Local Tg. Trotus sa aprobe prezentul proiect de hotarare avand in vedere respectarea legilor in vigoare si pentru buna desfasurare a activitatilor pe raza Comunei Tg. Trotus.

12 BIROUL FINANCIAR-CONTABILITATE Nr.2188 din Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 221 si a estimarilor pentru anii Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 221 si a estimarilor pentru anii a fost initiat avand in vedere dispozitiile Legii nr. 273/26, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,ale Legii nr. 15/221 privind bugetul de stat pe anul 221, adresa 4634/221 a Ministerului Finantelor Publice, Hotararea Guvernului nr.353/221 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.72/213 privind aprobarea norm el or mrtodologice pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TV A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, prescolar, Hotararea Guvernului nr.164/22 privind aprobarea cuantumului burselor,legea educatiei nationale nr.1/211, adresele Administratiei Judetene a Finantelor Pub lice Bacau nr.481/ ,445/ privind sume defalcate din T.V.A. pentru anul 221, adresele nr. 6441/ a Consiliului Judetean Bacau. In anul 221 se va utiliza suma din excedent de 324 mii lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Detalierea bugetului local centralizat la venituri si cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragrafe pentrui anul 221, este prezentata in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 la prezentul raport. Tinanad cont de cele prezentate mai sus, propun spre analiza, dezbatere si adoptare Consiliului Local al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau, prezentul proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 221 si a estimarilor pentru anii Birou C1 t:t bilitate, p.$efbirou Serb imona Nicoleta

13 Judetul: Bacau Unitatea administrativ-teritoriala: U.A.T. Comuna Tirgu Trotus lnstitutia publica: COM UNA TARGU TROTUS Formularj 11/1 I Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 221 si estimari pe anii Buget 221 Estimari cfl \'\\((, L:ft oil\- -lei- Prevederi anuale Prevederi trimestriale 222 Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B 1= SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 12 TOTAL VENITURI 1,673, 1,961, 4,18, 2,67, 1,934, 4,924, 4992 VENITURI PROPRII 6,678, 898, 3,232, 1,638, 91, 2,868, 22 I. VENITURI CURENTE 7,649, 1,961, 1,88, 1,946, 1,934, 4,924, 32 A. VENITURI FISCALE 6,969, 1,791, 1,638, 1,776, 1,764, 4,228, 42 A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 2,285, 572, 567, 572, 574, 1,517, CAPITAL 62 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN 2,285, 572, 567, 572, 574, 1,517, CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 32 lmpozit pe venit 4, 1, 1, 1, 1, 5, 3218 lmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 4, 1, 1, 1, 1, 5, imobiliare din patrimonlul personal 42 Cote si sume defalcate din impczitul pe venit 2,281, 571, 566, 571, 573, 1,512, 421 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,183, 296, 296, 296, 295, 1,183, 424 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 598, 15, 15, 15, 148, 329, pentru echilibrarea bugetelor locale 425 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 5, 125, 12, 125, 13, Judetean 92 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 381, 78, 117, 95, 91, 335, 72 lmpozite si taxe pe proprietate 381, 78, 117, 95, 91, 335, 721 lmpozit si taxa pe cladiri 178, 44, 45, 45, 44, 183, 7211 lmpozit pe cladiri de la persoane fizice 118, 29, 3, 3, 29, 12, ,833, 4,85, 2,933, 3,42, 4,833, 4,85, 4,127, 4,75, 1,544, 1,593, 1,544, 1,593, 5, 5, 5, 5, 1,539, 1,588, 1,183, 1,183, 356, 45, 352, 371, 352, 371, 187, 193, 122, 125, APLxPERT SOBIS Pagina : 1 din 25

14 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B 1= Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 4, 1, 1, 1, 1, 44, 46, 5, institutiile publice 142 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 64, 16, 16, 16, 16, 652, 66, 68, 352 Amenzi, penalitati si confiscari 14, 35, 35, 35, 35, 142, 145, 15, 3521 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 14, 35, 35, 35, 35, 142, 145, 15, dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre 14, 35, 35, 35, 35, 142, 145, 15, alte institutii de specialitate 362 Diverse venituri 5, 125, 125, 125, 125, 51, 515, 53, 3626 T axe speciale 5, 125, 125, 125, 125, 51, 515, 53, 3723 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru -1,81,5-842,4-32,6-391,5-544, finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 3724 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,81,5 842,4 32,6 391,5 544, OPERATIUNI FINANCIARE 3,24, 2,3, 724, 42 incasari din rambursarea impruriuturilor acordate 3,24, 2,3, 724, 4214 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 3,24, 2,3, 724, finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 492 TOTAL CHELTUIELI 1,673, 1,379,6 4,147,9 3,211,5 1,934, 4,924, 4,833, 4,85, 1 CHEL TUIELI CURENTE 7,188,5 1,352,6 2,891,4 1,554,5 1,39, 4,924, 4,833, 4,85, 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,746, 65, 736, 718, 687, 2,388, 2,34, 2,313, 11 Cheltuieli salariale in bani 2,661, 589, 713, 695, 664, X X X 111 Salarii de baza 2,283,9 58,9 615, 595, 565, X X X 1112 lndemnizatii platite unor perscane din afara unitatii 19,1 4,1 5, 5, 5, X X X 1117 lndemnizatii de hrana 187, 4, 48, 5, 49, X X X 13 Contributii 85, 16, 23, 23, 23, X X X 137 Contributia asiguratorie pentru munca 85, 16, 23, 23, 23, X X X 2 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII 2,363,5 48,6 787,9 631, 536, 1,8, 1,751, 1,742, 21 Bunuri si servicii 2,25,5 359,6 677,9 535, 453, X X X APLxPERT SOBIS Pagina : 3 din 25

15 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B 1= Programe din Fondul European Agricol de Oezvoltare 1,35, 234, 1,116, X X X Rurala (FEADR) 5841 Finantare nationala 8, 8, X X X 5842 Finantare externa neramburscbila 1,342, 226, 1,116, X X X 59 TITLUL XI AL TE CHELTUIELI 111, 55, 41, 15, 11, 96,C 99, 591 Burse 51, 25, 11, 15, X X X 5912 Sustinerea cultelor 6, 3, 3, X X X 7 CHEL TUIELI DE CAPITAL 3,484,5 27, 1,256,5 1,657, 544, 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3,484,5 27, 1,256,5 1,657, 544, 711 Active fixe 3,484,5 27, 1,256,5 1,657, 544, X X X 7111 Constructii 3,399,5 27, 1,22, 1,63,5 522, X X X 7112 Masini, echipamente si mijloace de transport 5, 1,5 1,5 2, X X X 7113 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5, 25, 15, 1, X X X 7113 Alte active fixe 3, 1, 1, 1, X X X 52 Partea 1-a Seivicii publice generale 2,612, 455, 754, 79, 694, 1,987, 1,95, 1,87, 512 Autoritati publice si actiuni externe 2,487, 455, 684, 679, 669, 1,857, 1,775, 1,74, 1 CHEL TUIELI CURENTE 2,437, 455, 659, 664, 659, 1,857, 1,775, 1,74, 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,759, 364,C 465, 465, 465, 1,38, 1,313, 1,269, 11 Cheltuieli salariale in bani 1,75, 355,C 45, 45, 45, X X X 111 Salarii de baza 1,439,9 299,9C 38, 38, 38, X X X 1112 lndemnizatii platite unor perscane din afara unitatii 19,1 4, 1C 5, 5, 5, X X X 1117 lndemnizatii de hrana 75, 15,C 2, 2, 2, X X X 13 Contributii 54, 9,C 15, 15, 15, X X X 137 Contributia asiguratorie pentru munca 54, 9,C 15, 15, 15, X X X 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 678, 91, 194, 199, 194, 477, 462, 471, 21 Bunuri si servicii 561, C 8, 155, 166, 16, X X X 211 Furnituri de birou 2, C 5, 5, 5, 5, X X X 212 Materiale pentru curatenie 2, 2, 6, 6, 6, X X X APLxPERT SOBIS Pagina : 5 din 25

16 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite an bugetare Trim I Trim II Trim Ill Trim IV stingerii platilor restante destinate A B 1= CHEL TUIELI CURENTE 246, 35, 74, 68, 69, 198, 26, 21, 1 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 158, 35, 41, 41, 41, 161, 165, 167, 11 Cheltuieli salariale in bani 15, 33, 39, 39, 39, X X X 111 Salarii de baza 135, 3, 35, 35, 35, X X X 1117 lndemnizatii de hrana 15, 3, 4, 4, 4, X X X 13 Contributii 8, 2, 2, 2, 2, X X X 137 Contributia asiguratorie pentru munca 8, 2, 2, 2, 2, X X X 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 88, 33, 27, 28, 37, 41, 43, 21 Bunuri si servicii 8, 3, 25, 25, X X X 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5, 2, 15, 15, X X X 213 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3, 1, 1, 1, X X X 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 8, 3, 2, 3, X X X 253 Alte obiecte de inventar 8, 3, 2, 3, X X X 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 5, 1,5 1,5 2, 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5, 1,5 1,5 2, 711 Active fixe 5, 1,5 1,5 2, X X X 7112 Masini, echipamente si mijloace de transport 5, 1,5 1,5 2, X X X 6125 Protectie civila si protectia contra incendiilor 251, 35, 75,5 69,5 71, 198, 26, 21, 632 Partea a Ill-a Cheltuieli Social - Culturale 3,295, 569,6 1,851,9 49,5 383, 1,927, 1,958, 1,991, 652 lnvatamant 439, 61,6 252,9 73,5 51, 454, 464, 473, 1 CHEL TUIELI CURENTE 414, 61,6 227,9 73,5 51, 454, 464, 473, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 343, 61,6 196,4 56, 29, 383, 393, 42, 21 Bunuri si servicii 338, 61,6 191,4 56, 29, X X X 211 Furnituri de birou 6, 2, 2, 1,5 5 X X X 212 Materiale pentru curatenie 25, 15, 5, 2,5 2,5 X X X 213 Tncalzit, lluminat si forta motrica 15, 5, 5, 2,5 2,5 X X X 214 Apa, canal si salubritate 18, 4,5 4,5 4,5 4,5 X X X 215 Carburanti si lubrifianti 1, 2,5 2,5 2,5 2,5 X X X APLxPERT SOBIS Pagina : 7 din 25

17 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B 1= TITLULX PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 1,3, 184, 1,116, EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare 1,3, 184, 1,116, X X X Rurala (FEADR) 5842 Finantare externa nerambursabila 1,3, 184, 1,116, X X X 59 TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI 6, 3, 3, 5, 45, 48, 5912 Sustinerea cultelor 6, 3, 3, X X X 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 5, 5, 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5, 5, 711 Active fixe 5, 5, X X X 7111 Constructii 5, 5, X X X 6723 Servicii culturale 1,361, 184, 1,175, 2, 38, 35, 39, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 11, 9, 2, 13, 11, 13, Carnine culturale 1,35, 184, 1,166, 25, 24, 26, 6725 Servicii recreative si sportive 11, 5, 6, 13, 14, 15, lntretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 11, 5, 6, 13, 14, 15, sportive side agrement 6725 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 6, 3, 3, 5, 45, 48, 682 Asigurari si asistenta sociala 1,424, 324, 389, 379, 332, 1,372, 1,4JO,OOO 1,416, 1 CHEL TUIELI CURENTE 1,424, 324, 389, 379, 332, 1,372, 1,4JO,OOO 1,416, 1 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 829, 26, 23, 212, 181, 847, 862, 877, 11 Cheltuieli salariale in bani 86, 21, 224, 26, 175, X X X 111 Salarii de baza 79, 179, 2, 18, 15, X X X 1117 lndemnizatii de hrana 97, 22, 24, 26, 25, X X X 13 Contributii 23, 5, 6, 6, 6, X X X 137 Contributia asiguratorie pentru munca 23, 5, 6, 6, 6, X X X 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122, 13, 39, 39, 31, 4, 42, 38, 26 Daplasari, detasari, transferari 84, 1, 24, 24, 26, X X X 261 Deplasari interne, detasari, transferari 84, 1, 24, 24, 26, X X X APLxPERT SOBIS Pagina : 9 din 25

18 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B 1; Active fixe 18, 11, 6, 1, X X X 7111 Constructii 15, 1, 5, X X X 7113 Alte active fixe 3, 1, 1, 1, X X X 725 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 2, 1, 1, 22, 21, 18, 7251 Alimentare cu apa 2, 1, 1, 22, 21, 18, 726 lluminat public si electrificari rurale 432,5 1, 146,5 96, 9, 28, 28, 26, 727 Alimentare cu gaze naturale in localitati 1, 5, 5, 725 Alte servicii in domeniile locui1telor, serviciilor si 3, 1, 1, 1, 32, 28, 26, dezvoltarii comunale 742 Protectia mediului 59, 147, 17, 163, 11, 482, 483, 484, 1 CHELTUIELI CURENTE 51, 12, 145, 135, 11, 482, 483, 484, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51, 12, 145, 135, 11, 482, 483, 484, 21 Bunuri si servicii 51, 12, 145, 135, 11, X X X 214 Apa, canal si salubritate 38, 14, 13, 11, X X X 213 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 13, 12, 5, 5, X X X 7 CHEL TUIELI DE CAPITAL 8, 27, 25, 28, 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8, 27, 25, 28, 711 Active fixe 8, 27, 25, 28, X X X 7111 Constructii 8, 27, 25, 28, X X X 7425 Salubritate si gestiunea deseurilor 51, 12, 145, 135, 11, 482, 483, 484, Colectarea, tratarea si distr gerea deseurilor 51, 12, 145, 135, 11, 482, 483, 484, 7426 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 8, 27, 25, 28, 792 Partea a V-a Actiuni economice 3,342,5 73, 1,8, 1,613,5 576, 68, 24, 832 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 25, 25, 1 CHEL TUIELI CURENTE 25, 25, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25, 25, 23 Alte cheltuieli 25, 25, X X X 233 Alte cheltuieli cu bunuri si serjicii 25, 25, X X X APLxPERT SOBIS Pagina : 11 din 25

19 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B A. VENITURI FISCALE 6,969, 1,791, 1,638, 1,776, 1,764, 4,228, 4,127, 4,75, 42 A 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 2,285, 572, 567, 572, 574, 1,517, 1,544, 1,593, CAPITAL 62 A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN 2,285, 572, 567, 572, 574, 1,517, 1,544, 1,593, CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 32 lmpozit pe venit 4, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 5, 3218 lmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 4, 1, 1, 1, 1, 5, 5, 5, imobiliare din patrimoniul personal 42 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 2,281, 571, 566, 571, 573, 1,512, 1,539, 1,588, 421 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,183, 296, 296, 296, 295, 1,183, 1,183, 1,183, 424 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 598, 15, 15, 15, 148, 329, 356, 45, pentru echilibrarea bugetelor ocale 425 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 5, 125, 12, 125, 13, o o Judetean 92 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 381, 78, 117, 95, 91, 335, 352, 371, 72 lmpozite si taxe pe proprietate 381, 78, 117, 95, 91, 335, 352, 371, 721 lmpozit si taxa pe cladiri 178, 44, 45, 45, 44, 183, 187, 193, 7211 lmpozit pe cladiri de la persoane fizice 118, 29, 3, 3, 29, 12, 122, 125, 7212 lmpozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 6, 15, 15, 15, 15, 63, 65, 68, 722 lmpozit si taxa pe teren 175, 28, 63, 43, 41, 94, 12, 18, 7221 lmpozit pe terenuri de la persoane fizice 83, 21, 21, 21, 2, 85, 9, 94, 7222 lmpozit si taxa pe teren de la persoane juridice 7, 2, 2, 2, 1, 9, 12, 14, 7223 lmpozitul pe terenul din extravilan 85, 5, 4, 2, 2, 723 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6, o 3, 2, 1, 33, 35, 38, 725 Alte impozlte si taxe pe proprietate 22, 6, 6, 5, 5, 25, 28, 32, 12 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BLNURI SI SERVICII 4,33, 1,141, 954, 1,19, 1,99, 2,376, 2,231, 2,111, 112 Sume defalcate din TVA 3,995, 1,63, 876, 1,32, 1,24, 2,56, 1,9, 1,763, 1122 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 1,286, 315, 37, 33, 334, 1,94, 1,94, 1,94, finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti APLxPERT SOBIS Pagina : 13 din 25

20 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale 222 2: Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B 1= TOTAL CHELTUIELI 5,838,5 1,118,6 1,775,4 1,554,5 1,39, 4,924, 4,8:33, 4,85, 1 CHEL TUIELI CURENTE 5,838,5 1,118,6 1,775,4 1,554,5 1,39, 4,924, 4,8:33, 4,85, 1 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 2,746, o 65, 736, 718, 687, 2,388, 2,34, 2,313, 11 Cheltuieli salariale in bani 2,661, 589, 713, 695, 664, X X X 111 Salarii de baza 2,283,9 o 58,9 615, 595, 565, X X X 1112 lndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 19,1 4,1 5, 5, 5, X X X 1117 lndemnizatii de hrana 187, 4, 48, 5, 49, X X X 13 Contributii 85, o 16, 23, 23, 23, X X X 137 Contributia asiguratorie pentru munca 85, 16, 23, 23, 23, X X X 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,363,5 48,6 787,9 631, 536, 1,8, 1,751, 1,742, 21 Bunuri si servicii 2,25,5 359,6 677,9 535, 453, X X X 211 Furnituri de birou 26, 7, 7, 6,5 5,5 X X X 212 Materiale pentru curatenie 45, 17, 11, 8,5 8,5 X X X 213 incalzit, lluminat si forta motrica 275, 5, 95, 87,5 87,5 X X X 214 Apa, canal si salubritate 398, 4,5 144,5 134,5 114,5 X X X 215 Carburanti si lubrifianti 63, 8,5 18,5 18,5 17,5 X X X 216 Piese de schimb 13, 5, 6, 2, X X X 217 Transport 2, 15, 5, X X X 218 Pasta, telecomunicatii, radio,!v, internet 51,9 o 11,5 14,4 14,5 11,5 X X X 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 571,1 142,6 176,5 131, 121, X X X 213 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 562,5 163,5 191, 123, 85, X X X 22 Reparatii curente 55, 2, 2, 15, X X X 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 68, 1, 23, 17, 18, X X X 253 Alte obiecte de inventar 68, 1, 23, 17, 18, X X X 26 Daplasari, detasari, transferari 93, 11, 27, 26, 29, X X X 261 Deplasari interne, detasari, transferari 93, 11, 27, 26, 29, X X X 213 Pregatire profesionala 35, 15, 1, 1, X X X APLxPERT SOBIS Pagina : 15 din 25

21 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A Carburanti si lubrifianti 3, 6, 8, 8, 8, X X X 218 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 37, 7, 1, 1, 1, X X X 219 Materiale sl prestari de servicii cu caracter functional 179, 29, 5, 5, 5, X X X 213 Alte bunuri si servicii pentru i1tretinere si functionare 225, 31, 56, 72, 66, X X X 25 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6, 1, 2, 15, 15, X X X 253 Alte obiecte de inventar 6, 1, 2, 15, 15, X X X 26 Daplasari, detasari, transferari 9, 1, 3, 2, 3, X X X 261 Deplasari interne, detasari, transferari 9, 1, 3, 2, 3, X X X 213 Pregatire profesionala 3, 1, 1, 1, X X X 23 Alte cheltuieli 18, 6, 6, 6, X X X 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18, 6, 6, 6, X X X 5121 Autoritati executive si legislative 2,437, 455, 659, 664, 659, 1,857, 1,775, 1,74, Autoritati executive 2,437, 455, 659, 664, 659, 1,857, 1,775, 1,74, 562 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale 125, 7, 3, 25, 13, 13, 13, administratiei 1 CHEL TUIELI CURENTE 125, 7, 3, 25, 13, 13, 13, 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 125, 7, 3, 25, 13, 13, 13, ADMINISTRATIEI PUBLICE 511 Transferuri curente 125, 7, 3, 25, X X X Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de 125, 7, 3, 25, X X X asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 5627 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de 125, 7, 3, 25, 13, 13, 13, asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 592 Partea a II-a Apa rare, Ordine P Jblica si Siguranta Nationala 246, 35, 74, 68, 69, 198, 26, 21, 612 Ordine publica si siguranta nationala 246, 35, 74, 68, 69, 198, 26, 21, 1 CHELTUIELI CURENTE 246, 35, 74, 68, 69, 198, 26, 21, 1 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 158, 35, 41, 41, 41, 161, 165, 167, 11 Cheltuieli salariale in bani 15, 33, 39, 39, 39, X X X 111 Salarii de baza 135, 3, 35, 35, 35, X X X 1117 lndemnizatii de hrana 15, 3, 4, 4, 4, X X X APLxPERT SOBIS Pagina : 17 din 25

22 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B 1= Ajutoare sociale in natura X X X 59 TITLUL XI AL TE CHEL TUIELI 51, 25, 11, 15, 51, 51, 51, 591 Burse 51, 25, 11, 15, X X X 6524 lnvatamant secundar 414, 61,6 227,9 73,5 51, 454, 464, 473, lnvatamant secundar inferior 414, 61,6 227,9 73,5 51, 454, 464, 473, 672 Cultura, recreere si religie 82, 44, 38, 11, 94, 12, 1 CHELTUIELI CURENTE 82, 44, 38, 11, 94, 12, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22, 14, 8, 51, 49, 54, 21 Bunuri si servicii 16, 1, 6, X X X 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional X X X 213 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 16, 1, 6, X X X 23 Alte cheltuieli 6, 4, 2, X X X 233 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6, 4, 2, X X X 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6, 3, 3, 5, 45, 48, 5912 Sustinerea cultelor 6, 3, 3, X X X 6723 Servicii culturale 11, 9, 2, 38, 35, 39, Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 11, 9, 2, 13, 11, 13, Carnine culturale 25, 24, 26, 6725 Servicii recreative si sportive 11, 5, 6, 13, 14, 15, lntretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 11, 5, 6, 13, 14, 15, sportive si de agrement 6725 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 6, 3, 3, 5, 45, 48, 682 Asigurari si asistenta sociala 1,424, 324, 389, 379, 332, 1,372, 1,4, 1,416, 1 CHEL TUIELI CURENTE 1,424, 324, 389, 379, 332, 1,372, 1,4, 1,416, 1 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 829, 26, 23, 212, 181, 847, 862, 877, 11 Cheltuieli salariale in bani 86, 21, 224, 26, 175, X X X 111 Salarii de baza 79, 179, 2, 18, 15, X X X 1117 lndemnizatii de hrana 97, 22, 24, 26, 25, X X X APLxPERT SOBIS Pagina : 19 din 25

23 Buget 221 Est.mari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim 111 Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B 1= lluminat public si electrificari rurale 332,5 5, 96,5 96, 9, 28, 28, 26, 725 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 32, 28, 26, dezvoltarli comunale 742 Protectia mediului 51, 12, 145, 135, 11, 482, 483, 484, 1 CHELTUIELI CURENTE 51, 12, 145, 135, 11, 482, 483, 484, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICI 51, 12, 145, 135, 11, 482, 483, 484, 21 Bunuri si servicii 51, 12, 145, 135, 11, X X X 214 Apa, canal si salubritate 38, 14, 13, 11, X X X 213 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 13, 12, 5, 5, X X X 7425 Salubritate si gestiunea deseurilor 51, 12, 145, 135, 11, 482, 483, 484, Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 51, 12, 145, 135, 11, 482, 483, 484, 792 Partea a V-a Actiuni economice 248, 73, 6, 61, 54, 68, 24, 832 Agricultura, silvicultura, piscicutura si vanatoare 25, 25, 1 CHEL TUIELI CURENTE 25, 25, 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25, 25, 23 Alte cheltuieli 25, 25, X X X 233 Alte cheltuieli cu bunuri si se"vicli 25, 25, X X X 8323 Agricultura 25, 25, Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 25, 25, 842 Transporturi 223, 48, 6, 61, 54, 68, 24, 1 CHEL TUIELI CURENTE 223, 48, 6, 61, 54, 68, 24, 2 TITLUL 11 BUNURI SI SERVIC!I 223, 48, 6, 61, 54, 68, 24, 21 Bunuri si servicii 223, 48, 6, 61, 54, X X X 215 Carburanti si lubrifianti 23, 8, 8, 7, X X X 216 Piese de schimb 7, 2, 3, 2, X X X 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 193, 48, 5, 5, 45, X X X 8423 Transport rutier 223, 48, 6, 61, 54, 68, 24, Drumuri si poduri 223, 48, 6, 61, 54, 68, 24, APLxPERT SOBIS Pagina : 21 din 25

24 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B 1= Active fixe 3,484,5 27, 1,256,5 1,657, 544, X X X 7111 Constructii 3,399,5 27, 1,22, 1,63,5 522, X X X 7112 Masini, echipamente si mijloace de transport 5, 1,5 1,5 2, X X X 7113 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5, 25, 15, 1, X X X 7113 Alte active fixe 3, 1, 1, 1, X X X 52 Partea I-a Servicii publice generale 5, 25, 15, 1, 512 Autoritati publice si actiuni externe 5, 25, 15, 1, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 5, 25, 15, 1, 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5, 25, 15, 1, 711 Active fixe 5, 25, 15, 1, X X X 7113 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5, 25, 15, 1, X X X 5121 Autorltati executive si legislative 5, 25, 15, 1, Autoritati executive 5, 25, 15, 1, O' 592 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 5, 1,5 1,5 2, 612 Ordine publica si siguranta nationala 5, 1,5 1,5 2, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 5, 1,5 1,5 2, 71 TITLULXIII ACTIVE NEFINANCIARE 5, 1,5 1,5 2, 711 Active fixe 5, 1,5 1,5 2, X X X 7112 Masini, echipamente si mijloace de transport 5, 1,5 1,5 2, X X X 6125 Protectie civila si protectia contra incendiilor 5, 1,5 1,5 2, 632 Partea a Ill-a Cheltuieli Social - Culturale 1,375, 184, 1,191, 652 lnvatamant 25, 25, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 25, 25, 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 25, 25, 711 Active fixe 25, 25, X X X 7111 Constructii 25, 25, X X X 6525 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 25, 25, 672 Cultura, recreere si religie 1,35, 184, 1,166, APLxPERT SOBIS Pagina : 23 din 25

25 Buget221 Estimari Cod A Denumire indicator Alte servicli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale Protectia mediului B Prevederi anuale Prevederi trimestriale Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill an bugetare destinate stingerii platilor restante 1= , 1, 1, 8, 27, 25, 28, Trim IV , CHELTUIELI DE CAPITAL 8, 27, 25, 28, 1 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8, 27, 25, 28, Active fixe 8, 27, 25, 28, X X X 7111 Constructii 8, 27, 25, 28, X X X 7426 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 8, 27, 25, 28, 792 Partea a V-a Actiuni economice 3,94,5 1,2, 1,552,5 522, 842 Transporturi 3,94,5 1,2, 1,552,5 522, 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 3,94,5 1,2, 1,552,5 522, 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3,94,5 1,2, 1,552,5 522, 711 Active fixe 3,94,5 1,2, 1,552,5 522, X X X 7111 Constructii 3,94,5 1,2, 1,552,5 522, X X X 8423 Transport rutier 3,94,5 1,2, 1,552,5 522, Drumuri si poduri 3,94,5 1,2, 1,552,5 522, 962 Rezerve, Excedent/Deficit 581,4-39,9-541, Rezerve 982 Excedent 581, Excedentul sectiunii de dezvoltare 581,4 992 Deficit 39,9 541, Deficitul sectiunii de dezvoltare 39,9 541,5 Conducatorul institutiei SABAU CATALIN Conducatorul compartimentului financiar - cc-ntabil APLxPERT SOBIS Pagina : 25 din 25

26 Judetul: Bacau Unitatea administrativ-teritoriala: U.A.T Comuna Tirgu Trotus lnstitutia publica: COM UNA TARGU TROTUS Formula,[ 11/1 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 221 si estimari pe anii Buget 221 )etyj, NQ.. L L:fy- Estimari -lei- Prevederi anuale Prevederi trimestriale 222 Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor A SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE B 1= restante TOTAL VENITURI 61,26 166,65 139,1 149, 146,6 21 I. VENITURI CURENTE 61,26 166,65 139,1 149, 146,6 121 C. VENITURI NEFISCALE 61,26 166,65 139,1 149, 146,6 141 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 61,26 166,65 139,1 149, 146,6 361 Diverse venituri 61,26 166,65 139,1 149, 146, Alte venituri 61,26 166,65 139,1 149, 146,6 491 TOTAL CHELTUIELI 61,25 o 166,65 139, 149, 146,6 1 CHEL TUIELI CURENTE 61,25 166,65 139, 149, 146,6 1 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 12,25 o 31,65 29, 29, 3,6 11 Cheltuieli salariale in bani 115, o 3,9 27,5 27,5 29,1 111 Salarii de baza 1, o 24,9 24,5 24,5 26, lndemnizatii de hrana 15, 6, 3, 3, 3, 13 Contributii 5,25 o 1,5 1,5 1,5 137 Contributia asiguratorie pentr'..l munca 5,25 o 75 1,5 1,5 1,5 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 481, o 135, 11, 12, 116, 21 Bunuri si servicii 481, , 11, 12, 116, 219 Materiale si prestari de servic.i cu caracter functional 481, o 135, 11, 12, 116, I o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o X X X X X X X X X X X X X X X o o o X X X X X X APLxPERT SOBIS Pagina : 1 din 4

27 Buget 221 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim Ill Trim IV an bugetare destinate stingerii platilor restante A B 1= Diverse venituri 61,26 166,65 139,1 149, 146, Alte venituri 61,26 166,65 139,1 149, 146,6 491 TOTAL CHELTUIELI 61,25 166,65 139, 149, 146,6 1 CHEL TUIELI CURENTE 61,25 166,65 139, 149, 146,6 1 TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL 12,25 31,65 29, 29, 3,6 11 Cheltuiell salariale in bani 115, 3,9 27,5 27,5 29,1 X X X 111 Salarii de baza 1, 24,9 24,5 24,5 26,1 X X X 1117 lndemnizatii de hrana 15, 6, 3, 3, 3, X X X 13 Contributii 5, ,5 1,5 1,5 X X X 137 Contributia asiguratorie pent r u munca 5, ,5 1,5 1,5 X X X 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 481, 135,QO 11, 12, 116, 21 Bunuri si servicii 481, 135,QO 11, 12, 116, X X X 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 481, 135,CO 11, 12, 116, X X X 691 Partea a IV-a Servicii si Oezvoltare publica, Locuinte, Mediu 61,25 166,65 139, 149, 146,6 siape 71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 61,25 166,65 139, 149, 146,6 1 CHELTUIELI CURENTE 61,25 166,65 139, 149, 146,6 1 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12,25 31,65 29, 29, 3,6 11 Cheltuieli salariale in bani 115, 3,9 27,5 27,5 29,1 X X X 111 Salarii de baza 1, 24,9 24,5 24,5 26,1 X X X 1117 lndemnlzatii de hrana 15, 6, 3, 3, 3, X X X 13 Contributii 5, ,5 1,5 1,5 X X X 137 Contributla asiguratorie pentru munca 5, ,5 1,5 1,5 X X X 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICI 481, 135, 11, 12, 116, 21 Bunuri si servicii 481, 135, 11, 12, 116, X X X 219 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 481, 135, 11, 12, 116, X X X 715 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 61,25 166,65 139, 149, 146,6 dezvoltarii comunale APLxPERT SOBIS Pagina : 3 din 4

28 MINISTERUL FINANJELOR AGENTfA NATfONALA OE AOMINISTRARE FISCALA Dlrec\la Generala Regionala a Flnan\elor Publlce laji Admlnlstra)la)ude\eana a Finan1e1or Publlce Bacau J 9 1/ 7 f!:!:,t, COMUNA TARGU TROTUl? }5 ''----'._ANAF - D"<ll:\ii! Gu-1r,,,di\ Ri:,;i:orlillii a Fi113!1\e/Or P11!)!:(:(l l!t I St1, Juml)rava Rosie nt. t-3, 81;1c3u TeL '5, Fax: a,,:,..::,.'...u C1v1LJNA TAR(.=ll - or.;:;; REGl :.,tj I/RA Zlua&.'f(ima.a.7.Anul 2oZ./ -. Ref.: Repartizare TVA cheltuieli prevazute la art.14 alin2, lit b)-d) din Legea educatiei na\ionale pentru buget an 221 si estimari si burse; Repartizare pe trimestre sume defalcate TVA an 221 De la : AJFP Bacau - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelcr Locale Nr. lnregistrare: 481/ Nr. pagini: 2 Potrivit prevederilor Legii nr.273/26 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 221 nr.15/221, adresa nr. 4634/221 a Ministerului Finantelor Publice, Hotararea Guvernului nr. 353.'221 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/213 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard pe elev/prescolar/an si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura dh bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/ prescolar, Hotararea Guvernului nr.164/282 privind aprobarea cuantumului burselor, Legea educatiei nationale nr. 1/211 cu modificarile si completarile ulterioare si anexa nr. 2 si 6 la Decizia lnspectoratului Judetean Bacau nr.15/ , va transmitem sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pentru bugetul dumneavoastra pentru anul 221 si estimari duoa cum urmeaza : - mii 1- Program Nr. Denumirea indicatorilor Crt Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Estimari 222 Estimari 223 Estimari cheltuielilor prevazute la art. 14 alin. 2 lit. b)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/211, cu modificarile si completarile ulterioare (11.2.2)? Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea burselor (11.2.2) Exemplarul 1/n Nume Prenume/Functia - 9radu! profesiona//serviciul?\y-xx Data: 2 4 2C.? 1!..?9 PG<J2 J of:;

29 ., \ ol\ /.')G 7 ;, JNISTERUL FINANTELOR Jr'tri '. AClENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE Fl SCALA,',. Dlrec11a Genera1a Reglonal8. a F1nan1e1or Publlce lafi ; i., j :c,,,j Admlnlstrapa Jude!eana a Flnanie1or Publlce Bacau ANAFD:'l' t,ec G-..el(n Jil R o 1 :ii a f- m:lll<:r P1Jl;T:r.c, L1t str. Dumbrava Rosie nr. 1-3, BacSu Tel: fs, Fax: oo 3 admin bcbcafbx1 1 JUDE7Ut SACAU CO\.iUNA ra GU TF!:OiUS R Gl ; 1J-iRA Ziua./.Luna..,?,9.::Anul 22,/, Catre COMUNA TARGU TROTUS Ref.: Repartizare sume pentru buget an 221 si estimari De la : AJFP Bacau - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale Nr. lnregistrare: 445/ Nr. pagini: 4 Potrivit prevederilor Legii nr. 273/26 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 221 nr. 15/221, adresei Ministerului ( Finantelor Publice nr. 4634/ si a Deciziei Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau nr. 5/ si nr. 6 si 7/ , va transmitem sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor ( ) pentru bugetul dumneavoastra pentru anul 221 si estimari , dupa cum urmeaza : Nr. Crt Denumirea indicatorilor Program 221 Estimari 222 Estimari 223 -mii lei- Estimari 224 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor ( )-TOTAL, din care, pentru : Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav - Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri; - Plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familiii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar; - Drepturile copiilor cu cerinte educationale... soeciale integrati in invatamantul de masa In baza prevederilor art.5 alin.(3) din Legea bugetului de stat pe anul 221 sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora:;;elor, municipiilor, sunt destinate: finantarii de baza a unitatilor de Tnvatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art.14, alin.(2), lit. b)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/211, cu modificarile :;;i completarile ulterioare; Finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate in baza ptrvederilor

30 - mii lei - Decizia Sefului Sume defalcate din taxa Sume alocate din cota de Administratiei pe valoarea adaugata 18,5% din impozitul pe Nr. Anul Judetene a pentru echilibrarea venit pentru echilibrarea crt. Finantelor bugetelor locale bugetelor locale Publice Bacau (11.2.6) (4.2.4) Nr. 7 / Nr. 7 / Nr. 7 / In anul 221, categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale sun! cele prevazute in anexa nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 221. In legatura cu veniturile i cheltuielile bugetelor locale, precizam urmatoarele: - bugetele locale, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2 1 ) din Legea nr. 273/26 se aproba pe sec\iunile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 5 i;;i 51, respecliv sectiunea de functionare i sec\iunea de dezvoltare, i \ - sumele rezultate din vanzarea, fn condiiiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administraliv-teritoriale se cuprind fn sec\iunea de dezvoltare, prin rectificare bugetara locala, numai dupa fncasarea lor; - de asemenea, dona\iile i;;i sponsorizarile se cuprind, prin rectificare bugetara locala, fn bugetul de venituri i;;i cheltuieli numai dupa fncasarea lor; - in situalia in care, pana la aprobarea bugetelor locale au fost incasate sume rezultate din vanzarea, in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unita\ilor administralivteritoriale sau din dona\ii i;;i sponsorizari, acestea se cuprind in bugetul initial; - sumele reprezentand restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti se cuprind la cheltuieli, in sectiunea de functionare sau dezvoltare, dupa caz, prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor; - la elaborarea bugetelor prevazute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 273/26, cu modificarile i;;i completarile ulterioare, ordonatorii de credite i;;i autorita\ile deliberative au obligatia sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii pla\ilor restante la finele anului anterior celui pentru care se fntocmei;;te bugetul; - ordonatorii de credite au obliga\ia ca fn executia bugetelor sa asigure achitarea pla\ilor restante. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, fn limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea pla\ilor restante fnregistrate la finele anului anterior. La estimarea cheltuielilor vor fi avute in vedere, in principal, urmatoarele masuri: -Mentinerea in anul 221 a cuantumului brut al salariilor si sporurilor de care beneficiaza personalul din administratia publica locala,la nivelul acordat pentru luna decembrie 22; -mentinerea in anul 221 a cuantumului indemnizatiei de hrana la nivelul di anul 22 (4.16Iei/ an); -neacordarea voucherelor de vacanta prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8/29 privind acordarea voucherelor de vacanta,aprobata cu modificari si completari prin Leg ea nr. 94/214, cu modificarile si completarile ulterioare; -prorogarea pana in anul 222 a masurii de acordare a indemnizaliei pentru limita de varsta pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene.

31 J 1 - f!jcf / "', ROMA.NIA,-""'" \/ 11 Clt'f CONSILIUL JUDETEAN BACAU.._' iw1 I $Siiti YDIRECTIA ECONOMfCA SI MANAGEMENTUL CALITATII.uos-L: ""-"" Serviciul evidenta cheltuielilor, sinte2a i evidenja bugetului co.,u,,,--;-,._,,c "otjo _ Nr.C:'11'1 din REGIST TURA,, tlj N r.-.o.. Q iitre: CONSIL ULLOCAL T 6(/ ;r/2&7v',s _ In atcn(1a: Sprc tiinta Domnulm/Doamne1 primar Compartiment conlabilitate.. = gm_t Ziu.:i. f.l-l'"" P.'7-.. Anul 2o2/. H.eferitor: Repartizare surne buget Sume defalcate din T. V.A. pentru drumuri comunale pentru anul 221 prccum si esfimari pe anii Sume din fondul la dispozitia Consiliului Judctean pe anul 221 (6 % din impozitul pe venit) in baza prevederilor art, 4 lit (c) din Legea nr. 15/221 privind Bugetul de stat pe anul 221, prin 1-!otararea Consiliului Judetean Bacau nr. 4.:l din , precum si in baza prevederilor art. 6, alin (6), din Legea nr privind Bugetul de stat pe anul 221, prin 1-lotararea Consiliului Judetean Bacau nr/.4 din , v au fost repartizate urmatoarele sume: Miilei Total suma Nr. Estimari Estirr:ari Estimari Dc 1umire indicator Cod repartizata TRIM.I TRIM. II TRIM. Ill TRIM. IV crt. 222 ne anul I. Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri comunale Sume reparti2ate din fondul la 2. dispozitia Consiliului Judetean (6% 'JOO din imnozitul ne venitl Sume alocate din cotele defalcate /1.2,5-11 f.j!:, -S-3-5".,,2.. 1'!2 / 21.,//{) /.2:T /,.2,Q ';)-./ din impozitul pe venit pentru / /3e7 j /:3,6" echilibrarea bueetelor locale Sume defalcate din T.V.A. pentru IJ.2.6 4, - echilibrarea bugetelor locale de lege. MG?,O,, of,!/ Sumclc alocate de Consiliul Juderean Bacau vor fi utilizate conform art. 4 lit (c) si art. 6, alin (6) din Legea nr. 15/221 privind Bugetul de stat pc anul Bugetul de venituri si cheltuieli aprob l, va fi t 9 1 Administratia Judeteana a Finantefor Publice Bacau, cu incadrarea in tennenele prevazute (t,i f; f )" :,\ DIRECTOR (Li.jv, vl ntin I I Gabrielam \ ' -./ -- Q'<( ---= lo1ocmit I'/ J)anicla PUIOo\Gty' 1 'Vf

32 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA TARGUTROTU PRIMAR PROIECT DE HOT ARARE NR.32 DIN privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale aferente anului 222 Primarul comunei Targu Trotu, jud.bacau; Avand in vedere: Referatul de aprobare nr.2193 / al Primarului Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau; Referatul comtartimentului de specialitate nr din Raportul de specialitate sub nr / , intocmit de catre Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau; - Avizul Comisiei pentru urbanism i amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public i privat, agricultura, protecµa mediului, agrement si conservarea monumentelor, inregistrat sub nr. _/_. - Avizul Comisiei juridicc, pentru adminish aµe publica, tiinj:a, invaj:amant, cultura, sport, tineret, culte, sanatate, protecµe sociala, apararea ordinii i lini tii publice, respectarea drepturilor i libertaµlor cetaj:enilor nr. _/_. -Avizul Comisiei pentru studii i prognoze economico-sociale, buget-finanj:e, comert, privatizare, realizarea lucrarilor publice, inregistrat sub nr. _/_. Potrivit prevederilor: Art. 491 alin.(1) i art.493 din Legea nr.227 /215 privind Codul fiscal, cu completarile i modificarile ulterioare; Leg ea 273 / 26 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.136 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57 /219 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; PROPUNE: Art. 1 Se aproba indexarea cu rata inflaµei de 2,6% a sumelor aferente impozitelor i taxelor locale, pentru anul 222, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 222.

33 Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza Primarul comunei Targu Trotu prin Biroul Contabilitate - Financiar. Art. 4 Prezenta Hotarare poate fi atacat la Tribunalul Bacau - Sectia a II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg.554/24 privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ullerioare. Art. 5 Prezenta Hotarare se comunica prin grija Secretarului Comunei Tg. Trotus, Biroului Contabilitate - financiar, Primarului Comunei Tg. Trotus si Institutiei Prefectulului Judetului Bacau. Initiator, A vizat pentru legalitate, Secretarul eneral al comunei, Ele EIANU

34 ANEXA LA PH NR.32 DIN TABELUL cuprinzand nivelurile impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anurnita surna in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anurnite surne in lei, precurn si lirnitele arnenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 222 CODUL FISCAL- TITLUL IX- IMPOZITE SI TAXE LOCALE CAPITOLUL I. IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI V ALO AREA IMPOZABILA lei/m 2 TIPUL CLADIRII Nivelurile stabilite pt.anul 221 Nivelurile indexate pt.anul 222 Cladire cu instalatie Fara instalatie Cladire cu instalatie Fara instalatie electrica,de apa,de electrica,de apa,de electrica,de apa,de electrica,de apa,de canalizare si incalzire canalizare sau canalizare si incalzire canalizare sau ( conditii cumulative) incalzire ( conditii cumulative) incalzire Imoozitul in lei Impozitul in lei % % A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu peretii exteriori din caramida arsa sau din alte materiale rezultate in urma unui tratarnent termicsi /sau chimic B.Cladire cu peretii exteriori din lemn,din piatra naturala,din caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termicsi /sau chimic C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu peretii exteriori din caramida arsa sau din alte materiale rezultate in urma unui tratament termicsi /sau chimic D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn,din piatra naturala,din caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termicsi /sau chimic E.lncaperi la subsol, demisol, 75%din suma care s-ar aplica 75%din suma care s-ar aplica si/sau mansarda utilizate ca cladirii cladirii locuinta F.Incaneri la subsol,demisol, 5%din suma care s-ar aolica 5%din suma care s-ar aolica

35 si/sau mansarda utilizate in alte cladirii sco uri decat del de Iocuinta cladirii Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul Iocalitatii si zona in care este amplasata cladirea,prin inmulti1ea valorii <lelerminate,conform coeficientului de corectie din tabelul utmator Zona in cadrul localitatii Ramm! Indicele de corectie Comuna-A Comuna -lv I.JO Sate -A Sate -V 1,5 CAPITOLUL II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN IMPOZIT/TAXA PE TERENUL INTRA VILAN - TERENUL CU CONSTRUCTII - Zona in cadrul Iocalitatii Nivelurile impozitului Nivelurile indexate pentru anul /taxei pe ranguri de 222 pe ranguri de localitati - Iocalitati- lei/ha - lei / ha Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea aprobata aprobata indexata indexata pentru pentru pentru pentru A IV V IV V In cazul unui teren amplasat iu intravilan, impozitul / taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimat in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos,iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie. CATEGORIA DE ZONA FOLOSINTA A Valoarea aprobata pentru Nivelurile indexate pentru Arabi! Pasune Faneata Vie Livada 58 6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera Terenuri cu ape Drumuri si cai ferate Teren neproductiv RANGUL LOCALITATII COEFICIENTUL DE CORECTIE IV 1,1 V 1,

36 Pentru terenurile amplasate in extravilanul localitatii,impozitul /taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in ha, cu suma prevazuta in urmatorul tabel,inmultita cu coeficientul de corectie CATEGORIA DE IMPOZIT FOLOSINTA (LEI) Valoarea aprobata pentru Nivelurile indexate pentru Teren cu constructii 33 Arabi! Pasune 3 31 Faneata 3 31 Vie pe rod 6 62 Livada pe rod Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera Teren cu apa,altul decal eel cu 6 6 amenaiari piscicole Teren cu amenajari piscicole Drumuri si cai ferate Teren neproductiv CAPITOLUL III. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT Nr. Mijloace de transport cu tractiune mecanica Lei/2 cm., sau fractiune din aceasta crt Valoarea aprobata Nivelurile indexate pentru pentru I.Vehicule inmatriculate I Mootociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu 1 1 cap. cil. de pana la 16 cm 3 inclusiv 2 Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu cap. cil. de peste cm 3 2 Autoturisme cu cap.cil. intre 16lcm,-2 cm' inclusiv Autoturisme cu cap,cil. intre 21cm"-26 cm' inclusiv Autoturisme cu cap.cil. intre 261cm,-3 cm 3 inclusiv Autoturisme cu cap.cil. de peste 31 cm' Autobuze, autocare,microbuze Alte vehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv 8 Tractoare inmatriculate 2 21 II. Vehicule inregistrate I. Vehicule cu cap.cilindrica I.I Vehicule inregistrate cu cap. cil.< 48 cm Vehicule inregistrate cu cap. cil.> 48 cm' Vehicule fara cao.cil. evidentiata 155lei/ an

37 Remorci, semirenorci sau rulote Masa totala maxima autorizata lmpozit - lei - Valoarea aprobata pentru Nivelurile indexate pentru a) pana la 1 tona inclusiv 1 1 b )Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 38 c)peste 3 tone, dar nu mai mutt de 5 tone 58 6 d)peste 5 tone CAPITOLUL IV. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, A VIZELOR SI AUTORIZATIILOR Suprafata pt.care se obtinc ccrtifi<.:alul <le Taxa stabilila <li11 Co<lul Taxa indexata pt. urbanism Fiscal pt a)pana la 15 mp inclusiv 6 6 b)intre 151 si 25 mp inclusiv 7 7 c )intre 251 si 5 mp inclusiv 9 9 d)intre 51 si 75 mp inclusiv e)intre 751 si 1 mp inclusiv f)peste l mp 7+, l lei/mp pentr fiecare mp care depaseste 1 mp CAPITOLUL V. SANCTIUNI Nr.crt Limitele minime si maxime ale amenzilor in Nivelurile stabilite pentru anul Nivelurile indexate pentru cazul pers. fizice 221 anul222 I Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art.461, se De la 74 lei la 295 lei. De la 76 lei la 33 lei. sanctioneaza cu amenda 2 Nedepunerea declaratiilor de impunere De la 296 lei la 737 lei. De la 33 lei la 756 lei. prevazute la art.461, se sanctioneaza cu amenda,., 4 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la art.494 alin.(12) in termen de eel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii contituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda De la 345 lei la 1674 lei. De la 523 lei la 2615 lei 39 De la 354 lei la 1718 lei. De la 537 lei la 2683 lei. Pri \. \ ' J,_._ f;;/, t B.C.F. ' Serban Si 't. Nicolcta general, u legalitate lena

38 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA TG.TROTUS PRIMAR Nr / REFERAT DE APROBARE la Proiectul de Hotarare privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale aferente anului 222 Avand 1:n vedere faptul ca rata inflatiei pentru anul 22, comunicata pe siteul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei este de 2,6 %, este necesara indexarea impozitelor si taxelor locale cu aceasta rata, pentru acoperirea devalorizarii monetare. La art. 491 din Legea 227 /215 privind Codul Fiscal, cu modificarile i i completii.rile ulterioare, se precizeazii. clar obligap.a indexii.rii impozitelor i taxelor locale:,, (1) In cazul oricii.rui impozit sau oricii.rei taxe locale, care constii. intr-o anumitii. sumii. in lei sau care este stabilitii. pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeazii. anual, panii. la data de 3 aprilie, de cii.tre consiliile locale, j:inand cont de rata inflajiei pentru anul fiscal anterior, comunicatii. pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice i Ministerului Dezvoltii.rii Regionale i Administrajiei Publice. (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobii. prin hotii.rare a consiliului local i se aplicii. in anul fiscal urmii. tor." Fata de cele prezentate mai sus, propun spre analiza, dezbatere si adoptare Consiliului Local al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau, prezentul proiect de hotarare privind aprobarea indexii.rii impozitelor i taxelor locale aferente anului 222.

39 NRjq 3 din IC. a4. or2_ I ROMANIA JUD.BACAU COMUNA TIRGU TROTUS PRIMARIA Cod fiscal de inregistrare Tel : ; fax : SEAPROBA P AR SABAU C ' 'AUN REFERAT privind aprobarea indexarii tax el or si impozitelor locale af erente anului 222 Subsemnata Farcas Angelica,consilier in cadrul biroului contabilitate - financiar,impozite si taxe locale, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Tg.Trotus,avand in vedere: prevederile art.491 alin.1 si art.493 din Legea 227 / 215 privind Codul fiscal,cu modificarilc si completarile ulterioare, Legea 273/26 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 36 alin.(4) lit.c si art.45 alin.(2) lit.c din Legea nr.215 / 21 privind administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,propun initierea Proiectului de hotarare privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale pentru anul 222,conform anexei la prezentul raport. Intocmit, Consilier superior Angelica F cas

40 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA TG.TROTUS NR 2185 din SE APROBA PRIMAR SABAU RAPORT privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale aferente anului 222 Subsemnata Farcas Angelica,consilier in cadrul biroului contabilitate - financiar,impozite si taxe locale, din aparatul, specialitate al Primarului comunei Tg.Trotus,avand in vedere : Referatul nr.2184 din Prevederile art.491 alin.1 si art.493 din Legea 227 / 215 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare Legea 273/26 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 36 alin.(4) lit.c si art.45 alin.(2) lite din Legea nr.215 / 21 privind administratia publica locala,republic cu modificarile si completarile ulterioare,propun initierea Proiectului de hotarare privind aprobarea indexarii taxelor si impozit1 locale pentru anul 222,conform anexei la prezentul raport. B.C.F I Serb ona Nicoleta lntocmit, t:: Consilier superior Angelic

41 ROMANIA INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTIC/\ CABINETUL PRE EDINTELUI Telefon: ; Fax: e mail: Catrc, Ministcrul Dczvolturii, Lucrlirilor Publicc i Administrative, b-dul Lihcrtatii, nr. 16, latura Nord, sector 5, Bucurc ti Ref: Solicitarc date statisticc, privind popula!ia Romaniei la i rata inllatiei in mrnl 22.. Stimate donrn Director General, Daniel I us tin Murincscu I Nr T.A. \ Data.. /!.J!.l..?!.?..U.... Urmarc solicitarii durnneavoastri'i. inregistrata la Instilutul Na\ional de Statistica. cu nr / Ac/ vii inftm11am ca datcle statistice refcritoare la Populatia Romanici dupr1 domic:iliu in anul 22 pc fiernre judcl si SIRUTA. vi le trans111itc111 in formut clcdronic inlrun fi ier xis. Datde stalistiee cu privire la Rata infla!ici pentru anul 22 se gi'iscsc pc sitc-ul institu\1e1 noaslre ( la rubrica Comunicnlc de presa link:!1llps://insse.ro/c111s/sitcs/dcfault/lilcs/com fll'cs,tlcom pdllipc I 2r2O.pd Ii' Terna statistic{! / Prcturi / Dma apari[iei / Ultimele 3 de zile / Elemcnlc per paginfi 6 / Filtrcazfi / Titlu comunicat / lndiccle Pre;urilor de Consu111 (ll'c). Nr.16 din data de lnfonna\iilc solidtate de dvs. le transmitcm pe adresa clc indicat[l. rcspcctiv d11lbl'1/mdrap.rn.. Va muqumim pcntru intcresul acordat datclor slatisticc i vfi asiguriim in continuarc de intreaga noastrii disponibilitate de colaborarc. l'entru oricc detalii sau clarificari vii rugam sa ne conlacla\i la adrcsa de datcstatr w, inssc. ro. B-du! Libertl!\il 16, sector 5, Bucurc!i. Tel: ; / Fax rr.tN...-.insse ro

42 ROMANIA INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA COMUNICAT DE PRESA Nr. 16 / 14 ianuarie 221 Domeniul: Preturi de consum EVOLUJIA PREJURILOR DE CONSUM IN LUNA DECEMBRIE 22 Preturile de consum i'n luna decembrie 22, comparativ cu luna decembrie 219, au crescut cu 2,1%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 1,8%. Rata medie a preturilor de consum 1n ultimele 12!uni (ianuarie 22 - decembrie 22) fata de precedentele 12 I uni (ianuarie decembrie 219), calculata pe baza!pc, este 2,6%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 2,3%. Grafic: Modificarea anuala a preturilor de consum (%) 4,5 dee 219 ian 22 feb 22 mar apr mai 22 iun iul aug 22 sep 22 oet 22 nov 22 dee ,5 3 2,5 2 1, , ',5 ' ' '.... ' '. '. ' /-1PC Datele graficului (xis) vor putea fi accesate prin fisierul.rar atasat comunicatului pe homepage.

43 Tabelul 1: lndicele preturilor de consum ai rata medie lunara a inflatiei - procente - IPC Decembrie 22 fa\a de: Anul 22 fa\a de Noiembrie Decembrie 219 ]? 219 Mc3rfuri alimentare 1,29 13,24 14,8 Mc3rfuri nealimentare 1,51 11,1 11,1 Servicii 1,4 12,69 13,1 TOTAL 1,34 12,6 12,63 Rata medie lunara a inflatiei, in perioada XII ,3,4,1,3,2,3,2,3 Datele tabelului (xis) var putea fi accesate prin fi5ierul.rar atasat comunicatului pe homepage. Tabelul 2: lndicii pa,tiali calculati prin excluderea din IPC a anumitor componente Total IPC exclusiv bauturi alcoolice ai tutun Total IPC exclusiv combustibili Total IPC exclusiv produsele ale caror pre\uri sunt reglementate Total IPC exclusiv legume, fructe**, oua, combustibili i pradusele ale ci3ror preturi sunt reglementate* Total IPC exclusiv legume, fructe**, oua, combustibili i produsele ale carer preturi sunt - reg/e e tate*, bi3uturi i_tutun TOTAL luna anterioara = 1 - Decembrie 22 % 1,29 1,22 1,41 1,25 1,16 -c = --.c ,34 1 Produse ale caror preturi sunt reglementate: medicamente, energie electrica, gaze naturale, energie termica, transport C.F.R., transport pe apa, po a i curier, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, pa aport, apa, canal, salubritate, transport urban in comun, chirii stabilite de administratia locafa. "l Pentru a r1ispunde cu o mai mare acuratete nevoilor de analiza a inflatiei, incepclnd cu luna septembrie 214, grupa de fructe include pe lclnga fructele proaspete i citricele i alte fructe meridionale. Datele tabelului (xis\ vor putea fi accesate prin fisierul.rar atasat comunicatului pe homepage. Pentru interpretarea corecta a indicatorilor, va rugam sa consultati Precizarile Metodologice ata5ate comunicatului pe homepage. Coeficien\ii de ponderare,i indicii pre\urilor de consum in luna decembrie la principalele marfuri alimentare, nealimentare,i servicii sunt prezentati in anexa. Datele prezentate In anexa fxls) vor putea fi accesate prin fisierul.rar atasat comunicatului pe homepage. lnformatii suplimentare se pot ob\ine din publica\ia Buletin Statistic de Preturi nr.12/22 Urmatorul comunicat de presa referitor la preturile de consum va aparea la data de 12 februarie 221. Arhiva comunicatelor de presa: Directia de comunicare Tel:

44 ANEXA INDICELE PREJURILOR DE CONSUM TN LUNA DECEMBRIE 22 LA PRINCIPALELE MARFURI I SERVICII Copfident de ponderare Decembrie 22 fatii de: Denumirea marfurilor/serviciilor Noiembrie Decembrie % % TOTAL 1,34 12,6 TOTAL MARFURI ALIMENTARE 1,29 13,24 Prod use de morarit i panificatie 1,21 15,12 - Prod use de mori3rit 1,14 16,15 - Faina 99,99 17,36 - Malai 1,cl 14,55 - Paine, produse de franzelarie,i specialita\i 1,21 15,6 - P&ine 1,23 15,27 - Prod use de franzelarie 1,1 14,48 - Specialita\i de panifica\ie 1,15 13,95 Legume,i conserve de legume 11,75 96,49 - Fasole boa be,i alte leguminoase 1,69 118,2 - Cartofi 12,46 71,51 - Aile legume,i conserve de legume 11,91 1,47 Fructe -?i conserve din fructe 98,36 11,88 - Fructe proaspete 1,87 16,92 -Citrice i a lte fructe meridionale 95,12 95,82 - Conserve din fructe 1,18 14,2 Ulei, slanina, grasimi 11,8 16,71 - Ulei comestibil 12,15 17,55 - Margarin 99,98 13,66 Carne, preparate i conserve din came 1,6 14,31 - Carne de bovine 1,3 14,6 - Carne de porcine 99,88 14,21 - Carne de pasi3re 1,15 12,62 - Preparate din carne 1,11 15,29 -Conserve din came 1,5 15,5 Pe,te,i conserve din pe,te 1,37 14,63 - Pe,te proaspat 1,42 14,81 - Conserve,i alte prod use din pe,te 1,2 13,79 Lapte,i prod use lactate 1,15 13,88 - Lapte - total 1,7 13,14 - Lapte de vaca 99,96 13,17 - Briinza -total 1,39 15,47 - Branzii de vacii (telemea) 1,11 15,17 - Briinza de oaie (telemea) 1,78 15,88 - Uni 99,95 12,65 Ouii 12,24 12,97 Zahar, prod use zaharoase i miere de albine 1,35 13,6 - Zahar 1,49 13,2 - Miere de albine 1,44 13,3 Cacao i cafea 1,16 12,2 - Cafea 1,7 11,87 Bauturi alcoolice 1,27 13,1 -Vin 1,25 12,79 -Juica, rachiuri,; alte bauturi 1,16 12,82 - Bere 1,31 13,15 Aile prod use alimentare 1,29 13,86

45 Decembrie 22 Coeficient de fatii de: ponderare Denumirea m8rfurilor/serviciilor Noiembrie Decembrie % % 4837 TOTAL MARFURI NEALIMENTARE 1,51 11,1 53 Tmbracaminte, articole de galanterie 1 pasmanterie i mercerie 1,13 12, Tesiituri 1,8 11,97 - Confec\ii 1,9 12, Tricotaje 1,28 12, Articole de galanterie, pasmanterie i mercerie 1,1 11, Tnciil\iiminte 1,18 12, Tnciil\iiminte din piele 1,13 12, Prod use de uz casnic, mobila 1,18 11, Mobilii 1,13 12, Frigidere ei congelatoare 1,26 11, Ma,ini de spiilat 1,25 12, Ma ini de aragaz, butelii 1,23 11, Articole de menaj 1,5 11, Articole chimice 1,11 12, Lacuri ei vopsele 11, Detergen\i 1,14 12, Siipun de rule 1,7 12,7 32 Produse cultural-sportive 1,8 12, carti, ziare, reviste 1,2 13, Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive 1,13 12, Autoturisme ji piese de schimb 1,7 12,35 ~ 663 Articole de igiena, cosmetice i medicale 1,12 12, Articole de igiena, cosmetice 1,15 13, Articole medicale 1,11 11, Medicamente 1,7 11, Combustibili 11,73 93, Tutun, \igiiri 11,8 18, Energie electrica, gaze i lncalzire centrala 99,92 99,24 - Energie electrica 1, 99, Gaze 1, 97, Energie termica 98,96 12,76 7 Alte mi3rfuri nealimentare 1,16 12,9 231 TOTAL SERVICII 1,4 12,69 24 Confec\ionat ei reparat imbriiciiminte ei inciil\iiminte 1,17 12, Chirie 1,3 12,51 Apa, canal, salubritate 99,8 13, Cinematografe, teatre 1 muzee, cheltuieli cu lnvatamantul i turismul 1,2 11,64 22 Reparatii auto, electron ice i lucri3ri foto 1,35 13,6 164 Tngrijire medicalii 1,23 14,75 19 lgiena i cosmetica 1,7 15,82 84 Transport urban 1, 1,5 8 Transport interurban (alte feluri de transport) 1,6 1, C.F.R. 1, 1, 1 - Rutier 1, 11, Auto - abonamente 1, 1,46 2 -Aerian 126,76 11,2 541 Po,tii ei telecomunica\ii 1,1 11, Servicii po,tale 1, 112, Tele/on 1,1 11, Abonament televiziune 1, 1, Restaurante, cafenele, cantine 1,2 12,36 66 Alte servicii cu caracter industrial 1,24 13, Alte servicii 99,99 14, Plata caziirii in unitii\i hoteliere 99,96 12, ,99

46 ROMANIA JUDETUL BACAU CO MUNA T A.RGU TROTUS PRIMAR PRO IE CT DE H O TAR ARE NR.33 DIN privind aprobarea cuanturnului cotizatiei la patrirnoniul Asocia\iei de Dezvoltare Intercornunitare Bacau - ADIB pentru anul 221 Primarul comunei Targu Trotus, judetul Bacau A vand in vedere: -Adresa nr. 283 din , inregistrata la Prirnaria comunei Tg.Trotu sub m.219 din , a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB -Referatul m / al prirnarului comunei Targu Trotu ; - Raportul de specialitate m.2196 / intocmit de viceprimarul comunei Tg.Trotu ; - Avizul Comisiei pentru urbanism i amf'najarea teritoriului, administrarea domeniului public i privat, agricultura, protecj:ia mediului, agrement si conservarea monumentelor, inregistrat sub nr din Avizul Comisiei juridice, pentru administraj:ie publica, tiinj:a, invaj:amant, cultura, sport, tineret, culte, sanatate, protecj:ie sociala, apararea ordinii i lini tii publice, respectarea drepturilor i libertaj:ilor cetaj:enilor, imegistrat sub m. din -Avizul Comisiei pentru studii i prognoze economico-sociale, buget-finanj:e, comert, privatizare, realizarea lucrarilor publice, inregistrat sub nr. din In baza cadrului legal oferit de: -Prevederile art.46 alin.(1) lit.a) din O.G. nr. 26/2 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare; -Prevederile art.8 din Legea m. 51/26 a serviciilor comunitare cu modificarile si completarile ulterioare; -Prevederile art.35 alin.(4) din Legea nr. 273/26 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare; -Prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Tirgu Trotu privind aprobarea participarii acesteia, in calitate de membru a "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB " si ale Statutului "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB "; In temeiul art. 5, lit. i), art. 89, alin. (1)- (5), art. 9, alin. (1), art. 173, alin. (1), lit. b) i d), alin. (3), lit. a), alin. (5), lit. m), art. 182, alin. (1) i (4), raportat la art. 139, alin. (3), lit. a) din OUG nr.57 /219 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,

47 PROPUNE: Art. 1. Se aproba cotizatia anuala la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau" - ADIB, in cuantum de 9. lei; Art. 3 Prezenta Hotarare poate fi atacat la Tribunalul Bacau - Sectia a II a Civila si de C.ontecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg.544/24 privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB, Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Biroului Contabilitate, Primarului comunei Targu Trotu si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.

48 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA TARGU TROTU PRIMAR NR din REFERAT DE APROBARE la PH privind aprobarea cuantumului cotizatiei la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB pentru anul 221 Prin adresa nr.283 din , inregistrata la Primaria Targu Trotu sub nr.219 din , Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB a solicitat aprobarea cotizatiei pentru anul 221 la patrimoniul Asociatiei, motivat de - prevederile O.G. nr. 26/2 cu privire la asociatii i fundatii, cu modificarile i completarile ulterioare; - Statutul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari\ Baci\u - ADIB", conform Anexei nr.1 la Hotararea AGA ADIB nr.2 din in cuantum de 9; In aceste condi\ii, am ini\iat acest proiect de hoti\rare pentru aprobarea cotiza\iei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari\ Baci\u - ADIB. Prim SabauCat in

49 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA TARGU TROTU SECRETAR NR din RAPORT DE SPECIALITATE al compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului U.A.T. Targu Trotu la proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB pentru anul 221 Analizand solicitarea Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara Bacau - ADIB?i 7n baza prevederilor O.G. nr. 26/2 cu privire la asociatii?i fundatii, cu modificarile?i completarile ulterioare apreciem oportuna initierea proiectului de hotarare?i-1 avizam favorabil.

50 JU ::TUL 3ACAU C'. 1U JA TAP.GU T9.TU$ REGISTRATURA q N r. M/!f.f Ziua!?f Luna.. <?..t... Anul 2o/,{. Jud D.4t.\u. muu BJ.(.IU ( (");JI! td,it.\i.hrll - l r \l >ll(l')}l,1! H (.'.ltl <,,l.r.1d...,t<.1t.\j,i,11hl1u"j1f1,m.111 it!, (hduf'.:. JurnL.1roud d..,l(,h H. d,lj JI < l l :.::(1rt>-1 < v1u ROS9RJBRhOiH1U-1)1111.::.:1wit- Nr.283 din Catre: Referitor la: Unitatile Administrativ Teritoriale membre-a.d.i.b. Cotizatia membrilor Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara Bacau - A.D.I.B. conform H A.G.A. ADIB nr.2/221 Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara Bacau are ca scop fnfiintarea, organizarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea i gestionarea 111 comun a serviciului de alimentare cu apa $i de canalizare pe raza de competenta a unitatii administrativ teritoriale membre, precum $i realizarea 111 comun a unor proiecte de investi1ii publice de interes zonal sau regional, destinate fnfiintarii, modernizarii i/sau dezvoltarii, dupi\ caz, a sistemelor de utiliti\\ii publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare. in urma semni\rii Contractului de finantare a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de api\ $i de canalizare din judetul Baci\u in cadrul Programul Operational pentru Infrastructura Mare - POIM , etapa a JI a, fn sumi\ de 472 milioane euro, se vor demara Jucri\ri in 41 de UAT-uri. Totodata, fncepand cu anul 221, pentru serviciul public de alimentare cu api\ $i de canalizare a judetului Baciiu, sunt in derulare doua proiecte: I. Intocmire a expertizei tehnice (E.T.), a proiectului de urmi\rire speciala (P.U.S.) $i a documentatiei tehnico-economica D.T.E. (faza D.A.L.l.) aferente

51 2 Aneu nr.t la B AGA n.r.2 din l. Jude t ul Bacau - cuantum cotizatle : 75. lei 2. Munidpiul Badu - cuantum cotizatie : 75. lei 3. MuniclpU $i ora Valoare investitil POIM Sub 5.. euro - cuantum cotizatie : 25. lei - Tntre euro - cuantum cotizatie : 3. lei - Peste 1.. euro - cuantum cotfza ie ; 35. lei 4. Comune Vatoare lnvestitu POIM Sub 2.. euro - cuantum cotizatie : 3. lei - lntre euro - cuantum cotiz.ape : 6. lel =- : lntre euro - cuantum cotizatie : 9. lei / - intre euro - cuantum cotizatie : 12. lei - Tntre euro - cuantum cotizatfe : 15. lei - Peste 1.. euro - cuantum cotizatfe : 18. lei 5. Comune fara investitil POIM - cuantum cotizatie. 1. lei Hr. 2 Din Nr. de UAT-uri partldpante 63 din totalul de 89. Ho re adoptati azi , cu un numar voturi " pentru 63, voturl,.abpne«j voturt.impotriw" _ -_.

52 A.D.I.B CUANTUM CTIZATIE-MEMBRII A.D.1.8. PENTRU ANUL 221 VALARE I NVESTITII PESTE 5 VALARE CTIZATII -LEI Mil. EUR CONSILIUL JUDETEAN BACAU 75 PRIMARIA MUNICIPIULUI 75 BACAU RASE INTERVAL INTRE -5 INTERVAL INTRE 5 SI 1 EUR PESTE 1 Mil.EUR MIL.EUR VALARE INVESTITIE-EUR VALARE CTIZATIE-LEI DARMANESTI BUHUSI MINESTI TG.CNA

53 UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE CARE NU BENEFICIAZA DE P..1.M NR.CRT. LOCALITATE CUANTUM COTIZATIE-LEI 1 AGAS 1 2 ARDEOANI 1 3 ASAU 1 4 BERZUNTI 1 S BOGDANESTI 1 6 BRUSTUROASA 1 7 BUCIUMI 1 8 BUHOCI 1 9 CAIUTI 1 1 COLONESTI 1 11 CORBASCA 1 12 DAMIENESTI 1 13 DEALU MORII 1 14 FILIPENI 1 15 GAICEANA 1 16 GHIMES FAGET 1 17 GLAVANESTI 1 18 GURA VAIi 1 19 HELEGIU 1 2 HORGESTI 1 21 ITESTI 1 22 IZVORU BERHECIULUI 1 23 LIPOVA 1

54 ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA TA.RGUTROTUS PROJECT DE HOTARARE NR. 34 DIN privind modificarea contractului de inchiriere nr.2892 din , in sensul diminuarii suprafetei de pajiste, de la 6 ha la 2 ha de paji te, aflata in proprietatea privata a comunei TarguTrotui;,, judetul Bacau Primarul comunei Targu Trotus, judetul Bacau; Avand in vedere: Referatul de aprobare ill / al Primarului Comunei Tg. Trotus, jud. Baci'iu; Raportul de specialitate sub nr. 2199/ , intocmit de catre Biroul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Targu Trotus, jud. Bacau; cererea ill / a doamnei Ungureanu Monica, prin care solicita atribuirea directa a unei suprafete de pa une; procesul verbal ill. 22/ de verificare in teren a numarului de animale declarate la Registrul Agricol si cele detinute in realitate. - Avizul Comisia pentru urbanism i amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public i privat, agricultura, protectia mediului, agrement si conservarea monumentelor, iillegistrat sub nr. din - Avizul Comisia juridica, pentru administrape publica, tiinta, invatamant, cultura, sport, tineret, culte, sanatate, protectie sociala, apararea ordinii i lini tii publice, respectarea drepturilor i libertatilor cetatenilor, iillegistrat sub. ill din -Avizul Comisiei pentru studii i prognoze economico-sociale, buget-finante, comert, privatizare, realizarea lucrarilor publice, Iillegistrat sub nr. din Potrivit prevederilor: - art.9 alin.(2) din OUG ill. 34/213 privind organizarea, administrarea i exploatarea paji tilor permanente i pentru modificarea i completarea Legii fondului funciar ill. 18/1991, cu modificarile i completarile ulterioare; - art. 4 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/213 privind organizarea, administrarea i exploatarea paji tilor permanente i pentru modificarea i completarea Legii fondului funciar ill. 18/1991, aprobate prin HG ill. 164/213; Ordinului ill 47 /251/213, ordin comun al MDRAP i MADR, pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune i inchiriere a suprafetelor de paji ti aflate In dompninl public/ privat al comunelor, ora elor, respectiv al municipiilor; - art art.1823 din Legea ill.287 /29 privind Codul Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare ;

55 - Ordinul Ministrului Agriculturii i Dezvoltarii Rurale nr. 544 din 21 iunie 213 privind metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale pe hectar de paji te; - Hotararii Consiliului Judetean BACAU nr. 28/ privind aprobarea preturilor medii la principalele prod use agricole i al masei verzi de pa une pentru anul 219, in judetul Bacau - Hotararea Consiliului Local nr. 34 din privind Procedura de inchiriere a paji tilor aflate in proprietatea comunei TarguTrotu ; - Hotararea Consiliului Local nr. 86/ privind aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei TarguTrotu. In temeiul art.129 alin(.2) lit.c) art.136 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57 /219 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, PROPUNE: Art.1. Se aproba modificarea suprafetei de pajiste inchiriata, potrivit contractului nr.2892 din , in sensul diminuarii suprafatei de la 6 ha la 2 ha de paji te, 1 ha in trupul,,tuta LA TURI" i 1 ha trupul,,prundul DE SUS". Art.2. Valoarea chiriei se va recalcula in functie de suprafata ramasa. Art.3. Se imputernice te Primarul comunei Taru Trotu, domnul Sabau Catalin sa semneze Actul aditional la contractul de inchiriere nr.2892 din Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul TarguTrotu prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunci TarguTrotu. Art.5. Prezenta Hotarare poate fi atacat la Tribunalul Bacau - Sectia a II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg.544/24 privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare. Art.6. Prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se comunica prin grija Secretarului Comunei Tg. Trotus, Compartimentului de specialitate potrivit competentelor, Primarului Comunei Tg. Trotus si Institutiei Prefectulului Judetului Bacau. Initiator, Pri Sabau Secretarul E legalitate, al comunei, rdeianu

56 1 REFERAT Zilla. : ::. :.1L. 2 :.. ::Au c,:-_-..llir; T -iirgt, T OTU$ REGISTRATURA Nr.. 2./.Jj.L.un.=i..,o:.. Anul 22/. A vand in vedere cererea depusa de Ungureanu Monica, domiciliata in com. Targu Trotus, sat Tuta, Str. Prieteniei, m.537c, inregistrata sub nr 2197 din prin care aduce la cunostiinta reducerea numarului de animale, fapt pentru care solicita diminuarea suprafetei de pasune din contractul nr 2892 din cu 4 Ha. Mentionam ca in contractul de inchirire i-au fost atribuite 6 Ha de pasune. lntocmit Anadar Ancuta Anton Maricica